Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігі Тіл комитетінің тапсырысы бойынша



жүктеу 7.43 Kb.

бет6/25
Дата19.05.2017
өлшемі7.43 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ
тұмшаланған (еш саңылау 
қалдырмай жабылған)
hermetic, sealed 
(completely sealed, 
especially against the 
escape or entry of air)
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
тұмшалылық
hermeticity

40
ГЕРОГИГИЕНА
герогигиена (гигиеналық шаралар-
дың қартаю мен ұзақ өмір сүруге 
əсерін зерттейтін сала)
gerohygiene (the study 
of aging and longevity 
hygienic processes)
ГЕРОНТОЛОГИЯ
геронтология (кəрілік туралы ілім, 
егде тартқан адамдардың ерекше-
ліктерін зерттейтін ғылым)
gerontology (the study 
of social, psycological 
and biological aspects of 
aging)
ГЕРПЕС
ұшық
herpes
ГЕССЕНСКАЯ МУХА, ХЛЕБ-
   НЫЙ КОМАРИК
гессен шыбыны (астық дақылда-
ры ның аса қауіпті зиянкесі)
hessian fl y, cereal mos-
quito (food pest)
ГЕТЕРОГЕННЫЙ
əркелкі, əртекті
heterogenous
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ 
   СОЕДИНЕНИЯ
гетероциклды қосылыстар
heterocyclic combination 
(compound)
ГИБРИД
будан
hybrid
ГИГИЕНА
гигиена (факторлардың адам ден сау-
лы  ғы на əсерін зерттейтін ғылым)
hygiene
  ~ водоснабжения
сумен жабдықтау гигиенасы
hygiene of water-supply
  ~ воды
су гигиенасы
hygiene of water
  ~ личная
жекебас (жеке адам) гигенасы
personal hygiene 
  ~ общая
жалпы гигиена
common hygiene
  ~ питания
тағам гигиенасы
food hygiene, nutrition 
hygiene
  ~ социальная
əлеуметтік гигиена
social hygiene
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
гигиеналық бағалау
hygienic estimation
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАК-
   ТЕРИСТИКА
гигиеналық сипаттама
hygienic description
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ И 
   САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА
гигиеналық нормалар жəне 
санитариялық ережелер
hygienic norms and 
medical rules, sanitary 
regulations
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВА-
   НИЯ
гигиеналық талаптар
hygienic demands
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
гигиеналық қадағалау
hygienic supervision
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМА-
   ТИВ
гигиеналық қалыптама, гигиена-
лық мөлшер
hygienic regulations
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ УХОД
гигиеналық күтім
hygienic nursing
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИ-
   ТАНИЕ
гигиеналық тəрбие
hygiene education
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИ-
   РОВАНИЕ
гигиеналық қалыптамалау, гигие-
налық мөлшерлеу
hygienic regulation
ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ
ылғал қабылдағыштық
hygroscopicity
ГИГРОСКОПИЧНЫЙ
ылғал тартқыш
hydroscopic
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПО-
   КАЗАТЕЛИ
гидрогеологиялық көрсеткіштер
hydrogeological index 
(indices)
ГИДРОЛИЗАТЫ
гидролизаттар (гидролиз əді сі  мен 
амин қышқыл деңгейіне де йін ыды-
ра тыл ған қоректік зат тек тер)
hydrolysates, hydroly- 
zates
ГИДРОСИСТЕМА
сужүйе
hydrosystem
ГИДРОТЕХНИК
гидротехник (суға қатысты орта 
білімді маман)
hydraulic engineer
ГИДРОУЗЕЛ
суторап, суторабы
hydro-system, hydro-
scheme

41
ГИДРОФИЛЬНОСТЬ
суланғыштық, су сорғыштық, су 
тартқыштық
hydrophilic, hydrophilia 
ГИДРОФОБИЯ
судан қорқу
hydrophobia
ГИДРОФОБНОСТЬ
суға ерімейтіндік, суланбаушылық, 
сутепкіштік
hydrophobicity
ГИПЕР
аса, өр, артық, жоғары
hyper
ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ
гипербилирубинемия (қанда били-
рубиннің шамадан тыс артуы)
hyperbilirubinemia 
(bilirubin’s increasing in 
blood )
ГИПЕРВИТАМИНОЗЫ
гипервитаминоздар (витаминдерді 
шамадан тыс қабылдаудан 
болатын жағдайлар)
hypervitaminosis (vitami-
nes’ excess in the 
organism)
ГИПЕРГЛИКЕМИЯ
гипергликемия (қандағы қант 
(глюкоза) мөлшерінің көптігі)
hyperglycemia (sugar’s 
increasing in blood)
ГИПЕРКАЛЬЦИЕМИЯ
қанда кальций көптігі
hyperglycinemia
ГИПЕРЛАКТАЦИЯ
сүт көптігі, сүттілік (емшек сүтінің 
көп шығуы)
hyperlactation (breast milk 
increasing)
ГИПЕРЛИПЕМИЯ
гиперлипемия (қанда май көбеюі)
hyperlipemia
ГИПЕРЛИПОПРОТЕИДЕМИЯ
гиперлипопротеидемия (қанда 
липопротеидтер көбеюі)
hyperlipoproteinemia 
(lipids’ increasing in 
blood), (lipidproteins’ 
increasing in blood)
ГИПЕРСАЛИВАЦИЯ
сілекей ағу, гиперсаливация (сіле-
кейдің көп шығуы)
hypersalivation (saliva’s 
increasing)
ГИПЕРСЕКРЕЦИЯ
аса сөлденіс, гиперсекреция (сөл 
шығудың артуы, көбеюі)
hypersecretion (secre- 
tion’s increasing)
ГИПЕРТЕРМИЯ
аса қызулы, дене қызуының өте 
жоғары көтерілуі
hyperthermia
ГИПО
пəс, төмен, аз
hypo
ГИПОАЛЛЕРГЕНОВАЯ 
   ДИЕТА
пəсаллергенді емдəм, гипоаллер-
генді емдəм (аллергия туындата-
тын қасиеті аз емдəм)
hypoallergenic diet
ГИПОАЛЬБУМИНЕМИЯ
қан альбумині азаю
hypoalbuminemia 
ГИПОАЦИДНОСТЬ
гипоацидтік (қышқылы аздық, асқа-
зан сөл қышқылдығының төмендігі)
hypoacid (acidity’s 
decreasing)
ГИПОВИТАМИНОЗ
гиповитаминоз (организмге вита-
мин жетіспеушіліктен болатын 
жағдай)
hypovitaminosis (vita-
mins’ insuffi ciency in the 
organism)
ГИПОГАЛАКТИЯ
суалу, емшек сүті азаю
hypogalactia
ГИПОГЛИКЕМИЯ
гипогликемия (қанда қанттың 
азаюы)
hypoglycemia (sugar’s 
decreasing in blood)
ГИПОДИНАМИЯ
гиподинамия, азқимылдылық, аз 
қозғалу
hypodynamia
ГИПОКАЛИЕМИЯ
қандағы калийдің аздығы
hypokalemia
ГИПОКИНЕЗИЯ
гипокинезия, əлсіз қозғалу
hypokinesia (mobility’s 
limitation)
ГИПОКСИЯ
гипоксия, оттек жетіспеуі (жеткі-
ліксіздігі)
hypoxia, hypoxemia
ГИПОНАТРИЕВАЯ
тұзы аз, азтұзды
low-sodium  
ГИПОНАТРИЕВАЯ ДИЕТА
азтұзды емдəм, тұзы аз емдəм
low-sodium diet 

42
ГИПОНАТРИЕМИЯ
қандағы натрийдің аздығы
hyponatremia (low-so- 
dium concentration in 
blood serum)
ГИПОРЕКСИЯ
гипорексия, тəбет аздығы
hyporexia (low appetite)
ГИПОСАЛИВАЦИЯ
гипосаливация, сілекей аздығы
hypoptyalism sialosche-  
sis
ГИПОСЕКРЕЦИЯ
гипосекреция, сөл шығу аздығы,   
аз сөлділік, аз сөлденіс
hyposecretion 
ГИПОТИРЕОЗ
гипотиреоз (қалқанша без қызметі-
нің нашарлауы)
hypothyroidism (thyroid 
glands` function 
disturbances)
ГИПОТОНИЧЕСКАЯ БО-
   ЛЕЗНЬ
гипотониялық ауру (қан қысымы 
төмендеп кететін ауру)
essential arterial hypoten-
sion
ГИПОТОНИЯ
гипотония; 1. қан қысымы төмен-
деу, төмен қысым; 2. əлсіреу
1. hypotonia, hypotension 
(low arterial blood 
pressure)2. to weaken
ГИПОТРОФИЯ
гипотрофия, қоректену аздығы, 
көтеремдік
hypotrophy 
ГИПОФУНКЦИЯ
гипофункция (ағза, мүше қызметі-
нің төмендеуі)
hypofunction (a diminished 
activity level of an organ 
system or its parts)
ГИРЯ
гір
dumb-bells, weight
ГИСТОСОВМЕСТИМОСТЬ
тін үйлесімділгі
histocompatibility
ГЛАВНОЕ САНИТАРНО-ЭПИ-
   ДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 
   УПРАВЛЕНИЕ
санитария-эпидемиология бас 
басқармасы
central sanitary and 
epidemiologic adminis-
tration
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
бас дəрігер
head physician, head doc-
tor (of department, of 
hospital)
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕН-
   НЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
мемлекеттік санитария бас дəрігері
head public sanitary 
inspector
ГЛАЗИРОВКА
жылтырату (тағам үстіне қант 
сиробын жағып жылтырату)
glazing (made from sugar 
syrup)
ГЛАЗОК КАРТОФЕЛЯ
картоп бүршігі, картоп көзі
peephole of potato, eyelet 
of potato
ГЛАЗУНЬЯ
жарма жұмыртқа, қуырылған 
жұмыртқа
fried eggs
ГЛАЗУРОВАННАЯ ПОСУДА
əйнекейленген ыдыс
glaze (glazed) crockery 
ГЛАЗУРОВКА
əйнекейлеу
to glaze, glaze, glazing
ГЛАЗУРЬ
1. əйнекей; 2. қант шəрбат (сироп)
1. glaze; 2. syrup
ГЛИКОГЕН
гликоген (организмдегі көмірсу 
қоры)
glycogen (carbonhydrate 
storage in the organism)
ГЛИНЯНАЯ ПОСУДА
қыш ыдыс, көзелек
earthenware crockery, 
pottery
ГЛИНЯНЫЙ КУВШИН 
(для 
   молока)
кіреңке
earthenware jug, crock  
(for milk)
ГЛИСТ
ішқұрт, ішекқұрт
worm, helminth
ГЛИСТОНОСИТЕЛЬ
ішқұрт таратушы
carrier of helminths
ГЛОБУЛИН
глобулин (протеиннің бір түрі)
globulin (protein type)
ГЛОССИТ
глоссит (тілдің қабынуы)
glossitis (tongue infl am-
mation)

43
ГЛОТАНИЕ
жұтыну, жұту
swallowing
ГЛОТАТЬ
жұту
to swallow
ГЛОТКА
жұтқыншақ
pharynx, throat
ГЛОТОК
бір жұтым
gulp, swallow
ГЛУБОКАЯ ПОСУДА
шұңғыл ыдыс
deep crockery
ГЛУБОКОВОДНЫЕ РЫБЫ
терең су балықтары, тұңғиық ба-
лықтары
deep-water fi sh, deepsea 
fi sh
ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА
глутамин қышқылы
glutami(ni)c acid
ГЛУХАРЬ
саңырауқұр
capercailzie, capercaillie
ГЛЮКОЗА, ВИНОГРАДНЫЙ 
   САХАР
глюкоза, жүзім қанты
glucose, dextrose, grape 
sugar
ГЛЮКОЗУРИЯ
глюкозаның несеппен шығуы
glucosuria
ГЛЮТИН
сүйекжелім
gluten
ГЛЯС
шулыққан сорпа (ұзақ қайнатып, 
қоп-қою деңгейге жеткізілген 
сорпа, тұздық жасау үшін 
пайдаланады)
glace 
ГНИЕНИЕ
шіру, іріп-шіру
decay, putrefaction
ГНИЛОЙ
шірік, шіріген
rotten
ГНИЛОСТНЫЕ БАКТЕРИИ
шіріткіш бактериялар
putrefactive bacteria
ГНИЛОСТНЫЙ ПРОЦЕСС
шіру үдерісі
putrid process
ГНОЕРОДНЫЙ
іріңдеткіш
pyogenic, suppurative
ГНОЙНИЧКИ
іріңдіктер
pustules
ГНОЙНИЧКОВЫЕ ЗАБОЛЕ-
   ВАНИЯ КОЖИ
терінің іріңді аурулары
pustular diseases of skin, 
pyoderma
ГНОЙНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ
іріңдеп қабыну
purulent infl ammation, 
suppurative infection, 
suppurative infl ammation  
ГОВЯДИНА
сиыр еті
beef
ГОДНЫЙ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕ-
   НИЯ
тұтынуға жарамды
suitable for consumption
ГОЛЛАНДСКИЙ СЫР
голланд ірімшігі
dutch cheese
ГОЛОВНЯ
қаракүйе
blight, smut, fi rebrand
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
бас айналу
giddiness
ГОЛОВЫ БАРАНЬИ
қойдың басы
sheep heads
ГОЛОВЫ ГОВЯЖЬИ
сиырдың басы
beef heads
ГОЛОВЫ КОНСКИЕ
жылқының басы
heads of horses 
ГОЛОВЫ СВИНЫЕ
шошқаның басы
heads of pigs
ГОЛОД
аштық, ашаршылық
hunger, starvation, famine
ГОЛОДАНИЕ
ашығу
starvation, hunger, fasting
ГОЛОДНЫЕ БОЛИ
ашқарын ауырсынуы, ашқарын 
ауыруы
hunger-pangs, hunger pains
ГОЛОМЯНКА
май балық
baikal oilfi sh
ГОЛЬЯН ОЗЕРНЫЙ, МУН-
   ДУШКА
көлталма балық
lake minnow
ГОМОГЕНИЗАЦИЯ МОЛОКА 
сүтті гомогендеу, сүтті біртектілеу 
(сүттің май түйіршіктерін 
ұсақтау)
homogenization of milk 
(crumbling up of fatty 
fractions of milk)
ГОМОГЕНИЗИРОВАННЫЙ 
біртектіленген, біркелкіленген
homogenized

44
ГОМОГЕННЫЙ 
біркелкі, біртекті
homogeneous
ГОРБУШКА 
1. нан құрышы; 2. күдір балық, 
құныс балық
1. crust, heel; 2. kind of 
fi sh, hunchback, salmon
ГОРБЫЛЬ, МЕЛАКОПИЯ 
пəн балық
slab, croaker, weakfi sh
ГОРЕЧЬ 
1. запыран дəм, ащы дəм; 2. күйі-
ніш
1. bitter taste; 2. bitterness
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
көлденең
horizontal
ГОРЛЯНКА 
қабақ, қауақ
calabash, gourd
  ~ бутылочная 
насқауақ
bottled
  ~ удлиненная
ожау қауақ, суқауақ
lengthening
ГОРМОНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
гормондық функция
hormonal function
ГОРМОНЫ 
гормондар
hormones
ГОРОХ 
асбұршақ, бұршақ
pea
  
~ лущеный
аршылған бұршақ
shelled (hulled) pea
ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ 
көкбұршақ
green peas
ГОРСТЬ (ГОРСТОЧКА) 
уыс, бір уыс (шұқырайған алақан 
аясының сыйымдылығы)
cupped hand, hollow of the 
hand
ГОРТАНЬ 
көмей, көмекей
larynx, throat
ГОРЧАК 
1. укекіре (улы өсімдік)2. кекіре 
балық
1. smartweed; 2. bitterling
  
~ ползучий
жатаған укекіре
trailing (smartweed) 
ГОРЧИЦА 
қыша
mustard
ГОРЧИЦА СТОЛОВАЯ 
асханалық қыша
table mustard 
  
~ сухая
құрғақ қыша
dry 
ГОРЧИЧНИК 
қыша қағаз
mustard-poultice, mustard 
paper, mustard plaster
ГОРЧИЧНОЕ МАСЛО 
қыша майы
mustard oil
ГОРШКИ 
қыш ыдыс (балшықтан, қыштан 
жасалған əр түрлі ыдыстың 
жалпы атауы)
pots, jugs (made from clay)
ГОРЬКИЙ 
ащы
bitter 
ГОРЬКО-КИСЛЫЙ 
ашқылтым-қышқыл
bitter-sour
ГОРЬКОВАТЫЙ 
ашқылтым
rather bitter, bitterish
ГОРЯЧАЯ ЗОЛА 
қоз
hot ashes
ГОРЯЧЕЕ КОПЧЕНИЕ 
ыстыққа ыстау, шоқ табында ыстау
hot smoking
ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ 
ыстық нан
hot bread
ГОРЯЧИЙ ЦЕХ 
ыстық цех
hot shop
ГОСТ 
(государственный 
   стандарт)
 
мемлекеттік стандарт
All-Union State Standard
ГОСТЕПРИИМНЫЙ 
қонақжай
hospitable
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕ-
   РИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
мемлекеттік мал дəрігер 
инспекциясы
government (state, public) 
veterinary inspection
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КО-
   МИССИЯ 
мемлекеттік комиссия
state comission 
(committee)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТОР-
   ГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
мемлекеттік сауда инспекциясы
state trade inspection
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАГО-
   ТОВКИ 
мемлекеттік дайындау
state procurement
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
мемлекеттік
public, state, government

45
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРО-
   ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИ-
   ТЕТ 
мемлекеттік агроөнеркəсіп комитеті state agro-industrial 
committee
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИ-
   ТАРНЫЙ  НАДЗОР 
мемлекеттік санитариялық 
қадағалау
medical supervision, public 
sanitary inspection
ГОТОВАЯ ПИЩА 
дайын тамақ, əзір тамақ
prepared food
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 
дайын өнім
production
ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ 
дайын бұйым
fi nished articles, fi nished 
product
ГРАМОТНОСТЬ 
сауаттылық
literacy
ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 
грам-кері, грам-негативті
gram-negative
ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
грам-оң, грам-позитивті
gram-positive
ГРАНАДИН 
гранадин (анар ағашының жас та мы-
ры нан алынатын қанттың бір түрі)
granadin (sugar type made 
of young anar`s tree root)
ГРАНАТ 
анар
pomegranate, granatum
ГРАНАТОВЫЙ СОК 
анар шырыны
pomegranate juice
ГРАНУЛА 
түйір, түйіршік
granule
ГРАНУЛИРОВАНИЕ 
түйіршіктеу
granulation, graining
ГРАНУЛЫ 
түйіршіктер
granules
ГРЕБЕШОК БУЛКИ 
бөлкенің үстіңгі қыртысы
scallop roll
ГРЕЙПФРУТ 
манап (субтропикалық шырынже-
місті өсімдік)
grapefruit (subtropic juicy 
fruit)
ГРЕЛКА 
жылытқы
hot-water bottle
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ 
грек жаңғағы
circassian walnut
ГРЕЧИХА 
қарақұмық
buckwheat
ГРЕЧИШНИК (ГРЕЧНЕВИК) 
қарақұмықтан жасалған нанның бір 
түрі
a kind of bread made from 
buckwheat
ГРЕЧИШНЫЕ 
қарақұмықтар тұқымдасы
family of buckwheat
ГРЕЧИШНЫЙ МЕД 
қарақұмық балы
buckwheat honey, 
buckwheat mead
ГРЕЧКА 
қарақұмық
buckwheat
ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА 
қарақұмық жармасы
buckwheat, buckwheat 
groats
ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА 
қарақұмық дəні
buckwheat kernels, 
unground buckwheat
ГРИБНИЦА, МИЦЕЛИЙ 
саңырауқұлақ жіпшесі
mycelium, mushroom 
spawn
ГРИБЫ 
саңырауқұлақ
mushrooms
  ~ маслята 
майқұлақ
boletus luteus (edible 
mushrooms)
  ~ рыжики 
жиренқұлақ
saffron milk cap, sagron 
milk-caps
  ~ шампиньоны
қозықұйрық
champignons (fi eld 
mushrooms)
ГРИЛЬ 
гриль (инфрақызыл сəулемен қыз-
ды рып пісіру немесе қуыру үшін 
қол да нылатын құрылғы)
grill (device for cooking 
and frying with infrared 
rays)
ГРУДИНА 
төс
breastbone
ГРУДИНКА 
төстік, төстік ет
brisket, bacon, breast (of a 
lamb etc.)

46
ГРУДНАЯ КОСТЬ 
төс сүйек
breast bone, chest bone
ГРУДНОЕ КОРМЛЕНИЕ 
емшек емізу
breast feeding, chest 
feeding
ГРУДНОЙ РЕБЕНОК 
емшектегі бала, емшек еметін 
нəресте
chest baby, nurseling, 
sucking child
ГРУДЬ 
1. кеуде; 2. емшек
1. chest; 2. breast, bosom
ГРУЗДЬ, ПОДГРУЗДЬ 
(грибы)
 
қозықарын, қарағайқұлақ
milk-agaric, milk 
mush - room,  milky  cap 
(mushrooms)
ГРУЗОВАЯ МАШИНА 
жүк машинасы
lorry, truck
ГРУНТ 
топырақ, жер
soil, ground, earth, bottom
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ 
жерасты сулары
subsoil waters, 
underground waters
ГРУППА 
топ
group
  ~ здоровья 
денсаулық тобы
health group
  ~ интенсивного труда 
қарқынды еңбек тобы
of intensive labour, 
intensive work 
  ~ продленного дня
ұзартылған күн тобы, күні 
ұзартылған топ
extended-day 
ГРУША 
алмұрт, нəк
pear
ГРУШЕВЫЙ СОК 
алмұрт шырыны
pear juice
ГРЫЗУНЫ 
кеміргіштер
rodent, gnawing animals
ГРЯЗНАЯ ВОДА 
(пополоски 
   от стирки)
 
бағзама
muddy water, dreggy water
ГРЯЗНАЯ ПОСУДА 
кір ыдыс-аяқ, жуылатын ыдыс-аяқ
dirty service, dirty dishes
ГРЯЗНО-ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ 
күңгірт жасыл, қоңыр жасыл
muddy-green color, off-
green color
ГУБАЧ 
салпыерін балық
sloth bear (fi sh)
ГУРМАН 
гурман (дəмді, таңдаулы тамақты 
ұнататын жəне тоя жегенді 
ұнататын адам)
gourmet, epicure
ГУРМЭ 
гурмэ (дəмді, таңдаулы тамақты 
ұнататын жəне асшеберлік өнер-
дің қыр-сырын жақсы білетін 
адам, бірақ гурман емес)
gourmet (delicious food 
expert)
ГУСИ ДОМАШНИЕ 
асыранды қаз, үй қаздары
domestic goose
ГУСТОЙ 
1. қою; 2. қалың; 3. тығыз, жиі
1. thick; 2. compact; 
3. dense 
ГУСЬ 
қаз
goose
ГУСЯТИНА 
қаз еті
goose fl esh
Д
ДАВЛЕНИЕ 
қысым
pressure
ДАМЕЗАНС 
дамезанс (сыртын жүзім шыбығы-
мен немесе жіппен өріп қаптаған 
7-10 литрлік шарап құятын ыдыс)
damezans (7-10 liters wine 
jag covered by grape bars)
ДАЧА 
саяжай
dacha, country, woodland, 
cottage

47
ДВЕ ГОРСТИ 
қос уыс
two handfuls
ДАВЛЕНИЕ 
қысым
pressure
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ 
   КИШКА 
ұлтабар
duodenum
ДВИЖЕНИЯ РАБОЧИХ 
   ВНУТРИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
жұмысшылардың кəсіпорын ішін-
дегі жүру жолдары
workers’ movement
inside enterprise
ДВОР 
аула
yard,court
ДВОРНИК 
аула сыпырушы
caretaker, janitor, yard-
man, street cleaner
ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛ -
   ЛЮС КИ 
қосжармалы моллюскілер
bicuspid molluscum, 
clams, mussels, surfs
ДВУХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ 
екі мезгіл тамақтандыру
two-time nourishment,   
two meals a day

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал