Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігі Тіл комитетінің тапсырысы бойыншажүктеу 7.43 Kb.

бет5/25
Дата19.05.2017
өлшемі7.43 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

ВОЗБУДИМОСТЬ
қозғыштық, қозымдылық
excitability, irritability
ВОЗБУДИТЕЛИ ИНФЕКЦИ-
   ОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
жұқпалы аурулардың қоздырғыш-
тары
the causative agents of 
infectious diseases
ВОЗБУДИТЕЛЬ
қоздырғыш
causative (aetiological) 
agent
ВОЗБУДИТЬ
қоздыру
to excite, to stimulate
ВОЗБУДИТЬ АППЕТИТ
тəбет ашу
to appetize, to work up an 
appetite
ВОЗБУЖДАЮЩИЕ АППЕТИТ
тəбет ашатын
stimulants of the appetite
ВОЗБУЖДАЮЩИЕ СРЕД-
   СТВА
қоздырушы заттар
stimulants, excitants
ВОЗБУЖДЕНИЕ
қозу
excitement, stimulation, 
excitation, activation, 
arousal
ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВ-
   НОГО ДЕЛА
қылмыстық іс қозғау
commencement of an 
criminal case, induction of 
an criminal case
ВОЗВРАТ
қайтарылу, қайтарып беру, қайта келу return, recurrence
ВОЗГОНКА
буға айналдыру
sublimation
ВОЗДЕЙСТВИЕ
əсер ету, ықпал жасау
infl uence, action, effect; 
intervention, impact, 
agency
ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШНЕЕ
сыртқы əсер
external infl uence, exter-
nal action
ВОЗДЕРЖАНИЕ
ұстам, тыйым, тартыну
abstinence, continence
ВОЗДЕРЖАТЬСЯ
тартыну, тыйылу, өзін-өзі тоқтату
to abstain, to fast
ВОЗДУХ
ауа
air
ВОЗДУХООБМЕН
ауа алмасуы
air exchange
ВОЗДУХООТВОД
ауа бұрғыш
air bend, air bleed
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
ауа тазартқыш
air cleaner, air fi lter
ВОЗДУШНАЯ (ВЗОРВАННАЯ) 
   КУКУРУЗА
жүгері аққожасы, бадырақ
popcorn
ВОЗДУШНАЯ СРЕДА
қоршаған ауа
environment, air quality
ВОЗДУШНОСТЬ
үлпілдектік, жұмсақтық, ауалылық
airiness, lightness
ВОЗДУШНЫЕ (ВЗОРВАН-
   НЫЕ) ЗЕРНА
аққожа
puffed grains, popped 
kernels

33
ВОЗДУШНЫЕ (ВЗОРВАН-
   НЫЕ) ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
бидай аққожасы
puffed wheat 
ВОЗДУШНЫЙ
1. əуе, ауа, ауалы; 2. үлпілдеген
1. air; 2. aerial
ВОЗИТЬ
тасу
to carry, to cart, convey, to 
draw
ВОЗМЕСТИТЬ
1. орнын толтыру, есесін қайтару;  
2. төлеу
1. to compensate; 2. to pay 
ВОЗМОЖНОСТЬ
қадар, мүмкіншілік, мүмкіндік
possibility, opportunity 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ
пайда болу, басталу, шығу
becoming, emergence, 
genesis, nascency
ВОЗОБНОВИТЬ
қайта бастау, жаңарту
to renew, to restore
ВОЗРАСТ
жас, жас шамасы, шақ
age
ВОЗРАСТАЮЩИЙ
көбеюші, артушы, үдеуші, үдемелі
rising, increasing, up- 
ward, growing 
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
жасына байланысты топтар
age groups, age-grades
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
жасқа байланысты өзгерістер
age changes (variation)
ВОЗРОСШИЙ
өскен, өскелең
increased 
ВОЙЛОЧНЫЙ СЛОЙ КЛЕ-
   ЩЕЙ
құрым киізденген кенелер (қапта-
ған кенелер киіз сияқты көрінеді)
felted coat of mites (ticks)
ВОЛНУШКА 
(грибы)
қатпаршақ (саңырауқұлақтың бір 
түрі)
coral milky cap (mush-
rooms)
ВОЛОКНО
талшық
fi ber, fi lament
ВОЛЧЬЕ ЛЫКО, ВОЛЧЕЯ-
   ГОДНИК
қасқыржидек, бөріжөке, усойқы 
(улы өсімдік)                                                                                                     
lupine, daphne, spurge fl ax 
(wolf`s berry)
ВОЛЧЬЯ ЯГОДА
бөріжидек, шылбы, ұшқат
dogberry, spurge fl ax
ВОПРОС
сұрақ
question, matter, subject
ВОПРОС 
(как проблема)
сауал
problem, proposition, issue
ВОПРОСНИК
сұраулар тізімі, сұрақтар
questionnaire, questionary, 
instrument
ВОРВАНЬ
ворвань (теңіз жануарларының 
майы)
train-oil blubber, speck 
(sea animals` oil)
ВОРОНКА
1. құйғы (сұйықтықты құюға ар-
налған құрал)2. шұңқыр
1. funnel; 2. crater
ВОРСИНКА
бүр, түк
hair, fi bre, fl ock, villus
ВОСК
балауыз
wax
ВОСПАЛЕНИЕ
қабыну
infl ammation
  ~ десен
қызылиектің қабынуы
gums
  ~ слизистой оболочки
сілемейлі қабықтың қабынуы;  
шырышты қабықтың қабынуы
mucous membrance
ВОСПОЛНИТЬ
толықтыру
to fi ll in, to supply, to 
complete
ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ
бөгет жасау, жол бермеу, кедергі 
жасау
to hinder, impede
ВОСПРЕЩЕНИЕ
тыйым салу, рұқсат етпеу, жол 
бермеу
prohibition, ban
ВОСПРИИМЧИВОСТЬ
қабылдағыштық, алғырлық
impression, esthesia, sen-
sibility
ВОСПРИЯТИЕ
1. қабылдау, түсіну; 2. түйсік, түй-
сіну
1. perception; 2. to per-
ceive

34
ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ
1. бұрыңғы қалпына келу; 2. өз қал-
пына келуі
1. to regenerate, to renew; 
2. to restore, to recover, to 
reduce 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
қалпына келтіру, бұрынғы қалпына 
келу
restoration, reconstitution, 
recovery
ВОССТАНОВЛЕННОЕ МО-
   ЛОКО 
(из порошкового)
қалпына келтірілген сүт (кептіріл-
ген ұнтақ сүтті бастапқы қа лып-
қа келтіру арқылы алынған сүт)
restoration of milk, reco-
vered milk (powered)
ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ
шығыс тəттілері
east sweetness
ВОСЬМИЧАСОВОЙ
сегізсағаттық
eight-hour
ВОСЬМУШКА
əшмүшке (сегізден бірі)
eight of a pound
ВОЩАНКА
балауыз қағаз (жабысқақ қамырды 
илеу үшін сыпыра ретінде қолданады)
wax-paper
ВОЩЕНАЯ БУМАГА
балауыз қағаз
wax (ed) paper (oiled 
paper)
ВОЩИНА
бос балауыз (ішінде балы жоқ 
араның ұясы)
empty honeycomb, empty 
beeswax 
ВПЕРЕМЕШКУ
араластырып, араласып
pell-mell, higgledy-pig-
gledy
ВПИТЫВАНИЕ
сіңу, сорылу
absorption, imbibition
ВПРИКУСКУ 
(пить чай)
шайды қант тістеп ішу
to drink unsweetened tea 
while holding a lump of 
sugar in the mouth
ВПРОГОЛОДЬ
шала-құрсақ, ашты-тоқты
half-starving
ВРАССЫПНУЮ
бытыратып, бытырап, шашылып
in all directions
ВРАЧ
емгер, дəрігер
doctor, physician
ВРАЧ-ГИГИЕНИСТ ЭКСПЕРТ
сарапшы-гигиенист дəрігер
expert doctor-hygiene, 
expert-hygienist doctor 
ВРАЧЕБНАЯ ОТВЕТСТВЕН-
   НОСТЬ
дəрігерлік жауапкершілік
medical responsibility
ВРАЧЕБНЫЙ ОСМОТР
дəрігерлік тексеру
medical examination
ВРЕД
зиян, залал
harm, damage
ВРЕДИТЕЛИ ЗЕРНА И ЗЕРНО-
   ПРОДУКТОВ
астық жəне астық өнімдерінің 
зиянкестері
vermin of grain and grain 
products
ВРЕДИТЕЛЬ
зиянкес, егіннің жауы, зиянды 
жəндіктер; дұшпан
pest, depredator
ВРЕДНОСТЬ
зияндылық
damage, harmfulness, ha-
zard
ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА
зиянды заттектер
harmful substances
ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ
зиянды араласпалар
detrimental impurities, 
harmful impurities
ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕН-
   НЫЕ ФАКТОРЫ
өндірістік зиянды ықпалдар (фак-
торлар)
industrial harmful factors
ВРЕДНЫЙ ФАКТОР
зиянды ықпал, зиянды фактор
harmful factor, bad actor, 
noxious agent, hazard
ВРЕМЕННЫЙ
уақытша
temporary, accidental
ВРЕМЯ
уақыт, мезгіл, мерзім, кез, кезең
time, season
ВРЕМЯ ПРИЕМА ПИЩИ
тамақ ішетін уақыт
time of reception of food, 
food intake time
ВРУЧНУЮ
қолмен істеу
by hand, manually

35
ВСАСЫВАЕМОСТЬ
сорылғыштығы, сіңгіштік, сіңім-
ділік
absorbability
ВСАСЫВАНИЕ
сорылу, сорылыс, сору, сіңу
absorption, intake
ВСЕВОЗМОЖНЫЙ
əртүрлі, түрлі-түрлі
various, different
ВСЕЯДНЫЙ
тамақ талғамайтын, талғаусыз
omnivorous
ВСКАРМЛИВАНИЕ
емізу, асырау, қоректендіру, жем 
беру
feeding
ВСКАРМЛИВАНИЕ ИСКУС-
   СТВЕННОЕ
қолдан қоректендіру
artifi cial feeding
ВСКАРМЛИВАТЬ
емізу, асырап бағу, жемдеу
to feed, to suckle
ВСКАРМЛИВАТЬСЯ
емізілу, жемделу
to feed
ВСКИПЯТИТЬ
қайнатып алу
to boil
ВСКОРЕ
көп кешікпей
soon, shortly
ВСКОРМИТЬ РЕБЕНКА 
   ГРУДЬЮ
балаға емшек емізу
breast-feeding of infant 
ВСКОРМЛЕННЫЙ
асырап өсірілген, қоректендірілген; 
жемделген
brought up (bring up)
ВСЛЕДСТВИЕ
салдарынан, сондықтан, сол себепті 
болғандықтан
in consequence of, in con-
sideration of, therefore, 
consequently
ВСМЯТКУ
шала пісірілген
soft-boiled
ВСПЕНИВАТЕЛЬ
көпірткіш
foamer, foaming agent
ВСПЕНИТЬСЯ
көбіктену, көбігі шығу
to froth
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПО-
   МЕЩЕНИЯ
қосалқы бөлмелер
subsidiary placing, 
auxiliary rooms
ВСПУЧИТЬСЯ
ісіну, кебу, күп болу, көтерілу
distend, to bloat, to swell
ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
қарсы жүру
oncoming movement, 
counter motion, opposing 
motion
ВСТРЕЧНЫЙ ПОТОК
қарсы ағын, қарсы жүру
oncoming stream, counter 
fl ow
ВСТРЯХНУТЬ
сілку, қағу, араластыру
to shake, to stir
ВСУХОМЯТКУ
құрғақтай
with no drink
ВТОРИЧНО
салдарлық, екінші рет, қайталанған secondly
ВТОРИЧНЫЙ
салдарлық
second, secondary
ВТОРОЕ БЛЮДО
екінші тамақ (табақ)
second dish
ВТОРОЙ ПОЛДНИК
бесіндік ас
second snack
ВТОРОПЯХ
асығыста, ат үсті, асып-сасып, 
асығыс-үсігіс
hurriedly, in haste, in a 
hurry
ВХОД
кіріс
entry
ВЪЕЗД
көлік кіретін жер
entry, entrance
ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
іріктеп тексеру
selective control, test 
sampling
ВЫБРАТЬ
таңдап алу, таңдау
select, choose
ВЫВАЛИТЬ
аудару, төгу, қотару
to throw out, to put out, to 
pour out of
ВЫВАРИТЬ
езілте пісіру, əбден пісіру, қайна-
тып алу, суалту
to boil down
ВЫВАРКИ
қаспақ
decoctions, residue (sg)

36
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ (ПОМОЙ-
   НАЯ ЯМА)
қоқыс төгетін шұңқыр (жуынды 
төгетін шұңқыр)
cesspools, sink (pit; hole)
ВЫДЕЛЕНИЕ
1. бөліну, шығу; 2. шығым, шы-
ғынды
1. secretion; 2. excretion
ВЫДЕРЖАННОЕ ВИНО 
бабына келген шарап
old/seasoned wine
ВЫДЕРЖИВАНИЕ
бабына келтіру
storage, holding, seasoning
ВЫЕМКА ОБРАЗЦОВ
нұсқаларын алу (күдікті азық-
түлікті тексеру үшін белгілі бір 
бөлігін алу)
taking out of model
ВЫЕМЩИК ПРОБ
сынама алушы (күдікті өнімнің 
тексерілетін бөлігін (сынама) алып 
зертханаға жіберуші)
laboratory assistant
ВЫЖАТЬ
сығу, сығып алу
to press out, to extract, to 
squeeze
ВЫЖИМКА
сығынды
husk, squeezing
ВЫКВАСИТЬ ТЕСТО
қамырды ашытып алу
to pickle out
ВЫКИПЕТЬ
қайнап суалу, шулығу
to boil away 
ВЫЛИТЬ
төгу
to pour out, to discharge
ВЫМАЧИВАНИЕ
суға малшып қою
to get wet, soak, soaking, 
infusion, maceration
ВЫМОЧИТЬ
жібіту, малу
to soak, to drench
ВЫМЫТЬ
жуып тазалау
to wash out
ВЫМЯ
желін
udder
ВЫНОСИТЬ НА РАССМО-
   ТРЕНИЕ
талқыға салу
to put to an examination, to 
submit for consideration
ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ
лажсыз сою, малды амалсыздықтан 
сою
forced, slaughter
ВЫПАРИВАНИЕ
булату, буландыру, қайнатып суал-
дыру
steaming, evaporation, 
vaporization 
ВЫПЕКАТЬ
пісіру, көміп пісіру, көму
to bake
ВЫПЕЧКА
көмбе
baking
ВЫПЕЧКА
пісірілген нан, пісірме
batch
ВЫПЕЧКА ХЛЕБА
нан көму, нан пісіру, нан жабу
batch of the bread
ВЫПЕЧЬ
пісіріп шығару
to bake
ВЫПИВКА
ішкілік
drinking-bout, drinking 
session, party, booze-up
ВЫПИТЬ
ішіп қою
to drink
ВЫПОТ
жалқыаяқ, жалқық, сарысу
irritant fl uid, exudate, 
effusion, exudation
ВЫПОТРОШИТЬ
ішек-қарнын алу, ішек-қарын аршу
to disembowel
ВЫПУСК
1. шығарылым, өнім; 2. шығару, 
өндіру
1. output, production;       
2. issue, outcome
ВЫРАЖЕННЫЙ
айқын, айқындалған
pronounced, expressed
ВЫРВАТЬ
1. жұлып алу; 2. құсып тастау
1. to pull out; 2. to vomit 
ВЫРЕЗКА
кесілген, сүйексіз ет
fi llet steak, best end, 
tenderloin
ВЫСЕВКИ
електегі қалдықтар
bran
ВЫСОКОКАЛОРИЙНЫЙ
жоғары калориялы, өте құнарлы, 
аса нəрлі
high-caloric, high-calo-
rifi c, high-calorie

37
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ
мол өнімді
high-productive
ВЫСОКОСОРТНЫЙ
жоғары сортты (сұрыпты)
high-grade, high-quality
ВЫСОКОТОКСИЧНЫЕ ВЕ-
   ЩЕСТВА
жоғары уытты заттектер, өте улы 
заттектер
high-toxic substance
ВЫСОХШИЙ
кеуіп қалған
dried-up, dry, sapless
ВЫСУШИВАНИЕ
кептіру, құрғату
dry out, drying, drying-  
out
ВЫСУШИТЬ
кептіру
to dry 
ВЫСЫПАТЬ
шашу, төгу
to pour out, to sling 
ВЫСЫХАНИЕ
құрғау, кебу, суалу
dry, desiccation, drying
ВЫТАПЛИВАНИЕ
шыжғырып алу
rendering 
ВЫТИРАТЬ
сүрту
to wipe, to wipe up
ВЫТОП
торта
trample, residue
ВЫТОПИТЬ САЛО
құйрық май шыжғыру, қыртыс май 
шыжғыру
to heat fat, to melt
ВЫТРАВИТЬ
улап кетіру
to exterminate, to corrode, 
to etch
ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ
айықтырғыш
detoxifi cation centre, 
detoxication/sobering up 
centre
ВЫТРЕЗВИТЬСЯ
мастығы кету, мастықтан айығу
to sober up, to become 
sober
ВЫТРЯХНУТЬ
сілку, қағу
to drop, to shake out, to let 
fall
ВЫТЯЖКА
1. сору, сорып шығару; 2. сорынды
1. drawing out; 2. extrac-
tion
ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ
сорғыш шкаф
fume cupboard, dry box, 
draught
ВЫХОД
1. шығым, шығыс; 2. шығар есік
1. going out, output, yield; 
2. exit, way out
ВЫХОД ГОТОВОЙ ПРОДУК-
   ЦИИ
дайын өнім шығымы
fi nished product output
ВЫХОД ГОТОВЫХ БЛЮД
даяр астың шығымы
ready dish yield
ВЫЦЕДИТЬ
сүзу,сүзекіден өткізу
to fi lter, to decant
ВЫЧИСТИТЬ
тазартып алу
to clean (out, up), to clear 
out
ВЫШТАМПОВАННАЯ МАР-
   КИРОВКА КОНСЕРВОВ
консервінің мөртаңбасы
stamped tinned goods
ВЫЩЕЛОЧИТЬ
сілтіден айыру, сілтісіздендіру
to leach, to levigate
ВЫЯ
желке
neck 
ВЫЯВИТЬ
табу, айқындау
to display, to reveal, to 
defect
ВЫЯСНЕНИЕ
анықтау
elucidation, clarifi cation
ВЯЖУЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
тұтып қалу əсері
astringent action
ВЯЖУЩИЙ
тұтқыш, тұтып қалатын
astringent, binding
ВЯЖУЩИЙ (ТЕРПКИЙ)
ауыз қуыратын, тұтқыр
binding, astringent, rough
ВЯЗЕЛЬ
қоянбеде (улы өсімдік)
coronilla, crown vetch
ВЯЗКИЙ
жабысқақ, тұтқыр
viscous
ВЯЗКОСТЬ
тұтқырлық
viscosity
ВЯЛЕНАЯ РЫБА
қақталған балық, кепкен балық
dried fi sh

38
ВЯЛЕННЫЙ
қақталған, кепкен, кептірілген, 
сүрленген
dried
ВЯЛЕНОЕ МЯСО
сүр ет
dried fl esh
ВЯЛИТЬ
қақтау, кептіру
to dry-cure, to sun-cure
ВЯЛОСТЬ
босаңдық, əлсіздік, солғындық, 
бостық
fl abbiness, limpness, 
sluggishness
ВЯЛЫЙ
енжар, солғын, бос
faded, sluggish, fl abby 
Г
ГАБИТУС
габитус (адамның сыртқы көрінісі)
пішін, тұрпат, дене бітімі
habitus (appearance of a 
person)
ГАДИТЬ
ластау, былғау
to defecate, to foul, to 
make dirty
ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ
газды сусындар
aerated drinks, carbonated 
beverage
ГАЗИРОВАННЫЙ
газды, газдалған
aerated, carbonated, gassed
ГАЗООБМЕН
газ алмасу
gas exchange
ГАЛАКТОРЕЯ
емшектен сүт ағу, сүт ағу
galactorrhea
ГАЛАНТИР
галантир (еттен, балықтан, құс 
етінен жасалған салқын сілікпе, 
тоңба)
galantine
ГАЛЕТА
кептірген күлше (қытырлауық 
бауырсақ нан, печеньенің бір түрі, 
жұқа нан)
wafer (dry biscuit)
ГАЛУШКА
үзбен, үзбе қамыр (сүтке я суға үзіп 
салып пісірілген тамақ)
pasta dumpling (cooked in 
water or milk)
ГАРАНТИЯ
кепіл
guarantee, safeguard
ГАРДЕРОБ
гардероб (сырт киімді шешіп 
қоятын орын)
wardrobe
ГАРМОНИЧНЫЙ
үйлесімді
harmonic, balanced
ГАРМОНИЯ
үйлесім, үндестік
harmony, concord
ГАРНИР
гарнир, салма (дайын етпен, балық-
пен қоса берілетін ботқа, езбе, 
көк өніс т.б. үстемелердің жалпы 
атауы)
trimming, garnish, side 
dish
ГАРЬ
күйік иіс
burning
ГАСТРАЛГИЯ
асқазанның ауыруы
gastralgia
ГАСТРИТ
гастрит, асқазан қабынуы
gastritis
  ~ острый гастрит
жіті гастрит (асқазанның жіті қа-
бынуы)
acute gastritis
  ~ хронический
созылмалы гастрит (асқазанның 
созылмалы қабынуы)
chronic gastritis
ГАСТРОНОМ
гастроном, дəмшіл адам, тамаққұ-
мар
gastronome, gourmet
ГАСТРОНОМИЯ
гастрономия (тамақ, азық-түлік)
provisions, groceries, food
ГВОЗДИКА
қалампыр
cloves, carnation, pink
ГВОЗДИЧНОЕ МАСЛО
қалампыр майы
oil of cloves, clove oil

39
ГЕКСОЗА
гексоза (құрамында алты атом 
көміртегі бар моносахарид)
hexose (6 carbohydrate 
molecule of monosaccha-
rides)
ГЕЛИОТРОП
сүйелжазар (улы шөп)
heliotrope
ГЕЛЬМИНТОЗ
гельминтоз (ішек құрт аурулары)
helminthiasis
ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОЕ 
   ИССЛЕДОВАНИЕ
гельминтологиялық зерттеу
helminthological exami-
nation
ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ
гельминтология (тоғышар тір ші-
лік ететін құрттарды жəне олар 
қоздыратын ауруларды зерт тей-
тін ғылым)
helminthology (science 
which studies worms and 
diseases caused by them)
ГЕЛЬМИНТЫ
ішек құрттар, гельминттер
helminths
ГЕМАТОГЕН
гематоген (вакуумдық жағдайда 
мал қанынан дайындалатын өнім)
hematogen (product 
made from bullish blood 
prepared in vacuum)
ГЕМАТОЛОГИЯ
гематология (қанның жəне қан тү-
зетін мүшелердің құрылысын жəне 
функциясын зерттейтін ғылым )
hematology (the study of 
blood, the blood-forming 
organs and blood diseases)
ГЕМИЦЕЛЛЮЛОЗА
гемицеллюлоза (жасуша құра мын-
дағы қоректтік заттек, негізінен 
жасуша қабығын құрайды)
hemicellulose (nutritious 
substances forming cells` 
membrane)
ГЕМОГЛОБИН
гемоглобин (эритроциттің қызыл 
түсті тыныстық пигменті)
hemoglobin (a red pigment 
of erythrocyte)
ГЕМОДИАЛИЗ
гемодиализ (қанды тазарту)
hemodialysis (blood 
cleansing)
ГЕМОРРОЙ
айлан, геморрой (көтенішек та-
мырларының білеуленуі)
hemorrhoids (infl am-
mation and venous dis-
tensibility)
ГЕН
ген, тек (тектік қасиетті ұрпаққа 
таситын құрылым)
gene (the structured and 
molecular unit of heredity 
of a living organism)
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
жаппай жинастыру
general cleaning
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
бас жоспар
general plan
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕН-
   ТОПАТИИ
тектік фермент дерттері, тұқым 
қуалаған фермент кемістіктері
genetic enzymopathies
ГЕПАТИТ
бауыр қабынуы
hepatitis
ГЕПАТОБИЛИАРНАЯ СИС-
   ТЕМА
бауыр-өт жүйесі
hepatobiliary system
ГЕПАТОТРОПНЫЙ ЯД
бауырға үйір у
hepatotropic poison
ГЕРБИЦИДЫ
гербицидтер (арам шөпті жоятын 
заттектер)
herbicide (also known as 
weed killer are pesticides 
used to kill unwanted 
plants)
ГЕРИАТРИЯ
гериатрия (қартайған адамдардың 
денсаулығын зерттейтін медицина 
саласы)
geriatrics (the study of 
elderly people’ s health)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал