Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігі Тіл комитетінің тапсырысы бойыншажүктеу 7.43 Kb.

бет3/25
Дата19.05.2017
өлшемі7.43 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

БЕССОЛЕВАЯ
тұзсыз
salt-free
  
~ диета
тұзсыз емдəм
diet 
БЕССОННИЦА
ұйқысыздық, ұйқы қашу
sleeplessness, insomnia, 
agrypnia, pervigilium, 
ahypnia, wakefulness, 
arousal
БИДОН
топатай
canister
БИО...
био... (біріккен сөздерде тіршілікке, 
өмірге қатысты мағынаны 
білдіретін сөз бөлігі)
bio- (prefi x)
БИОАКТИВНЫЕ ДОБАВКИ
биобелсенді үстемелер
bioactive additions
БИОГЕНЕЗ
биогенез (тірі организмдердің орга-
никалық заттектер түзуі)
biogenesis (organic 
compounds formation by 
alive organisms)
БИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ЖИ-
   ВОЙ СРЕДЫ
тіршіліктік ортадағы биогендік 
ықпалдар (факторлар)
biogenic factors of the 
living environment
БИОЛОГ
биолог (биология ғылымы саласы-
ның маманы)
biologist (a specialist 
in the sphere of biology 
science)
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВ-
   НОСТЬ
биологиялық белсенділік
biological potency
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
биологиялық қорғау
biological shield 
[protection]
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
биологиялық тазару, биологиялық 
тазалау
bioscrubbing
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА
биологиялық үлдірік, биология- 
лық қабыршық
biological fi lm
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБА
биологиялық сынама
biological test, biological 
assay, bioassay
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕН-
   НОСТЬ
биологиялық құндылық, биоқұн-
дылық
bioavailability
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕН-
   НОСТЬ ПИЩИ
тағамның биологиялық құндылығы biological value of the fo-
od, food biological value
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВ-
   НЫЕ ДОБАВКИ
биологиялық белсенді үстемелер 
biological active additives
БИОЛОГИЧЕСКИЙ
биологиялық
biological
  ~ фактор
биологиялық ықпал (фактор)
factor
  ~ эффект
биологиялық əсер
effect
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕ-
   НИЕ
биологиялық маңызы
biological importance 
(value)
БИОЛОГИЯ
биология (бүкіл тірі табиғат əле-
мін жəне оның заңдылықтарын 
зерттейтін ғылым саласы)
biology (a science  
studying alive nature)

18
БИОСИНТЕЗ
биотүзіліс, биосинтез (тірі орга-
низмде қажетті заттектердің өн-
дірілуі)
biosynthesis (synthesis 
process of organic compo-
unds by alive organisms)
БИОФИЛЬТР
биосүзгі
biofi lter
БИОХИМИЯ
биохимия (тірі организмнің құ  ра -
мы на кіретін химиялық зат тек-
тер ді, олардың құрылысын жəне 
қыз ме тін зерттейтін ғылым 
саласы)
biochemistry (a science 
of chemical compounds of 
alive cells and organisms; 
and chemical processes 
being bases of their vital 
activity)
БИОЧИСТКА
биотазарту
biocleaning, biogrooming
БЛАГОПОЛУЧИЕ
аман-саулық
well-being, prosperity, 
welfare
БЛАГОПРИЯТНОЕ ДЕЙ-
   СТВИЕ
қолайлы əсер, жайлы əсер
benefi cial effect
БЛАГОПРИЯТНЫЙ
қолайлы, жайлы, жағымды
congenial, favourable, 
propitious, auspicious
БЛАГОСОСТОЯНИЕ
əл-ауқат
welfare, well-being, pros-
perity
БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ
пайдалы əсер, игі əсер
benefi cial [salutary, who-
lesome] infl uence, favou-
rable effect
БЛАГОУСТРАИВАТЬ
жабдықтау, көркейту,     
абаттандыру
to improve, to equip with 
modern amenities
БЛАГОУСТРОЙСТВО
жайландыру, жайластырым, 
абаттық
improvement, equipping 
with services and utilities
БЛАНШИРОВАНИЕ
шарпыту, жидіту (қайнап тұрған 
сумен шарпытып алу)
blanching (short processing 
of products by boiling 
water and heat)
БЛАНШИРОВАТЬ
шарпыту, ыстық сумен шайып алу 
(кез келген азық-түлікті қайнақ су-
мен бір минуттай шарпытып алу)
blanch
БЛИН
жайма құймақ
pancake, blin
БЛИННАЯ
құймақхана
pancake parlour, bliny bar, 
pancake house
 
 ~ мука
құймақтық ұн, құймақ ұн
pancake fl our 
БЛОК
блок, бөгет
block, trochlea, pulley
БЛОКАДА
бөгеліс
blockade, blockage, block
БЛОКАТОР
бөгегіш
blockade, blocker
БЛОШКИ ЗЕМЛЯНЫЕ, ХЛЕБ-
   НЫЕ
астық бүргесі
fl ea beetle, earthen tiddly-
winks, bread tiddly-winks
БЛЮДА ХОЛОДНЫЕ
салқын тамақтар
cold dish
БЛЮДО
1. тамақ; 2. табақ
1. dish course; 2. dish, 
plate
БЛЯШКА
1. темір тақта (үстіне шағын нан 
өнімдерін салып тандырда пісіру 
үшін қолданылады)2. түйіндақ 
1. name (number) plate; 
(iron boarding used for 
bakery products usually in 
tandoor) 2. node (med.), 
plaque, plate, patch
  
~ атеросклеротическая 
атеросклероз түйіндағы
atherosclerosis 

19
БОБ
бұршақбас, ірі бұршақ
bean, legume, pod  
БОБОВЫЕ
бұршақтар тұқымдасы
bean, leguminous plants, 
legumes
  
~ овощные культуры
көкөніс бұршақ дақылдары
bean (leguminous) 
vegetable culture crops
БОДРЯЩИЙ
сергітетін, ширақтандыратын
invigorating, bracing
БОЙНЯ
қасапхана
abattoir, slaughter-house
БОЛЕЗНЕННОСТЬ
ауырсынғыштық, ауырғандық, 
ауырсынғандық
tenderness, sickness, 
abnormality, painfulness, 
morbidity 
БОЛЕЗНЕННЫЙ
1. ауыратын, жанға бататын; 
2. сырқаттанғыш, ауырғыш, ауру-
шаң
1. sickly; 2. painful, 
morbid, unhealthy, 
abnormal, diseased
БОЛЕЗНЕТВОРНЫЙ
ауру туындататын
morbifi c, pathogenic
БОЛЕЗНИ ВНУТРЕННИХ ОР-
   ГАНОВ
ішкі ағзалар ауруы
internal diseases
БОЛЕЗНИ ЖИВОТНЫХ, ПЕ-
   РЕДАЮЩИЕСЯ ЧЕЛОВЕКУ
адамға жұғатын мал аурулары
disease of man infected 
from animals
БОЛЕЗНИ ИНФЕКЦИОННЫЕ
жұқпалы аурулар
infectious (infective) 
diseases, contagious 
diseases
БОЛЕЗНИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
заттек алмасу аурулары
metabolism diseases
БОЛЕЗНИ ПРОФЕССИО-
   НАЛЬНЫЕ
кəсіптік аурулар
occupational diseases
БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
өркениет дерттері
disease of civilization
БОЛЕЗНЬ
ауру, дерт, кесел, қасте
disease, illness, disorder, 
sickness, morbus, malady
БОЛЕТЬ
ауыру, науқастану, сырқаттану
to be ill, to be down  
(with), to be ailing, to 
suffer (from), to ache, to 
hurt  
БОЛЕУТОЛЯЮЩИЙ  ЭФФЕКТ
ауырғанды басатын əсер
analgesic effect [soothing, 
sedative] 
БОЛИГОЛОВ
убалдырған
hemlock, children’s bane
  
~ пятнистый
теңбіл убалдырған
spotted 
БОЛОТИСТЫЙ
батпақты, сазды, саз батпақты
marshy, boggy, swampy
БОЛТУШКА
атала (ұннан немесе талқаннан жа-
салған сұйық көже)
mash (thin soup made 
from fl our)(skilly or soup 
pottage made from fl our)
БОЛЬ
ауырсыну, ауыру
pain, ache, pangs, hurt
БОЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ
ауру мал
sick animal
БОЛЬНОЙ
1. науқас, сырқат; 2. аурулы,   
дертті, ауру (ағза)
1. sick, patient; 2. ill
  
~ человек
ауру адам, науқас, сырқат
patient
БОЛЬШЕ
үлкенірек, артығырақ, көбірек
larger, greater, more
БОЛЬШОЙ КУХОННЫЙ НОЖ
селебе
large  kitchen knife
БОМБАЖ БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
   
(истинный)
биологиялық қампаю (шын бүлініп 
қампаю)
biological bloat 
(gastifi cation, bloating 
characteristic for  
botulism)

20
БОМБАЖ ВОДОРОДНЫЙ
сутегілік қампаю
hydrogen [hydrogenous] 
bloat
БОМБАЖ КОНСЕРВОВ
консервілердің қампаюы
bottled goods bloat
БОМБАЖ ЛОЖНЫЙ
жалған қампаю
false bloat
БОМБАЖ УГЛЕКИСЛЫЙ
көмірқышқылды қампаю
carbonate bloat
БОМБАЖ ХОЛОДИЛЬНЫЙ
мұздап қампаю
cooling [refrigerative]  
bloat
БОМБАЖНЫЕ КОНСЕРВЫ
қампайған консервілер
bloater, blown can 
БОНБОНЬЕРКА
кəмпит қорабы
bonbonniere 
БОРАГО
қияршөп (хош иістендіргіш 
ретінде қолданады)
borage (cucumber ass used 
for aroma fragrance)
БОРЕЦ, АКОНИТ
уқорғасын, бəрпі monkshood, 
wolfsbane
БОРНАЯ КИСЛОТА
бор қышқылы
boracic acid [boric acid]
БОРОВИК (ГРИБЫ)
жаңбырқұлақ, ақжаңбырық, 
оқжаңбырық (саңырауқұлақтың бір 
түрі)
boletus [mushrooms]
БОРШЕВИК СИБИРСКИЙ
сібір балдырғаны
siberian cow-parsnip
БОТВА
пəлек
leafy tops of root 
vegetables, halm, haulm, 
top
БОТВИНЬЯ
пəлек көже (пісірілген қызылша пə-
легін, қалақай жапырағын балық 
етін квасқа салған салқын тамақ)
botvinia (cold soup of 
fi sh, pot-herbs and kvas), 
(dish, cold soup based on 
sour kvass which is cooked  
from sorrel, beet, spinach, 
nettle tops)
БОТУЛИЗМ
ботулизм (анаэроб микробтардың 
тағам арқылы организмге түсуінен 
дамитын ауру)
botulism, allantiasis, 
sausage poisoning 
(a disease caused by 
contaminated products)
БОТУЛИНИЧЕСКИЙ ТОК-
   СИН
ботулиндік уыт
botulinic toxin
БОЧКА
кеспек, бөшке
barrel, cask
БОЯРЫШНИК
долана
hawthorn
БРАГА
брага (1.5-2% спиртті ішімдік)
home-brewed beer (1,5-2% 
of alcohol)
БРАДЗОТ
брадзот (малдың өте жұқпалы ау-
руының атауы)
bradzot (acute infectious 
disease of animals)
  ~ овец
ақ топалаң, алаң, лаң (қойда 
болатын ауру)
~ of sheep
  ~ ягнят
ұшпа (қозыда болатын ауру)
~ of a lamb
  ~ коз
шешек (ешкіде болатын ауру)
~ of a goat (she-goat)  
  ~ лошадей
жамандат, талақ (жылқыда)
of a horse
  ~ коров
ошақ, қарасан, қараталақ (сиырда 
болатын ауру)
of a cow
  ~ верблюд
ақшелек, қарабез (түйеде болатын 
ауру)
of a camel
БРАК
1. ақаушылық, жарамсыздық, 
сапасыз өнім; 2. неке
1. waste, defective goods, 
fl aw, defect; 2. marriage, 
matrimony, wedlock

21
БРАКЕР
ақаушы, ақау іздеуші
inspector, sorter (of ma-
nufactured articles), qua-
lity inspector (exa-
miner)
БРАКЕРАЖ
ақау іздеу, сапасыз өнімді іріктеу
certifi cation, inspection, 
quality control
БРАКЕРАЖНАЯ КОМИССИЯ
ақау іздеу комиссиясы
certifi cation committee, 
committee of quality con-
trol
БРАКОВАННЫЙ
ақаулы, жарамсыз, ақауы бар
rejected, defective
БРЕЗГАТЬ
жеркену
to be squeamish/fasti- 
dious (about) 
БРЕЗГЛИВОСТЬ
жеркеншектік
squeamishness, fastidious-
ness, disgust
БРИДОСТЬ
1. аспазшының ас дəмін сараптау 
қабілеті уақытша төмендеуі; 
2. асшеберлік қабілет жоқтығы
1. lowering of taste 
sensation; 2. loss of taste
БРИКЕТ
текше
briquette
БРИКЕТИРОВАННЫЙ
текшеленген
briquetted
БРИОНИЯ
итжүзім (улы өсімдік)
bryony (poisoned plant)
БРОДИЛЬНЫЙ
ашытатын, ашыту
fermentative, zymotic
 
 ~ процесс
ашыту процесі (үдерісі)
~ process
БРОДИТЬ
ашыту
ferment, prowl, roam
БРОЖЕНИЕ
ашу, божу, быжылдау
fermentation
  ~ молочнокислое
сүтқышқылды ашу
lactic (acid) 
  ~ спиртовое
спиртті ашу
ethyl-alcohol, alcohol-  
lic 
  ~ уксуснокислое
сіркеқышқылды ашу
acetifi cation, acetic 
БРОЖЕНИЯ ПРОЦЕСС
ашу процесі (үдерісі)
process of fermentation, 
fermentation process
БРОЙЛЕР
бройлер, өсімтал балапан
broiler
БРОНЗА
қола
bronze
БРУНЕЦ, СОФОРА
ақмия, есекмия
1. coral bean; 2. indigo 
БРУСНИКА
1. итбүлдірген; 2. қызамық
cranberries (cowberry, 
red whortleberry, 
mountain) 
БРУТТО
брутто (заттың салынған ыдысы-
мен қоса есептегендегі салмағы)
gross weight, gross
БРУЦЕЛЛЕЗ
сарып, бруцеллез
brucellosis, brucelliasis
БРЫЖЕЙКА
шажырқай
mesentery, frill
БРЫНЗА
сүзбе, тұзды сүзбе
brynza (sheep cheese)
БРЮКВА
тарна
swede, rutabaga
БРЮКВА СТОЛОВАЯ
асхана тарнасы
table swede
БРЮШКО, БРЮХО
іш, қарын, құрсақ
belly, venter
БРЮШНОЙ ТИФ
ішсүзек
typhoid fever
БУБЛИК
бублик (дөңгелек тəрізді етіп 
пісірілген нан)
boublik, bagel, roll 
(doughnut shaped bread 
roll), (bakery product made 
from wheat fl our in the 
form of ring)

22
БУЖЕНИНА
буженина (құйқасын қайырып, еті-
нің арасына сарымсақ, бұрыш, қа-
лампыр т.б. татымдықтар тықпа-
лап, қайтадан құйқасына орап, бір-
неше жерден жіппен буып пісірілген 
шошқа сүбесі немесе сан еті)
buzhenina (cold boiled 
pork), (cold boiled pork 
rubbed with salt, pepper, 
onion and garlic)
БУЗА
боза
row, boza, bouza
БУЙВОЛ
қодас, енеке
buffalo, bull, ox
БУЙВОЛИНОЕ МОЛОКО
қодас сүті, енеке сүті
buffalo milk
БУК
бук (жемісінен май өндіріледі, 
қуырып жеуге болады, биіктігі 
50м. шейін жететін ағаш)
beech (tree-height 50 m., 
fruits of this tree are 
possible to fry and eat, oil 
is made of the fruits)
БУКЕТ
1. өнімнің түйсіктелу қасиеттері- 
нің (дəмі, хош иісі) өзіне тəн жиын-
тығы; 2. гүлшоқ
1. bouquet, aroma 
2.bunch of fl owers, posy
БУЛИМИЯ
булимия, мешкейлік (тамаққа 
тойғанын сезбеу)
bulimia, hyperorexia
БУЛКА
бөлке нан
small loaf
  
~ сдобная
майқоспа бөлке
bun
БУЛЬОН
сорпа
broth, stock, clear soup
БУЛЬОННОЕ МЯСО
сорпалық ет
stock fl esh 
БУМАЖНЫЙ МЕШОК
қағаз қапшық
paper bag, paper sack
БУМАЖНЫЙ МЕШОЧЕК
қағаз қалта, қағаз дорба
paper follicle, paper pac-
ket
БУНКЕР
шанақ
bunker
БУРАК
лəблеме (асханалық қызыл 
қызылша)
beetroot, beet (table red 
beet)
БУРАЧНИК 
(огуречная 
   трава)
қияршөп
borage (cucumber grass)
БУРДЮК
мес, шанаш, бөрдек
wineskin, water-skin
БУРО-КРАСНЫЙ
қоңыр-қызыл
brown-red
БУРОВАТО-КРАСНЫЙ
құба қызыл, қоңырқай қызыл; 
қоңыр қызыл
brownish-red
БУТА 
күбі (ағаштан, брезенттен жа са-
ла тын, балық тұздауға арналған 
үлкен ыдыс)
rubble (plate made of wood, 
canvas for fi sh salting), 
(a large tub used for fi sh 
salting made from wood)
БУТЕРБРОД
бутерброд, май жаққан нан
sandwich, slice of bread 
and butter
БУТЕРБРОДНЫЙ МАРГАРИН 
   
(жир, крем)
бутербродтық маргарин (май, крем) sandwich margarine
БУТИРОМЕТР
май өлшеуіш
butyrometer, cream gage
БУТЫЛКА
шөлмек, бөтелке
bottle
БУТЫЛОЧНАЯ ТАРА
шөлмек ыдыс
bottle tare (package)
БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО
шөлмектегі сыра
bottle beer
БУТЫЛЬ
шертпек (дəрі-дəрмек т.б. сұйық-
тық құятын үлкен шыны ыдыс)
large bottle (carboy, de-
mijohn), (a large glass 
vessel for liquid herbal 
substances)

23
БУФЕТ
1. дəмхана; 2. сəнді мəзірленген 
дастарқан (үстел)3. бағалы, сəнді 
ыдыс-аяқ қоятын шкаф
1. refreshment room, 
cafeteria, canteen; 
2. counter; 3. sideboard 
БУФЕТНЫЕ ПРОДУКТЫ
дəмханалық тамақтар (нан, май, 
қант)
pantry products (bread, 
butter, sugar)
БУФЕТЧИЦА
дəмханашы
barmaid
БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЙ
тез мұздатылған
frozen, quick frozen
БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ
тез еритін
fast soluble, quick-dissol-
ving, quick-soluble
БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
тұрмыстық бөлмелер
social placing, housing, 
personal service rooms
БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ
тұрмыс жағдайлары
social condition, condi-
tions of life
БЮДЖЕТ
бюджет (бір мерзімге белгіленген 
кіріс, шығыс қаржы сметасы)
budget (income and 
expences scheme for a 
defi nite period of time)
БЮДЖЕТНЫЙ МЕТОД
бюджеттік əдіс
budgetary method
В
В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
көз шалымында
in fi eld of vision
В ПРИСУТСТВИИ
көзінше
in the presence
ВАЖНОСТЬ
маңыздылық, зор мəнділік
importance, signifi cance
ВАЖНЫЙ
маңызды
important, signifi cant
ВАКЦИНАЦИЯ
вакцинация (вакцина егу арқылы 
жұқпалы аурулардан сақтандыру)
vaccination (precautions 
from infectious diseases by 
vaccination), immunization
ВАНИЛИН
жасанды ваниль
vanillin(e)
ВАНИЛЬ
ваниль (жемісі бар тропикалық 
өсімдік, дəмдеуіш ретінде пайдала-
нылады)
vanilla (tropic plant, seeds 
from them are used as 
seasoning)
ВАННА
шомылғы
bath, tank, balneum
  
~ для мытья посуды
     (корыто)
сенгел, астау
wash- tub
ВАРЕНЕЦ
қою айран
varenets (fermented baked 
milk), fermented boiled 
milk
ВАРЕНИЕ ПИВА
сыра қайнату
brewing, brewage
ВАРЕНО-СУШЕНЫЙ 
ПРОДУКТ
пісіріп кептірілген өнім
boiled-dried product
ВАРЕНЫЙ
пісірілген
boiled
  
~ вкрутую
қатты піскен
~ hard-boiled
ВАРЕНЬЕ
мұраппа
preserved jam
ВАРИАНТ
вариант, нұсқа, түр
variant,version, option
ВАРИАНТЫ ДИЕТ
емдəм түрлері, емдəм нұсқалары 
(варианттары)
variants of diet
ВАРИТЬ
пісіру
to cook
ВАРИТЬ МЯСО
ет пісіру, ет асу
to boil fl esh

24
ВАРКА
пісіру
cooking
 
 ~ на медленном огне
отын азайтып пісіру, былқытып 
пісіру
in slow fi re
  
~ паром
буға пісіру
by steam
ВАРЬИРОВАТЬ
түрлендіру, түрін өзгерту
to vary, to modify
ВАТРУШКА
ватрушка (ішіне ірімшік салып 
пісірген нан)
curd tart, cheese cake 
(fl our bakery with cottage 
cheese)
ВАФЛИ КЛУБНИЧНЫЕ
құлпынай вафлиі
strawberry waffl es
ВВОДИМЫЕ В ЭКСПЛУАТА-
   ЦИЮ ОБЪЕКТЫ
пайдалануға берілетін объектілер, 
іске қосылатын объектілер
putting objects into 
operation
ВВОДИТЬ
енгізу, кіргізу, іске қосу
to inject, to introduce, to 
bring in, to put into
ВЕГЕТАРИАНЕЦ
вегетарианшыл (ет жемейтін, 
өсімдіктен жасалған тамақпен 
қоректенетін адам)
vegetarian (a person who 
does not eat meat)
ВЕГЕТАРИАНСКАЯ ПИЩА
вегетариандық тамақ, етсіз тамақ
 vegetarian food
ВЕГЕТАРИАНСКИЙ
вегетариандық (етсіз)
vegetarian (without meat)
ВЕДЖВУДОВА ПОСУДА
ағылшын жананынан немесе кəр-
ленінен жасалған ыдыс (ойлап тап-
қан Веджвуд Джошуа)
Wedgwood’s tableware
ВЕДОМОСТЬ
мəлімет тізім, мəлімет жинағының 
тізімі
list, register
ВЕДОМСТВЕННАЯ САНИ-
   ТАРНАЯ СЛУЖБА
идара санитария қызметі, ведом-
ствалық санитария қызметі
departmental health 
service, departmental 
sanitary service
ВЕДОМСТВО
идара (мемлекеттік басқару 
саласы мен оның қарамағындағы 
мекемелер), ведомство
department, agency, 
offi ce (state sphere 
of management and 
institutions being under 
this agency)
ВЕДРО
шелек
bucket, pail, tub
ВЕЖЛИВОСТЬ
əдептілік, сыпайылық, көрегенділік politeness, courtesy, civi-
lity, comity

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал