Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігі Тіл комитетінің тапсырысы бойыншажүктеу 7.43 Kb.

бет25/25
Дата19.05.2017
өлшемі7.43 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
part load mode work, spare 
work regime 
ЩЕЛОЧНАЯ СРЕДА 
сілтілі орта
alkaline medium 
ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР 
сілтілі ерітінді
alkaline solution
ЩЕЛЬ 
саңылау
crack
ЩЕПОТКА (ЩЕПОТЬ) 
шөкім (ұсақ сусымалы затты 
(құмшекер, т.б.) үш саусақтың 
ұшымен қысып алғандағы өлшем)
pinch (the quantity of 
something taken by three 
fi ngers)
  
~ соли
бір шөкім тұз
~ of salt
ЩЁЛОЧЬ 
сілті
alkali
ЩЁТКА 
шөтке
brush
ЩУКА 
шортан
pike, ling 
ЩУПЛОСТЬ СЕМЯН 
тұқымның семуі, дəннің солғын-
дығы
puny semen
Э
ЭВАКУАЦИЯ 
эвакуация (көшіру, орын ауыстыру) evacuation
ЭВЕНТРАЦИЯ 
ішек-қарнын алу (ақтару); ішек-
қарынды ақтармалау
eventration
ЭВОЛЮЦИЯ 
эволюция (тірі табиғаттың 
біртіндеп, тарихи дамып-жетілуі)
evolution (the natural 
change of  system or 
structure during time 
current) 
ЭЗОФАГОСПАЗМ 
эзофагоспазм (өңеш түйілуі)
esophagospasm (the 
disease of esophagus, 
spastic contractions of 
esophagus muscles )
ЭЙМЕРИОЗ, КОКЦИДИОЗ 
эймериоз (сүтқоректі жануар-
лардың, құстың жəне балықтың 
инвазиялық кеселі)
eimerioses, coccidiosis 
(the invasion disease 
of mammals, caused by 
parasitic elementary)

208
ЭЙФОРИЯ 
желік, масаңдық, тоқмейілсу, 
көтеріңкі көңіл
euphoria
ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ 
баламалы
equivalent
ЭКЗАМЕН 
емтихан
examination, exam 
ЭКЗЕМА 
есекжем
eczema
ЭКЗЕМПЛЯР 
1. дана; 2. түрі, үлгі, нұсқа
1. specimen; 2. copy
ЭКЗЕМПЛЯРЫ ЖИВЫХ ВРЕ-
   ДИТЕЛЕЙ 
тірі зиянкестердің түрлері
specimen of living vermins
ЭКЗЕМПЛЯРЫ МЕРТВЫХ 
   ВРЕДИТЕЛЕЙ 
өлі зиянкестердің түрлері
specimen of dead vermins
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ БЛЮДА 
жеңсік ас, экзотикалық тамақ (көз 
үйренбеген, басқа елдің тамағы, 
таңсық тамақ)
exotic meals
ЭКЗОТОКСИН 
сыртқы уыт, экзотоксин
exotoxin 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПО-
   ЛУЧИЕ 
экологиялық жайлылық
ecological well-being
ЭКОЛОГИЯ 
экология (тірі организм мен оны 
қоршаған ортаны жəне екеуінің 
арақатынасын зерттейтін ғылым)
ecology (the study about 
relationship between ani-
mals, plants, microorga-
nisms with environment)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБ-
   ЛЕМЫ 
экономикалық проблемалар
economic problems
ЭКОНОМИЯ 
экономия, үнем
economy
ЭКОСИСТЕМА 
экожүйе, экологиялық жүйе
ecosystem
ЭКСКРЕМЕНТЫ 
нəжіс, үлкен дəрет, дайрақ, қи
excrements
ЭКСПЕДИТОР 
жабдықтаушы, экспедитор
shipping agent
ЭКСПЕДИЦИЯ 
экспедиция, 1. жүк жөнелту жəне 
қабылдау; 2. бірдемені жөнелтіп, 
салып жіберіп отыратын мекеме; 
3. белгіленген адамдар тобының 
арнайы тапсырмамен шыққан 
сапары; 4. арнайы тапсырмамен 
сапарға шыққан топ
1. expedition; 2. dispatch, 
forwarding offi ce; 
3. scientifi c expedition, 
research expedition; 
4. fi eld party
ЭКСПЕРИМЕНТ 
тəжірибе
experiment
ЭКСПЕРТ 
сарапшы
expert
ЭКСПЕРТИЗА 
сарап, сараптау, сараптама
examination, expertise
  ~ временной нетрудоспо-
     собности
еңбекке уақытша жарамсыздықты 
сараптау
temporary disability 
  ~ санитарная
санитариялық сараптама
sanitary 
  ~ трудоспособности
еңбекке жарамдылықты сараптау
working capacity 
ЭКСПЕРТИРУЕМЫЙ ПРО-
   ДУКТ 
сараптауға алынған өнім
expertise product
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
пайдалану
exploitation
ЭКСПОРТ 
шетке шығару
export
ЭКСПРЕСС АНАЛИЗ 
жедел талдау, экспресс анализ
express analysis
ЭКСПРЕСС- МЕТОД АНАЛИЗА 
жылдам талдау əдісі
express-method of   
analysis
ЭКСТРАГИРОВАНИЕ 
айырып алу
extraction
ЭКСТРАГИРОВАТЬ (ЭКС-
   ТРАКЦИЯ) 
1. жұлу, суыру; 2. шырсөл алу
1. to retrieve, fetch, get; 
2. to extract

209
ЭКСТРАКТ 
шырсөл, экстракт (еріткіштердің 
көмегімен айырып алынған əсерлі 
заттек)
extract (the extract from 
the vegetative substances, 
received by squeezing and 
evaporation)
  ~ водный
сулы шырсөл (экстракт)
aqueous  
  ~ спиртовой
спиртті шырсөл
ethanolic  
ЭКСТРАКТИВНЫЕ ВЕЩЕ-
   СТВА 
шырсөлді заттектер, экстрактивтік 
заттектер
extra activematter, 
extractive substances 
ЭКСТРАКТИВНЫЙ 
шырсөлді
extra active, extractive 
ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
шұғыл хабарлама
urgent notifi cation
ЭКСТРЕННЫЙ 
шұғыл, жедел
urgent, extra, special 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ МЯКИША 
нанның былқылдақтығы
elasticity of crumb
ЭЛАСТИЧНЫЙ 
былқылдақ
elastic
ЭЛИКСИР 
эликсир (татымдық ретінде 
пайда ланатын өсімдіктің спиртті 
тұндырмасы)
elixir (the strong infusion 
from vegetative substances 
on alcohol)
ЭЛИМИНАЦИЯ ЯДА 
удың шығуы (шығарылуы)
elimination of poison
ЭМАЛИРОВАННАЯ ПОСУДА 
кіреукелі ыдыс
enamel dishes
ЭМАЛЬ 
кіреуке
enamel
  
~ зубная
тіс кіреукесі
tooth
ЭМБАРГО 
эмбарго, тыйым, тыйым салыну 
(шетел тауарларын əкелуге, əке-
туге мемлекеттік тыйым салу)
embargo (the prohibition 
by the government of ex-
port or import of the go-
ods into or other country)
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАПРЯ- 
   ЖЕНИЕ 
эмоциялық зорлану, эмоциялық 
кернеу
emotional tension
ЭМУЛЬСИЯ 
эмульсия (белгілі сұйықтықтың 
ішіне ерімейтін екінші бір зат-
тектің мейілінше араласқан түрі)
emulsion (the suspension 
containing from two 
liquids)
  
~ жировая
майлы эмульсия
fatty 
ЭНДЕМИЧЕСКИЙ 
аймақтық, эндемиялық (белгілі 
аймақтарға тəн)
endemic (the inherent to 
certain area)
  
~ зоб
эндемиялық зоб, аймақтық зоб
 goiter
ЭНДЕМИЯ 
аймақтық індет
endemia
ЭНДОГЕННЫЙ ТОКСИКОЗ 
эндогендік (ішкі) уыттану
endogenic toxicosis
ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА 
эндокриндік жүйе
endocrine system
ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ, 
   ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ 
   СЕКРЕЦИИ 
эндокриндік бездер, ішкі секреция 
бездері, ішкі сөлөндіруші бездер
endocrine glands
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 
эндокринология (ішкі секреция 
бездерін зерттейтін ғылым 
саласы)
endocrinology (the study 
about glands of internal 
secretion)
ЭНДОСПЕРМ 
эндосперм (өсімдік тұқымының 
қоректік заттектер жиналған 
бөлігі)
endosperm (the tissue 
surrounding the  
developing germ in sperm 
and supply it by nutritious 
substances)
ЭНДОТОКСИН 
ішкі уыт, эндотоксин
endotoxin
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОТРЕБ-
   НОСТЬ 
энергия қажеттілігі
energy need

210
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТРАТА 
энергия шығыны
energy expenditure
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕН-
   НОСТЬ 
энергиялық құндылық
energy value
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕН-
   НОСТЬ ПИЩИ 
тағамның энергиялық құндылығы, 
тағамның қуат құндылығы
food’s energy value
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС 
энергиялық баланс, энергия 
үйлесімі
energy balance
ЭНЕРГИЧНЫЙ 
жігерлі
energetic
ЭНЕРГИЯ 
энергия
energy
ЭНЕРГОЗАТРАТА СУТОЧ-
   НАЯ 
тəуліктік энергия шығыны
day’s energy waste
ЭНЕРГОТРАТЫ 
энергия шығыны
energy wastes
  
~ организма
организмнің энергия шығыны
organism  
ЭНЗИМЫ 
энзимдер (ферменттер)
enzims, enzyme 
ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
ішек арқылы қоректендіру
enteral nutrition     
(feeding) 
ЭНТОМОЛОГИЯ 
энтомология, жəндіктану 
(жəндіктер туралы ғылым)
entomology
ЭНТРОПИЯ 
энтропия (организмнің тіршілік ету 
мүмкіншілігін қамтамасыз ететін 
ішкі энергияның реттелгендік 
мөлшері)
entropy (the measure 
of internal disorder of 
information system)
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ 
   КОНЪЮНКТУРНЫЙ 
   ОБЗОР 
эпидемиологиялық жағдайға сай 
шолу, індетті жағдайға сай шолу
epidemiologic market letter 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ 
   НАДЗОР 
эпидемиологиялық қадағалау, 
індетті қадағалау
epidemiologic supervision
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 
   НАБЛЮДЕНИЕ 
эпидемиологиялық бақылау, індетті 
бақылау
epidemiologic observation
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 
   ОБСЛЕДОВАНИЕ 
эпидемиологиялық тексеру, індетті 
тексеру
epidemiologic examination
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
індеттану, эпидемиология
epidemiology
  
~ инфекционных заболе-
     ваний
жұқпалы аурулардың эпидемиоло-
гиясы, жұқпалы аурулардың 
індеттілігі
of infectious diseases
ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ 
   ВСПЫШКА 
індет шығуы
epidemic attack
ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ 
эпидемиялық, індеттік
epidemic
ЭПИДЕМИЯ 
індет
epidemics
ЭПИЗОДИЧЕСКИЙ 
кездейсоқ, анда-санда
episodic(al) 
ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ 
эпизоотиялық
epizootic
ЭПИЗООТИЯ 
лаң, эпизоотия (малдың жұқпалы 
аурулары, мал індеті)
epizootic, epizooty (the 
general illness of cattle)
ЭПИФИТ 
эпифит (басқа бір өсімдік денесіне 
бекініп тіршілік ететін, бірақ өз  
бетінше қоректенетін өсімдіктер)
epiphyte (the plant which 
grows on the other plant)
ЭПИФИТНАЯ МИКРОФЛОРА 
   ЗЕРНА 
астықтың эпифит микрофлорасы
epiphytic microfl ora of 
grain
ЭРОЗИЯ 
эрозия; 1. жалақ жара; 2. мүжілу
1. erosion; 2. fret, pitting, 
wash

211
ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ЖИРНЫЕ 
   КИСЛОТЫ 
эссенциалды май қышқылдар 
(организмде түзілмейтін май 
қышқылдары, организмге өте 
қажетті (алмастырылмайтын) 
май қышқылдары)
essential fatty acids 
(polynonsaturated fat acids 
taking considerable part in 
biological processes)
ЭССЕНЦИАЛЬНЫЙ 
ең қажетті, маңызды
essence, essential 
ЭССЕНЦИЯ 
эссенция (кез келген заттектің өте 
қаныққан ерітіндісі)
essence (the extract diluted 
with water at the use)
ЭСТРАГОН, ТАРХУН 
торқұн (татымдық дақылға 
жатады)
tarragon (the aroma plant 
used as seasoning)
ЭТАЖ 
қат, қабат
storey, fl oor
ЭТАЛОН 
эталон (үлгі, қалып, стандарт)
standard
ЭТАЛОННЫЙ ОБРАЗЕЦ 
эталондық үлгі
standard model (specimen) 
ЭТАП 
кезең
stage
ЭТАПЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 
   ЭКСПЕРТИЗЫ 
гигиеналық сараптаудың кезеңдері
hygienic examination 
stages
ЭТИКЕТКА 
затбелгі
label
ЭТИОЛОГИЯ 
этиология (аурудың себептері ту-
ралы ғылым)
etiology (the study about 
causes of diseases)
ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
эфирлі майлар
ethereal oils, essential oils
ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ КУЛЬ-
   ТУРЫ 
эфир-майлы дақылдар
ethereal oil culture 
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
ұтымды тəсіл
effective method
Ю
ЮКОЛА 
юкола (күнге қақталған балық)
yukola (fi sh dried on the 
sun)
ЮНОШЕСКИЙ ВОЗРАСТ, 
   ЮНЫЙ ВОЗРАСТ 
балаң шақ
youthful, preadult age,
youthful, young
Я
ЯБЛОКО 
алма
apple
ЯБЛОННАЯ ПЛОДОЖОРКА 
алманың жемісжемірі
apple fruit, codling moth 
ЯБЛОНЯ 
алма ағашы
apple tree
ЯБЛОЧНАЯ КИСЛОТА 
алма қышқылы
apple acid, malic acid 
ЯВНЫЕ ПРИЗНАКИ 
айқын белгілер
obvious signs
ЯГОДА 
жидек
berry
ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ, ЯГОД-
   НИКИ 
жидекті дақылдар
berry fi eld 
ЯД 
у
poison, venom
ЯД ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
өндірістік у
industrial poison
ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ 
улы саңырауқұлақтар
poisonous fungus 
ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ 
улы өсімдіктер
poisonous  plants, noxious 
plants  

212
ЯДОВИТЫЕ СОРНЯКИ 
улы арамшөптер
poisonous weeds
ЯДОВИТЫЕ ЯГОДЫ 
улы жидектер
poisonous berries
ЯДОВИТЫЙ 
улы
poisonous, toxic 
ЯДОХИМИКАТ 
улы химикат
pesticide
ЯДРИЦА 
қарақұмық дəні, қарақұмықтың 
кесек жармасы
unground buckwheat
ЯЗВА 
жара, ойықжара
ulcer, sore
ЯЗЫК 
тіл
tongue
ЯЗЬ 
аққайран
ide
ЯИЧНИЦА 
қуырған жұмыртқа
fried eggs
ЯИЧНОЕ СУФЛЕ 
жұмыртқа суфлесі
egg souffl e
ЯИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
жұмыртқа өнімдері
egg products
ЯИЧНЫЙ БЕЛОК (ЖЕЛТОК) 
жұмыртқаның ақ уызы (сары уызы) white (yolk), ovalbumin, 
egg yolk 
ЯИЧНЫЙ МЕЛАНЖ 
жұмыртқа мұздағы, ақ-сары уыз 
мұздақ
egg mélange
ЯИЧНЫЙ ПОРОШОК 
жұмыртқа ұнтағы
powder of egg, dried eggs 
ЯЙЦА “БОЙ” 
жарық жұмыртқа, жарықшағы 
бар жұмыртқа, жарықшақтанған 
жұмыртқа
egg “breakage”
ЯЙЦА “ВЫЛИВКА” 
шала қойыртпақ жұмыртқа (сары 
уызы ақ уызына аздап араласа 
бастаған жұмыртқа)
soft-boiled, lightly-boiled 
(the eggs in which there 
was a partial mixing of a 
yolk and egg white)
ЯЙЦА “ЗАПАШИСТЫЕ” 
иістенген жұмыртқа
rotten egg 
ЯЙЦА “КРАСЮК” 
қойыртпақ уызды жұмыртқа (сары 
уызы мен ақ уызы толық араласып 
кеткен жұмыртқа)
“krasyuk” egg, scrambled 
eggs  (the completely 
mixing of the yolk and egg 
white)
ЯЙЦА “КРОВЯНОЕ КОЛЬЦО” 
балапан жұмыртқа
egg “blood ring”, baby bird 
egg
ЯЙЦА “ПРИСУШКА” 
кеберсіген жұмыртқа (сары уызы 
кеберсіп қабығына жабысып 
қалған жұмыртқа)
dried egg (the adherence of 
the yolk to the egg’s wall)
ЯЙЦА “ТЕК” 
уызы ағып кеткен жұмыртқа
yolkless egg  
ЯЙЦА РАЗБИТЫЕ 
жарылған жұмыртқа
broken eggs
ЯЙЦА ЗАГРЯЗНЁННЫЕ 
   ПОМЁТОМ 
саңғырықтанған жұмыртқа
eggs polluted with dungs 
ЯЙЦА КУРИНЫЕ 
тауық жұмыртқасы
hen’s egg
ЯЙЦА МИРАЖНЫЕ 
инкубаторлық жұмыртқа (балапан 
шықпай инкубаторда жатып 
қалған жұмыртқа)
incubator eggs (the 
unfertilized eggs from 
incubator)
ЯЙЦА С ЗАПАХОМ 
иістенген жұмыртқа
eggs with smell
ЯЙЦЕСКЛАД 
жұмыртқа қоймасы
egg storehouse
ЯЙЦО 
жұмыртқа
egg
ЯЙЦО “ТУМАК” 
шірік жұмыртқа
egg “tumak” /spoiled eggs
ЯЙЦО ВКРУТУЮ 
қатып піскен жұмыртқа
hard-boiled egg
ЯЙЦО ВСМЯТКУ 
уылжып піскен жұмыртқа
soft-boiled egg
ЯЙЦО ПЕРЕПЕЛИНОЕ 
бөдене жұмыртқа
quail’s egg

ЯК 
қодас
yak
ЯРОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
жаздық дақылдар
spring cereals (crops) 
ЯСЛИ 
бөбекхана
manger, creche 
ЯСНЫЙ 
1. ашық, жарық; 2. анық, айқын; 
3. түсінікті, жүйелі
1. bright; 2. fi ne; 3. clear
ЯСТЫК 
балық уылдырығының қабы
roe
ЯСТЫЧНАЯ ИКРА 
қабы аршылмай тұздалған уыл-
дырық
unscreened roe 
ЯТРОГЕНИЯ 
емқателіктер (дəрігердің қателік-
теріне байланысты ұғым)
iatrogenia
ЯЧМЕНЕВАЯ КРУПА 
арпа жармасы
fi ne ground barley
ЯЧМЕННАЯ КРУПА 
арпа жармасы (шала ақталған арпа 
жармасынан жасалған майдалау 
жарма)
fi ne ground barley
ЯЧМЕНЬ 
1. арпа; 2. теріскен
1. barley; 2. sty(e)
ЯЩИК 
жəшік
box, case 
  
~ для муки
ұнжəшік, лары
for fl our 
ЯЩУР 
аусыл
murrain, foot-and-mouth 
(disease)
  ~ у верблюда
бақана
in camel 
  ~ у лошади
ақбас
in horse 
  ~ у овцы
айырма
in sheep

214
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ƏДЕБИЕТТЕР
1.  Алдашев А., Ахметов М.А. Русско-казахский словарь терминов по гигиене и 
санитарии. Алматы, 1998.
2.  Алексеев А.П. Латинско-русский словарь медицинских терминов. М. 2006.
3.  Ахманова О.С., Выгодская З.С., Горбунова Т.П., и др. Русско-английский словарь. 
М., 1992. 
4.  Ахметов М.А. Медицина терминдерінің сөздігі, Алматы, 2005.
5.  Ахметов М.А. Русско-казахский словарь терминов по гигиене питания. Алматы, 
1999.
6.  Большой англо-русский словарь, 1 т., 2 т., М., 1979.
7.  Большой русско-английский медицинский словарь, М., 2001.
8.  Елисеенков Ю.Б., Михайлов В.И., Рывкин В.Л., Токарев Ю.Н. Русско-английский 
медицинский словарь. М., 1975.
9.  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі, 1-10 т.т., Алматы, 1974-1986.
10. Қазақша-орысша сөздік. (Ред. Сыздықова Р.Ғ., Хұсайын К.Ш.), Алматы, 2001.
11. Құрманбайұлы Ш. Русско-казахский словарь утвержденных терминов. Алматы, 
2007.
12. Махмудов Х., Мұсабаев Ғ. Қазақша-орысша сөздік. Алматы, 1995.
13. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1986.
14. Орфографиялық сөздік. Ред. Сыздықова Р. Алматы, 2007.
15. Орысша-қазақша сөздік, 1 т., 2 т., Алматы, 1981.
16. Петров В.И., Чупятова И.С., Корн С.И. Русско-английский медицинский словарь 
разговорник. М., 1987.
17. Советский энциклопедический словарь, М., 1980.
18. Шарманов Т., Ахметов М.А., Русско-казахский словарь терминов по диетологии. 
Алматы, 1998.
19. Энциклопедический словарь медицинских терминов, І т., ІІ т., ІІІ т., М., 1984.

МАЗМҰНЫ
Алғы сөз ..................................................................................................................................................3
А ...............................................................................................................................................................4
Б .............................................................................................................................................................12
В .............................................................................................................................................................23
Г .............................................................................................................................................................38
Д .............................................................................................................................................................46
Е .............................................................................................................................................................53
Ж ............................................................................................................................................................54
З..............................................................................................................................................................57
И .............................................................................................................................................................63
Й .............................................................................................................................................................68
К .............................................................................................................................................................68
Л .............................................................................................................................................................84
М ............................................................................................................................................................89
Н ...........................................................................................................................................................102
О ...........................................................................................................................................................110
П ...........................................................................................................................................................126
Р ...........................................................................................................................................................154
С ...........................................................................................................................................................164
Т ...........................................................................................................................................................184
У ...........................................................................................................................................................190
Ф ..........................................................................................................................................................194
Х ...........................................................................................................................................................199
Ц ...........................................................................................................................................................201
Ч ...........................................................................................................................................................203
Ш .........................................................................................................................................................205
Щ .........................................................................................................................................................207
Э ...........................................................................................................................................................207
Ю .........................................................................................................................................................211
Я ...........................................................................................................................................................211
Пайдаланылған əдебиеттер ...............................................................................................................214

РАХИМБЕРДИЕВА Б.М.
ТАҒАМТАНУ СӨЗДІГІ
ОРЫСША
-
ҚАЗАҚША
-
АҒЫЛШЫНША
Жауапты редактор  
 
М. Ахмет-Төре
Редакторлары:    
 
М.А. Ахметов, 
 
 
 
 
 
Г.М. Ахметова
Суретшісі  
 
 
Н. Айымбет
Компьютерде терген    
Б.М. Рахимбердиева
Компьютерде беттеген    
Г. Өтенова
Техникалық редакторы   
Д. Омарғалиева
ИБ № 411
Басуға 15.11.2013 ж. қол қойылды.
Қалыбы 60×84
1
/
8
.
 
Офсеттік басылым.
Қаріп түрі «Times New Roman».
Шартты баспа табағы 25,0. 
Тапсырыс № 
Таралымы мемлекеттік тапсырыс бойынша 4000 дана,
баспаның тапсырысы бойынша 100 дана.
«Ой-Сана» баспасының компьютер орталығында беттелді.
«Ой-Сана» баспасы 
050009, Алматы қаласы, Абай даңғылы 143, 521 кеңсе.
Телефон (факс) 8(727) 394-42-86
Тапсырыс берушінің файлдарынан басылып шықты.
ЖШС РПБК «Дəуір» 
050009, Алматы қаласы, Гагарин даңғылы, 93а.
E-mail: rpik daur81@mail.ru


1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал