Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігіжүктеу 5.24 Kb.
Pdf просмотр
бет19/36
Дата09.01.2017
өлшемі5.24 Kb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   36

Әдебиеттер 
1.
 
Ұзақбаева C. Тамыры терең тәрбие. – Алматы, 1995. 232-б. 
2.
 
Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения. - М., 1982. 
т. 1. -  501с. 
3.
 
Белинский  В.  Г.  Избранные  педагогические  сочинения.  -  М.,  1982.  
83-84 с. 
4.
 
Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15 томах. т. 2. - М., 1949. - с. 308 
5.
 
Философский словарь. - М., 1987. - 225-с. 
6.
 
Шостакович  Д.  Музыка  и  время.  Заметки  композитора.  Музыка  и 
современность. Вып. 10. -  М., 1970. с. 10. 
7.
 
Концепция  развития  среднего  образования  РК.  //Казахстанская 
правда. 1997. 19 июнь. 
8.
 
Айтжанова З.Ж. Оқушыларды рухани-адамгершілікке тәрбиелеуде сы-
ныптан тыс жұмыстардың маңызы. // Мектептегі мерекелер №4.  2006, 13-14 б. 
 
 
К.Е. Ерболатова 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ СРЕДСТВАМИ 
ЭТНОПЕДАГОГИКИ 
 
В статье рассматривается вопрос о приобщении молодежи к музыкальному искусству. 
Раскрываются  виды  и  формы  внеклассной  работы  по  данной  проблеме.  Статья  актуальна  по 
подходу автора и проблеме. 
Ключевые  слова:  педагогика,  идея,  воспитание,  образ,  поэма,  патриот,  эстетика, 
музыка, концерт, культура. 
                                             
 
K.E. Erbolatova 
AESTHETIC EDUCATION IN SCHOOLS MEANS ETHNOPEDAGOGICS 
                                                  
The paper addresses the issue of educating young people about the art of music. Reveals the 
types  and  forms  of  extracurricular  activities  on  the  subjest.  The  article  is  relevant  to  the  author
,

approach and concerns. 
Key  words:  pedagogics,  idea,  education,  image,  poem,  patriot,  aesthetics,  music,  concert, 
culture. 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 39: 316722: 371.3  
Ж.А. Давлетова - аға оқытушы,      
М. Өтемісов атындағы БҚМУ, 
Е-mail: izteleuova_venera@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
160 
 
ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИЕТ БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕ 
 
Аңдатпа.  Ұлттық  өнерді  сабақта  зерделеп,  үйрету  еш  уақытта  күн  тәртібінен  қалмақ 
емес.  Бала  тәрбиесі  оқытумен  қай  кездеде  бірге  жүрген.  Бала  бойында  отбасына,  алтын  ұя 
Отанына  деген  тәрбиені  сіңіруде  ұлттық  мәдениет  нақыштарын  өнерге  баулу  арқылы  жүріп 
отырған.  Өнерді  қай  түріне  болмасын  баулу  бала  тәрбиесінде  маңызды  болып  қалады. 
Мақалада  заманауи  мектептегі  еңбек  сабағын  жоспарлап-ұйымдастыру  мәселесі  қарастыры-
лады. Мектеп реформасында балалар мен жасөспірімдердің еңбек тәрбиесін арттыру, заманауи 
мектеп  оқушыларын  ұлттық  өнерге  үйрету  -  оқу-тәрбие  үрдісінің  басты  әрі  өзекті 
мәселелерінің бірі. 
Түйін  сөз:  мектеп,  реформа,  жоспар,  ұйымдастыру,  заманауи,  оқу,  тәрбие  үрдісі,  күн 
тәртібі, тәрбие, маңызды мәселе, өнер, оқыту. 
 
Мектептегі басты тұлға - мұғалім, ол ұлтжанды ұл-қыз тәрбиелейді. Ал 
ұлтжандылықты  тәрбиелеудің  негізі  әр  оқытушының  этнопедагогикалық 
дайындығына келіп тіреледі. 
Қазіргі  таңдағы  «Еңбек  технологиясы  және  кәсіпкерлік»  маман-
дығының оқытушысы ретінде осы бағыттағы өз ойымды білдірсем... 
Заманауи  мектептерде,  оқу  шеберханаларында  оқушыларды  еңбекке 
баулуды ұйымдастырудағы негізгі форма - сабақ. Сабақтың түрлеріне сәйкес 
құрылымдары әртүрлі болады. Технология пәнінің әр оқытушысы өз сабағын 
мәдениет,  дәстүрмен  байланыстырса,  жеке  тұлға  бойында  намысшыл, 
патриот, еңбексүйгіш азамат-азаматшалар қалай қалыптаспасқа?!  
Мысалы,  «Ұлттық  киімнің  көркемдік  сипаты»  деген  тақырыпты 
қарастырайық. 
Қазақ  халқы  сонау  замандарда  өмір  сүрген  ата-бабаларымыздың 
өнерлерінің  қай  түрін  болсын  қадірлеп,  қастерлеп,  көздің    қарашығындай 
аялап,  сақтаған,  өнер  түрлерін  ұрпақтан  ұрпаққа,  заманына  қарай  кейбір 
өзгерістерге  ұшырағанымен,  сол  күйінде  жеткізуге  тырысқан.  Мектеп 
реформасында  балалар  мен  жасөспірімдердің  еңбек  тәрбиесін  арттыру, 
қазіргі  заманымызға  сай  өзіміздің,  өз  ұлтымыздың  ұлттық  өнеріне  үйрету  -
оқу-тәрбие  үрдісінің  өзекті  мәселелерінің  бірі  [6,7].  Ендеше,  оқушыларды 
өнерге тәрбиелеу өз елін, жерін сүюге, салт-дәстүрін бағалай білуге үйретеді. 
Қазақ ұлтының киімдері - көне заман тарихымен бірге дамып, біте қайнасып 
келе  жатқан  бай  қазына.  Алғашқыда  адамдар  киім  кигенде  өздері  аулаған, 
кейіннен  қолда  өсіре  бастаған  аңдардың  терілерін,  ағаштардың  қабығы  мен 
бұталарын  және  басқа  табиғи  материалдарды  пайдаланды.  Ал  қазіргі  кезде 
киім  тігу,  киім  таңдауды  біз  сән  өнері  дейміз.  Бұл  өнердің  құрамына  өрнек 
салу, сурет, зергерлік, кесте тігу өнерлері кірігіп кеткен. Әр өнердің мақсаты: 
сұлулық  заңымен  дүниені  түрлендіріп,  адамның  эстетикалық  қажеттілігін 
арттыру болмақ. Эстетикалық қажеттілік те адамның тарихи қоғамдық ісінен 
туындап, дамып, халықтың рухани байлығымен, дәстүрімен байланысады. Әр 
өнер, зат тұрмыстық қажеттіліктен пайда болса да, ол қажеттілік заңына емес, 
сұлулық  заңына  бағынады.  Сондықтан  да,  ата-бабаларымыздың  көптеген 
өнер  мұраларын  тек  алғашқы  себеппен  ғана  емес,  сұлулық  заңдығымен 
қарастырып отыру қажет [5]. 
Сұлулық  заңдылығын  адам  қоғам  заңындай  толық  ұғып  түсіндіре 
алмайды,  ол  тек  жан  құштарлығымен  жылжып  түйсік  арқылы  сезіліп 
отырады.  Ал киім сұлулығына қойылатын талаптар тарихпен жанасып, адам 
қолымен  жасалған  материалдық  өнер  арқылы  эстетикалық  ләззат  сезімін 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
161 
оятады.  Киім  тігу  барысында  адамның  алуан  түрлі  ой-қиялы,  іскерлігі, 
шеберлігі,  тапқырлығы,  талаптылығы,  ұқыптылығы,  бақылағыштығы  іске 
асып  отырған.  Сондықтан,  ғасырлар  бойы  тарих  жолымен  дамып,  озық 
тәжірибелерін  бойына  сіңіріп,  өзінің  қадір-қасиетін  жоймай  келе  жатқан 
қазақтың  ұлттық  киімдері  әлі  де  аз  емес.  Олардың  кейбіреулерін  қарттар 
күнделікті  киіп  жүрсе,  енді  біреулері  қыз  ұзату,  келін  түсіру  тойларында 
ойын-сауыққа пайдаланылды [4]. 
Қазақтың  ұлттық  киімдері  өзінің  сипатымен,  сырымен,  сұлулығымен, 
сәнімен  көзге  түскен  және  сан  ғасырлық  тарихтың  үлгісін  сақтаған.  Ұлттық 
киімнің негізгі қосалқысы  - өрнек. Ол киімнің көркемдік ажарын және адам 
денесіне қонымды үйлесетін жиынтық формасын берік сақтаған, киімнің үзақ 
уақытқа төзімділігін арттырған. Мұнда да өнердің көп туындылары ұштасып 
жатыр. Олар: оюлардың әшекей түрлері, ою салу тәсілдері, түстердің үйлесім 
заңдары. 
Қазақ  халқы  киім-кешекті  эстетикалық  талғамның  көрсеткіші  ретінде 
бағалап,  ауыз  әдебиеті  үлгілерінде  оны  әсемдікке  баулу,  сұлулыққа  сүйсіне 
білуге  тәрбиелеу  мақсатында  айшықты  сөз  өрнегімен  суреттеп  те  отырған. 
Қазақтың «Ағаш көркі - жапырақ, адам көркі - шүберек»[1]деуінің астарында 
үлкен  мән-мағына  жатыр.  Содан  болар,  халық  жырларында  аруларды 
«Шашының ұзындығы ізін басты», «Қыпша бел, қиылған қас, қолаң шашты» 
деп  сипаттайды.  Ал  шаштың  тірсекке  түсіп,  өсуі  шолпыға  байланысты. 
Бойжеткен  қыздардың  киім  киісіне,  сырт  келбетіне  айрықша  көңіл  бөлген 
халқымыз  қыз  балаларға  қынама  қамзол,  дүрия  бешпет,  кәмшат  бөрік,  қос 
етек,  биік  өкше  етік  тіктіріп,  сырға,  білезік,  шашбау,  шолпы  сияқты  әшекей 
заттарды тақтырған. 
Батырлар  жырында,  лиро-эпостық  жырларда  арулардың  сырт  пішінін, 
киген  киімін,  жүріс-тұрысын  суреттеуді  молынан  кездестіруге  болады.   
Мысалы,  «Қамбар  батыр»  жырында:  Назым  шықты  бұраңдап,  Он  сегізге 
толған жасында. Кәмшат бөрік келісіп, Брилиант қойды басына...[2], 
деп суреттесе, «Қыз Жібек» жырында: Кебісінің өкшесі 
Бұхардың гауһар тасындай... 
Алтын шашбау шашында, 
Қыз Жібектің шаштары 
Қоғалы көлдің құрағы 
Дүрі-гауһар сырғасы 
Көтере алмай тұр құлағы, - дейді [3].  
Халық  жырларындағы  арулардың  сұлу  мүсінін  осылайша  шебер 
суреттеудегі  мақсат  -  жастарды  әсемдік  сезімге  бөлеу.  Қоршаған  әлем 
болмысындағы  сұлулықты  терең  сезініп,  соған  еліктесе  екен  деген  ой 
пікірден туған. [8] 
Ұлт  мерейін  асырар  сәннің  бәрі  ұлттық  киімде,  ұлттық  нақыш  пен 
әшекейде  екенін  ескеріп,  күнделікті  өмірімнен  мысал  келтірейін.  Қазіргі 
таңда, оқу процесінде  «Киім үлгісін құрастыру және үлгілеу», «Киім үлгісін 
көркем жобалау»,  «Шеберханадағы оқу практикумы» пәндерінен сабақ беру 
кезінде  студентттердің  осы  бағытта  жұмыстанулары  үшін  қызығушылық-
тарын оятуға тырысамын.  Өз жетекшілігіммен орындалған киім үлгілерінде 
қазақы  болмысымыздың  иісі  сезіліп  тұратын  нышандарға  көңіл  бөліп 
отырамын,  оларды  мысалға  ала  отырып,  студенттер  қауымын  өнерімізге 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
162 
тәрбиелеуге, онымен қатар өз елін, жерін сүюге, салт-дәстүрін бағалай білуде 
бағыт-бағдар беруге тырысамын. 
Ұлтшылдық емес, ұлтжандылық деген сезімді қалыптастырмай, ұлттық 
сана қасаң қалпынан өзгеріп, көсегені көгертері екіталай… 
 
Әдебиеттер 
1.  Авторы  Ж.  Малайсарин. Қазақ  мақал-мәтелдері.–Алматы  «Ана  тілі» 
баспасы, ЖШС, 2004-184 б.    
2.  “Қамбар  батыр”  өңдеген  ҚР  халық  жазушысы  Ә.Нұршайықов.–
Алматы:«Алматыкітап» ААҚ, 2004, - 32 бет. 
3. “Қыз жібек” лиро-эпостық поэма. – Алматы: Мектеп, 2003. - 128 бет. 
(«Жетінші сөз» серия). Б.Төлегенова. 
4.  Н.Н.Ниязова  Әсемдікке  құштарлық  академиясы  -  Алматы  ЖАҚ 
«РОСТ», 2001,-168б. 
5.  Тілеубекұлы  Тоғанбек.  Қазақтың  ою-өрнектері  зергерлік  бмұйым-
дары:  Оқу құралы. 2-басылым.-Астана. Фолиант, 2012.-136 бет. 
6.  Мектептегі технология. №3. – Орал: 2004. –Он екі жылдық мектепте  
кәсіпке даярлау және оқыту әдістері. 3-бет. 
7.  Мектептегі  технология.  №.7-8.  2004ж.  Г.Қ.Шырынбаева  Қолөнер 
сабақтарын халықтық педагогика дәстүрлері бойынша өткізу.(20-бет). 
8. Мектептегі технология. №9. 2004ж.  Б.С.Сатылбалдинова «Атакәсіп» 
бағдарламасы-технология пәнінің негізі.(30 бет) 
  
 
Ж.А. Давлетова 
НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА 
 
Изучение национального искусства на уроках труда актуально и по сей день. Процессы 
обучения  и  воспитания  тесно  связаны  между  собой  на  основе  привлечения  к  культуре  и 
искусству.  Сегодня  воспитание  в  современных  школах  строится  на  основе  привлечения 
ребенка  к  национальной  культуре  и  искусству.  Изучение  любого  вида  искусства  является 
одним из самых важных фактов в воспитании подрастающего поколения.  
Ключевые  слова:  школа,  реформа,  план,  организовать,  современный,  учеба,  процесс 
воспитания, повестка дня, воспитание, главные проблемы, искусство,  обучать.  
 
     
Zh.A. Davletova 
NATIONAL CULTURE IN EDUCATION OF THE CHILD 
 
Studying of national art at manual training actually and to this day.  Processes of training and 
education are closely connected among themselves on the basis of attraction to culture and art. Today 
educations  at  modern  school  are  under  construction  on  the  basis  of  involvement  of  the  child  to 
national culture and art. Studying of any kind of art is one of the most important the fact in younger 
generation education.  
Key  words:  school,  reform,  the  plan  to  organize,  modern,  study,  process  education,  the 
agenda, the main problems, education, art to learn.     
 
УДК 39(571) 
Г.Е. Жұмағалиева - магистр, оқытушы, 
М.Өтемісов атындағы БҚМУ, 
Е-mail:gulz1982 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
163 
 
ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИ-ТЫНЫҒУ ДӘСТҮРЛЕРІН 
 ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 
 
Аңдатпа. Қазақ дәстүрлі мәдениетінің күрделі саласының бірі халықтың бос  уақытын 
ұйымдастыру  мәдениеті  -  мәдени-тынығу  жұмысы.  Мәдени-тынығу  жұмысының  бастауалды 
ерекшелігі  еңбекпен,  өмір-тұрмыс  салтымен,  өнермен  тығыз  байланыстылығында.  Бос 
уақыттағы  мәдени  тынығудың  сан  алуан  түрлері арқылы  әр  адамның  ой  санасын, әлеуметтік 
орнына  сай  үйлесімді  дамуына  ықпал  ететін  жиын,  мәжіліс,  ойын-сауықтар  да  рухани 
қажеттілікті өтеген мәдени әрекеттік формалар. 
Түйін сөз: сауық, шығармашылық, ойын, ғұрып, дәстүр, ұйымдастыру, мереке.
 
 
Мәдени-тынығу  жұмысы  адамзат  қоғамдасу  кезеңінен  бастап  бүгінге 
дейін  рухани  сұранысты  өтеуші,  қарым-қатынастарды  реттеуші,  мәдени 
мұраны  сақтаушы,  өміртіршілік  құндылықтарды  дамытушы,көркемөнерлерді 
шыңдаушы  қажеттіліктерді  өтеп  келеді.  Көне  заманнан  бүгінгі  жасанды 
интеллект  арқылы  тіршілік  қажеттерін  жаңарту  кезеңінде  де  жеке  тұлға, 
ұжым,қоғам өз өміріндегі басты белеңдерді ескерусіз қалдырмай келуі мәдени - 
тынығу жұмысының барлық салаларындағы еңбек нәтижелері көрініс табатын, 
тұрақты  қатынасушылар  мен  демалысын  анда-санда  қана  мәдени 
мекемелерінде  өткізетін  адамдарға  да  өзіндік  әсер  ете  алатын  мерекелер  мен 
салт-дәстүрлердің  мәдени  сабақтастығы  сақтаудың  басты  құралы  екенін 
дәлелдейді. Ғасырлар бойы қалыптасқан тарихында қазақ халқы да өз мәдени 
ерекшеліктері  дамып,мәдени  ұстанымдардың    барлығын  десе  де  болады,  бір 
ортаға  жинақтаған  мерекелер  мен  салт-дәстүрлер  сақтаған.  Тарихи- 
экономикалық, тарихи-әлеуметтік өзгерістер мерекелер мен салт-дәстүрлердің 
жаңа  формаларын  қалыптастырып,  мазмұнын  заман  талабына  сай  өрбітіп, 
өзіндік дүниетанымдық белгілерін ғана сақтап келген  [1,б.207 ]. 
Халықтың  әлеуметтік-мәдени  және  рухани  құндылықтары,  дәстүрлері 
адамның  азамат  болып  қалыптасуында,  оның  адамгершілік  және  еңбек 
қасиеттерін  қалыптастыруда,  тұтас  алғанда  жеке  адамды  әлеуметтендіруде 
әрдайым маңызды роль атқарған. 
Қоғамды жаңғырту, республиканың егеміндікке ие болуы жағдайында, 
біздің  қоғамыздың  тарихы,  оның  көптеген  әлеуметтік  қызметтін  қайта  ой 
елегінен  өткізіліп  жатқан  кезде  халықтың  рухани  өмірінің  өз  кезінде 
ұмытылған  немесе  тиым  салынған  құбылыстары  қайтып  оралуда,  өткеннің 
мәдени  тарихи  мұрасын  қайта  өркендету  қазіргі  заманның  аса  көкейкесті 
проблемаларының біріне айналып отыр. Осы компоненттерінің бірі өзінің аса 
бай  дәстүрлері  және  өскелең  ұрпақты  тәрбиелеу  тәжірибесі  бар  этникалық 
педагогика болып табылады. Педагогикалық мәдениетті білу, оны ой елегінен 
өткізу  және  ұқсату  қазіргі  жағдайларда  ұрпақ  тәрбиелеудің  күрделі 
проблемаларын ойдағыдай шешуге көмектеседі [4,б.3]. 
ХХI  ғасыр  мәдениеттің  даму  процесіне  өзіндік  ықпалын  ала  келді. 
Оның  басты  мақсаты  мәдени-тынығу  әрекеттер  дамуының  тарихи  мәдени 
сабақтастығын  жалғастыру  қажеттілігіне  байланысты.  Мәдени-тынығу 
жұмысының  дамуына  ықпал  етуші  саяси  экономикалық  жағдаят.  Өркениет-
тілер  көшінен  кейін  қалмай,  өзіндік  сара  жолды  таңдай  білген  Қазақстанда 
мерекелейтін  қуанышты  уақиғалар  баршылық.  Олар  жаңа  мәдени  орталық-
тардың ашылуы, қоршаған ортаны көркейуі, Елорданың қарқындап көтерілуі, 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
164 
ауылдық  жерлердегі  мәдени  ошақтардың  жаңғыртылуы,  «Азиада-2011», 
«ЕХРО-2017», «Аймақтар аламаны» атты байқау, «Ел іші, өнер кеніші» атты 
фестиваль,  «Бейбітшілік  пен  келісім  жол  картасы»атты  мега  жоба  т.б.  
Барлық уағилар өзіндік мерекелік сипат алады. Аталған уағилардың барлығы 
өз  дәрежесінде  атқарылуға  мүмкіндік  алуына  мәдениетті  мемлекеттік 
тұрғыдан өз үлесін қосуда. 
Мәдениет  жылын  жариялап,  мәдени  мұраны  дәріптеуге  мемлекеттік 
демеушілік  жасалуының  өзі  мәдениетке  деген  қамқорлық  белгісі.  Республи-
калық    дәрежеде  өткізілетін  көркемөнер  байқаулары  мен  көрмелер  көркем 
мәдениеттің  ұлттық  сипатын  жоймауына,  халықаралық  дәрежеде  дамуы 
ықпал  етуде.  Мәдени-тынығу  жұмысы  дамуының  саяси  экономикалық 
факторлардың  бастысы  елімізде  шоу  бизнес  негізі  қаланып,  бұл  салада 
бәсекелестік пайда болып, продюссерлік қызмет  пайда болуына байланысты 
болып  отыр.  Осыған  байланысты  мәдени-тынығу  жұмысының  жаңа  сипат 
алуына  ықпал  болып  отырған  екінші  арнайы  мамандарға  байланысты. 
Мәдени-тынығу  қызметі  мамандығының  ішінде  мектеп  пен  мектептен  тыс 
мекемелерде  мәдени-тынығу  жұмысын  ұйымдастыру  мен  педагогикасы, 
бұқаралық  мерекелер  режиссурасы,  халық  аспаптар  оркестрі  мен  фольк-
лорлық  ансамбльдерге  жетекшілік  ету,  мамандануларының  мемлекеттік 
мамандықтар классификаторына еніп, арнайы  кәсіпкерлер оқытылуының өзі 
қоғам  бос  уақытын  ұйымдастырудың  мемлекеттік  қажеттілік  екенінің 
көрсеткіші. 
Елімізде  орын  алған  әлеуметтік  мәдени  жағдаяттардың  барлығы  да  
ескеріліп,  мәдени-тынығу  жұмысы  дәстүрлі  мәдени  әрекеттерден  заман 
талабын  өтейтіндерін  іріктеп,  қоғамдық  іс  шаралардың  рухани  құндылығын 
асыру үшін қолдану орынды. 
Ұлттық  мәдениеттің  заман  талабына  сай  дамуына,  оның  ғасырлар 
қойнауында  қалыптасып  халқының  рухани  баюына  қосар  үлесін  замандас-
тарымызға жеткізіп ұғындыруда бұқаралық ақпараттар ықпалы ерекше. Жеке 
тұлғалар  мен  басты  мәдени  уақиғалар  туралы  мақалалар,  теледидар  хабар-
лары  мен  мыңдаған  адам  жинайтын  бұқаралық  мерекелер  мәдени  құнды-
лықтар  туралы  қоғамдық  пікір  қалыптастырады.  Солардың  ішінде  мәдени- 
тынығу  жұмысын  алатын  болсақ,  олардың  режиссерлық  шешімі,  дәстүрлі 
мәдениет  үлгілерін  қолданудың  жаңа  үлгілерін  ұсыну  арқылы  көрермен 
дүниета-нымына  әсер  ету  мүмкіндігі  мол.  Мәдени-тынығу  жұмысының 
көрнекі әдістері: арнайы рәсімдік әрекеттер, басты уақиғаға назар аударатын-
дай  ерекше  айшықты  әсерлік  амалдар,  кейіпкерлерді  таңдап,  олардың 
орналасуының нышандық белгілері, киген киімдері мен бұйымдар түр-түсіне 
дейін, мәдени іс-шара мазмұнын айшықтайтын мәтін, қолданылатын бұйым-
дар  мен  қарым-қатынас  жасау  тәсілдері  арқылы  басты  идеяны  жеткізуге 
көмектеседі. Мысалы еліміздің басты мерекесі - Тәуелсіздік күнін, Ұлыстың 
ұлы күні-Наурыз мерекесін мысалға келтіруге болады. Әр іс-шараның өзіндік 
мақсаты  бар.  Бұқаралық  мәдени  іс-шараларда  өзіндік  ерекшілігі  болады. 
Бұқаралық шаралардың орындалу ерекшелігі, қолданылу орыны, іс-шаралық 
идеяны ашатындай басқа да сахналық әрекеттермен байланыстырылуы, яғни 
ән, би, тағы басқа өнер туындылары арқылы ұйымдастыруға болады.  
Әр  ұлттың  ерекшелігі  мен  мәдени  даралығын  байқататын  іс  шара-
лардың  бүгінгі  өмірімізде  орын  алуы  мәдени  сабақтастықтың  сақталуына 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
165 
байланысты.  Ол  сабақтастықтың    жоғары  дәрежеде  жалғасын  табуы  үшін 
заман  талабын  игерген,  мәдени  құндылықтардың  мән  мағынасын  жетік 
білген,  ұйымдастырушылық,  шығармашылық  қабілеттері  бар  мамандарға 
байланысты.  Ондай  қабілеттер  таныта  алғанымен  көне  мәдениетті  «оқып», 
жаңарту  үшін  өткеннің  өнегесін  бүгінгі  мәдени  сұраныстар  мен  талаптарға 
сәйкестіре алу білім мен бейімді қажет етеді. Сол себептен біздің алдымызға 
қойған  мақсатымыз  бүгінгі  практикаға  дәстүрлі  мәдениет  үлгілері  арқылы 
ұлттық  мәдени  құндылықтар  туралы  мәдениет  үлгілері  арқылы  ұлттық 
мәдени  құндылықтар  туралы  білімі  мен  бейімін  қалыптастыру.  Дәстүрлі 
мәдениетті  заман  талабына  лайықтау  нәтижесіне  әсер  ететін  факторлардың 
келесі  іс  шаралар  мазмұны.  Олардың,  әсіресе,  қазақ  салт-дәстүрлерінің 
бүгінгі  өмір  сұранысына,  олардың  дүниетанымдық  мәніне,  көрерменнің 
санасы  мен  сезімінде  із  қалдырып,  отбасылық  тәжірибесінде  қолдана 
алатындай мүмкіндігі мен қолдану қажеттілігін сезіндіретіндей ұйымдастыру 
жұмысын талап етеді. 
Ұлттық  мәдениетті  сипаттайтын  дәстүрлі  әрекеттердің  өміршеңдігі 
олардың  заман  талабына  лайықталып  мазмұндық  өзгерістер  енгізілуіне 
байланысты.  Ол  өзгерістер  дәстүрлі  мәдени  әркеттерді  сақтаушы  және 
жалғастырушы  халықтың  шығармашылық  қабілеттілігіне  де  байланысты 
болса керек [1,б.215]. 
Дәстүрлі мәдениет дамуының ең басты принциптерінің бірі  дәстүрлік 
әрекеттердің формасының сақталуы, халық дүниетанымының өзгеруі, рухани 
құндылықтардың алмасуы. 
Дәстүрлі  мәдени  әрекеттерді  бүгінгі  өмірімізге  лайықтап  енгізу  үшін 
бұқаралық  іс-шараларды  ұйымдастырудың  жаңа  технологиясына  көңіл  бөлу 
керек. Радио мен телевизор, көптеген сауықтық бағдарламаларды бейнежазу 
арқылы  тамашалайтын  талғампаз  адамдар  мән-  мағынасын  түсіндірместен, 
орынсыз  тартымсыз  әрекеттерге  назар  аударуы  қиын.  Сол  себептен 
ұйымдастырушылар  бір  кезектік  іс-шараларға  немқұрайлы  қарамай,  оның 
ұлттық мәдени құбылыстың ерекше түрі екеніне мұқият көңіл аударып, терең 
ғылыми  тұрғыдан  әсер  ету,  мәнін  арттыру  жақтарына  назар  аударуы  қажет. 
Ол  үшін  көпшіліктің  танымы  мен  талғамын  оятатын  көркем  құралдары  мен 
амалдарын ойластырып, іріктеу қажет. 
Мерекелер  мен  салт-дәстүрлерлердің  құралдары  ретінде  өнер  мен 
әдебиеттің  түрлі  жанры,  деректі    материалдар  мен  ойын  түрлері  жатады. 
Оларды  қолдануды  адамның  сырты  информацияны  қабылдаудың  психоло-
гиялық  заңдылықтарына  сүйене  отырып,  біріншіден,  іс-шараны  бастағанда 
кенеттен  назар  аударатындай  әсерлі  әрекет  ұйымдастырылады.    Екіншіден, 
қатысушылар мен көрермендердерді мәдени әрекетке араласа алатын амалдар 
қарастырылуы  керек.  Мерекелер  мен  салт-дәстүрлік  әрекеттер  соңы  ойда 
қаларлықтай, сезімге әсер ететіндей аяқталуы шарт [2,б.25]. 
Ғасырлар  бойы  қолданылған,  бабалар  тәжірибесінен  өткен  жеке  тұлға 
қабілеті  мен  қасиеттерін  қалыптастыратын  тәрбие  ісінің  ескерусіз  қалуы 
келешегіміздің  ұлтжандылық  және  патриоттық  тәрбиесіне  нұқсан  келтіріп, 
мәдениетіміз ұлттық сипатынан айрылары сөзсіз. Отбасылық салт-дәстүрлері 
арасында  ұрпақтың  тән  асылдығы  мен  тазалығы  ұлттық  құндылық  екенін 
ескеріп, жас ана бойына бала біткеннен бастап, жер бесігіне енгенше адамға 
мәдени  мұраны  рухани  қажеттілік  етуі  қоғамдық  талап.  Жасөспірім  өзін 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
166 
ересектер санатына кіргенін, ендігі жерде көпшілік алдында кешірімділіктен 
гөрі  қатаң  жауапкершілігі  мол  кезең  басталғанын  сезіндіретін  мерекелер 
бүгінгі  әлеуметтендіру  ісінен  орын  алмауы  жөнсіз.  Осы  міндеттерді  жүйелі 
түрде  ұйымдастыру  мен  атқару  мәдени  мекемелері,  ақпарат  құралдары, 
әлеуметтік  бірлестіктер  міндеті.  Олардың  жұмысының  нәтижелігі  жұмыс 
формасының  қызықтылығына,  дәстүрлі  мән  мағынасын  ұлттық  дүниета-
нымдық  тұрғысынан  түсіндіруге  және  қолдану  технологиясын  жете 
меңгеруге  мүмкіндік  жасауға  байланысты.  Қызықты  етіп  ұйымдастырып, 
мағынасын ұғындырғанда ғана дәстүрлі әрекет заман талабына сай жалғасын 
табады деген қорытынды жасауға болады [3,б.27 ]. 
 
Әдебиеттер 
1.  Камалова,  Н.К.  Мәдени  тынығу  жұмысының  ұлттық  дәстүрлері: 
Оқулық. /Н.К.Камалова. -  Шымкент, 2009.-256 б.  
2.  Камалова,  Н.К.  Той–мерекелік,  салт-дәстүрлік  әрекеттер:  Оқу 
құралы/ Н.К.Камалова. – Астана: Парасат әлемі, 2005. – 96 б.  
3. Омаров А. Наурыз:Оқулық /А.Омаров. - Алматы: Білім, 1993-. 95б. 
4.  Ұзақбаева,  С.Қожахметова,  К.  Жоғары  мектеп  студенттеріне 
этнопедагогикалық  білім  беру  тұжырымдамасы:  Оқу  құралы/  С.Ұзақбаева, 
К.Қожахметова. - Алматы: Өнер, 1998. – 43 б. 
 
 
Г.Е. Жумагалиева 
ПУТИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ  
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ТРАДИЦИЙ 
 
В  статье  раскрываются  роль  и  значение  праздников  в  формировании  и  воспитании 
личности.
 
Культурно-досуговая  работа  -  одна  из  сложных  отраслей  культуры  организации 
досуга  населения  казахской  национальной  культуры.  В    этой  статье  рассматривается  тесная 
связь КДР с  трудом, бытовыми традициями, с жизнью. 
Ключевые  слова:  развлечение,  творчество,  игра,  обряды,  традиции,  организация, 
праздник.
 
 
 
G.E. Zhumagalieva 
ТHE WAY THE DEVELOPMENT OF NATIONAL CULTURAL  
AND RECREATIONAL TRADITIONS 
 
 The  role  and  the    significance    of    the  holidays  in  the  life  of  a  person.  cultural  and  leisure 
work - one of the complex branches of culture leisure population Kazakh national culture. This article 
focuses on a close relationship with the CRA work, household traditions and life. 
  
Key words: entertainment, art, games, rituals, traditions, organization, holiday 
 
 
 
 
 
 
 
ФИЛОЛОГИЯ     ФИЛОЛОГИЯ     PHILOLOGY 
 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
167 
 
 
УДК 81'42 
А.Р. Габидуллина – д. филол. н., профессор, 
Горловский институт иностранных языков ГВУЗ «Донбасский 
государственный педагогический университет», Украина 
Л.В. Мальцева – аспирант ІІ курса, 
Горловский институт иностранных языков ГВУЗ «Донбасский 
государственный педагогический университет», Украина 
Е-mail: ar_gab54@mail.ru 
 
ПРИЕМЫ АДАПТАЦИИ ТЕРМИНОВ  
В УЧЕБНО-НАУЧНОМ ТЕКСТЕ 
 
Аннотация.  В  статье  показаны  приемы  адаптации  терминологии  к  учебно-педаго-
гической  ситуации,  представлена  статистика  употребления  общенаучных  и  узкоспециальных 
терминов  в  изучаемых  учебно-научных  текстах,  а  также  выявлены  закономерности 
употребления общенаучной и узкоспециальной лексики. 
Ключевые  слова:  учебный,  научный,  текст,  терминология,  адаптация,  расширение, 
упрощение, определение.  
 
Цель  статьи  -  показать  приемы  адаптации  терминологии  к  учебно-
педагогической  ситуации,  представить  статистику  употребления  общенауч-
ных  и  узкоспециальных  терминов  в  изучаемых  учебно-научных  текстах,  а 
также  выявить  закономерности  употребления  общенаучной  и  узкоспе-
циальной лексики. 
Терминологическая  лексика  представляет  собой  значительный  пласт 
учебно-научных  текстов.  Учебно-научные  тексты  мы  относим  к  вторичным 
текстам  адаптирующего  типа.  Адаптирующие  тексты  создаются  с  целью 
приспособления  первичного  речевого  произведения  к  новым  условиям  его 
использования.  Очевидно,  подразумевается,  что  первичный  текст  будет 
совершенно  непонятен  адресатам,  поэтому  его  необходимо  приспособить, 
другими  словами,  «подогнать»  под  фоновые  знания  и  языковую  картину 
мира  реципиентов.  Естественно,  в  процессе  адаптации  аутентичный  текст 
претерпевает  изменения  как  на  лексическом,  морфологическом,  так  и  на 
синтаксическом уровне. Единственное условие образования адаптированных 
текстов – информационное ядро должно оставаться без изменений.  
Помимо  этого,  необходимо  учитывать,  что  такой  элемент  дискурса,  как 
образ  адресата,  также  является  одним  из  условий  качественного  процесса 
адаптации  научного  текста  к  педагогической  ситуации.  Очевидно,  что  учебно-
научные  тексты  рассчитаны  на  определенную  целевую  аудиторию  читателей, 
следовательно,  адаптация  построена  на  сокращении  объема  первичного 
научного  текста  и  изменении  его  семантической  структуры.  Более  того,  имеет 
место быть развернутость и детализация текстообразующих концептов.  
Обращаясь к структуре эпистемической ситуации, важно отметить, что 
онтологический  аспект  учебно-научного  текста  предполагает  адаптацию 
терминологической  лексики  к  учебно-педагогической  ситуации,  так  как, 
выражая  специальное  понятие,  термин  становится  носителем  и  хранителем 
фрагмента  информации,  которая  обладает  ценностью  в  особой  понятийной 
системе знаний, но сама терминологическая лексика в большинстве  случаев 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
168 
не  входит  в  состав  языковой  картины  мира реципиентов,  и  именно  поэтому 
она требует теоретического разъяснения. 
Однако,  необходимо  обратить  внимание,  что  разъяснения  требует 
только  узкоспециальная  лексика,  так  как  в  дефиниции  слова  применяются 
специальные  знания,  непонятные  обыденному  сознанию,  общенаучная 
лексика же в таком разъяснении не нуждается. Наоборот, в  учебно-научном 
тексте  общенаучной  лексики  отведена  особая  роль:
 
она  тоже  участвует  в 
передаче  научного  знания,  описывая  определенные  качества  и  параметры 
научных концептов/понятий, а также связанные с  ними действия, процессы, 
состояния. Следовательно, мы можем говорить о том, что в учебно-научных 
текстах  узкоспециальные  термины  адаптируются  к  учебно-педагогической 
ситуации с помощью общенаучных.  
Таким  образом,  реализация  терминологических  единиц  в  учебно-
научном    тексте  сопровождается  процессом  их  адаптации,  обусловленной 
коммуникативно-прагматической  направленностью  речевых  произведений, 
создающихся    с  целью  популяризации  научных  сведений,  с  учетом  уровня 
информированности  адресата,  не  обладающего  специальными  знаниями  в 
освещаемой области. 
Адаптированность, в свою очередь, является одним из главных свойств 
учебно-научного  текста.  Под  адаптацией  в  лингвистике  понимают  приспо-
собление некоторого исходного текста, делающее  его  доступным аудитории 
(вторичному  адресату),  на  которую  данный  текст  не  был  первоначально 
рассчитан.  В  основе  адаптации  лежит  процесс  популяризации  знания, 
включающий ряд процедур обработки текстов, нацеленных на облегчение их 
восприятия и понимание реципиентами. 
Так  как  процесс  популяризации  научного  знания  является  основной 
задачей  учебно-научного  текста,  реализация  этой  задачи  должна  сопровож-
дается  необходимостью поиска наиболее оптимального репертуара языковых 
средств,  а  также  текстовых  категорий,
 
направленных  на  популярную  
передачу  научной  информации.  Текстовые  категории  представляют  собой 
различные преобразования над базисным текстом. 
Анализ  учебников  по  теоретической  грамматике  иностранных  и 
славянских  языков  показал,
 
что  толкование  терминологической  лексики  в 
них осуществляется следующими способами:  
1)
 
расширение значения термина за счет общенаучной лексики; 
2)
 
упрощение  описания  термина  за  счет  сокращения  тяжелой  для 
усвоения и объемной научной информации; 
3)
 
синонимические  замены  (узкоспециальные  термины  заменяются 
общенаучными); 
4)
 
пояснение значения термина с помощью конкретных примеров; 
5)
 
детализация  значения  термина  за  счет  введения  общенаучной 
полезной информации, истории термина или дополнительных фактов; 
6)
 
определение  термина  (заключается  в  объяснении  фрагмента 
информации, которая содержится в значении термина); 
7)
 
толкование термина путем введения его дословного перевода. 
Одним из основных способов модификации базисного текста, который 
чаще  остальных  используется  в  изучаемых  нами  учебно-научных  текстах, 
является расширение. Расширение терминологической лексики происходит за 
счет  дополнительного  объяснения  того  или  иного  понятия.  Например,  в 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
169 
«Теоретической  грамматике  французского  языка»  под  ред.  Н.М. Васильевой 
видим,  как  одно  понятие  объясняется  за  счет  нескольких  других:  «Le 
suиstantif, le verbe, l’adjectif sont caractérisés par tous les traits qui sons à la base 
de la répartition des mots en parties du discours: notionnels (le sens lexical général 
et la référence à la réalité), morphologiques (la structure formelle et les catégories 
morphologiques),  syntaxiques  (la  fonction  et  la  position  dans  proposition)»           
[3,  с.16].  "Имя  существительное,  глагол,  имя  прилагательное  охарактери-
зованы всеми чертами, которые лежат в основе распределения слов в частях 
речи:  понятийные  (общий  лексический  смысл  и  ссылка  на  реальность), 
морфологические  (формальная  структура  и  морфологические  категории), 
синтаксические (функция и позиция в предложении)". Мы видим, как семан-
тизация  терминов  понятийные  черты,  морфологические  черты  и  синтакси-
ческие  черты  осуществляется  за  счет  общенаучной  лексики:  общий  лекси-
ческий  смысл  и  ссылка  на  реальность,  формальная  структура  и  морфоло-
гические  категории,  функция  и  позиция  в  предложении,  что,  естественно 
облегчает понимание этих терминов читателям. 
Упрощение  описания  термина,  так  же,  как  и  расширение  является 
основным  способом  адаптации  терминологической  лексики.  Упрощение 
заключается  в  кратком  описании  довольно  емкого  и  сложного  понятия,  а 
также  в  опущении  той  терминологии,  которая  не  несет,  по  мнению  автора, 
ключевой  информации.  Например,  упрощение  часто  используется  в 
«Современном  русском  языке»  под  ред.  Н.М. Шанского:  «Частицы  -  это 
служебные  слова,  которые  сообщают  разнообразные  смысловые,  модальные 
и  эмоционально-экспрессивные  значения  словам,  частям  предложения  и 
всему высказыванию» [8, с.244]. В то время как в аутентичном тексте такое 
определение  намного  объемнее  и  сложнее  для  восприятия:  «Частицами 
называются  классы  таких  слов,  которые  обычно  не  имеют  вполне 
самостоятельного  реального  или  материального  значения,  а вносят  главным 
образом  дополнительные  оттенки  в  значения  других  слов,  групп  слов, 
предложений или же служат для выражения разного рода грамматических (а, 
следовательно, и логических, и экспрессивных) отношений» [4, с.504]. 
Синонимические  замены  -  частое  явление  при  адаптации  терминов. 
Обычно  они  заменяются  общеупотребительными  словами.  Авторы  учебно-
научных  текстов  прибегают  к  данному  способу,  чтобы  сэкономить  время, 
потраченное  на  объяснение  материала.  Вот  какое  определение  лингвисти-
ческого  термина  дает  нам  В.В. Виноградов  в  «Грамматическом  учении  о 
слове»:  «Слово  представляет  собою  внутреннее,  конструктивное  единство 
лексических и грамматических значений» [4, с.18]. В «Современном русском 
языке»  Н.М. Шанского  мы  читаем:  «Слово  -  это  сложное  единство 
лексического и грамматического значений» [8, с.78]. Таким образом, можно 
увидеть,  как  происходит  лексическая  замена  внутреннее,  конструктивное 
единство  на  адаптированное  сложное  единство.  Следовательно,  адаптация 
термина  происходит  за  счет  лексической  замены.  Таким  образом,  налицо 
стремление  автора  понятно  истолковать  научный термин,  не  прибегая  к  его 
детальному научному описанию и вместе с тем, не упрощая толкование. 
Использование в качестве пояснения значения термина примеров – это 
эффективное  средство  популяризации  терминологии  в  учебно-научном 
тексте.  К  тому  же  использование  конкретных  примеров  способствует  более 
эффективному  пониманию  информации  читателем.  Примеры  также  помо-

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
170 
гают  избежать  монотонности  повествования  и  его  «перегрузки»,  перенасы-
щенности теоретической информацией; они придают тексту занимательность, 
демонстрируют  связь  теоретического  знания  с  его  практическим  приме-
нением. Таким образом, используя примеры и толкование научных терминов, 
авторы  учебно-научного  текста  реализуют  такие  принципы  популяризации, 
как научность и доступность. 
Анализ  показал,  что  в  «Теоретической  грамматике  французского 
языка»  использование  примеров,  в  качестве  пояснения  значения  термина 
употребляется    с  высокой  частотностью:  «La  plupart  des  verbes  servent  à 
désigner une action (écrire, courir, parler), un procès (grossir, brunir, changer), un 
état (dormir, se reposer, souffrir)» [3, с.41]. "Большинство глаголов служит для 
обозначения  действия  (писать,  бежать,  разговаривать),  процесса  (полнеть, 
загорать,  меняться),  состояния  (спать,  отдыхать,  страдать)".  Именно  этот 
способ адаптации терминологии, на наш взгляд, делает этот учебно-научный 
текст в плане усвоения информации эффективным. 
Детализация значения термина за счет введения общенаучной полезной 
информации  не  является  распространенным  способом  адаптации  термино-
логии,  так  как  авторы  учебно-научных  текстов  предпочитают  не  рассеивать 
внимание  читателей  на  второстепенную  информацию.  В  то  же  время  важно 
отметить,  что  терминология  в  научных  текстах  и  в  текстах  адаптированных 
представлена  и  используется  по–разному.  В  научных  текстах  ученый 
описывает  новый  термин  как  понятный  и  не  требующий  пояснения 
компонент,  так  как  он  рассчитывает  на  читателей  своего  круга,  которые 
вполне  понимают,  о  чем  идет  речь.  Совсем  по-другому  научная  лексика 
представлена в адаптированных текстах, где термин специально вводится для 
того, чтобы расширить языковую картину мира учащихся, а также для того, 
чтобы  этот  термин  был  понят  и  усвоен  реципиентами.  Рассмотрим  это  на 
примере термина parts of speech. Обратим внимание, что важен не только сам 
термин,  но  и  ознакомление  с  ним  читателей:  имеется  в  виду  либо  предыс-
тория  этого  термина,  либо  общая,  полезная  информация,  которая  расширит 
фоновые  знания  учащихся.  Вот  как  преподносят  проблему  классификации 
частей речи создатели учебно-научного и научного текстов. 
В работе  «The philosophy  of  grammar» O. Jespersen так описывает этот 
термин: It  is  customary to  begin the teaching of grammar by dividing words into  
certain classes, generally called .. parts of speech - substantives, adjectives, verbs, 
etc.-and by giving definitions of these classes.  The division in the main goes back 
to  the  Greek  and  Latin  grammarians  with  a  few    additions  and  modifications,  but 
the definitions are very far from having attained the  degree  of  exactitude  found in 
Euclidean geometry [9, с.58]. "Общепринято начать обучение грамматике, деля 
слова  на  определенные  классы,  в  общем  называемые  ..  части  речи  - 
существительные, прилагательные, глаголы и т.д. - и давая определения этих 
классов.  Деление  частей  речи  в  основном  возвращает  нас  к  греческим  и 
латинским  филологам  с  несколькими  дополнениями  и  модификациями,  но 
определения очень далеки от той степени точности, которая была обнаружена 
в  Евклидовой  геометрии".  Очевидно,  что  в  тексте  много  тяжелой  для 
усвоения  информации,  которая  не  несет  в  себе  основную  смысловую 
нагрузку.  Н.М. Раевская  же  пытается  ввести  предысторию  термина  в  текст 
более развернуто «Parts of speech are the great taxonomic classes into which all 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
171 
the  words  of  a  language  fall.  An  adequate  definition  of  parts  of  speech  must 
naturally proceed from a set of criteria that can be consistently applied to all lexical 
units of a given language. We cannot, for instance, use  only  "lexical  meaning" as 
the  basis  for  the  definition  of  some  word-classes,  "function  in  the  sentence"  for 
others,  and  "formal  characteristics"  for  still  others»  [7,  с.67].  "Части  речи  - 
большие  таксономические  классы,  в  которые  попадают  все  слова  языка. 
Адекватное определение частей речи должно естественно извлекаться из ряда 
критериев,  которые  могут  быть  последовательно  применены  ко  всем 
лексическим  подразделениям  данного  языка.  Мы  не  можем,  например, 
использовать только «лексическое значение» как основание для определения 
одних  лексических  классов,  «функция  в  предложении»  для  других,  и 
«формальные особенности» для третьих".  
Определение термина в отличие от детализации термина – это наиболее 
востребованный способ адаптации. Он заключается в объяснении фрагмента 
информации, которая содержится в значении термина. Встречается в любом 
без  исключения  учебно-научном  тексте:  «Ознака  –  це  особливість, 
властивість  предмета,  яка  не  підлягає  часовим  змінам,  вона  невід’ємна  від 
нього,  є  його  природною  суттю,  постійно  його  супроводжує»  [2,  с.93]. 
Определения  научных  терминов  в  изучаемых  нами  учебно-научных  текстах 
являются  научными  и  оперируют  лексикой,  присущей  научному  стилю 
изложения.  Определение  указывает  на  самые  существенные  признаки 
явления,  обозначаемого  термином,  следовательно,  сложный  термин 
становится известен и понятен читателю, а также доступен его пониманию. 
Толкование  термина  путем  введения  его  дословного  перевода.  Этот 
способ  адаптации  обозначает  использование  этимологической  справки  и 
чаще  всего  необходим,  если  термин  заимствованный:  «Способность 
грамматических  средств  отображать  факты  внелингвистической  реальности 
называют иногда иконизмом (от греч. eikon – «образ»)» [6, с.4]. 
Рассмотрев  способы  адаптации  и  популяризации  терминологии  в 
учебно-научных  текстах,  мы  должны  выяснить  соотношение  узкоспециаль-
ных  и  общенаучных  терминов,  которые  присутствуют  в  изучаемых  нами 
учебниках.  Анализ  статистических  данных  показал,  что  на  100  словоформ 
приходится приблизительно 8 узкоспециальных и 25 общенаучных терминов. 
Соответственно, соотношение составляет 1:3. 
Следовательно, делаем вывод: количество слов из фонда общенаучной 
лексики  в  три  раза  превышает  количество  узкоспециальной.  Такое  распре-
деление  можно  объяснить,  на  наш  взгляд,  двумя  причинами:  1)  с  помощью 
общенаучной  лексики  обеспечивается  доступность  восприятия  научного 
знания, так как автору учебно-научного текста необходимо учитывать объем 
исходных  знаний  и  уровень  интеллектуальных  возможностей  адресата;             
2)  узкоспециальные  лингвистические  термины  в  учебно-научном  тексте 
подвергаются  адаптации  и  популяризации  именно  благодаря  общенаучной 
лексике, соответственно, ее в априори должно быть больше. 
Важно  решить  вопрос  и  о  том,  являются  ли  способы  адаптации 
терминологии  одинаковыми  для  славянских  и  для  иностранных  языков. 
Несмотря  на  культурологические  особенности  разных  языков,  а  также 
социокультурный контекст каждого общества, анализируемые нами учебники 
по  теоретической  грамматике  иностранных  и  славянских  языков,  имеют 
совершенно  одинаковые  способы  адаптации  терминологии.  Утверждать 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
172 
подобное  дает  нам  право  тот  факт,  что  изучаемые  нами  учебники  по 
теоретической грамматике английского и французского языков написаны не 
носителями  языка,  а  отечественными  языковедами.  Следовательно,  мы  не 
можем  говорить  о  различии  научных  картин  мира  отечественных  и 
зарубежных лингвистов. Анализ способов адаптации терминологии показал, 
что  каждый  без  исключения  способ  встречается  в  учебниках  как  на 
иностранном языке, так и на русском. 
Делаем  вывод:  в  учебно-научных  лингвистических  текстах  представ-
лена  как  общенаучная,  так  и  узкоспециальная  лексика.  Для  лучшего 
восприятия  и  усвоения  информации,  представленной  в  учебно-научных 
текстах, термины, которые составляют сущностно-понятийное ядро лексики, 
адаптируются  к  учебно-педагогической  ситуации  и  языковой  картины  мира 
реципиентов.  В  ходе  исследования  нами  были  выявлены  такие  способы 
адаптации  терминологии,  как  расширение  значения  термина  за  счет 
общенаучной  лексики;  упрощение  описания  термина  за  счет  сокращения 
тяжелой  для  усвоения  и  объемной  научной  информации;  синонимические 
замены  (узкоспециальные  термины  заменяются  общенаучными);  пояснение 
значения  термина  с  помощью  конкретных  примеров;  детализация  значения 
термина  за  счет  введения  общенаучной  полезной  информации,  истории 
термина  или  дополнительных  фактов;  определение  термина  (заключается  в 
объяснении  фрагмента  информации,  которая  содержится  в  значении 
термина); толкование термина путем введения его дословного перевода. 
Несмотря  на  то,  что  в  некоторых  случаях  узкоспециальные  термины 
заменяются  общенаучными,  они  занимают  довольно  большое  место  в 
изучаемых нами учебно-научных текстах, так как  эти тексты рассчитаны на 
определенный  круг  читателей  высшего  учебного  заведения,  которые 
языкознание изучают не поверхностно, а углубленно. 
 
Литература 
1.
 
Баженова  Е.А.  Научный  текст  в  аспекте  политекстуальности  /            
Е.А. Баженова. – Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 2001. – 272 с. 
2.
 
Безпояско  О.К.  Граматика  української  мови  /  О.  К.  Безпояско.  – 
Київ: Либідь, 1993. – 336 с. 
3.
 
Васильева  Н.М.  Французский  язык.  Теоретическая  грамматика  /         
Н.М. Васильева. – М.: Высшая школа, 1991. – 298 с. 
4.
 
Виноградов  В.В.  Русский  язык.  Грамматическое  учение  о  слове  /            
В.В. Виноградов  - Москва, 1972 601 с. 
5.
 
Габидуллина  А.Р.  Учебно-педагогический  дискурс  /  А.Р.  Габидул-
лина. – Горловка: ГГПИИЯ, 2009. – 292 с. 
6.
 
Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка / В.Г. Гак. – 
М.: Добросвет, 2000. – 832 с. 
7.
 
Раевская Н.Н. Теоретическая грамматика современного английского 
языка / Н. Н. Раевская. – Киев : Высшая школа, 1976. – 304 с. 
8.
 
Шанский  Н.М.,  Тихонов  А.Н.  Современный  русский  язык.  Слово-
образование.  Морфология  /  Н.М.  Шанский,  А.Н.  Тихонов.  –  М.:  Просве-
щение, 1987. – 256 с. 
9.
 
Jespersen  O.  The  philosophy  of  grammar  /  O.  Jespersen.  –  London: 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
173 
George Allen & Unwin ltd, 1958. – 360 р. 
 
 
А.Р. Габидуллина, Л.В. Мальцева 
ОҚУ-ҒЫЛЫМИ ЖАҒДАЙЛАРДА ТЕРМИНОЛОГИЯНЫ  
ҚОЛДАНУ БЕЙІМДІЛІГІ 
 
Мақалада  оқу-педагогикалық  жағдайларға  терминологияны  қолдану  бейімділігі,  оқу-
ғылыми текстідегі оқытылатын жалпы ғылыми және кең қолданылмайтын арнайы терминдер 
қолданысының  статистикасы  көрсетілген,  сонымен  қатар,  жалпы  ғылыми  және  кең  қолда-
нылмайтын арнайы лексиканың қолдану заңдылықтары анықталған. 
Түйін сөз: оқу, ғылым, тексті, терминология, бейімделу, кеңейтілу, оңтайлы, анықтау. 
 
 
A.R. Gabidullina, L.V. Maltseva 
METHODS OF ADAPTATION OF THE TERMS  
IN THE EDUCATIONAL-SCIENTIFIC TEXT 
 
In  the  article  the  receptions  of  adaptation  of  terminology  to  the  educational-pedagogical 
situation are shown, statistics of the use of scientific and strictly specialized terms is presented in the 
educational-scientific  texts,  and  also  conformities  to  law  of  the  use  of  scientific  and  strictly 
specialized vocabulary are educed. 
Key  words:  educational,  scientific,  text,  terminology,  adaptation,  expansion,  simplification, 
determination. 
 
 
 
УДК 81-11 
И.В. Фирсова – старший преподаватель, 
Горловский институт иностранных языков ГВУЗ «Донбасский 
государственный педагогический университет», Украина 
E.В. Семенова – к.филол.н., доцент, 
Горловский институт иностранных языков ГВУЗ «Донбасский 
государственный педагогический университет», Украина, 
E-mail: ar_gab54@mail.ru 
 
КОНЦЕПТ «ПРОСТРАНСТВО» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 
 
Аннотация.  В  данной  статье  рассмотрены  способы  репрезентации  концепта  «прост-
ранство» в художественном дискурсе. Проанализированы функционально-семантические поля 
с целью классификации пространственных локусов. 
Ключевые слова: пространство, местность, дискурс, концепт, менталитет, восприятие, 
видение. 
 
Вопрос  восприятия  человеком  действительности,  в  частности  осмыс-
ления пространства, которое  его  окружает, издавна привлекает внимание не 
только философов, но и лингвистов. 
Пространство  –  это  основа  познания  человеком  мира,  так  как  их 
взаимодействие  протекает  в  системе  определенных  пространственных  отно-
шений. Пространство является одной из важных категорий мировосприятия и 
жизнедеятельности  человека.  Это  «вместилище»  всего  живого;  заполненная 
объектами и людьми «пустота». Пространство можно не только видеть, но и 
представлять.  Описание  данной  категории  непосредственно  связано  с  его 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
174 
восприятием. Предмет и его расположение в пространстве – две реальности, 
данные  человеку  посредством  чувств,  на  которых  строится  вся  концеп-
туальная картина мира, представленная в языке как знаковой системе. 
Философское  осмысление  этой  категории  имеет  своё  отражение  в 
языке и художественной литературе. Лексические и грамматические способы 
репрезентации  концепта  «пространство»  в  художественном  дискурсе  были 
предметом  пристального  изучения  В.Г.  Гака,  Е.С.  Яковлевой,  Н.Д.  Арутю-
новой и др. 
Е.С.  Кубрякова  рассматривает  в  своих  трудах  концептуальную 
структуру  пространства  [4,  с.173].  По  ее  мнению,  образ  пространства  в 
сознании человека наделен следующими характеристиками: 
а) целостность; 
б) осязаемость;  
в) восприятие человеком себя как части пространства; 
г) протяженность. 
Достаточно сложно воспринимать целостность пространства, так как на 
первый  план  всегда  выходит  определенный  фрагмент,  по  отношению  к 
которому  человек  себя  располагает.  Не  случайно  в  древнегреческом  и 
латинском языках отсутствует слово «пространство», а есть только «locus» – 
«место». 
Пространство  для  человека  –  это,  прежде  всего,  пространственные 
отношения, а его модель пространства – «вместилище» физических объектов, 
духовных  и  ментальных  сущностей  (С.Ю.  Неклюдов,  Ю.М.  Лотман). 
Придерживаясь  мнения  В.Н.  Топорова,  что  «пространство  состоит  из 
объектов»,  оно  таким  образом  формирует  места,  где  потенциально  могут 
располагаться  предметы  [2,  с.  227].  Процесс  восприятия  пространства  и 
пространственных  отношений  напрямую  связан  со  зрительной  перцепцией, 
обрабатывающей  визуальную  информацию:  с  одной  стороны  –  предмет,  а  с 
другой  –  место,  где  он  находиться.  Андре  Борилло  в  своих  трудах  описала 
вопрос  взаимодействия  объектов  в  пространстве  в  состоянии  статики  и 
динамики.  Е.С.  Яковлева  считает,  что  «язык  интересует  пространство, 
которое  уже  есть  обжитым»  [3,  с.  334].
 
В  свою  очередь
 
А.Н. Кравченко 
интерпретирует  различные  пространственные  отношения,  учитывая  фактор 
человека-наблюдателя. 
Последние  годы  развития  лингвистики  ознаменованы  исследованиями 
связи  языка
 
с  когнитивной  деятельностью  субъекта  (А. Вежбицкая, 
Дж. Лакофф, Г.В. Колшанский, Т.В. Цивия, Е.С. Кубрякова). 
Проблема  языкового  выражения  пространства  связана  с  проблемой 
субъективного  восприятия  действительности,  с  познавательной  деятель-
ностью человека и с тем, как особенности этой деятельности отображаются в 
структуре  языка.  Изучение  пространства  в  художественном  произведении  с 
целью  выявления  особенностей  экспликации  данной  категории  и  учетом 
индивидуально-авторской  картины  подводит  к  возможности  исследования 
вопроса  пространственного  местоположения  и  его  описания.  Подобный 
подход  к  анализу  пространства  позволил  рассмотреть  данный  концепт  в  виде 
определенной модели, воспринятой и переосмысленной авторским сознанием.  
Изучение  отображения  объектов  и  их  местоположения  в  сознании 
человека  проводится  на  материале  художественного  дискурса,  в  рамках 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
175 
анализа  художественного  текста.  Все  больше  внимания  уделяется  оформле-
нию  пространственных  образов,  которые  встречаются  в  художественной 
литературе.  Исходя  из  этого,  система  пространственных  отношений 
художественных образов представлена на основе выделения местоположения 
предметов. Пространственное восприятие и видение художественного текста 
декодируется  читателем  на  неосознанном  уровне  и  осознается  только  после 
выделения смысловых парадигм «пространства». 
В  результате  изучения  произведений  «Пушкинский  дом»  А.  Битова  и 
«Планетарий»  Н.  Саррот  были  проанализированы  и  выделены  следующие 
виды художественных пространственных локусов: 
1. Локусы монокультурные и поликультурные,  
Он  коснулся  улиц  города,  как  посадочной  полосы,  еще  подпрыгнул 
при  столкновении,  где-то  на  Стрелке  Васильевского  острова,  и  дальше 
понесся  сильно  и  бесшумно  меж  отсыревших  домов,  ровно  по  маршруту 
вчерашней демонстрации. [5, с. 118]. 
... le mur d’en face jetait sur la petite cour humide une lumière éclatante et 
dure.  
Elles allaient dans des « thés »... [6, с. 140]. 
...  il  regardait  à  travers  une  vitre  claire,  dans  une  chambre  au  rez-de-
chaussée ... [6, с. 140]. 
Установлено,  что  в  художественном  дискурсе  одной  лингвокультуры 
присутствуют  локусы,  принадлежащие  культурному  менталитету  народа,  и  
локусы, характеризующие целостное восприятие мира (поликультурные).  
2. Локусы-топонимы.  
И если бы это было кино, то по пустой площади, одной из крупнейших 
в  Европе,  еще  догонял  бы  его  вчерашний  потерянный  детский  «раски-
дайчик» и рассыпался бы, окончательно просырев, лопнул бы, обнаружив как 
бы изнанку жизни: тайное и жалостное свое строение из опилок... [5, с. 118]. 
Так  он  утюжил  город,  а  следом  за  ним,  по  лужам,  мчался  тяжелый 
курьерский  дождь  -  по  столь  известным  проспектам  и  набережным,  по 
взбухшей  студенистой  Неве  со  встречными  рябеющими  пятнами  противо-
течений  и  разрозненными  мостами;  потом  мы  имеем  в  виду,  как  он 
раскачивал у берегов мертвые баржи и некий плот с копром... [5, с. 118]. 
Но  вот  мы  встретим  однажды,  совсем  уже  в  наше  время,  лет  почти 
через двадцать после того времени небольшую группку на углу Невского и 
Малой Садовой, человека три-четыре [5, с. 118]. 
К пяти часам он бывал уже совсем готов. К 17.30 подходил (пешком, он 
не  признавал  городского  транспорта,  а  на  такси  экономил)  к  гостинице 
«Европейская». [5, с. 118]. 
Ah! Vous retournez encore en Angleterre
Et vous allez par où? Par Douvres? [[6, с. 140]. 
Ils  étaient  venus  se  loger  dans  des  petites  rues  tranquilles,  derrière  le 
Pantéondu côté de la rue Gay-Lussac ou de la rue Saint-Jacques ... [6, с. 140]. 
 
3. Локусы конкретные и абстрактные. 
Столы были сдвинуты со своих, геометрией подсказанных, правильных 
мест  и  стояли  то  там,  то  сям,  вкривь  и  вкось,  один  был  даже,  опрокинут 
ножками  вверх,  в  россыпи  битого  стекла;  ничком  лежал  шкаф,  раскинув 

 
 
 
 
 
 
Хабаршы №1 - 2013 ж.  
 
 
 
176 
дверцы,  а  рядом  с  ним, на  рассыпанных  страницах,  безжизненно  подломив 
под себя левую руку, лежал человек. [5, с. 118]. 
Он представлял, как самозабвенно и благородно трудятся люди в этом 
большом  белоколонном  здании,  а  также  в  старинных,  чуть  ли  не 
елизаветинских, деревянных домиках-лабораториях, разбросанных там и 
сям по прекрасному парку. [5, с. 118]. 
Вдали  от  шума,  от  всей  этой  гремящей  техники,  люди  заняты  своим 
серьезным делом, своими растениями... [5, с. 118]. 
Лева рос в так называемой «академической» среде и с детства мечтал 
стать ученым. [5, с. 118]. 
Шепот  за  спиной,  оборачивание  вслед  -  попробуй  обернись  сам:  нет 
ничего, никого. [5, с. 118]. 
Где-нибудь, может, и пишут много. [5, с. 118]. 
Ils semblaient sourdre 

жүктеу 5.24 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   36
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет