Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігі Тіл комитетінің тапсырысы бойыншажүктеу 7.43 Kb.

бет7/25
Дата19.05.2017
өлшемі7.43 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

ДЕБИТ ВОДЫ 
су дебиті
water’s output, discharge 
of water
ДЕГАЗАЦИЯ 
улы заттардан тазарту
decontamination, degas-
sing
ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ 
іш құртын түсіру, гельминттерден 
тазарту, ішек құртын түсіру
dehelmintization
ДЕГИДРАТАЦИЯ 
сусыздандыру
dehydration
ДЕГРАДАЦИЯ 
жүнжу, азғындау
degradation
ДЕГРАНУЛЯЦИЯ 
түйіршіксіздену
degranulation
ДЕГУСТАТОР 
дəмсарапшы
taster, degustator
ДЕГУСТАЦИЯ (ДЕГУСТИРО-
   ВАТЬ) 
дəмсараптау, дəм айыру
tasting, degustation (taste, 
degust)
ДЕЖУРСТВО 
кезекшілік
duty, watch(ing)
ДЕЗАКТИВАЦИЯ 
дезактивация (радиактивті зат-
тектерді бейтараптау)
deactivation, decontami-
nation (neutralization of 
radiation substances)
ДЕЗИНСЕКЦИЯ 
бұқырлау, зиянды жəндіктерді жою
disinsection, disinsectiza-
tion, fumigation 
ДЕЗИНСТРУКТОР 
дезинструктор (СЭС-тің дезин-
фекция бөлімі қызметкері)
disinfector (a staff 
of sanitary and 
epydemiological 
department)
ДЕЗИНТОКСИКАЦИЯ 
уытсыздандыру, уытсыздау, уытты 
жою
detoxication, 
disintoxication
ДЕЗИНФЕКЦИИ: 
дезинфекцияның түрлері:
disinfection
  ~ биологическая 
биологиялық дезинфекция
biological 
  ~ влажная
ылғалды (сулы) дезинфекция
humid 
  ~ газовая 
газды дезинфекция
gas 
  ~ заключительная 
түбегейлі (соңғы) дезинфекция
terminal 
  ~ профилактическая 
профилактикалық дезинфекция 
(алдын ала дезинфекциялау) 
prophylactic, preventive 
  ~ текущая
ағымдағы дезинфекция
current 
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ 
   КОВРИК 
зарарсыздандыру төсеніші, дезин-
фекциялық төсеніш
disinfective mat
ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
зарарсыздандыру, дезинфекция
disinfection, cleansing
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ 
   МЫЛО 
зарарсыздандырғыш сабын, дезин-
фекциялайтын сабын
disinfected soap, 
disinfectant soap

48
ДЕЗОДОРАЦИЯ 
иісті кетіру, жағымсыз иісті кетіру, 
жаман иісті жою
deodorization, odor 
removal 
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДА-
   ТЕЛЬСТВО 
қолданылып жүрген заңдар, қол-
даныстағы низам
existing legislation, current 
legislation
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯ-
   ТИЕ 
жұмыс істеп тұрған кəсіпорын, 
істегі кəсіпорын
operating enterprise, 
operating plant
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГИГИЕНИ-
   ЧЕСКИЕ НОРМЫ 
қолданылып жүрген гигиеналық 
нормалар, қолданыстағы гигиена-
лық нормалар
existing hygienic stan-
dards
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПИЩЕВЫЕ 
   ОБЪЕКТЫ 
жұмыс істеп тұрған тағам объек-
тілері, істегі тағам объектілері
operating food establish-
ments, operating food 
items
ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ 
кальцийсіздену, кальцийсіздендіру
decalcifi cation
ДЕЛИБАЛ 
(ядовитый мед)
 
улы бал
poisonous honey
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
іс жүргізу
offi ce work, clerical work
ДЕНАТУРАЦИЯ БЕЛКА 
нəруыздың ұйып қалуы, протеин-
нің табиғи құрылымның бұзылуы
denaturated protein, 
denaturation of protein
ДЕПО 
қор, жинақ
depot (shed)
ДЕПО ГЛИКОГЕНА 
гликоген қоры
depo glycogen, glycogen 
depot
ДЕПОНИРОВАНИЕ В ОРГА-
   НИЗМЕ 
организмде қорға айналу, организм 
қорына айналу
depositing (pooling, 
storage) in organism
ДЕПРЕССИЯ 
езілу, басылу, пəстік, тұнжырау
depression, melancholy
ДЕРАТИЗАЦИОННЫЕ СРЕД-
   СТВА 
дератизациялық құралдар
disinfestation agents
ДЕРАТИЗАЦИЯ 
кеміргіштерді жою
rodent control, disinfesta-
tion 
ДЕРЕВЯННАЯ БОЧКА 
бөшке, күбі
wood fl ank,wooden fl ank 
(tun)
ДЕРЕВЯННОЕ ВЕДРО 
дүңгірлек, ағаш шелек
wood bucket,wooden pail
ДЕРМАТОЗЫ 
тері аурулары
dermatoses
ДЕСЕРТ 
басытқы
dessert 
ДЕСЕРТНАЯ ЛОЖКА 
басытқы қасық
dessert spoon
ДЕСЕРТНЫЙ 
басытқылық
dessert
ДЕСИКАНТЫ 
десиканттар (өсімдікті құрғата-
тын заттектер)
desiccants (substances 
drying up plants)
ДЕСИКАЦИЯ 
кептіру, десикация (екпе өсімдіктің 
пісіп жетілуін тездетіп, жинауды 
жеңілдету үшін қолдан кептіру 
əдісі)
dehydration, desiccation 
(drying up is used for 
acceleration of grafting 
plants` raping)
ДЕТАЛИЗАЦИЯ 
тəптіштеу
working out in detail
ДЕТАЛЬНО 
егжей-тегжейлі
in detail, minutely
ДЕТИ ШКОЛЬНОГО ВОЗ-
   РАСТА 
мектеп жасындағы балалар
school age children
ДЕТСКАЯ МОЛОЧНАЯ 
   КУХНЯ 
балалар сүтханасы
nursery dairy kitchen, 
nursery creamery cook-
house
ДЕТСКАЯ СМЕСЬ 
балалар қоспақорегі
nursery mixter, nursery 
blend nursery medley (mix, 
mixture)

49
ДЕФЕКАЦИЯ 
дефекация, үлкен дəретке отыру, 
ішті босату
defecation, dejection
ДЕФЕКТ 
ақау
defect, blemish, fault
  
~ закатки консервов
консервілерді жабудағы ақау
can’s sealing, defect in 
sealing of canned food
ДЕФИЦИТ 
тапшылық
defi cit, shortage, defi ciency
  ~ влажности
ылғал тапшылығы
humidity
  ~ железа
темір тапшылығы
iron, gerro, anaemia 
ДЕФОЛИАНТЫ 
дефолианттар (жапырақтарды 
жоятын заттар)
defoliants (substances 
causing plants` leaves 
falling down)
ДЕФОРМИРОВАННЫЕ КОН-
   СЕРВЫ 
пішіні өзгерген консервілер
displaced (deformed, 
strained), canned/tin-ned/
potted goods
ДЕФРОСТАЦИЯ 
жібіту, мұзын ерітіп алу, мұз болып 
қатқан өнімді еріту
defrosting
ДЕФТОРИРОВАНИЕ ВОДЫ 
суды фторсыздандыру
defl uorination of water
ДЕХЛОРИРОВАНИЕ 
хлорсыздандыру
dechlorination
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
іс-əрекет
activity, activities, work, 
occupation
ДЖОВАНЕТТИ ДИЕТА 
Джованетти емдəмі
giovanetti diet
ДИАБЕТ НЕСАХАРНЫЙ 
қантсыз диабет
diabetes insipidus
 
 ~ сахарный
қантты диабет
diabetes mellitus, 
pancreatic diabetes
ДИАРЕЯ 
диарея, іш өту
diarrhea
ДИАТЕЗ 
диатез, ауруға бейімділік (белгілі 
бір ауруға организмнің бейім тұр-
ған жағдайы)
diathesis (the tendency 
to defi nite diseases 
occurance)
ДИАФРАГМА 
көкет, бауырша ет
diaphragm
ДИВЕРТИКУЛ 
бүйірқалта, дивертикул
diverticulum, diverticula
ДИВЕРТИКУЛ ПИЩЕВОДА 
өңеш бүйірқалтасы
diverticulum of esophagus
ДИЕТА 
диета, емдəм
diet, ration
ДИЕТЕТИКА 
емдəмілім (адамның дұрыс тамақ-
тануын зерттейтін ғылым)
dietetics, dietology (the 
science investigating the 
right nutrition of a man)
ДИЕТИЧЕСКАЯ СТОЛОВАЯ 
емдəмдік асхана
dietary canteen
ДИЕТИЧЕСКИЕ БЕЗБЕЛКО-
   ВЫЕ ПРОДУКТЫ 
протеинсіз емдəмдік өнімдер
dietary protein-free 
products
ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА 
емдəмдік тамақтар
dietary food
ДИЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, 
   ПРОДУКТЫ 
емдəмдік тағамдар, өнімдер
dietetic foodstaff
ДИЕТИЧЕСКИЙ 
емдəмдік
dietary, diet(et)ic
ДИЕТИЧЕСКИЙ МАГАЗИН 
емдəмдік дүкен
dietetic shop
ДИЕТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
емдəмдік бөлім
dietary department
ДИЕТИЧЕСКОЕ МЕНЮ 
емдəм мəзірі
dietetic menu
ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ 
емдəмдік тағам
dietetic nourishment, clini-
cal nutrition, invalid food
ДИЕТОЛОГ 
емдəмгер
nutritionist, dietitian
ДИЕТОЛОГИЯ 
емдəмтану
dietology, dietarian
ДИЕТОТЕРАПИЯ 
емдəммен емдеу
dietotherapy

50
ДИЕТСЕСТРА 
емдəмші мейірбике
diet nurse, dietary nurse
ДИЗЕНТЕРИЯ 
сатқақ, дизентерия, қантышқақ
dysentery
ДИКОРАСТУЩИЕ РАСТЕНИЯ 
жабайы өсімдіктер
wild plants
ДИПЛОПИЯ 
қосарланып көріну
diplopia
ДИСАХАРИДЫ 
дисахаридтер
disaccharide
ДИСБАКТЕРИОЗ 
дисбактериоз (ішектегі бактерия-
лар үйлесімінің бұзылуы)
dysbacteriosis (microfl ora 
disturbance of bowels)
ДИСБАЛАНС ПИЩЕВЫХ 
   ВЕЩЕСТВ 
тағами заттектер үйлесімінің 
бұзылуы
imbalance of food sub-
stances
ДИСПЕПСИЯ 
диспепсия, іш бұзылуы, кірне, 
сатқа (ішек-қарын қызметтерінің 
бұзылуы)
dyspepsia (digestion 
disorder)
  ~ простая 
қарапайым диспепсия (сатқа)
alimentary (simple) 
  ~ токсическая 
уытты диспепсия (сатқа)
toxic, diarrhea with toxic 
symptoms
  ~ парентеральная
парентералдық диспепсия (сатқа) 
(асқорыту жолдарының аурула-
ры на тікелей байланысы жоқ дис-
пепсия (сатқа)
parenteral, par-enteral 
(disturbances not 
connected directly with 
gastrointestinal tracts` 
diseases)
ДИСПРОПОРЦИЯ 
сəйкессіздік
disparity, disproportion
ДИССИМИЛЯЦИЯ, КАТАБО-
   ЛИЗМ 
диссимиляция (организмдегі қо рек-
тік заттектердің ыдырау құбы-
лысы)
dissimilation catabolism 
(disintegration of nutrients 
in the organism)
ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА 
дистиллят су, дистилляцияланған 
су, тұзсыз таза су
distilled  water
ДИСТРОФИЯ 
дистрофия, қорек бұзылу
dystrophy
ДИСФАГИЯ 
дисфагия, жұтынудың бұзылуы
dysphagia
ДИФТЕРИЯ 
күл
diphtheria
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
саралану
differentiation
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 
   ПОДХОД 
ажыратпалы əдіс, айырып алып 
ыңғайын табу, жеке тұрғыдан келу, 
сараланған тəсіл, жеке тұрғыда 
қарастыру
differentiated approach, 
differential approach
ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ 
ажырату, айыру, саралау
to differentiate
ДИФФУЗИЯ 
кірігу
diffusion
ДИЧЬ 
жабайы құс
game, wild fowl, game bird 
(about birds)
ДОБАВКА 
үстеме, қосымша
addition
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ 
сапалылық
goodness, sound quality, 
adequate quality
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ 
   ПРОДУКТОВ 
өнімдердің сапалылығы
goodness of products
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
1. қатерсіз; 2. сапалы
1. benign,non-malignant;  
2. high-quality
ДОВОЛЬСТВИЕ 
ауқат үлес, азық үлес
to put smb. down for allo-
wances
ДОГОТОВОЧНЫЙ ЦЕХ 
дайындауға дейінгі цех
preparation workshop, 
manufacturing stock 
  ~ горячий 
дайындауға дейінгі ыстық цех
hot shop 

51
  ~ холодный
дайындауға дейінгі салқын цех
freezing, cool 
ДОЖДЕВАЯ ВОДА 
жаңбыр суы
rain-water, aerial water
ДОЗА 
доза, мөлшер
doze, dose, dosage
ДОЗАТОР 
мөлшерлегіш, дозатор
measuring apparatus, do-
ser, dosing tank
ДОЗИРОВАНИЕ 
мөлшерлеу
batching, dispensing, pro-
portioning
ДОЗИРОВКА 
мөлшерлеу, мөлшерлеме, мөлшер
batch, dosage
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
баянхат
memorandum, report
ДОКОРМ 
үстеме қорек
supplementary feeding
ДОКУМЕНТ 
құжат
script, writing, document
ДОКУМЕНТАЦИЯ 
1. құжаттама, құжаттау; 2. құжаттар 1. documentation; 2. docu-
ments, papers
ДОКУМЕНТЫ САНИТАРНОГО 
   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
санитариялық заң құжаттары
documentation of sanitary 
legislation, documents of 
the sanitary legislation
ДОЛГ 
парыз
duty, debt; arrearage, 
arrears 
ДОЛГОЖИТЕЛЬ 
ұзақ жасаған адам
long-living person, long-
liver
ДОЛГОЛЕТИЕ 
өмірлілік, ұзақ жас, ұзақ жасау, 
өміршеңдік
longevity
ДОЛГОНОСИК АМБАРНЫЙ 
бізтұмсық қамба қоңызы
storehouse weevil, gra- 
nary weevil
ДОЛГОСРОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ 
ұзақ мерзімдік сақтау
long-term storing, perma-
nent storage 
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО 
лауазымды адам
offi cial, functionary
ДОЛИТЬ (ДОЛИВАТЬ) 
үстеп құю, еселеу
to add, pour some more 
ДОЛЬКА ЧЕСНОКА 
сарымсақ баданасы
segment, clove of garlic
ДОМ ДЕТСКИЙ (ДЕТДОМ) 
балалар үйі
children’s home; 
orphanage; orphan asylum
ДОМ ИНВАЛИДОВ 
мүгедектер үйі
invalid’s home (home of 
disabled person), nursing 
home
ДОМ МАЛЮТОК 
бөбектер үйі
house of infants
ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ 
қарттар үйі
house of aged people, old 
people’s home
ДОМ РЕБЕНКА 
сəбихана
children’s home
ДОМ САНИТАРНОГО ПРО-
   СВЕЩЕНИЯ 
санитариялық ағарту үйі
health education house
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 
мал, үй жануарлары
domestic animals
ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ 
үй құстары
poultry
ДОМИНАНТНОСТЬ 
басымдылық, үстемділік
dominance
ДОНЫШКО 
түп, түбі, асты, астыңғы жағы
bedplate, bottom
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРА-
   БОТКА 
қосымша өңдеу
aftertreatment, reworking
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ   
   ПОТРЕБНОСТЬ 
қосымша қажеттілік, үстеме қа-
жеттілік
additional need, extra re-
quirement.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТА-
   НИЕ 
қосымша тамақтандыру, үстеме 
тамақ
additional feeding

52
ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ 
ылғалдылықтың шектелген 
мөлшері
legal moisture
ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ 
рұқсат етілген деңгей, шектелген 
деңгей
allowable level, 
permissible level
ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ 
   ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНОГО 
   ФАКТОРА 
зиянды ықпалдың (фактордың) 
шектелген мөлшері
allowable level of hazard    
attack factor
ДОПУЩЕННЫЕ К УПОТРЕБ-
   ЛЕНИЮ 
пайдалануға рұқсат етілген
admitted to usage, appli-
cable
ДОПУЩЕННЫЕ МОЮЩИЕ 
   СРЕДСТВА 
рұқсат етілген жуу құралдары
admitted detergents
ДОСАЛИВАНИЕ 
қосымша тұз салу
adding salt (to)
ДОСТАВКА ПИЩИ В ОТДЕ-
   ЛЕНИЕ 
тамақты бөлімшеге жеткізу
food transportation to the 
department, food delivery 
to the department
ДОСТАТОЧНЫЙ 
жеткілікті
suffi cient
ДОСТОВЕРНЫЙ
сенімді, нанымды, шəк келтірмей-
тін, шүбəсіз
authentic, reliable
ДОСТУПНОСТЬ АМИНОКИС-
  ЛОТ 
амин қышқылдарының сіңімділігі
accessibility (availability) 
of amino acid
ДОСТУПНЫЙ 
1. қолайлы, жеңіл, оңай; 2. түсі-
нікті, түсінерлік, түсінуге оңай; 
3. арзан; 4. қолжетімді
1. accessible; 2. reasonable; 
3. available
ДОХОД 
табыс
acquest, income, return, 
proceeds, profi t, revenue
ДРАЖЕ 
1. драже (дəрі формасы); 2. ұсақ 
домалақ кəмпит
1. dragee, pills; 2. small 
candy (drop)
ДРЕНА 
қашыртқы, кəріз құбыр
drain, interceptor, drain 
line, blind drain
ДРЕНАЖ 
1. кəріз (жердегі артық ылғалды 
кетіріп құрғату үшін қазылатын 
терең арық, құбыр); 2. құрғату 
(сорғыту)
1. drainage (collection 
and withdrawal method 
of underground waters 
from the surface of the 
ground with the help of 
underground chinks)
2. to dry up, to drain, 
drying up, sucking out
ДРЕНАЖ 
жараны іріңнен, сарысудан т.б. 
заттардан құрғату, тазарту 
drainage-tube
ДРЕНАЖ ЗАКРЫТЫЙ 
жабық кəріз
closed drainage
ДРОБНОЕ ПИТАНИЕ 
аз-аздан тамақтандыру
fractional nutrition
ДРОБНЫЙ ПРИЕМ ПИЩИ 
тамақты бөліп-бөліп ішу, тамақты 
аз-аздан ішу
fractional food intake, 
fractional ingestion
ДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО 
(из
   дрожжевого теста) 
ашытқылық қамыр, ашыған қамыр 
(ашыған қамырдан жасалған)
yeast dough, paste
ДРОЖЖЕВЫЕ ГРИБЫ 
ашытқы саңырауқұлақтар
ascomycetes, yeast fungus 
(sg.), (pl.fungi)
ДРОЖЖИ 
ашытқы
yeast
ДРОЖЬ 
діріл
trembling, shivering
ДРЯБЛОЕ МЯСО 
босап кеткен ет
slack meat

53
ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
   (ДУБИТЕЛИ) 
1. илік заттектер (илеуіштер, 
малма); 2. тұтқыр, кермек заттектер
1. tannin; 2. tanning mat-
ter (agents)
ДУБОВИК (ПОДДУБОВИК) 
еменқұлақ
boletus (boletus 
pachypurus)
ДУНГАНСКАЯ ЛАПША 
лағман, дүнген кеспе
dungan noodles
ДУОДЕНИТ 
ұлтабардың қабынуы
duodenitis
ДУРМАН 
сасық меңдуана (улы өсімдік)
datura (poisonous plant)
ДУРНОТА 
жүрегі көтерілу, жүрек айнып көз 
қарауыту сезімі
faintness, nausea
ДУРРА, ДУРРО, ХЛЕБНОЕ 
   СОРГО 
қонақ жүгері
durra (sort of corn)
ДУРШЛАГ 
кепсер, кəкпір
colander 
ДУХОВАЯ ПЕЧЬ 
тандыр пеш
oven
ДУХОВКА 
тандыр
oven
ДУХОТА 
қапырық
sultriness, closeness, stuf-
fness 
ДУШ 
себезгі
shower
ДУШЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
жан басына тұтыну
per capita consumption
ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
себезгі бөлмелері
showers, shower cubicles
ДУШИЦА 
жұпаргүл, киікшөп, киікоты
origanum, marjoram, ori-
ganum
ДУШНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
қапырық бөлме
stuffy room; sultry apar-
tment
ДЫНЯ 
қауын
melon, cantaloupe
  
~ сушеная
қауыншек, қауынқақ
dry (dried) 
Е
ЕДА 
ішіп-жем, ас, тамақ, ас-ауқат
food, meal
ЕДИНАЯ САНИТАРНО-ЭКО-
   ЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
біртұтас санитариялық-экология-
лық жүйе
united sanitary ecological 
system
ЕДИНИЦА 
бір, бірлік, бөлігі
unit, unity (math.), one
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 
өлшеу бірлігі
unit, unit of measure
ЕДИНИЦА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
шаруашылық бөлігі
economic unit, activity unit
ЕДИНИЧНЫЙ 
бірлі-жарым, жеке
single, solitary, sporadic
ЕДИНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 
   ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
   МЕРОПРИЯТИЙ 
сауықтыру шараларының біртұтас 
кешенді жоспары
solitary complex plan 
about sanitation events
unifi ed complete plan of 
health promotion program
ЕЖЕВИКА 
қожакей, қарабүлдірген, қожақат
blackberry (sg)
blackberries (pl.)
ЕЖЕДНЕВНО 
күнбе-күн
daily, every day
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
апта сайын
weekly
ЕЖОВНИК 
қонақ, күріш қонағы, шиін, күрмек
barnyard grass
ЕЛЕЦ 
тарғақ балық
dace (fi sh)
ЕМКОСТЬ 
1. сыйымдылық; 2. ыдыс
1. capacity; 2. crockery 
(dishes), tank
ЕРШ 
таутан балық
ruff (fi sh)

54
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕ-
   НИЕ 
табиғи жарық, күн жарығы
natural illumination, light, 
lighting, daylight
ЕТКЕНЧАЙ 
еткеншай (май, тұз, қаймақ қосқан 
шай)
yetkenchai (a kind of tea 
with butter, salt and sour 
cream)
Ж
ЖАБРЫ 
желбезек
gills, branchiae 
ЖАЖДА 
шөл
thirst
ЖАЖДА УТОЛЯЮЩИЙ 
шөл басатын, шөл қандыратын
slaking (thirst); satisfying 
(hunger)
ЖАРЕНАЯ РЫБА 
қуырылған балық
fried fi sh
ЖАРЕНИЕ 
қуыру
frying, roasting
  ~ в жарочном шкафу 
тандырда қуыру
in brazier 
  ~ во фритюре 
майға шыжғыру, майға жүздіріп 
пісіру
in frying fat, deep (-fat) 
  ~ на огне
отқа қақтап пісіру
on the fi re
ЖАРЕНЫЙ 
қуырылған
fried, grilled, roast(ed), 
broiled
ЖАРКА 
қуыру
roast
ЖАРКОЕ 
қуырылған картоп
roast (meat)
ЖВАЧНОЕ ЖИВОТНОЕ
күйіс қайыратын мал
ruminant
ЖЕВАТЬ 
шайнау
to chew, masticate, 
ruminate
ЖЕЛАТИН 
желатин, желімтек
gelatin(e)
ЖЕЛЕ 
дірілдек
jelly
ЖЕЛЕЗА 
без
gland
ЖЕЛЕЗНИЦА 
1. қоңыржон майшабақ (балық)
2. сарышолақ (өсімдік)
1. follicle mite; 2. sideritis
ЖЕЛЕЗО 
темір
iron( fe)
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕ-
   МИЯ (ЖДА) 
теміртапшылықты анемия (ТТА)
asiderotic [iron-defi ci-
ency] anemia
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЕ СОС-
   ТОЯНИЕ 
теміртапшылықты жағдай
iron-defi cient condition

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал