Қазақстан республикасы білім жәНЕжүктеу 170.39 Kb.
Pdf просмотр
Дата03.05.2017
өлшемі170.39 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ  

ҒЫЛЫМ МИНИСТЕРЛІГІ 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АҚ «АЛМАТЫ  ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ 

БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ 

 «АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР»  КАФЕДРАСЫ 

 

 

 

 

 

                                     «Бекітемін» 

 

  АТФ деканы___________ С.С.Табултаев 

  «_____»__________________2013 ж.   

 

 

 

 

 

 

КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ  (Силлабус) 

“Программалаудың қазіргі заман әдістері мен құралдары” пәні бойынша 

5В070300 –«Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған 

 

Курс  - 3     

Семестр - 6                                                                        

Барлығы - 3  кредит      

ECTS барлығы - 3 кредит                                                                                                                                                                  

Жалпы сағаттар саны –  135 сағат 

соның ішінде 

Дәрістер – 30 сағат  

Лабораториялық сабақтар  - 30 сағат 

СӨЖ  - 75 сағат 

соның ішінде 

СОӨЖ -  30 сағат                   

Курстық  жұмыс 

Емтихан   

  

 

Алматы 2013  

 

Курс  бағдарламасын  «Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасының  аға 

оқытушысы  Алибиева  Жибек  Мейрамбекова,  5В070300  –Ақпараттық 

жүйелер  мамандығының  жұмыс  оқу  жоспары  негізінде  жасаған  (21.06.2011 

ж. №10 хаттама ҒК Бекітілген). 

 Курс  бағдарламасы  03  маусым  2013  жылы,  №  11  хаттама  бойынша 

«Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасының  мәжілісінде  қарастырылған  және 

бекітілген. 

 

Кафедра  меңгерушісі  ________________ Имангалиев Ш.И.  

Курс  бағдарламасы  «Ақпараттық  технологиялар»  факультетінің  оқу-

әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  қарастырылған  және  бекітілген  (хаттама 

№___,  _______2013 ж). 

 

Пән: Программалаудың қазіргі заман әдістері мен құралдары 

 

Оқытушы: Алибиева Жибек Мейрамбековна 

АЭБУ, аға оқытушы, Ақпараттық технологиялар факультеті, 

«Ақпараттық 

жүйелер» 

кафедрасы, 

каб._Б331_., 

тел.2925095, 

auesis_2013@mail.ru. 

 

 

Пән бойынша деректер Аталуы «Программалаудың қазіргі заман әдістері мен құралдары» 

Кредиттер саны -3  

Оқу жоспарынан көшірме 

 Кесте 1 

К

урс


 

С

емес

тр

 кре

ди

ттер

 

Апта ішіндегі академиялық сағаттар дә

рісте


р 

Лабора


тор

иял


ық са

ба

қтар

 

*СӨЖ    *СОӨЖ Барлығы              

Бақылау түрі 

 

 Емтихан 


 

Курс  бойынша  аудиториялық  сабақтардың  өткізілетін  орны  мен 

уақыты. 

Сабақ кестесіне сәйкес 

 


  

1  Пәннің мақсаты және міндеттері 

  1.1  Пәнді оқытудың мақсаты 

«Программалаудың  қазіргі  заман  әдістері  мен  құралдары»  курсының 

мақсаты ақпараттық жүйелерді программалаудың қазіргі  заман әдістері мен 

құралдарының  тәжірибелік  және  теориялық  негіздерін  құрылымдық  және 

обьектілі  –  бағытталған  жолдар  бойынша  сәйкес  әдістемелер  мен  CASE  –

технологияларды меңгеру болып табылады. 

 Пәннің міндеттері:  

 Студенттерді 

бизнес 


– 

процесстерді 

моделдеудің 

негізгі 


әдістемелерімен таныстыру; 

 Бизнес  –  процесстерді  моделдеу  үшін  құрылымдық  және  обьектілі  – 

бағытталған жобалау әдістерін қолдану бойынша біліктіліктерін дамыту; 

 

Тыңдаушыларды CASE-құралдарының негіздерімен таныстыру.   1.2  Пәнді оқытудың міндеттері 

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуі керек: 

 

ПҚ  ұйымдастыру,  ақпараттық  жүйелердегі  қазіргі  заман  ПҚ  өңдеу технологиялары  және  олардың  даму  перспективалары  жайында 

түсініктері болуы керек

 құрылымдық талдау және жобалау әдістемелерін IDEFO, IDEF3, DFD, 

IDEF1X; 


объектілі-бағытталған 

талдау 


әдістемелерін, 

UML 


унифицирленген моделдеу тілін білу керек

 программалаудың  қазіргі  заман  құралдарын  қолдана  отырып  соның 

ішінде BPwin, Erwin, Rational Roze - CASE – құралдаын қолданып АЖ 

автоматтау үрдісін моделдеуді білу керек;   

 программалық  өнімдерді  өмірлік  циклмен  технологиялық  үрдістермен 

қамтамасыздандыру  есептерін  шешу  үшін  керекті  қазаргі  заман 

аспаптық құрлдарын қолдану біліктіліктерін меңгеру керек

 

1.3. Пререквизиттер

 

   Ақпараттық  жүйелер  негізі.  Деректер  қорын  жобалау.  Есептеу 

жүйелерінде деректер қорын ұйымдастыру   1.4  Постреквизиттер 

Ақпараттық  басқару  жүйелері  және  дипломдық  жобалар  немесе 

жұмыстарды орындауда қолданылады. 

 

2 Білімдерін бағалау және бақылау  

 

Семестр  бойына  студенттердің  оқу  жұмыстарын  жүйелі  және  үнемі 

бақылап  отыруды  қамтамасыздандыру  үшін  АЭБУ  білімді  рейтингілік 

бақылау түрі қолданылады. 

Студенттердің  білімін  бағалауда  ағымдық  бақылау  үшін  5 

лабораториялық жұмыс  және курстық жұмыс орындаулары керек. 

Ағымдық  бақылау  нәтижесінің  тапсыру  уақыты  пән  бойынша  оқу 

үрдісіндегі календарлық графикке байланысты анықталады.  

«Программалаудың қазіргі заман әдістері мен құралдары» пәні 

бойынша барлық бақылау түрлерін тапсырудың календарлық графигі 

Апталар  

10 

11 


12 

13 


14 

15 


Апта 

ішіндегі 

бақылау 

саны 
 

Бақылау 

түрлері 


Л1  Л1 

Л1 


Л2 

Л2, 


КЖ

1

 Л

2

 Л3 

АБ1 


Л3

 

Л3 

Л4

 Л4

 

Л4 

Л5 


Л5 

КЖ

2 

Л5 


КЖ 

АБ2


 

Бақылау түрлері:     Л – лабораториялық жұмыс, Б –бақылау, ӨЖ – өзіндік жұмыс, АБ –аралық бақылау, 

КЖ – курстық жұмыс, КЖ – жоба, Кл – коллоквиум, Р – рефераттар, Эс – эссе, ЕГЖ –есептеу графикалық 

жұмыстар, Кс – кейс-стадиялар және т.б.  

 

3

 

 Пәннің мазмұны 

«Программалаудың  қазіргі  заман  әдістері  мен  құралдары»  пәнін  оқу 

міндетті  дәрістік  (2  кредит)  және  лабораториялық  сабақтар  (1  кредит),  

сондай-ақ  студенттердің  өзіндік  жұмыстарын  жасаудан  тұрады  (СӨЖ  және 

СОӨЖ).  

Негізгі  оқу  аралығы  (15  апта)  кредиттік  технология  бойынша  студенттік 

оқу  үрдісіне  деген  жауапкершілігіне  негізделіп  жүргізіледі.  Бұл  аралықтағы 

сабақтар  сұлбасы  келесі  түрде  беріледі:  әрбір  апта  ішінде  1  дәріс  –  2  сағ. 

(әрбір  дәріс  100  минут),  әрбір  апта  ішінде 1  лабораториялық  сабақ  -    2  сағ. 

(әрбір лабораториялық сабақ 100 минут), апта сайын білім алушының өзіндік 

жұмысы  (СӨЖ)  –  5  сағ.,  ол  есептеу-графикалық-жұмыстардан,  дәрістерден, 

тәжірибелік  және  лабораториялық  сабақтарға  дайындықтардан  тұратын 

өзіндік жұмыстардан құрастырылады, соның ішінде СОӨЖ -2 сағ. Әрбір апта 

сайын  (консультация  және  курстық  жұмыстарды  немесе  жобаларды 

тапсыру). 

 

3.1 Дәрістер (30 сағат)  

Дәр/ 


апта. 

Күні                                        Тақырыбы 

Әдебиеттер 

тізімінің нөмірі 

1/I 

 

Программалаудың  қазіргі  заман  технологияларының негізгі түсініктері (2сағат) 

Конспект, 

Ә.1,3 

2/II 


 

Өмірлік 


цикл 

моделдері. 

ӨЦ 

моделдерінің стадиялары. Негізгі  моделдер.  Сарқырамалы  модель. 

Инкрементті 

модель. 

Спиральды 

 

модель. 


Компонентті-бағытталған модель (2сағат) 

Конспект, 

Ә.1,3 

3/III 


 

Программалық қамтаманы өңдеудің унифицирленген 

үрдісі Rational Unified Process(2сағат) 

Конспект, 

Ә.1,3 

4/IV 


 

RUP методологиясының мінездемесі. Методологияда 

ерекшеленетін 

методология 

үрдістері 

мен 


стадиялары 

Үрдістерді фазалар 

бойынша 


тарату(2сағат) 

Конспект, 

Ә.1, 3 

5/V 


 

Функциональды 

талдау 

және 


жобалау 

методологиясы.  SADT  (IDEF0)  концепциясының 

Конспект, 

Ә.1,2,,4,5,6 негізгі жағдайлары(2сағат) 

6/VI 


 

Ақпараттық  ағымдар  моделінің  қарым-қатынас 

логикасы  (IDEF3).  PFDD  диаграммалары,  OSTN 

диаграммалары(2сағат) 

Конспект, 

Ә.1,2,,4,5,6 

7/VII 

                                          

Деректер  ағымын  моделдеу.  Негізгі  нотациялары. 

DFD диаграммалары(2сағат) 

Конспект, 

Ә.,1,2,,4,5,6 

8/VIII 


 

 

Деректер  қорын  моделдеу.Негізгі  нотациялары. IDEF1X диаграммалары(2сағат) 

Конспект, 

Ә.1,2,,4,5,6 

9/ IX 


 

Обьектілік  моделді  құрудің  негізгі  принциптары. 

Унифицирленген моделдеу тілі UML (2сағат) 

Конспект, 

Ә.1,5,6 

10/X 


 

Диаграммалардың негізгі түрлері (2сағат) 

Конспект, 

Ә.7,8 


11/XI 

 

Қолдану вариантының 

диаграммасы. 

Тізбек 

диаграммасы. Әрекеттесу 

және 


кооперация 

диаграммалары (2сағат) 

Конспект, 

Ә.3,6 


12/XII 

 

Жүйе  класстарын  UML  қолдана  отырып  моделдеу. Класстар диаграммасы (2сағат) 

Конспект, 

Ә.3,5,6  

13/XIII 


 

Жүйе  күйлерін  UML  қолдана  отырып  моделдеу. 

Қызмет диаграммасы (2сағат) 

Конспект, 

Ә.1,5,6 

14/XIV 


 

Жүйе  компоненттерін  UML  қолдана  отырып 

моделдеу. Компоненттер диаграммасы (2сағат) 

Конспект, 

Ә.7,8 

15/XV 


 

Жүйе  түйіндерін  UML  қолдана  отырып  моделдеу. 

Ашып қарау диаграммасы (2сағат) 

Конспект, 

Ә.7,8 

 

3.2 Лабораториялық сабақтар (30 сағат)  

Лаб. жұм./ 

апта.  

Күні 


Тақырыбы 

Әдебиеттер 

тізімінің  нөмірі 

және бөлімі 

1/I-II 

 

Лабораториялық  жұмыс  №1  "BPwin  пакетінің негізгі  функцияларын  оқып  үйрену".  BPwin 

ортасында  IDEF0,  DFD  -  моделдерін  өңдеу  (6 

сағат) 

Конспект, Л.1,3 

2/ III-IV 

 

Лабораторлық  жұмыс  №2.  "BPwin  пакетінің негізгі  функцияларын  оқып  үйрену".  BPwin 

ортасында  IDEF3-моделдерін өңдеу (6 сағат) 

Конспект, 

Л.1,3 


3/V-VI 

 

Лабораторлық  жұмыс  №3.  ERwin  пакетінің негізгі  функцияларын  оқып  үйрену.  ERwin 

ортасында IDEF1X -моделін өңдеу (6 сағат) 

Конспект, 

Л.1,2,4,5,6 

4/ VII- VIII 

 

  

Лабораторлық  жұмыс  №4.  Rational  Roze 

пакетінің  негізгі  функцияларын  оқып  үйрену. 

Rational 

Roze 

ортасында прецеденттер 

диаграммасын, класстар диаграммасын өңдеу (6 

сағат) 

Конспект, Л.1,2,4,5,6 

5/ ХIII-ХV 

 

Лабораторлық  жұмыс  №5.  Rational  Roze пакетінің  негізгі  функцияларын  оқып  үйрену. 

Rational 

Roze 

ортасында обьетілердің 

әрекеттесуінің 

диаграммасын, 

күйлер 


диаграммасын өңдеу (6 сағат) 

Конспект, 

Л.1,2,4,5,6 

 

 


      3.3 Студенттердің өзіндік жұмыстарының графигі (75 сағат): 

 

№ 

р/р Сабақтардың 

түрлері 


        СӨЖ тақырыптары 

Тапсыру 


уақыты, 

СӨЖ, 


ЕГЖ, 

 КЖ 


тақырыбы 

және т.б. 

Әдебиетте

р  тізімінің 

нөмірі 

және 


бөлімі 

 Дәрістер 

 

 Алдыңғы дәрістерде 

өтілген 


материалдармен жұмыс 

 Әрбір  апта 

сайын 

Конспект, оқулық 

Лаборатория Болатын  лабораториялық  сабақты 

жүргізу үшін керекті материалдармен 

танысу және дайындау 

Әрбір  апта 

сайын 

Әдістемелік 

нұсқаулық

тар Курстық жоба Курстық  жоба  тақырыбы  бойынша 

бөлімдерді  орындау  әдістері  мен 

теориясын оқып үйрену 

14,15 


апталар 

Әдістемелі

к 

нұсқаулықтар 

 СӨОЖ 

Қосымша материалдар оқу 

Әрбір  апта 

сайын 


Қосымша 

әдебиеттер  

3.4

 

Оқытушының  бақылауымен  өткізілетін  студенттердің  өзіндік жұмыстары (СОӨЖ) (30 сағат) 

 

Оқытушының  бақылауымен  өткізілетін  студенттің  өзіндік  (СОӨЖ) жұмысы ретінде студенттер курстық жоба орындайды. 

Курстық  жобалар  АЖ  жобалау  үрдістерін  студенттермен  меңгеру, 

білімдерін тексеру және жеке өзіндік жобалауда алған білімдерін қолдануда 

біліктілітерін көрсету үшін жасалады. 

Курстық  жоболаудың  мақсаты  –  берілген  пәндік  аймақ  үшін  АЖ 

жобалауды өңдеу. 

Курстық жобалаудың бөлімдері АЖ моделдерін зерттеу сұрақтарымен  

бүтіндей, 

немесе 

әртүрлі 


тағайындалудағы 

компоненттер 

және 

ішкіжүйелермен  (бағдарламалық,  ақпараттық,  техникалық  және  т.б.)  толықтырылуына болады. 

 

Курстық жұмыс тақырыптары:  

1  Автоматтандырылған  ақпараттық  жүйе  «Құрал  жабдықтарды 

жөндеу». 

2  Автоматтандырылған  ақпараттық  жүйе  «Баскетбол.  Қыздар 

суперлигасы» 

3  Автоматтандырылған  ақпараттық  жүйе  «Автокөліктерді  техникалық 

қарау»  


4  Автоматтандырылған  ақпараттық  жүйе  «Қалааралық  сөйлесулердің 

төлемін жүргізу» 

5  Автоматтандырылған  ақпараттық  жүйе  «Интернетке  қатынау 

орталығының қызметтерінің төлемін жүргізу» 

6  Автоматтандырылған ақпараттық жүйе «Станок құрамалары» 

7 Автоматтандырылған ақпараттық жүйе «Өндіріс кадрлары» 

Автоматтандырылған ақпараттық 

жүйе 


«Әртүрлі 

өндіріс 


орындарымен  шығарылатын  тауарлар  жайында  деректер  банкін  құру» 

(жарнама). 

9 Автоматтандырылған ақпараттық жүйе «Сақтандыру келісім шартын 

есептеу» 

10 

Автоматтандырылған ақпараттық 

жүйе 


«Сұраныс 

және 


ұсыныстарды есептеу»  

11  Автоматтандырылған  ақпараттық  жүйе  «Бұйрықтар  және 

тапсырмаларды есептеу» 

12 Автоматтандырылған ақпараттық жүйе «Жалақыны есептеу» 

13  Автоматтандырылған  ақпараттық  жүйе  «Есептеу  әрі  оргтехника 

құралдарын есептеу» 

14  Автоматтандырылған  ақпараттық  жүйе  «Ұйым  қоймасынлдағы  

инвентарларды есептеу» 

15 Автоматтандырылған ақпараттық жүйе «Клиникалық больницадағы 

пациенттерді есептеу». 

16  Автоматтандырылған  ақпараттық  жүйе  «Азаматтардың  досуг 

өткізетін орындары» (қала бойынша ақпаратттық қызмет орны) 

17 Автоматтандырылған ақпараттық жүйе  «Жастар досугы» 

18 Автоматтандырылған ақпараттық жүйе  «Қаладағы көрме залдары» 

19 Автоматтандырылған ақпараттық жүйе «Құрал жабдықтардың істен 

шыққандарын есептеу» 

20 

Автоматтандырылған ақпараттық 

жүйе 


«Аралық 

баспа 


орталығындағы шығарылымдар каталогы». 

 

Курстық  жобаның  түсіндірме  жазбасы  келесі  бөлімдерден  тұруы 

міндетті: 

       Мазмұны 

       Кіріспе  

    1. АЖ жобалау және талдаудың бар әдістеріне шолу жасау  

 1.1АЖ жобалау және талдау әдістерінің құрылымы 

 1.2 Объектілі-бағытталған АЖ жобалау және талдау әдістері 

 1.3 CASE – визуалды моделдеу құралы  

     2. АЖ жобалау және өңдеу «…..»      

   2.1. Автоматтандырылатын обьектінің алдын ала талдануы 

2.1.1 Пәндік аймақ сипаттамасы (автоматтандырылатын обьект құрылымы, 

пәндік  аймақта  қолданылатын  бизнес-үрдістер  тізімі,  бизнес-үрдістерде 

қызмет атқаратын тұлғалар тізімі, пәндік аймақты сипаттайтын мәндер тізімі) 


2.1.2  Автоматтандыруды  талап  ететін  бизнес-үрдістерді,  ақпараттарды 

өңдеу, басқару үрдістерін және т.б. сипаттау; 

2.1.3 Аналогиялық функцияларды орындайтын бар прогаммалық өнімдерге 

шолу. (Артықшылықтары мен кемшіліктері. Салыстыру, классификациясы) 

2.1.4 Өңдеу керектігіне негіздеме жасау 

2.1.5 Техникалық тапсырма. 

    2.2 Ақпараттық жүйенің функционалды жобалануы 

2.2.1 Функционалды-бағытталған жол (IDEF0, IDEF3,DFD)  

2.2.2  Объектілі-бағытталған  жол  (прецеденттер  диаграммасы,класстар 

диаграммасы  (мәндер),  қызмет  диаграммасы  (прецеденттер  аймағында),  

әрекеттесу диаграммасы) 

    2.3 Ақпараттық қамтаманы жобалау       

2.3.1 Функционалды-бағытталған жол (IDEF1Х)  

2.3.2  Объектілі-бағытталған  жол  (класстар  диаграммасы  (жарамдылық), 

қызмет диаграммасы (прецеденттер аймағында), әрекеттесу диаграммасы) 

   2.4  Тарату  көз  қарасы  бойынша  жобалау  (күй  диаграммасы, 

компоненттер диаграммасы) 

    2.5 Ашып қарау көз қарасы бойынша жобалау (түйіндер  диаграммасы) 

       3  Жүйенің  негізгі  функционалды  модулдерінің  программалық 

таратылуы 

    3.1  Программа  жұмысының  логикасының  өңделуі  және  пайдаланушы 

интерфейсі; 

    3.2 Пайдаланушы сұраныстарын қарастыру алгоритмдерін өңдеу; 

    3.3  Программа  жұмыс  режимін,  функцияларын  және  тағайындалуын 

сипаттау; 

    3.4  Программаны  пайдаланушылардың  категорияларын  сипаттау, 

қатынау құқығын және привелегия деңгейлерін шектеу 

Қорытынды 

 

Қоданылған әдебиеттер тізімі Қосымшалар 

 

 Ақпараттар  көзі  ретінде  студент  оқулықтарды,  оқу  құралдарын, 

компьютер 

және 

компьютерлік технология 

бойынша 


периодты 

шығарылымдарды,  әдістемелік  өңдеулерді,  әртүрлі  программалық  өнімдер 

жайындағы  анықтамалық  оқулықтарды,  компьютер  жадысында  болатын 

әрбір  программа  жайындағы  анықтамалық  жүйені  және  Интернет 

анықтамалық жүйесін пайдалануы керек.  

 

 

 

 

 

 

 

 


3.5 Аралық бақылау (АБ): 

АБ 


нөмірі 

Мерзімі 


(апта) 

Тақырыбы 

Әдебиет №  Программалаудың 

қазіргі 


заман 

технологияларының  негізгі  түсініктері. 

Өмірлік  цикл  моделдері.  ӨЦ  моделдерінің 

стадиялары. 

Негізгі 

моделдер. 

Сарқырамалы модель. Инкрементті модель. 

Спиральды 

 

модель. 


Компонентті-

бағытталған 

модель. 

Программалық 

қамтаманы 

өңдеудің 

унифицирленген 

үрдісі  Rational  Unified  Process.    RUP 

методологиясының 

мінездемесі. 

Методологияда ерекшеленетін методология 

үрдістері  мен  стадиялары  .  Үрдістерді 

фазалар  бойынша  тарату.  Функциональды 

талдау және жобалау методологиясы. SADT 

(IDEF0) 

концепциясының 

негізгі 

жағдайлары. 

Ақпараттық 

ағымдар 


моделінің 

қарым-қатынас 

логикасы 

(IDEF3).  PFDD  диаграммалары,  OSTN 

диаграммалары. 

Деректер 

ағымын 

моделдеу.  Негізгі  нотациялары.  DFD диаграммалары. 

Деректер 

қорын 

моделдеу.Негізгі  нотациялары.  IDEF1X диаграммалары. 

Конспект, 

Л.1,2,3,4,5,6,10 

15 Обьектілік 

моделді 


құрудің 

негізгі 


принциптары.  Унифицирленген  моделдеу 

тілі 


UML. 

Диаграммалардың 

негізгі 

түрлері. 

Қолдану 

вариантының 

диаграммасы. 

Тізбек 


диаграммасы. 

Әрекеттесу 

және 

кооперация диаграммалары.  Жүйе  класстарын  UML 

қолдана  отырып  моделдеу.  Класстар 

диаграммасы. Жүйе күйлерін UML қолдана 

отырып  моделдеу.  Қызмет  диаграммасы. 

Жүйе 

компоненттерін UML 

қолдана 


отырып 

моделдеу. 

Компоненттер 

диаграммасы.  Жүйе  түйіндерін  UML 

қолдана  отырып  моделдеу.  Ашып  қарау 

диаграммасы. 

Конспект, 

Л.1,2,3,4,5,6,10  

3.6 Емтихан сұрақтары  

 

1.

 IDEFO нотациясының графикалық обьектілері 

2.

 IDEFO  әдістемесіндегі  диаграммалардың  тағайындалуы  мен 

мақсаты  

3.

 

IDEF3 үрдістерді моделдеу әдістемесі  4.

 

IDEF3 нотациясының графикалық обьектілері   5.

 

IDEF3 әдістемесіндегі  диаграммалардың  тағайындалуы  мен 

мақсаты 


6.

 

DFD деректер ағымын моделдеу  7.

 

DFD нотациясының графикалық обьектілері  8.

 

IDEF1X деректерді моделдеу әдістемесі 9.

 

IDEF1X  әдістемесіндегі  диаграммалардың  тағайындалуы  мен мақсаты 

10.


 

Объектілі-бағытталған талдау және жобалау әдістемесі.  

11.

 

Объектілі-бағытталған моделдердің негізгі принциптары. 12.

 

Bpwin диаграммалары мен моделдері. 13.

 

Erwin CASE-құралының тағайындалуы мен мақсаты. 14.

 

Erwin CASE-құралының көмегімен ДҚ жобалау. 15.

 

Bpwin CASE-құралының көмегімен бизнес-үрдістерді құрастыру. 16.

 

Bpwin  CASE-құралының  көмегімен  бизнес-үрдістердің  сценарилерін және деректер ағымының диаграммалырн құрастыру. 

17.


 

UML унифицирленген моделдеу тілі. Тілдің құрылыс блоктары. 

18.

 

UML унифицирленген 

моделдеу 

тілі. 

Прецеденттер диаграммасының мақсаты мен тағайындалуы. 

19.


 

UML  унифицирленген  моделдеу  тілі.  Тізбек  диаграммасының 

мақсаты мен тағайындалуы. 

20.


 

UML унифицирленген моделдеу тілі. Кооперация диаграммасының 

мақсаты мен тағайындалуы. 

21.


 

UML  унифицирленген  моделдеу  тілі.  Кластар  диаграммасының 

мақсаты мен тағайындалуы. 

22.


 

UML унифицирленген моделдеу тілі. Ашып қарау диаграммасының 

мақсаты мен тағайындалуы. 

23.


 

UML нотациясындағы қатынастар түрі. 

24.

 

Класстардың негізгі стереотиптері. 25.

 

Rational  Rose  CASE-құралының  көмегімен  әрекеттесу  диаграммасын құру.  

26.


 

Rational Rose CASE-құралының тағайындалуы мен мақсаты. 

27.

 

UML қолданып жүйе күйін моделдеу  28.

 

UML қолдана отырып жүйе компоненттерін моделдеу. 29.

 

Rational  Rose  CASE-құралының  көмегімен  қолдану  варианттар диаграммасын құру.  

30.


 

Rational  Rose  CASE-құралының  көмегімен  қызметтер  диаграммасын 

құру. 

31.


 

Rational Rose диаграммалары мен моделдері. 

32.

 

UML қолдана отырып жүйе кластарын моделдеу.  

 

  

 

 Пайдаланылған әдебиеттер 

 

негізгі әдебиеттер:  

1.

 Вендров 

A.M. 


Проектирование 

программного 

обеспечения 

экономических       информационных систем: Учебник. — 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Финансы и      статистика, 2005. - 544 с: ил. 

2.

 Г.Буч.  Объектно-ориентированный  анализ  и  проектирование  с 

примерами  приложений  на  С++,2-е  изд./Пер.с  англ.-М.:  «Издательство 

БИНОМ», СПб.: Невский диалект,1998г. 

3.

 Маклаков СВ. Создание информационных систем с AllFusion Modeling 

Suite. - М.: Диалог-МИФИ, 2003 

4.

 

Мацяшек,  Лешек,  А.  Анализ  требований  и  проектирование  систем. Разработка  информационных  систем  с  использованием    UML  :Перс  англ  .- 

М.: Издательский дом «Вильямс»,2002г.  

қосымша әдебиеттер: 

5.

 Амблер  С.  Гибкие  технологии:  экстремальное  программирование  и 

унифицированный  процесс  разработки. 

Библиотека  программиста.- 

СПб.:Питер,2005г. 

6.

 

Розенберг  Д.,  Скотт  К.  Применение  объектного  моделирования  с использованием  UML  и  анализ  прецедентов:  Пер.  с  англ.-  М.:  ДМК 

Пресс,2002г. 

7.

 

Кролл П., Крачтен Ф. Rational Unified Process –это легко. Руководство по RUP. Пер.с англ.-М.: КУДИЦ-ОБРАЗ,2004г. 

8.

 Основы  менеджмента  программных  проектов.  Курс  лекций.  Учебное 

пособие/Скопин 

И.А./М.:ИНТУИТ.РУ 

« 

Интернет-Университет Информационных технологий,2004г.» 

9.

 http://www.sei.cmu.edu/publications/articles/sources/practice.preach/index.

html


 

10.


 

Буч Г. Рамбо Д. Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя.- 

М.:ДМК,2000г. 

                                                                                  5 Студенттердің жетістіктерін бағалау жайында ақпараттар  

5.1 Бағалау жайындағы ақпараттар: 

Курс  бағдарламасы  бойынша  алынған  бағалар  деңгейі  АЭБУ  бекітілген 

жалпы қорытынды бағалар жүйесі негізінде бағаланады (кесте 1 қараңыз).    

Кесте 1. 

Әріптік  жүйе 

бойынша 


бағалар 

  Балдары  Балдар

ы 

  %-бен 


берілген 

мазмұн 


       Дәстүрлі жүйедегі бағалар 

        А 

  4,0 

   9 


        95- 100 

Өте жақсы 

        А- 

  3,67 


   8 

          90-94 

Өте жақсы 

        В+ 

  3,33 

   7 


           85-89 

Жақсы 


        В 

  3,0 


   6 

           80-84 

Жақсы 

        В-   2,67 

   5 


           75-79 

Жақсы 


        С+ 

  2,33 


   4 

           70-74 

Қанағаттанарлық 


        С 

  2,0 


   3 

           65-69 

Қанағаттанарлық 

        С- 

  1,67 

   2 


           60-64 

Қанағаттанарлық 

        Д+ 

  1,33 


   1 

           55-59 

Қанағаттанарлық 

        Д- 

  1,0 

   0 


           50-54 

Қанағаттанарлық 

        F 

  0 


   0 

             0-49 

Қанағаттанарлық емес 

Жіберілу  рейтингін  (ЖР)  бағалау  үшін  Сіз  бүкіл  семестр  ішінде  жинаған 

баллдар есептеледі. Әрбір оқу жұмысының түрі 100-баллдық шкала бойынша 

бағаланады  және  кесте  2  сәйкес  өлшемдік  коэффиценттерді  ескере  отырып 

жіберілу рейтингі қойылады. 

 

 Кесте 2. Жіберілу рейтингі. Әрбір жүргізілетін жұмыстың маңызы                       Параметр 

  Өлшемдік коэффициент 

Лабораториялық 

практикумның  

орындалуы 

               0,4 

Курстық жұмыс 

               0,4 

Аралық аттестация  

               0,1 

Лекциялық сабақтарға қатысу   

               0,1 

Қорытынды жіберілу рейтингі (ЖР) 

               1,0 

 

Қорытынды баға шығарылады,   

 

Қ = 0,6ЖР+0,4Е,  

Мұндағы Е – емтихандағы баға. 

 

5.2 Балдарды қою политикасы: 

     Барлық  кесте  2,  3  көрсетілген  бағалау  балдары  максимальды  болып 

табылады.  Олар  ритмикалық  орындау  және  жұмыс  сапасының  жоғарғы 

деңгейде  жасалу  шарттары  бойынша  қойылады.  Дәрістік  сабақтарға  қатысу 

бойынша  бағалау  балдары  дәрістік  сабақтарға  қатыспаған  күндерге  тәуелді 

түрде қойылады. 

 

5.3  Университетте  білім  алушылардың  академиялық  мобилділігін 

ұйымдастыру үшін бағалауды ауыстыру 

       ECTS  (Кредитті  жинау  және  трансфелеудің  (ауыстыру)  европалық 

жүйесі)  бойынша  бағалауды  ауыстыру,  ҚР  білім  алушылар  білімдегі 

жетістіктерін  бағалау  үшін  кесте  3  және  4  сәйкес  балльдық-рейтингілік 

әріптік жүйеге ауыстырылады және керісінше.  

                                                                                                        

Кесте 3 - ҚР білім алушылардың білімдегі жетістіктерін бағалау үшін ECTS 

бойынша балльдық-рейтингілік әріптік жүйеге бағаларын ауыстыру 

 ECTS 

бойынша 

бағалау 

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 

Баллдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

%-тік 

берілуі 

Дәстүрлі жүйеде 

бағалау 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлық емес 

 

Кесте 4 – ҚР балльдық-рейтингілік әріптік бағалау жүйесінен ECTS бойынша бағалау жүйесіне ауысуы 

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 

Баллдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

%-тік 

берілуі 

Дәстүрлі жүйеде 

бағалау 

ECTS 

бойынша 

бағалау 

 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

  Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлық емес FX, F 

 

6 Курс политикасы: 

- сабақтарды жібермеу әрі сабақтарға кешікпеу; 

-  оқытушымен  берілген  сабақты  жүргізу  сценарин  тыңғылықты  ұстану  әрі 

сабақтағы тапсырмаларды орындау;   

-  себепті  жағдайларға  байланысты  жіберілген  (деканаттан  берілген  рұқсат 

қағаз бойынша) лабораториялық сабақтарды қайта тапсыру; 

-  қорғау  үшін  берілген  курстық  жобаны  семестрдің  соңғы  аптасынан  бұрын 

тапсырып үлгеру: 

-  өз бетінше үйде және кітапханада дайындалу.  

7 Академиялық  этика нормалары: 

тәртіптілігі; 

- тәрбиелігі; 

- сыпайыгерщілігі; 

- шыншылдығы; 

- жауаптылығы; 

- аудиторияларда өшірілген ұялы телефондармен жұмыстар жүргізуі. 

    Конфликтілік жағдайлар оқу топтарында оқытушының, эдвайзердің болуы 

кездерінде  шешілуі  керек,  ал  тіптім  болмаған  жағдайларда  деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек. 

 

Каталог: student -> sillabus 2013 -> is kz
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Коммерциалық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс универитеті»
is kz -> ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) «Операциялық жүйелер» пәні бойынша 5В060200 «Ақпараттану» мамандықтарына арналған

жүктеу 170.39 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет