Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 4.88 Kb.
Pdf просмотр
бет10/17
Дата22.04.2017
өлшемі4.88 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

Оқу материалдары
Өндіріс қауіпсіздігі бойын-
ша нормативті-техникалық 
құжаттар.  
Ақпараттық стендтер және 
көрнекі құралдар (плакат-
тар). 
Бақылаушы-өлшегіш аспап-
тар мен электрослесарлық 
құрал-саймандардың 
көрсетім жиынтығы.  
Электроника бойынша зерт-
ханалық жұмыстарды 
жүргізуге арналған әмбебап 
үстел-стендтер.  
Оқу құралдары: 
Основы электротехники: 
учеб. пособие для сред. 
ПТУ. 1986. М. Высшая шко-
ла, Касаткин, А.С. 
Электротехника с основами 
промышленной электрони-

ки: учеб. пособие для проф.-
техн. училищ. 1980.М.: 
Высшая школа, Китаев, В.Е. 
Электротехника: учебник. 
2007. М.: Академия, Буты-
рин, П.А. 
Электрические и радиотех-
нические измерения: учеб. 
Пособие. 2007. М.: Акаде-
мия, Гуржий  А.Н. 
Задачник по электротехни-
ке: учебник для НПО. 2007. 
М.: Академия, П.Н.Новиков, 
В.Я.Кауфман, О В.Толчеев и 
др. 
Рабочая тетрадь к лабора-
торно-практическим рабо-
там по электротехнике: 
2007. М.: Академия, Про-
шин В. М. 
Электротехника: рабочая 
тетрадь 2007. М.: Академия, 
Ярочкина, Г.В. 
Электрослесарю добычного 
и проходческого оборудова-
ния. Справочник. 1989. До-
нецк.  В. А. Антипов 
Релейная защита электро-

установок на открытых гор-
ных работах. 1992. М. 
Недра. Пивняк Г.Г., Шкар-
бец Ф.П., Горбунов Я.С. 
Электропривод и электри-
фикация открытых горных 
работ. 1983. М. Недра. Бе-
лых Б.П. и др. 
 
R.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Құрылғылар  мен  жабдықтардың  өз  уақытында 
жасалатын  сапалы  жөндеуі  мен  жетілдіруі,  
түзу    күйін  қамтамасыз  ететін  апатсыз  және 
сенімді  жұмысын,  оның  дұрыс  пайдалануын 
қамтамасыз 
ету 
бойынша 
көмекші 
механизмдердің  функцияларын  іске  асыруға 
жауапты,  қол  астындағы  жұмысшылармен  нор-
маларды  іске  асыруды  ұйымдастыру  және  бақы-
лау,  міндеттерді  дербес  анықтауды  көздейтін, 
басшылықпен  нормаларды  іске  асыру  бойынша 
атқарушылық-басқарушылық қызмет  
Слесарлық 
құрал-
саймандар, 
бақы-
лаушы-өлшегіш  аспап-
тармен 
тәжірибелік 
жұмыс жасау дағдыла-
ры.  Электрлік  тізек-
терді(сызықтарда)  ақа-
уларды 
анықтау 
тәжірибелік тәжірибе. 
Аспап  пен  жабдық  құрылғылары,  әрекет  ету 
қағидалары,  техникалық  сипаттамалары  және 
құрылымдық  ерекшеліктері.  Құрылғылар  мен 
электротехникалық  өлшегіштерді  сынау  реті. 
Электротехникалық  аспаптардан  болатын  зақым-
ның  сипаттық  түрі  және  оларды  жою  тәсілдері. 
Құрылғылар  мен  жабыдқтардың  жаңа  үлгілері 
бойынша қағидалық сұлбаларды құру реті. 
 
R.1  Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 

Бөлшектер мен тораптардың тозу және 
деформация дәрежесін анықтау 
Жабдықтарды техникалық қызмет көрсету және жөңдеуді жүргізу кезінде қолданы-
латын құрал-саймандар мен бақылаушы-өлшегіш аспаптардың құрылғыларын және 
тағайындамасын түсіндіру. 
Құрастыру-бөлшектеу жұмыстарын 
жүргізу  
Сызбалар мен сұлбалар бойынша құрылымды құрастыру және бөлшектеуді жүргізе 
білу  
Тау-кен машиналары мен жабдықтар-
дың дигностикасын жүргізу 
Тау-кен  машиналарының,  жабдықтарының  мен  агрегаттардың  диагностикасын 
жүргізу 
Тау-кен машиналары  мен жабдықтар-
дың жөңдеу жұмыстарын жүргізу 
Тау-кен машиналарының, жабдықтарының және агрегаттарының жөңдеу жұмыста-
рын жүргізу 
 
R. 2 Модулінің технологиялық картасы    «Электромонтерлардың жұмысын басқарады, олардың жасаған жұмыстарының 
сапасын, технологияның, қауіпсіздік техникасының ережелерін, еңбек қорғау, өндірістік санитариясы мен өрт қауіпсіздігінің  
сақталуын бақылайды» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 78    сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Техника-
лық  меха-
ника 
негіздері 
Бөлшектер мен 
құрастыру 
бірліктерін 
байланыстыру 
сипатына сәй-
кес құрастыру-
бөлшектеу 
жұмыстарын 
жүргізе алу 
Инженерлік графика және сызу 
геометриясы негіздері. Материал 
кедергісі негіздері. Қатты дененің 
деформациясы түрлері. Теори-
ялық механика негіздері. Қатты 
дененің статикасы, кинематикасы 
және динамикасы. 
Машинаның негізгі тораптары. 
Механизм, торап және бөлшек 
сыныптамасы. Машиналарды 
Бөлшектердің жұмыс жасау 
сызбалары, сызбаларды түр-
лендіру әсілдері, аксонометри-
ялық проекциялар, сызбалар 
мен құрылымдық құжаттамала-
рды рәсімдеу. Құрастыру сыз-
балары және торап мен меха-
низм схемаларын оқу. 
Бөлшектер  мен  тораптардың 
тозу  және  деформация  түрлері. 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті 
тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың ком-
пьютерлік автомат-
тандырылған 
жұмыс орны. 

әзірлеу негізгі қағидалары мен 
кезеңдері 
Машиналар және механизмдер 
теориясының негіздері. Меха-
низмнің негізгі түрлері. Меха-
низмдерде қозғалыс түрлері және 
қозғалысты түрлендіретін меха-
низмдер. Діріл, тербелісті дина-
микалық тоқтату. 
Үйкеліс, оның түрлері, техника-
дағы үйкелістің түрлері. 
Қысу,  кесінді,  майыстыру  және 
бұралудың есептер әдістемесі. 
Механизмдер 
кинематикасы, 
машиналардың 
бөлшектерін 
біріктіру, 
механикалық 
берілістер, берілістердің түрлері 
мен құрылысы. 
Берілістердің  түрлері,  олардың 
құрылысы,  мақсаты,  артықшы-
лығы  мен    кемшіліктері,  сұлба-
лардағы шартты белгілер. 
Бөлшектерге қойылатын талап-
тар. Иіндік механизмдер. Меха-
никалық берілістер, біліктер 
және осьтер. Тербелу және жы-
лжу мойынтіректері. Тығы-
здауыш құрылғылар. 
Мойынтіректік тораптардың 
құрылымдары. Бөлшектерді, 
серпілмелі элементтерді, 
муфталарды және механикалық 
жетектерді жалғау. 
Сызбалар  мен  сұлбалар  бойын-
ша  бөлшектердің  құрылымын 
құрастыру. 
Құрылым  элементтерінің  әр 
түрлі  деформациясы  кезінде 
беріктілігін,  қаттылығын  және 
Оқу материалда-
ры: 
Оқыту-көрнекі 
құралдардың 
жиынтығы 
Оқу-әдістемелік 
әдебиеттердің 
жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Физические вели-
чины. Справочник. 
1991. М. Энерго-
атомиздат. Григо-
рьев И.С., Мейли-
хов Е.З.(ред.) 
Сопротивление ма-
териалов. 1988. М. 
ВШ, Стёпин П.А. 
Основы техниче-
ской механики. 
1990. Л. Машино-
строение. Мовнин 
М.С. и др. 

тұрақтылығын  есептеу  әдісте-
месі. 
Жабдықтарды 
техникалық 
қызмет  көрсету  және  жөңдеу 
кезінде  пайдаланылатын  құрал-
саймандардың 
және 
бақы-
лаушы-өлшегіш 
аспаптардың 
құрылғысы  және  тағайындама-
сы 

Метроло-
гия, стан-
даттау, 
сертифи-
каттау 
және сапа 
жүйесін 
құжаттан-
дыру 
Жабдықтарды 
метрологиялық 
қамтуды білу 
Метрология, стандаттау, серти-
фикаттау және сапа жүйесін 
құжаттандыру негізгі түсінігі мен 
анықтамалары.  
Метрология және стандарттау 
базасының нормативті-құқықтық 
базасы. 
Өлшеу нәтижелерін өңдеу 
Әрекеттегі стандарттар мен ха-
лықаралық бірліктер жүйесіне 
(БЖ) сәйкес шаманы өлшеу 
бірліктері мен терминологиясы. 
Физикалық шамалар, әрекеттегі 
стандарттар мен халықаралық 
бірліктер жүйесіне (БЖ) сәйкес 
жүйелік емес өлшеу шамаларын 
келтіру .  
Жалпы техникалық және ұйым-
дастырушылық-әдістемелік 
стандарттар жүйесінің негізгі 
ережелері. 
Әрекеттегі нормативті базаға 
сәйкес технологиялық техника-
лық құжаттамаларды рәсімдеу. 

Электро-
техника-
лық 
Электротехни-
калық аспап-
тармен және 
Электротехникалық аспаптар мен 
электрлік машиналар: түсінігі, 
сыныптамасы, шартты белгіле-
Тұрақты токты қозғалтқыштар-
ды әске қосу және механикалық 
сипаттамаларын алып тастау. 
 

аспаптар 
мен 
электрлік 
машина-
лар 
электрлік ма-
шиналармен 
жұмыс жасау  
нуі.  Электротехникалық аспап-
тар мен электрлік машиналардың 
электрлік сұлбасын құру және 
графикалық суреттердің типтері 
мен ережелері.  Өлшем меха-
низмі туралы түсінік. 
Тұрақты және айнымалы токты 
қозғалтқыштар: тағайындамасы, 
сыныптамасы, қайтымдылығы, 
негізгі құрылымдық элементтері, 
типтері, қолдану аймағы.  Ай-
налушы магниттік өріс. Асин-
хронды машиналардың құрылғы-
лары және әрекет ету қағидала-
ры. Тұрақты токты қозғалтқы-
штың құрылғылары. 
Электрлік машиналарды іске 
қосу, тоқтату ережелері .  Ай-
налы жиілігін реттеу. Трансфор-
маторлар: типтері, тағайындама-
сы, құрылымдық элементтері. 
Әрекет ету қағидалары, жұмыс 
режимдері, параметрлері.  
Бір фазалы трансформаторлар-
дың негізгі сипаттамалары мен 
параметрлерін анықтау.  
Трансформатор параметрлерін 
есептеу 
 

ҚТ ереже-
лері 
Соблюдать ҚТ 
ережелері, 
Еңбекті қорғау, 
қауіпсіздік 
техникасы, өрт 
Әр түрлі физика-географиялық 
шарттарда жұмыс жасау 
қауіпсіздік техникасы. 
Өндірістік санитария. 
Өндіріс орындарына қойылатын 
Жазатайым жағдайды алдын-
алу үшін ұйымдастырушылық-
техникалық шаралар 
Дербес қорғану құралдарымен 
танысу. Оларды қолдану дағды-
 

қауіпсіздігі 
және ішкі жар-
лық ереже та-
лаптарын 
орындау.  
санитарлық-гигиеналық талап-
тар. Өндірістік орта факторлары-
ның зиянды әсерлерінен адамды 
қорғау. 
Жұмысшыларды дербес қорғау 
құралдары. 
Далалық жұмыстарды жасау 
кезінде өндірісте және қосалқы 
ғимараттарда өрт қауіпсіздігі ша-
ралары. 
Қоршаған ортаны қорғау 
ларын игеру. 
Өртті сөндіру құралдарын игеру 
және оларды пайдалану ереже-
лері. 
 
 
 
R. 2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Тау-кен  жабдықтарын  техникалық  қызмет  көрсетуге  және  жөңдеуге 
арналған  Техникалық  және  басқа  да  қосалқы  құралдарды  дайындау 
процесстерін  іске  асыру  қойылған  міндеттерін  орындауға  жауапты, 
дербес жоспарлауды көздейтін, басшылықпен нормаларды іске асыру 
бойынша атқарушылық және атқарушылық-басқарушылық қызмет 
Слесарлық 
құрал-
саймандармен  және 
бақылаушы-өлшегіш 
аспаптармен  тәжіри-
белік  жұмыс  жасау 
дағдылары 
Қызмет  көрсетілетін  машинала-
рдың,  механизмдердің  және 
электроаппаратуралардың 
тағайындамасы  және  техника-
лық  сипаттамалары,  оларды 
техникалық  қызмет  көрсету 
нормалары мен көлемі.  
 
R. 2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Тораптар  мен  механизмдердің  сызбалары 
мен сұлбаларын оқу 
Сызбалар мен құрылымдық құжаттамалар бойынша бөлшектердің, торап-тардың 
және механизмдердің бөлектеуін жүргізе алу. 

Технологиялық  және  техникалық  құжатта-
маларды рәсімдеу 
Карьерлік  жабдықтарды  техникалық  қызмет  көрсетуді  және  жөңдеуді  жүргізу 
кезінде технологиялық және техникалық құжаттамаларды білу 
Бөлшектер мен тораптардың тозу және де-
формация дәрежесін анықтау 
Жабдықтарды техникалық қызмет көрсету және жөңдеуді жүргізу кезінде қолда-
нылатын құрал-саймандар мен бақылаушы-өлшегіш аспаптардың құрылғыларын 
және тағайындамасын түсіндіру. 
Құрастыру-бөлшектеу жұмыстарын 
жүргізу  
Сызбалар мен сұлбалар бойынша құрылымды құрастыру және бөлектеуді жүргізу  
 
R. 3 Модулінің технологиялық картасы    «Құрылғылардың жұмысында ақаулықтарды жоюда, олардың жөндеуінде, 
жинақтауында және реттеуінде, электротехникалық өлшеулер мен сынамаларда қатысады. Құрылғылардың бекітілген 
типтері бойынша техникалық қызмет етудің, жөндеудің, жинақтаудың және басқа жұмыстардың прогрессивтік әдістерін 
меңгереді және еңгізеді» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  78  сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықта
р 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың мазмұны 
Тәжірибелік 
оқытудың 
мазмұны 

Тау-кен 
машина-
лары мен 
жаб-
дықтар-
дың тех-
никалық 
диагно-
стикасы 
Тау-кен ма-
шиналары, 
жабдықтар 
мен агрегат-
тарды диа-
гностикалау 
тәсілдері мен 
әдістерін білу. 
Тау-кен  машиналарының  негізгі  техни-
ка-экономикалық  қасиеттері:  жылдам-
сүйреу қасиеттері, жанармай үнемділігі, 
сенімділік,  ұзақ  қызмет  етуі,  жөңдеуге 
жарамдылығы. 
Тау-кен машиналары мен жабдықтарын 
пайдалану 
процесінде 
техникалық 
күйінің  өзгеруі.  Түрлері  мен  тағайын-
дамасы.  Тау-кен  машиналары  мен  жаб-
дықтардың  диагностикалау  периодты-
Тау-кен маши-
налары мен 
жабдықтардың 
диагностикалау 
құрал-
саймандары мен 
бақылаушы-
өлшегіш аспап-
тары 
 
Жабдық: 
- үстелдер мен орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компьютерлік 
автоматтандырылған жұмыс 
орны. 
Оқу материалдары: 
Зерттеудің геофизикалық 
әдістері бойынша оқу-

лығына  әсер  ететін  факторлар.  Диагно-
стика  жүргізуді  ұйымдастыру.  Диагно-
стиканың  алдын  ала  жоспарлы  жөңдеу 
жүйелерімен өзара байланысы.  
көрнекі құралдар 
жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік әдебиет-
тердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Единая алдын-ала жоспарлы 
жөңдеу жүйесі и рациональ-
ной эксплуатации оборудо-
вания машиностроительных 
предприятий. 1967. М. Ма-
шиностроение. М.О. 
Якобсон. 
Положение о планово-
предупредительных ремон-
тах оборудования и транс-
портных средств на пред-
приятиях Минцветмета 
СССР. 1984. М.: Недра 
Основы эксплуатации гор-
ных машин и оборудования. 
2011. Красноярск. Сиб. фед. 
ун-т. Гилев А.В. и др. 
Монтаж, эксплуатация и ре-
монт подъемно-
транспортных машин: Уч. 
для техн. 1991. М Машино-
строение, Галай Э.И. и др. 
Эксплуатация карьерного 

Тау-кен 
машина-
лары мен 
жаб-
дықтарын 
пайдалану 
Тау-кен ма-
шиналары 
мен қон-
дырғыларын 
пайдалану 
және басқару.  
Тау-кен машиналары мен жабдықтар-
дың қауіпсіз, тиімді жұмыс жасауын 
және жұмысқа жарамдылығын қамту 
бойынша негізгі талаптар және пайда-
лану шарттары.  
Тау-кен, көлік және стационарлық ма-
шиналардың бас тарту себептері мен 
негізгі түрлері және бас тартқан эле-
менттерді ауыстыру стратегиялары.  
Техникалық қызмет көрсету, жөңдеу 
және баптау түрлері, алдын-ала жоспа-
рлы жөңдеу жұмыстарын есептеу және 
графигін тұрғызу; машиналарды май-
лау, қажетті майлау материалдары мен 
қосымша бөлшектердің санын есептеу; 
әр түрлі типті тау-кен жабдықтардың 
техникалық күйін диагномтикалау. 
Бұрғылау машиналарын пайдалану. 
Циклдік және үзіліссіз әрекет ететін 
экскаваторларды пайдалану. 
Тасымалдаушы-аудару көпірлері мен 
аудару реттегіштерін пайдалану. 
Гидромеханизациялау құралдарын пай-
далану. 
Машиналарды 
жөңдеуге тап-
сыру  және 
жөңдеуден алу 
реті. 
Тау-кен маши-
налары мен 
жабдықтарының 
пайдаланушы-
лық қасиеттері 
мен сапасын 
бағалау. 
Сәйкес машина-
ларды (бұрғы-
лау машинала-
ры, экскаватор-
лар, және басқа-
лары) басқару 
құқығын арнайы 
оқыту 
 

Су ағызу қондырғыларын пайдалану. 
Специальное обучение на право управ-
ления соответствующей машиной. 
оборудования2007. М. «Мир 
горной книги». Квагинидзе 
В.С. и др. 
 
R. 3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Қазу,  ұңғылау  және  бұрғылау  бойынша  жер  асты  тау-кен 
жабдықтардың,  механизмдердің  және  құрал-саймандармен 
жұмыс  жасау  нәтижелеріне  жауапты,  қол  астындағы 
жұмысшылармен  нормаларды  іске  асыруды  ұйымдастыру 
және  бақылау,  міндеттерді  дербес  анықтауды  көздейтін, 
басшылықпен нормаларды іске асыру бойынша атқарушы-
лық-басқарушылық қызмет  
Тапсырма  шеңберін  дербес 
анықтау. 
Қол 
астындағы 
жұмысшылардың 
жұмысын 
ұйымдастыру  және  бақылау. 
Тапсырмаларды 
шешудің 
соңғы 
нәтижесіне 
жауап-
кершілік. 
Ашық  кен  қазу  кезінде  өндіруді, 
ұңғылауды, бұрғылау ды реттеме-
леуші  нормативті  құжаттар.  ҚТ 
бойынша  ережелерін,  сала  нұсқа-
улықтарын сақтау. 
 
 
R. 3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Тау-кен машиналары мен жабдықтардың ди-
гностикасын жүргізу 
Тау-кен  машиналарын,жабдықтарын  және  агрегаттарды  диагностикалау 
техникасы мен әдістемесін түсіндіру 
Тау-кен машиналары мен жабдықтарын пай-
далану 
Тау-кен машиналары мен қондырғылардың ерекшеліктерін білу. 
Тау-кен машиналарын және жабдықтарын 
басқару 
Сәйкес машиналарды басқаруға құқық беретін құжатты (анықтама) толтыра 
білу 
 
S.1 Модулінің технологиялық картасы    «Жұмыс орындарын материалдармен, шикізатпен, қор бөлшектерімен, өлшеуіш 
аспаптармен, қорғау құралдармен, құралдар мен аспаптармен, техникалық құжаттамамен қамтамасыз ету бойынша шаралар 
қабылдайды» 

Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 56 сағ. 
№ 
р/б 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Өнім сапасы 
Технологиялық 
жабдықтарды 
бөлектеу 
және/немесе 
жөңдеу үшін 
қолданылатын 
бұйымдар мен 
шығыс матери-
алдарды 
бағалау тәсіл-
дерін білу 
Технологиялық  жабдықтарды 
бөлектеу  және/немесе  жөңдеу 
үшін  қолданылатын  бұйымдар 
мен  шығыс  материалдарды 
бағалау 
Технологиялық 
жаб-
дықтарды 
бөлектеу 
және/немесе  жөңдеу  үшін 
қолданылатын 
бұйымдар 
мен  шығыс  материалдар-
дың сапасын  бағалау 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
 - видеопроектор. 
- педагогтың компь-
ютерлік автоматтан-
дырылған жұмыс ор-
ны. 
Оқу материалдары: 
Ақпараттық стендтер 
және көрнекі құрал-
дар (плакаттар). 
Петрография және 
ашық кен қазу 
жұмыстары бойынша 
оқу-көрнекі құрал-
дар. 
Оқу құралдары: 
Поиски и разведка 
месторождений по-
лезных ископаемых. 
М., Недра. 1987. Би-

Жөңдеу  жұмы-
старын 
жүргізуге 
ар-
налған  құрал-
саймандар  мен 
материалдар 
Жөңдеу  жұмы-
старын 
жүргізуге 
ар-
налған  құрал-
саймандар  мен 
материалдар-
дың 
түрлерін 
білу 
Жөңдеу  жұмыстарын  жүргізу-
ге  арналған  құрал-саймандар 
мен  материалдардың  сынып-
тамасы және қолдану тәсілдері 
Жөңдеу 
жұмыстарын 
жүргізуге  арналған  қажетті 
құрал-саймандар  мен  мате-
риалдарды анықтау 

Құрал-
саймандар мен 
механизмдер 
жұмысындағы 
Құрал-
саймандар  мен 
механизмдер 
жұмысындағы 
Құрал-саймандар  мен  меха-
низмдер  жұмысындағы  ақау 
түрлері  және  оларды  жою 
тәсілдері 
Құрал-саймандар мен ме-
ханизмдер жұмысындағы 
ақауды  жою 

ақаулықтар 
ақаулық 
түр-
лерін білу  
рюков В.И. и др. 
Горно-геологический 
справочник по разра-
ботке рудных место-
рождений. Алматы, 
Информационно-
презентационный 
центр МСК РК. 1997. 
В двух томах. Под 
ред. Бейсебаева А.М. 
и др. 
Горное дело. 1987. 
М. Недра, Шехурдин 
В.К. и др. 
Основы горного де-
ла. Открытые горные 
работы. 2011. М. 
МГОУ. Деревяшкин 
И.В. 
Горные машины для 
открытых работ. Ка-
рьерные экскавато-
ры. 1999. СПб, 
К.П.Хмызников,  
Ю.В.Лыков. 
Горные машины и 
комплексы для от-
крытых горных ра-

Қауіпсіздік 
техникасы  
ҚТ  ережелерін 
білу 
Құрал-саймандармен  және  ме-
ханизмдермен  қауіпсіз  жұмыс 
жасау ережелері 
ҚТ ережелерін орындау  
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет