Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты қазақстандық философиядағы танымал тұЛҒаларжүктеу 2.55 Kb.
Pdf просмотр
бет9/19
Дата09.01.2017
өлшемі2.55 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Политическое сознание и формирование 
правового государства.
 
Al-Farabi  Kazakh  National  University, 
Faculty of Philosophy and Political Science, 
associate professor of philosophy.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 The political 
consciousness and formation of legal state.
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университетi, философия кафедрасының 
доцентi.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Ұлтаралық қатынастар саласындағы 
идеологиялық 
үдерістерді 
реттеуді 
әлеуметтік-философиялық талдау.
Доцент  кафедры  философии  Казах-
ского национального университета имени 
аль-Фараби, факультет философии и по-
литологии. 
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Социально-философский  анализ  регу-
лирования  идеологических  процессов  в 
сфере национальных отношений.
Al-Farabi  Kazakh  National  University, 
Faculty of Philosophy and Political Science, 
associate professor of philosophy.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 The social 
and philosophical analysis of regulation of 
ideological processes in the sphere of the 
national relations.
16.06.1949
+7 (727) 377 33 30 
(1365) 
+7 (701) 714 55 66
АСҚАРОВ 
Нұртас 
Асқарұлы
АСКАРОВ 
Нуртас 
Аскарулы
ASKAROV 
Nurtas 
Askaruly
15.11.1956
 
+7 (727) 377 33 30 
(1365) 
+7 (701) 478 97 44  
askar.leskhan@mail.ru
АСҚАР 
Лесхан 
Әмірханұлы
АСКАР 
Лесхан 
Амирханулы
ASKAR
Leskhan 
Amirkhanuly

88
88
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
С.  Торайғыров  атындағы  Павло-
дар  мемлекеттік  университеті  филосо-
фия  және  мәдениеттану  кафедрасының 
меңгерушісі.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  М.Ж.  Көпеев,  С.  Торайғыров  және              
Ж.  Аймауытов  шығармашылығындағы 
этикалық және эстетикалық мәселелер.
Заведующая  кафедрой  философии  и 
культурологии Павлодарского государствен-
ного университета им. С. Торайгырова.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Этическое  и  эстетическое  в  творчестве 
М.Ж.  Копеева,  С.  Торайгырова  и  Ж.  Ай-
маутова.
Head of Philosophy and Culture Studies 
Department of S. Toraighyrov Pavlodar 
State University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Ethical and 
aesthetical  in  works  of  M.J.  Kopeev,                        
S. Toraighyrov and  J. Aymautov.
Қорқыт  Ата  атындағы  Қызылорда 
мемлекеттік  университеті  философия 
және  мәдениеттану  кафедрасының    аға 
оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Қазақстандағы  кәсіпкерлік  мәде-
ниеттің қалыптасу ерекшеліктері.
Старший    преподаватель  кафедры  
философии  и  культурологии  Кызылор-
динского  государственного  университета 
имени Коркыт Ата.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:  
Особенности  становления  предпринима-
тельской культуры в Казахстане.
Senior lecturer of  Philosophy and 
Cultural  Studies  Department of Korkyt Ata 
Kyzylorda State University.
Candidate of  Philosophical Sciences.
Theme of dissertation: 
The peculiarities 
of development of entrepreneurial culture in 
Kazakhstan.
02.09.1973
+7 (718) 267 36 85 
(вн. 1153) 
+7 (705) 408 51 21 
gaukharika@mail.ru
АХМЕТОВА 
Гауһар 
Ғалымқызы
АХМЕТОВА
Гаухар 
Галымовна
AKHMETOVA 
Gaukhar 
Galymovna
21.11.1975 
+7 (724) 226 26 00 
+7 (702) 230 34 27   
a-abdramanova@mail.
ru
ӘБДІРАМАНОВА 
Айгүл 
Темірханқызы
АБДИРАМАНОВА   
Айгуль  
Темирхановна
ABDIRAMANOVA 
Aigul
Temirhanovna

89
89
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Д.  Серікбаев  атындағы  Шығыс 
Қазақстан мемлекеттік техникалық универ-
ситеті философия және адамзаттық даму 
мәселелері кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Түркі-мұсылман  дүниетанымындағы 
ізгілік мәселесі.
Доцент  кафедры  философии  и  про-
блем  человеческого  развития  Восточно-
Казахстанского государственного техниче-
ского университета имени Д. Серикбаева.
Кандидат философских наук, доцент. 
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Проблема гуманизма в Тюрко-мусульман-
ском мировоззрении.
Associate  Professor of Philosophy and 
Issues of 
H
uman Development Department 
of D. Serikbayev East Kazakhstan State 
Technical University. 
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:    Humanism 
issues in Turic-Muslim outlook.
Абай 
атындағы 
Қазақ 
ұлттық 
педагогикалық университетінің доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Физика  құрылымындағы  кеңістік 
ұғымының рөлі. 
Доцент Казахского национального пе-
дагогического университета  имени Абая.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Роль  понятия  пространства  в  структуре 
физики.
Associate Professor of Abay Kazakh 
Natoinal Pedagogical University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation:
 The role of the 
concept of space in the structure of physics.
13.10.1969 
+7 (723) 254 08 11 
+7 (777) 149 19 80 
Laura_abdygaliev@
mail.ru
ӘБДІҒАЛИЕВА 
Лаура 
Исупканқызы
АБДЫГАЛИЕВА 
Лаура 
Исупкановна
ABDYGALIYEVA 
Laura 
Isupkanovna 
20.01.1972
+7 (702) 429 11 79 
shu.tan@mail.ru
ӘБЕУОВА 
Шұға 
Құрманәліқызы
АБЕУОВА 
Шуга 
Курманалиевна
ABEUOVA 
Shuga 
Kurmanalievna

90
90
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Т. 
Рысқұлов 
атындағы 
Қазақ 
экономикалық  университеті,  Философия 
және тарих кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Символ түсінігінің генезисі мен дамуы 
және  оның  логикалық-танымдық  және 
әлеуметтік-мәдени қызметтері.
Доцент кафедры философии и исто-
рии Казахского экономического универси-
тета  имени Т. Рыскулова.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской    диссертации: 
Генезис  и  развитие  понятия  символа  и 
его  логико-гносеологические  и  социаль-
но-культурные функции.
Associate Professor of Philosophy and 
H
istory Department of T. Ryskulov  Kazakh 
Economical University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Genesis and 
evolution  of  the  symbol  and    its  logical-
gnosiological and socio-cultural functions.
Сулейман  Демирел  университеті 
әлеуметтік-гуманитарлық  және  педагоги-
калық  пәндер  кафедрасының  профессо-
ры.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, профессор.
Профессор  кафедры  социогумани-
тарных и педагогических дисциплин уни-
верситета имени Сулеймана Демиреля.
Кандидат философских наук, профес-
сор.
 
Professor  of  Social-Humanitarian  and 
Pedagogical  Sciences  Department of 
Suleyman Demirel University
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Professor.
04.05.1974
+7 (701) 707 03 46 
dear4@mail.ru
ӘБІШЕВА 
Диана 
Нұрланқызы
АБИШЕВА 
Диана 
Нурлановна
ABISHEVA 
Diana 
Nurlanovna
11.10.1945
+7 (701) 787 00 93  
anrahay@mail.ru
ӘЙТІМБЕТ 
Ілияс 
Абылайұлы
АЙТИМБЕТ 
Ильяс 
Абылайулы
AITIMBET 
Iliyas 
Abilayevich

91
91
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
«Кене ханды қайтарайық» қозғалысы-
нынң координаторы.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Әлеуметтік  өндірісті  зерттеудің 
маркстық 
әдіснамасындағы 
жалпы, 
өзгеше және жекенің диалектикасы. 
Kоординатор движения «Вернем хана 
Кене!».
Kандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Диалектика всеобщего, особенного и еди-
ничного в марксовой методологии изуче-
ния общественного производства. 
Сoordinator  of  «Refund  Khan  Kene» 
Movement.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 The dialectic 
of universal, particular and the individual in 
Marx’s methodology for the study of social 
production.
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университетi  философия  кафедрасының  
доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Қазақ  фольклорындағы  мәдени-
философиялық мәселелер көрінісі.
Доцент  кафедры  философии  Казах-
ского национального университета имени 
аль-Фараби.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема    кандидатской  диссертации: 
Отражение  культурно-философских  про-
блем в казахском фольклоре.
Associate Professor of Philosophy 
Department  of  Al-Farabi  Kazakh  National 
University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:  The  reflection 
of  cultural  -  philosophical  problems  in  the 
Kazakh folklore.
14.11.1956
ӘМРЕҚҰЛОВ 
Нұрлан 
Әуезханұлы
АМРЕКУЛОВ 
Нурлан 
Ауезханович
AMREKULOV 
Nurlan 
Auezkhanovich
09.06.1977
+7 (727) 377 33 31 
+7 (707) 823 66 99  
zhamyliya@mail.ru
ӘМІРҚҰЛОВА 
Жәмилә 
Амангелдіқызы
АМИРКУЛОВА 
Жамиля 
Амангельдиевна
AMYRKULOVA 
Zhamyliya 
Amangeldievna

92
92
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясаттану 
және  дінтану  институты  қазақ  философия-
сы  секторының  меңгерушісі,  жетекші  ғылыми 
қызметкер, ҚР еңбек сіңірген қайраткері.
Философия  ғылымдарының  кандидаты, 
доцент.
Кандидаттық  диссертация  тақыры-
бы:  Революцияға  дейінгі  Қазақстандағы 
марксизм-ленинизм  және  буржуазиялық 
идеология.
Ведущий  научный  сотрудник,  заведую-
щий сектором казахской философии Инсти-
тута философии, политологии и религиове-
дения КН МОН РК, заслуженный деятель РК.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема кандидатской диссертации: Марк-
сизм-ленинизм и мелкобуржуазная идеология 
в дореволюционном Казахстане.
Senior Scientific Researcher, Head of Kazakh 
Philosophy Sector of Institute of Philosophy, Political 
Science  and  Religion  Studies  of  SC  MES  RK, 
H
onored Worker of Kazakhstan.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:  Marxism-
Leninism and petty-bourgeois ideology in pre-
revolutionary Kazakhstan.
С.  Торайғыров  атындағы  Павлодар 
мемлекеттік университетінің доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  ХХ  ғ.  философиялық  антропо-
логиядағы иррационалдық мәселесі.
Доцент  Павлодарского  государствен-
ного университета им. С. Торайгырова.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской    диссертации: 
Проблема иррациональности в философ-
ской антропологии XX века.
Associate Professor of S. Toraighyrov 
 
Pavlodar State University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation: 
The problem of 
irrationality in philosophical anthropology of 
the XX century.
10.04.1948
+7 (727) 272 59 10 
+7 (701) 203 38 69  
iph@iph.kz
ӘЛЖАН 
Қуаныш 
Ұзақбайұлы
ӘЛЖАН  
Қуаныш 
Ұзақбайұлы
ALZHAN 
Kuanysh 
Uzakbayuly
01.03.1976
+7 (718) 267 36 85 
(вн. 1153) 
+7 (705) 204 74 41 
sikola@list.ru
ӘЛМҰХАНОВ 
Серік 
Хабділқәкімұлы
АЛЬМУХАНОВ 
Серик 
Хабдылькакимович
ALMUHANOV 
Serik 
Habdylkakimovich

93
93
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Л.Н.Гумилев 
атындағы 
Еуразия 
ұлттық университетінің доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық  дисертация  тақыры-
бы:  С.  Сейфулиннің  философиялық 
көзқарастары. 
Доцент  Евразийского  национального 
университета им. Л.Н. Гумилева.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Философские взгляды С. Сейфуллина. 
Associate professor of  L.N. Gumilyov 
Eurasian National University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Philosophical 
Viewpoints of S. Seifullin.
Қорқыт  Ата  атындағы  Қызылорда 
мемлекеттік  университеті,  философия 
және  мәдениеттану  кафедрасының  аға 
оқытушысы. 
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы: Құқықтық  сананың құқықтық  мем-
лекетті  қалыптастырудағы  реттеушілік 
рөлі мен әсері (әлеуметтік-философиялық 
талдау). 
Кызылординский 
Государственный 
университет имени Коркыт Ата, старший 
преподаватель  кафедры  философии  и 
культурологии.
Kандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Роль  регулятивной  функции  правосозна-
ния  в  формировании  правового  государ-
ства (социально-философский анализ).
Korkyt  Ata  Kyzylorda  State  University, 
Senior Lecturer of Department of Philosophy 
and Culturology.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation:
 The role of the 
regulatory function of justice in the formation 
of legal state (social and philosophical 
analysis).
10.11.1949
+7 (705) 172 00 08
ӘЛІМОВ 
Тілеу 
Күзембайұлы
АЛИМОВ 
Тилеу 
Кузембаевич
ALIMOV 
Tileu 
Kuzembayevich
15.06.1977
+7 (724) 226 26 00 
+7 (777) 611 02 24 
apenov1977@mail.ru 
ӘПЕНОВ
 Болат 
Мейрамұлы
АПЕНОВ 
Болат 
Мейрамович
APENOV 
Bolat 
Meiramovich

94
94
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия 
ұлттық  университеті  философия  кафе-
драсының доценті.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Өтпелі  кезеңіндегі  қоғамның  транс-
формациялық  үрдістерінің  аясында-ғы 
құндылықтар мәселесі.  
И.о.  доцента  кафедры  философии 
Евразийского национального университе-
та им. Л.Н. Гумилева.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Проблема  ценностей  в  контексте  транс-
формационных  процессов  общества  пе-
реходного периода. 
Associate Professor of Philosophy 
Department of L.N. Gumelev Eurasian 
National University.
Сandidate 
Philosophical 
S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation: 
The problem 
of values in the context of the processes of 
transformation of society in transition.
Батыс  Қазақстан  инженерлік-гумани-
тарлық  университеті  шығыстану  мен 
халықаралық  қатынастар  кафедрасының 
аға оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы: Махаяна философиясындағы кар-
ма тұжырымдамасы. 
Старший преподаватель кафедры вос-
токоведения и международных отношений 
Западно-Казахстанского  инженерно-гума-
нитарного университета.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертаци:
 
Концепция кармы в философии махаяны. 
Senior Lecturer of Orientology and 
International Relations Department of West 
Kazakhstan 
Engineering-Humanitarian 
University.
Сandidate 
Philosophical Sciences.
Theme of dissertation: 
The concept of 
karma in the philosophy of makhayana.
16.04.1972
+7 (717) 270 95 00 
+7 (717) 237 34 94 
+7 (701) 483 31 72 
ӘУБӘКІРОВ 
Еркін 
Нысанбекұлы
АУБАКИРОВ 
Еркин 
Нысанбекович
AUBAKIROV 
Erkin 
Nysanbekovich
30.06.1963
+7 (711) 251 03 51 
+7 (777) 394 22 99 
murat1647@mail.ru
ӘУБӘКІРОВ 
Мұрат 
Қайырғалиұлы
АУБАКИРОВ 
Мурат 
Каиргалиевич
AUBAKIROV 
Murat 
Kairgaliyevich

95
95
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Экономика және басқару академиясы 
–  Еуразия  нарық  институты  әлеуметтік-
гуманитарлық  пәндер  кафедрасының 
меңгерушісі. 
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Жаhанданудың  мәдени-өркениеттік 
мәселелері.
Заведующий кафедрой социально-гу-
манитарных дисциплин Академии эконо-
мики и управления – Евразийский инсти-
тут рынка.
Кандидат философских наук.
Тема    кандидатской  диссертации: 
Культурно-цивилизационные  проблемы 
глобализации.
Head of Social and Humanitarian Subjects 
Department of Economy and Governing 
Academy – Eurasian Institute of Market.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Cultural and 
civilization problems of globalization. 
«Нұр  Отан»  ХДП  қоғамдық  саясат 
институтының директоры.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:    Ізгіліктік  эмоциялар  мен 
сезімдердің  тарихи  және  тұлғалық  фор-
мада даму үрдісіндегі биологиялық және 
әлеуметтік факторлар. 
Директор  Института  общественной 
политики НДП «Нур Отан».
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Биологическое и социальное в процессе 
индивидуального и исторического разви-
тия нравственных эмоций и чувств. 
Director of Public Policy Institute of PDP 
«Nur Otan».
Сandidate  of 
Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:
 Biological 
and social in the process of individual and 
historical development of moral emotions 
and feelings.
01.08.1968
+7 (727)  309 72 12
+7 (777) 695 97 81 
erkinu@rambler.ru 
БАЙДАРОВ
Еркін
Ұланұлы
БАЙДАРОВ 
Еркин
Уланович
BAYDAROV 
Erkin Ulanovich
03.02.1946
+7 (701) 222 08 74 
bolat.baikadamov@
mail.ru
БАЙҚАДАМОВ 
Болат 
Кенжекеұлы
БАЙКАДАМОВ 
Болат 
Кенжекешевич
BAIKADAMOV 
Bolat 
Kenzhekeshevich

96
96
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
25.11.1977
+7 (725) 336 35 52 
+7 (701) 550 71 60 
+7 (777) 884 85 85 
Baltabaeva_alyon@
mail.ru
БАЛТАБАЕВА 
Алена 
Юлдашқызы
БАЛТАБАЕВА 
Алена 
Юлдашевна
BALTABAEVA 
Alena 
Juldashevna
23.01.1940
+7 (717) 270 30 46 
+7 (701) 745 98 78
abdizhalel_bakir@
mail.ru 
БӘКІР 
Әбдіжәлел 
Қошқарұлы
БАКИР 
Абдижалел 
Кошкарович
BAKIR 
Abdizhalel 
Koshkarovich
Х.А.  Ясауи  атындағы  Халықаралық 
қазақ-түрік  университетінің    ғылыми 
бөлімінің бастығы.
Философия ғылымдарының кандида-
ты,  доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Сулеймен  Бақырғанидің  филосо-
фиялық-этикалық көзқарастары.
Профессор,  начальник  отдела  науки 
Международного казахско-турецкого уни-
верситета имени Х.А. Ясави.
Кандидат философских наук, доцент.

Каталог: doc
doc -> «Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы» кмм ақпараттық–библиографиялық бөлімше
doc -> Анықтамалық библиографиялық аппаратының негізінде жүргізілді
doc -> Хабаршы вестник
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> №1 (16) 2010 Халел Досмұхамедов атындағы
doc -> Социально-экономическая история
doc -> ҚҰРметті конференция қонақтары мен қатысушылары!

жүктеу 2.55 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет