Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «ЖАҢА Қазақстанды қалыптастырудағЫ Қр тұҢҒыш президенті н.Ә. Назарбаевтың тағдыркешті шешімдері»жүктеу 4.82 Mb.
Pdf просмотр
бет1/47
Дата27.01.2017
өлшемі4.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан Карагандинский государственный технический университет  

  

 

 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған  

«ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ  

ҚР ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ Н.Ә. НАЗАРБАЕВТЫҢ 

ТАҒДЫРКЕШТІ ШЕШІМДЕРІ» 

IV РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ  

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ 

 

ЕҢБЕКТЕРІ 

 

2016 ж. 25 қараша 

 

 ТРУДЫ 

 

IV РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 

«СУДЬБОНОСНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РК  Н.А. НАЗАРБАЕВА  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ НОВОГО КАЗАХСТАНА», 

посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан 

 

25 ноября 2016г. 

 

PROCEEDINGS OF THE IV REPUBLICAN ONLINE CONFERENCE  

«LANDMARK DECISIONS OF THE FIRST PRESIDENT OF 

KAZAKHSTAN N.A. NAZARBAYEV  

ON BUILDING UP THE NEW KAZAKHSTAN», 

dedicated to the 25th anniversary of Independence of the  

Republic of Kazakhstan 

 

November 25, 2016  

 

 

Караганда 2016 

 

 

ӘОЖ 323. 2 (574) КБЖ 66.3(5Каз) 

Қ 78 


 

 

Қазақстан  Республикасы  Тәуелсіздігінің  25  жылдығына  арналған  «Жаңа Қазақстанды қалыптастырудағы ҚР Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 

тағдыркешті  шешімдері»  атты  IV  Республикалық  ғылыми-практикалық 

онлайн-конференцияның  еңбектері,  2016  ж.  25  қараша/  ҚР  Білім  және 

ғылым  министрлігі;  Қарағанды  мемлекеттік  университеті.  –  Қарағанды: 

ҚарМТУ баспасы, 2016. – 453 б. 

 

ISBN 978-601-315-208-0  

Еңбекте  «Жаңа  Қазақстанды  қалыптастырудағы  ҚР  Тұңғыш  Президенті 

Н.Ә. Назарбаевтың тағдыркешті шешімдері» атты IV Республикалық ғылыми-

практикалық  онлайн-конференциясына  қатысушылардың  баяндамалары 

жарық  көрген,  онда  еліміздің  инновациялық  дамуындағы  Елбасы 

бастамаларының, Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуының және дамуының, 

қоғамдық  келісімнің  және  ұлттық  бірліктің  қалыптасуының,  қоғамдағы 

саяси тұрақтылықты және азаматтық бірігуді қамтамасыз етудің, МИИДБ-

2 жобаларын біздің еліміздің одан әрі өркендеуі және «Индустрия 4.0»-ке 

ауысу  жағдайын  жасау  үшін  қуатты  стимул  ретінде  жүзеге  асырудағы 

жасампаз ролі қарастырылды.  

Еңбек  материалдары  ЖОО  студенттеріне  және  магистранттарына, 

оқытушыларына, мамандарына, ғалымдарына арналған.  

 

 ӘОЖ 323. 2 (574) 

КБЖ 66.3(5Қаз) 

 

 

Бас редактор ҚР ҰҒА академигі А.М.Ғазалиев 

 

Редакция алқасы: 

Әбдібеков Н.Қ., Сүлейменов Т.С., Әбдікәрімов О.Ә., Әйтімова Б.С., 

Ершов С.М., Есім Ғ., Жұмабеков Б.Қ., Өмірзақов Т.Қ. 

 

 

ISBN 978-601-315-208-0   

 

© Қарағанды мемлекеттік   

 

  

 

  

техникалық университеті, 2016 

 


 

УДК 323. 2 (574) ББК 66.3(5Каз) 

Т 78 


 

 

Труды  IV  Республиканской  научно-практической  онлайн-конференции «Судьбоносные  решения  Первого  Президента  РК  Н.А.  Назарбаева  по 

формированию  нового  Казахстана»,  посвященной  25-летию  Независимости 

Республики  Казахстан,  25  ноября  2016  г.  /  Министерство  образования  и 

науки  РК;  Карагандинский  государственный  технический  университет.  – 

Караганда: Изд-во КарГТУ, 2016. – 453 с.  

 

ISBN 978-601-315-208-0  

В  Трудах  опубликованы  доклады  участников  IV  Республиканской 

научно-практической  онлайн  конференции  «Судьбоносные  решения 

Первого  Президента  РК  Н.А.  Назарбаева  по  формированию  нового 

Казахстана», 

посвященной 

25-летию 

Независимости 

Республики 

Казахстан,  в  которых  рассмотрены  созидательная  роль  инициатив  Главы 

государства в инновационном развитии страны, в становлении и развитии 

Независимого  Казахстана,  в  формировании  общественного  согласия  и 

национального  единства,  обеспечении  гражданской  консолидации  и 

политической стабильности  в  обществе,  в  реализации проектов  ГПИИР-2 

как  мощного  стимула  для  дальнейшего  продвижения  нашей  страны  и  

создания условий для перехода к «Индустрии 4.0».  

Материалы  трудов  предназначены  для  ученых,  специалистов, 

преподавателей, магистрантов и студентов вузов.  

 

УДК 323. 2 (574) ББК 66.3(5Каз) 

 

Главный редактор Академик НАН РК А.М. Газалиев  

 

Редакционная коллегия: 

Абдибеков Н.К., Сулейменов Т.С., Абдыкаримов О.А., Айтимова Б.С., 

Ершов С.М., Есим Г., Жумабеков Б.К., Омурзаков Т.К.  

  

 

 ISBN 978-601-315-208-0                        © Карагандинский государственный 

  

  

 

  

 

технический университет, 2016  

UDC 323.2 (574) BBK 66.3(5Kaz) 

Т 78 


 

 

Proceedings of the IV Republican scientific online conference "Landmark decisions of the First President of Kazakhstan N.A. Nazarbayev on building 

up  the  new  Kazakhstan"

 

on  the  25th  anniversary  of  Independence  of  the 

Republic  of  Kazakhstan,  November  25,  2016  /  RK  Ministry  of  Education  and 

Science; Karaganda State Technical University. - Karaganda: KSTU Publishing 

House, 2016. - 453 p. 

 

ISBN 978-601-315-208-0  

The Proceedings contain the reports of the participants of the IV Republican 

scientific  online  conference    "Landmark  Decisions  of  the  First  President  of 

Kazakhstan N.A. Nazarbayev on Building up the New Kazakhstan" on the 25th 

anniversary  of  Independence  of  the  Republic  of  Kazakhstan,  which  considered 

the  constructive  role  of  the  initiatives  of  the  Head  of  the  State  in  innovative 

development  of  the  country,  public  consent  and  national  unity,  civil 

consolidation  and  political  stability  in  society,  implementation  of  the  State 

Program of Industrial Innovative Development (GPIIR-2) project as a powerful 

tool  for  further  growth  of  our  country  and  conditions  for  transiting  to  the 

"Industry 4.0". 

The  target  audience  of  the  conference  materials  are  scientists,  experts, 

teachers, bachelor and master's students.  

 

 UDC 323.2 (574) 

BBK 66.3(5Kaz) 

 

 

Managing editor Academician of RK National Academy of Sciences Gazaliev A.M 

 

Editorial board: 

Abdibekov N.K, Suleimenov T.S, Abdikarimov O.A, Aitimova B.S 

Yershov S.M, Yesim G, Zhumabekov B.K, Omurzakov T.K 

 

 

 ISBN 978-601-315-208-0  

    ©


 

Karaganda State Technical University, 2016  

 

 


 

  

 

  

  

  

 

 10 

 

  

 

 

11 

 

Вступительное слово ректора КарГТУ,  лауреата Государственной премии РК,  

академика НАН РК Газалиева А.М. 

 

Конференцияға қатысушы қадірменді қонақтар! 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА  

Н.А. НАЗАРБАЕВА В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 

КАРГТУ 

 

Считанные дни отделяют нас от 25-летия Независимости Казахстана.  Как  отметил  Глава  государства  Нурсултан  Абишевич  Назарбаев, 

самое главное достижение и условие упрочения независимости Казахстана 

–  это  единство  народа.  «Казахстан  –  это  единая  земля,  единый  народ, 

единое будущее».  

Предстоящий  юбилей  Независимости    -  это  повод  для  того,  чтобы 

каждый  из  нас  спросил  себя:  «Что  я  сделал  для  своей  страны,  для  ее 

развития и процветания?».  

Наш  вклад  в  социально-экономическое  развитие  Казахстана  –  это 

подготовка  конкурентоспособных  кадров  для  реализации  проектов 

ГПИИР-2. 

Для этого наш Университет: 

 как  базовый  вуз  Казахстана  в  рамках  ГПИИР-2  реализует  14  (5 

финансируемых  из  средств  Национального  фонда  РК  и  9  инициативных) 

программ подготовки инженеров новой формации в партнерстве ведущими 

10  транснациональными  и  45  национальными  корпорациями,  26 

зарубежными  исследовательскими  и  техническими  университетами, 

входящими в ТОП-500 мирового рейтинга;   

 

внедрил  в  учебный  процесс  STEM-образование,  SMART-, SMART-  GRID-,  CALS-,  3…6D-,  аддитивные  технологии,  проектный  и 

исследовательский методы обучения; 

 

создал  научно-технический  комплекс,  включающий  Офис коммерциализации  технологий,  7  НИИ,  16  инновационных  научных  и 

инжиниринговых центров, 4 стартап-предприятия и 4 минипроизводства; 

 

первым  в  Казахстане  внедрил  дуальное  обучение  в  системе высшего  образования  с  присвоением  рабочих  квалификаций  на  базе 

Корпоративного  Университета,  объединяющего  интеллектуальные  и 

производственные ресурсы 86 ключевых предприятий и научных центров 

Казахстана,  Франции,  Германии,  Австрии,  Китая,  России,  Белоруссии  и 

Узбекистана; 


12 

  

сформировал 

инновационную 

учебную 


и 

научно-


производственную  инфраструктуру  –  6  центров  рабочих  профессий  и  7 

центров  инженерных  компетенций  с  участием  транснациональных 

корпораций  TOTAL,  FESTO,  Schneider  Electric,  Mitsubishi  Electric,  Leica 

Geosystems,  Epam  Systems  и  FLUOR  на  собственной  базе,  а  также  60 

оснащенных современным оборудованием филиалов выпускающих кафедр 

на промышленных предприятиях;  

 

выпускает специалистов по современным сварочным технологиям всех  уровней,  включая  инженеров,  магистров  и  экспертов  сварки  с 

выдачей  дипломов  международного  образца,  признаваемых  в  56  странах 

мира;  разработал  27  профессиональных  стандартов  по  специальностям 

ГПИРР-2  и  32  республиканских  нормативно-технических  документа  в 

области строительства на основе Еврокодов;   

Сегодня  ВУЗ  занимает  2-е  место  в  национальном  рейтинге 

технических  вузов  страны  и  111-е  место  в  рейтинге  QS  «Развивающиеся 

страны Европы и Центральной Азии».  

С  целью  изучения  опыта  по  реализации  новых  образовательных 

программ  ГПИИР-2   18  ноября  текущего  года  КарГТУ  посетила 

представительная  делегация  руководителей  учебных  и  научных 

подразделений  Евразийского  национального  университета  им.  Л.Н. 

Гумилева. 

Успехи  Университета  напрямую  связаны  со  своевременным, 

продуктивным  и  качественным  исполнением  задач,  поставленных  Главой 

государства  по  социальной  модернизации  Независимого  Казахстана.  Его 

исключительно  прозорливые  идеи  и  инициативы  требуют  глубокого 

осмысления. Каждый руководитель, сотрудник, студент должен не просто 

изучить их, но и пропустить через себя, с тем, чтобы осознанно и активно 

включиться  в  предстоящую  созидательную  работу,  понять  и  выполнить 

свою  задачу  как  гражданина,  патриота  и  специалиста,  внося  конкретный 

вклад в процветание Казахстана!   

 

Уважаемые коллеги! 

 

Как  отметила  в  свое  время  Маргарет  Тэтчер:  «Сейчас  в  мире насчитывается  пять-шесть  крупных  и  очень  влиятельных  политиков, 

среди которых находится и Нурсултан Абишевич Назарбаев». 

Созидательная  роль  инициатив  Главы  государства  в  инновационном 

развитии 

страны 


является 

предметом 

обсуждения 

ежегодных 

Республиканских  научно-практических  конференций  «Судьбоносные 

решения  Первого  Президента  РК  Н.А.  Назарбаева  по  формированию 

нового Казахстана». 

 

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы!   

13 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Пленарные доклады 

Почетного Президиума 

 

 

 

14 

 

Сулейменов Т.С., 

первый Министр иностранных дел независимого Казахстана,  

соратник Главы государства, д.п.н., профессор Академии 

государственного управления при Президенте Республики Казахстан 

 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ Н.А.НАЗАРБАЕВА  

Прежде  всего,  позвольте  приветствовать  участников  конференции  и 

пожелать  плодотворной  работы!  Тема  конференции  в  настоящее  время 

очень актуальна и востребована действительностью.  

Наша страна, получив признание себя за рубежом, на западе, на юге, 

на  востоке,  завязала  дипломатические  дружеские  отношения  со  многими 

странами.  Для  того,  чтобы  изучить  опыт  этих  стран  (это  опыт 

приватизации,  это  опыт  строительства  рыночной  экономики,  проведения 

коренных  социально-экономических  преобразований).  Этот  путь  был 

выбран,  правильный  путь,  который  в  последующем  был  назван 

«казахстанским путем развития»  Республики Казахстан.  

А  внешняя  политика  должна  была  служить  внутренней  политике, 

чтобы все то, что было сказано выше, осуществить. Естественно трудности 

были  огромные,  нужно  было  перенимать  опыт,  ездить  в  эти  страны, 

знакомить со своей страной, рассказывать о ее народе, о ее экономических 

резервах,  внутренних  резервах,  о  природных  ресурсах,  богатствах, 

которыми  располагает  наша  Земля.  И  вот  Президент  во  главе 

Правительства вместе с министрами, с представителями банков, средними 

бизнесменами,  деловой  интеллигенцией  начали  осуществлять  рабочие 

поездки по странам Западной Европы, Южной Азии, США, Канады и т.д. 

Это  был,  конечно,  большой  изнурительный  труд,  это  была  непростая 

задача для того, чтобы привлечь западных инвесторов, обратить внимание 

на  нашу  страну,  чтобы  они  инвестировали  для  оказания  помощи  для 

подъема  экономики  нашей  страны.  Это  был  изнурительный  труд, 

практически  больше  полугода  и  в  последующем  уже  эти  поездки  не 

кончались,  а  наоборот,  увеличивались.  И  вот  в  результате  всех  этих 

поездок,  общения,  различных  форумов,  совещаний,  конференций  мы  уже 

как государство в июне 2002 года были признаны более 50 государствами 

мира.  Можно  сказать,  что  первые  шаги  были  трудные,  не  было  у  нас 

инфраструктуры, своей внешней политики, она диктовалась из Москвы. Не 

было  у  нас  кадров,  не  было  у  нас  опыта  для  того,  чтобы  слаженно, 

грамотно  проводить  международные  переговоры,  участвовать  на 

международных форумах и т.д. Но все со временем пришло.  

Первую задачу, которую мы решили - это вступление в Организацию 

Объединенных  Наций.  Впервые  мечта  казахского  народа  осуществилась. 

Наш  флаг  -  в  Организации  Объединенных  Наций,  на  площадке,  на 

флагштоке,  где  стояли,  развивались  знамена  многих  стран  всех  членов 


15 

 

ООН. И вот наш голубой флаг 2 марта 1992 года был поднят в небо. Это было  важнейшее  событие  и  это  нам  открывало  пути,  дороги  для  того, 

чтобы  Казахстан  стал  узнаваем,  чтобы  Казахстан  стал  субъектом 

международного сообщества. Затем другие международные организации, в 

которые мы  начали вступать  - это ОБСЕ, это международные институты, 

это  международные  банки  различного  уровня,  это  Международный 

валютный фонд  и  т.д.  И  эта  работа  проводилась  эффективно,  оперативно 

для того, чтобы нашу страну знали во всем мире. Это нашей казахстанской 

дипломатии удалось во главе с нашим Президентом. Президент как глава 

государства  определяет  внешнюю  политику,  а  министерства  -  ее  на 

практике  осуществляют.  И  вот  это  тот  тандем,  который  нес 

ответственность  за  большие  дела  по  строительству  нового  Казахстана, 

независимого  Казахстана.  Все  проводилось  очень  быстро,  необходимо 

было  опережать  время,  потому  что  нужно  было  выправлять  социальное 

положение  народа,  поднимать  экономику,  внедрять  новые  системы 

управления  государством.  Нужно  было  строить  новое  государство  на 

новом  фундаменте,  на  новой  основе  с  соответствующей  надстройкой, 

которая  бы  отвечала  нынешним  национальным  интересам  нашего 

государства. 

Конечно, особенно до 1997 года было много проблем, стоящих перед 

Республикой  Казахстан.  Кроме  того,  что  перечислено  выше,  одной  из 

острых  проблем  был  свободный  отказ  от  ядерного  оружия,  которое 

осталось у нас в наследство от распавшегося Советского Союза. Это были 

мощные ракеты СС-18, СС-20, которые на различных территориях региона 

были дислоцированы и стояли на страже. И нам нужно было избавиться от 

этого ядерного оружия, потому что все мировое сообщество  смотрело на 

нас:  мы  оставим  у  себя  это  оружие  или  же  передадим  в  Россию. 

Правильный  путь  был  принят  Президентом  –  это  отказаться  от  ядерного 

оружия.  Это  был  длительный  процесс  вместе  с  США  и  Россией.  И,  в 

конечном  счете,  за  5  лет  непрерывных  переговоров,  наконец,  ядерное 

оружие было передано России для утилизации. Это событие неординарное, 

это  событие  открывало  нам  путь  для  строительства  демократического, 

независимого,  свободного  государства.  Иного  нам  было  не  дано.  В 

противном  случае  не  пришли  бы  к  нам  иностранные  инвестиции,  не 

пришли  бы  к  нам  иностранные  компании,  не  строились  бы  заводы, 

фабрики,  не  было  бы  помощи  со  стороны  международных  различных 

фондов, различных банков для инвестирования нашей экономики.  

Другой  проблемой,  которая  перед  нами  стояла  –  это  граница, 

особенно  северная  граница,  южная  граница,  которые  были  политически 

условные. Задача была непростая, в ближайшие годы надо было построить, 

определить  границы  с  Россией,  Китаем,  со  Среднеазиатскими 

республиками. И это удалось осуществить где-то к 1995 году  - Казахстан 

определил  свои  границы, подписал  соответствующий  договор о дружбе с 16 

 

Россией, с Китаем, с Узбекистаном, Кыргызстаном, с Туркменистаном по своим границам. И были проведены соответствующие демаркации наших 

границ.  Для  казахского  народа  это было  важное  событие,  это  определяло 

суверенное,  независимое  государство  со  своими  определенными 

границами.  

Следующей задачей, которая стояла перед Казахстаном – необходимо 

было  вводить  национальную  валюту.  Предысторию  все  знают,  она  не 

особенно  была  приятная,  но  в  целом  это  одно  из  важных  вех  нашей 

экономики.  Это  налаживание  выпуска  нашей  национальной  валюты  – 

тенге,  которая  себя  за  эти  годы  Независимости  определила  нашу 

экономику,  ее  подъем,  и  сейчас  она  служит  экономическому  развитию 

нашего  общества.  Это  знаковое  событие.  Казахстан  уже  как  свободное 

государство имел свою валюту. 

Еще  одним  из  важнейших  событий  тех  времен  мы  считаем 

подписание договоров о дружбе, сотрудничестве, о партнерстве с Россией, 

с Китаем, с США, со странами Средней Азии, с Европейскими странами, 

которые нам дали хорошую возможность для развития нашей страны, для 

подъема ее экономики и поднятия уровня социальной жизни народа.  

Другой  вехой  нашего  развития  является,  я  бы  сказал,  проведение 

активной  работы  в  ООН,  в  системе  ОБСЕ  и  других  международных 

организациях.  

Были  частые  выступления  министра  иностранных  дел,  Президента 

Республики Казахстан на очередных сессиях Генеральной ассамблеи ООН, 

где наш Президент выступал всегда с инициативными предложениями, на 

которые в целом  получали положительные отзывы, одобрение.  

Кроме  того,  в  2010  году  состоялось  одно  из  важнейших  событий  в 

нашей  стране  -  прохождение  Саммита  Глав  государств  Совета  по 

безопасности  и  сотрудничества  в  Европе.  36  глав  государств  и 

правительств  съехались  в  Казахстан  на  2  дня  для  проведения  этого 

мероприятия.  Это  впервые  Казахстан,  Астана  принимали  столько  много 

высоких  гостей.  На  сессии  Саммита  Глав  была  подписана  декларация, 

которая  как  Астанинская  декларация  вошла  в  историю  нашего 

государства.  

Ну  и,  конечно,  за  годы  независимости  мы  расширили  свою 

международную  инфраструктуру  -  открыли  наши  посольства  во  многих 

странах  мира,  открыли  консульства,  представительства  за  рубежом, 

которые представляли наш Казахстан.  

Послы  более  50-ти  стран  аккредитованы  в  Астане,  в  Алматы.  Это 

тоже  один  из  показателей  работы  внешнеполитического  мира  с  нашей 

дипломатией.  

Одним  из  важнейших  событий  2016  года  является  программное 

выступление  нашего  Президента  на  Генеральной  Ассамблее  ООН,  в 

котором  он  представил  Манифест  «Мир  XXI  век»,  программа  ядерной 17 

 

безопасности.    И  этот  документ  был  признан  официальным  документом ООН,  был  разослан  во  все  страны  мира,  членам  ООН.  Это  важнейшее 

событие, важнейшая инициатива нашей страны, нашего Президента.  

Последнее  событие,  которое  проходило  у  нас  на  глазах  –  это 

вступление  нашей  страны  в  ВТО,  в  другие  международные  организации. 

Особенно  приятно  и  необходимо  отметить,  что  Казахстан  был  избран 

непостоянным  членом  Совета  безопасности  ООН.  Это  важное 

политическое  событие  для  нашей  внешней  политики,  для  дипломатов, 

когда мы с 2017 года уже на себя берем обязательства  в течение двух лет 

активно  работать,  участвовать  в  принятии  международных  документов,  в 

обсуждении многих международных событий, которые будут проходить в 

мире. Это блестящее достижение нашей внешней политики.   

Конечно, об этом еще можно говорить и говорить… 

Хотелось  бы  пожелать  нашей  молодежи  изучать  этот  опыт  25-летия 

нашей  Независимости,  строительства  нового  государства,  проведения 

коренных  социально-экономических  преобразований,  строительства 

государственности  нашей  страны,  строительства  экономики,  внешней 

политики.  Это  огромнейший  опыт,  который  надо  молодым  не  забывать, 

изучать,  брать  на  вооружение  все  те  средства  и  методы  осуществления 

внешней политики Казахстана. Это очень важно для нашего будущего, для 

нашей истории.  

Одновременно  я  бы  хотел  участников  данной  конференции 

поздравить  с  наступающим  праздником  –  Днем  Первого  Президента  -  1 

декабря,  а  также  с  25  годовщиной  нашей  Независимости,  которая 

отмечается 16 декабря.  

Пожелать крепкого здоровья, дальнейших успехов в трудовых буднях, 

благополучия, чтобы наш народ и дальше процветал, чтобы наш народ был 

счастливый, чтобы все трудности, которые были, всегда преодолевались с 

успехом. Спасибо! 

 

 

 18 

 


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ

жүктеу 4.82 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет