Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығыжүктеу 0.55 Mb.
Pdf просмотр
бет3/6
Дата09.01.2017
өлшемі0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6

26 қаңтар 2016 жыл

5

E-mail: too-orda@bk.ruЖҰЛДЫЗЫ

ОрДа


Аудан әкімдігінің қаулысы

Бөкей ордасы ауданы әкімдігінің 

 кейбір қаулыларының күші  

жойылды деп тану туралы

Сайқын ауылы                             №2                          18 қаңтар, 2016 жыл

Қазақстан  Республикасының  2001  жылғы  23  қаңтардағы  «Қазақстан  Республикасындағы  жер­

гілікті мемлекеттік басқару және өзін­өзі басқару туралы», 1998 жылғы 24 наурыздағы «Нормативтік 

құқықтық актілер туралы» Заңдарын басшылыққа ала отырып, аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Бөкей ордасы ауданы әкімдігінің кейбір қаулыларының күші 

жойылды деп танылсын.

2.  Осы  қаулының  орындалуын  бақылау  аудан  әкiмiнiң  орынбасары  Л.Т.Қайырғалиеваға 

жүктелсiн.Аудан әкімі   Н.Рахымжанов.

2016 жылғы 18 қаңтардағы №2

Бөкей ордасы ауданы әкімдігінің қаулысына қосымша

Бөкей ордасы ауданы әкімдігінің күші 

жойылған кейбір қаулыларының тізбесі

1. 2015 жылғы 16 қаңтардағы №5 «2015 жылға нысаналы топтарға жататын адамдардың қосымша 

тізбесін белгілеу туралы» Бөкей ордасы ауданы әкімдігінің қаулысы (Нормативтік құқықтық актілер­

ді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3797 тіркелген, 2015 жылғы 24 ақпандағы «Орда жұлдызы» га­

зетінде жарияланған). 

2. 2015 жылғы 16 қаңтардағы №7 «Бөкей ордасы ауданы бойынша 2015 жылға мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан басына шаққандағы қаржыландыру 

және  ата­ананың  ақы  төлеу  мөлшерін  бекіту  туралы»  Бөкей  ордасы  ауданы  әкімдігінің  қаулысы 

(Нормативтік  құқықтық  актілерді  мемлекеттік  тіркеу  тізілімінде  №3814  тіркелген,  2015  жылғы  10 

наурыздағы «Орда жұлдызы» газетінде жарияланған).

3. 2015 жылғы 18 тамыздағы №107 «Бөкей ордасы ауданының шалғайдағы елді мекендерінде 

тұратын балаларды жалпы білім беретін мектептерге тасымалдаудың схемасы мен қағидаларын 

бекіту  туралы»  Бөкей  ордасы  ауданы  әкімдігінің  қаулысы  (Нормативтік  құқықтық  актілерді  мем­

лекеттік тіркеу тізілімінде №4034 тіркелген, 2015 жылғы 13 қазандағы «Орда жұлдызы» газетінде 

жарияланған).

Постановление районного акиматаО признании утратившими силу 

 некоторых постановлений акимата  

Бокейординского района

село Сайхин                             №2                       18 январь, 2016 года 

Руководствуясь Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государс­

твенном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 24 марта 1998 года «О норма­

тивных правовых актах», акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу некоторые постановления акимата Бокейординского района со­

гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района 

Кайргалиеву Л.Т.Аким района Н.Рахимжанов.

Приложение

к постановлению акимата Бокейординского района

от 18 января 2016 года №2

Перечень утративших силу некоторых 

постановлений акимата Бокейординско-

го района 

1. Постановление акимата Бокейординского района от 16 января 2015 года №5 «Об установле­

нии дополнительного перечня лиц, относящихся к целевым группам на 2015 год» (зарегистрирова­

но в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №3797, опубликовано 24 

февраля 2015 года в газете «Орда жұлдызы»).

2.  Постановление  акимата  Бокейординского  района  от  16  января  2015  года  №7  «Об  утверж­

дении  государственного  образовательного  заказа  на  дошкольное  вопитание  и  обучение,  разме­

ра подушевого финансирования и родительской платы на 2015 год по Бокейординскому району» 

(зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №3814, 

опубликовано 10 марта 2015 года в газете «Орда жұлдызы»).

3. Постановление акимата Бокейординского района от 18 августа 2015 года №107 «Об утверж­

дении схемы и Правил перевозки в общеобразовательные школы детей, проживающих в отдален­

ных населенных пунктах Бокейординского района» (зарегистрировано в Реестре государственной 

регистрации  нормативных  правовых  актов  №4034,  опубликовано  13  октября  2015  года  в  газете 

«Орда жұлдызы»).

Аудан әкімдігінің қаулысы«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 

қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы 

бағалаудың әдістемесін бекіту туралы

Сайқын ауылы                         №172                     26 қараша, 2015 жыл

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін­өзі басқару туралы» 2001 

жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына, «Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің 

қызметіне  жыл  сайынғы  бағалау  жүргізу  және  оларды  аттестаттаудан  өткізу  қағидаларын  бекіту 

туралы»  2000  жылғы  21  қаңтардағы  №327  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  Жарлығына, 

«Б»  корпусы  мемлекеттік  әкімшілік  қызметшілерінің  қызметін  жыл  сайынғы  бағалаудың  үлгілік 

әдістемесін  бекіту  туралы»  2014  жылғы  29  желтоқсандағы  №86  Қазақстан  Республикасының 

Мемлекеттік  қызмет  істері  және  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  іс­қимыл  агенттігі  төрағасының 

бұйрығына (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 23 қаңтарда №10130 

тіркелді) сәйкес, аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Қоса беріліп отырған «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы 

бағалаудың әдістемесі бекітілсін.

2. «Бөкей ордасы ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі осы қаулының әділет орган­

дарында мемлекеттік тіркелуін, «Әділет» ақпараттық­құқықтық жүйесінде және бұқаралық ақпарат 

құралдарында оның ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

3.  Осы  қаулының  орындалуын  бақылау  аудан  әкімі  аппаратының  басшысы  Е.Ж.Айтқалиевқа 

жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.Аудан әкімінің міндетін 

атқарушы  Р. Зұлқашев.

Тіркеу № 4216

8 қаңтар, 2016 жыл.

(Жалғасы бар).

Постановление районного акиматаОб утверждении Методики ежегодной 

оценки деятельности  

административных государственных 

служащих корпуса «Б»

Село Сайхин                               №172                      26 ноябрь, 2015 год

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государс­

твенном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Указом Президента Республики 

Казахстан от 21 января 2000 года №327 «Об утверждении Правил проведения ежегодной оценки 

деятельности  и  аттестации  административных  государственных  служащих»,  приказом  Предсе­

дателя  Агентства  Республики  Казахстан  по  делам  государственной  службы  и  противодействию 

коррупции от 29 декабря 2014 года №86 «Об утверждении Типовой методики ежегодной оценки 

деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» (зарегистрирован в Ми­

нистерстве юстиции Республики Казахстан 23 января 2015 года №10130), акимат района ПОСТА­

НОВЛЯЕТ:


1. Утвердить прилагаемую Методику ежегодной оценки деятельности административных госу­

дарственных служащих корпуса «Б».

2. Государственному учреждению «Аппарат акима Бокейординского района» обеспечить госу­

дарственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции, его официальное опуб­

ликование в информационно­правовой системе «Әділет» и в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

акима района Айткалиева Е. Ж.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.Исполняющий обязанности 

акима района  Р.Зулкашев.

Регистр.№4216

8 января, 2016 года.

(Продолжение следует).

Конкурсқа жұмыс тобы мүшелігіне кандидат ретінде он сегіз жасқа толған,  

Бөкей ордасы ауданында тұратын және осы заңның 10­ бабының 1­ тармағында 

көрсетілген талаптарға сәйкес келетін коммерциялық емес ұйымдар өкілдері 

және азаматтар қатыса алады.

Конкурсқа қатысу үшін:

1.Кандидатураны  жұмыс  тобының  құрамына  ұсыну  туралы  коммерциялық 

емес ұйымның жазбаша ұсынысы және (немесе) азаматтың өтініші;

2.Кандидаттың өмірбаян деректерін көрсете отырып, кәсіптік және (немесе) 

қоғамдық қызметі туралы мәліметтер ұсынылады.

Конкурсқа  қатысу  үшін  жоғарыда  аталған  құжаттарды  осы  хабарландыру 

жарияланған күннен бастап 10 күн ішінде, мына мекенжайға жолдау қажет:

Бөкей ордасы аудандық мәслихаты, Сайқын ауылы, Т.Жароков көшесі, 

31 үй, 2 қабат, телефон 8(71140)21747, электрондық пошта: bokei_maslihat@

mail.ru

Аудандық мәслихат аудандық Қоғамдық кеңесті қалыптастыру 

жөніндегі жұмыс тобы мүшелігіне кандидаттарды ұсыну туралы 

конкурс жариялайды


26 қаңтар 2016 жыл

6

E-mail: too-orda@bk.ruЖҰЛДЫЗЫ

ОрДа


БиСЕН. Ауыл әкімі Қайырсапа 

Саматов  халық  алдында  берген 

есептік  баяндамасында  өткен 

жылғы  жетістіктерді,  шешімін 

тапқан  келелі  мәселелерді  тіл­

ге  тиек  ете  келіп,  жалпы  округ 

аумағындағы  халық  саны  3108 

болса,  есепті  мерзімде  16  отба­

сы  өзге  жерге  қоныс  аударып, 

42  жанұя  көшіп  келгендігін  айт­

ты.  Жалпы,  мұндағы  100  шаруа 

қожалығында 850­дей адам еңбек 

етсе,  жеке  кәсіпкерлер  саны  − 

38.  Сондай­ақ,  былтыр  мұнда 

37  адамға  1485990  теңгенің 

бір  жылғы  материалдық  көмегі 

берілсе,  128  бисендік  ақылы 

қоғамдық жұмыстарға тартылып, 

оларға  2840223  теңге  еңбекақы 

төленген. Ал, 6 адам 11300 мың 

теңге  көлеміндегі  түрлі  несие­

лерге қол жеткізген.

Округтегі  тұрғындардың  негізгі 

күнкөріс көзі – мал шаруашылығын 

өркендету бағытында да бірқатар 

жұмыстар  атқарылған.  Нақты­

рақ  айтсақ,  жыл  қорытындысы 

бойынша  түйеден  басқа  түліктің 

бәрі  де  өссе,  қазіргі  күні  98 

қыстақтағы жемшөп қоры да жет­

кілікті  екен.  Әрі  өткен  жылы  27 

шаруа қожалығы аналық мал ба­

сын  асылдандыру  жұмыстарын 

жүргізгені үшін 48474 мың теңгенің 

субсидиясына  қол  жеткізсе,  екі 

қожалық («А.Каукешев», «Ораз») 

асыл тұқымды мал шаруашылығы 

мәртебесін иеленіпті. Мұның сыр­

тында «Сыбаға» (4 ш/қ), «Құлан» 

(3  ш/қ)  және  «Алтын  асық»  (1 

ш/қ)  бағдарламалары  бойынша 

құжаттарын  өткізгендердің  тек 

екеуі  ғана  несие  алыпты.  Осы 

жерде  бисендік  азаматтардың 

«Қазагрофинанс» АҚ арқылы ли­

зингке бір «КамАЗ» автокөлігі мен 

төрт  «МТЗ­80»  тракторын  сатып 

алғанын да айта кетелік.

Бұдан  кейін  білім  беру, 

денсаулық  сақтау,  мәдениет 

салаларындағы  оң  өзгерістер 

сөз болды. Мәселен, соңғы жыл­

дары  ауыл  тұрғындарының  көбі 

«көгілдір  отынмен»  қамтылса, 

Бисен,  Жиекқұм  елді  мекендері­

не  таза  су  жеткізіліп,  ауылішілік 

құбырлар  да  тартылған.  Жаңа 

дәрігерлік амбулатория да халық 

игілігіне  қызмет  етіп  тұр.  Округ­

тегі  екі  орта  мектептің  күрделі 

жөндеуден  өткізілуі  де  көптің 

көңіліне 

қуаныш 

ұялатқаны аңғарылады.  Мұнда  интернет 

жүйесінің  қызметі  де  қалыпты, 

тіпті,  терминал  арқылы  шалғай 

елді  мекендермен  байланыс  ор­

нату  мүмкіндігі  де  туған.  Әкім 

баяндамасынан  тағы  бір  көңілге 

түйгеніміз, жазғы мезгілде су көзі 

тапшы  жерлерге  іргелі  шаруа 

қожалықтары  құдық  қаздырып 

берсе,  заманауи  жетістіктердің 

бірі  –    күн  көзі  энергиясынан 

электр қуатын алу қондырғылары 

да орнатыла бастапты.

Кәсіпкерлікке  –  кең  өріс.  Бұл 

бүгінгі заман талабы. Осы бағыт­

та  ауыл  тұрғыны  Күләш  Бида­

нова  жаңа  наубайхана  ашып, 

үш  жерлесін  жұмысқа  тартса, 

екі адам киім­кешек пен өзге де 

бұйымдар  тігіп,  халыққа  қызмет 

көрсетіп отыр. Фотосалонның жұ­

мысына да тұрғындар дән риза. 

Қазақы  қайырымдылық  шара­

лары  кезінде  де  бисендіктердің 

белсенділігі  айрықша  болыпты. 

Бұл ретте, ауыл әкімі Арон Кауке­

шев, Ермек Момынов, Шынтемір 

Лайықов  секілді  ауылдастары­

Ел алдындағы есеп

Жиынның шырайын 

шынайылық келтіреді

Елбасының  Жарлығына  сәйкес  жыл  сайын  әр  деңгейдегі  әкімдер 

халық  алдында  есеп  беру  жиындарын  өткізеді.  Жасыратыны 

жоқ,  мұндай  кездесулерде  ауыл  мен  аудан  өміріне  қатысты  біраз 

мәселелер көтеріліп, тұрғындар көкейіндегі толғақты тақырыптар 

да ортаға салынады.

Сонымен,  аудан  әкімі  Н.С.Рахымжанов  биылғы  жұртшылықпен 

жүздесуін Бисен ауылдық округінен бастап, алғашқы кезекте Мемле-

кет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан жаңа жаһандық нақты 

ахуалда:  өсім,  реформалар,  даму»  атты  Жолдауында  айқындалған 

басымдықтар  мен  оны  жүзеге  асырудағы  аудан  әкімдігінің  іс-ша-

ралар  жоспарына  және  өткен  жыл  қорытындыларына  тоқталды. 

Нұрлан Сағынтайұлының есептік баяндамасының мәтіні газетіміз-

де күнілгері жарияланғандықтан, ондағы келтірілген деректер мен 

дәйектерді  қайталап  жатуды  жөн  санамадық.  Тек  әр  ауыл  әкімі 

баяндаған  жайлардың  бірқатарын  ғана  қалам  ұшына  іліктіріп,  кей-

бір  жерлестеріміздің  жиын  мінбесінен  айтқан  ой-пікір,  ұсыныс-

тілектерін де қағыс қалдырмадық. Осы жерде бір айта кетер жайт, 

қай-қай  ауылдық  округте  де  аудан  басшысының  есебіндегі  негіз-

гі  көрсеткіштер  көпшілікке  бейнетүсірілім,  яғни,  слайд  арқылы 

көрсетіліп  отырылды.  Әрі  есептік  жиын  өткен  төрт  ауылда  да 

аудан, ауыл әкімдерінің атқарған істеріне оң баға берілді. Ендігі ке-

зекте сол сапардан көңілге түйіп, қойын дәптерімізге түртіп алған 

негізгі жайларды рет-ретімен баяндап көрелік.

ның  есімдеріне  ерекше  екпін 

түсіре  сөйледі.  Осы  жылы 

өңірлерді дамыту бағдарламасы 

бойынша  жаңа  футбол  алаңын 

жасақтау  жоспарланып  отырса, 

осынау  жұмысқа  қажетті  қаржы 

көзі де шешіліпті.

Есепті  жиында  сөз  алған 

тұрғындардың  дені  атқарылған 

істердің 

ауқымды 


екендігін 

айтып,  ендігі  кезекте  іргедегі 

саябақтың  айналасын  қоршау, 

билайн 


қызметін 

жақсарту, 

салауаттылық пен діни бағыттағы 

іс­шараларды  жетілдіру  сынды 

ой­пікірлерін  ортаға  салса,  зей­

неткер  Ә.Шынғалиев  ауыз  су 

мәселесі  төңірегіндегі  түйткілді 

жайларды қозғап, бұған құзырлы 

органдардың  назар  аударуын 

сұрады.  Бұл  округте  бруцел­

лезге  шалдыққан  малдардың 

төлемақысына қатысты да әңгіме 

қозғалды.

Көптің 


көкейінде 

жүрген 


жайлардың  бәрін  зейін  қоя 

тыңдаған 

аудан 

басшы­


сы  айтылған  сөздер  аяқсыз 

қалмайтындығына  көпшілік  на­

зарын  аударып,  ауыл  халқының 

мұң­мұқтажын  тезірек  шешу 

бағытында  жұмыстанатындығын 

жасырмады.Т.МАСиН.  Ауылдық  округ 

әкімі  Меңдібай  Қитановтың  ба­

яндамасында 

көрсетілгендей, 

округтегі  тұрғындар  саны  1484 

болса, 


соның 

жұмыссызы 

ретінде  тіркелгені  –  130  адам. 

Жұмыссыздық  пен  кедейшілік 

шегін  азайту  бағытында  был­

тыр  96  тұрғын  ақылы  қоғамдық 

қызметке  тартылып,  оларға 

аудандық  жұмыспен  қамту  және 

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 

арқылы 2064411 теңге төленіпті. 

Мұның  сыртында  13  адам 

маусымдық  істерге  қосылса, 

жастар  практикасымен  2  маман 

қызметке  орналастырылыпты. 

Ал, күнкөрісі кедейлік деңгейінен 

төмен 18 адамы бар 4 отбасына 

116760  теңге  мемлекеттік  ата­

улы  әлеуметтік  көмек  төленсе,  

8 жанұяға 237 мыңның бір жолғы 

материалдық көмек берілген.

Баяндамашы  одан  әрі  Орда 

орман  шаруашылығы  арқылы 

200  түп  ағаш  көшеттері  алы­

нып,  отырғызылғанын,  35  бұ­

ралқы  ит  атылғандығын  және 

әкімшілік  кеңсесі  жанындағы 

ауыз  су  құдығы  аршылып, 

тазаланғандығын  тілге  тиек 

етіп, әңгіме желісін ауыл шаруа­

шылығы  жайына  ойыстырды. 

Жалпы,  округтегі  мал  санына 

келсек,  шаруа  қожалықтары 

мен жеке тұрғындар меншігінде 

10219  ірі  қара,  17089  қой,  4723 

ешкі, 3918 жылқы және 317 түйе 

қыстатылып  отырған  көрінеді. 

Алдыңғы 

жылы 


аналығы 

30  бастан  асатын  35  шаруа 

қожалығы тіркелсе, былтыр бұл 

көрсеткіш  40­қа  жеткен.  Сон­

дай­ақ, «Сыбаға» және «Құлан» 

бағдарламасы бойынша екі ша­

руа  қожалығы  12000700  теңге 

несие  алыпты.  Есепті  мер­

зімде  «М.Боранбаев»  шаруа 

қожалығы  «Мұғалжар»  асыл 

тұқымды  жылқы  шаруашылығы 

ретінде  тіркелсе,  «Нарын»  ша­

руа қожалығы асыл тұқымды қой 

өсіру бағытында жұмыстануда.

Шалғай  ауыл  саналғанымен, 

бұл  округте  де  кәсіпкерлік  са­

лада  ілгерілеушілік  байқалады. 

Қазіргі  күні  7  дүкен,  1  тойхана, 

1  наубайхана  ауыл  халқына 

тұрақты  қызмет  көрсетіп  отыр­

са,  дөңгелек  жөндеу  цехының 

жұмысына  да  масиндіктер  дән 

риза. Осы жерде «Дипломмен – 

ауылға» бағдарламасы негізінде 

қызметке тұрған екі жас маманға 

үй сатып алу үшін 4422 мың теңге 

бюджеттік несие берілгендігін де 

айта кетелік.26 қаңтар 2016 жыл

7

E-mail: too-orda@bk.ruЖҰЛДЫЗЫ

ОрДа


Жиынның шырайын 

шынайылық келтіреді

Өз  кезегінде  шаруа  қожалы­

ғының  жетекшісі,  ел­жұртына 

сыйлы азамат Мырзабай Боран­

баев  ауылға  газ  тарту  мәселе­

сінің  кенжелеп  келе  жатқанына 

алаңдаушылық  білдіріп,  электр 

жарығының  жиі  сөнетіндігін 

сөз  етті.  Әрі  ол  аудан,  об­

лыс 

орталығынан шалғай 

жатқан 


округ 

тұрғындарын 

«жедел 

жәрдем» 


көлігімен  

қамту  мәселесін  де  қозғады. 

Осындағы  орта  мектеп  дирек­

торы  Тимур  Қабдығалиев  бол­

са,  білім  ошағының  айналасын 

құм  басып  бара  жатқанына 

көпшілік  назарын  аударып, 

қоршау жұмыстарын қолға алу­

ды, тал­терек отырғызу үшін су 

мәселесін шешуді сұрады.

Аудан  әкімі  газ  бен  электр 

қуатына  қатысты  жайлар  өз 

бақылауында 

екендігін, 

ал, 

директордың  өтініші  жергілік­ті  бюджеттің  мүмкіндігіне  қарай 

ойластырылатындығын  қаперге 

берді.

САРАЛЖЫН.  Аудан  әкімінің 

шұғыл  іссапарына  байланысты 

бір  күнде  үш  округте  есеп  беру 

жиыны  тағайындалып,  төрдегі 

Саралжынға 

қыстың 


қысқа 

күні  қоюлана  жеттік.  Әрі  атал­

мыш  ауыл  әкімінің  бұл  халық 

алдындағы  алғашқы  сынағы. 

Есеп  берілер­ау,  тұрғындардың 

қатысы  қалай  болар  екен  де­

ген  дүдәмәл  ой  да  жоқ  емес. 

Осынау  күпті  көңілдің  бұлты 

Мәдениет  үйінің  табалдырығын 

аттағаннан­ақ  сейіліп  жүре  бер­

ді. Алқалы жиынға әзірлік те тап­

тұйнақтай,  халықтың  қарасы  да 

бір шоғыр...

Сонымен,  мұнда  да  алдымен 

ауыл әкімінің, кейін аудан әкімінің 

есептері тыңдалды.

Сөзінің  әлқисасын  округтегі 

282  отбасында  1169  адам  есеп­

те  тұратындығын,  оның  621­і 

экономикалық  белсенді  топты 

Ауыл 

әкімі, 


сондай­ақ, 

білім  беру,  денсаулық  сақтау, 

мәдениет, әлеуметтік салаларға 

қатысты  сөз  қозғап,  көптеген 

дерек­дәйектерді  алға  тарт­

ты.  Нақтырақ  айтсақ,  соңғы 

бір­екі  жыл  көлемінде  бюд­

жеттік  мекемелерге  –  15,  ша­

руа  қожалықтарына  –  18  адам 

жұмысқа  орналасса,  83  адам 

ақылы  қоғамдық  іске  қосылған. 

Мұның  сыртында  өткен  жаз­

да 

Қ.Сағырбаев атындағы 

орта 


мектеп­балабақшасына 

күрделі  жөндеу  өткізілген  кезде 

15  жұмыссыз  өз  напақаларын 

айырған.  Әрі  түрлі  кәсіппен  ай­

налысушы  7  тұрғын  өздерінің 

9  жерлесін  қосымша  жұмысқа 

алыпты.  Десек  те,  қазіргі  күні 

округте  75  адам  жұмыс  іздеуші 

ретінде есепте тұр.

Осылайша,  алғашқы  есебі 

болса да көптің көңілінен шығар 

көптеген  мәселелерді  қамтыған 

Н.Сабыров  ауылдың  кейбір 

түйткілді жайларын да назардан 

тыс  қалдырмады.  Ол  алғашқы 

кезекте  бүгінгідей  жаңа  техно­

логиялар  заманында  ауылда 

интернет  жүйесінің  болмауы 

біраз  істерге  салқынын  тигізіп 

отырғандығын  нақты  фактілер­

мен  алға  тартып,  жаңадан  мал 

моласын  қаздыртуға,  тұрмыстық 

қатты  қалдықтар  мен  күл­

қоқыстар  төгетін  орынның  ай­

наласын  қоршатуға  қаржылай 

көмек сұрады.

Өз  кезегінде  ауылдық  ар­

дагерлер  кеңесінің  төрағасы, 

зейнеткер  Ж.Кенжеғалиев  пен 

жас  ұстаз  Б.Құбаевалар  қазіргі 

таңда  ауылдың  әл­ауқаты  ана­

ғұрлым  жақсарғандығын,  за­

манына  қарай  талаптың  да  бо­

луы  заңдылығын  әңгімелеп,  ат 

үстіндегі азаматтар шалғай елді 

мекендердің шаруасын алғашқы 

кезекте шешуге ынта­ықылас та­

нытса деген өз тілек­өтініштерін 

білдірді.

Аудан 


әкімі 

Нұрлан 


Сағынтайұлы  халықтың  әлеу­

меттік­тұрмыстық 

жағдайын 

жақсарту  алғашқы  кезектегі 

міндеттердің бірі болып қала бе­

ретіндігіне тоқталды.Каталог: pdf
pdf -> Бїгінгі нґмірде
pdf -> -
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қайсар ақЫН, тынымсыз ғалым бүркіт ысқАҚТЫҢ 70 жылдығына
pdf -> №4 (1364) 1988 жылғы 30 шілдеден шығады аймақТЫҚ апталық газет 30 қаңтар ЖҰМа, 2015 Жыл баспасөЗ-2015 «Мысты өңір»
pdf -> Экономиканы қалыптастыру болды
pdf -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
pdf -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
pdf -> Апталығы Аялаймын сені, Қызылорда!

жүктеу 0.55 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет