Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігі Тіл комитетінің тапсырысы бойыншажүктеу 7.43 Kb.

бет8/25
Дата19.05.2017
өлшемі7.43 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕК-
   РЕЦИИ (ЭНДОКРИННЫЕ 
   ЖЕЛЕЗЫ) 
ішкі сөл бездері, ішкі секреция 
бездері (эндокриндік бездер)
endocrine [incretory blood 
vessel] glands
ЖЕЛЕЗЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬ-
   НЫЕ 
асқорыту бездері
digestive glands
ЖЕЛИРУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО 
желімтекті заттек
gelling agent
ЖЕЛИРУЮЩИЙ (СТУДНЕОБ-
   РАЗУЮЩИЙ) 
желімтекті (сілікпелі)
jelly-like
ЖЕЛОБОВАТЫЙ ЗОНД 
науалы сүңгі
grooved probe, grooved 
director
ЖЕЛТОВАТЫЙ 
сарғылт
yellowish, yellowy
ЖЕЛТОГУБКА 
сарыауыз майшабақ
yellow-lipped
ЖЕЛТОК 
жұмыртқаның сары уызы
yolk, yellow

55
ЖЕЛТУХА 
сарылық, сарыауру
jaundice, icterus
ЖЕЛТУШНОСТЬ 
сарғыштық
icteritiousness
ЖЕЛУДОК 
асқазан, қарын
stomach
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ 
   КРОВОТЕЧЕНИЕ 
ішек-қарыннан қан кету
gastrointestinal, 
(gastroenteric) bleeding
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ 
   ТРАКТ 
ішек-қарын жолдары
gastrointestinal, (gastroen-
teric) tract
ЖЕЛУДОЧНЫЙ СОК 
асқазан сөлі
gastric juice
ЖЕЛЧЕВЫДЕЛЕНИЕ 
өт шығарылу
biliary excretion, cholere-
sis
ЖЕЛЧЕГОННОЕ ДЕЙСТВИЕ 
өт қуатын əсер, өт айдайтын əсер
choleretic action
ЖЕЛЧЕГОННЫЙ 
өтқуғыш
choleretic, cholagogic
ЖЕЛЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 
өт-тас ауруы
gall-stone disease, chole-
lithic disease
ЖЕЛЧЬ 
өт
bile, gall
ЖЕНСКОЕ МОЛОКО 
ана сүті, емшек сүті
female milk, human (mot-
her’s) milk
ЖЕНЩИНА С ГРУДНЫМ 
   РЕБЕНКОМ 
емшектегі баласы бар əйел
a woman with an infant in 
arms
ЖЕРЕХ 
ақмарқа, ақбалық, хашам
asp (aspius), zherekh
ЖЕРНОВА 
диірменнің тасы
millstone
ЖЕРУХА 
(ложечная трава)
 
сарбасша (жапырағын шикідей 
салатқа қосып пайдаланады)
nasturtium (leaves are used 
for salads)
ЖЕСТКАЯ ВОДА 
кермек су
hard water
ЖЕСТКОЕ МЯСО 
қатты ет
tough meat
ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ 
судың кермектігі
hardness of water
ЖЕСТЬ 
қаңылтыр
tin (plate)
ЖЕСТЯНАЯ БАНКА 
қалбыр
can, tin
ЖЖЕНИЕ В ЖЕЛУДКЕ 
асқазанның ашып ауыруы
burning in the stomach
ЖИВНОСТЬ 
үй құстары (асыранды құстардың 
жалпы атауы)
poultry, fowl
ЖИВОТ 
іш
stomach; belly; abdomen
ЖИВОТНОВОД 
мал маманы
cattle breeder, livestock 
breeder
ЖИВОТНОВОДСТВО 
малшаруашылық
cattle-breeding, stock-
raising
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕ-
   НИЯ ПРОДУКТЫ 
жануарлардан алынған өнім, мал 
өнімі
products of animal origin; 
livestock products  
ЖИВОТНОЕ 
жануарлар, мал, хайуан
animal;  beast, brute
ЖИВОТНОЕ СЫРЬЕ 
мал шикізаты
animal crude; animal raw 
stock
ЖИВОТНЫЕ ЖИРЫ 
мал майы
animal fats
ЖИВОТНЫЙ МИР 
хайуанат
animal  world, fauna
ЖИДКАЯ УГЛЕКИСЛОТА 
сұйық көмірқышқыл
liquid carbonic acid (gas), 
liquid carbon dioxide
ЖИДКОСТЬ 
сұйықтық
liquid; fl uid; scantiness
ЖИЖА 
садыра
slush; liquid manure; liquid
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
тіршілік əрекеті
vital activity, life activity
activity

56
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОР-
   ГАНИЗМА 
ағзаның тіршілік əрекеті
vital activity of organism
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ 
өмір үшін маңызды
vitally important, vital, 
life-and-death, essential
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
тіршілікті қамтамасыз ету
life-support, life sustenance
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
   СИСТЕМЫ 
тіршілікті қамтамасыз ету жүйелері life support systems
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 
өміршеңдік
viability, vitality, vital ca-
pacity
ЖИЗНЕСПОСОБНЫЙ 
тірі, тіршілік ете алатын, өміршең, 
өмір сүре алатын
viable, vital, resilient
ЖИЗНЬ 
өмір, тірлік, тіршілік
life, lifetime, existence
ЖИЛИСТЫЙ 
тарамысты
sinewy, stringy 
ЖИР 
май, тоңмай
fat; adipose 
  ~ бараний 
қойдың майы
sheep 
  ~ внутренности
ішмай
viscera 
  ~ внутренности 
     растопленный 
тоңмай
viscera melting fat
  ~ восточный 
шығыс майы
east 
  ~ говяжий 
сиыр майы
beef 
  ~ костный 
сүйек майы 
bony 
  ~ пищевой 
тағамдық май
butter, edible 
  ~ рыбий 
балық майы
cod-liver oil
  ~ украинский (белорус-
     ский)
украин (белорус) майы
ukrainian (byelorussian) 
butter 
ЖИРНОЕ МОЛОКО 
майлы сүт
fatty milk
ЖИРНОЕ МЯСО 
семіз ет, майлы ет
fatty meat
ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ 
майқышқылды
fatty acid
ЖИРНОСТЬ 
майлылық, майлылығы
greasiness, fatness
ЖИРНОСТЬ МОЛОКА 
сүттің майлылығы
milk greasiness, fatness of 
milk
ЖИРОВАЯ ИНФИЛЬТРАЦИЯ 
   ПЕЧЕНИ 
бауырды май басу
fatty [adipose] infi ltration 
of a liver, fatty liver infi l-
tration
ЖИРОВАЯ ТКАНЬ 
майлы тін
adipose tissue, fatty tissue
ЖИРОВОЕ ДЕПО 
май қоры
fat depot
ЖИРОВОЙ СЛОЙ 
майлы қабат
adipose layer, fat layer
ЖИРОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
майлы өнімдер
fatty products
ЖИРОВЫЕ ШАРИКИ 
май түйіршіктері
fatty balls
ЖИРОМЕР, БУТИРОМЕТР 
майөлшеуіш (сүттегі жəне сүт 
өніміндегі майды өлшейтін құрал)
butyrometer, lactobutyro-
meter (the device for fat 
measuring in the milk 
products )
ЖИРОРАСТВОРИМЫЙ 
майға еритін
liposoluble, fat-soluble
ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ 
майұстағыш, майтұтқы
grease catcher, grease trap
ЖИРЫ 
майлар
fat; grease (melted)
  ~ животные 
мал майлары
fat 
  ~ жидкие 
сұйық майлар
liquid, soft 
  ~ твердые 
қатты майлар
hard 

57
  ~ кондитерские 
кондитерлік майлар 
confectionery, 
confectioner’s fat
  ~ морских животных 
теңіз жануарларының майы
sea animal 
  ~ растительные
өсімдік майлары
vegetable 
ЖИТЕЛЬ 
тұрғын
inhabitant, resident, dwel-
ler
ЖМЫХ 
күнжара (майлы дақылдар дəнінен 
май өндіргеннен кейінгі қалдық)
oil-cake, cotton cake 
(product taken after press 
of vegetable oil)
ЖОМ СВЕКЛОВИЧНЫЙ 
қызылша сығындысы
beet pulp press, beet press
ЖУКИ ХЛЕБНЫЕ 
астық қоңыздары
bread beetle, cereal cha-fers
ЖУЧКА 
шытыра (бекіре тұқымдас балық-
тардың денесін бойлай қатар орна-
ласқан мүйіздер)
scute (scales located as 
chains along fi sh body 
(sturgeons)
З
ЗАБИВАЕМЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
сойылатын мал
slaughtered animals
ЗАБОЙ ЖИВОТНОГО 
малды сою
animal slaughtering, but-
chering
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
аурушаңдық, ауру-сырқаулылық, 
сырқаттанғыштық, сырқаттану-
шылық
morbidity; sickness rate
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОБЩАЯ 
жалпы сырқаттанушылық
general morbidity, com-
mon sickness rate
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПРОФЕС-
  СИОНАЛЬНАЯ 
кəсіптік сырқаттанушылық
professional morbidity, 
occupational morbidity
ЗАБОЛЕВАНИЕ 
1. сырқаттану; 2. ауру, дерт
1. sickness,illness; 
2. disease
ЗАБОЛЕВАНИЕ С ВРЕМЕН-
   НОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПО-
   СОБНОСТИ 
еңбекке қабілетін уақытша жо-
ғалтып сырқаттану
disease with temporary 
work-status loss; tempo-
rary incapacitating illness
ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧ-
   НИКА 
ішек аурулары
intestine diseases
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ 
өкпе аурулары
lungs` diseases
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ 
   ДЫХАНИЯ 
тыныс ағзаларының аурулары
respiratory organs diseases
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ 
бауыр аурулары
liver diseases
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК 
бүйрек аурулары
kidney diseases
ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-
   СОСУДИСТЫЕ 
жүрек-қантамыр аурулары
cardiovascular diseases
ЗАБОР 
шарбақ, қоршау
fence
ЗАВАРЕННЫЙ ОСТАТОК ЧАЯ 
шамба, шама
infused tea debris
ЗАВАРИТЬ 
демдеу, демдеп алу, қайнатып алу
to infuse; to brew 
ЗАВАРИТЬ ЧАЙ 
шай демдеу
to infuse tea; to brew tea; 
to make tea
ЗАВАРКА 
1. қайнатым шай, бір салым шай; 
2. демдеу, қайнату; 3. пісірінді 
(металдың пісіріп жамалған жері)
1. brewing; 2. scalding

58
ЗАВАРНОЕ ТЕСТО 
қайнақты қамыр (қайнақ суға, қай-
нап тұрған кілегейге немесе ыстық 
сүтке иленген қамыр)
boiled dough; boiled   
paste; scalded paste  
(dough taken by means of 
mixing of fl our with hot 
water and oil)
ЗАВАРНОЙ 
қайнатылған (қайнақ суға дайын-
далған)
boiled; custard, scalded
ЗАВЕДУЮЩИЙ 
меңгеруші
head; manager, chief
  ~ отделением 
бөлім меңгерушісі
department 
  ~ пищеблоком 
тағамхана меңгерушісі
foodstuff manager
  ~ производством 
өндіріс меңгерушісі
works manager
  ~ складом 
қойма меңгерушісі
stockkeeper, yardman, 
storekeeper
  ~ санитарно-гигиеничес-
     ким отделом
санитария-гигиена бөлімінің 
меңгерушісі
sanitation-hygiene 
branch;  sanitary and 
hygienic department 
ЗАВЕРНУТЫЙ 
оралған
wrapped, refl exed
ЗАВЕРНУТЫЙ В БУМАГУ 
қағазға оралған
wrapped up in paper
ЗАВЕРНУТЫЙ ОБРАЗЕЦ 
ораулы сынама (тексеру үшін 
орауыш материалға орап жіберіл-
ген күмəнді өнімнің бөлігі)
wrapped sample
ЗАВИСИМОСТЬ 
тəуелділік, кіріптарлық, 
байланыстылық
dependence
ЗАВИСИМЫЙ 
(от)
тəуелді, кіріптар, байланысты, 
еріксіз (жағдай)
dependent (on)
ЗАВТРАК 
таңертеңгі ас
breakfast
ЗАВЯЗАННЫЙ ВЕРЕВКОЙ 
жіппен буылған
to set cord, rope string,  
tied
“ЗАГАР” РЫБЫ 
балықтың “күнсуі”, “күнсіген” 
балық
fi sh “sunburn”, (sun) tan 
fi sh
ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ 
дайындау цехы
blank preparation shop, 
blanking shop
  ~ мясной 
ет дайындау цехы
meat 
  ~ овощной 
көкөніс дайындау цехы
vegetable 
  ~ рыбный
балық дайындау цехы
fi sh 
ЗАГОТОВКА 
1. дайындау, жинау (қор); 2. жар-
тылай даяр өнім
1. lay in (a stock of), pro-
curement; 2. procurement, 
half fi nished product
ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ластану
soiling, pollution, conta-
mination
ЗАГУСТЕНИЕ 
қоюлану
solidifi cation, thickening 
ЗАДАЧА 
1. мəселе, шешетін мəселе; 
2. есеп; 3. міндет
1. problem; 2. task; 3. mis-
sion
  
~ гигиены питания
тағам гигиенасының міндеті
nutrition hygiene task 
ЗАДАЧИ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 
   ЭКСПЕРТИЗЫ 
гигиеналық сараптаудың шешетін 
мəселелері
task (mission) of the hy-
gienic (sanitary) examina-
tion
ЗАДЕРЖКА 
кідіру
delay, hold-up, retention
  ~ мочи 
зəр шықпау
 of urine, ischuria
  ~ стула
іш жүрмеу
stool 

59
ЗАЖИВЛЕНИЕ 
жазыла бастау, біту
healing, cicatrization, 
recovering
ЗАЙЧАТИНА 
қоян еті
hare meat
ЗАКАЗ 
тапсырыс
order, reservation
ЗАКАЛ 
(хлеба) 
көк қыртыс, шикі қыртыс (дұрыс 
көтерілмеген қамырдан көмілген 
нанның астыңғы қыртысында бо-
латын кеуексіз, тығыз, сағызданып 
шала піскен қабаты)
underdone/slack-baked 
bread (raw, slack-baned, 
darn and thicken place at 
the bottom of the dough)
ЗАКАЛИВАНИЕ 
шынықтыру, шынығу
tempering, hardening
ЗАКАПЫВАНИЕ В ЗЕМЛЮ 
жерге көму
bury, burying
ЗАКВАСИТЬ МОЛОКО 
сүт ұйыту
to ferment, to leaven milk
ЗАКВАСИТЬ ТЕСТО 
нан ашыту
to leaven dough, dough 
pastry
ЗАКВАСКА 
1. ашытқы, ұйытқы; 2. ашыту, 
ұйыту
1. ferment; 2. leave
ЗАКВАСКА МОЛОКА 
ұйытқы, сүт ұйыту
milk ferment
ЗАКВАШЕННЫЙ 
ашымал, ашытқан
soured, fermented, leave-
ned
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
қорытынды, түйін, соңы
conclusion, inference, 
signing
  ~ договора 
шарт жасасу
treaty, agreement
  ~ лаборатории 
зертхана қорытындысы
laboratory 
  ~ по образцу 
сынама бойынша қорытынды
 by model (by form, by 
sample)
  ~ по партии
топтама бойынша қорытынды
conclusion on party
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
низам, заң, заң шығару
legislation, act, law
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 
заңдылық
regularity
ЗАКРОМА 
қамба, қойма
corn-bin, granary
ЗАКРЫТЫЙ 
жабық
closed, shat, private
ЗАКУПОРКА 
1. тығындау; 2. тығындалып қалу 
(мед.)
1. corking; 2. (med) 
embolism, trombosis
ЗАКУСКА 
бірасам, асам, асарлық
hors d’oeuvre, snack
ЗАКУСОЧНАЯ 
асархана
snack bar
ЗАЛИВНОЕ 
сілікпе құйма, желімтек құйма
aspic, jelly
  
~ блюдо
сілікпе құйма тамақ
jellied (in aspic) dish
ЗАМЕДЛЕНИЕ 
баяулау
retardation, slowdown
  ~ пищеварения 
астың баяу қорытылуы
digestion
  ~ развития
дамудың баяулауы, өсуінің баяу-
лауы
development 
ЗАМЕНА ПРОДУКТОВ 
азық-түліктерді алмастыру
nonessential amino acid, 
substitution of products, 
replacement of products
ЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИС-
   ЛОТЫ 
алмастырылатын амин қышқыл-
дары
replaceable amino-acids, 
exchangeable amino-acids
ЗАМЕНИТЕЛИ 
алмастырғылар
alternate materials
  
~ грудного молока 
емшек сүтінің алмастырғылары
human (mother’s, breast) 
milk substitute
  
~ женского молока 
ана сүтінің алмастырғылары, ана 
сүті орнына қолданатын өнімдер
mother’s (breast) milk 
substitute 

60
ЗАМЕНИТЕЛЬ 
алмастырғы
substitute, sweetener
ЗАМЕСИТЬ ТЕСТО 
нан илеу
to make dough/pastry
ЗАМЕЧАНИЕ 
1. ескертпе; 2. сөгіс
1. remark, observation
2. reproof, rebuke, repri-
mand;
ЗАМОРОЖЕННАЯ ПРОДУК-
   ЦИЯ 
мұздатылған өнім
freezed-up products, fro-
zen production
ЗАМОРОЖЕННАЯ РЫБА 
мұздатылған балық
freezed-up fi sh, frozen   
fi sh
ЗАМОРОЗИТЬ 
мұздату, мұз қатыру
to freeze, to ice, to refri-
gerate, to frost
ЗАПАВШИЕ ГЛАЗА 
көзі шүңірейген, көзі шүңірейіп 
кеткен
hollowed eyes
ЗАПАС 
қор
stock, supply; reserve 
  
~ продовольствия
азық-түлік қоры
supplies of products
ЗАПАСНОЙ 
қосалқы
spare; reserve 
ЗАПАХ 
иіс
smell, odo(u)r, scent
ЗАПЕКАНКА 
1. тандырда пісірілген тамақ; 
2. ашыма (жеміс-жидек салып 
дайындалатын тəтті тұндырма 
– шарап)3. көмеш (қамырдан 
қабаттастырып пісірілген тамақ)
1. baked pudding; 
2. spiced brandy
ЗАПЕЧЕННЫЙ 
 қызу тандырда піскен (тандырға 
салып қызыл-күрең реңге жеткізіп 
алынған)
baked (in special oven 
called tandoor)
ЗАПИСКА 
тілхат, хат, жазба, қысқаша хат note, 
writing
ЗАПОР 
іш қату
constipation, stool  
retention
ЗАПОР ПРИВЫЧНЫЙ 
дағдылы іш қату
ordinary constipation, 
habitual constipation 
ЗАПРАВКА 
асқатық
seasoning
ЗАПРЕТ 
тыйым
ban, embargo, prohibi- 
tion, freeze, interdict
ЗАПРЕТИТЬ 
тыю
to ban, to prohibit, to 
forbid
ЗАПРЕТИТЬ ЭКСПЛУАТА-
   ЦИЮ 
пайдалануға тыйым салу
to forbid exploitation, to 
prohibit operation, to in-
terdict running
ЗАПРЕЩЕНИЕ 
тыйым салу
prohibition, interdiction, 
ban
ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
тыйым салынған
prohibited, banned
ЗАПЫЛЕННОСТЬ ВОЗДУХА 
ауаның тозаңдығы 
dustiness of atmosphere, 
dustiness of the air
ЗАРАЖЕНИЕ 
жұғу, жұқтыру
infection, contamination
ЗАРАЖЕННОЕ ЖИВОТНОЕ 
зарарланған жануар (мал)
infected animal; contami-
nated animal
ЗАРАЗНЫЙ 
жұқпалы, зарарлы
infectious, contagious, 
communicable; infected 
ЗАРПЛАТА 
еңбекақы, жалақы
wages; salary, pay 
ЗАРУБЕЖНЫЙ 
шетелдік
foreign, (from) abroad

61
ЗАСАХАРИВАНИЕ 
қанттану (балдың құрамындағы 
қанттың қиыршықтанып шөгуі)
candied, sugared, saccha-
rifi cation
ЗАСЛОН 
қалқа
covering, hide; protection, 
screening, shielding 
ЗАСЛОНКА 
жапқыш
oven door, screen, trap; 
damper
ЗАСОЛКА 
тұздау
to salt, to pickle
ЗАСОРЕННОСТЬ СЕМЯН 
тұқымның ластығы, тұқымның 
ластанғандығы
dirty seed, dockage of 
grain
ЗАСТОЙ 
1. іркілу; 2. тоқырау
stagnation, stasis
  
~ желчи
өттің іркілуі
cholestasis, cholestasia
ЗАСУХА 
қуаңшылық
dry, drought
ЗАТРАТА 
шығын
consumption
ЗАТРУДНЕНИЕ 
қиындау
diffi culty
ЗАТРУДНЕННОЕ ГЛОТАНИЕ 
жұтынудың ауырлауы, түйілу
deglutitive problem
ЗАТХЛЫЙ 
борсыған, шіріген иіс, шірік иіс
musty, fusty, mouldy; 
stuffy, frowzy 
ЗАХЛАМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
маңайдың ыбырсуы, маңайдың 
қоқыстануы
littering of the territory 
ЗАХЛЕБНУТЬСЯ 
шашалып қалу
choke
ЗАЩИТА 
1. қорғау, қорғану; 2. қорғаныс
1. defence, advocacy; 
2. protection, maintenance
  
~ продуктов
азық-түлікті қорғау
product, food (protection)
ЗАЩИТНАЯ ЗОНА 
1. тазалық сақтау аймағы; (шекара-
лығы); 3. қорғаныс шекаралығы
1. protective belt; 2. pro-
tection zone; 3. protective 
belt
ЗАЩИТНАЯ РЕАКЦИЯ 
қорғаныстық əрекет
defense reaction
ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ  
   ПИЩИ 
тағамның қорғандық қызметі
protective function of food
ЗАЯВИТЬ 
мəлімдеу
claim for; declare, 
announce
ЗАЯВКА 
өтініш
call, demand, claim, 
request
ЗВЕРЬ 
аң, хайуан
(wild) animal/beast; brute, 
beast 
ЗДАНИЕ 
ғимарат
building, house
ЗДОРОВЫЙ 
сау, дені сау
healthy, strong
  ~ образ жизни
сау-сəлемет өмір сүру
way/mode of life/living, 
healthy life-style 
ЗДОРОВЬЕ 
денсаулық
health
  
~ человека
адам денсаулығы
person, man, human 
(being), individual health
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
денсаулық сақтау
health care; public health 
(service), health protection; 
health authorities
ЗЕВ 
аңқа
throat, gullet; pharynx
ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК 
көкбұршақ
green pea
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 
көк шай
green tea
ЗЕЛЕНЬ 
1. көк, өсімдік көгі; 2. балдыркөк
1. verdure; greens; 2. pot-
herbs, greens, vegetables, 
greenery

62
ЗЕЛЬЦ 
зельц (малдың бас-сирағынан, өкпе-
бауырынан дайындалатын өнім)
brawn, headcheese    
(boiled and pressed 
sausage wrapped product, 
prepared from pork and 
beef, salted pork fat and 
other by-products)
ЗЕМЛЯНИКА 
бүлдірген
Strawberry 
  
~ мускатная
құлменек
hautboy 
ЗЕМЛЯНОЙ ОРЕХ, АРАХИС 
жер жаңғақ, арахис
peanut, groundnut, earthnut
ЗЕРКАЛЬНЫЙ КАРП 
жылтыр тұқы
mirror carp
ЗЕРНО 
1. дəн; 2. астық
1. grain, corn; 2. seed
ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
дəнді-бұршақты дақылдар
leguminous plants
ЗЕРНОВАЯ МОЛЬ 
(амбарная 
   моль) 
қамба күйесі
grain moth
ЗЕРНОВКА 

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал