Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігі Тіл комитетінің тапсырысы бойыншажүктеу 7.43 Kb.

бет4/25
Дата19.05.2017
өлшемі7.43 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

ВЕНИК
сыпырғыш
besom, broom
ВЕНТИЛИРОВАТЬ
желдету, ауаны жаңарту
to ventilate
ВЕНТИЛЯТОР
желдеткіш
ventilator, air-blast, fan
ВЕНТИЛЯЦИЯ
желдету, ауаны алмастыру
ventilation
ВЕРБЛЮЖАТИНА
түйе еті
camel`s fl esh
ВЕРБЛЮЖЬЕ МОЛОКО 
түйе сүті
camel`s milk
ВЕРМИШЕЛЬ
вермишель (заводта істелген жұ-
мыр кеспе)
vermicelli
  ~ высше го сорта
жоғарғы сортты (сұрыпты) кеспе
of the highest [superior] 
quality
  ~ яичная
жұмыртқа қосылған кеспе
egg-vermicelli
  ~ 1, 2 сорта
- 1, 2 сортты кеспе
~ of the fi rst, second 
quality
ВЕРМУТ
вермут (жүзім шарабының бір түрі) vermut, vermouth 
ВЕРОЯТНО
мүмкін, ықтимал
probably
ВЕРОЯТНОСТЬ
ықтималдық
probability, likelihood

25
  ~ распространения
тарап кету ықтималдығы
~ of spreading
  ~ условная
шартты ықтималдық
conventional probability, 
conditional,
ВЕРОЯТНЫЙ
ықтимал
probable, likely
ВЕРОЯТНЫЙ НЕБЛАГО-
   ПРИЯТНЫЙ ФАКТОР
ықтималды жағымсыз ықпал
probable unfavourable 
factor, probable hostility
ВЕРТЕЛ
істік, шанышқы
spin, skewer trochanter
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
тік
vertical, erect
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
сырткиім
outer-clothes
ВЕС 
(прибавить в весе)
салмақ (салмақ қосу)
to gain in weight, to put on 
weight
ВЕСОВОЙ
таразыланған, өлшенген, таразы-
лап, салмағын өлшеп беретін зат
sold by weight, weight, 
weighting
  ~ метод
салмағын өлшеп зерттеу əдісі
~ method (weighting)
  ~ продукт
таразылап сатылатын азық
~ product
ВЕСОВЩИК
таразбан
weigher, scaler
ВЕСТИБЮЛЬ
дəліз
hall, vestibule
ВЕСЫ
таразы, безбен
scales, balance
ВЕТЕРИНАР
ветеринар, мал маманы
veterinary surgeon, vete-
rinarian
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАР-
   НЫЙ НАДЗОР
ветеринариялық-санитариялық 
қадағалау
veterinary-sanitary in-
spection, veterinary-me-
dical inspection/service
ВЕТЕРИНАРНОЕ КЛЕЙМО
малдəрігерлік таңба, ветеринарлық 
таңба
veterinary brand, stamp
ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕ-
   ТЕЛЬСТВО
мал дəрігерлік куəлік
veterinary certifi cate
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
мал дəрігері veterinary 
physician
ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
ветеринарлық бақылау, мал дəрі-
герлік тексеріс
veterinary control
ВЕТЧИНА
ветчина, сүрленген шошқа еті
ham
  
~ в оболочке
оралған ветчина
cased (covered) 
ВЕТЧИННАЯ КОЛБАСА
ветчина шұжығы (колбасасы) ham 
sausage
ВЕХ ЯДОВИТЫЙ 
(цикута)
1. сасық қурай, 2. утамыр 
1. cowbane; 2. snake root 
(milestones poisonous 
(hemlock)
ВЕЩЕВОЙ МЕШОК
затқапшық
kit-bag, knapsack
ВЕЩЕСТВО
заттегі, заттек
substance, matter
ВЕЩЬ
зат, нəрсе
thing
ВЕЯТЬ ЗЕРНО
дəнді суыру, ақтау (астықты жел-
детіп тазарту)
to winnow grain, to fan
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
əрекеттестік, өзара əрекет, өзара 
қимыл
interaction
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ
өзара тəуелділік
interdependence
ВЗАИМОЗАВИСИМЫЙ
өзара тəуелді
interdependent
ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЙ
бірін-бірі жоққа шығарушы
alternative, exclusive
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ
қарым-қатынас, өзара қатынас
interrelationship, mutual 
relation
ВЗАИМОПРЕВРАЩЕНИЕ 
   ВЕЩЕСТВ
заттектердің өзара ауысуы, заттек-
тердің өзара біріне бірі айналуы
transmutation of the sub-
stances

26
ВЗАИМОСВЯЗЬ
іліктестік, өзара байланыс
interrelationship, intercom-
munication, correlation
ВЗБИВАЛЬНАЯ МАШИНА
көпсіту машинасы, шайқауыш ма-
шина
beating machine 
ВЗБИВАНИЕ
көпірту
beat up, whip, whisk
ВЗБОЛТАТЬ
шайқау, араластыру
to shake up, to stir
ВЗБРАЖИВАНИЕ
божу
fermentation
ВЗВЕСИТЬ
таразылау, безбендеу
to weigh
ВЗВЕСЬ
жүзгін, жүзінді
load meal
ВЗВЕШИВАНИЕ
таразылау, безбендеу
suspension weighing
ВЗДУТИЕ
қампаю
swelling, bloating, infl ation
  ~ живота
іш кебу, іш желденуі
bloating, abdominal dis-
tension, abdominal swel-
ling
  ~ консервов
қампайған консервілер
bloating bottled goods
ВЗОРВАННАЯ КУКУРУЗА
бадырақ, аққожа
imploded corn, popcorn
ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК
есейген адам
grown-up man
ВЗЫСКАНИЕ АДМИНИСТРА-
   ТИВНОЕ
əкімшілік жаза
disciplinary action, offi - 
cial reprimand
ВЗЫСКАНИЕ ДИСЦИПЛИ-
   НАРНОЕ
тəртіптік жаза
disciplinary punishment
ВЗЯТИЕ МАЗКОВ
сүртіндісін алу
taking of swabs
ВЗЯТИЕ СМЫВОВ
шайындысын алу
taking of  lavages
ВЗЯТЬ МАЗОК ИЗ ЗЕВА
аңқасынан сүртінді алу
to take a throat swab
ВИД
1. түр, өң, кескін; 2. көрініс
1. appearance; 2. view
ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
қарап шығу
visual check-up (control)
ВИЗУАЛЬНЫЙ
көзге көрінетін, көзбен көру, көз-
бен шолу
visual
ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕТОД
көзбен шолу əдісі
visual method
ВИЛКА
шанышқы
fork
ВИЛОК
капустаның басы, орамжапырақ 
шоғы
head of cabbage
ВИНА
айып, кінə
fault, guilt
ВИННО-ВОДОЧНЫЙ
арақ-шарап (-тық)
wines - Liquors
ВИННЫЙ СПИРТ
шарап спирті
ethyl alcohol, spirit(s) of 
wine
ВИНО
шарап
wine
  ~ виноградное
жүзім шарабы
vine, wine
  ~ коллекционное
жинақталған шарап
collection 
  ~ крепленое
күшейтілген шарап
heady (strong) 
  ~ марочное
маркалы шарап
branded
  ~ столовое
асханалық шарап
table
  ~ сухое, полусухое
жеңіл, жартылай жеңіл шарап
dry, half-dry 
ВИНО ПЛОДОВО-ЯГОДНОЕ
жеміс-жидек шарабы
fruit-berry wine
ВИНОВНИК
айыпкер, кінəлі
author, initiator, culprit
ВИНОВНОСТЬ
айыптылық
guilt, culpability
ВИНОВНЫЕ ЛИЦА
айыпты адамдар, кінəлі адамдар, 
жазықты адамдар
guilty people (persons)
ВИНОГРАД
жүзім
vine, grapes

27
ВИНОГРАД МУСКАТ
мускат жүзімі
muscat (muscadine) grapes
ВИНОГРАДАРСТВО
жүзім шаруашылығы
viticulture, vine-growing
ВИНОГРАДНАЯ КИСТЬ
жүзім шоғы
bunch of grapes
ВИНОГРАДНИК
жүзім егісі
vineyard
ВИНОДЕЛИЕ
шарап ашыту кəсібі
wine-making
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ
шарап ашытатын
wine-making
ВИНОКУРЕННЫЙ ЗАВОД
спирт қайнататын зовод
distillery
ВИРУЛЕНТНОСТЬ
вируленттілік (микробтардың ауру 
қоздыру күштілігі)
virulence
ВИРУСОЛОГИЯ
вирусология, вирусты зерттейтін 
ғылым
virology
ВИСКИ
виски (спиртті ішімдіктің бір түрі) whisky 
ВИТАМИНИЗАЦИЯ ПРОДУК-
   ТОВ
азықты витаминдендіру
vitaminization of pro- 
ducts
ВИТАМИНИЗИРОВАННОЕ 
   ПИТАНИЕ
витаминдендірілген тағам (емдəм)
hig-vitamin diet
ВИТАМИННЫЕ НАПИТКИ
витаминді сусындар
vitamin drinks (vitami-
nous)
ВИТАМИННЫЙ СОСТАВ
витаминдік құрамы
vitamin composition (vi-
taminous)
ВИТАМИНОЛОГИЯ
витаминология, витаминтану 
(витаминдерді зерттейтін ғылым)
vitaminology 
ВИТАМИНОПОДОБНЫЕ 
   ВЕЩЕСТВА:
витамин тəрізді заттектер:
vitamin-like substances:
  ~ В
4
холин
choline, vitamin B
4
  ~ В
8
инозит
inositol, vitamin B
8
  ~ В
13
 
(устар.)
орот қышқылы
orotic acid
  ~ В
15
пангам қышқылы
pangam acid
  ~ ВТ
карнитин
carnitine
  ~ F
эссенциалды алмастырылмайтын 
май  қышқылдары
irreplaceable lipids, 
vitamin F
  ~ U
- S-метилметионин
methyl methionine, 
vitamin U
ВИТАМИНОПОДОБНЫЕ СОЕ-
   ДИНЕНИЯ
витамин тəрізді (ұқсас) қосылыс-
тар
vitamin-like compounds
ВИТАМИНЫ
витаминдер
vitamins
ВИТАМИНЫ ВОДОРАСТВО-
   РИМЫЕ:
суға еритін витаминдер:
water-soluble vitamins:
  ~ В
1
 
тиамин
thiamin(e), vitamin B
1

aneurine
  ~ В
2
рибофлавин
ribofl avin, vitamin B
2

lactofl avin
  ~ В
3
пантотен қышқылы
pantothenic acid
  ~ В
6
пиридоксин
pyridoxine, vitamin B
6
  ~ В
12
цианкобаламин
cyanocobalamin,   
vitamin B
12
  ~ В
9
, ВС, М
фолацин, фолий қышқылы, птеро-
илглютамин қышқылы
pteroylglutamic acid, 
folic acid
  ~ Н
биотин 
biotin, vitamin H
  ~ С
аскорбин қышқылы
ascorbic acid, vitamin C

28
  ~ Р
биофлаваноидтар, полифенолдар
biofl avonoids, vitamin P

citrin
  ~ РР-
никотин қышқылы, ниацин
nicotinic acid, vitamin  
PP
  ~ N
липое (тиокто) қышқылы
lipoic acid
ВИТАМИНЫ ЖИРОРАСТВО-
   РИМЫЕ: 
майға еритін витаминдер:
fat-soluble (liposoluble) 
vitamins 
  ~ А
ретинол
retinol, vitamin A
  ~ Д
кальцийферол
calciferol, vitamin D
  ~ Д
2
эргокальцийферол
ergocalciferol, vitamin D
2
  ~ Д
3
холекальцийферол
~dimethyldihydrocalcifero, 
cholecalciferol, vitamin D
3
  ~ Е
токоферолдар
~ α-tocoferol, vitamin E
  ~ К
филлохинондар.
phylloquinone, 
vitamin K
ВИТРИНА
жайма (заттарды көрсетуге 
қоятын орын)
(shop-) window, show-
case, glass case
ВИШНЕВОЕ ВАРЕНЬЕ
шие мұраппасы
cherry jam
ВИШНЕВЫЙ
шиеден жасалған
cherry
ВИШНЯ
шие
cherry
ВКЛЮЧЕНИЯ
кірінділер
inclusion
ВКРАПЛЕНИЯ
теңбілдақ
impregnation, inclusion  
ВКРУТУЮ
қатты болып піскен
hard-boiled
ВКУС
1. дəм, татым; 2. талғам
1. taste; 2. manner, style
ВКУСНО
дəмді
tasty
ВКУСНЫЙ
татымды, дəмді
delicious, tasty, savoury, 
palatable
ВКУСОВОЕ КАЧЕСТВО 
дəмділік сапасы
gustatory quality
ВКУСОВОЕ ОЩУЩЕНИЕ
дəмділікті сезіну, дəмін сезіну
taste gustatory
ВКУСОВЫЕ ВЕЩЕСТВА
дəмділік заттектер, татымдық зат-
тектер
fl avouring substances
ВКУСОВЫЕ ДОСТОИНСТВА
татымдылығы, дəмділігі, дəмділік 
дəрежесі, татымдылық дəрежесі
fl avouring merits, 
fl avouring advantages 
ВКУСОВЫЕ ИЗВРАЩЕНИЯ
дəм сезу бұрмалануы
fl avouring perversions
ВКУСОВЫЕ ПРИВЫЧКИ
талғамдық дағдылары, дағдылан-
ған дəмі
fl avouring habits
ВКУСОВЫЕ ПРОДУКТЫ
татымдық өнімдер
fl avouring products
ВКУСОВЫЕ СВОЙСТВА
дəмділік қасиеттері, татымдық қа-
сиеттер
fl avouring (gustatory) 
properties
ВКУСОУЛУЧЩАЮЩИЙ
дəмділігін жақсартатын, дəмді-
лендіргіш
taste improving
ВЛАГА
ылғал, су
moisture, liquid, humor
ВЛАЖНАЯ УБОРКА
су сеуіп сыпыру, сулап сүрту, жуып 
жинастыру
humid cleaning
ВЛАЖНЕТЬ
ылғалдану
become humid, damp
ВЛАЖНО-ЖИРОВЫЕ ИЗДЕ-
   ЛИЯ
ылғалды-майлы өнімдер
humid- fatty wares
ВЛАЖНОСТЬ
ылғалдылығы, ылғалдылық
humidity
  ~ воздуха
ауа ылғалдылығы
air 

29
  ~ воздуха абсолютная
ауаның абсолюттік ылғалдылығы
air absolute humidity 
  ~ воздуха относитель- 
     ная
ауаның салыстырмалық ылғалды-
лығы
relative air humidity
  ~ зерна
астың ылғалдылығы
grain
  ~ семян
тұқымның ылғалдылығы
seed
ВЛАЖНЫЙ
ылғалды, дымқыл
humid, moist, damp, wet
ВЛЕЧЕНИЕ
əуестік, құштарлық, салыну
attraction, drive, impulse, 
inclination
ВЛИЯНИЕ
1. əсерін тигізу, ықпалын жасау, 
ықпал ету; 2. бедел, ықпал
1. infl uence; 2. effect, 
impact 
ВЛИЯТЬ
əсер ету
to infl uence, to have an 
infl uence (on, upon), to 
affect
ВЛОЖИТЬ
салу
to insert, to put in
ВМЕСИТЬ
қоса илеу
to knead in, to mix in, add 
by kneading/mixing in
ВМЕСТЕ
бірге, бірлесіп
together
ВМЕСТИМОСТЬ
сыйымдылық
capacity
ВМЕСТИТЬ
сыйғызу, сыйыстыру
to contain
ВМЕСТО
орнына
instead of, in place of
ВМЕШАТЕЛЬСТВО
кірісу, килігу, араласу, қол сұғу
interference, intervention
ВМЕШАТЬ
қосып араластыру
to mix in, to mix up
ВНЕДРЕНИЕ
1. енгізу; 2. ендірме
1. adventitia, introduction
adoption; 2. inculcation
ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНО-
   ЛОГИИ
жаңа технология енгізу
introduction of new 
technology
ВНЕЗАПНАЯ БОЛЕЗНЬ
тосын ауру
sudden disease
ВНЕЗАПНО
кенет, оқыс, күтпеген жерден
suddenly
ВНЕЗАПНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
кенеттен ауыру
sudden illness
ВНЕЗАПНЫЙ
кенеттен
sudden
ВНЕПЛАНОВЫЙ
жоспардан тыс
extraordinary, not provi-
ded for by the plan, casual, 
off-schedule, unplanned
ВНЕШНИЙ ВИД
сыртқы көрінісі, сыртқы түрі,    
сырт келбеті, əрі
outward appearance
ВНЕШНИЙ ВИД ОБРАЗЦА
нұсқаның сырт көрінісі
outward appearance of the 
sample 
ВНЕШНЯЯ СЕКРЕЦИЯ
сыртқа сөлдену, сыртқа сөл шы-
ғару, сыртқы секреция 
external secretion
ВНЕШНЯЯ СРЕДА
сыртқы орта
ambient, external medium, 
external environment
ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ
ішкі аурулар
internal diseases
ВНУТРЕННОСТИ
ішек-қарын
internal organs, inside, 
interiors, entrails, viscera
ВНУТРЕННЯЯ СЕКРЕЦИЯ
ішке сөлдену, ішке сөл шығару,  
ішкі секреция
internal secretion
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
ішкі орта
internal environment
ВНУТРИВЕДОМСТВЕННАЯ 
   ЛАБОРАТОРИЯ
идара аралық зертхана
intradepartmental labora-
tory

30
ВНУТРИУТРОБНЫЙ
құрсақтағы, іштегі
intrauterine, prenatal, an-
tenatal
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
   НУЖДЫ
шаруашылықтың ішкі қажеттілік-
тері
intraeconomic needs
ВНУШЕНИЕ
иландыру
suggestion
ВОБЛА
торта шабақ, қаракөз
vobla, caspian roach
ВОВРЕМЯ
уақытында, уақтылы
ontime, at the right time, 
opportunely, at the proper 
time 
ВОДА
су
water
  ~ газированная
газды су
aerated, soda 
  ~ дистиллированная
дистиллят су (тұзсыз таза су)
distilled 
  ~ жесткая
кермек су
hard, earthy 
  ~ минерализованная
минералданған су
mineralized 
  ~ минеральная
минералды су
mineral 
  ~ мутная
лай су
turbid (troubled) 
  ~ питьевая
ауызсу
potable, drinking 
  ~ пресная
тұщы су
soft, fresh, sweet 
  ~ промышленная
өнеркəсіптік су
industrial 
  ~ соленая
тұзды су
brine, salt 
  ~ щелочная
сілтілі су
alkaline 
ВОДКА
арақ
vodka
ВОДНО-САНИТАРНОЕ ЗАКО-
   НОДАТЕЛЬСТВО
 су-санитариясының заңдары
aqueous-medical legisla-
tion
ВОДНО-СОЛЕВОЙ БАЛАНС
су-тұз теңесімі, су-тұз балансы
aqueous-saline balance
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
сушаруашылық
water industry (economy)
ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ
сулы ерітінділер
aqueous solutions, water 
solutions
ВОДНЫЕ ЭПИДЕМИИ
су арқылы тарайтын індеттер
water epidemics
ВОДНЫЙ БАЛАНС
су алмасу үйлесімділігі, су алмасу 
теңесімі, су теңесімі
water balance
ВОДНЫЙ КОДЕКС
су заңы, су кодексі
water code
ВОДОВОЗ
су тасушы
water-carrier
ВОДОГРЕЙКА
сужылытқыш (суды жылытатын 
ыдыс)
water-heater (water-
heating container)
ВОДОЕМ
суқойма
water reservoir, basin, 
pond, water body
ВОДОЕМНАЯ РЫБА
суқойма балығы
reservoir fi sh
ВОДОЗАБОР
бас саға, су бас сағасы
water intake, water abstrac-
tion, withdrawal of water
ВОДОЗАБОРНОЕ СООРУЖЕ-
   НИЕ
бас саға құрылғы
water intake structure, head 
works, diversion works
ВОДОИЗМЕРИТЕЛЬ
суөлшеуіш (су өлшейтін аспап)
water-gauge
ВОДОИСТОЧНИК
су көзі
water-spring
ВОДОКАЧКА
сутартқыш, суайдағыш
water-tower, pump works, 
pumping station
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
су емханасы
hydropathic establishment
ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕ-
   ДУРЫ
сумен емдеу шаралары
hydropathic(al) procedu-
res

31
ВОДОЛЕЧЕНИЕ, ГИДРОТЕРА-
   ПИЯ
сумен емдеу
hydropathic treatment, 
hydropathy, hydrothera-
peutics, hydrotherapy 
ВОДОМЕР
суөлшеуіш
water-gauge, water meter
fl owmeter 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
сужылытқыш
water-heater
ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ
суайдауыш мұнара, сужияр мұ-
нара, сумұнарасы
water-pressure turret, 
water-tower 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
су өтпейтін, су сіңірмейтін, су 
өткізбейтін
water tight, waterproof
ВОДООБМЕН
су алмасу
water cycle
ВОДООТВОД
су бұрғыш
drainage system, over- 
fl ow, drain, water-way
ВОДООТЛИВ
сутөкпе
discharge, pumping
ВОДООТСТОЙНИК
сутұндырғы
water sedimentation basin
ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ
су жұқтырмайтын
water-repellent
ВОДООХРАННЫЕ МЕРО-
   ПРИЯТИЯ
су қорғау шаралары
water-protective measure
ВОДООЧИСТИТЕЛЬ
сутазартқыш
water purifi er
ВОДООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ
су тазартатын
water-purifying (purifi ca-
tion)
ВОДООЧИСТНАЯ СТАНЦИЯ
су тазартатын станция
water cleanning station, 
water-treatment plant
ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ
суда жүзетін құстар, су құстары
waterfowl, swimming  
birds
ВОДОПОЙ
суат
watering-place, pond
ВОДОПОЛИВНОЙ
суарылатын, суармалы
water-requiring
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
су пайдалану
water use, consumptive  
use
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
су тұтыну
water consumption, water 
use
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 
   НОРМЫ
су тұтыну нормасы
water use rate, water 
consumption standards
ВОДОПРОВОД
суқұбыр
water-pipe, aqueduct
ВОДОПРОНИЦАЕМЫЙ
су өтетін, су сіңетін
permeable to water, water 
permeability
ВОДОРАCТВОРИМЫЙ
суда еритін
water soluble, water-mis-
cible
ВОДОРАЗБОРНЫЙ
су бөлетін
hydrant, water-pump 
ВОДОРАЗДЕЛ
суайырық, суайырығы
watershed
ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
су бөлгіш
water-distributor
ВОДОРОД
сутегі
hydrogen, H
ВОДОРОДИСТЫЙ
сутек
hydride
ВОДОРОСЛЬ
балдыр
alga, weed, water-plant
ВОДОСБОРНИК
сужинағыш
header, water reservoir
ВОДОСБРОС
суқашыртқы
water outlet, spillway
ВОДОСЛИВ
суағар
waste-gate, spill way, weir
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
сумен жабдықтау
water-supply
ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА
су ағатын құбыр
drain-pipe, water spout

32
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
су қоймасы, су бөгені, көлтоған, 
бөген
reservoir, tank, water sto-
rage basin, (water) storage 
reservoir
ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД
арақ заводы
vodka distillery
ВОДЫ СМЫВНЫЕ
шайынды сулар
wash waters 
ВОДЫ СТОЧНЫЕ
сарқынды сулар
sewage (waste) waters,  
faul water
ВОДЫ ЦЕЛЕБНЫЕ
шипалы сулар
health giving water, fi ne 
drinking water
ВОДЯНИСТЫЙ
суы көп, сулы
aqueous, hydrous, watery
ВОДЯНИСТЫЙ ВКУС
су татыған
watery taste
ВОДЯНКА
шемен
dropsy, edema, hydrops
ВОЗ 
(Всемирная организа-
   ция здравоохранения)
ДДСҰ (Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымы)
WHO (World Health 
Organization)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал