Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты қазақстандық философиядағы танымал тұЛҒаларжүктеу 2.55 Kb.
Pdf просмотр
бет8/19
Дата09.01.2017
өлшемі2.55 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
Тема  докторской  диссертации:  Ка-
захская  идентичность  в  контексте  меж-
культурных взаимодействий.
Head  of 
Political  Science  Department 
of Institute for Philosophy, Political Science 
and Religious Studies SC MES RK.
Doctor of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation: 
Kazakh identity 
in the context of cross-cultural interactions.
Т.  Жүргенов  атындағы  Қазақ  ұлттық 
өнер академиясының профессоры.                 
Философия ғылымдарының докторы.
Докторлық  диссертация  тақы-
рыбы: Қазіргі заман өнеріндегі адам бол-
мысы мәселесі.
  
Профессор  Казахской  Национальной 
академии искусств имени Т. Жургенова. 
Доктор философских наук.
Тема докторской диссертации: Про-
блема бытия человека в современном ис-
кусстве.
Professor of T. Zhurgenov Kazakh 
National Academy of Art . 
Doctor of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation: 
The problem of 
human existence in contemporary art.
24.04.1964
+7 (727) 272 59 10 
(вн. 113) 
muhtarbek64@mail.ru
ШАЙКЕМЕЛЕВ
Мұхтарбек 
Сейд-Әлиұлы
ШАЙКЕМЕЛЕВ 
Мухтарбек 
Сейд-Алиевич
SHAIKEMELEV 
Muhtarbek 
Sejd-Alievich
10.09.1969   
+7 (727) 272 99 04 
+7 (707) 891 34 11 
kabylkh@gmail.com
ХАЛЫҚОВ 
Қабыл 
Заманбекұлы
ХАЛЫКОВ 
Кабыл 
Заманбекович
KHALYKOV
Kabyl 
Zamanbekovich

76
76
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясаттану 
және  дінтану  институтының  философия 
бөлімінің бас ғылыми қызметкері.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақы-
рыбы:  Категориялардың  мәдени-тарихи 
сипаты.
Главный  научный  сотрудник  отдела 
философии  Института  философии,  по-
литологии и религиоведения КН МОН РК.
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:
 
Культурно-исторический характер катего-
рий.
Head  
S
cientific Researcher of 
Pilosophy  
D
epartment of Institute for Philosophy, Political 
Science and Religious Studies SC MES RK.
Doctor of Philosophical S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:  Culture-
historical nature of the categories.
Қазақ Мемлекеттік Заң академиясы.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор. 
Казахский  Государственный  Юриди-
ческий Университет.
Доктор  философских  наук,  профес-
сор. 
Kazakh State Law University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
30.07.1942
+7 (727) 272 59 10
smiriti@list.ru   
ХАМИДОВ
Александр 
Александрович
ХАМИДОВ 
Александр 
Александрович
HAMIDOV
Alexander 
1931
ХАН
Гурий 
Борисович 
ХАН
Гурий 
Борисович
Khan 
Guri 
Borisovich

77
77
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті  философия  кафедрасының 
профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор. 
Докторлық  диссертация  тақы-
рыбы: Бүтіндік және бөлік материалистік 
диалектиканың категориясы ретінде. 
Профессор  кафедры  философии 
Казахского  национального  университета 
имени аль-Фараби.
Доктор  философских  наук,  профес-
сор.
Тема докторской диссертации: Це-
лое и часть как категории материалисти-
ческой диалектики.
Professor of Philosophy  Department of 
al-Farabi Kazakh National University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme of dissertation:
 Whole and part 
as a category of materialist dialectics.
29.10.1941
+7 (701) 949 05 30
Наsаnоv.marat.41@
mail.ru
ХАСАНОВ 
Марат 
Шамуратович
ХАСАНОВ 
Марат 
Шамуратович
KHASANOV 
Marat 
Shamuratovich 

78
78
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама

79
79
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
ФИЛОСОФИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ 
КАНДИДАТТАРЫ
КАНДИДАТЫ ФИЛОСОФСКИХ НАУК
CANDIDATES 
OF PHILOSOPHICAL SCIENCES

80
80
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия 
ұлттық университетінің аға оқытушысы
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Ибн  Арабидің  философиялық 
идеялары: жүйелі талдау тәжірибесі.
Старший преподаватель Евразийско-
го  национального  университета  имени 
Л.Н. Гумилева.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Философские  идеи  Ибн  Араби:  опыт  си-
стемного анализа.
Senior  Lecturer of L.N. Gumilyov 
Eurasian National University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation: 
Philosophical 
ideas of Ibn Arabi: system analysis 
experience.
Халықаралық бизнес академиясының 
доценты.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Шәкәрім Құдайбердіұлы философия-
сындағы адам мәселесі.
Доцент  Международной  академии 
бизнеса.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Проблема человека в философии Шака-
рима Кудайбердиева.
Assosiate  Professor of International 
Academy of Business.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Problem of 
man in Shakarim Kudaiberdiuly’s philosophy
21.03.1972 
+7 (717) 250 55 56
+7 (701) 521 04 93 
asem-Dariya72@mail.ru
АБАЕВА
Әсем-Дария 
Әскербекқызы
АБАЕВА 
Асем-Дария 
Аскербековна
ABAEVA 
Asem-Dariya 
Askerbekovna
23.11.1965
+7 (702) 931 96 60
 gauhar_abdrasilova@
mail.ru
АБДРАСИЛОВА 
Гауһар 
Зұлпықарқызы
АБДРАСИЛОВА 
Гаухар 
Зульпухаровна
ABDRASILOVA
Gaukhar 
Zulpukharovna

81
81
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Алматы  энергетика  және  байла-
ныс  университеті  әлеуметтік  пәндер 
кафедрасының профессоры. 
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Өзін-өзі  жетілдіру    үдерісіндегі  жеке 
тұлғаның еркіндік проблемасы. 
Профессор  кафедры  социальных 
дисциплин  Алматинского  университета 
энергетики и связи.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Проблема свободы личности в процессе 
ее самореализации. 
Professor of Social 
Sciences 
Department of Almaty University of Power 
Engineering and Telecommunications.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor. 
Theme  of  dissertation:
 The problem 
of personality freedom in the process of 
selfrealization.   
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті  философия  және  саясатта-
ну факультеті дінтану және мәдениеттану 
кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты. 
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Ханафи  мазһабының  діни  филосо-
фиялық негіздері. 
Доцент  кафедры  религиоведения  и 
культурологии Казахского национального 
университета имени аль-Фараби.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Религиозно-философские  основы  хана-
фитского мазхаба.
Associate  Professor of Religion and 
Cultural  S
tudies  Department  of  Al-Farabi 
Kazakh National University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:  The  religious-
philosophical  foundations  of  the  Hanafi 
mazhab.
21.09. 1960 
+7 (727) 292 03 36
+7 (701) 721 93 22 
zaremakair@mail.ru
АБДУЛЛИНА 
Зарема 
Альфредовна   
АБДУЛЛИНА 
Зарема 
Альфредовна
ABDULLINA 
Zarema 
Аlfredovna
01.01.1981 
+7 (727) 377 33 35 
(1337)
+7 (701) 283 44 42 
sultano81@mail.ru
АБЖАЛОВ 
Сұлтанмұрат 
Өтешұлы
АБЖАЛОВ 
Султанмурат 
Утешович 
ABZHALOV 
Sultanmurat  
Uteshovich

82
82
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Алматы  энергетика  және  байланыс 
университеті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы: Білім берудің дүниетанымдық па-
радигмасы  (әлеуметтік-философиялық 
талдау).
Алматинский университет энергетики 
и связи.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Мировоззренческие  парадигмы  образо-
вания (социально-философский анализ).
Almaty University of Energy and 
Communication.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation: 
Worldviex 
education  paradigm  (social-philosophical 
analysis).
Спорт  және  туризм  академиясы 
әлеуметтік-гуманитарлық  пәндер  кафед-
расының доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Өркениеттік бірлік Қазақстан қоғамы-
ның  өзін  сәйкестендірудің  негізі  ретінде 
(әлеуметтік-философиялық талдау).
Доцент  кафедры  социально-гумани-
тарных  дисциплин  Академии  спорта  и 
туризма.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Цивилизационное единство как основа са-
моидентификации  казахстанского  обще-
ства (социально-философский анализ).
Associate  Professor of Social and 
H
umanitarian  Disciplines of Sport and 
Tourism Academy. 
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor 
Theme  of  dissertation: 
Civilizational 
unity as a basis for selfidentification of Ka-
zakh society (socio-philosophical analysis).
27.02.1968
+7 (707) 634 66 22 
abrahmatova-g@mail.ru
АБРАХМАТОВА 
Гүлнар 
Абрайқұлқызы
АБРАХМАТОВА
Гульнара 
Абрайкуловна
ABRAKHMATOVA 
Gulnara 
Abraykulovna
20.09.1971
+7  (727) 292 14 87 
+7 (701) 755 76 58
АГЕЛЕУОВА 
Айгүл 
Токтарханқызы
АГЕЛЕУОВА 
Айгуль 
Токтархановна
AGELEUOVA 
Aigul 
Toktarkhanovna

83
83
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия 
ұлттық  университеті  философия  кафед-
расының доценті. 
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Қазақ  халқының  дәстүрлі  дүние-
танымындағы  гендер  мәселесі:  тарихи-
философиялық талдау.
 
Доцент кафедры философии Еврfзий-
ского национального университета имени 
Л.Н. Гумилева. 
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Проблема гендера в традиционном миро-
воззрении  казахского  народа:  историко-  
философский анализ. 
Associate  Professor of Philosophy 
D
epartment of L.N. Gumilyov Eurasian Na-
tional University
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation: 
 A gender 
problem in traditional outlook Kazakh 
people: historical and philosophical analysis.
Х.  Досмұхамедов  атындағы  Атырау 
мемлекеттік  университеті  әлеуметтік-
гуманитарлық пәндер кафедрасының  аға 
оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Ахмед Иүгінеки дүниетанымы. 
 
Старший преподаватель Атырауского 
государственного  университета    имени             
Х. Досмухамедова.
Кандидат философских наук.
Тема    кандидатской  диссертации: 
Мировоззрение Ахмеда Югнаки. 
Senior  L
ecturer of H. Dosmukhamedov 
Atyrau State University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation: 
Ahmed 
Yugnaki’s worldview. 
05.01.1963
+7 (717) 270 95 00 
+7 (705) 571 63 15 
kumaen@mail.ru
АДАЕВА 
Гүлнар 
Аманбекқызы
АДАЕВА 
Гульнар 
Аманбековна
ADAYEVA 
Gulnar 
Amanbekovna
30.12.1969
+7 (701) 746 98 15 
sagingerei-aimur@
mail.ru
АЙМҰРАТОВ 
Сағынгерей 
Болатқалиұлы
АЙМУРАТОВ 
Сагингерей 
Булаткалиевич
AYMURATOV 
Sagingerey 
Bulatkalievich

84
84
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Абылай  хан  атындағы  Қазақ  халық-
аралық  қатынастар  және  әлем  тілдері 
университетінің  қоғамдық  ғылымдар 
кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Христиан афоризмдердің моральдік-
этикалық мазмұны. 
Доцент кафедры общественных наук 
Казахского университета международных 
отношений и мировых языков имени Абы-
лай хана.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Морально-этическое содержание христи-
анских афоризмов. 
Associate  Professor of Social  Sciences 
Department of Kazakh Ablaikhan University 
of  International  Relations and World 
Languages.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Moral and 
ethical contents of christian aphorisms. 
Қазақ  бас  сәулет-құрылыс  академия-
сының  жалпы  гуманитарлық  дайындық 
факультетінің доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Сұлтанмахмұт  Торайғыровтың  шы-
ғармаларындағы адам проблемасы.1994.
 
Доцент факультета общей гуманитар-
ной подготовки Казахской головной архи-
тектурно-строительной академии. 
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Проблема  человека  в  мировоззрении 
Султанмахмута Торайгырова. 
Associate  Professor of General 
Hu-
manitarian  Studying  D
epartment  of  Ka-
zakh  Academy of Architecture and Civil 
Engineering.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation:
 The Problem of 
man in the S.Toraigyrov’s worldview. 
14.10.1972
+7 (727) 377 33 30 
(13 37)  
+ 7 (701) 481 00 79 
zhanat52@mail.ru
АҚБАЕВА 
Ақмарал 
Наурызбайқызы
АКБАЕВА 
Акмарал 
Наурызбаевна
AKBAYEVA 
Akmaral 
Nauryzbaikyzy
09.12.1966
+7 (727) 309 65 33
+7 (727) 309 70 11 
+7 (778) 440 58 97  
+ 7 (700) 416 76 39 
leila-akbayeva@mail.ru
АҚБАЕВА 
Лейла 
Наурызбайқызы
АКБАЕВА 
Лейла 
Наурызбаевна
AKBAYEVA
Leila 
Naurizbayevna

85
85
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
І.  Жансүгіров  атындағы  Жетісу 
мемлекеттік университетінің доценті.
Философия  ғылымдарының  канди-
даты, доцент.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы: Қазақтың дәстүрлі мәдениетін ба-
тыстандыру үрдістерінің ерекшеліктері.
Доцент  Жетысуского  государствен-
ного университета им. И. Жансугурова.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Особенности вестернизации традицион-
ной культуры казахов.
Associate  Professor of I. Zhansugurov 
Zhetysu State University. 
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme 
of 
dissertation:
 The 
peculiarities of westernizing of the kazakh 
conventional culture.
Қазақстан 
мұсылмандары 
діни 
басқармасы,  ҚР  Бас  мүфтидің  орын-
басары,  шариғат  және  пәтуа  бөлімінің 
меңгерушісі,    «Вайнах»  мешітінің  бас 
имамы.  «Нұр»  Ислам  мәдениеті  Египет 
университетінің профессор м. а.
Философия  ғылымдарының  кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Исламдағы  адамның  бостандығы 
мен жауапкершілігі. 
Духовное  управление  мусульман  РК, 
советник  Верховного  Муфтия  РК,  заве-
дующий  отделом  шариата,  фетвы  и  по 
делам религии РК. Главный имам мечети 
«Вайнах»,  и.  о.  профессора  Египетского 
Университета Исламской культуры «Нур».
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Свобода  и  ответственность  человека  в 
Исламе (философский дискурс). 
Spiritual Administration of the Muslims of 
RK, Supreme Mufti deputy, Head of Shari’a 
and  Fatwa  Department,  Head  Imam  of 
«Vainakh» 
M
osque, 
Associate  Professor of 
Egypt University of Islamic Culture.
Сandidate  of 
Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation: 
The freedom 
and responsibility of man in Islam. 
20.06.1958
+7 (701) 789 26 25 
k-alikenova@mail.ru 
АЛИКЕНОВА 
Күлпан 
Нұрғазықызы
АЛИКЕНОВА 
Кульпан 
Нургазиевна
ALIKENOVA 
Kulpan 
Nurgazievna
27.10.1958
+7 (727) 397 63 98 
+7 (701) 711 99 22 
kmbd2012@mail.ru
АЛСАБЕКОВ 
Мухаммад-хусайн 
Усманович
АЛСАБЕКОВ 
Мухаммад-хусайн 
Усманович
ALSABEKOV 
Muhammad-husain 
Usmanovich

86
86
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Алматы  энергетика  және  байланыс 
университетi әлеуметтік пәндер кафедра-
сының аға оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Бейклассикалық  философиялық 
дискурстардағы  Гегельдың  тарих  фило-
софиясы. 
Старший преподаватель кафедры со-
циальных  дисциплин  Алматинского  уни-
верситета энергетики и связи.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Философия истории Гегеля в неклассиче-
ских философских дискурсах.
 
Almaty University of Power Engineering 
and  Telecommunications,  Department  of 
Social D
isciplines, 
Senior Lecturer.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of    dissertation:  Hegel’s 
philosophical  of  history  in  non-classical 
philosophical discources.   
Оңтүстiк 
Қазақстан 
мемлекеттiк 
педагогикалық институты.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Хандық  дәуіріндегі  ақын-жыраулар 
философиясындағы кісілік     құндылықтар 
жүйесі (ХV-ХVІІІ ғғ.).
Южно-Казахстанский  государствен-
ный педагогический институт.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Система человеческих ценностей в фило-
софии акынов-жырау периода     казахско-
го ханства (ХV-ХVІІІ вв.)
South Kazakhstan State Pedagogical 
Institute.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 System of 
values  of  humanity  in  philosophy  akin-
zhyray of a period kazakh     khanate (ХV-
ХVІІІ centuries).
05.08.1973
+7 (778) 630 95 98
АПАШОВ 
Сәбит 
Бегманұлы
АПАШОВ 
Сабит 
Бегманович
APASHOV 
Sabit 
Begmanovich
27.09.1961 
+7 (701) 386 02 48 
aringazieva_61@mail.ru
АРЫНҒАЗИЕВА 
Баян 
Бекмырзақызы
АРЫНГАЗИЕВА 
Баян 
Бекмырзаевна
ARINGAZIYEVA 
Bayan 
Bekmirzaevna

87
87
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университетi, философия кафедрасының 
доцентi.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Саяси сана және құқықтық мемлекетті 
қалыптастыру.
Доцент  кафедры  философии  Казах-
ского национального университета имени 
аль-Фараби, 
Kандидат философских наук.

Каталог: doc
doc -> «Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы» кмм ақпараттық–библиографиялық бөлімше
doc -> Анықтамалық библиографиялық аппаратының негізінде жүргізілді
doc -> Хабаршы вестник
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> №1 (16) 2010 Халел Досмұхамедов атындағы
doc -> Социально-экономическая история
doc -> ҚҰРметті конференция қонақтары мен қатысушылары!

жүктеу 2.55 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет