Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігі Тіл комитетінің тапсырысы бойыншажүктеу 7.43 Kb.

бет9/25
Дата19.05.2017
өлшемі7.43 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

1. дəнек; 2. дəн қоңызы
1. caryopsis, corn seed; 
2. seed beetles
 
 ~ гороховая
бұршақ қоңызы
pea (beetles)
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
дəнді дақылдар
grain crops, cereal crops
ЗЕРНОФУРАЖ 
жемдік астық
forage, grain fodder, cereal 
fodder
ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ 
астық қоймасы
barn, elevator, granary
ЗЛАКИ, ЗЛАКОВЫЕ 
астық тұқымдастар
cereals, gramineae; herb; 
grassgramineous plants, 
grass family
ЗЛАКОВЫЙ 
дəнді
cereals, grain
ЗЛОВОННЫЙ 
сасық
stinking, fetid, evil-smel-
ling
 
 ~ запах
сасық иіс
smell, odo(u)r, scent, 
stin-king odor
ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ АНЕ-
   МИЯ 
қатерлі анемия
malignant anemia
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЕ НОВО-
   ОБРАЗОВАНИЕ 
қатерлі өскін
malignant growth
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
қатерлі
malignant, cancerous
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКО-
   ГОЛЕМ 
араққа салыну, ішімдікке салыну
alcohol abuse
ЗМЕЕГОЛОВ 
жыланбас балық
snakehead, mudfi sh
ЗНАЧЕНИЕ 
1. мəн, мағына; 2. маңыз
1. sense; 2. meaning
ЗОЛА 
күл
ash (sg.), ashes (pl.) 
ЗОЛОТИСТО-ЖЕЛТЫЙ 
алтын-сары, алтын түстес
goldish
ЗОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 
күл төгетін жер
ashy ground
ЗОЛЬНОСТЬ 
күлділік, күлділігі (зерттелетін 
өнімнің жанғанда қалатын күл 
мөлшері арқылы сипаттамасы)
ash content (ash-content 
characteristics)
ЗОНА 
зона; 1. аралық, шекаралығы; 
2. аймақ; 3. жер, белдем (геол.) 
zone; 1. border; 2. area; 
3. earth, ground
  
~ влияния 
əсер ету аумағы
infl uence, incidence
  ~ запретная
тыйым салынған аймақ
prohibited, forbidden 
  ~ комфорта 
жайлылық шекаралығы
comfort 
  ~ отдыха
демалыс аймағы
recreation 

63
ЗОНАЛЬНЫЙ 
аймақтық
zonal; zone, area
ЗОНД 
сүңгі
probe, stylet(te), guide, 
bougie, sound
ЗОНДИРОВАНИЕ 
сүңгілеу, сүңгімен зерттеу
probing, intubation, 
catheterization
ЗОНДОВОЕ КОРМЛЕНИЕ 
түтік арқылы қоректендіру
enteral [tube] feeding
ЗОНДОВОЕ ПИТАНИЕ 
түтік арқылы берілетін тағам, түтік 
арқылы қоректендіру
enteral [tube] feeding
ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
жерді аймақтау
zoning of territory,  
territory zoning
ЗООАНТРОПОНОЗ, АНТРО-
   ПОЗООНОЗ 
адам мен жануарларға ортақ 
жұқпалы ауру
zoo anthroponosis
ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЙ 
зоогигиеналық
zoohygienic
ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ 
зоотехникалық
zootechnical
ЗООЦИДЫ 
зооцидтер (кеміргіштерді жоятын 
заттектер)
zoocide (chemical 
substances against  
rodents)
ЗРЕЛЫЙ ВОЗРАСТ 
есейген шақ, ересек
mature age, acme
ЗУБНАЯ ЩЕТКА 
мəсуек, масуақ, тісжуғыш
tooth brush
ЗУБНАЯ ЭМАЛЬ 
тіс кіреукесі
tooth enamel
ЗУД 
қышу
pruritus, itch(ing)
ЗЯБРЕННАЯ РЫБА 
тазартылған желбезексіз, ішек 
қарынсыз балық
embowelled fi sh
И
ИВАСИ 
майшабақ (балықтың бір түрі)
picton herring (fi sh family 
of herring)
ИДЕАЛЬНАЯ МАССА ТЕЛА 
дененің мұратты салмағы
ideal body weight 
ИДИОСИНКРАЗИЯ 
идиосинкразия (тамақ құрамын-
дағы кейбір қосылыстарға немесе 
дəрілерге организмнің аллергия 
сияқты реакциясы)
idiosyncrasy (unusual 
reaction after meal or 
herbals taking)
ИЗБЫТОК 
артықшылық, мол, молдық
excess, surplus; abundance
ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА 
дененің  артық салмағы
excess body weight
ИЗБЫТОЧНОЕ ПИТАНИЕ 
1. тамақты артық ішу; 2. семіздік
1. hypernutrition; 
2. obesity
ИЗБЫТОЧНЫЙ 
артық, мол
redundant, surplus
ИЗВЕСТКОВАЯ ВОДА 
əкті су
calcareous water, lime 
water
ИЗВЕСТКОВОЕ МОЛОКО 
сұйық əк
lime milk, limewater
ИЗВЕСТКОВЫЕ СОЛИ 
əк тұзы
calcic salt
ИЗВЕСТЬ 
əк
lime
ИЗВЕЩЕНИЕ 
1. мəлімдеме, хабарлама; 2. хабар-
лау
1. notifi cation, informa-
tion; 2. notice; summons
ИЗВРАЩЕННЫЙ 
бұрмаланған
perverted, perverse, un-
natural
ИЗДЕЛИЕ 
өнім, бұйым
product, item

64
ИЗДЕЛИЯ ДОМАШНЕГО 
   ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
үйде дайындалған өнімдер
handicrafts, hand-made 
goods
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА 
қамырдан жасалған өнімдер
rolls and buns
ИЗЖОГА 
қыжыл, қыжылдау
heartburn, pyrosis
ИЗЛЕЧИМЫЙ 
дауалы, емделетін
curable
ИЗЛОМ ХЛЕБА 
нанның үзген жері (нанды үзіп 
тексергендегі көрінісі)
dogleg of bread (a kind of 
bread during its breaking)
ИЗЛУЧЕНИЕ 
сəулелену
radiation, beaming, ema-
nation, rays
 
 ~ ультрафиолетовое
ультракүлгінді сəулелену
ultraviolet (light, rays)
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ 
ұсақтау, ұсату, майдалау, түю
reduce to fragments, re-
duce to fi ne particles, cru-
mble up; grinding, crushing
ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФИЛЯ РА-
   БОТЫ 
жұмыс бейінін (бағытын) өзгерту
change of job profi le;  
work profi le change
ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
айнығыштық, айнымалылық, 
өзгергіштік
variability, changeability, 
variation
ИЗМЕНЧИВЫЙ 
айнымалы
variable, changeable
ИЗОБИЛИЕ 
молшылық
abundance, plenty, profu-
sion
ИЗОЛИРОВАННЫЙ ОБЕДЕН-
   НЫЙ ЗАЛ 
оқшауланған асбөлме
isolated dinner-table hall; 
isolated dining-hall 
ИЗОЛЯТОР 
оқшаулауыш, оңашаланған бөлме
isolation ward, infi rmary
ИЗОЛЯЦИЯ 
оңашалау, оқшаулау
isolation, insulation
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ 
тұрақты температуралық
isothermal
ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР 
изотониялы ерітінді
isotonic solution
ИЗУЧЕНИЕ 
зерделеу, зерттеу
study
 
 ~ питания
тағами зерттеулер
nutrition; nutrition 
research
ИЗУЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ПО 
   МЕНЮ-РАСКЛАДКАМ 
тағами зерттеулерді мəзір-жаймалар 
бойынша жүргізу
nutrition study according  
to menu
ИЗУЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ПО 
   ОТЧЕТАМ 
тамақтануға қатысты зерттеулерді 
есеп беру қағазы бойынша жүргізу
nutrition study according  
to repots (bills)
ИЗУЧЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО 
   ПИТАНИЯ 
нақты ішіп-жеген тамағын зерттеу
factual nutrition study
ИЗЪЯЗВЛЕНИЕ 
жара болу
ulceration
ИЗЪЯН 
ақау
defect, fl aw
ИЗЪЯТЫЙ 
алынған, алып тасталған
withdrawn, excepted
ИЗЫСКАНИЕ 
іздестіру, қарастыру
fi nding, research, explora-
tion
ИЗЫСКАННЫЙ 
таңдаулы
exquisite, refi ned, dainty, 
fi ne
ИЗЮМ 
мейіз
raisin
ИКОТА 
ықылық
hiccup, hiccough
ИКРА 
уылдырық
caviar
  ~ головная 
сапалы уылдырық
~ cephalic, guality 
  ~ зернистая 
түйіршікті уылдырық
grainy (granular) soft 
caviar(e)
  ~ красная 
қызыл уылдырық
red 

65
  ~ осетровых 
бекіре тұқымдастар уылдырығы
sturgeon 
  ~ паюсная 
түйірсіз (қара) уылдырық
pressed (black)
  ~ черная
қара уылдырық
black 
ИМБИРЬ 
зімбір, жанжабіл, занзабіл (асқа 
татымдық ретінде қосылатын 
тропикалық өсімдік)
ginger, ginger plant  
(aroma root of the tropic 
plant)
ИММУНИЗАЦИЯ 
иммунитеттеу
immunization
ИММУНИТЕТ 
иммунитет, төтемелілік (организм-
нің індетке қарсы тұратын күші)
immunity (human 
organism ability to resist 
against negative effects)
ИММУННАЯ СИСТЕМА 
иммундық жүйе
immune system
ИММУНОДЕФИЦИТ 
иммундық тапшылық, иммунитет 
тапшылығы
immune defi ciency
ИММУНОПРОФИЛАКТИКА 
иммунопрофилактика (иммуни-
тетті нығайту арқылы аурудың 
алдын алу)
immune prophylaxis; 
immunoprophylaxis 
(infectious diseases 
prevention by  
immunization through 
vaccines)
ИМПОРТ 
шеттен алу, шет елден əкелу (басқа 
елден тауар əкелу)
import (foreign products 
coming- in into the 
country)
ИМПОРТИРОВАНИЕ 
импорттау, басқа елдің өнімін 
енгізу
importation
ИМПУЛЬС 
серпін
pulse, impulse
ИМУЩЕСТВО 
дүние, мүлік
property
ИНВАЗИВНОСТЬ 
инвазиялылығы
invasiveness
ИНВАЗИЯ 
инвазия (басып кіру, кіріп алу, еніп 
алу деген түсінікті береді)
invasion, infestation 
(invasion, attack, 
aggression )
ИНВАЛИД 
мүгедек
disabled, invalid
ИНВАЛИДНОСТЬ 
мүгедектік
disability, invalidism
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
мүлікті түгендеу
inventory, stock-taking
ИНВЕНТАРНАЯ КНИГА 
мүлік кітапшасы
inventory book, stock  
book
ИНВЕНТАРЬ 
мүкаммал (керек-жарақ, мүлік, 
құрал-сайман)
inventory, stock (things 
included into belongings  
of the enterprise)
ИНГИБИТОР 
ингибитор, тежегіш (реакция 
жылдамдығын азайтатын 
заттек)
inhibitor (the substance 
slowing down chemical 
reactions processes)
ИНГРЕДИЕНТ 
ингредиент, қоспа бөлшегі ingredient
ИНДЕЙКА 
күркетауық
turkey(hen)
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛУ-
   ЖИВАНИЕ 
жеке күту, жеке дара қызмет 
көрсету
individual service
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСО-
   БЕННОСТИ 
өзіне тəн ерекшеліктер, дербес 
өзгешеліктер
individual feature;  
personal make-up
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
   НИК 
жеке күнделік
individual diary
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
жеке бабын табу
individual approach

66
ИНДИКАТОР 
айқындағыш
indicator
ИНДИФФЕРЕНТНЫЙ 
бейтарап
indifferent
ИНДЮК 
күркетауық
turkey(cock)
ИНДЮШЕЧЬЕ МЯСО 
күркетауық еті
turkey meat
ИНЕРТНОСТЬ 
салғырттық
inertness, sluggishness
ИНЕРТНЫЙ 
салғырт
inert, inactive
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВА-
   НИЕ ЗДАНИЙ 
ғимараттарды техникалық жабдық-
тармен қамтамасыз ету немесе 
оның инженерлік жабдықтары  
engineer eguipment of 
buildings; plumbing sys-
tem
ИНЖИР 
інжір
fi g
ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
жасырын кезең
incubation period
ИНОРОДНОЕ ТЕЛО 
бөгде зат
foreign body
ИНСЕКТИЦИДЫ 
инсектицидтер (жəндіктерді жоя-
тын заттектер)
insecticide (chemical 
substances for insect 
elimination)
ИНСОЛЯЦИЯ 
инсоляция (күн жарығы түсу)
insolation (lighting by 
sunny rays)
ИНСПЕКЦИЯ 
инспекция; 1. тексеріс жүргізу; 
2. тексеріс жүргізетін мекеме
1. inspection; 2. organ of 
inspection, inspectorate
ИНСТИТУТ ПИТАНИЯ 
тағамтану институты
institute of nutrition
ИНСТРУКТОР 
нұсқаушы
instructor
ИНСТРУКЦИЯ 
нұсқаулық, нұсқау
instruction, directions
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕ-
   ТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
аспаппен тексеру əдістері
instrumental methods of  
study
ИНСУЛИН 
инсулин (ұйқыбезден шығатын 
гормон)
insulin, pancreatic hormone 
(hormone produced by 
abdominal salivary gland)
ИНСУЛИНОЗАВИСИМЫЙ 
инсулинге тəуелді
insulin dependent
ИНСУЛИНОНЕЗАВИСИМЫЙ 
инсулинге тəуелсіз
insulin independent/non-
insulin-dependent
ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ 
инсулинмен емдеу
insulinotheraphy; insuli-
nization
ИНСУЛЯРНЫЙ АППАРАТ 
инсулиндік аппарат (құрылым)
insular device (instrument) 
ИНСУФФИЦЕНЦИЯ 
ағза функциясының жеткілік - 
сіздігі
insuffi ciency
ИНТЕГРАЦИЯ 
кірігу
integration
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КО-
   ЭФФИЦИЕНТ 
интеллектуалдық коэффициент, 
парасаттылық еселігі
predictive coeffi cient
ИНТЕНСИВНОСТЬ 
үдемелілік, үдемелілігі, қарқынды-
лығы
intensity, rate
  ~ кипения 
қайнау қарқыны
of boiling, boiling 
intensity
  ~ обмена
алмасу үдемелілігі, алмасу қарқын-
дылығы
of exchange, exchange 
rate
ИНТЕНСИВНЫЙ 
қарқынды
intensive, intense
  
~ труд
қарқынды еңбек
work; labour
ИНТОКСИКАЦИЯ 
уытталу, улану
intoxication, poisoning
ИНТРАВИТАЛЬНО ЗАРАЖЕН-
   НЫЙ ПРОДУКТ 
жануардың тірі кезінде зарарланған 
өнімі
intravital infected product

67
ИНУЛИН 
инулин (көптеген өсімдіктер құра-
мында кездесетін қор көмірсу)
inulin, starch (alternate 
carbohydrate of many 
plants)
ИНФАНТИЛИЗМ 
тұтас организмнің немесе оның 
мүшелерінің дамымауы, жетілмеуі
infantilism
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 
жұқпалы аурулар
infectious diseases
ИНФЕКЦИОННЫЙ 
жұқпалы
infectious, contagious
ИНФЕКЦИЯ 
инфекция, жұқпа
infection
ИНФИЦИРОВАНИЕ 
ауру жұқтыру, зарарлану
infection
ИНФИЦИРОВАННЫЙ ПРО-
   ДУКТ 
зарарланған өнім
infected product
ИНФУЗИЯ 
құю
infusion
ИОНЫ КАЛИЯ 
калий иондары
potassium ions
ИОНЫ НАТРИЯ 
натрий иондары
sodium ions
ИОНЫ ХЛОРА 
хлор иондары
chlorine ions
ИСКЛЮЧЕНИЕ 
1. шығару, қоспау; 2. ерекше
1. exclusion, elimination; 
2. exception
ИСКЛЮЧИТЬ 
1. шығару, шығарып тастау; 
2. жою, болғызбау, енгізбеу, қоспау
1. exclude, eliminate; 
2. delete
ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМ-
   ЛИВАНИЕ 
қолдан қоректендіру
bottle-feeding, artifi cial 
feeding
ИСКУССТВЕННОЕ КОРМЛЕ-
   НИЕ 
қолдан тамақ беру, қолдан тамақ-
тандыру
artifi cial feeding, artifi cial 
alimentation
ИСКУССТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 
жасанды қорек artifi cial feeding (nutrition)
ИСКУССТВЕННЫЙ 
жасанды, қолдан жасалған
artifi cial, man-made
ИСПАРЕНИЕ 
булану
transpiration,evaporation
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
пайдалану
use, utilization
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРАЗУ 
бірден пайдалану
use immediately
ИСПОРЧЕННЫЙ 
бұзылған, бұзылып кеткен, бүлінген spoilt, rotten, tainted
ИСПРАЖНЕНИЕ 
1. дəретке отыру; 2. нəжіс, қи
1. defecation; 2. stool
ИСПЫТАНИЕ 
сынақ
experience, test, trial
ИССЛЕДОВАНИЕ 
зерттеу
research, study; analysis
  ~ крови 
қанды зерттеу (тексеру)
blood analysis
  ~ мочи 
несепті зерттеу, зəрді зерттеу
urine analysis
  ~ смывов с рук
қол шайындысын зерттеу
washout analysis from 
the hands
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
зерттеуші
researcher, explorer
ИСТОЧНИК ВОЗМОЖНОГО 
   ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ластану мүмкіндігінің көзі, ластану-
дың ықтималды көзі
source of possible 
contamination 
ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ 
жұқпа көзі, инфекция көзі
source of infection 
ИСТОЧНИК ПОСТУПЛЕНИЯ 
түсу көзі
source of receipt
ИСТОЧНИК СВЕТА 
жарық көзі
light source
ИСТОЧНИК УГЛЕВОДОВ 
көмірсулардың  көзі
source of carbohydrates
ИСТОЩЕНИЕ 
жүдеу, əлсіреу, титықтау, арықтау, 
көтерем болу
depletion, cachexia
ИСТОЩЕНИЕ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ 
жүйке тозу
nervous breakdown, frus-
tration
ИСХОД 
нəтижесі, аяқталуы, бітуі, соңы
outcome, result
ИСХУДАНИЕ 
арықтау, арып-азу
emaciation, cachexy

68
ИХТИОЛОГИЯ 
ихтиология (зоология ғылымының 
балықтарды зерттейтін саласы)
ichthyology (the branch 
of zoology devoted to the 
study of fi sh)
ИХТИОПАТОЛОГИЯ 
ихтиопатология (балық ауруларын 
зерттейтін ғылым саласы)
ichthyopathology (the 
branch of zoology devoted 
to the study of general 
pathology bases of fi sh 
diseases)
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
   СЕРДЦА 
жүректің ишемия ауруы, жүректің 
қыспа ауруы
coronary disease, isch(a)
emic heart disease
Й
ЙОД
йод
iodine
ЙОДИРОВАНИЕ
йодтау, йод қосу
iodination
К
КАБАН 
қабан
wild boar
КАБАНИНА 
қабан еті
meat of boar
КАБАЧОК 
кəді
marrow
КАГАТ 
шоқа (үйілген қызылша түйнегі)
pile of root crops
КАГАТНАЯ ГНИЛЬ СВЕКЛЫ 
қызылша шірігі, шоқа шірігі
beet rot
КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
күнде
every day
КАЗАХСКИЕ БЛЮДА 
қазақ тағамдары
kazakh dishes
КАЗЕИН 
казеин (сүзбе дайындау кезінде 
сүтте пайда болатын күрделі 
белок)
casein (the protein 
substance formed in milk 
turning )
КАЗЕИНОВОЕ МОЛОКО 
казеинді сүт
casein milk
КАЙСА 
(завяленные плоды 
   абрикоса без косточки)
 
өрік, өрік қағы
kaisa (dried apricot wit-
hout stones)
КАКАО, ШОКОЛАДНОЕ ДЕ-
   РЕВО 
какао, шоколад ағаш 
cocoa, cacao (tree)
КАЛ, ИСПРАЖНЕНИЕ, ЭКС-
   КРЕМЕНТЫ, ФЕКАЛИЙ 
нəжіс, қи, үлкен дəрет, дайрақ
faeces, excrement 
КАЛАГА, ГАЛАГА 
көксеркенің тұздалған уылдырығы
salted caviar of zander 
(pikeperch)
КАЛАЧ 
қалаш
kalatch (kind of fancy loaf)
КАЛЕКА 
жарымжан
cripple 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
күнтізбелік жоспар
schedule, timetable
КАЛИЕВАЯ ДИЕТА 
калийлі емдəм
potassium diet
КАЛИНА 
шəңкіш, шəңгіш, балан
viburnum, arrowwood
КАЛОРИЙНАЯ ПИЩА 
нəрлі тамақ
calorie diet, fattening food
КАЛОРИЙНОСТЬ 
нəрлілігі, калориялылығы, қуатты-
лығы
calorie content
КАЛОРИЙНОСТЬ ПИЩИ 
тамақтың нəрлілігі, тамақ калория-
лы лығы (қуаттылығы)
caloric content of food

69
КАЛОРИЙНЫЙ 
нəрлі
high-calorie, caloric
КАЛОРИМЕТР 
калориметр (жылу мөлшерін өл-
шейтін құрал)
calorimeter (the device 
for measuring of heat  
quantity)
КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ 
   МЕТОД 
калориметриялық əдіс
calorimetric method
КАЛОРИМЕТРИЯ 
калориметрия (калория өлшеу)
calorimetry (heat 
measuring)
  ~ непрямая 
жанама калориметрия
indirect 
  ~ прямая
тікелей калориметрия
direct 
КАЛОРИФЕР 
калорифер (ыстық ауамен жел-
деткіш)
heater, calorifi er
КАЛОРИЯ 
калория (жылу мөлшері)
calorie, calory 
КАЛУГА 
қалуға (қортпаға жататын бағалы 
балықтың бір түрі)
kaluga (freshwater fi sh of 
sturgeon family)
КАЛЬМАР 
кальмар (теңіз жəндігі)
squid, calamari (sea 
mollusc)
КАЛЬЦИЕВАЯ СЕЛИТРА, АЗ-
   ОТНОКИСЛЫЙ КАЛЬЦИЙ, 
   НИТРАТ КАЛЬЦИЯ 
кальций селитрасы, азот қышқылды 
кальций, кальций нитраты
calcium nitrate, nitric acid 
calcium, nitrate of calcium
КАМБАЛА 
қамбала (алабұғаларға жататын 
балықтың бір түрі, түрлері көп: 
теңіз қамбаласы, ақ бауыр қам  ба-
ла, сары қанат қамбала, өзен қам-
ба ла сы)
fl ounder, fl atfi sh, plaice 
(fi sh belonging to plaice 
family; it can be of 
different types living in 
rivers, lakes and etc.)
КАМНЕОБРАЗОВАНИЕ 
тас біту, тастың пайда болуы
lithogenesis, stone forma-
tion
КАНАЛ 
өзек, арна
canal, channel
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ 
канализациялық жүйе
sewerage system, sewer  
net
КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛ-
   ЛЕКТОР 
канализациялық коллектор 
(канализация құбыры)
sewerage collector, sewer, 
cloaca, pipe canal
КАНАЛИЗАЦИЯ 
1. өзектену, 2. канализация (іркінді 
су ағызатын арна кешені)
1. sewage; 2. sewerage
КАНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТ-
   ВЕННАЯ 
ортақ канализация
public sewer, public 
sewerage

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал