Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі түркі академиясы түркологиялық жинақжүктеу 6.42 Mb.
Pdf просмотр
бет1/76
Дата27.01.2017
өлшемі6.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ТҮРКІ АКАДЕМИЯСЫ

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ 

ЖИНАҚ

Астана


2012

УДК 821.51

ББК 83.3(5Қаз)                

Т 89

Баспаға Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Түркі академиясының Ғылыми үйлестіру кеңесі ұсынған

Пікір жазғандар: 

Филология ғылымдарының докторы, профессор Конкобаев К.

 Тарих ғылымдарының докторы, профессор Садықов Т.С.

 Филология ғылымдарының докторы, профессор Әскербекқызы Ж.Т 89  Түркологиялық жинақ. 

Жауапты редакторлары: Ескеева М., Аманжолова Д. 

− 

Астана, «Сарыарқа» баспа үйі, 2012. − 768 б.

ISBN 978-601-7340-23-0

     

Түркологиялық  жинаққа  түркі  халықтарының  тіліне,  тарихы  мен  этнографиясына, әдебиеті мен өнеріне қатысты жалпытүркілік өзекті мәселелерді қамтитын ғылыми және 

ғылыми-көпшілік  мақалалар  топтастырылған.  Мақалалар  жинағы  түркітанушы  ғалым-

дарға және түркі халықтарының тарихы мен рухани-мәдени өміріне қызығушылық таны-

татын  көпшілік қауымға арналады.

УДК 821.51

ББК 83.3(5Қаз)                

ISBN 978-601-7340-23-0

© Түркі академиясы, 2012«ҚАЗІРГІ ТҮРКОЛОГИЯ» 

СЕРИЯСЫНЫҢ РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ

Редакция алқасының төрағасы Бақытжан Жұмағұлов

Бас редакторы – Шәкір Ибраев 

Абдуллаев К. (Баку), Акматалиев А. (Бішкек), Бутанаев В. (Абакан), 

Васильев Д. (Мәскеу), Генг Шиминь (Бейжін), Гулиев А. (Нахчыван), 

Джафаров Н. (Баку), Дыбо А. (Мәскеу), Егоров Н. (Чебоксары), 

Жолдасбеков М. (Астана), Закиев М. (Қазан), Иванич М. (Сегед), 

Илларионов В. (Якутск), Исен М. (Анкара), Исмаил К. (Симферополь), 

Қайдар Ә. (Алматы), Қасейінов Д. (Астана), Қиясова Қ. (Ашхабад), 

Қоңқабаев Қ. (Бішкек), Қыдырәлі Д. (Астана), Кожаоглу Т. (Мичиган), 

Лаказе Г. (Страсбург), Миннегулов Х. (Қазан), Насилов Д. (Мәскеу), 

Райхл К. (Бонн), Самашев З. (Астана), Сарыбаев Ш. (Алматы), 

Ташагыл А. (Стамбул), Түймебаев Ж. (Астана), Хисао Коматсу (Токио), 

Цэвээндорж Д. (Улан-Батор), Чеченов А. (Мәскеу), 

Шайхулов А. (Уфа), Янковски Х. (Познань)


EDITORIAL BOARD OF 

«MODERN TURKOLOGY»

 

SERIES

Chairman of the editorial board – Bakytzhan Zhumagulov

Editor-in-Chief – Shakir Ibrayev

Abdullaev K. (Baku), Akmataliev A. (Bishkek), Butanaev V. (Abakan),

Vasilyev D. (Moscow), Geng Shimin (Beijin), Guliev A. (Nakhichevan), 

Dzhafarov M. (Baku), Dybo A. (Moscow), Egorov N. (Cheboksary), 

Zholdasbekov M. (Astana), Zakiev M. (Kazan), Ivanich M. (Szeget), 

Illarionov V. (Yakutsk), Isen M. (Ankara), Ismail K. (Simferopol), 

Kaidar A. (Almaty), Kaseinov D. (Astana), Kiyasova K. (Ashkhabad), 

Коnkobaev K. (Bishkek), Kydyrali D. (Astana), Kojaoglu T. (Michigan), 

Lacaze G. (Strasbоurg), Minnegulov H. (Kazan), Nasilov D. (Moscow), 

Reichl K. (Bonn), Samashev Z. (Astana), Sarybayev S. (Almaty), 

Tashagyl A. (Istanbul), Tuimebayev Z. (Astana), Hisao Komatsu (Tokio), 

Zevendorzh (Ulaan-Baatar), Chechenov A. (Moscow), 

Shaihulov A. (Ufa), Jankowski H. (Poznan)


5

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

АЛҒЫ СӨЗ

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың бастамасы-

мен Астана қаласында ашылған Түркі Академиясы – көне дәуірлерден бүгін-

ге дейінгі түркілер тарихына, тілі мен әдебиетіне, мәдениеті мен өнеріне, 

діні мен діліне тән заңдылықтарды, түркілердің әлемдік өркениеттен алар 

орны мен үлесін төлтума деректер негізінде зерттеу арқылы түркілер мұра-

сын жандандыру, қазіргі түркі халықтарының ғылым кеңістігіндегі өза ра 

ынтымақтастығын  нығайту  бағытын  ұстанатын  –  түркологиялық  ғы лым 

ор дасы. 

Отандық және шетелдік танымал түркітанушылардың қатысуымен түр-

кі  дүниесіне  қатысты  іргелі  ғылыми  зерттеулермен  айналысатын  Түркі 

Академиясы зерттеу нәтижелерін, сондай-ақ, түркітану саласындағы тың 

зерт теулерді сериялы басылымдар түрінде жариялауды қолға алуда. 

Көпшілікке ұсынылып отырған еңбек – «Түркологиялық жинақ» сериясы-

ның алғашқы томы. Ғылыми мақалалар жинағы кезінде әлемдік түркітану-

дың  «ошағы»  қызметін  атқарған  «кеңестік  түркітану  мектебі»  дәстүрін 

заман талабына сай жаңарта отырып, жалғастырып келе жатқан отандық 

және  ТМД  елдеріндегі  түркітану  ғылымының  бағыт-бағдарын  көрсетуге 

бағытталған. Еңбек түркі халықтарының тарихы мен тіліне, әдебиеті мен 

мәде ниетіне қатысты өзекті мәселелерді диахронды-тарихи және синхрон-

ды-сипаттамалы тұрғыдан қарастырған зерттеулерді қамтиды.

Түркологиялық  жинаққа  М.З.Закиев  (Татарстан),  А.С.Аманжолов  (Қа-

зақс тан), Г.Г.Левин (Якутия), Р.К.Ганиева (Татарстан) О.Смағұлов (Қазақ-

стан), Ә.Ахметов (Қазақстан), Ф.Ю.Юсупов (Татарстан), А.А.Гулиев (Әзір -6

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

байжан), С.Субаналиев (Қырғызстан), Д.Ысқақұлы (Қазақстан) С.Бахадырова 

(Өзбекстан), Б.Сағындықұлы (Қазақстан), А.Н.Нуралиев (Тәжікстан), Ә.Жү-

нісбек  (Қазақстан),  Ф.С.Сайфулина  (Татарстан),  З.М.Дав летшина  (Баш-

құртстан) және т.б. тәрізді белгілі түркітанушы-ғалымдардың және басқа 

да жас зерттеушілердің еңбектері топтастырылды.

   

Редакция алқасы


7

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

PREFACE

The Turkic Academy, which was established in Astana city by the initiative 

of the President of the Republic of Kazakhstan N.A.Nazarbayev, is a scientific 

turkological center which is engaged in development of mutual collaboration 

in scientific space of Turkic peoples; popularization of Turkic heritage on the 

example of research which are significant and valuable in the world civilization 

of  Turkic  people;  study  of  history,  languages  and  literature,  culture  and  art, 

religion and law of Turkic peoples from ancient times to the present.

This book is prepared under the supervision of the Turkic Academy which 

presents a serial publication of previously unknown works on Turkic studies of 

domestic and foreign scholars who are involved into fundamental research of 

Turkic studies.

Turkological collection which is offered to the readers is the first volume of 

the series. The Turkic Academy is making an attempt to renew the traditions of 

the “Soviet Turkological school” in order to show the state of Turkic studies in 

Kazakhstan and in the states of the CIS. The papers cover the research considered 

in  diachronic  and  synchronic  aspects  on  actual  issues  of  history,  language, 

literature, and culture of Turkic nations.

The  works  of  world-famous  and  still  young  scientists  of  Turkic  studies  as 

M.Z.Zakiev  (Tatarstan),  A.S.Amanjolov  (Kazakhstan),  G.G.Levin  (Yakutia), 

R.K.Ganiyeva (Tatarstan), O.Smagulov (Kazakhstan), A.Akhmetov (Kazakhstan), 

F.Y.Yusupov  (Tatarstan),  A.A.Guliev  (Azerbaijan),  S.Subanaliev  (Kyrgyzstan), 

D.Yskakuly  (Kazakhstan),  S.Bakhadyrova  (Uzbekistan),  B.Sagyndykuly  (Ka-


8

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

zakhstan),  A.N.Nuraliev  (Tajikistan),  A.Junisbek  (Kazakhstan),  F.S.Saifullina 

(Tatarstan),  Z.M.Davletshina  (Bashkortostan)  and  others  are  gathered  in  the 

turkological collection.Editorial board

I

ТІЛ БІЛІМІ. ӘДЕБИЕТТАНУ. 

ӨНЕРТАНУ

10

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

А.С. АМАНЖОЛОВ

ГЛАГОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ 

СИНТАКСИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СЛОВ  

(на основании данных древнетюркского языка)

Мақалада түркі тілдерінің синтаксистік байланыстар жүйесі қарастырылып, мең­

геріле байланысқан етістікті сөз тіркестері көне түркі ескерткіштері тілі деректері 

негізінде талданады.

Рассматривая систему синтаксических связей в тюркских языках, автор статьи ана­

лизирует глагольное управление в словосочетаниях на основе данных древнетюркского 

языка.

Considering the system of syntactic relations in the Turkic languages the author analyzes the 

verbal control in phrases on the basis of the ancient language.

Синтаксис словосочетания, составной частью которого являются слово-

сочетания, построенные на управлении, характеризует наиболее специфи-

ческие стороны грамматического строя тюркских языков, их синтаксичес-

кую типологию. Вопрос о синтаксической связи слов в словосочетании и 

в  предложении  имеет  два  аспекта:  внутренний  (смысловой,  логический) 

и внешний (формы или способы выражения внутренних, смысловых свя-

зей  или  отношений).  «...Синтаксические  категории,  –  отмечал  видный 

датский лингвист О.Есперсен, – подобно двуликому Янусу, обращены и к 

форме, и к понятию. Они находятся посередине и представляют собой со-

единительное звено между миром звуков и миром понятий» [1, с. 59-60]. 

Объективные отношения предметов и явлений окружающего нас мира и 

обусловленных ими представлений выражаются более или менее абстраги-


11

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

рованно в каждом конкретном языке различными синтаксическими связя-

ми (отношениями)

*

 между словами: предикативными, определительными (атрибутивными), обстоятельственными (циркумстантивными), объектны-

ми и др. Само собой разумеется, что смысловые (лексико-семантические) 

отношения между словами в словосочетании и предложении, являясь отра-

жением реальной действительности [2, с. 31], бесконечно богаче и разно-

образнее синтаксических связей – продукта абстрагирующей умственной 

деятельности человеческого коллектива.

Предикативная связь несет в себе сообщение о действительности, что 

ха рактерно  для  предложения  как  основной  единицы  речевого  общения. 

Словосочетание,  в  отличие  от  предложения,  не  является  коммутативной 

единицей речи [3, с. 498]. В тюркском языкознании, в основном, признает-

ся, что предикативные отношения (связи) возможны только между подле-

жащим (субъектом) и сказуемым (предикатом) в составе предложения [4, с. 

202-203; 5, с. 5]. В то же время в тюркском языкознании вполне установле-

но, что предикативные связи, находящие свое выражение в категории ска-

зуемости,  исторически  развивались  из  определительно-обстоятельствен-

ных связей, из спряжения глагольных имен [6, с. 43; 5, с. 6-7].

Объединенные одинаковой синтаксической функцией, но независимые 

по отношению друг к другу слова в предложении (однородные члены пред-

ложения) вступают в сочинительные отношения. В отличие от сочетания 

таких слов, словосочетание всегда предполагает зависимость одного слова 

от другого.

Между  господствующим  и  зависимым  компонентами  словосочетания 

ус танавливаются  подчинительные  синтаксические  связи  (отношения)  – 

оп ре делительные,  обстоятельственные  и  объектные.  Определительные 

син таксические связи обобщают зависимые смысловые отношения между 

признаком и его носителем. Обстоятельственные синтаксические связи ука-

зывают на различные зависимые смысловые отношения (пространствен-

ные, временные, причинные, образа действия и т.д.) между качественно- 

определительным  признаком  и  действием  или  признаком.  Объектные 

син таксические  связи  указывают  на  различную  степень  направленности 

действия на предмет (прямой или косвенный объект), либо на обратную 

направленность прямого или косвенного объекта на психофизическое вос-

* Понятия «синтаксические связи слов» и «синтаксические отношения между словами» в лингви-

стической литературе обычно отождествляются.12

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

приятие субъекта. При этом переходное действие (или его негативная раз-

новидность – чувственное восприятие), выражаемое глаголом переходной 

семантики, конкретизируется, определяется зависимым объектом (именем 

существительным). Следовательно, синтаксические объектные связи обна-

руживают органическое единство со смысловыми (лексико-семантически-

ми) отношениями сочетающихся имени и переходного глагола [7, с. 56]

*

.Синтаксические связи между словами в каждом языке выражаются сво-

ими синтаксическими (порядок слов) или морфологическими (словоизме-

нительные  формы)  средствами.  «Средства  выражения  синтаксических 

отно шений  являются  одним  из  тех  элементов,  из  которых  складываются 

ти пологические особенности языка» [8, с. 3].

Основными способами (типами) синтаксических связей в тюркских язы-

ках, как и в русском языке

**

, обычно считаются согласование, управление и примыкание. «В языке орхоно-енисейских памятников, – отмечает проф. 

В.М.Насилов, – уже достаточно стабилизировались три типа словосочета-

ний, которые продолжали дифференцироваться в ходе исторического разви-

тия многочисленных тюркских языков: примыкание, т.е. композиция слов 

в их основной форме без аффиксального обозначения грамматических от-

ношений, управление, когда зависящее слово оформляется в определенном 

падеже под влиянием управляющего слова, согласование, которое является 

взаимодействием  категории  лица  в  имеющихся  компонентах  словосоче-

тания. Кроме того, существуют изафетные словосочетания, выражающие 

релятивные или посессивные взаимоотношения составляющих компонен-

тов,  что  формально  выражается  личным  аффиксом  принадлежности»  [9, 

с. 71]. Имеющие место в исследованиях по современным тюркским язы-

кам попытки выделения других типов синтаксических связей обусловлены 

различным пониманием языковых явлений. Так, в определительных сло-

восочетаниях  типа  киргизского  окуучу  китеби  «ученическая  книга»  (так 

называемый  II  тип  «изафета»:  определение  выражено  существительным 

* В целом же остается справедливым замечание Ж.Вандриеса: «Расхождение между грамматикой 

и логикой состоит в том, что грамматические категории и логические очень редко покрывают друг 

друга; почти никогда число первых и вторых не совпадает» (Вандриес Ж. Язык. Лингвистическое 

введение в историю. – М., 1937. – С. 112).

** «Многообразию форм сочетания слов, принадлежащих к разным частям речи, соответствует 

разнообразие синтаксических отношений между членами словосочетания. В русских грамматиках 

со времени Буслаева и Потебни принято все это многообразие сводить к трем основным категориям 

синтаксических связей (или отношений): согласования, управления п примыкания» («Грамматика 

русского языка». Т. ІІ. Синтаксис, Ч. 1. – М., 1954. – С. 22).


13

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

в неоформленном падеже, определяемое – существительным с аффиксом 

принадлежности  3-го  лица)  обнаруживают  «соприложение»  [10,  с.  174], 

согласование [8, с. 12] или примыкание [11, с. 39]; в определительных же 

словосочетаниях типа киргизского окуучунун киmeби «книга ученика» (так 

называемый III тип изафета»: определение выражено существительным в 

притяжательном-родительном падеже, определяемое – существительным с 

аффиксом принадлежности) находят управление [12, с. 374; 13, с.  8; 14, с. 

24; 11, с. 39; 15, с. 18], согласование [8, с. 12; 16, с. 74] или даже «соподчи-

нение» [17, с. 19]

*

. По причине такой несогласованности мы вынуждены оста новиться  на  характеристике  основных  типов  синтаксических  связей 

слов в древнетюркском языке.

Согласование (грамматическое уподобление) в тюркских языках являет-

ся способом выражения предикативных и определительных связей посред-

ством морфологических показателей лица и числа. Согласование в язы ке 

памятников  древнетюркской  письменности  может  выражаться  в  лице  и, 

реже,  в  числе  между  подлежащим  и  сказуемым

**

,  между  определени ем, выраженным  притяжательным  местоимением  или  существительным  в 

форме  притяжательного-родительного  падежа,  и  определяемым  именем 

су

 

ществительным (соответственно глагольным именем в функции преди-кативного компонента развернутого члена предложения). Например: Inim 

Kültegin kergäk boltï, özim saqïntïm (КТб., 50) «Мой младший брат, Кюль-

Тегин, скончался, я же заскорбел»; Biz jemä sülädimiz, anï ertimiz (Тон, 44) 

«Мы еще воевали и преследовали их»; Beš jüz erän  kelti  (Ха. 11) «Пришло 

пятьсот мужей»; Meniŋ sabïmïn sïmadï (Хb, 14; КТм., 11) «Моей речи (на 

памятнике) они не исказили»; Toγan qušïŋ  tïrnaqï ögüšïpän  qalïjï  barmïš 

(ThS, 67) «Когти сокола вцепились (в зайца), и он (сокол) поднялся ввысь»; Olarnïŋ tašmïšïn körüp, ol Kü­taw beg ötrü olarnï oqïju, ïnča, tep tedi: «Eläŋlar, 

edgülärïm!  Men  tirilmišqä  sizlär  negülük  anča  ked  qačars  sizlär  (Suv.,  5) 

«Увидев их бегство (или: увидев, что они побежали), тот начальник по име-

ни Кю-тау начал тогда звать их и сказал: «Приблизьтесь, мои хорошие! По-

чему это вы так быстро убегаете при моем воскрешении?».

* В грамматической литературе давно уже бытует термин «соподчинение», однако он имеет сов-

сем другое значение: соподчинение придаточных предложений по отношению к главному. В 3-м 

лице сказуемое морфологического показателя не имеет, однако cвоей «неоформленностью» проти-

востоит сказуемым в других лицах и, следовательно, «согласуется» со своим  подлежащим.

** В 3-м лице сказуемое морфологического показателя не имеет, однако cвоей «неоформленностью» 

противостоит сказуемым в других лицах и, следовательно, «согласуется» со своим подлежащим.14

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

В рунических памятниках согласование в лице при выражении преди-

кативной  связи  и  связи  определительной  (когда  определение  выражено 

притяжательным местоимением или существительным в притяжательном-

ро дительном  падеже),  т.е.  в  случаях,  аналогичных  приведенным  выше, 

иногда совершенно отсутствует

*

. Например: Eki bïŋ  ärtimiz, biz eki sü boltï (Тон., 18) «Нас было две тысячи, нас стало два войска»; Bizdiŋ sü  atï  turïq, 

azuqï  joq erti (КТб., 39) «Кони нашего войска были тощи, провианта для 

них не было»; Üčinč Jegin Silig begiŋ kedimlig torïγ at binip tegdi (КТб., 33) 

«В третий раз он сел на оседланного гнедого коня Йегин-Силиг-бега и про-

извел атаку».

Интересно  отметить  также  необычное  с  точки  зрения  современных 

тюркских языков отсутствие согласования в 1-м и 2-м лицах между подле-

жащим, выраженным возвратным местоимением өзүм «я сам», өзүң «ты 

сам», и сказуемым в «Кутадгу билиг»: Özüm arzuladï anïŋ qabγïna (QBW, 

296) «Я сам пожелал быть при его дверях (т.е. в услужении у него)»; Jazuq 

özri qolduŋ, özüŋ (QBN, 593) «Ты просил прощения своих прегрешений – (и 

вот) ты спасся». Между посессивным подлежащим (özüm исторически оз-

начало «моя самость, мое естество», özüŋ – «твоя самость, твое естество») 

и «неоформленным» сказуемым в приведенных выше примерах наблюда-

ется «согласование» в 3-м лице.

Примыкание как способ выражения подчинительных связей посредст-

вом порядка слов характеризуется в лингвистической литературе «не толь-

ко синтаксической зависимостью и соседством двух слов, но и морфоло-

гической неоформленностью примыкаемого» [18, с. 70]. Если приемлемо 

такое традиционное понимание примыкания по отношению к языку памят-

ников древнетюркской письменности, то факты заставляют нас выделить 

вслед за М.Д.Лесником [19, с. 29] особый способ связи слов – так называ-

емое «падежное примыкание» (морфологическое оформление примыкаю-

щего  слова  падежным аффиксом)  –  в  определительных  словосочетаниях 

* Так, еще В.В.Радлов подметил: «...Когда в древнетюркском языке ставится впереди Genitiv рав-

но как и Genitiv местоимения, местоименный аффикс 3-го лица может не прибавляться, что во всех 

остальных тюркских языках невозможно» (Radloff W. Die alttiirklschen Inschrifter der Mongolei, Neue 

Folge. – SPb., 1897. – С. 104). Ср. отмечаемые в живой разговорной речи сочетания типа: казах. Сен жақсы «Ты хороший», бiздiң колхоз «наш колхоз»; узб. Күшнинг тинч, сен хам тинч (пословица) 

«Спокоен твой сосед, спокоен и ты»; Биз эски солдат, жонидан (Айбек) «Мы старые солдаты, до-

рогой». См.:С.Аманжолов. Қазақ, тілі ғылыми синтаксисінің қысқа курсы (Краткий курс синтаксиса 

казахского языка в научном освещении). – Алма-Ата, 1940. – С. 36, 94; Кононов А.Н. Грамматика 

современного узбекского литературного языка. – М.–Л., 1960. – С. 350.


15

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

типа biziŋ сү «наше войско» (КТб., 39), siziŋ еp am «ваше геройское имя» 

(Е. 2613), Bajïrqunïŋ aq adγïrïγ (КТб., 39) «белого жеребца из Байырку» и, 

в равной мере, между интонационно обособленными или в какой-то сте-

пени адвербиализованными падежными формами имен, выступающими в 

предложении в роли различных обстоятельств (времени, места, причины, 

образа действия, сравнения и т.д.), и сказуемыми (именными или глаголь-

ными), например: Teŋri elim-kä elčisi ertim (Е, 1) «Я был посланником у 

божественного моего государства»; Teŋri elim-tä jemlig ben (Е, 3) «В моем 

божественном государстве я (теперь) добыча» (представляющий пищу для 

воронья и зверья, ср. узб. емтик «пища, еда», казах, жемmiк «падаль»); Anï 

subïγ baralïm (Тон., 27) «Да отправимся мы (именно) рекой Аны!»; Altun 

jïsïγ jolsuz-ïn asdïm (Тон., 35) «Я без дороги перевалил Алтунскую чернь»; 

Jalŋus-un jorïjur (ThS, 59) «Он ходит в одиночку»; Kül tegin qon jïl-qa jeti  

jegirmi-kä učdï (КТб., табл. XIX) «Кюль-Тегин улетел (т.е. умер) в год овцы, 

в семнадцатый день»; Irig söz-kä aγrïr köŋül (QBQ, 200) «Oт резких слов 

скорбит (болит) сердце»; Oot-qa köjmägäj (Tis., 49а) «Он не сгорит в огне». 

Стремясь к большему уточнению и расчленению системы способов вы-

ражения синтаксических связей в различных языках, И.И.Мещанинов в чи-

сле  других  выделил  синтаксический  прием  оформления  самостоятельных 

по своему значению в предложении слов (членов предложения), который он 

назвал «сепаратизацией» и противопоставил связям слов в словосочетании 

[18, с. 29]. Несомненно, что словосочетания как реальные языковые едини-

цы всегда выступают не сами по себе, а только в предложении, этом «глав-

ном средстве формирования, выражения и сообщения мысли» [20, с. 389]. 

Поэтому «падежное примыкание» (см. вышеприведенные примеры), отли-

чающееся как от примыкания, так и от управления, можно в какой-то мере 

сопоставить и с синтаксическим способом (приемом) сепаратизации. Сле-

дует лишь отметить, что этот способ характеризует не столько связи слов в 

словосочетании, сколько их соотносимость в структуре целого предложения.

Собственно примыкание в языке памятников древнетюркской письмен-

ности, как и в современных тюркских языках, является обычным синтакси-

ческим способом выражения определительных и обстоятельственных свя-

зей в именных и именно-глагольных словосочетаниях [9, с. 71]. Например: Ol amtï anïγ joq, türk qaγan Ötükän jïš olursar, eltä buŋ joq (КТм., 3) «Если 

в Отюкенской черни сидит (т.е. обитает) тот тюркский каган, у которого 16


жүктеу 6.42 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет