Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігі Тіл комитетінің тапсырысы бойыншажүктеу 7.43 Kb.
Pdf просмотр
бет1/25
Дата19.05.2017
өлшемі7.43 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

УДК 663/664 (038)
ББК 3622
Р 24
Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігі
Тіл комитетінің тапсырысы бойынша 
«Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 
2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы»
аясында шығарылды
Пікір жазғандар:
Е.Д. Дəленов, медицина ғылымдарының докторы, профессор;
Д.Р. Жарықова, педагогика ғылымдарының кандидаты;
С.С. Нуркенова, филология ғылымдарының кандидаты.

 
 
Рахимбердиева Б.М.
Р 24 Тағамтану сөздігі. – Алматы: «Ой-сана» баспасы, 2013. – 216 бет. 
Орысша-қазақша-ағылшынша.
ISBN 978-601-80245-4-2
Сөздікте  тағамтану  саласында  кездесетін  терминдер  мен  терминдік  сипаттағы  сөз  тіркестерінің 
орысша-қазақша-ағылшынша аудармасы берілген.
Сөздік  қоғамдық  тамақтандыру,  тамақ  өнеркəсібі  жəне  тағам  гигиенасы  мамандарына,  тағам 
проблемаларын  зерттеушілерге  жəне  осы  саладағы  оқу  орындарының  студенттеріне,  сондай-ақ  жалпы 
көп  ші лік қауымға арналған. 
УДК 663/664 (038)
ББК 3622
©  Рахимбердиева Б.М., 2013
ISBN 
978-601-80245-4-2
  
 
© «Ой-Сана» баспасы», 2013

3
АЛҒЫ СӨЗ
«Адам  баласы  тамақ  ішу  үшін  өмір  сүрмейді,  өмір  сүру  үшін  тамақ  ішуге  мəжбүр» 
деген қанатты сөзді Гиппократ көне латын тілінде жазып қалдырыпты деген дерек бар. 
«Ас – адамның арқауы», «Дəмнен үлкен ештеңе жоқ», «Аштың ақылы астан əрі аспай-
ды», «Дастарқанның басында дұшпан да дос», «Қазан қайнап тұрса, ақыл сайрап тұ ра-
ды», «Таспен ұрғанды аспен ұр», «Қайғысыз қара суға семiредi», «Өзi тоймастың, көзi 
тоймас», «Тар қазан тасқалақ, мешкей адам ашқарақ» деген сияқты ғажап мақал-мə тел-
дер ді мəйегі тамған қазақ тілінде ғана естісеңіз құлағыңыздың құрышы қанады. Ал, та-
ғам ға қатысты осы мақал-мəтелдерді, өзге тілдерге бар шеберлігіңізді салып ау дар ған мен 
экспрессиясы, əсерлілігі кемшін болып шығады. Қазақтың кейбір ұлттық та ғам да ры ның 
атауы орыс пен ағылшын тілінде мүлдем жоқ екені белгілі. Сол сияқты, басқа тіл дер де гі 
тағамдық атаулардың қазақ тілінде баламасы болмауы мүмкін.
Бұл Сөздікте тағамға қатысты атау сөздер мен сөз тіркестерінің орыс тіліндегі нұс қа-
сын алфавиттік жүйеге салып, олардың қазақша жəне ағылшынша баламаларын беруге 
тырыстық.
«Ағылшын тілінде «біз не жесек – солмыз» деген қанатты сөз бар. Адам не жеп жəне 
қашан,  қанша,  қалай  жеп  жүргенін  ғылымға  негіздеп  тамақтанғанда  ғана  сапалы  жəне 
ұзақ өмір сүрері сөзсіз.
Сөздікте кездесетін, кейбір қазақша атаулар, бір қарағанда тосын болып көрінуі мүм-
кін, бірақ олар қазақ тілінде бұрыннан бар сөздер. Сондай сөздерді өзге тілдерден енген 
кей бір  атаулардың  баламасы  ретінде  ұсындық.  Сөздікті  құрастыру  барысында  əртүрлі 
ғы лы ми басылымдардан алынған атаулардың бірнеше нұсқаларын (варианттарын) қатар 
бер дік. Себебі орыс тілінен, ағылшын тілінен кейбір сөйлемдерді қазақша тəр жі ма ла ған-
да маз мұн дық өзгеріс болуы мүмкін екендігін ескердік. Кейбір жиі кездесетін, бірақ ма-
ғы на сы өзгере бастаған немесе өте сирек кездесетін сөздерге қысқаша түсініктеме беруге 
тырыстық.
«Тағам» деген сөздің ауқымы кең, мағынасы терең ұғым. Қазақ тіліндегі ас, дəм, та-
мақ, ішіп-жем, ас-су, азық, қорек, ас-дəм, дəм-тұз, ас-ауқат, ауқат, ауқат-сауқат деген атау-
лар дың бəрінің жеке-жеке сипатын жинақтап, ортақ бір ұғымға сыйғыза алатын, тер мин-
дік қасиеті бар күрделі атау – тағам сөзі болар еді. Ал тағамның сан-салалы құпиясын 
зерт тей тін  ғылымды  (нутрициология)  бүгінде  «Тағамтану»  деп  атау  тілдік  айналымға 
сі ңі сіп кеткен сөз. Осы ұғымның аясында жиі кездесетін тағамдық өнімдердің, азық-тү-
лік тің, олардың құрамбөліктерінің жəне өңдеуге қатысты технологиялық процестердің, 
та ғам ның адам организміне əсер етуімен байланысты жағымды немесе жағымсыз өз ге-
ріс тер ді бейнелейтін орысша атау сөздерді де əліпбилік жүйеге салып, олардың қазақша-
ағыл шын ша баламаларын бердік. 

4
А
АБГОРА 
піспеген (қатты) жүзім 
(татымдық ретінде қолданады)
abgora (unripe grape used 
for taste additions)
АБЕС 
сылама қамыр, сауыт қамыр 
(тауық, үйрек, т.б. өнімдердің 
сыртын тұмшалап орап тандырда 
немесе көмбелеп пісіру үшін 
қолданылатын, бірақ жеуге 
пайдаланылмайтын қамырдың 
жалпы атауы)
abeso (a type of dough 
(pastry) used for meat, 
chicken, duck preparation 
by wrapping them in 
tandoor but not eatable)
АБИЛИРОВАНИЕ 
сою (боршалау, аршу, жүнін жұлу, 
ішек-қарнын ақтармалау, тазарту, 
үйту, т.б. өңдеудің жалпы атауы)
gilling (longitudinal  
cutting of meat for jerking; 
to do the preliminary 
processing of any food of 
animal origin)
АБИЛИРОВАТЬ ПТИЦУ 
құстың жүнін жұлып, үйтіп, ішін 
ақтармалау
to draw fowl
АБИЛИРОВАТЬ РЫБУ
балықтың қабығын аршу, 
қанаттарын кесу, ішін ақтармалау
to clean fi sh
АБЛАКТАЦИЯ
аблактация, емшектен шығару
ablactation
АБРИКОС
өрік
apricot
АБРИКОСОВОЕ ВАРЕНЬЕ
өрік мұраппасы
apricot jam
АБСОЛЮТНАЯ ВЛАЖНОСТЬ 
   ВОЗДУХА
ауаның шектік ылғалдылығы
absolute moisture of the  
air
АБСОЛЮТНАЯ НЕДОСТА-
   ТОЧНОСТЬ
мүлдем жеткіліксіздік
absolute defi ciency
(insuffi ciency)
АВИТАМИНОЗ
витаминсіздік
avitaminosis, vitamin 
defi ciency
АВТОМАТИЗАЦИЯ
автоматтандыру
automation
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗ-
   ВОДСТВА
өндірісті автоматтандыру
automation of the produc-
tion, manufacturing auto-
mation
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
автоматтандырылған
automated, automatized
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
автоматты тізбек, автомат желісі
automatic line
АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАКРЫ-
   ВАЮЩАЯСЯ ДВЕРЬ
өздігінен жабылатын есік
automatically closable door
АВТОМОБИЛЬ САНИТАР-
   НЫЙ
санитарлық автомобиль
ambulance (car), medical 
vehicle
АГАЛАКТИЯ
емшектен сүт шықпау
agalactia
АГАР МЯСОПЕПТОННЫЙ
ет-пептонды агар
beef-extract [meat-   
extract, meat infusion], 
agar
АГЕВЗИЯ (АГЕЙЗИЯ)
астың дəмін ажырата алмау
ageusia
АГЕНТ
агент, себепкер
agent
АГИТАЦИЯ, ПРОПАГАНДА
үгіт-насихат
agitation, propaganda

5
АГЛЮТЕНОВАЯ ДИЕТА
глютенсіз емдəм
agglutin diet
АГОРН
агорн (Канада, Америка үйеңкісі 
шырынынан алынатын қант, құра-
мында фруктоза көп)
maple sugar (sugar taken 
from juice of Canadian, 
American maple)
АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА
аграрлық саясат
agricultural policy
АЛЫЙ
ал қызыл
vermilion, scarlet
АММИАК
мүсəтір
ammonia
АГРЕГАТ ДОИЛЬНЫЙ
сауу, агрегаты, сауу қондырғысы
milking unit
АГРЕГАТ ХОЛОДИЛЬНЫЙ
тоңазытқыш қондырғы
refrigerator set
АГРОКОМПЛЕКС
агрокешен
agricultural complex
АГРОКУЛЬТУРА
1. екпе дақыл; 2. егін өсіру мəде-
ниеті
agriculture
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
   КОМПЛЕКС (АПК)
агроөнеркəсіптік кешен (АӨК)
agricultural sector
АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ МЕТОД 
   ЗАЩИТЫ УРОЖАЯ
егісті қорғаудың агротехникалық 
əдісі
agrotechnical method of 
the harvest protection
АДАПТАЦИЯ
бейімделу
adaptation
АДАПТИРОВАННАЯ ДИЕТА
бейімделінген (сəйкестендірілген) 
емдəм
adapted diet
АДАПТИРОВАННЫЕ СМЕСИ
сəйкестендірілген қоспалар
adapted mixtures (identi-
fi ed diet)
АДЕКВАТНОСТЬ ПИТАНИЯ
тамақтандырудың сайма-сайлығы, 
тағамның сайма-сайлығы
 adequacy of the 
alimentation 
АДЕКВАТНОСТЬ ПИЩЕВАЯ
қоректің сайма-сайлығы
food adequacy, alimen- 
tary adequacy
АДЕКВАТНЫЙ
үйлесімді, сайма-сай, барабар, 
теңбе-тең, талапқа сай
adequate
АДИНАМИЯ
адинамия, қимылсыздық, қимыл-
дың жоқтығы
adynamia
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТ-
   ВЕТСТВЕННОСТЬ
əкіми (əкімшілік) жауапкершілік
administrative responsi-
bility
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРА-
   ВОВЫЕ АКТЫ
əкіми-құқықтық ережелер, əкіми-
құқықтық акт (құжат)
administrative and legal 
documents
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕР-
   РИТОРИАЛЬНЫЙ
əкіми-территориялық, əкімшілік-
аумақтық
administrative-territorial
АДМИНИСТРАЦИЯ
əкімият, əкімшілік
administration
АДРЕС
мекенжай
address
АЗАЛИЯ
азалия (улы өсімдік)
azalea (poisonous plant)
АЗОТ ОБЩИЙ
жалпы азот
total nitrogen
АЗОТ ОСТАТОЧНЫЙ
қалдық азот, азот қалдығы
rest [nonprotein] nitrogen
АЗОТ СВЯЗАННЫЙ
байланысқан азот
constrained [combined]
nitrogen 
АЗОТ УСВОЯЕМЫЙ
сіңімтал азот
assimilability nitrogen
АЗОТЕМИЯ
азотемия (қанда азот көбеюі)
azotemia [uremia] (nitro-
gen acceleration in blood)
АЗОТИСТОЕ ВЕЩЕСТВО
азотты заттек
nitrous substance
АЗОТИСТОЕ РАВНОВЕСИЕ
азот тепе-теңдігі
nitrous [nitrogen]
equilibrium
АЗОТИСТЫЕ ОСНОВАНИЯ
азоттық негіздер
nitrous foundations, basic 
nitrogens

6
АЗОТИСТЫЙ БАЛАНС
азоттық үйлесім, азоттық баланс, 
азот теңерімі
nitrous (nitrogen) balance
АЗОТИСТЫЙ БАЛАНС 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
кері азоттық баланс
negative nitrous [ nitro-
gen] balance
АЗОТИСТЫЙ БАЛАНС ПОЛО-
   ЖИТЕЛЬНЫЙ
оң азоттық баланс
positive nitrous (nitrogen) 
balance
АЗОТИСТЫЙ ДЕФИЦИТ
азоттық тапшылық, азот тапшы-
лығы (син.: кері азоттық баланс)
nitrous [nitrogenous] 
defi cit (nitrogen 
deffi ciency)
АЗОТИСТЫЙ МИНИМУМ
азоттық минимум (син.: протеин-
нің физиологиялық ең аз мөлшері)
nitrous [nitrogenous]
minimum (physiological 
protein deffi ciency)
АЗОТИСТЫЙ ОБМЕН
азот алмасуы
nitrogen metabolism
АЗОТОСОДЕРЖАЩИЙ
азотты, құрамында азот бар
nitrogen-containing, 
nitrogen-bearing
АЙВА
беке, беже, беһе
quince
АКАРИЦИДЫ
акарицидтер (кенелерді жоятын 
заттектер)
acaricides (substances 
killing insects)
АКВАКУЛЬТУРА
аквакультура (қолдан өсірілген ба-
лық, ұлу, шаян тəрізділер, балдыр 
сияқты су организмдері)
aquaculture (water orga-
nisms – fi sh grown up 
in domestic conditions, 
cancroid, snail, seaweed)
АКВАТОРИЯ
айдын
area of water, water area
АКВЕДУК
сужетек, науа
aqueduct
АККЛИМАТИЗАЦИЯ
жерсіндіру, жерсіну (жаңа кли-
матқа бейімделу)
acclimatization, 
acclimation (adapted to a 
new climate)
АККРЕДИТАЦИЯ
тіркеу
accreditation 
АКОНИТ
уқорғасын, бəрпі (улы өсімдік)
monkshood, wolfsbane, 
aconitum (poisonous  
plant)
АКСЕЛЕРАЦИЯ
ерте есею, тез өсу
acceleration
АКТ 
акт, 1. əрекет, іс-əрекет, іс-қимыл; 
2. мемлекеттің жəне ұйымдардың 
ереже, заңдары; 3. құқылық жəне 
т.с.с. құжат
act, 1. act, action; 2. act 
(law), statement; 
3. document, certifi cate 
  
~ глотания
жұтыну əрекеті
swallowing, deglutition, 
ingestion
  
~ расследования
тергеп тексеру актісі
investigation (of)
 
 ~ санитарного обследо-
     вания
санитариялық тексеру актісі
sanitary examination of
АКТИВ
актив, озат топ, белсенділер
active, assets
АКТИВАТОР
белсендіргіш
activator, promoter
АКТИВИРОВАННЫЙ
белсендірілген
activated 
АКТИВИРОВАТЬ
белсендіру
to activate
АКТИВНО
белсене
actively
АКТИВНОЕ ВЕНТИЛИРО-
   ВАНИЕ
үдете желдету
active ventilation
АКТИВНОСТЬ
белсенділік
activity, potency
  
~ питательных веществ
нəрлі заттектердің белсенділігі
nutrients activity

7
АКТИНОМИКОЗ
боғмала
actinomycosis
АКТУАЛЬНЫЙ
көкейкесті
topical, actual
АЛИМЕНТАРНАЯ ДИСПЕП-
   СИЯ
ауқаттан іш бұзылу, алиментар-  
лық диспепсия
alimentary dyspepsia
АЛИМЕНТАРНАЯ ДИСТРО-
   ФИЯ
ауқаттық дистрофия, алиментар-  
лық дистрофия
nutritional [alimentary,  
war hunger] dystrophy 
АЛИМЕНТАРНАЯ НЕДОСТА-
   ТОЧНОСТЬ
ауқат жеткіліксіздігі, алиментар-   
лық жеткіліксіздік
 alimentary insuffi ciency 
[defi ciency]
АЛИМЕНТАРНО-ТОКСИЧЕС-
   КАЯ АЛЕЙКИЯ (АНГИНА)
ауқаттық-уытты баспа, алимен-
тарлық-уытты алейкия
alimentary-toxic aleukia, 
quinsy, (angina)
АЛИМЕНТАРНОЕ ОЖИРЕ-
   НИЕ
ауқаттық семіру, ауқаттық 
(алиментарлық) семіздік
alimentary obesity
АЛИМЕНТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ
ауқаттық аурулар, алиментарлық 
аурулар
alimentary diseases
АЛИМЕНТАРНЫЕ ФАКТОРЫ
ауқаттық ықпалдар (факторлар)
alimentary factors
АЛИМЕНТАРНЫЙ
ауқаттық, алиментарлық
alimentary, nutritional, 
nutritive
  
~ маразм
ауқатсыздықтан азу
 ~ marasmus
АЛИМЕНТЫ
ауқатақы
alimony
АЛКАЛОЗ
алкалоз, сілтіліктің көтерілуі
alkalosis
АЛКОГОЛИЗМ
маскүнемдік
alcoholism
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
алкогольді ішімдіктер
alcoholic drinks
АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
аллергиялық аурулар
allergic diseases
АЛЛЕРГИЯ
аллергия (организмнің аллергенге 
қалыптан тыс жауабы)
allergy (external reaction 
of organism from al-   
lergy)
  
~ пищевая
тағами (тағамдық) аллергия
 ~ alimentary [dietary, 
food]
АЛЫЧА, ТКЕМАЛИ 
(слива 
   согдийская)
алыча, соғды қара өрігі
cherry plum
АЛЬБУМИН
альбумин (суда еритін қарапайым 
протеин)
albumin (simple albumin 
dissolved in water)
АЛЬБУМИНОВОЕ МОЛОКО
альбуминді сүт
albuminous milk
АЛЬБУМИНУРИЯ
альбуминурия (альбуминнің несеп-
пен бірге шығуы)
albuminuria, proteinuria 
(albumin exit with urine)
АМАСТИЯ
емшексіздік
amastia, amazia
АМБАР
қамба
granary, barn
АМБАРНАЯ МОЛЬ, ЗЕРНО-
   ВАЯ МОЛЬ
қамба күйесі, дəн күйесі 
granary moth, grain moth
АМБАРНАЯ ОГНЕВКА
қамбаның қанкөбелегі
barn pyralid [snout moth] 
АМБАРНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ
қамба зиянкестері (əртүрлі 
қоңыздар, басқа да насекомдар, 
шыбын-шіркейлер)
granary pests
АМБАРНЫЕ ДОЛГОНОСИКИ, 
   РИСОВЫЕ ДОЛГОНОСИКИ
қамбаның бізтұмсық қоңызы, кү-
ріш бізтұмсық қоңызы
granary weevils, rice wee-
vils
АМБАРНЫЙ УРОЖАЙ
қамбадағы астық
granary harvest
АМБИГЮ
томыртқалау (ыстық тамақ пен 
мұздай тамақты аралас ішу)
ambigyu (combination of 
hot and cold food taking)
АМБУЛАТОРНЫЙ БОЛЬНОЙ
амбулаториялық науқас (емханаға 
барып-келіп емделуші науқас)
out-patient, sick

8
АМИГДАЛИН
амигдалин (ащы бадам, шабдалы 
т.б. өсімдіктердің ащы дəнекте-
рінде болатын заттек, өте улы 
синил қышқылына айналады)
amygdalin (bitter almond, 
substance contained in 
peaches` stones and other 
fruits, transformed into 
very poisonous prussic-
acid)
АМИЛАЗА 
(син. диастаза)
амилаза (көмірсуларды ыдырата-
тын фермент)
amylase (ferment carbo-
hydrates disintigrating)
АМИЛОЛИТИЧЕСКИЙ
көмірсуқорытушы
starch-splitting
АМИНОКИСЛОТНЫЙ 
   АНТАГОНИЗМ
амин қышқылдардың ара 
қайшылығы
amino acid antagonism
АМИНОКИСЛОТНЫЙ БА-
   ЛАНС
амин қышқылдық үйлесім
amino acid balance
АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОС-
   ТАВ
амин қышқылдық құрам
amino acid composition
АМИНОКИСЛОТЫ
амин қышқылдары
amino acid
АНАБОЛИЗМ
анаболизм (түзілістік процесс 
(үдеріс) тірі организмнің қоршаған 
ортадан əртүрлі қоректік заттек-
терді қабылдап алып, оны өз 
бойына сіңіру құбылысы)
anabolism (biological 
process of alive organism, 
directed on nutrition 
substances getting 
from environment and 
absorbtion of them)
АНАЛГЕЗИРУЮЩЕЕ 
   СВОЙСТВО
ауырғанды (ауырсынғанды) 
басатын қасиет
analgesic property  
[quality] 
АНАЛИЗ
анализ, талдау, талдама, ажырату
analysis, examination,   
test, assay, estimation
  ~ качественный
сапалық талдау
qualitative (analysis) 
  ~ количественный
сандық талдау
quantitative (analysis) 
(quantitation, quantifi ca-
tion) 
  ~ крови
1. қанды талдау; 2. қан талдамасы 
(қан көрсеткіші)
~ 1. blood analysis; 
2. blood test, blood count, 
blood examination
  ~ санитарно- бактерио-
     логический
санитариялық-бактериологиялық 
талдау
sanitary-bacteriological 
(test) 
  ~ санитарной воды
су тазалығын талдау (су сапасының 
гигиеналық көрсеткіштерін анық-
тау жəне олардың мемлекеттік 
стандартқа сəйкестігін бағалау)
~ sanitary water (analysis) 
(hygienic data revealing 
of water quantity and 
assessment of its con-
formance to state stan-
dards)
  ~ структурный 
құрылымдық талдау
structural 
  ~ химический
химиялық талдау
chemical 
  
~ эпидемиологический
эпедемиологиялық талдау, індет- 
тік талдау
epidemiological 
АНАЛИЗАТОР
талдауыш
analyzer
АНАЛИЗИРОВАТЬ
талдау жасау
to analyze
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
талдау əдістері
analytic(al) methods
АНАЛОГИЧНЫЙ
ұқсас, тақілетті
analogous
АНАЛОГИЯ
үйлес нұсқа, ұқсастық
analogy

9
АНАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ
айналшық, анус
rectal orifi ce, anus
АНАМНЕЗ
сыртартқы (еске түсіру)
anamnesis (case hystory)
АНАНАС
ананас (шырын жемісті тропика-
лық өсімдік)
pineapple (tropic plant)
АНАЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ
анаэроб бактериялар
anaerobic bacteria
АНАЭРОБЫ
анаэробтар (оттек жоқ жағдайда 
өсіп-өнетін микробтар)
anaerobes (microbes living 
without oxygen)
АНГЕЛЕК 
(дыня-скоро-
   спелка)
əңгелек
melon
АНГИНА
баспа
quinsy, angina, angine, (ac-
ute) tonsillitis, sore throat
АНЕМИЯ
анемия (қанда гемоглобиннің 
азаюы)
anemia (hemoglobin 
decreasing in blood)
  ~ беременных
екіқабат əйелдер анемиясы
~ pregnant women
  ~ врожденная
туа біткен анемия
congenital 
  ~ хроническая
созылмалы анемия
chronic 
АНИС
даршын, анис (хош иісті май шыға-
тын өсімдік, дəні дəмдеуіш ретінде 
қолданылады)
anise (fragrants taken from 
this plant, anise grains are 
used as spices)
АНКЕТА
сауалнама
questionnaire
АНКЕТИРОВАНИЕ
сауалнама тарату, анкета жүргізу
questioning
АНКЕТНЫЙ МЕТОД
сауалнама əдісі, анкеталық əдіс
questionary method
АНОРЕКСИЯ
тəбетсіздік
anorexia
АНОСМИЯ
аносмия, иісті сезбеушілік, иісті 
сезінбеу
anosmia (smell insensiti-
vity)
АНТАГОНИЗМ ВЕЩЕСТВ
заттектер қайшылығы
antagonism of the sub-
stance
АНТАГОНИЗМ ЭФФЕКТА 
   ФАКТОРОВ
ықпалдар əсерінің қайшылығы, 
факторлар əсерінің қайшылығы
antagonism of factors’ 
effect  
АНТИАНЕМИЧЕСКИЙ
анемияға қарсы
antianemic
АНТИАНЕМИЧЕСКИЙ 
   ФАКТОР
анемияға қарсы ықпал (фактор)
antianemic factor
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ 
   ДЕЙСТВИЕ
бактерияға қарсы əсер, антибак-
териялық əсер
antibacterial action
АНТИВИТАМИНЫ
антивитаминдер (организмде 
витаминдердің əсерін жоятын 
заттектер)
antivitamin (substances 
inhibiting vitamins’ action 
in organism)
АНТИДОТ
у қайырғы, антидот
antidote, toxicide, antipoi-
son
АНТИДОТАРИЙ
у қайырғылар рецептерінің жинақ 
кітабы
antidotary (a book of 
antidote recipes)
АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ МАТЕ-

Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 7.43 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет