Қазақстан республикасы білім және гылым мйнистрлігіжүктеу 42.41 Kb.
Pdf просмотр
Дата30.04.2017
өлшемі42.41 Kb.
#8154

.  ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  БІЛІМ ЖӘНЕ ГЫЛЫМ  МЙНИСТРЛІГІ 

І.ЖАНСҮГІРОВ  АТЫНДАҒЫ ЖЕТІСУ МЕМЛЕКЕТТІК УНИЙЕРСИТЕТІ

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ЖЕТЫСУСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙҮОНИВЕРСИТЕТ 

им. 


и

.

ж а н с у

Г

у р о в а

р р и ш н р к ш щ

И ^Л Я БГШ |Ш Н Ш Ш

«ЖАҢА ӘЛЕМДЕГІЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ» 

республикалық  ғылыми-тәжірибелік 

конферешіия 

М А Т Е Р И А Л Д А ^^р і1 0 -1 1  * т   І _

_

1- бөлімМАТЕРИАЛЫ

Республиканской  ндучно-практической 

конференции

«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА В С О В Р Е М Е Ш І ^ ^   §

МИРЕ» 

анреля

10


УДК  001  (063) 

ББК  72 

Ж 28

Редакция  алқасьіт  ^ЖіБекі^фғанов  (б:ас  редактөр),  М.Т.  Кантурёев  (бас 

редактордың 

орынбаЪары),  ■ 'Е.Б.Мукажанөв, 

А.Ғ.Толамисов, 

Е.Ж.Беисов, 

С.Й.Мурыгина

Ж28 

«Жаңа  әлемДегі  жастар  және  гылым»  атты  республикалық 

гььаыми-тәжірибелік  конферСйцияеы#* Талдықорған:  І.Жансугіров  атындағы

Жетісу мемлекеттік универсйГеті, 2015: 508 б.

І8ВЫ  978-601-216-282-0

Жинақ 


материалдары 

докторанттарға, 

магистранттарға, 

студентгерге және ғылыми мэселелерімен айналысатьін оқырмандарға 

арналған.

УДК 001 (063) 

ББК  72

І8ВК  97^-601 -216-282-0

Ь I 'Жанеүйрбі’ 

аТьшдаТЫ Жетіеу мемлекетіпк университетц 2015

ОҚУ КЕЗІНДЕГІ ӘРТҮРЛІ ТӘРТІПТЕГІ ОҚУШЫЛАРДЫҢ КҮНДЕЛІКТІ 

ҚОЗҒАЛЫС  БЕЛСГЕНДІЛІГІ

Адтынбеков А., Мүқаметэлі Т., Ноғайбеков  ІІ.Т.

/. 


Жансүгірпа атындагы Жетісу мемлвкеттік университеті,  Талдықорган қ.

Н. Т.Ыоу;аіһеко\!@%таі1.сот,  пигеке-009@таі1.ги

Еліміздің 

даму 

бағытыи 


бекіткен 

«Қазақстан 

2050» 


стратеГиялық

бағдарламасында  салауаггы  өмір  салтын  ұстану,  дене тәрбиесімен,  спортпен  шұғылдану 

мэселелері  каралған.  «Салауаіты»  деген  ұғым-  қазак  халқының  салт-  дәстүрін,  көнеден 

келе  жаткан  мәдениегін,  өнерін,  гұрпын  жас  ұрпаққа  ұғындыру.  Меніңше  оқушылардың 

пәнге деген қызыгупіылығын ояту.

«Дене тэрбиесі»  сабағы  туралы  жалпы  ережеге  бағына отырып,  мектеп  сабағы  әр 

іұрлі  сынып  оқушыларының  жас  ерекшеліктеріне,  оқу  бағдарламасьіның  мазмұнына, 

педагогикалық  міндеттерді  шешудін  тұтастығына,  оқу  багдарламасының  мазмұнына, 

педагогикалык  міндетгерді  шешудің  тұтастығына,  оқу  күнінің  режіміне  жэне  сабақ 

кестесіндегі  өзге  де  жалпы  білім  беретін  пәндердің  қатарына  өзіндік  ерекшеліктерге  ие 

болады.  Мұның барльггы сабақ әдісгерінде кейбір талаптарды сақгауды қажет етеді.

Дене  тэрбиесі  сабагының  мэнін,  магынасын  білу,  оны  дұрыс  өткізу,  дене 

жаттығуларын  тиімді  колдану  мәселелерін  терең  түсінудің  өте  үлкен  рөлі  бар.  Дене 

тәрбиесі  сабағы  ол  мәдениеттілік.  Ол  оқушының  сыртқы  келбегін,  мінез-  құлқын,  өзін 

қоғамдық  орындарда  дұрыс ұстауын,  бір-  бірлерімен,  адамдармен  қарым-  қатынаетарын 

реттейді, тәрбиелейді.

Әрбір  сабак  тақырыпгык  жоспарға  сәйкес  алдын  ала  жоспарланган  сауықтыру, 

іскерлік  жэне тэрбиелік  міндетгердін жүйесін  шешу  керек.  Сабақ  міндетгерін  анықтаған 

кезде  накты  тақырыпты  үйренуге  бөлінгең  уақыт  көлемін,  Оку  сатысын,  оқушылардың 

білімділігін,  дене  дайындығының  және  оларды.  тәрбиелік  деңгей,  материалдық- 

техникалык  жабдықталуын  есепке  алу  керек.  Міндегтерді  айқындау  нақты,  қысқа  жэне 

жоспарланған  соңғы  нәтижені  анық  көрсететіндей  болу  қажет.  Бұл  мұғалім  мен 

оқушылардың өзара  іс-  қимылының  мақсат бағытгылығын  қамтамасыз  етіп қана  қоймай, 

сол  сабактың  нәтижесінде  оқушылар  жинақтагаи  дене  қабілеттерінің,  дағдыларының 

жэне  білімінің  өсуі  туралы  бағалауга  да  мүмкіндік  жасайды.  Міндеттерді  ұсынғанда 

жагтығуніылардың  танымдық  мүмкіндігі  және  олардың,  көц  ретгерде  көңіл  күйі 

кажеттілігі есепке алынады.

Мысалы:  төменгі  сыныптарда  іуііндеттер  әдетте  накты  түрде  (тура  жолмен 

жүгіруге  үйрену),  орта  сыныптарда  арнаулы  атауларды  ендірумен  (қысқа  қашықтыққа 

жүгіруде  адым  техникасымен  таныстыру),  жоғарғы  сыныптарда  танымдық  белсенділікті 

артгыру  түрінде  (оқуінылар  қызмегін  белсенді  ету)  баяндалады,  «Дене  тэрбиесінің 

бастауы  -   қозғалыс  белсенділігі»  мұғалімнің  оқушыны  кеңістікте  дұрыс,  епті,  шебер 

козғалуға үйретеді.

Дұрыс жүргізілген дене тәрбиесі сабағында оқушы жүру, жүғіру, секіру, лақтыру, 

өрмелеу  сияқты  қимыл  эрекеттерді  жэне  спорт түрлерінің  жаттығударының  техникасын 

орындап  үлкен  өмірге дайындалады,  кеңісте  өзінің денесін дұрыс  басқара  білу шеберлігі 

мен  дағдысын  қалыптастырады.  Осы  қасиеттердің  барлығы  дене  гэрбиесі  сабағыңда 

тәрбиеленеді.  Сабак  барысында  ойын  элементтерін  дидактикальщ  кұрал  ретінде 

пайдаланудың  гек  бастауБіш  сыныптарда  ғана  емес,  сондай-  ақ  жоғарғы  сыныптарда  да 

пайдасы  мол.  Ойын  аркылы  баланың  бойына  адамгершілік  қасиеттермен  қатар  білімге, 

өнерге құштарлык белсенділігі қалыгітасады.

Әрбір  сабақ  ұйымдастырылу  тұтастығымен  жэне  логткалық  аяқталумен, 

педагогикалық  міндеттердің  багьптылығымен,  оку  материалының  мазмұнына,  бұрынғы 

жэне  алдағы  сабақтардың  келеміне  жеделдіғіңе  байланысты: болуы  керек.  Егер  дене 

тәрбиесі  сабағы  шідыңғы  сабақтың  кимыл  әрекеттің  із  эсері  сақгалып  тұрған  кезде 

кайталанып  отырса  бұндай  көп  қабаггаулар  адамды  сол  қимыл  эрекеітерге  белсенді 

бейімделтеді.  Жаітығушының  ағзасының  жатықкандык  деңгейі  жоғарылай  бастайды, 

дене қуаты  қасиетгері дамиды.  Егер ол апта, айларға созылып жаттыга берсе барлық дене 

мүшелерінің қызметі  жақсарады, денсаулығы  ньн-аяды, дене  қуаТы  қасиеттерінің деңгейі, 

ағзаның  жұмыс  қабілеттілігі  жоғарылайды,  кимыл-  козғалыс  белсенділігі,  шеберліп,111

лайындъгкты  және  қажетті  физикшв«  явгагеаіаі  коллайды,  сонымен  қатар  жас 

свортшының  белсенді  демалысьш  ка»тетввскз  егеаі-  Жалпы  жэне  арнайы  дайындық 

кұрылымының  қатынасы  жаека,  дайьшзгжкг,  еяорттык  біліктілікке  байланысты.  Бұл 

кезеңде  жарыспалы  эдіс,  кайталамаія*  жэне  аракашьпстьпс  жаттығуларының  әдісі 

колданылады.  Жарыс  саны  тандалынғая  сіюрггтурінін  жарыспалы  кезең  кұрылымына  , 

жасьша,  білікті  және  жас  спортшынын  еттешелігте  баііланысты.  Жалпы  жарыс  санын 

жэне  жиілігін  ойластыра  отырып,  с п о р ш к ш и ж е .  дннамикасымен  басқарура  болады, 

алайда  оңтайлы  саны  әр  өңрртншщЕ  эгеагезек  бөдіңуді  көздейді.  Жарыс  арасындағы 

демалыстың  арақашыктьпы 

жас  спортшынын  1 жұмыска  кабілеттілігін  арттыру  мен 

қалпына  келу үшін жеткілікті  болу керек. Сіюрттык форманы  ұзак колдау ереже секілді, 

6л  кіші  және  орта  жасгагы  спортшызардыя  жас ерекшеліктеріне  сэйкес  келмейді.  Жас 

спортшыларга  бұл  кезснде  міндетті  түрае  зр түряі  яәстүрлі  емес  қашыктықтағы  мәре 

спорт  мектептерінде  немесе  спорт  мектептері  арасынла.  Жарыс  кезеңінің  құрылымы 

жарыстың  күнтізбесіне  байланысты,  олардын  багларламасы  және  күн  тэртібі  , 

катысуиіылар  құрамы,  Жаттыгудын  жалпы  саптык  желісі.  Егер 

жарыс  кезеңі  қысқа 

мерзімді  болса  (1  -2  ай),  онда  ол  бүтіндей  бірнеше  жарыс  кезевдерінен  құрылады. 

Жаттыгу  жүктемесінің 

келемі 


біртіндеп 

төмендейді 

жэне 

белгілі 


деңгейде 

қалыптандырылады, ал каркындьшык жүктемесі  біраз артады.

Зерттеу 

жұмысының 

негізгі 

нэтижесі 

окушылардын 

дене 


мәдениетін 

калыптастыру  үрдісіндегі  педагоіикалык  проблемаларды  шешудің  тылыми  жэне 

практикалык  мәнін  ашу болып  табылаяы.  Окушьшардьш  адами  кұндылыктары  мен  дене 

тәрбиесін  калыптастырудагы  негізгі  кұрал  циклды  жэне  антициклды  спорт  түрлері, 

спорітық ойындар,  жарагылыс  локомоциялары,  сонымен  катар  табигй  факторлар  болып 

табылады.  Қазақстан  хадкынын  ұлтгык  кұіідыльікгарыныц  бірі 

•  дене  тэрбиесін 

қалыптастыруда спорттык ойындар элеуетін көтеру болып табылады.

ӘДЕБИЕТТЁР

1.  Биданов  Д.Б.  Педагогические  основы  физического  воспигания  школьников  во 

внеучебное время.-Алма-Ата, 2007 (учебноепбсобие),е. 1-5

2.  Биданов  Д.Б.  Педагогические  основы  физическогб  воспигания  школьников  во 

внеучебное  время. Диссертация  в  виде научного доклада  на соискание  степени  канд.  пед. 

наук.  -Алма-Ата, 2009. с.  1-20.

3.  Биданов  Д.Б.  Планйрование  учебного  материала  по  физичеекой  культуре  в 

школе. Методические рекомендации.  -Шымкент,  1998. с.  1- 9

4.  Биданов  Д.Б.  Планирование  внеклассной  и  внешкольной  спортивномассовой 

работы  по  физичеекому  воспитанию  в  школе.  Методические  рекомендации.  -  Шымкент, 

2006. с.  1-25.

5.  Горбачев  В.М.  Психологические аспекты  адаптации  к движениям школьников. 

Психологические  вести, 2005,  М., с.30-36.

ОСОБЕННОСТИ  ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ.  ПЛЮСЫ И 

МИИУСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Алшимбаева  А.Е

Евразийский Национапьный  Университет им.Л.Н.Гумилева,  г.Астана, 

аШа_аІ$һітЪаеуа@таіІ. ги 

Научный руководитель:  Бурамбаева Н.А.

"Солнечные  панели"  -  это  наборы  соединенных  друі'  с  другом  и  заключенных  в 

раму  "солнечных  ячеек".  "Солиечная  ячейка"  -  это  небольшое  полупроводниковое 

устройство, преобразующее энергию  света в электрическую.  Это явление было открыто в 

1839  году  французским  физиком  Эдмондом  Беккерелем  и  было  названо  в  последствии 

"фотовольтаическим эффектом".  Наиболее  эффективными  с энергетической точкй зрения 

устройствами  для  превращения  солнечной  энергии  в  элекгрическую  (т.к.  это  прямой, 

одноступенчатый  переход  энергии)  являются  полупроводниковые  фотоэлектрические 

преобразователи  (ФЭП).  Нри  характерной  дпя  ФЭП  равновесной  температуре  порядка114


жүктеу 42.41 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет