Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігі Тіл комитетінің тапсырысы бойыншажүктеу 7.43 Kb.

бет14/25
Дата19.05.2017
өлшемі7.43 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 
жуғыш құралдар, жуу құралдары
detergent, abstergent, 
cleanser
МРАМОР 
мəрмəр
marble
МРАМОРНОЕ МЯСО 
семіз ет (бір ет, бір майдан қабат-
тасқан)
fatty meat
МРАМОРНЫЙ ЦВЕТ 
мəрмəртүсті
marble colour
МУКА 
ұн
fl our 
  
~ блинная
құймақ ұны
pancake mix
  ~ второго сорта
екінші сортты (сұрыпты) ұн
second quality
  ~ высшего сорта
жоғарғы сортты (сұрыпты) ұн
fi ne fl our, fi nely ground, 
extra 

100
  ~ грубого помола
ірі тартылған ұн, қиыршық ұн
coarse-ground 
  ~ для выпечки
нан пісіруге арналған ұн 
household, baking 
  ~ кукурузная
жүгері ұн
corn meal
  ~ обойная
қарабидай ұны
upholsterer 
  ~ ржаная
қарабидай ұны, қара ұн
pumpernickel, rye 
  ~ сеянная
еленген ұн
seed
  ~ пшеничная
бидай ұны
wheat 
МУКОЕД 
ұнжемір
grain beetle
МУКОМОЛЬНАЯ 
диірмен
fl our-grinding
МУСКАТ 
мұскат (жүзім сорты)
muscadine; muscat; (a kind 
of grape)
МУСКАТНОЕ ДЕРЕВО 
жұпар ағаш
nutmeg tree
МУСКАТНЫЙ ОРЕХ 
жұпар жаңғақ
nutmeg
МУСОР 
қоқыс
garbage, rubbish, 
construction debris; 
refuse; sweepings;
МУСОРОПРИЕМНИК 
қоқыссауыт, қоқыс қабылдағыш, 
қоқыс төгетін жер
garbage recipient, garbage 
room
МУСОРОПРОВОД 
қоқысқұбыр
refuse chute 
МУТАГЕН 
мутаген (организмде мутация 
тудыратын əсерлер)
mutagen (the agent causing 
mutation in the organism)
МУТИТЬ 
1. лайлау; 2. жүрек айныту; 
3. құсқысын келтіру
make turbid; 1. trouble, 
muddle; stir up; 2. stir up, 
make dull; fog; 3. i feel 
sick (informal)
МУТНАЯ ВОДА 
лай су, ботана су
turbid water
МУТНОЕ СУСЛО 
лайлы сыра ашытқысы
turbid must
МУТНЫЙ 
ботана, лайлы
turbid, dim, cloudy; 
muddy; troubled (waters); 
dull; blurred, foggy; uneasy
МУТЬ 
лай, ботана
turbidness, sediment; 
dregs; mud; blur; haze, 
mist; dazzle; darkness
МУХА 
шыбын
fly
МУХОМОР 
шыбынжұт (улы саңырауқұлақ)
fl y(-)agaric, toadstool; 
death cap (informal), (a 
poisoned mushroom)
МУЧНАЯ КАША 
быламық
fl oury porridge
МУЧНАЯ ПЫЛЬ 
ұн тозаңы
dusty tinplate
МУЧНИСТАЯ РОСА, ПЕПЕ-
   ЛИЦА, БЕЛЬ 
ақұнтақ ауруы (ақұнтақ саңырау-
құлақ қоздыратын екпе дақыл 
ауруы)
oidium, powdery mildew, 
leucorrhoea (fungial 
disease caused by 
farinaceous fungi)
МУЧНИСТОСТЬ ЗЕРНА 
дəннің маңыздылығы
grain’s starchy, grain’s 
mealiness
МУЧНЫЕ БЛЮДА 
ұннан жасалған тамақтар
fl oury meals
МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ұн өнімдері
fl our products, farinaceous 
food
МЫЛО 
сабын
soap; lather, foam

101
МЫЛЬНЫЙ 
сабынды
1. soapy; 2. saponaceous 
(tech.)
МЫЛЬНЫЙ КОРЕНЬ (КАЧИМ 
   ТУРКЕСТАНСКИЙ) 
сабынтамыр (түркістан қаңбағы) 
(кондитер өндірісінде көбіктендір-
гіш ретінде қолданылады) 
soap root gypsophila 
(turkestanskaya kachim), 
(plants’ roots having the 
features to foam)
МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ 
бұлшықет тіні
muscular tissue
МЫШЕЧНЫЕ ВОЛОКНА 
бұлшықет талшықтары
muscle fi ber
МЫШЬ 
тышқан
mouse (mice-pl.)
МЫШЬ ДОМОВАЯ 
қаптесер, үй тышқаны
house mouse
МЫШЬЯК 
арсеникум (латынша) (орыс тілін-
дегі атауы тышқанды жоятын у 
деген ұғымнан қалыптасқан) 
arsenic (latin.), (the poiso-
ned chemical element us- 
ed as poison for rodents)
МЯГКАЯ ВОДА 
тұщы су (жұмсақ су)
soft water
МЯГКАЯ ПШЕНИЦА 
жұмсақ бидай
soft wheat
МЯГКИЙ 
жұмсақ
fresh, mellow; soft; smo-
oth, sleek; tender; mild 
МЯКИШ 
нанның жұмсағы, нанның іші
crumb (soft part of bread)
МЯКОТЬ ПЛОДА 
жеміс еті
tabasco, fruit pulp
МЯСНАЯ ДИЕТА 
ет емдəмі
meat diet
МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕН-
   НОСТЬ 
ет өнеркəсібі
meat industry
МЯСНИК 
1. қасап, қасапшы; 2. ет сатушы
1. butcher; 2. meatman
МЯСНОЙ БУЛЬОН 
ет сорпасы
broth, beef tea
МЯСНОЙ ОТДЕЛ 
ет бөлімі
meat section
МЯСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ет өнімдері
meat products 
МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ 
кəделі емес ет өнімдері (қарын-
өкпе-бауыр, жүрек, ет кесінділері) 
meat  soup-products (by-
products)
МЯСО 
ет
meat, fl esh
  ~ баранье
қой еті
mutton
  ~ без жира
қара кесек ет
lean meat
  ~ вареное
піскен ет
bubble-and-squeak, 
boiled meat
  ~ верблюжье
түйе еті
camel 
  ~ говяжье
сиыр еті
beef
  ~ гусиное
қаз еті
goose 
  ~ индейки
күркетауық еті
turkey 
  ~ кроличье
қоян еті
cony, rabbit 
  ~ крупным куском
ірі кесек ет
boulder
  ~ курицы
тауық еті
chicken 
  ~ молодого барашка
бағлан еті
lamb
  ~ оленье
бұғы еті
venison, deer 
  ~ переваренное
сілікпе
reheated 
  ~ разрезанное, кусок
боршаланған, кесек ет
carve, split 
  ~ сайгачье (сайги)
киік (ақбөкен) еті
saiga 
  ~ свежее
жас ет
fresh 
  ~ утиное
үйрек еті
duck 
  ~ фасованное
өлшеніп буып-түйілген ет
packaged 
МЯСО-МОЛОЧНАЯ ЛАБОРА-
   ТОРИЯ 
ет-сүт зертханасы
meat and milk laboratory; 
meat and dairy laboratory

102
МЯСО-МОЛОЧНЫЕ ПРО-
   ДУКТЫ 
ет-сүт өнімдері, ет-сүт тағамдары
meat and milk products
МЯСО-МОЛОЧНЫЙ ОТДЕЛ 
ет-сүт бөлімі
meat and milk section
МЯСО-МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ет ұнтақ өнімдер
meat and fl our products
МЯСОКОМБИНАТ 
ет комбинаты
meat-packing plant 
(factory)
МЯСОКОСТНЫЕ ОТХОДЫ 
ет-сүйек қалдықтары
meat-bone departure
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮ-
   ЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ет өңдеу кəсіпорны
meat-treating enterprise; 
meat-processing 
МЯСОПРОДУКТЫ 
ет тағамдары
meat foods
МЯСОРУБКА 
еттартқыш
mincing machine; meat 
grinder (USA); slaughter 
(house), meat-chopper
МЯТА 
жалбыз
mint
МЯТНЫЕ 
жалбыздəмді
1. mint; 2. mint-fl avored; 
pepper-mint, minty
МЯТЫЙ (ПОМЯТЫЙ) 
жапырылған, мыжылған, езіліп 
қалған, ұйпаланған
rumpled; trodden; lined, 
wrinkled, fl abby, baggy 
(about face), crumbled, 
jammed
Н
НА НОЧЬ 
жатарға, жатар алдында
before going to bed, for 
night
НА РАЗРЕЗЕ 
кесілген жерінде, тіліп көргенде
to cut, in cut 
НАБЛЮДЕНИЕ 
1. байқау; 2. бақылау, тексеру
1. observation; 2. supervi-
sion, superinten-dence, 
control
НАБУХАНИЕ 
ісіну, бөрту, домбығу
swelling
НАБУХАНИЕ ЗЕРНА 
дəннің бөртуі
grain swelling
НАБУХАЮЩИЙ АМИЛОПЕК-
   ТИНОВЫЙ КРАХМАЛ 
ісінетін амилпектинді крахмал
amylopectin starch 
swelling
НАВАГА 
навага (солтүстік теңіздерінде 
болатын балықтың бір түрі)
navaga (sea fi sh of cod’s 
family)
НАВАР 
шыр, тағам нəрі, сорпа нəрі (піскен 
сұйық тамақтың бетіне қалқып 
шыққан май)
infusion, brew; grease, 
fat, broth (fat formed 
at cooking on a liquid 
surface)
НАВАРИСТЫЙ 
шырлы, майлы
rich, nourishing; with large 
fat content (about soup)
НАВАРИСТЫЙ БУЛЬОН 
шырлы сорпа, майлы сорпа
soup with large fat content, 
rich soup
НАВЕС 
қалқа, жаппа
awning; shed; lean-to; 
penthouse
НАВЕТРЕННАЯ СТОРОНА 
жел жағы
windward (side)
НАВОЗ 
күбір, қорда, қи, көң
dung, manure; muck
НАГАР 
күйік, күйінді
snuff (candle), candle-
snuff; scale (on metal)

103
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 
көрнекі құралдар
visual aids
НАГРЕВАНИЕ 
қыздыру
heating
НАГРЕТЬ 
ысыту, қыздыру
warm; heat
НАГРУЗКА 
жүк, жүктеме, күш, ауыртпалық
loading; burden, job, 
assignment 
НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ 
қора-қопсы құрылыстар
outhouses, outbuildings
НАДЕЖНОСТЬ 
сенімділік
reliability; trustworthiness
НАДЕЖНЫЙ УРОВЕНЬ ПОТ-
   РЕБНОСТИ 
қажеттіліктің сенімді деңгейі
reliable level of need
НАДЗОР 
қадағалау
supervision; surveillance; 
inspectorate
  ~ предупредительный
алдын ала қадағалау
warning supervision
  ~ текущий
күнбе-күн (ұдайы) қадағалау, күн-
делікті қадағалау
current inspection
НАДКОСТНИЦА 
сүйек қабығы
periosteum
НАЖДАК 
зімпара
emery
НАЖДАЧНАЯ БУМАГА 
зімпаралы қағаз
sand paper, abrasive 
paper; emery paper, fl int-
paper , rubber, sand cloth, 
sandpaper, glass-paper
НАИКРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ 
ең қысқа жол
the shortest way
НАКИПЬ 
1. қақ, қабыршық; 2. көбік, қаспақ
1. scum; 2. scale, deposit, 
fur
НАКЛАДНАЯ 
қосымша құжат, тауар құжаты
way(-)bill, invoice
НАКОМАРНИК 
дулығат (бал арасынан қорғану 
үшін киетін омарташының торлы 
баскиімі)
mosquito net (protection 
from mosquito)
НАКОПЛЕНИЕ 
жинақталу, қор жинау, қорлану
1. acumulation, piling, 
assemblage, buildup, 
accretion; 2. savings
НАЛИВНАЯ УХА 
ішек-қарнын ақтармаған балық 
сорпасы
ripe fi sh soup
НАЛИМ 
лақа балық
burbot, eel-pout
НАЛИЧИЕ ПРИМЕСЕЙ 
араласпалар болуы, бөтен зат 
араласуы
admixture presence
НАМНОГО 
анағұрлым
much, (by) far; far and 
away; considerably
НАНИЗЫВАНИЕ 
тізу
rodding, threading
НАПИТКИ 
сусындар
beverages, drinks
НАПИТКИ ПРОХЛАДИТЕЛЬ-
   НЫЕ 
салқын сусындар, салқындатқыш 
сусындар
soft drinks
НАПИТОК 
сусын
drink, beverage
НАПИТОК СО ЛЬДОМ 
томыртқа
drink with ice, ice drink
НАПЛЫВ 
1. қаспақ; шор (тұяқтың шоры);
2. без (ағаш діңгегінде)3. қаптап 
кету, қаптау
1. infl ux; 2. excrescence 
(tree), burl (tree);
3. distribution
НАПЛЫВЫ ПРИПОЯ 
(кон-
   сервов) 
дəнекері қатпарланған (консервінің) furring (in cans)
НАПОЛНЕНИЕ 
толтыру
fi lling; infl ation 
НАПОМИНАЮЩИЙ ЗАПАХ 
   
(чего нибудь)
 
ұқсас иіс (бір нəрсенің иісіне)
reminding smell of 
(something)

104
НАПОР 
арын, қысым
pressure; force; head 
(water, steam)
НАПОРНАЯ БАШНЯ 
қысымды мұнара, сумұнара
pressure tower 
НАПРАВЛЕНИЕ 
1. жолдау, жіберу, бағыт беру; 
2. бағыт, бағдар, беталыс; 3. жол-
дама (құжат)
1. direct; 2. direction, 
course; 3. letter of referral 
НАПРАВЛЕНИЕ ГОСПОДСТ-
   ВУЮЩИХ ВЕТРОВ 
желдің үстем бағыты
wind’s main direction
bearing of prevailing   
wind
НАПРАВЛЕНИЕ НА РЫНОК 
   СБЫТА 
өнім өткізетін базарға жолдау
direction for market; 
direction to an outlet
НАПРАВЛЕННЫЙ 
жалдама берілген, жолданған 
бағытталған; бағыт берілген
directional, directed
НАПРАВЛЕННЫЙ ВРАЧОМ 
   СЭС 
СЭС дəрігері жіберген
directed by sanitary   
doctor
НАПРЯЖЕНИЕ 
1. күштену, зорлану, ширығу; 
2. зер салу, назар аудару; 3. кернеу
1. effort; exertion; 2. pay 
attention; 3. voltage; 
strain, stress 
НАПРЯЖЕННАЯ ТРЕНИ-
   РОВКА СПОРТСМЕНОВ 
спортшылардың күш түсетін 
жаттығулары
spormen’s tense training
НАРЕЗКА 
жеуге дайын өнімді турау, мүшелеу, 
сыбағалап бөлу, жеуге ыңғайлы етіп 
бөлу сияқты іс-əрекеттің жалпы 
атауы
cutting (into pieces); 
thread; rifl ing
НАРКОМАНИЯ 
есірткіқұмарлық, бəңшілік
drug addiction, narcotism, 
narcomania
НАРКОТИК 
есірткі, бəң
narcotic, drug; dope
НАРКОТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 
есірткілік əсер
narcotic action
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА 
халық медицинасы
public medicine
НАРУШЕНИЕ ГЛОТАНИЯ 
жұтыныс бұзылуы
dysphagia
НАРУШЕНИЕ ПИТАНИЯ 
қоректену бұзылуы
malnutrition
НАРУШЕНИЕ СНА 
ұйқы бұзылуы
sleep disturbance
НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ 
функция бұзылуы
dysfunction, impaired 
[compromised] function
НАРШАРАБ 
анар шырыны
pomegranate juice
НАСЕКОМЫЕ 
жəндіктер
insect
НАСЕЛЕНИЕ 
1. қоныс тебу; 2. халық, ел
population
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 
тұқым қуалаушылық
heredity; inheritance;  
strain 
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БО-
   ЛЕЗНИ 
тұқым қуалайтын аурулар
hereditary diseases
НАСЛЕДСТВЕННЫЙ 
тұқым қуалаған
hereditary, inherited
НАСОС 
сорап
pump
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 
насос стансасы, сорап стансасы
pumping plant, pumping 
station, pump station
НАСТИЛ 
төсем
fl ooring, planking, deck
НАСТОЙ (НАСТОЙКА) 
тұндырма, тұнба
infusion, extract, tincture
НАСТОРАЖИВАЮЩИЙ 
алаңдатарлық
put smb. on his/her guard; 
set (a trap), alerting, 
alarming

105
НАСТРОЕНИЕ 
көңіл күй
humour, mood; spirits; 
frame (attitude) of mind; 
sentiments; disposition 
НАСЫЩЕНИЕ 
қанығу, қанықтыру, тою
satiation, satiety; 
saturation (chem.)
НАСЫЩЕНИЕ ПИЩЕВОЕ 
тамаққа тою, тою
food saturation
НАСЫЩЕННАЯ ЖИРНАЯ 
   КИСЛОТА: 
қаныққан май қышқылы:
saturated fatty acid: 
  ~ арахиновая
арахин май қышқылы
arachi(di)c
  ~ каприловая
каприл май қышқылы
caprylic, oct(an)oic 
(octylic) 
  ~ капроновая
капрон май қышқылы
capronic, caproic,   
hezoic
  ~ лауриновая
лаурин май қышқылы
lauric 
  ~ маргариновая
маргарин май қышқылы
margarine 
  ~ масляная
майлы май қышқылы
butyric 
  ~ миристиновая
миристин май қышқылы
myristic 
  ~ пальмитиновая 
пальмитин май қышқылы
palmitic 
  ~ стеариновая
стеарин май қышқылы
stearic 
НАТРИЙ ХЛОРИСТЫЙ 
хлорлы натрий
sodium chloride
НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 
табиғи азық-түліктер, табиғи 
өнімдер, қоспасыз өнімдер
nature product, natural 
foods
НАТУРАЛЬНЫЙ 
табиғи
natural, real; virgin
НАУАТ 
науат, набат
nauat (fruit-drop)
НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
   ТРУДА (НОТ) 
еңбекті ғылым тұрғыда ұйымдас-
тыру, еңбекті ғылыми ұйымдастыру 
(ЕҒҰ)
scientifi c management 
of labour; scientifi c 
management, industrial 
engineering
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЙ 
ғылыми негізделген
science-based, scientifi c 
well-founded
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ 
   ЛЕКЦИИ 
ғылыми-танымдық дəрістер
scientifi c-popular lectures, 
popular science lectures
НАУЧНЫЙ ВЫВОД 
ғылыми қорытынды
scientifi c conclusion
НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ 
ұлттық тағамдар
national kitchen, cuisine
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОСОБЕН-
   НОСТЬ 
ұлттық ерекшелік
denationalization, national 
spirit
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИ-
   ТИКА ПИТАНИЯ 
ұлттық тағами саясат
national nourishment 
policy
НАЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЮДА 
ұлттық тамақтар
national meals
НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
ұлттық сусындар
national drinks
НАЧИНКА 
салма (ішіне салынған нəрсе)
fi lling, stuffi ng
НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ 
мүсəтір спирті
aqueous/liquid ammonia
НЕ ПОДЛЕЖАЩИЙ ЗАМЕНЕ 
алмастыруға болмайтын
not  replaced, not liable to 
replacement, irreplaceable
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЙ 
нашар, ойдағыдай емес
unfortunate, adverse, bad; 
unfavo(u)rable, unhappy
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
жағымсыз, қолайсыз
unfavourable,   
inauspicious 
НЕБУРНОЕ КИПЕНИЕ 
баяу қайнау
slow boiling

106
НЕДЕЛЬНЫЙ 
апталық
weeklong; weekly
НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
сапасы төмен, сапасыз
inferior, off-grade; of poor 
quality, bad
НЕДОДЕЛКА 
кемшілік, бітпеген іс, аяқталмаған 
іс, шала-шарпы
imperfection, 
incompleteness, fault
НЕДОЕДАНИЕ 
тамаққа жарымау, тойып жей алмау, 
аузы асқа жарымау
malnutrition, 
undernourishment
НЕДОЕДАНИЕ ХРОНИЧЕ-
   СКОЕ 
үнемі асқа жарымау
chronic malnutrition
НЕДОЖАРЕНЫЙ 
шала қуырылған
half-done, raw, half- 
cooked
НЕДОМОГАНИЕ 
дімкəстік
indisposition; lethargy 
НЕДОПЕЧЕНЫЙ 
шала піскен
undercooked, under roast
НЕДОСТАТКИ 
1. кемшіліктер, кемістіктер; 
2. жетіспеушіліктер, олқылықтар
1. defect, drawback, fl aw 
(in), disadvantage, failing, 
weakness (of); shortco-
ming, imperfection; 
2. lack (of), shortage (of); 
defi ciency (in); privation; 
defi cit (of), shortcoming
НЕДОСТАТОК 
жеткіліксіздік, олқылық
lack (of), shortage (of); 
defi ciency (in); privation; 
defi cit (of), shortcoming
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
    ПИТАНИЯ 
тағам жеткіліксіздігі, қоректену 
жетіспеушілігі
undernutrition malnutrition
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
   ФУНКЦИЙ 
функция жеткіліксіздігі
insuffi cient function, 
function of insuffi ciency
НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
жеткіліксіз, олқы
insuffi cient, defi cient, 
inadequate; scanty 
НЕЖИРНОЕ МЯСО 
майсыз ет, қара кесек ет
lean meat, low-fat meat
НЕЖНОЕ МЯСО 
уылжыған ет
tender meat
НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИ-
   СЛОТЫ 
алмастырылмайтын амин қыш-
қылдары
essential amino acids, 
noncontiguous amino acid
НЕЗАМЕНИМЫЕ ФАКТОРЫ 
   ПИТАНИЯ 
тағамның алмастырылмайтын 
факторлары (ықпалдары)
irreplaceable factors of 
nourishment
НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ 
індетсіз кеселдер, жұқпайтын 
аурулар
uninfectious disease, 
noncontagious diseases 
НЕЗАРАЗНЫЙ 
жұқпалы емес, жұқпайтын
non-infectious, non-
contagious 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
болар-болмас, болар-болмашы, 
шамалы ғана
insignifi cant, unimport- 
ant, negligible; minor, 
small, slight; little
НЕЗРЕЛЫЙ 
пісіп жетілмеген
unripe; green;
immature 
НЕИЗВЕСТНЫЙ 
беймəлім, мəлімсіз
unknown (to smb.); 
unknown person, stran-  
ger
НЕЙРОТРОПНЫЙ 
нерв жүйесіне үйір
neutropic, neurotropic
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ 
бейтараптау, бейтараптану, бейта-
раптандыру
neutralization

107
НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЖИРЫ 
бейтарап майлар
neutral fats
НЕКЛЕЙМЕНОЕ МЯСО 
мөр басылмаған ет, белгі соғылма-
ған ет
cleanskin meat, not 
branded meat
НЕКТАР 
балшырын, шірне
nectar
НЕМАТОЦИДЫ 
нематоцидтер (жұмыр құрттарды 
жоятын заттектер)
nematicide, nematocides 
(pesticides used to destroy 
harmful worms)
НЕНАСЫТНЫЙ 
ашқарақ, тоймайтын
insatiable; greedy,  
grasping 
НЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИР-
   НЫЕ КИСЛОТЫ 
қанықпаған май қышқылдары
unsaturated fatty acids
НЕНОРМАЛЬНЫЙ 
1. қалыпсыз; 2. есерсоқ
1. abnormal; 2. (mentally) 
deranged, mad
НЕНУЖНЫЙ 
қажеті жоқ, керексіз
unnecessary, needless; 
useless, unneeded
НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 
1. қамтамасыз етілмеген; 
2. мұқтаж
1. unprovided for, preca-
rious; needy; without 
means; 2. not provided 
(with), poor
НЕОБОСНОВАННЫЙ 
негізсіз, жөнсіз
unfounded, ungrounded, 
groundless, baseless; 
unjustifi ed
НЕОБРАТИМЫЙ 
қалпына келмейтін
irreversible

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал