Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігіжүктеу 5.24 Kb.
Pdf просмотр
бет32/36
Дата09.01.2017
өлшемі5.24 Kb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

Әдебиеттер 
1.
 
Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. І том. – 
Алматы: Атамұра, 1996. – 544 б. 
2.
 
Бартольд  В.В.  Избранные  произведения  по  истории  кыргызов  и 
Кыргызстана:  Составление  и  допольнительные  комментарии  и  предисловие 
О.Караева. – Бишкек: Шам, 1996. – 608 с. 
3.
 
«Казахстан».  Национальная  энциклопедия.  т.5  /Гл.ред.  Б.Аяган.  – 
Алматы: Главная редакция «Қазақ энциклопедиясы», 2006. – 560 с. 
4.
 
Ахметова  Ұ.Т.  Орынбор  ғылыми  мұрағаттық  комиссиясының 
құрылуы және қызметі (1887 – 1918 ж.ж.). – Атырау, 2010. – 268 б. 
5.
 
www.mail.ru, 
Туркестанский  кружок  любителей  архелогии, 
Открытие Туркестанского кружка  любителей  археологии  11  декабря  1895 
года. - Ташкент: Типо-литография бр. Порцевых, 1895. 
6.
 
www.yandex.ru,  Туркестанский  кружок  любителей  архелогии, 
Устав Туркестанского кружка любителей  археологии  //Открытие Туркестан-
ского кружка любителей археологии 11 декабря 1895 года. - Ташкент:  Типо-
литография бр.  Порцевых,  1895. 
7.
 
Агеева Е.И., Пацевич Г.И. Из истории оседлых поселений и городов 
Южного Казахстана // Труды Института истории, археологии и этнографии. - 
Алма-Ата, 1958. – 218 с.  
8.
 
Лунин  Б.В.   Из  истории  русского  востоковедения  и  археологии  в 
Туркестане. Туркестанский кружок любителей археологии (1895 -1917 гг.). - 
Ташкент: Изд-во АН УзбССР, 1958. 
9.
 
www.yandex.kz, Қазақстанда Түркістан өлкесінің зерттелу тарихы. 
10.
 
Бартольд  В.В. Новое  научное  общество  в  Ташкенте  //  Сочинения. 
т. IX. Работы по истории востоковедения. - М.: Наука, 1977. – 610 с. 
11.
 
Бартольд В.В. Сочинения. т.ІІ, часть 1. – М.: Наука, 1963. –  430 с. 
12.
 
Лунин Б.В. Жизнь и деятельность академика В.В. Бартольда. Средняя 
Азия в отечественном востоковедении. - Ташкент: Фан УзбССР, 1981. – 280 с. 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
280 
13.
 
Бартольд  В. В. Несколько  слов  об  арийской  культуре  в Средней 
Азии. Сочинения.  т.  II,  часть  2.    Работы  по  отдельным  проблемам  истории 
Средней Азии. - М.: Наука, 1964. – 470 с. 
14.
 
Автобиография профессора В.В. Бартольда // Огонек. – 1927. – № 40 (236).  
 
 
А.К. Муктар, Г.Т. Жуматаева 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В.В.БАРТОЛЬДА В ТУРКЕСТАНСКОМ КРУЖКЕ  
ЛЮБИТЕЛЕЙ АРХЕОЛОГИИ 
 
В  данной  статье  рассматривается  научная  деятельность  Туркестанского  кружка 
любителей  археологии.  С  именем  академика  В.В.Бартольда  связано  создание  в  Ташкенте 
Туркестанского  кружка  любителей  археологии,  вокруг  которого  группировались  его 
единомышленники и последователи. 
Само  существование  Туркестанского  кружка  любителей  археологии  –  первого  восто-
коведческого научного центра в Центральной Азии, изучавшего, помимо археологии, историю, 
этнографию, географию, языки народов Туркестана.  
Ключевые слова: Туркестан, археология, ученый, востоковед, история. 
 
 
A.K. Muktar, G.T. Zhumataeva 
ACTIVITY V.V.BARTOLD IN TURKESTAN CLUB OF LOVERS OF ARCHEOLOGY 
 
This  article  examines  the  scientific  activities  of  the  Turkestan  club  of  lovers  of  archeology. 
The name of Academician V.V.Bartold involved in creating in Tashkent Turkestan club of lovers of 
archeology, around which were grouped his associates and followers. 
The  very  existence  of  the  Turkestan  club  of  lovers  of  archeology  -  the  first  of  Oriental 
Research Center in Central Asia, has studied archeology, history, ethnography, geography, languages 
of the people of Turkestan.  
Кey words: Turkestan, archeology, scientist, orientalist, history. 
 
 
 
УДК 94 (574) “17/19”:32.019.5
 
 
Ұ.Т. Ахметова  –  т.ғ.д., Қазақстан Республикасы тарихы 
кафедрасының доценті, М.Өтемісов атындағы БҚМУ, 
Е-mail: Ulzhan.axmetova.67@mail.ru 
 
ХІХ ҒАСЫРДЫҢ БАС КЕЗЕҢІНДЕГІ КІШІ ЖҮЗДЕГІ ҰЛТ-АЗАТТЫҚ 
ҚОЗҒАЛЫСТАР ЖӘНЕ ОНЫҢ САБАҚТАСТЫҒЫ 
 
Аңдатпа.  Мақалада  ХІХ  ғасырдың  бас  кезеңіндегі  Қазақстандағы  ұлт-азаттық 
қозғалыстар, олардың өзара сабақтастығы талданған. Бұл кезеңде Сырым, Қаратай, Арынғазы, 
Жоламан, Исатай-Махамбет батырлар бастаған ұлт-азаттық қозғалыстар бір-бірінен соң өрбіді. 
Түйін  сөз:  Махамбет,  Исатай,  Сырым,  Қаратай,  Арынғазы,  Жоламан,  ұлт-азаттық 
қозғалыс. 
 
Биыл  халқымыздың  біртуар  ұлы  Махамбет  Өтемісұлының  туғанына            
210 жыл толды. Елім деп еңіреп өткен, азат ұрпағының ертеңі үшін жанын қиған 
батыр  бабамызға  деген  халқының  құрметі  мен  сүйіспеншілігі  ерекше.  Еділ  - 
Жайық  аралығында  басталып,  кейін  тұтастай  Кіші  жүзді  қамтыған  Исатай 
Тайманұлы (1791-1838) мен Махамбет Өтемісұлы (1803-1846) бастаған қозғалыс 
тарихы  қай  заманда  да  көпшіліктің  қызығушылығын  туғызды.  Оған  орыс 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
281 
зерттеушілері  де,  кейін  кеңестік  тарихшылар  да  айрықша  назар  аударды. 
Дегенмен  тәуелсіздік жағдайымызда мәселе жаңа қырынан зерттеле бастады.  
Исатай  мен  Махамбет  бабаларымыздың  басшылығымен  болған  ұлт-
азаттық  қозғалыс  Халел  Досмұхамедов  айтқандай    халқымыздың  азаттық 
жолындағы  еш  үзілмеген  қанды  күресінің  заңды  жалғасы  болатын.  Бүгінгі 
таңда  ұлт-азаттық  қозғалыстардың  өзара  байланыстылығы,  сабақтастығы 
толықтай  дәлелденуде.  Халық  батырлары  Исатай  мен  Махамбет  Ресейдің 
Қазақстанды  отарлау  заманындағы  қазақ  сұлтандары  Сейдәлі  Досалыұлы, 
Аппақ,  Жантөре  Айшуақұлдары,  байбақты  Сырым  Датұлы,  Қаратай,  Арын-
ғазы,  Қайыпқали  сұлтандар,  табын  Жоламан,  шекті  Көтібар  батырлардың 
ізбасарлары  болды.  Әрине  елі  үшін  қызмет  еткен  тарихи  тұлғалар  мен 
батырлардың қайсарлығын, еліне деген сүйіспеншілігін Исатай да, Махамбет 
те  өз  көздерімен  көріп  те,  түйсіне  білді.  Оларды  заманының  жеке  тұлғала-
рымен  де,  ұрпақтарымен  де  жеке  таныста  болды  деуімізге  әбден  болады. 
Біздің  мақсатымыз  азаттық  күрестегі  осындай  өзара  сабақтастықтықты 
дәлелдеу, батырлардың олардың ісін жалғастырушылар  екендігін айқындау. 
Алдымен Исатай мен Махамбетке ерекше әсер еткен 1783-1797 жылдар 
аралығындағы тұтастай Қазақстанның батыс өңірін қамтыған Сырым Датұлы 
бастаған  қозғалыс  екендігі  баршамызға  белгілі.  Оған  12  ата  Байұлдарының 
барлық рулары белсене қатысты. Соның ішінде Ағатай ұранымен жеті баулы 
беріштердің жауға шапқандығы тарихи ақиқат. Сырым баба жанында тұтас-
тай  Кіші  жүздің  батыр-билері  қатарында  Шойтас,  Саржала,  Бөденелердің 
өле-өлгенше жүргендігін тарихи құжаттар айғақтайды. Ата шежіреде Сырым 
баба  бір  қызын  Махамбет  батырдың  әкесі  Өтемістің  бір  ұлына  берген  екен 
деген  де  әңгіме  айтылады.  Ол  турасында  Ы.Шөреков  пен  Әнес  Сарайлар 
жазған-ды.  Шежіре  бойынша  Сырым  Өтеміске  өлер  шағында  «татулығы-
мызда  қапы  жоқ  еді,  қыз  беріп,  қыз  алысып  сүйек  жақын  бола  алмадық» 
деген  екен  делінеді.  Көп  ұзамай  Махамбеттің  анасы  алаша  руының  қызы 
Қосуан  (бір  деректе  Қосжан)  Сырымның  үлкен  ұлы  Жүсіптің  қызына  құда 
түскен.  Үйленер  алдында  Әйіп  Өтемісұлы  қайтыс  болған  соң  Сырым 
немересін әмеңгерлік жолмен бір деректе Махамбеттің інісі Қожахмет, келесі 
бір  деректе  ағасы  Бекмағамбет  алған  екен  [1].  Міне,  мұның  өзі  қазақ 
батырларының ел бірлігін сақтаудағы бірлік саясатын дәлелдейді. 
Исатай  мен  Махамбет  батырлардың  оң-солын  таныған  кезеңнен 
құлақтарына қанық жеткен 1805-1815 жылдар аралығында батыс өңірді тұтас 
қамтыған атақты Бақытжан Қаратаевтың атасы Қаратай Нұралыұлы бастаған 
ұлт-азаттық  қозғалыс  кең  етек  алды  [2,  48б.].  Он  жылға  созылған  Қаратай 
Нұралыұлының ұлт-азаттық қозғалысына Кіші жүздің қазақтары мен сұлтан, 
би,  батырлары  белсене  қатысты.  Қаратай  Нұралұлы  бастаған  қозғалыстың 
басталуына  бірден-бір  себеп  Кіші  жүздегі  1805  жылғы  хан  сайлауда  орыс 
үкіметінің  хандықтың  ішкі  мәселесіне  кірісіп,  Жантөре  сұлтанды  Кіші  жүз 
ханы  етіп  сайлауы  еді.  Бұл  кезеңде  Кіші  жүз  халқының  басым  көпшілігі 
Қаратай  Нұралыұлын  хандық  тақтан  көргісі  келіп,  қолдайтындығын  патша 
үкіметіне ашық жеткізген болатын [3, 16-17п.]. 
Кіші  жүзде  қол  жинап  орыс  әкімшілігінің  саясатына  ашық  қарсы 
шыққан  қол  бастаған  Қаратай  ханды  қолға  түсіру  үшін  Орынбор  әкімшілігі 
қазақ-орыс шекарасындағы бар әскерін жұмылдырды. Ал Қаратай хан болса 
орыс  бекіністеріне  шабуыл  жасап,  қолға  түскен  орыстарды  шеп  бойында 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
282 
тұтқында  жатқан  қазақтарға,  немесе  Бұхарада  тұтқынға  түскен  татарларды 
босата отыра, оларды қазақтарға айырбас жасаған. Қаратай Нұралыұлы қазақ 
мемлекеттілігін  сақтап  қалуға,  отарлауға  қарсы  ашық  қарсылық  күресін 
жүргізген хан болды. 
Ал  Арынғазы  Әбілғазыұлы  болса  әкесінің  орнына  Кіші  жүздің 
оңтүстігін  жайлаған  қазақтардың  қолдауымен  1815  жылы  ақ  киізге  хан 
көтергеннен  бастап  аз  уақыт  ішінде  ел  басқарудағы  қабілеттілігімен  Кіші 
және Орта жүз қазақтарының назарына ілікті [4]. Арынғазы Әбілғазыұлының 
мемлекеттік қызметінің басты мақсаты қазақ мемлекеттілігін қайта жаңғырту, 
нығайту,  мемлекеттік  басқару  ісіне  батыл  қайта  құрулар  жүргізу  арқылы 
хандық  басқаруды  күшейтуді  жоспарлады.  Арынғазы  Әбілғазыұлы  аз 
уақытта  хандық  басқару  жүйесін  шебер  ұйымдастыра  білді.  Мемлекеттік 
басқарудың  бұқаралық  сипаты  Хан  кеңесін  кеңінен  пайдаланды.  Ол  кеңесте 
ақсақалдар  кесіміне  арқа  сүйеді.  Ал  сұлтандар,  билер,  қазылар,  ел 
ақсақалдары, батырлар хан билігінің әлеуметтік тірегіне айналды. Кіші және 
Орта  жүз  ақсақалдары  кеңесі  Арынғазы  ханға  бірден  қолдау  көрсетті. 
Арынғазы  ханның  ұлт-азаттық азаттық  жолындағы  күресінің  басты  мақсаты 
оңтүстіктегі  хиуалықтардың  шапқыншылық  жорығына  қарсы  қазақтардың 
басын  біріктіріп,  тойтарыс  беруді  көздеді.  Сол  арқылы  жан-жақтан 
қыспақтаған  жауға  соққы  беріп,  тәуелсіздігін  қалпына  келтіріп,  хандық 
мемлекеттің  дербес  басқару  жүйесін  нығайтуды  жоспарлады.  Осы  жағдайда 
Арынғазы  хан  да  Хиуа  хандығына  қарсы  амалсыздан  алпауыт  орыс  елінің 
әскери күші мен мүмкіншілігін пайдалануды ойлап, көмек  сұраған болатын. 
Мұндай  сәтті  шебер  пайдаланған  Орынбор  әкімшілігі  1821  жылы  шілде 
айында оны дереу патша қабылдауына алдап шақырып, жер аударып тынды. 
Патша үкіметі Арынғазы Әбілғазыұлын Калугада мәңгілікке қалдырып,   
ол бастаған қазақтардың қарсылық қозғалысын тоқтатуды көздеген болатын. 
Көп  ұзамай  Кіші,  Орта  жүз  рулары  Арынғазы  ханды  қайтаруды  талап  етіп 
атқа қонады.  
1822  жылы  Елек  жағалауын  қазақтарға  қайтару  мақсатында  қарсылық 
күресін  бастаған  Жоламан  Тіленшіұлы  да  патша  үкіметіне  «Егер  Арынғазы 
елге  қайтарылмаса,  орыс  шекарасына  шабуылдардың  жалғаса  беретіндігін» 
хабарлады. Кейін жолдаған тағы бір хатында «Санкт-Петербургке жіберілген 
елшілеріміз  Арынғазы  хан    мен  Жүсіп  Сырымовтың  қайтып  оралмауына 
байланысты  және  олардың  елге  қайтуына  император  неге  рұқсат  етпей 
отырғанын  білмегендіктен,  қазақтар  мазасыздануда»,-  деп  тарқата  түседі      
[5, 9 б.]. Жоламан Тіленшіұлы  қарсылық күресін 1825 жылға дейін жүргізді. 
Әйтсе  де,  қазақтардың  жаппай  жолдаған  хаттары  мен  шекара  бойындағы 
қарсылықтары    Арынғазы  ханды  елге  қайтара  алмады.  Өйткені  оны  елге 
қайтару  ұлт-азаттық  қозғалысқа  жаңа  серпін  беретінін  патша  үкіметі  де 
түсінді.  Оның  үстіне  Орта,  Кіші  жүздерде  дәстүрлі  хандық  билікті  жою 
мәселесі бұл кезеңде іс жүзінде шешіліп те қойған-ды. Арынғазы ханды елге 
қайтару  жолындағы  қазақтардың    әрекеттері  ол  1833  жылдың  28  тамызына 
дейін,  яғни,  қайтыс  болғанша  жалғасты.  Сөйтіп,  Арынғазы  хан  еліне  орала 
алмаса да оның азаттық күресін қазақ даласындағы ізбасарлары іліп әкетті. 
1827-1829  жылдар  аралығында  Қазақстанның  батыс  өңірінде  сұлтан 
Қайыпқали  Есімұлының  Ресейдің  отарлау  саясатына  қарсы  бағытталған 
қозғалысы басталды [6]. Бөкей ордасындағы сол заманда ел назарын аударған 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
283 
осы бір қозғалыстың негізгі себептері Ресей мемлекетінің отарлау саясатының 
толықтай Ішкі ордада жүзеге асып, хан Жәңгірдің патша шенеунігіне айналуы 
және оның орыс үкіметінінің мүддесіне сай қызмет етуі, содан туындаған жер 
мәселесінің  шешілмей  шиеленісе  түсуі  болды.    Қалыптасқан  жағдай  хан 
әулетіндегі сұлтандардың да ашық наразылығын арттырды. 1826 жылғы қыста 
Ішкі  орда  қазақтары  қатты  жұтқа  ұшырады.  Жер  мәселесін  шеше  алмаған 
қазақтар амалсыздан Саратовқа дейін үдере көшуге мәжбүр болды.     
Қозғалыс  1827  жылдың  қаңтар,  ақпан  айларында    қазақ  руларының 
Жайық  өзенінің  Бұхара  бетіне  көшуімен  басталды.  Қайыпқали  Есімұлын 
қолдаған қазақтарды арғы беттен сұлтан Шыңғали Орманов күтіп алды.  
Жайық  өзенінің  Бұхара  бетіне  өтушілер  жаппай  қарулана  бастады. 
Мылтық, найза, қылыш, сояу, шоқпар, балта және өзге де  қару-жарақтармен 
қаруланған  қазақ  сарбаздары  көшушілерді  қорғап  жүрген.  Ал  казак-орыс 
әскерлері мылтықпен, зеңбірекпен қаруланды.  
Сонымен қозғалыс басшысы Қайыпқали Есімұлының қолға түсуі, орыс 
әскерінің  қазақтарды  жан-жақтан  қыспаққа  алып,  Жайық  өзенінен  өтуге 
кедергі  жасауы,  қатысушылардың  соңына  түсуі,  Жәңгір  ханның  қозғалысқа 
қатысушыларды  Ордадан  қууға  жұмыстануы  патша  отарлауына  қарсы 
қазақтар  қарсылықтарының  бір  түрі  ретінде  байқалған  –  Жайық  өзенінен     
Бұхара  бетке  көшу  жоспарының  толық  жүзеге  аспауына  әкелді.  Соған 
қарамастан  бұл  қозғалыс  Бөкей  ордасындағы  қазақтардың  Кіші  жүзбен 
бірігуге ұмтылысын айқын дәлелдеді. 
Сонымен  Сырым  Датұлы  бастаған  1783-1797,  1805-1815  жылдардағы 
Қаратай  Нұралыұлы,  1816-1821  жылдардағы  Арынғазы  Әбілғазыұлы,  1822-
1825  жылдардағы  Жоламан  Тіленшіұлы  және  1827-1829  жылдардағы 
Қайыпқали  Есімұлы  бастаған  қозғалыстар  Ресейдің  Қазақстанды  отарлау 
саясатына  қарсы  бағытталған,  халқымыздың  ұлт-азаттық  қозғалысының 
құрамдас бөлігін құрады. 
Ішкі  ордада  басталып, кейін тұтастай Кіші жүзді  қамтыған 1836-1838 
жылдар  аралығындағы  Исатай  мен  Махамбет  батырлардың  азаттық 
қозғалысы аталған күрестердің заңды жалғасы болды. Көтерілістің шығуына 
себептің  бірі  Бөкей  ордасындағы  қордаланған  жер  мәселесінің  шешілмеуі 
болды.  Өйткені,  109300  адам  қоныстанған  Еділ-Жайық  өзендері  аралығын-
дағы қазақтар екі өзеннің жағасын, я болмаса, Каспий теңізі жағалауына да, 
тіпті,  кейіннен  Үлкен  және  Кіші  өзендерге  де  шығып  пайдалана  алмаған. 
Хандықтағы  қазақтарды  құмдуытты,  шөлейтті  жерлерге  ығыстырған.  Бөкей 
ордасындағы  қазақтар  зекетке  қоса,  Каспий  жағалауындағы  саяжайлар 
иелерінің  жерлерін  қыстағаны  үшін,  Жайық  әскерінің  «жері»  арқылы 
малдарын айдап өткендері үшін, Ордамен шекаралас губернияларға барғаны 
үшін  салық  төледі.  Оған  жыл  сайынғы  «соғым»  салығын  қосыңыз  [7].  Күн 
санап  Жәңгір  хан  орыс  патшасының  саясатын  жүргізуші  шенеунікке  айнала 
түсті.  Орынбор  да,  Астрахан  да  ханның  сенімді  жақтастарына  айналды. 
Исатай  батыр  мен  Махамбеттің  қалың  қазақты  ертіп,  Жәңгір  ханға,  не 
болмаса,  оның  жүргізген  реформаларына  емес,  өзінің  атақонысы  жері  мен 
тәуелсіздігі  үшін  күрескендігін  құжаттар  дәлелдей  түседі.  Азаттық  күрестің 
дем  берушісі  Махамбет  өлеңдері  Кіші  жүздегі  ұлт-азаттық  қозғалыстың  бар 
тарихи  жүрісін  баяндайды.  Махамбет  ақынның  асқақты  рухты  жырларында 
бас бостандығынан айырылған қазақтың ашынған шарасыз жағдайы, ханның 
әділетсіз  қарекетіне  төзе  алмаған  халықтың  жан  айқайы  толық  көрініс 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
284 
табады. Небір қиындықтарға қарамастан ұлтының өмірлік құндылықтары мен 
азаттығы үшін күрескен тарихи тұлға болашаққа сеніммен қарады. 
                                   Ханнан қырық туғанша, 
                                   Қарадан бір ақ тусайшы, 
                                   Халықтың кегін қусайшы, 
                                   Артымыздан біздердің 
                                   Ақырып теңдік сұрарға. 
Махамбет  ақынның  осы  өлең  жолдары  оның  өмірлік  ұстанымын 
дәлелдейді.   
Қазіргі кезеңде Қазақстан тарихын жазуда тарихшылар бірыңғай ағым 
теориясын  басшылыққа  ала  отырып,  қазақ  еліндегі  ұлт-азаттық  қозғалыс-
тарының  бүгінгі  тәуелсіздігімізге  дейін  үзілмей  үздіксіз  жалғасқандығын 
дәлелдеді.  Мұның  өзі  халқымыздың  біртұтастығын,  елдігін  сақтау 
жолындағы жанқиярлық ерлік істерін айқындайды. 
      
Әдебиеттер 
1. Сараев Ә. Исатай мен Махамбет. – Алматы, 1997. -103б., Шөреков Ы. 
Исатай-Махамбет.  Дастан  мен  өлеңдер  /  Құрастырған,  кіріспе  мақала  мен 
түсініктерін жазған Б.Аманшин /. – Алматы, 1976. 
2. Ахмет А. Қаратай хан. – Алматы: Арыс, 2007. - 176 б. 
3. Ресей Федерациясы Орынбор облыстық мемлекеттік мұрағаты (одан 
әрі РФ ОрОММ). 6 қ., 10 т., 243а іс., 16-17п. 
4.  Ахметова  Ұ.  Арынғазы  хан  (1786-1833жж.).  -  Алматы:  «А-Поли-
графия» ЖШС, 2004. -168 б. 
5.  Мұқтар  Ә.  Жоламан  батыр:  «Мен  қарақшы  емеспін,  патшалы 
Ресеймен соғысып жүрмін» // Егемен Қазақстан. -2008.- 28 сәуір. 
6.  Қазақстан  Республикасының  Орталық  мемлекеттік  мұрағаты 
(ҚРОММ) 4қ, 1 т., 4747 іс., 8-11п., 44-45п., 956п.  
7.  Есмағамбетов  К.Л.  Азат  рухтың  күрескері.  –Алматы,  «Өркениет» 
баспасы, 2003. -176 бет. 
 
У.Т. Ахметова 
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В МЛАДШЕМ ЖУЗЕ  
В НАЧАЛЕ ХІХ ВЕКЕ 
 
В статье анализируется национально-освободительные движения в Младшем жузе в начале 
ХІХ  века.  Движения  под  руководством  султана  Каратая,  Арынгазы,  Каипкали,  а  также  батыров 
Жоламана и Котибара были направлены против колонизации Казахстана со стороны России. 
Ключевые  слова:  Махамбет,  Исатай,  Сырым,  Каратай,  Арынгазы,  Жоламан, 
национально-освободительное движение. 
 
 
U.T. Akhmetova 
THE NATIONAL-LIBERATION MOVEMENT IN THE JUNIOR ZHUZ  
AT THE BEGINNING  OF THE 19
TH
 CENTURY 
 
The article analyses the national-liberation movement in the Junior Zhuz at the beginning  of 
the 19
th
 century.  The Movement under the leadership of Sultan Каratai, Аryngazy, Каipkaly, as well 
as  Batyrs  (national  heroes)  Zholaman  and  Коtibar  were  directed  against  the  colonization  of 
Kazakhstan from the part of Russia. 
Key  words:  Makhambet,  Issatay,  Syrym,  Karatai,  Aryngazy,  Zholaman,  the  national-
liberation movement. 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
285 
УДК 516. 65: 54 (574)   
А.И. Исмаилов - Заслуженный деятель  
Республики Казахстан, д.и.н., профессор, 
 МКТУ им. Ясави, г. Туркестан  
 E-mail: Seid-61@mail.ru 
 
ЗАПАДНЫЙ КАЗАХСТАН В ПЕРИОД СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 
(лето 1942 г. – февраль 1943 г.) 
 
Аннотация.  В  статье  рассматриваются  крупные  боевые  действия  на  берегах  Волги  и 
Дона. Западноказахстанский регион республики, как территориально близкий к берегам Волги, 
становится частью тыловых районов Сталинградского фронта. 
Ключевые  слова:  Великая  Отечественная  война,  Сталинградская  битва,  Западный 
Казахстан, казахстанские соединения, помощь фронту.  
 
Начиная с лета 1942 года, с развертыванием крупных боевых действий 
на  берегах  Волги  и  Дона,  Западноказахстанский  регион  республики  как 
территориально  близкий  к  берегам  Волги,  становится  частью  тыловых  рай-
онов  Сталинградского  фронта.  Населенные  пункты  вдоль  линии  Джанибек-
Сайхин-Шунгай Рязано-Уральской железной дороги были включены в театр 
боевых действий. Джанибекский, Казталовский, Урдинский и Фурмановский 
районы  Западно-Казахстанской  области  вошли  в  состав  Сталинградского 
военного  округа  [1].  С  15  сентября  1942  г.  партийно-советское  и  военное 
руководство  Гурьевской  области  ввели  военное  положение  и  был  создан 
Комитет обороны во главе с первым секретарем областного комитета партии 
М.Д. Бекжановым [2]. 
В связи с формированием Южно-Уральского военного округа в ноябре 
1941  года  с  дислокацией  его  штаба  и  управлений  в  г.  Чкалове  (ныне  г. 
Оренбург,  Россия),  из  состава  Средне-Азиатского  военного  округа  (САВО) 
выведены три области Казахстана, – это Актюбинская, Гурьевская и Западно-
Казахстанская,  а  Кустанайская  область  Казахстана  была  передана  в  состав 
Уральского  военного  округа  (г.  Свердловск,  ныне  Екатеринбург).  Всего  из 
состава  САВО  отошли  в  указанные  военные  округа,  т.е.  Сталинградский, 
Уральский  и  Южно-Уральский,  39  районных,  городских  и  областных 
военных  комиссариатов,  в  которых  велись  учет,  подготовка  и  призыв 
военнообязанных  на  западном  регионе  Казахстана.  Кроме  того,  из  этого 
региона  перешли  в  административно-функциональное  управление  14 
эвакогоспиталей,  располагавших  достаточно  большими  возможностями  для 
лечения  раненых  и  больных  воинов  Красной  Армии  (около  5000  коек). 
Большое  количество  учреждений,  складов  горюче-смазочных  материалов, 
мастерские и ремонтные базы переданы из состава САВО [3]. 
Территориально  Южно-Уральский  военный  округ  состоял  из 
Башкирской АССР и Чкаловской области Российской Федерации, названных 
выше трех западных областей Казахстана. Территория округа 928973 кв. км, 
население 5887482 человека. «Из национальностей, населяющих территорию 
округа,  преобладающей  являются  русские.  Значительный  удельный  вес 
имеют  также  местные  национальности:  казахи,  башкиры,  татары»,  – 
указывалось  в  докладе  из  штаба  Южно-Уральского  военного  округа  [4]. 
Всего за три года, со времени формирования этого  округа до начала 1944 г. 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
286 
на  его  территории  подготовлено  и  отправлено  на  фронт  93885  офицеров, 
82450 рядовых и сержантов, на объекты промышленности направлено 168676 
человек.  Из  ресурсов  народного  хозяйства  для  Красной  Армии  отправлено 
4338 автомашин, 4342 лошадей и 7017 повозок [5]. 
По  Западно-Казахстанской  области  в  1938–1940  гг.  призвано  в  ряды 
РККА 2552 человека. Начиная с 22 августа 1941 г. до конца этого года встали 
в армейский строй еще 22943 человека. В 1942 г. призвано 28338 человек, в 
1943 г. – 13373 человек, в 1944 г. – 8084 человека, в 1945 г. – 1335 человек. 
Всего 76635 человек [6]. Из районов, примыкавших в территориальном плане 
к  зоне  действия  войск  Сталинградского  фронта,  –  это  Жаныбекский, 
Казталовский,  Урдинский,  Фурмановский  и  Чапаевский  районы  Западно-
Казахстанской области, было призвано в ряды РККА с 22.06.1941 по 1942 г. 
включительно  17241  человек,  при  общей  численности  населения  этих  пяти 
районов  104941  человек.  Всего  с  22  июня  1941  г.  по  1945  г.  из  этих  же 
районов встали в строй защитников Отечества 24163 человека, что составляет 
23,5 процента от общего числа жителей названных районов [7]. 
От  общего  числа  призванных  из  ЗКО  (76635  человек),  на  фронтах 
Великой  Отечественной  войны  погибло  36548  человек,  это  132  офицера  и 
34416  сержантов и  рядовых.  Большая  часть  боевых  потерь воинов-западнока-
захстанцев  падает  на  1942–1943  гг.,  это  около  24,5  тыс.  человек.  Среди 
погибших 16 Героев Советского Союза из Западно-Казахстанской области [8]. 
Полномасштабная и интенсивная работа по пополнению рядов Красной 
Армии  за  счет  людских  ресурсов  западных  областей  Казахстана  продол-
жалась  в  течение  всех  военных  лет,  особенно  с  осени  1941  г.  и  в  1942 г. 
Летом 1942 года линия военных действий приблизилась, как указано выше, к 
границам западных районов Казахстана, которые объективно стали ближним 
тылом  фронта  защиты  Поволжья.  Территория  Сталинградского  фронта 
расширилась на Востоке до реки Урал. В конце августа 1942 г. образовалось 
новое  направление  военных  действий,  –  Астраханское,  которое  охватило 
западные  районы  Гурьевской  (ныне  Атырауской)  области.  Стрелковые 
бригады,  созданные  в  конце  1941  –  начале  1942  г.,  были  укомплектованы  в 
основном призывниками западных областей Казахстана. Так, 101-я отдельная 
стрелковая национальная бригада состояла в большинстве личного состава из 
казахской  молодежи  Актюбинской,  Гурьевской,  Западно-казахстанской  и 
Кзыл-Ординской областей. Бригада создавалась в г. Актюбинск.  
101-я  отдельная  стрелковая  бригада  приняла  активное  участие  в 
прорыве Ржевского выступа в 1942 г. Около полугода длилась, как известно, 
Ржевско-Вяземская  операция,  унесшая  десятки  тысяч  жизней  советских 
воинов. Они отдали свои жизни во имя спасения единой тогда Родины, имя 
которой  Союз  ССР.  Была  в  те  суровые  годы  войны  настоящая  дружба 
народов,  настоящее  фронтовое  братство  воинов  разных  национальностей, 
посланцев  из  всех  советских  республик.  В  республиканской  газете  [9],  дочь 
воина  101-ой  отдельной  стрелковой  бригады  сержанта  Исена  Исмукашева, 
призванного в Красную Армию из Актюбинской области в ноябре 1941 года, 
журналистка  Мира  Бердигалиева  поведала  уникальную  историю.  Перед 
рождением сына в 1942 г. казахский воин сержант Абдреим Бегимов прислал 
письмо  домой  с  просьбой  назвать  малыша  Сергеем,  в  честь  боевого  друга, 
укрывшего  его  своим  телом  от  взрыва  снаряда.  Это  письмо  оказалось 
последним,  в  нем  не  была  указана  фамилия  Сергея,  но  память  об  этом 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
287 
человеке,  как  и  память  об  отце,  хранится  в  этой  семье  свято.  Сергей  умер 
летом 2010 года, так и не узнав, где похоронены отец и его фронтовой друг 
Сергей,  русский  солдат.  Сноха  фронтовика-сержанта  Бегимова  Жаксыгуль 
растит детей и внуков в верности памяти павших героев войны.  
К концу 1941 г. город Уральск, один из старейших городов, к тому же в 
историческом и демографическом измерениях самый крупный по населению и 
важный культурно-образовательный центр Казахстана, превратился в один из 
важных арсеналов в оборонном комплексе страны. Город принял по эвакуации 
несколько крупных предприятий машиностроения и судостроительной отрасли 
военного  назначения.  Рабочие,  инженерно-технические  кадры  города 
совместно  со  специалистами,  прибывшими  по  эвакуации  из  западных  и 
центральных  областей России и Украины, в  кратчайшие  сроки  ввели в  строй 
оборонные заводы, начали выпуск вооружения и военной техники. 
Одновременно  шла  реконструкция  имеющихся  предприятий,  строи-
тельство  объектов  противовоздушного  назначения  и  бомбоубежищ,  ремон-
тировались причалы на реке Урал. На эти цели из республиканского бюджета 
было выделено городу 2836936 рублей [10]. 
Вражеская авиация, начиная с первых дней сентября 1942 года, непре-
рывно  бомбила  населенные  пункты  Джаныбекского  и  Урдинского  районов, 
железнодорожные  станции  Джаныбек,  Сайхин  и  Шунгай,  близлежащие 
разъезды. Командир 196-й Краснознаменной Гатчинской стрелковой дивизии 
генерал-майор В.П. Иванов вспоминал, что 1 сентября 1942 г. их эшелон был 
подвергнут налету вражеской авиации в трех километрах от станции Сайхин, 
в  результате  чего  погибло  100  бойцов.  Утром  6  октября  1942  г.  около  10 
самолетов противника нанесло бомбовые удары над ст. Сайхин. Погибло 90 и 
ранено  150  человек  из  числа  эвакуированных  из  Сталинграда.  Взрывами 
авиабомб  сброшено  под  откос  42,  разрушено  и  сожжено  13  вагонов.  В 
октябре  1942  г.  авиаудары  по  станции  были  почти  ежедневными.  Жители 
поселка  Сайхин  установили  памятник  на  месте  гибели  воинов,  юные  следо-
пыты  во  главе  с  местной  учительницей  Г.  Утеевой  создали  в  школе  музей 
памяти, поддерживали связь с ветеранами 196-й стрелковой дивизии [11]. 
В связи с тем, что 12 августа 1942 г. противник занял г. Элиста и угрожал 
Астрахани,  по  решению  Ставки  Верховного  Главного  Командования  был 
организован  Астраханский  обвод  обороны  города,  куда  были  направлены 
несколько соединений и частей Красной Армии. В эти же дни для руководства 
работой  заводов,  железнодорожного  узла  и  Волжского  речного  транспорта 
прибыли  заместитель  председателя  Государственного  Комитета  Обороны 
В.А. Малышев,  руководители  ряда  важнейших  союзных  министерств  для 
обеспечения  сражающихся  войск  всем  необходимым  [12].  Для  защиты  от 
налетов  вражеской авиации в Гурьевской  и Западно-Казах-станской  областях 
был  введен  режим  затемнения,  созданы  штабы  и  отряды  МПВО,  созданы 
курсы  инструкторов  по  обучению  населения  основам  противовоздушной  и 
химической защиты. 26 октября 1942 г. по решению СНК СССР город Уральск 
был  включен  в  число  пунктов  ПВО  страны.  С  выходом  врага  к  Волге  связь 
Сталинградского  фронта,  штаб  которого  находился  в  пос.  Красный  Сад  [13], 
была  ограничена  и  временами  была  прервана,  а  линия  связи  через  Ташкент 
была  чрезвычайно  осложнена.  Поэтому  в  срочном  порядке  была  проложена 
700  километровая  линия  связи  с  центром  страны.  В  городе  Уральск  был 
развернут крупный военно-оперативный узел связи. 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
288 
В  довоенное  время  сеть  проводной  связи  в  районе  Сталинграда, 
подчеркивал  Народный  комиссар  связи  маршал  войск  связи  И.Т. Пере-
сыпкин,  особенно  к  востоку  и  юго-востоку  от  него,  была  развита  крайне 
слабо…  Под  руководством  опытных  специалистов  за  короткие  сроки  был 
выполнен  большой  объем  строительных  работ:  на  постоянной  линии, 
построенной  вдоль  реки  Урал,  в  очень  трудных  климатических  условиях 
были подвешены новые медные и стальные провода, соединившие Уральск и 
Гурьев;  для  получения  дополнительных  выходов  с  волжской  магистрали  на 
восток  были  подвешены  провода  на  линии  Саратов–Александров  Гай–
Калмыково,  Эльтон–Александров  Гай,  а  также  провода  на  линиях  от 
Уральска  на  Сталинградское,  Саратовское,  Оренбургское,  Соль-Илецкое  и 
Куйбышевское  направления.  На  территории  нынешней  Уральской  области 
было  тогда  построено  524  км  новых  постоянных  линий,  подвешено  свыше 
1400 км медных и 2997 км стальных проводов. На строительство связи было 
выделено  несколько  линейных  батальонов  связи,  автобатальон,  самолеты 
ПО-2 и даже 500 верблюдов [14]. 
После 23-го августа 1942 г., когда вражеские войска прорвались к Волге и 
перерезали  железнодорожные  линии,  подвоз  воинских  грузов  к  Сталинград-
скому  фронту  стал  проблемным.  Советские  войска,  оборонявшие  город,  могли 
базироваться  только  на  железнодорожных  путях  Уральск–Урбах–Верхний 
Баскунчах–Астрахань,  а  также  железнодорожной  ветке  Ахтуба–Заплавное. 
Положение  осложнялось  тем,  что  вражеская  авиация  подвергла  яростной 
бомбардировке  все  средства  сообщения  и  пути,  ведущие  к  Сталинграду.  Под 
постоянными  ударами  вражеской  авиации  находились  и  коммуникации 
Заволжья. Однако все попытки гитлеровцев сорвать движение поездов оказались 
тщетными. Разрушенные участки путей быстро восстанавливались.  
Железнодорожные  коммуникации,  связывавшие  Сталинград  с  тылом 
страны,  находились  под  воздействием  авиации  противника,  –  вспоминал 
маршал Советского Союза А.И. Еременко. «После выхода противника к Волге 
фронт стал базироваться только на железную дорогу, распложенную на левом 
берегу  реки.  Это  –  Уральск,  Урбах,  Астрахань  и  ветка  от  нее:  Верхний 
Баскунчак,  Ахтуба,  Заплавное.  Пропускная  способность  этой  дороги  не 
превышала 6-8 пар поездов в сутки при потребности фронта не менее 10 пар. 
Военная  обстановка  потребовала  значительной  реконструкции  отдельных 
железнодорожных  участков.  Пришлось  создать  22  новых  разъезда  и  произ-
вести ряд других работ». Далее А.И. Еременко, командующий Сталинградским 
фронтом  подчеркивал:  «Не  останавливаясь  на  многих  других  вопросах,  хочу 
отметить,  что  служба  тыла  Сталинградского  фронта  успешно  справлялась  со 
своими  необычайно  сложными  и  трудными  задачами:  а)  снабжения  фронта 
всем  необходимым  для  жизни  и  боя  и  б) эвакуация  ценностей,  сохраненных 
для  народного  хозяйства  страны.  К 1-ому  ноября  1942  г.  со  Сталинградского 
берега было эвакуировано на левый берег Волги: зерна – 4500 тонн, шерсти – 
2095  тонн,  лошадей  58770  голов,  крупного  рогатого  скота  –  свыше  240  тыс. 
голов,  много  тысяч  единиц  автомобилей  и  тракторов,  боеприпасов  и 
химикатов, имущества и оборудования» [15].  
С  небывалой  инициативой  и  трудовым  подъемом  вся  страна,  как  и  с 
первых  дней  войны,  пришла  в  помощь  Красной  Армии.  Нельзя  не  отметить 
исторические успехи тружеников колхозов и совхозов Западного Казахстана. 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
289 
Бригада  сестер  Ангелиных  из  колхоза  имени  Буденного  Теректинского 
района  обязалась  работать  по-военному,  обратились  ко  всем  труженикам 
сельских  полей  республики  с  призывом  «работать  на  полях  по-гвардейски» 
[16]. Бригаду возглавляла депутат Верховного Совета СССР Ангелина Паша, 
вместе с нею в  бригаде  состояли  ее родные сестры Надя, Леля и Марксина. 
С честью  выдержали  они  слово  свое  –  перевыполнить  плановые  задания. 
Народный  комиссариат  земледелия  Казахстана,  подводя  итоги  сельскохо-
зяйственных  работ  1942  года,  отметил  специальным  приказом  трудовые 
достижения  бригады  Ангелиной  в  качестве  образца  и  примера  для  всех 
трудящихся  республики.  «За  1942  год,  отмечено  в  приказе,  бригадой 
выполнено  тракторных  работ  4950  гектаров  при  плане  2164  гектара. 
Сэкономлено горючего 13300 кг. На условный трактор выработка составила 
707 гектаров или 156,4 процента [17]. 
Скажу  несколько  слов  о  жизни  и  трудовых  подвигах  великой 
крестьянской  женщины  ХХ  века.  Ангелина  Просковья  Никитична  родилась 
12 января 1913 года в поселке Старобешево на Украине, в Донецкой области. 
В этом году исполнилось 100 лет со дня ее рождения. Поэтому уместно будет 
сказать несколько строк из удивительной биографии Ангелиной. Она первая 
женщина-трактористка  в  мире,  бригада  ее  с  1934  года  добивалась  трудовых 
рекордов.  За  долгие  трудовые  годы  тракторная  женская  бригада  Ангелиной 
обработала  200  тысяч  гектаров  земли,  выращено  6  млн  пудов  хлеба, 
выполнено  52  годовые  нормы  при  общем  трудовом  стаже  23  года.  Вот 
великий результат трудолюбия, любви к земле, профессионализма. 
Великая  Отечественная  война  застала  Просковью  Ангелину  в  родном 
колхозе. Выступая на митинге она призывала дать решительный отпор врагу, 
утроить  усилия  в  труде,  своевременно  убрать  урожай.  26  июня  1941г.  было 
опубликовано  обращение  трех  сестер  Ангелиных  ко  всем  домохозяйкам  и  
труженицам села с предложением овладевать профессией механизаторов. По 
призыву сестер Ангелиных в годы войны на полях страны работало более 400 
тысяч женщин-трактористок, растили и убирали хлеб для фронта.  
По эвакуации Ангелины прибыли в Теректинский район ЗКО. До войны 
здесь сбор зерновых было 7-8 центнеров с гектара. Для озимой пшеницы Паша 
Ангелина попросила разрешения областного комитета партии, едет в Саратов и 
оттуда  привезла  семена  озимой  пшеницы.  Урожай  озимых  –  150  пудов  с 
гектара,  это  чудо-урожай,  24  центнера  с  гектара  колхозного  поля.  Урожай   
1943 года  был не  менее  высоким.  В  районной  газете  «Ленинский путь»  было 
опубликовано  обращение  П.Н.Ангелиной  ко  всем  трактористам  Казахстана: 
увеличить  помощь  Красной  Армии  в  разгроме  врага.  Ее  призыв  нашел 
всеобщую поддержку в республике. Она, советская крестьянка, стала знаменем 
для  сельских  тружеников,  примером  патриотизма  и  самоотверженности, 
новатором  в  труде.  В  начале  1944г.  Просковья  Ангелина  возвратилась  в 
Старобешево, на Украину. В том же году на площади 693 гектара собрала по 
133  пуда  пшеницы  с  гектара,  это  21,3  центнера  с  гектара.  Родина  по 
достоинству  оценила  ее  трудовые  подвиги.  Она  депутат  Верховного  Совета 
СССР, Лауреат Сталинской премии, дважды Герой Социалистического труда. 
Просковья Никитична Ангелина умерла 21 января 1959 года. 
Несколько  санаториев  и  домов  отдыха,  функционально  и  организа-
ционно входившие в областные отделы здравоохранения, были подготовлены 
к  приему  и  лечению  раненых  и  больных  воинов  Красной  Армии.  Общеоз-

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
290 
доровительные  учреждения  Министерства  здравоохранения  Казахстана  и 
Казсовпрофа  (Казахский  республиканский  совет  профессиональных  союзов) 
в  городах  Актюбинске  и  Уральске,  Гурьевский  дом  отдыха  работников 
нефтяной промышленности в областном центре, в поселках Мартук и Челкар, 
с общей вместимостью в 1150 коек, были переданы военному ведомству для 
лечения  раненых  воинов  из  Действующей  армии.  Местные  партийные  и 
советские  органы,  руководство  Средне-Азиатского  военного  округа  и 
Министерство здравоохранения Казахстана совместно решали вопросы обес-
печения  здравниц  кадрами  врачей  и  медицинского  персонала,  материально-
технического обеспечения. 
Первый день контрнаступления советских войск под Сталинградом (19 
ноября  1942  г.)  сохранился  в  архивном  документе  стрелковой  дивизии  из 
Казахстана.  «19 ноября,  этой  даты  не  забудут  сталинградцы.  Утром  где-то 
слева  услышали  раскаты  мощной  канонады.  Она  длилась  долго.  Видимо, 
ничего в стане врага не уцелело. Ночью вышли в исходное положение. Никто 
не  спал.  Уж  очень  долго  в  дни  обороны  мы  дождались.  Тишину  мгновенно 
разрывают орудийные залпы. Тысячи снарядов обрушиваются на блиндажи, 
дзоты  и  окопы  противника.  Бойцы  пошли  в  атаку,  но  вскоре  залегли 
прижатые  огнем  вражеских  пулеметов.  Снова  ударила  артиллерия.  Опять 
бросок вперед. Драка идет отчаянная, с боем берется  каждый метр. Весь день 
не  прекращается  бой.  Трудно  пробивать  оборону,  которую  враг  создал  в 
течение  четырех  месяцев,  но  сталинградцы  пробились.  Канонада  смолкла. 
Развернутыми цепями, стреляя на ходу из пулеметов, винтовок и автоматов, 
пошли бойцы батальонов Конева, Хачетурова и Блинова штурмовать высоту 
128,2. К полудню на высоте зареяло советское знамя. В боях за высоту наши 
части  захватили  у  противника  6  полевых  и  1  зенитную  пушку,  легковую 
машину,  много  пулеметов  и  минометов.  Взято  в  плен  120  румын,  из  них          
2  офицера.  Уничтожено  21  немецкий  пулемет,  5  минометных  батарей,             
11  дзотов  и  16  блиндажей…  Необычайный подъем  и  наступательный  порыв 
овладел всеми бойцами и офицерами дивизии. Люди дрались как львы и в эти 
дни  в  дивизии  родились  сотни,  тысячи  героев,  прославивших  советское 
оружие  замечательными  подвигами.  Первым  со  своим  взводом  добрался  до 
вражеских окопов казах старший сержант Тусупов. Он овладел несколькими 
дзотами  и  уничтожил  до  50  гитлеровцев.  Вражеская  пуля  сразила  героя. 
Умирая  он  сказал:  «Товарищи,  вперед,  только  вперед!  Бейте  фашистов 
беспощадно!»  Геройски  погиб  в  бою  также  командир  2-го  батальона  48-го 
полка  старший  лейтенант  Хачетуров.  Он  первым  со  своим  батальоном 
вырвался на высоту. Как герой сражался командир взвода 47-го СП младший  
лейтенант  Курмантаев.  Достигнув  рубежа  противника  бойцы  Курмантаева 
отбили  пять  ожесточенных  контратак.  Взвод  уничтожил  до  роты  вражеской 
пехоты, а Курмантаев лично истребил 15 фашистов.  
Заместитель  к-ра  по  политчасти  Спиридонова  назвали  человеком 
железной воли, за стойкость и упорство в бою. Два вражеских танка подбил 
он из противотанкового ружья. Вражеская пуля ранила его в голову. Сделав 
перевязку Спиридонов продолжал стрелять по вражеским машинам и подбил 
третий танк.  
«На  подступах  к  Сталинграду  и  в  уличных  боях  дивизия  уничтожила 
13460 немецких солдат и офицеров, шесть танков и 19 орудий, 29 пулеметов, 
разрушила 27 дотов и дзотов. Взято в плен 6515 гитлеровцев, в т.ч. 2 генерала 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
291 
и много высших офицеров. Захвачено много трофеев: 27 самолетов, 32 танка, 
два бронепоезда, 552 орудия, 3305 автоматов» [18]. 
«Когда  мы  выезжали  на  фронт,  –  рассказывал  командир  батальона 
орденоносец  С.  Чепур,  –  земляки-казахстанцы  наказывали  нам  драться  с 
ненавистными  оккупантами  так  же  как  наши  братья  панфиловцы  и  в  боях 
завоевать  звание  гвардейцев.  Земляки  же  обещали  нам  самоотверженно 
трудиться в тылу и оказывать всемерную помощь фронту» [19]. 
Доблестно  боролись  с  врагом  воины  Казахстанской  29-й  стрелковой 
дивизии,  прибывшей  в  состав  64-й  армии  10  июля  1942  года.  В  районе  ст. 
Жутово  вблизи  Сталинграда  19  июля  дивизия  получила  боевое  задание 
командующего  армией:  «вместе  с  137-ой  танковой  бригадой  занять  и 
оборонять  рубеж  по  восточному  берегу  реки  Дон  на  участках  Молокано, 
Верхне-Курмоярская (искл.), оборону занимать по мере прибытия частей, не 
ожидая  полного  сосредоточения  дивизии,  установить  связь  с  138-й 
стрелковой  дивизией  в  районе  Майорский».  С  этого  дня  началось 
непосредственное  участие  воинов  дивизии  в  боях  за  Сталинград.  До  2-го 
февраля  1943  года  продолжались  тяжелые,  кровопролитные  бои,  которые 
мужественно  вели  солдаты,  младшие  командиры  и  офицеры  29-й  сд.  Они  в 
боях  заслужили  высокое  звание,  приказом  Народного  комиссара  обороны 
СССР  (№  104  от  1.03.1943  г.)  за  образцовое  выполнение  заданий 
командования дивизия была преобразована в 72-гвардейскую. 
Особенно  напряженно  и  непрерывно  в  1941–1945  гг.  в  Западном 
Казахстане проводились работы по подготовке боевых резервов для фронта, 
формированию  маршевых  подразделений  и  воинских  частей  для 
Действующей  армии,  обучению  курсантов  в  военных  училищах  и  школах, 
аэроклубах  и  учебных  центрах  Осоавиахима,  других  оборонных  обществ. 
В главном  учебном  корпусе  Уральского  педагогического  института  (это 
Современный  Западно-Казахстанский  государственный  университет  имени 
М. Утемисова)  разместилось  Ленинградское  военное  училище  связи  им. 
Ленсовета.  Училище  подготовило  для  войск  несколько  тысяч  офицеров-
связистов.  Одесское  военное  пехотное  училище  находясь  в  г.  Уральске  за 
высокие  показатели  по  подготовке  офицеров  и  младших  командиров  для 
Красной  Армии,  маршевых  подразделений  для  фронта  заслужило 
правительственной  награды  –  ордена  Красного  Знамени.  Отрадно  отметить, 
что мемориальные памятные знаки с указанием о  нахождении в г. Уральске 
эвакуированных  военных  училищ  сохранены  и  в  наши  дни.  Это  бесспорно 
доброе  отношение  и  уважение  к  истории  военного  времени.  В  городах  и 
селах  Западного  Казахстана  бережно  хранят  и  берегут  традиции  верности 
памяти своей боевой региональной истории. 
Крупными  военно-авиационными  центрами  в  подготовке  летчиков  и 
штурманов для ВВС страны в годы войны были известные Чкаловское (ныне 
Оренбургское)  и  Ворошиловградское  училища.  Ворошиловградская  военно-
авиационная школа имени Пролетариата Донбасса (так называлось тогда это 
учебное заведение), созданная в 1930 году, была перебазирована в г. Уральск 
в ноябре 1941 года. Военных летчиков готовили на советских самолетах СБ и 
Ил-2.  Многие  офицеры-летчики  практического  летнего  обучения  были 
профессионалами  своего  дела,  учили  тому,  что  необходимо  в  воздушном 
бою.  Летчики-инструкторы  регулярно  проходили  в  частях  ВВС  фронтов 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
292 
практическую  стажировку,  принимали  непосредственное  участие  в  боях  с 
вражескими  авиаторами.  Надо  отметить,  что  летчики-стажеры  из  Уральска 
показали  примеры  мужества  и  боевого  мастерства.  Свидетельства  тому 
высокие  их  награды,  полученные  в  период  нахождения  в  войсках.  Так, 
орденов «Красного Знамени» и «Отечественной войны 1-й степени» в 1944 г. 
удостоены летчики-инструкторы лейтенанты Талмизин Федор Афанасьевич и 
Ткаченко  Иван  Федорович.  В  1943  году  находясь  в  Действующей  армии 
командир  отряда  капитан  Карташев  А.Н.  награжден  орденом  Красного 
Знамени, лейтенант Лемешко В.И. удостоен ордена Красной Звезды [20]. 
В  1944  г.  группа  офицеров-инструкторов  из  Ворошиловградской 
авиашколы  из  г.  Уральска  проходила  стажировку  в  полках  и  эскадрильях 
Военно-Воздушных  Сил  непосредственно  на  фронте.  Приобрели  опыт 
практического  ведения  воздушных  боев,  что  очень  важно  в  деле  обучения 
курсантов-авиаторов.  Принимая  участие  в  боевых  действиях  в  составе 
сражающихся экипажей, летчики из Уральска показали примеры мастерства 
и отваги. Они были удостоены высоких наград. Орденом Красного Знамени 
были  награждены  лейтенанты-инструкторы  авиашколы  Дубенюк  Иван 
Тимофеевич, Лесняк Григорий Алексеевич, Мартынов Пантелей Васильевич. 
Лейтенанты  Грицевский  Григорий  Гаврилович,  Полищцу  Иван  Данилович, 
Тесленко Николай Игнатьевич, Цыба Иван Гаврилович награждены орденами 
«Отечественной  войны  1-й  степени»  [21].  Известный  военный  летчик  Герой 
Советского  Союза  капитан  Гастелло  Николай  Францевич  выпускник 
Ворошиловградской  авиашклы.  Там,  в  Ворошиловграде,  на  территории 
авиашколы  был  установлен  памятник  Н.Ф.  Гастелло.  Героические  дела 
ворошиловградцев  продолжались  в  г.  Уральске.  Только  в  1941–1945  гг. 
Ворошиловградская  военная  авиашкола,  находясь  в  Западном  Казахстане 
подготовила  для  ВВС  страны  2585  боевых  летчиков.  Среди  выпускников 
стали Героями Советского Союза 67 человек [22]. В годы войны начальником 
авиашколы был генерал-майор авиации Кравцов Александр Михайлович. Из 
г. Уральска авиашкола убыла в г. Ворошиловград в марте 1946 года.  
Завершая  статью,  необходимо  сказать  вот  еще  о  чем.  Есть  в  Военно-
патриотическом музее при Западно-Казахстанском государственном универ-
ситете  отдельный большой стенд  «Панорама Сталинградской битвы». Стенд 
этот  уникальный,  пожалуй  единственный  в  постсоветских  республиках.  На 
нем  со  скрупулезной  точностью,  но  в  меньших  размерах  воспроизведена 
панорама,  находящаяся  в  Волгограде.  Создана  она  группой  художников  и 
скульпторов в основном из числа сотрудников и студентов университета при 
организационной  и  финансовой  поддержке  ректора  вуза  профессора  Т.З. 
Рысбекова.  Инициатива  и  замысел  созданий  музея  и  панорамы  Сталин-
градской  битвы  принадлежат  известному  в  республике  ученому  и 
фронтовику,  ветерану  Великой  Отечественной  войны  Павлу  Романовичу 
Букаткину.  Ветеран  родом  из  Уральска.  Вся  его  жизнь  связана  с  родным 
городом.  Единственное  место  учебы  и  работы  –  только  университет.  Он 
закончил школу в год начала войны. После выпускного вечера, он, как и его 
сверстники,  уходил  на  войну.  Воевал  достойно  и  храбро:  два  ордена 
Отечественной войны и орден Красной Звезды, боевые медали. 
Темой  научных  поисков  и  специального  курса  со  студентами-
историками  стало  участие  западноказахстанцев  в  Великой  Отечественной 
войне 1941–1945 гг. По этой теме  он защитил кандидатскую  диссертацию и 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
293 
выпустил  добротную  и  содержательную  монографию.  Многие  универси-
тетские  мероприятия  по  военно-патриотическому  воспитанию,  уроки  му-
жества,  встречи  с  ветеранами  войны  и  воинами  современной  казахстанской 
армии,  занятия  со  студентами  и  школьниками  города  проходят  здесь,  в 
университетском  музее,  наглядно  и  интересно.  В  музее  сосредоточены 
разнообразные архивные документы и материалы, экспонаты периода войны 
1941–1945  гг.,  отражающие  биографии  воинов  из  Западного  Казахстана,  их 
боевые  подвиги,  карты-схемы  фронтовых  дорог  частей  и  соединений, 
сформированных  в  Уральске,  Актюбинске  и  Гурьеве.  Большинство  из 
призванных в  ряды Красной  Армии  западноказахстанцев  приняло  участие  в 
боях за Сталинград. Установлено, что именно на период сражений на Волге в 
Западных  областях  Казахстана  получено  самое  большое  количество  похо-
ронок [23]. Казахстанское Приуралье  было  ближним тылом Сталинградской 
битвы. Весь Казахстан, как и тогда еще единая страна, были экономической и 
духовной опорой сражающейся Красной Армии. 
 

жүктеу 5.24 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет