Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қарағанды облысының білім басқармасыжүктеу 275.7 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата12.03.2017
өлшемі275.7 Kb.
  1   2   3

 

 

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ 

ҚАРАҒАНДЫ КӚПСАЛАЛЫ ГУМАНИТАРЛЫ – ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

 

  

Келісілді: 

 

 

  

 

  

 

  

 

 Бекітемін: 

Директордың оқу ісі жӛніндегі орынбасары 

 

 

  

 

  

Колледж директоры  

_____________ 

Садық Ж.Т.   

 

 

  

 

  

             ______________ Смагулов С.Г. 

«    »  _________ 2015 жыл   

 

  

 

  

 

  

«      »_________ 2015 жыл 

 

 

Оқу жұмыс бағдарламасы Пән:    Қазақ әдебиеті  

Оқытушы:  Жарылгапова А.С. 

Типтік оқу бағдарлама негізінде жасалған: ҚР Білім және ғылым министрлігінің техникалық және кәсіптік білім бойынша үлгілік бағдарлама 

негізінде жасалынған. 

Тіркеу № «1579»    23 қаңтар 2012жыл 

Мамандығы: 0111000 «Негізгі орта білім» 

Біліктілігі: 0111013 «Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі»

 

Оқу жұмыс жоспары негізінде__________________________  жасалды  

 

 Оқу уақытының 

бӛлінуі

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Курс 


Барлық 

сағаттар 

Теориялық 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

Тәжірибелік 

сабақтар 

Курстық 

жоба 


Бақылау 

жұмыстары, 

сынақ 

Емтихан 


1-

сем 


2-

сем 


1-

сем 


2- 

сем 


1- 

сем 


2-

сем 


1-

сем 


2-

сем 


1-

сем 


2- 

сем 


1-

сем 


2-сем 

66   

28 


28 

 

  

 

   

30   

14  

 

  

 

 26 


10 

   

  

 

  

122 


22 

12 


 

 

42 46 

 

  

 

  

   

Оқу – жұмыс бағдарламасын қолдану 

 

Оқу жылы Топтар 

2013-2014 о/ж 

2ҚТӘ-1 

2014-2015 о/ж 3ҚТӘ-1 

2015-2016 о/ж 

4ҚТӘ-1 

 

  

«Экономика, құқық және гуманитарлық пәндер» бӛлім кеңесінің отырысында қаралды және құпталды 

 

Хаттама №  ___ «___ »______ 2015 жыл  

Бӛлім  тӛрайымы: ____________ Сухорукова Елена Юрьевна 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

Мазмұны 


 

 

1.Түсіндірме хат 2. Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі 

3. Пәнінің мазмұны мен тақырыптық жоспары 

3.1. Пәнінің тақырыптық жоспары 

3.2. Пәнінің оқу – жұмыс бағдарламасының мазмұны 

4.Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 

5. Әдебиеттер және құралдар тізімі 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

1.

 Түсіндірме жазба 

 

Қазақ  әдебиеті  тарихының  пәні.  Пәннің  мақсаты  мен  зерттеу  нысаны.  Әдебиет  тарихы  -  әдебиеттану  ғылымының құрамдас,    негізгі  бір  бӛлімі.  Қазақ  елінің  тарихы  қазіргі  түркі  тілдес  халықтардың  қоғамдық  әлеуметтік  және  рухани 

ӛмірімен, тұрмыс-тіршілігімен қадым замаңдардан бері ӛзара тығыз байланысты болғандығы. 

 

Бүкіл  түркі  тілді  халықтарға  ортақ  едебиет  /ҮІ-ХҮ-гасырлар/.  Ежелгі  түркі  тілді  әдебиет  -  бертін  келе  қазақ халқының  этникалық  кұрамына  енген  тайпалардьң  кӛне  дәуірдегі  әдебиеті,  олардың  ежелгі  түркі  ру-ұлыстарымен  бірге 

жасаган кӛркем сӛз ӛнері. 

Түркі тілді халықгарға ортақ әдебиеттің кӛп ғасырлық тарихын негізінен үш кезеңге бӛліп қарастыру қажеттігі. 

Бірінші,  ҮІ-ІХ  ғасырлардағы  кӛне  түркі  әдебиетінің  ескерткіштері  /"Күлтегін",  "Білге  қаған",  "Тоныкӛк"  жырлары, 

"Қорқыт ата кітабы", "Оғыз-наме", Әбу Насыр әл-Фарабидың әдеби мұралары/. 

Екінші,  Х-ХІІ  ғасырлардағы  әдебиет/Махмұд  Кашғари.  "Дуани  лұғат  ат-түрік";  Жүсіп  Баласағұн.  "Құтадғу  біліг"; 

Ахмед Иүгінеки. "Хабатул-хақайық"; Ахмет Яссауи. "Диуани хикмат"; Сүлеймен Бақырғани. "Бақырғани кітабы"/- 

Үшінші,  ХПІ-ХҮ  ғғ,  яғни  Алтын  Орда  дәуіріңдегі  әдебиет  /Рабғузи.  "Рабғузи  қиссалары";  "Кодекс  Куманикус"; 

Хорезми.  "Мухаббат-наме";  Құтб.  "Хұсрау-Шырын";  Сайф  Сарай.  "Гулистан  бит-турки";  Дүрбек.  "Жүсіп-Зылиха"; 

Әбілғазы. "Шежіре-и түрік"; Қадырғали Жалайыри. "Жамиғ-ат тауарих"; Хайдар Дулати "Тарих-и-Рашиди"; Бабыр. "Бабыр-

наме"/. 

Қазақ хаңдығының құрылуы. Қазақтың тӛл әдебиетінің тууы. 

Қазақ хандығы дәуіріндегі /ХУ-ХҮІІІ ғасырлар/ әдебиет. 

ХУ-ХУІІІ  ғасырларда  жасаған  қазақ  жыраулары/Қазтуған,  Асан  Қайғы,  Доспанбет,  Шалкиіз,  Жиембет,  Марғасқа 

жыраулар/. 

ХҮПІ ғасыр әдебиеті /Ақтамберді, Үмбетей, Бұқар жыраулар. Тәтіқара ақын, Кӛтеш ақын, Шал ақын, т.б./. 

«Ежелгі дәуір әдебиеті» пәнінің осы типтік бағдарламасы 050117- казақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша 2004 

жылы бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартына сәйкес жасалды. 

  

 

  

 2. 

Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі 

Стандарт және білім 

бағдарламасында 

жоспарланған оқу нәтижесі 

Жұмыс оқу бағдарламасында жоспарланған оқу нәтижесі 

Білім 


алушылар 

келесі 


құзіреттіліктерге  ие  болулары 

керек: 


Базалық: 

БҚ  1  Мұғалім  мамандығының 

мәні 

мен 


 

әлеуметтілік 

маңыздылығын түсіну; 

БҚ  2.  Оқуға,  ӛзінше  оқуға  

қабілеттілік  –  үздіксіз  ӛзінше 

білім  алуға  және  кәсіптік 

біліктілікті 

жетілдіруге 

дайындық; 

Біледі: мұғалім мамандығының қазіргі кездегі беделін, мұғалім мамандығының мәнін, қазіргі кездегі 

маңыздылығын Меңгереді:  білім  алушылармен  қарым-  қатынас  жасауды,  теориялық  білімді  практикамен 

байланыстыруды, тәжірибе алмастыруды; Дағдысын қалыптастырады: мамандықты сүю дағдысын қалыптастырады; 

 Құзыретті: мұғалім мамандығының мәні мен маңыздылығын түсінуге; 

-

 Кәсіптік: 

КҚ  1.  Сабақты  жобалау 

және 

құрастыру, педагогикалық  мақсатқа  жету 

үшін  алған  білімін  саралауға, 

талдап 

және 


жинақтауға 

қабілетті 

ойлауды 

дамыту 


тәсілдерін меңгеру; 

КҚ2.    Оқу  –  бағдарламалық 

құжаттарын 

жасақтау 

негіздерін  меңгеру,  мектеп 

оқулықтары 

мен 

оқу 


– 

әдістемелік 

құралдардың 

мазмұнын талдай білу. Біледі: пән бойынша сабақты жоспарлай біледі, әдіс- тәсілдерді ажырата алады, 

- оқулықтардың мазмұнына талдау жасай біледі, Меңгереді: оқыту формаларын, қазіргі заманғы әдіс –тәсілдерді, 

- оқу бағдарламалық құжаттарды жасақтауды; Дағдысын  қалыптастырады:  жаңа  педагогикалық  технологиясы  арқылы  оқу  әдістемелік  кешен 

әзірлеуде; -  оқулық  пен  әдістемелік  құралдардағы  мазмұнын  оқушының  жас  ерекшелігіне  сай  жоспарлай 

білуді; 


Құзыретті: қазіргі заман талабына, оқушының жас ерекшелігіне сай кешен әзірлеуге 

- жас ерекшелігіне сай оқу бағдарламалық құжаттарды жинақтап, сабақты жоспарлай білугеАрнайы: 

АҚ 


1. 

Арнайы 


кәсіптік 

білімді, 

қазақ 

тілі 


мен 

әдебиетін  оқыту  формалары 

мен 

құралдарын, қазіргі 

Біледі:  ақпараттық  оқыту  технологиясын,  сын  тұрғысынан  ойлау  технологиясын,  дамыта  оқыту 

технологиясы туралы теориялық тұрғыда мәліметтерді біледі, 

-  сабақ  барысында  сӛздікпен  жұмыс  жасай  білуді,  сабақты  жоспарлағанда  жаңа  сӛздер  мен 

терминдерге баса назар аударуды, 

-  оқыту  тәсілдерін,  пәннің  мақсаттары  мен  міндеттерін,  сабақ  жоспарын  білім  алушының  жас 


 

заманғы әдіс-тәсілдерді, 

инновациялық  педагогикалық 

технологияларды,  пәннің  оқу-

әдістемелік  кешенін  қолдана 

білу; 

АҚ  2.  Негізгі  ұғымдар  мен терминдерді, 

әртүрлі 


нысандар 

мен 


нақты 

құбылыстар 

арасындағы 

қатынастар 

мен 

байланыстарды ашатын 

заңдарын білу; 

АҚ 3. Қазақ тілі  мен әдебиеті  

пәндерін    оқыту  әдістемесін 

меңгеру; 

АҚ  4.  Мұғалім  мен  білім 

алушының  портфолиосының 

мазмұнын  жинақтау  әдістерін 

меңгеру; 

АҚ 


5. 

Оқу-ақпараттық 

құралдармен 

жұмыс 


жасаудың 

әдіс-тәсілдерін  

және 

оларды 


қолдану 

кезіндегі 

қауіпсіздік 

техникасын меңгеру.  

ерекшелігіне сай құруды; 

Меңгереді:  ӛз  бетінше  ақпараттық  оқыту  технологиясын  қолдануды,  сын  тұрғысынан  ойлаудың 

тиімділігін; - терминдер туралы заңдарды; 

-  сабақтың  дидактикалық  материалдарын  дайындауды,  жаңа  технологияларды  қолдана  отырып, 

сабақ жоспарын құруды, оқытудың техникалық құралдарын қолдануды; 

Дағдысын қалыптастырады: сабақ жоспарын құру, ӛз бетінше білім алушылармен қарым- қатынас 

жасау, 


- ӛздігінен талдап, заңдағы терминдерді білу дағдаларын қалыптастыру; 

- жаңа технологиялармен тиімді жұмыс жүргізу; Құзыретті: оқытудың жаңа технологияларын саналы тұрғыда жеткізуді ұйымдастыруға; 

- терминдер мен белгіленген нысандар туралы берілген заңдарды білуге; 

-  білім  алушылардың  пәнге  деген  қызығушылығын  арттыруға  байланысты  дидактикалық 

материалдар әзірлеуге; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 3.1 Тақырыптық жоспар  

№ 

 

 

 Тақырыптар мен бӛлімдердің атаулары 

 

Бекітілген 

деңгей 

 

Жоғары 

деңгей 

 

Орта буын 

маманы 

 

 I бӛлім  Халық ауыз әдебиеті  

 

 1.1 тақырып. Фольклор және фольклортану ғылымы туралы түсінік. Қазақ 

фольклорының қалыптасу, даму кезеңдері. 

 

 1.2 тақырып. 1 тәжірибелік сабақ 

Фольклордың жанрлары. Фольклордың тарихилығы, поэтикасы  

 

1.3 тақырып. 2 тәжірибелік сабақ Ауыз әдебиеті шығармаларының кӛркемдік ерекшеліктері және тәрбиелік маңызы. 

 

  

II бӛлім Жыраулар әдебиеті 

 

 

 2.1 тақырып 3 тәжірибелік сабақ 

 Жыраулық және ақындық поэзияның даму жолдары. Жыраулар мұрасы және қазақ 

халқының елдік тарихы. 

 

 

2.2 тақырып 4 тәжірибелік сабақ Жыраулар әдебиетінің ерекшелігі, маңызы. Жыраулар әдебиетіндегі негізгі бағыт. 

Жыраулар әдебиетіндегі негізгі тақырып. Ел бірлігі мәселесі.  

 

2.3 тақырып  5,6 тәжірибелік сабақ  Асан қайғы толғаулары, Қазтуған жыраудың «Бұдырайған екі шекелі» толғауы. 

 

 

2.4 тақырып 7 тәжірибелік сабақ  Шалкиіз Тіленшіұлы- қазақ поэзиясында философиялық бағыттың негізін салушы, 

Доспамбет- ерлік пен еркіндік жаршысы.   

 

2.5 тақырып 8 тәжірибелік сабақ  Жиембет- әрі батыр, әрі жырау. Марғасқа жыраудың «Ей, Қатағанның хан Тұрсын» 

толғауы 
 

 2.6 тақырып 9,10 тәжірибелік сабақ  

Тәтіқара жыраудың «Қамыстың басы майда, түбі сайда» толғауы, Үмбетей жыраудың ел 

бірлігі, ерлік тақырыбындағы жырлары 

 

 

10 

2.7 тақырып  11 тәжірибелік сабақ Ақтамберді жыраудың мұрасы  

 

11 

2.8 тақырып 12 тәжірибелік сабақ Бұқар жырау- қазақ жыраулар поэзиясының алыбы    

 


 

 III бӛлім XIX ғасырдағы қазақ әдебиеті 

 

 

 

12 

3.1 тақырып 13 тәжірибелік сабақ  XIX ғасырдағы қазақ әдебиеті, оның негізгі бағыты, ерекшеліктері  

 

 13 

3.2 тақырып 14  тәжірибелік сабақ 

 Исатай қозғалысы. Махамбет Ӛтемісұлы және оның шығармашылығы 

 

 

14 

3.3 тақырып  15 тәжірибелік сабақ Кенесары Қасымов қозғалысының әдебиеттегі кӛрінісі 

 

 

15 

3.4 тақырып 16 тәжірибелік сабақ  Шоқан Уәлиханов шығармашылығы  

 

16 3.5 тақырып 17, 18 тәжірибелік сабақ  

Ыбырай Алтынсарин- педагог, ағартушы, аудармашы. Ыбырай әңгімелерінің тәрбиелік 

мәні 

 

 

17 

3.6 тақырып 19, 20,21 тәжірибелік сабақ  Абай Құнанбаев шығармашылығы. Абай лирикасы. Абай поэмалары, қара сӛздері 

 

 

 

IV бӛлім  XX  ғасыр басындағы қазақ әдебиеті. XX ғасырдың бас кезіндегі тарихи 

жағдай 

 

 

 

18 

4.1 тақырып 22 тәжірибелік сабақ Діни- ағартушылық демократтық бағыттың дамуы. Нұржан Наушабаев ӛмірі мен 

шығармашылығы  

 

19 

4.2 тақырып 23 тәжірибелік сабақ Тұрмағамбет Ізтілеуов ӛмірі мен шығармашылығы. Тұрмағамбет- айтыскер ақын, аудармашы 

 

 

20 

4.3 тақырып 24 тәжірибелік сабақ  Мәшһүр Жүсіп Кӛпеев ӛмірі мен шығармашылығ, сатиралық бағыттағы еңбектері 

 

 21 

4. 4 тақырып 25 тәжірибелік сабақ Әдебиеттегі жаңа бағыттар. Сыншыл реализм әдісі. 

Жанрлардың дамуы 

 

 22 

4. 5 тақырып 26 тәжірибелік сабақ 

Ағартушылық- демократтық бағыттағы ақын- жазушылар. Шәкәрім Құдайбердіұлының 

ӛмірі мен тшығармашылығы  

 23 

4. 6 тақырып  27, 28 тәжірибелік сабақ Ахмет  Байтұрсынұлының ӛмірі мен 

шығармашылығы, зерттеу еңбектері 

 

  

2 курс бойынша 

66 сағат 

 

  

24 4. 7 тақырып 28 тәжірибелік сабақ Міржақып Дұлатұлының ӛмірі мен шығармашылығы. 

Прозасы.  

 25 

4. 8 тақырып 29 тәжірибелік сабақ Жүсіпбек Аймауытовтың ӛмірі мен шығармашылығы  

 26 

4. 9 тақырып 30 тәжірибелік сабақ Мағжан Жұмабайұлының ӛмірі мен 

шығармашылығы 

 

 27 

4. 10 тақырып 31 тәжірибелік сабақ С.Торайғыров ӛмірі мен шығармашылығы, 

лирикасы, поэмалары, романдары 

 

 28 

4. 11 тақырып 32 тәжірибелік сабақ С.Дӛнентаев ӛмірі мен шығармашылығы. Поэзиясы, 

мысалдары 

 

 29 

4. 12 тақырып Сыншыл реализм әдебиеті. С.Кӛбеев ӛмірі мен шығармашылығы  

 30 

4. 13 тақырып 33 тәжірибелік сабақ  

1916 жылғы кӛтеріліске байланысты туған халық поэзиясы 

 

 31 

4. 14 тақырып 34 тәжірибелік сабақ 

 1930-1960 жылдардағы әдебиет. Сәкен Сейфуллин шығармашылығы 

 

 32 

4. 15  тақырып 35 тәжірибелік сабақ Бейімбет Майлиннің ӛмірі мен шығармашылығы  

 33 

4.16 тақырып  І.Жансүгіровтың ӛмірі мен шығармашылығы  

  

3 курс бойынша 

 

30 сағат 

 

34 4. 17 тақырып 36 тәжірибелік сабақ М.Әуезовтың ӛмірі мен шығармашылығы 

 

 35 

4.18  тақырып 37 тәжірибелік сабақ С.Мұқановтың ӛмірі мен шығармашылығы  

 36 

4. 19 тақырып 38 тәжірибелік сабақ Ғ.Мүсіреповтың ӛмірі мен шығармашылығы  

 37 

4.20  тақырып 39 тәжірибелік сабақ Ғ.Мұстафиннің ӛмірі мен шығармашылығы  

  

4 курс бойынша 

 

 

8сағат 

 

Барлығы: 66 

30  

 

 

3.2 Пәннің ҥлгілік оқу бағраламасының мазмұны 

 

10 


I  бӛлім Қазақ фольклорының тарихы 

1.1 тақырып. Фольклор және фольклортану ғылымы туралы тҥсінік. Қазақ фольклорының қалыптасу, даму кезеңдері. 

Фольклортану  (фольклористика)- халықтың ауызша сӛз ӛнерін зерттейтін классикалық ғылым саласы. Фольклортану ғылымының басты 

объектісі мен негізгі міндеті халық шығармашылығын зерттеу екендігі. Фольклортанудың қалыптасу, даму тарихы жӛніндегі ой- пікірлер. 

Халық ӛнерінің түрлері және олардың ішінде фольклордың алатын орны. Рулық қоғамдағы фольклор. Қазақ фольклорының кӛне жанрлары: 

мифтер,  аңшылық,  тӛрт  түлік  туралы  әңгімелер  мен  жырлар,  маусымдық  салт  ӛлеңдері,  бақсы  сарыны,  арбау,  бәдік,  алғыс,  қарғыс,  түрлі 

рәсімге  байланысты  ӛлеңдер,  ертегілер,  кӛне  эпостар.  Феодализм  дәуіріндегі  фольклор.  Түркі  жазба  ескерткіштері,  ақындық,  жыраулық 

поэзияның фольклорға қатысы. Эпостық жырлар, ертегілер, аңыз әңгімелер, шешендік сӛздер, тарихи жырлар мен ӛлеңдерінің қалыптасуы, 

дамуы. Қазіргі дәуір фольклоры. Ауыз әдебиеті кеңестік идеологияға бейімдеудің себеп- салдары мен зардаптары. Отан қорғау, тылда еңбек 

ету  тақырыбы.  Патриоттық  идеяның  барлық  жанрларға  ӛзек  болуы.  Жоқтау,  арнау,  кӛңіл  айту  ӛлеңдерінің  жаңаруы.  Мақал-  мәтелдер, 

қанатты  сӛздер.  Тәуелсіздік  кезеңдегі  фольклордың  жай-  күйі.  Айтыстың  дамуы.  Беташар,  тойбастар,  жар-жар  ӛлеңдері.  Фольклор  мен 

кӛркемӛнердің байланысы. Қазіргі халық ақындарының шығармашылығы, балалар фольклорының даму ерекшеліктері. 

1.2 тақырып.Фольклордың жанрлары. Фольклордың тарихилығы, поэтикасы 

Фольклордың  идеялық-  кӛркемдік  ерекшеліктеріне,  құрылысына,  ӛмірде  атқаратын  қызметіне  қарай  жіктелуі.  Жанр  түрлері.  Тарихи 

поэтика. Жанрлардың тарихы, әлеуметтік- экономикалық процестермен сабақтастығы. Фольклорды зерттеудегі тарихилық принципі. 

1.3 тақырып. Ауыз әдебиеті шығармаларының кӛркемдік ерекшеліктері және тәрбиелік маңызы. 

Қазақ фольклорының эстетикасы. Халық ауыз әдебиеті туралы мағлұмат. II бӛлім Жыраулар әдебиеті 

2.1 тақырып Жыраулық және ақындық поэзияның даму жолдары. Жыраулар мұрасы және қазақ халқының елдік тарихы. 

Жыраулар поэзиясының қалыптасу. Даму кезеңдері.  2.2 тақырып Жыраулар әдебиетінің ерекшелігі,  маңызы. Жыраулар  әдебиетіндегі  негізгі  бағыт. Жыраулар әдебиетіндегі  негізгі 

тақырып. Ел бірлігі мәселесі. 

Жыраулар поэзиясында туған жер, қоныс, сыртқы жаулармен болған, азаттық күрес, жаугершілік заман кӛрінісі, ӛз дәуірінің шындығы, 

моральдық, этикалық қағидалар, ерлік, ел бірлігі тақырыптарының жырлануы. 

2.3 тақырып Асан қайғы толғаулары, Қазтуған жыраудың «Бұдырайған екі шекелі» толғауы. 

Қазақ  әдебиеті  тарихында  шығармалары  ӛз  атымен    жеткен  алғашқы  автор.  Қазтуған-  жорықшы,  жауынгер  жыраудың  ӛзіне  арналған 

мадақ жыры «Бұдырайған екі шекелі» толғауындағы жыраудың ӛз бейнесі.  

Асан қайғы- тарихи тұлға, ұлы ойшыл, аңыз кейіпкері.  Асан қайғы- Ұлықмұхамед, Жәнібек хандардың қасында болып, мемлекет ісіне 

араласқан, ықпалды бектердің бірі. Ол бүкіл Дешті қыпшақтың жырауы. Асан қайғы толғауларындағы дидактикалық сарын: толғауларында 

насихат, ӛнеге сӛз, ғибрат айтылуы т.б.   Каталог: dist zaoch -> 4kurs -> 4kta-1z -> kazakadebiet
kazakadebiet -> ДƏріс ілияс Жансүгіров (1894-1938)
kazakadebiet -> 2-ДƏріс мəшһүр Жүсіп Көпейұлы (1858-1931) Шығармашылығы
kazakadebiet -> ДƏріс бейімбет Майлин (1894-1938)
kazakadebiet -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
4kta-1z -> Қазіргі оқыту технологияларының негіздері
4kta-1z -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
kazakadebiet -> ДƏріс бернияз Күлейұлы (1899-1923)
kazakadebiet -> 1 ДƏріс ХХ ғасырдағы қазақ əдебиеті дамуының алғашқы кезеңі
kazakadebiet -> Мазмҧны кіріспе
kazakadebiet -> Конспект жазу Қазтуған жыраудың жырларын талдау, жаттау

жүктеу 275.7 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет