Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігіжүктеу 5.24 Kb.
Pdf просмотр
бет24/36
Дата09.01.2017
өлшемі5.24 Kb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   36

Әдебиеттер 
1.
 
Балғабаев С. Біз де ғашық болғанбыз. – Астана: Ақ арман, 2008. - 250 б. 
2.
 
Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. – Алматы: «Дайк-Пресс», 2008. - 965 б. 
3.
 
Нұрғалиев Р. Арқау. І том. – Алматы: Жазушы, 1991. - 576 б. 
4.
 
Қабдолов З. Сөз өнері. – Алматы: Санат, 2007. - 358 б. 
5.
 
Кітапта: Ақыл кені. – Алматы: Көшпенділер, 2005. - 244 б. 
6.
 
Әшірбек  С.  Сарыарқадан  ескен  сахна  саздары.  //  Қазақ  әдебиеті  
№50 (3161) 2009 жыл.  
7.
 
Қазақ  сахна  өнері.  Тәуелсіздік  кезеңі.  Ұжымдық  монография.  – 
Алматы: Кие, 2009. - 488 б. 
 
 
Р.Б. Султангалиева 
ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ САТИРИЧЕСКИХ ИНТЕРМЕДИЙ 
В ДРАМАТУРГИИ С.БАЛГАБАЕВА 
 
В  статье  анализируются  различные  черты  человеческого  поведения,  отрицательные 
явления  характера  человека,  отраженные  в  сатирических  интермедиях  С.  Балгабаева, 
повествуется о реалистическом смысле, основанном на природном, непридуманном смехе. 
Ключевые  слова:  драма,  характер,  интермедия,  комедийная  пьеса,  водевиль,  фарс, 
мелодрама,  сцена,  характер,    ситуация,  психологизм,  конфликты  характера,  символ,  идеал, 
персонаж. 
 
 
R.B. Sultangalieva 
ARTISTIC-IDEOLOGICAL PECULIARITY OF THE HUMOROUS INTERLUDES IN THE 
DRAMA OF  S. BALGABAEV 
 
The article deals with the important social issues in the drama of S. Balgabaev. The author of 
the  article  shows  the  humorous  interludes  with  different  characters  based  upon  different  number  of 
laugh,  which  are  analyzed  through  the  phenomenon  alien  to  the  moral  nature  of  a  man,  complying 
with the requirements of the genre of comic interludes. 
Key  words:  drama,  characters,  humorous,  interludes,  analyzed,  phenomenon,  requirements, 
genre, comic interludes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 82-1/ (574) 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
214 
Қ.Ғ. Аронов - ф.ғ.к., 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ доценті 
М.Б. Сралиева – магистрант, 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ, 
E-mail: meiramgul_sralieva@mail.ru  
 
ҚАСЫМ АМАНЖОЛОВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ МЕҢЗЕУДІҢ 
(СИНЕКДОХА) ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІГІ 
 
Аңдатпа.  Мақалада  поэзиядағы  бейнелеу  құралдарының  өлшем-өрнектерін  жаңарта, 
жақсарта отырып, өзіндік қолтаңбасын қалыптастырған, поэзияда өзіндік үні бар, поэтикалық 
тілі  шұрайлы  ақын  Қасым  Аманжоловтың  өлеңдерінде  меңзеу  тәсілінің  қолдану  ерекшелігі 
жан-жақты  сараланып,  қарастырылады.  Ақынның  өлеңдерінде  меңзеу  тәсілін  пайдаланудағы 
өзгешелігін,  өзіндік  даралығын  нақты  мысалдар  келтіре  отырып  көрсеткен.  Сонымен  қатар, 
бұл  көркемдеу  құралы  туралы  зерттеулерге  тоқталып,  толыққанды  анықтама  берген. 
А.Веселовский,  Ә.Қоңыратбаев,  З.Қабдолов  сынды  ғалымдардың  пікірлері  арқылы  поэзия 
тіліне,  соның  ішінде  көркемдеу  құралдарының  ерекшелігі  жайындағы  пікірлеріне  ерекше 
тоқталған. 
Түйін сөз: поэзия, поэзия тілі, көркемдеу құралдары, синекдоха түсінігі, синекдоханы 
зерттеу. 
 
Поэзия - көрікті, айшықты сөзбен бейнеленетін сөз өнері. Поэтикалық  
көркемдік  сыр-сипаттарын,  әдемі  айшықтарын  айқындау  оңай  мәселе  емес. 
А.Веселовский «Тарихи поэтика» деп аталатын ғылыми еңбегінде поэзияның 
қоғамдық міндетіне, поэтикалық тілдің дамуына тоқтала келіп, поэзия тілінің 
образдылығы  жайлы:  «Поэтический  язык  не  низкий,  а  торжественный, 
возбуждающий удивление, обладающий особым лексиконом, чуждым прозе, 
богатым  эпитетами,  метафорами,  сложными  словами,  производящими  впе-
чатление  чего-то  не  своего,  чуждого,  поднятого  над  жизнью,  страинного»,  - 
деп пайымдаған болатын [1, б. 272].    
Поэзия  тілі  жайлы  ғалым  Ә.Қоңыратбаев  былай  дейді:  «Ақындық 
шеберлікке  тікелей  қатысы  бар  мәселенің  бірі  –  поэзия  тілі.  Тіл  -  көркем 
әдебиеттің  басты  бір  элементі,  образдаудың  ең  негізгі  құралы  екені  белгілі. 
Образдаудың  троптық,  тілдік,  синтаксистік-фигуралық  және  типтік-
характерлік арналары бар десек,  осының екеуін де тілсіз жасауға болмайды. 
Ал,  поэзияға  келгенде,  тіл  музыкамен  қанаттасып,  адам  жанын  меңгертетін 
күштердің ең сиқырлысы болып табылады» [2, б. 117].    
Қасым  Аманжолов  -  поэзиядағы  бейнелеу  құралдарының  өлшем  – 
өрнектерін  жаңарта, жақсарта отырып, өзіндік қолтаңбасын қалыптастырған, 
поэзияда  өзіндік  үні  бар,  поэтикалық  тілі  шұрайлы  ақын.  Ол  қазақ 
поэзиясына  жаңа ажар, соны сипат қосты.  
Қасым  Аманжоловтың  ақындық  шеберлігінің  айқын  көрінісі  –  эпитет, 
теңеу, метафора, кейіптеу, меңзеу (синекдоха) және т.б. бейнелеу құралдары  
оның өлеңдерін көркемдік жағынан байытып қана қоймай, автор өлеңдерінің 
мән –мазмұның ашуға көмектесіп отырады. 
Олай болса, Қасым Аманжолов поэзиясындағы синекдохалардың қолдану 
ерекшелігіне  тоқталсақ.  Синекдоха  туралы  ой  қозғамас  бұрын,  осы  терминнің 
теориялық  қыр-сырларын  айқындап  алғанымыз  жөн.  Өйткені,  академик 
Зейнолла  Қабдоловтың  сөзімен  айтқанда:  «...  не  нәрсенің  болса  да  теориясын 
пайымдамас бұрын, алдымен, оның өзін анық танып, біліп алған жөн» [3, б. 9].    
Сөздерді мән – мағына байланысына қарай құбылтып, ауыстырып, бір 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
215 
бүтін  нәрсенің  орнына  оның  бөлшегін,  бөлшектің  орнына  бүтінді   
қолданудың бір түрі – меңзеу (синекхода) деп аталады.  
Ұлттық  энциклопедияда  меңзеуге  мынадай  анықтама  берілген: 
«Меңзеу  (синекдоха)  –  бүтіннің  орнына  бөлшекті,  жалпының  орнына 
жалқыны, көптің орнына жекені немесе керісінше ауыстырып қолдану тәсілі. 
Мысалы,  «мал-жаның аман  ба?»,  «үй-ішің  қалай?»  дегенде  малға  немесе  үй 
ішіне  қатысты  ғана  емес,  отбасындағы  жандардың  амандығы  түгелдей 
сұралады.  Сондай-ақ  елдің  бәрі  жиылды  –  «тайлы-тұяғы  қалмай  келді», 
қанша  балаң  бар?  –  «қарғаң  нешеу?»,  «мал  басы  түгел»,  «бағар  көбейсін» 
деген секілді сөз қолданыстарында меңзеу көрініс тапқан. Көркем шығармада 
меңзеудің алуан түрі кездеседі. «Абайлардай ақын қазақта туа бермейді ғой» 
деп айту меңзеуге мысал бола алатынын Ахмет Байтұрсынов көрсетеді» [4]. 
Ахмет  Байтұрсынов  өзінің  «Әдебиет  танытқыш»  еңбегінде  сөз  талғау, 
сөз дұрыстығы, тіл тазалығы, тіл (лұғат) анықтығы, тіл дәлдігі, тіл көрнекілігі 
турасында  сөз  болады.  Мысалы,  «Тіл  көрнекі  болу  үшін  дерексіз  нәрсе 
деректі  нәрседей,  жансыз  нәрсе  жанды  нәрседей  суреттеліп,  адамның  сана-
саңылауына  келіп  түсерлік  дәрежеге  жетуі  керек»  [5,  б.184]  деп,  «көрнекі 
тіл» немесе «көріктеу әдістері» деген қазақша атау беріп, 3 тапқа (көріктеу, 
меңзеу,  әсерлеу)  бөліп,  оның  «көріктеу»,  «меңзеу»  (теңеу  –  әншейін  теңеу, 
әдейі  теңеу),  «ауыстыру»,  «бейнелеу»,  «дамыту»,  «алмастыру»,  «кейіптеу», 
«әсірелеу»,  «мезгеу»,  «әсерлеу»  (лептеу),  «арнау»  («сұрай  арнау»,  «зарлай 
арнау»,  «жарлай  арнау»  түрі  бар),  «қайталақтау»,  «шендестіру», 
«түйдектеу», «бүкпелеу» сияқты түрлерін анықтап береді. 
Меңзеу  Қасым  Аманжолов  шығармашылығында  басқа  көркемдеу 
құралдарына  қарағанда  аз  кездеседі.  Алайда,  ақынның  бұл  көркемдеу 
құралын  пайдаланудағы  өзгешелігін,  өзіндік  даралығын  ерекше  байқауға 
болады.  Меңзеудің  ақынның  өлеңдерінде  кездесетін  бір  тобы  –  ауызекі 
сөйлеу  тілімізде  ұшыраса  беретін  жалпының  орнына  жалқының  немесе 
жалқының орнына жалпыны қолданып айта беретін қарапайым түрі. Мысалы, 
Қасым  Аманжоловтың  «Оқудағы  қарындасыма»  деген  өлеңіндегі  мына 
жолдарға көз салайық: 
Ұмытпа: әлде болса жат жаулар бар! 
Кертартпа, кеще, кесір жалқаулар бар, 
Жырып жеп аузыңнан жатса-дағы - 
Сезбейтін ашық ауыз аңқаулар бар. 
 
Әлі де түрлі бұзық, қаскүнем бар, 
Қаңғырған, карта ойнаған маскүнем бар 
Өтірік, өсек, ұрлық, мақтаншылық 
Надандық, сылбыр-салақ, нас «сүмең» бар. 
 
Қылмиған, қылымсыған қырсықтар бар, 
Бас бұзар, бәле қуған «пысықтар» бар, 
Ас ішіп, пыр-пыр ұйықтап өмір сүрген 
Күңгірт ой, көңлі соқыр «мысықтар» бар. 
                                                                         [6, б. 175].    
 
Ақынның осы үш шумақ өлеңі түгелдей көркемдеу құралының меңзеу 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
216 
(синекдоха)  түрімен  аяқталған.  «Жалқаулар,  жаулар,  аңқаулар,  қаскүнем, 
маскүнем,  нас  «сүмең»,  қырсықтар,  пысықтар,  мысықтар»  дегендер 
жалқының орнына жалпыны қою арқылы жасалған меңзеулер.  
«Болат сұңқар» атты өлеңінде: 
Тоқсандағы Жамбылдар да, 
Жүректен жыр толғады. 
   
 
 
 
 
 
 
 
[6, б.34].    
«Сүйемін мен испанканы» өлеңінде: 
Ол махаббат идеалы, 
Құмар қылған Байрондарды
   
 
 
 
 
 
 
 
[6, б.100].    
«Хан Тәңірі» атты өлеңінде: 
Әлдекімдер жайраң қағып, жарқылдап, 
Келіп қапты Хан Тәңірге жақындап. 
                                                   [6, б.92]. 
«Ақын» өлеңінде: 
Амал қанша! Жалмауыздар желікті, 
Аямапты, ақын қанын төгіпті. 
                                                   [6, б.104]. 
Қасым  ақын  бұл  мысалдарда  жалқының  орнына  жалпыны  қолданса, 
кейде жалпының орнына жалқыны қолданады.  
Мысалы, «Айбынды қызыл әскер күші» атты өлеңінде: 
Француз бен ағылшын,  
Беріп мылтық, қылышын.  
Зеңбірегін, кемесін... 
Жапон шығып Шығыстан. 
Шапты Герман батыстан, 
Керіп бәрі өңешін: 
Айтақтады ақтарды. 
                                                  [6, б.187].    
  Ал,  «Айбынды  қызыл  әскер  күші»  атты  өлеңіндегі  мынау  жолдарда 
Қасым  бүтіннің  орнына  бөлшекті,  тұтастың  бір  бөлігін  қолданып,  әдемі 
меңзеу жасаған: 
Солқылдата жер шарын, 
Қуанта жердің «нашарын»,- 
[6, б.188].    
Ақынның  «нашар»  деп  отырғаны  -  еңбекші  тап,  кедейлер.  Халық 
тұрғысынан «нашар» - бүтіннің бөлшегі, тұтастың бір бөлігі. Сонымен қатар, 
осы  өлеңдегі  мынау  жолдар  Қасым  ақынның  меңзеуді  қолданудағы  өз 
жаңалығы болып табылады: 
Социалды ордамның  
Керегесі жайылды. 
Босағасы қағылды, 
Шаңырағы салынды.  
Туырлығы жабылды... 
Қайнап жатыр қазаны
 [6, б.190].    
Қасым  Аманжоловтың  «Жетпіс  пен  жеті»  атты  өлеңі  бастан-аяқ 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
217 
меңзеуге  құрылған.  Мұнда  жас  бала  -  «жеті»,  ал  ақсақал  -  «жетпіс»  деген 
санды  ғана  білдіреді.  Осы  жеті  мен  жетпіс  арқылы  ақын  бала  мен  қарт 
адамның әдемі образын жасаған. Мысалы: 
Жеті жасар баласын 
Жетпісте шал жетектеп, 
Келе жатыр көшеде,  
«Қайда әлгі мектеп»,- деп. 
Жетпіс келед сүрініп, 
Жеті келеді жүгіріп.  
 
-Балам, балам, жақсы бол, 
Міне, сенің мектебің; 
Сабағыңа зейін сал, 
Ақылды бол, тентегім,- 
Деп бір жетпіс күрсінді, 
Жеті нені түсінді? 
Келіп жеті мектепке, 
Жамырады жас өмір; 
Келер заман шуындай  
Сонда естілді бір дүбір, 
Жеті кетті жүгіріп,  
Жетпіс қалды үңіліп.    
[6, б.375].    
Бұл  жолдардан  меңзеу  арқылы  бейнелі  өлең  жолдарын  жасауға 
болатынын көреміз. Сонымен бірге, образ жасап тұрған сюжетті жолдар емес, 
дәл  сол  меңзеуге  құрылған  жолдардың  өзі.  Мысалы,    жетпістегі  шалдың 
мектепке жеті жасар баласын жетектеп келе жатуы - образ емес, баяндау. Ал 
«жетпістің  сүрініп,  жетінің  жүгіріп»  келе  жатуы  –  образ.  Сондай-ақ, 
«жетпістің  күрсінуі,  оның  күрсінгенінің  себебін  жетінің  түсінбеуі»  олардың 
ішкі  дүниесін,  психологиялық  жайларды,  әсіресе  жетпістің  ой  –  арманын, 
ондағы өкініштің сыры мен сипатын ашып тұр. Үшінші шумақтағы ақындық 
тапқырлықпен  қиысқан  осы  ұрпақ  иесі  болар  болашақ  заман  шуына,  соның 
хабаршысындай  дүбірге  жетінің  жүгіріп  барып  қосылуы  өте  сәтті, 
символикалық  шешім  болса,  оған  жетпістің  үңіліп  қалуы  –  табиғи 
заңдылықтың  көрінісі,  ақындық  шеберліктің  куәсі.  Бұлардың  жиынтығы  – 
Қасым  ақын  поэзиясының  өзіндік  ерекше  сипаты.  Сөйтіп,  Қасым  ақын 
шығармашылығынан  оның  көркемдеу  құрал  –  меңзеу  түрін  де  өте  шебер 
қиыстырғаны танылады.  
  Қасым  Аманжолов  поэзиясында  осы  меңзеу  тәсілі  арқылы  жасалған 
бейнелілік-көркемдік байлықтар сонылығымен тәнті етеді.  
Құя алман үгітілген балшық өлең, 
Көңілімде көл жасаман тамшыменен, 
Серінің сертке соққан семсеріндей, 
Өлеңнің бір өткірін алшы менен, -  
деп, Қасым ақын қазақ өлең өнеріне мазмұн жағынан да, түр жағынан 
да мол жаңалық әкелді және көркемдеу құралдарының, сөз өрнектерінің жаңа 
үлгілерін тауып қолданды.   

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
218 
Әдебиеттер 
1.
 
Веселовский А.И. Историческая поэтика. – Москва: Высшая школа, 
1989. – 406 с. 
2.
 
Қоңыратбаев Ә. Шеберлік сырлары. – Алматы: Жазушы, 1979. – 164 б. 
3.
 
Қабдолов  З.  Әдебиет  теориясының  негіздері.  –  Алматы:  Мектеп, 
1970. – 376 б. 
4.
 
«Қазақстан»:  Ұлттық  энциклопедия.  –  Алматы:  «Қазақ  энцикло-
педиясы», 1998. 
5.
 
Байтұрсынұлы  А.  Бес  томдық  шығармалар  жинағы./Құраст. 
А.Ісімақова, Г.Пірәлиева және т.б. – Алматы: Алаш, 2003. – І-том. -   408 б. 
6.
 
Аманжолов Қ. Төрт томдық шығармалар жинағы.  1-том - Алматы: 
Жазушы, 1977.- 526 б. 
 
 
К.Г. Аронов, М.Б. Сралиева 
УПОТРЕБЛЕНИЕ СИНЕКДОХИ В ПОЭЗИИ КАСЫМА АМАНЖОЛОВА 
 
В  данной  статье  рассматриваются  художественные  особенности  поэзии  Касыма 
Аманжолова.  В  особенности  употребление  синекдохи  в  поэзии  поэта.  Актуальность  данной 
статьи  обусловлена  необходимостью  проанализировать  различные  подходы  к  изучению 
синекдохи,  направления  его  классификации,  исследовать  функционирование  синекдохи  в 
поэзии Касыма Аманжолова. 
Ключевые  слова:  поэзия,  язык  поэзии,  художественные  фигуры,  понимание 
синекдохи, изучение синекдохи. 
 
 
K.G. Aronov, M.B. Sralieva 
THE SYNECDOCHE USE IN KASYM AMANZHOLOVA'S POETRY 
 
In this article it is considered art features of poetry of  Kasym Amanzholova. In particular the 
synecdoche use in poetry of the poet. Relevance of this article is caused by need to analyse various 
approaches to studying  of a synecdoche, the direction of its classification, to investigate synecdoche 
functioning in Kasym Amanzholova's poetry. 
Key  words:  poetry,  poetic  diction,  artistic  figure,  conception  synecdoche,  poetical  sense, 
study synecdoche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
219 
УДК 82.081:821.111 
 
М.В. Чечетко – к.филол.н., доцент, 
ЗКГУ им. М.Утемисова 
Р.Г. Шамгонова – магистрант, 
ЗКГУ им. М.Утемисова, 
E-mail: raisa-shamgonova@mail.ru 
 
ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОГО ОБРАЗА В РАССКАЗАХ ТОМАСА ГАРДИ: 
ЦИКЛ «ГРУППА БЛАГОРОДНЫХ ДАМ» 
 
 Аннотация.  Статья  посвящена  проблеме  женского  образа  в  рассказах  Томаса  Гарди, 
выдающегося английского писателя-реалиста, мастера романа, создателя таких произведений, 
как  «Тэсс  из  рода  д’Эрбервиллей»  и  «Джуд  Незаметный».  Автор  раскрывает  особенности 
метода  и  стиля  Гарди  и  роль  женского  образа  в  его  художественной  системе.  В  статье 
рассматривается  композиция  цикла  и  его  жанровые  формы  обрамленного  сборника  новелл, 
формы,  восходящие  к  «Декамерону»  Джованни  Бокаччио  и  «Кентерберийским  рассказам» 
Джеффри Чосера. 
Ключевые  слова:  Уэссекс,  обрамленный,  рассказы,  благородный,  дама,  Гарди, 
женский, образ, трагизм, конфликт, ирония. 
 
Творчество выдающегося английского писателя Томаса Гарди вот уже 
более  ста  лет  является  объектом  литературной  критики,  филологических, 
эстетических,  философских  исследований.  Среди  зарубежных  и  российских 
исследователей,  внесших  значительный  вклад  в  изучение  его  романов, 
повестей,  рассказов,  пьес,  стихотворений,  можно  отметить  такие  имена  как 
Э.Браун, Г.Даффин, Д.Керзон, Дж.Миллер, Н.Пейдж, Д.Сесил, Дж.Эделман, а 
также  работы  Н.М.Демуровой,  М.В.Урнова,  Ю.М.Кондратьева,  А.А.Федо-
рова, С.В.Коршуновой и других авторов. 
При этом все эти ученые, исследуя произведения классика английской 
литературы,  не  обходят  вниманием  проблему  женского  характера,  всегда 
волновавшую  Гарди.  Эта  проблема,  в  свою  очередь,  связана  у  романиста  и 
поэта  с  «глобальными»  вопросами  бытия  и  места  человека  в  истории,  в 
мироздании. 
Женским образам отведена значительная роль в его романах – будь то 
Юстасия Вэйл в «В возвращении на родину» или Тэсс Дарбейфилд в «Тэсс из 
рода  дЭрбервиллей».  В  центре  романа  «Джуд  Незаметный»  два  женских 
образа – Арабелла Донн и Сью Брайдсхед – противопоставленные друг другу 
по  роли,  которую  им  суждено  сыграть  в  судьбе  главного  героя.  Мастерство 
писателя  в  создании  этих  образов,  их  реалистическая  убедительность  и 
глубина психологического анализа характера исключительны. По значимости 
в  художественной  системе  Гарди  его  женские  характеры  не  уступают 
мужским:  в  них  воплощена  важнейшая  для  писателя  идея  слияния 
социального  конфликта  и  фатального  трагизма  бытия,  определившего 
проблему героя в его произведениях. 
В отличие от романов Гарди цикл «Группа благородных дам» почти не 
изучен.  Этот  цикл  из  десяти  рассказов  создан  в  том  же  году,  что  и  главное 
создание Гарди – роман о Тэсс, - в 1891 году. Само название говорит за себя – 
это  галерея  женских  образов,  связанных  общим  замыслом.  Малая  форма 
прозы  Гарди  вообще  исследовано  гораздо  менее,  чем  романы,  а  этот  цикл 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
220 
пока не получил убедительного литературоведческого истолкования. Между 
тем, проблем здесь намечено немало. 
Прежде  всего,  следует  обратиться  к  документальной  основе  этих 
произведений  и  включении  их  в  общий  для  Гарди  замысел,  связанный  с 
дорогим  ему  образом  Уэссекса.  В  своих  произведениях  автор  изображает 
жизнь в сельской и провинциальной Англии в 30-80 гг. XIX века. Он создаёт 
cвою страну – Уэссекс, на территории которой развивается не только дейст-
вие  его  романов  и  рассказов,  но  и  создается  поэтический  художественный 
образ, целый мир, воссозданный им со всей страстностью его таланта. Гарди 
впервые  использовал  термин  «Уэссекс»  во  время  написания  романа  «Вдали 
от  обезумевшей  толпы»  (1874).  Это  было  преднамеренное  воскрешение 
названия вымершего королевства, как объяснил сам автор в феврале 1895 г. в 
предисловии к the Osgood, mc Ilvaine изданию Уэссекских романов. 
М.  В.  Урнов  замечает,  что  «Уэссексом  Гарди  называет  территорию 
юго-западных графств. В V-VI вв., примерно на той же территории распола-
галось одно из семи королевств древних саксов, Уэссекс, – историческая ос-
нова Англии как единого национального целого» [1, с. 222]. Такого графства 
не  существует  на  карте  Англии,  поэтому  писатель  в  своих  произведениях 
легко пересекает границы Уэссекса, переименовывает деревни, дома и другие 
топографические  реалии  так,  как  считает  подходящим  для  своего 
воображаемого мира. Кроме того, Урнов М. В. делает важный вывод о том, 
что  в  Уэссексе  действует  система  устойчивых  связей  и  отношений, 
полупатриархальный уклад жизни. Действительно, писатель рассматривает в 
своих  произведениях  борьбу  интересов,  горение  страстей,  изломанные 
судьбы, страдание обездоленных [1, с. 220-222].  
Т.  Гарди  нигде  так  не  полагается  на  исторические  записи  о  своей 
стране  и  о  существующих  местных  традициях,  как  в  сборнике  рассказов 
«Группа  благородных  дам»  (1891).  Как  убеждают  ученые,  повествование  в 
данном  собрании  в  большинстве  своем  основано  на  информации  о 
родословных  знаменитых  английских  семей,  записанной  в  книге  Джона 
Хатчинса «История и античность графства Дорсет». Гарди обращается к этой 
книге  на  протяжении  всего  своего  творчества.  Автор  книги  связывает  свои 
повествования  исключительно  с  лицами,  имеющими  титул,  а  также  старые 
большие особняки и замки, расположенные в юго-западной Англии.  
Исследователи  обычно  делят  рассказы  Гарди  на  четыре  основных 
цикла, не всегда совпадающих с разбивкой их по сборникам. Это, во-первых, 
деревенские  рассказы  и  местные  предания;  во-вторых,  «романтические 
истории»,  сильно  сдобренные  порой  юмором  или  иронией;  в-третьих,  пара-
доксальные  истории,  которые  сам  Гарди  назвал  «маленькими  насмешками 
жизни»;  и  наконец,  в-четвертых,  драматические,  а  иногда  и  трагические 
рассказы и повести. 
Вымышленная  страна  Гарди  требовала  и  особого  стиля  повествования. 
Литературовед  У.  Аллен  замечает,  что  в  сборнике  «Уэссекские  рассказы» 
писатель был традиционалистом, и его взгляды на художественную литературу 
были  старомодными.  Конкретное  жанровое  обозначение  сборника  –  «Wessex 
Tales»  –  подчеркивает  причастность  рассказов  Гарди  к  устной  народной 
традиции.  У.Аллен  также  утверждает:  «…иногда  «stories»  называют  «tales». 
Этимология указывает, что «tale» – это устная форма повествования, созданная 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
221 
для  того,  чтобы  удержать  внимание  публики,  слушающей,  а  не  читающей.  В 
настоящее время, эти термины взаимозаменяемы и попытки дать им конкретные 
определения могут привести в никуда» [2, с. 13]. 
Цикл  рассказов  «Группа  благородных  дам»  включает  в  себя  «иронико-
юмористические  повести»,  хотя  по  своим  мотивам  они  родственны  жанру 
«романтической  повести».  Все  они  посвящены  любовной  теме,  все  они 
изобилуют побегами, тайными браками, множеством приключений, почти везде 
показана  торжествующая  над  всеми  препятствами  любовь,  хотя  она  иногда 
приводит  героинь  к  гибели  («Герцогиня  Гемптонширская»).  Сборник  «Группа 
благородных  дам»  заставляет  нас  отказаться  от  принятого  многими  исследо-
вателями  пренебрежительного  отношения  к  так  называемым  «эксперимен-
тальным» произведениям Гарди. Гарди в сущности, экспериментировал только в 
фабульном развитии своих повестей, и здесь  он довольно  широко использовал 
традиционные  приемы  сенсационных  мелодраматических  повестей  своего 
времени.  Но  при  этом  Гарди  пронизал  все  десять  рассказов  специфической 
ироний,  которая  придает  пародийный  характер  почти  всем  фабульным 
перипетиям, заимствованным из занимательной литературы того времени. 
В «Группе благородных дам» Гарди описывает случаи из жизни десяти 
женщин.  Все  эти  истории  рассказаны  членами  «Уэссекского  Полевого  и 
Антикварного  клуба»  (Wessex  Field  and  Antiquarian  Club),  которые  из-за 
дождя не могут совершить намеченную экскурсию по окрестностям и,  уютно 
расположившись  в  местном  музее,  решили  скоротать  время  в  рассказах  о 
легендарных  женщинах  из  региона  Уэссекс.  Члены  клуба  принадлежат  к 
мирному  обществу,  которое  обеспокоено  происходящим  вокруг.  Рассказчи-
ками  являются  честные  сквайры,  ремесленники,  торговцы,  приходские 
священники, почтенные клерки. 
Здесь возникает еще одна линия исследования цикла Гарди: его жанро-
вая  природа  и  композиция.  Цикл  явно  восходит  к  жанру  так  называемого 
обрамленного  цикла  новелл,  который  возник  в  средневековый  период 
европейской литературы. 
Наиболее  известный  памятник  литературы,  созданный  в  этом  жанре, 
относится  к  литературе  эпохи  Возрождения  –  это  «Декамерон»  (1352-1354) 
итальянского  писателя,  ученого-филолога  и  выдающегося  гуманиста 
Джованни  Бокаччио.  Сюжет  строится  на  том,  что  во  время  эпидемии  чумы 
1348 года десять образованных и остроумных молодых людей (трое юношей 
и  семь  девушек)  выезжают  из  Флоренции  в  загородное  поместье,  где 
укрываются  от  страшной  болезни.  В  период  вынужденного  пребывания 
взаперти  каждый  из  них  в  течение  десяти  дней  рассказывает  по  новелле  – 
отсюда и название  «Декамерон» -  десятидневник. Их рассказы разнообразны – 
это  истории  жизненных  превратностей,  благополучно  разрешенных,  часто 
волею случая, анекдотические фаблио о проделках шутников и весельчаков, 
иногда  не  вполне  пристойные  повествования  о  монахов.  Действительность 
представлена  в  «Декамероне»  полнокровно  и  ярко:  шутка,  остроумие, 
ирония,  утверждение  жизни  с  ее  чувственными  радостями  нанесло  удар 
религиозно-аскетической  философии  средневековья.  Самые  откровенные 
сюжеты решены с изяществом и живым весельем. Живой и красочный язык, 
каламбуры  и  народные  пословицы  и  присказки  создают  особую  атмосферу 
жизнерадостности и полноты бытия. 
В  английской  литературе  эта  сюжетная  форма  была  блистательно 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
222 
воплощена в собрании новелл, также связанных между собой обрамляющим 
повествованием  –  это  знаменитые  «Кентерберийские  рассказы»  (1386-1389) 
Джеффри  Чосера,  считающегося  отцом  английской  литературы.  Взяв  за 
основу  историю  паломничества  к  гробу  святого  Томаса  Беккета  в  город 
Кентербери  тридцати  паломников,  Чосер  нарисовал  широкое  полотно 
английской  действительности  той  эпохи.  Книга  состоит  из  двадцати  двух 
стихотворных  и  двух  прозаических  новелл  и  связующих  их  интермедий. 
Перед читателем проходит галерея разнообразных социальных типов Англии 
XIV  века.  Среди  паломников,  собравшихся  в  гостинице,  чтобы  потом 
отправиться  в  Кентербери,  рыцари  и  купцы,  студент  и  юрист,  продавец 
индульгенции  и  монах,  настоятельница  женского  монастыря  и  мажордом, 
мельник  и  Батская  ткачиха,  веселая  и  энергичная  вдова  и  другие.  Каждый 
рассказывает  историю,  соответствующую  его  социальному  и  психологи-
ческому  облику  и  жанры  здесь  разнообразны  –  озорное  фаблио  и  жития 
святых,  рыцарский  роман  и  моральная  аллегория,  басня  и  притча,  охваты-
вающие  все  жанры  литературы  того  времени.  В  книге  проявились  качества 
гуманизма  Чосера:  оптимистическое  жизнеутверждение,  интерес  к  конкрет-
ному человеку, чувство социальной справедливости, демократизм. 
Таковы  знаменитые  предшественники  Гарди  в  жанровой  форме, 
которую  он  взял  для  своего  цикла.  Однако,  он  внес  в  нее  значительные 
новшества.  Во  первых,  он  черпает  сюжеты  из  истории  любимого  Уэссекса. 
Во вторых, центральными персонажами избраны именно женщины и причем 
определенного  социального  строя  –  это  английское  нобилити,  титулованное 
дворянство.  Из  этих  фигур  Гарди  создает  свою  галерею  женщин, 
представленную участниками своего утопического клуба. 
У  Гарди  этот  утопический  клуб  служит  для  коллекционирования 
цельных  «антикварных»  натур  благородных  дам  «восхитительного 
Уэссекса».  Некоторым  из  них  Гарди  позволит  иной  раз  даже  завоевать 
счастье, но тут же не преминет поиронизировать над этим счастьем. Если, в 
рассказе  «Леди  Моттисфонт»  все  кончается  благополучно  для  главных 
действующих лиц, то за это благополучие заплачено судьбой всеми покину-
того  ребенка,  маленькой  Дороти,  внебрачной  дочери  сэра  Эшли,  которую  в 
конце концов отвергают обе ее романтические мамы, приемная и настоящая – 
кроткая  жена  сэра  Эшли  и  блистательная  графиня;    и  лишь  впоследствии  в 
любви простого человека нашла бедная девушка счастье, которого не сумели 
ей дать ее знатные родители. Таким образом, Гарди дает здесь разоблачение 
романтических чувств обеих героинь, но не средствами сатиры, к которой он 
нигде  не  прибегает,  а  внося  пародийный  оттенок  во  все  ситуации  роман-
тического  повествования.  Отметим  кстати,  что  понятие  «noble»  (знатный, 
благородный)  для  Гарди  не  исчерпывается  генеалогией,  наоборот,  он 
стремится к раскрытию духовного благородства. Показательно, что наиболее  
«благородные»  дамы  –  это  Эммелина,  дочь  сельского  священника,  которая, 
вопреки  своим  желаниям,  становится  герцогиней  Гемптонширской,  что  и 
приводит  ее  в  конце  концов  к  трагической  гибели,  и  крестьянская  девушка 
Милли, согласившаяся взять на себя «грешки» маркизы Стонэндж. 
Если  говорить  о  степени  исторической  достоверности  рассказов,  то 
важно  заметить,  что  большей  частью  эти  истории  были  основаны  на 
реальных фактах. Об этом Гарди сообщил своему  другу Эдварду Клоду. Но 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
223 
писателя  интересует  преимущественно  бытовая  история  страны.  В 
предисловии  к  «Группе  благородных  дам»  он  пишет:  «Информация  о 
родословных знаменитых семей графства может дать представление вообще 
об истории графства…» [3, с. 209]. 
Некоторые  исторические  данные  автор  использует  в  тексте  рассказов.  
         Заметим,  что  манера  повествования  в  сборнике  придает  рассказам 
бытовую окраску, затеняя историческую значимость сюжета.  
«Группу  благородных  дам»  часто  называют  замечательной  галереей 
женских  образов  и  характеров,  искусно  изображенных  писателем.  Здесь 
Гарди  пытается  показать  и  объяснить  необычное  поведение  женщин, 
попадающих  в  трудные  ситуации.  Автор  не  утомляет  читателя  долгими 
рассуждениями,  описывая  психологическое  состояние  своих  героинь.  В 
первую  очередь  он  приводит  факты,  а  характер  героев  помогает  читателю 
упорядочить их и лучше разобраться в ситуациях. 
Можно  предположить,  что  в  рассказах  автор  через  ситуации  и  их 
влияние  на  героев  также  показывает  традиции  и  нравы,  характерные  для 
бытовой истории страны. 
Писатель  предпочел  рассмотреть  то,  что  происходило  «behind  the 
scenes» в начале века. Несмотря на то, что Гарди брал свои сюжеты из книги 
Хатчинса,  он  давал  часто  вымышленные  имена  своим  героям.  Это  можно 
объяснить  тем  фактом,  что  редакторы  журналов,  где  первоначально  печата-
лись  рассказы, выступали  против  того,  что  писатель  откровенно  раскрывает 
семейные тайны. Цензура считала это оскорбительным. Редакторы говорили, 
что  развязка  историй  не  соответствовала  вкусам  современного  общества. 
Гарди не хотел обидеть «the local family» и поэтому частично исправил свои 
рассказы [3, с. 99]. Но, чтобы сохранить правдоподобность историй, писатель 
делает  намеки,  используя  географические  названия  в  своих  сочинениях. 
Кроме  того,  Гарди  создает  карту  Уэссекса,  на  которой  можно  примерно 
определить места нахождения описываемых событий. 
Например,  в  рассказе  «Маркиза  Стонэндж»  («The  Marchioness  of 
Stonehenge»),  имена  «Стонэндж»  («Stonehenge»)  и  «Граф  Эйвонский»  («the 
Earl  of  Avon»)  наводят  на  мысль  о  том,  что  «то  старинное  и  весьма  богатое 
поместье, находящееся не дальше, чем в ста милях от Мелчестера», на самом 
деле  является  домом  Уилтона  (Wilton  House).  Кроме  того,  река  Эйвон 
(«Avon»)  течет  в  нескольких  милях  с  востока  от  Стоунхенджа  и  Уилтона. 
Прототипом  маркиза  Стонэнджа  был  маркиз  Ателни  (Сомерсет)  (Athelney 
Somerset) [2, с. 378]. 
В  рассказе  «Леди  Моттисфонт»  («Lady  Mottisfont»)  имя  «Эшли 
Моттисфонт» (имя мужа главной героини), вероятно, произошло от названия 
изображенных  на  карте  Уэссекса  монастыря  Эшли  Дауна  и  Моттисфонта 
(Ashley  Down  and  Mottisfont  Priory),  расположенного  в  графстве  Гэмпшир. 
Также  карта  Уэссекса  показывает,  что  упомянутый  в  рассказе  «Динслей 
парк»  в  реальности  является  Бродлэндзом  (Broadlands)  (домом  лорда 
Палмерстона).  «Фернелл  Холл»  («Fernell  Hall»)  на  самом  деле  является 
Эмбли («Embley») (домом Флоренса Найтингейла) [2,  с. 378]. 
В комментарии к рассказу «Герцогиня Гемптонширская» («The Duches 
of  Hamptonshire»)  указывается,  что  герцог  Гемптонширский  не  жил  в 
графстве,  имя  которого  он  носил.  Он  владел  Бэттонским  замком  (Batton 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
224 
Castle).  Его  можно  найти  на  карте  Уэссекса,  что  в  реальности  является 
поместьем Тотенхэм (Tottenham House), которое находится на юго-востоке от 
Марльборо (Marlborough) [2, с. 379]. 
Реальностью  является  также  и  тот  факт,  что  в  Англии  действительно 
существовал  клуб  «The  Dorset  Natural  History  and  Antiquarian  Field  Club». 
Первоначально свои заседания они проводили на самом деле в старом музее 
на  улице  Тринити  (Trinity  Street),  в  Дорчестере.  В  1884  году  был  открыт 
современный  музей  графства  (the  present  County  Museum).  Гарди  также  был 
членом этого клуба и часто посещал важные собрания [2, с. 376]. 
Таким образом, взяв реальные факты из английской сельской старины, 
соединив свои сюжеты с атмосферой своего неповторимого Уэссекса, Гарди 
поместил  их  в  рамки  традиционного,  возникшего  еще  в  средневековой 
литературе,  способа  повествования  обрамленного  сборника  новелл.  Столь 
необычное  соединение  дало  высокие  художественные  результаты:  цикл 
Гарди необычен и интересен и отличается богатство тематики и стиля. 
 

жүктеу 5.24 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   36
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет