Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты қазақстандық философиядағы танымал тұЛҒаларжүктеу 2.55 Kb.
Pdf просмотр
бет7/19
Дата09.01.2017
өлшемі2.55 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
Тема  докторской  диссертации:  Ан-
тропологическая  проблематика  в  совре-
менной религиозной философии.
Professor of Religion and Cultural 
Studies  D
epartment,  of 
A
l-Farabi  Kazakh 
National University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Associate Professor.
Theme of dissertation: 
Anthropological 
issues in modern  religious philosophy.
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан 
аграрлық-техникалық университеті.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақы-
рыбы: Философия тарихындағы даналық  
проблемасы.
Западно-Казахстанский  аграрно-тех-
нический университет имени Жангир хана.
Доктор  философских  наук,  профес-
сор.
Тема докторской диссертаций: Про-
блема мудрости в истории философии.
Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian 
and Technical University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme    of  dissertation: 
Problems of 
Wisdom in the history of Philosophy.
04.06.1958
+7 (727) 377 33 30 
(1337) 
+7 (707) 114 58 55    
rysbekova.sh@mail.ru
РЫСБЕКОВА 
Шәмшия 
Сайдғалиқызы
РЫСБЕКОВА 
Шамшия 
Сайдгалиевна
RYSBEKOVA 
Shamshiya 
Saidgalievna
17.12.1938
+7 (705) 122 72 87 
+7 (701) 636 06 61
РЫСҚАЛИЕВ 
Тлекжан 
Хасенұлы
РЫСКАЛИЕВ 
Тлекжан 
Хасенұлы
RYSKALIYEV 
Tlekzhan 
Khasenuli

66
66
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Алматы  технологиялық  университеті  
кәсіптік  оқыту  және  қоғамдық  ғылымдар 
кафедрасының профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Әлеуметтік  құбылыстар  табиғатын-
дағы құқық: көрініс табу механизмдері мен 
қағидалар.
Профессор кафедры профессиональ-
ного обучения и общественных наук Алма-
тинского технологического университета. 
Доктор философских наук, профессор. 
Тема докторской  диссертации: Пра-
во в природе социальных явлений: меха-
низмы проявления и закономерности.  
Professor of Professional  Studying 
and  Social  Sciences  Department of Almaty 
Technological University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:
 The Law in 
nature of social factors: mechanisms of 
appearing and principles.
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясаттану 
және  дінтану  институтының  философия 
бөлімінің меңгерушісі.                 
Философия ғылымдарының докторы, 
доцент.
Докторлық  диссертация  тақы-
рыбы: 
Гуманистік 
дүниетанымның 
әлеуметтік-мәдени негіздері.
Заведующая отделом философии Ин-
ститута философии, политологии и рели-
гиоведения КН МОН РК.
Доктор философских наук, доцент. 
Тема  докторской  диссертации:  Со-
циокультурные  основания  гуманистиче-
ского мировоззрения.
Head  of   
Philosophy  Department of 
Institute for P
hilosophy, 
Political science and 
Religion Studies SC MES RK. 
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:  Socio-cultural 
bases of humanistic worldoutlook.
06.11.1947 
+7 (727) 293 52 88 
+7 (702) 602 57 27 
sagadievnd@mail.ru
САҒАДИЕВ 
Нүсіп 
Даирұлы
САГАДИЕВ 
Нусуп 
Даирович
SAGADIYEV 
Nusip 
Dairovich
01.01.1971 
+7 (727) 272 59 10
+7 (701) 534 75 89 
ayazhan@list.ru 
САҒИҚЫЗЫ 
Аяжан 
САГИКЫЗЫ 
Аяжан 
SAGIKYZY 
Ayazhan

67
67
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясаттану 
және дінтану институты дінтану бөлімінің 
меңгерушісі.              
Философия ғылымдарының докторы, 
доцент.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Тарихи сана қалыптасуы мен дамуы-
ның әлеуметтік-философиялық талдауы.
Заведующий  отделом  религиоведе-
ния  Института  философии,  политологии 
и религиоведения КН МОН РК.
Доктор философских наук, доцент.
Тема  докторской  диссертации:  Со-
циально-философский  анализ  становле-
ния и развития исторического сознания.
Head  of 
Religion  Studies  Department 
of Institute for P
hilosophy, 
Political  Science 
and Religion Studies SC MES RK
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Associate Professor 
Theme  of  dissertation:  The  socially-
philosophical analysis of formation and 
development of historical consciousness.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Философия  тарихындағы  адам 
субъектілігінің мәселесі. 
Доктор  философских  наук,  профес-
сор.
Тема докторской диссертации: Про-
блема  человеческой  субъективности  в 
истории философии. 
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:
 The problem 
of human subjective in the history of 
philosophy.
20.02.1969
+7 (727) 272 58 06 
+7 (702) 319 13 69 
bakhyt-zhan@mail.ru
CАТЕРШИНОВ 
Бақытжан 
Меңлібекұлы
САТЕРШИНОВ 
Бахытжан 
Менлибекович
SATERSHINOV 
Bakhytzhan 
Menlibekovich
26.12.1940
САТЫБАЛДИНОВА 
Күләш 
Мұхамединқызы
САТЫБАЛДИНОВА 
Куляш 
Мухамединовна
SATYBALDINOVA 
Kulyash 
Muhamedinovna

68
68
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Алматы  энергетика  және  байла-
ныс  университеті  әлеуметтік  пәндер 
кафедрасының профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақы-
рыбы:  Кванттық  механиканың  қалып-
тасуы мен дамуына логикалық-гносеоло-
гиялық талдау.
Профессор  кафедры  социальных 
дисциплин  Алматинского  университета 
энергетики и связи.
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:  Ло-
гико-гносеологический  анализ  формиро-
вания и развития квантовой механики.
Professor of Social Subjects Department 
of Almaty University of Power Engineering 
and Telecommunications.
Doctor of Philosophical S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:  Logical-
epistemological analysis of quantum 
mechanics’ establishing and developing.
Философия  ғылымдарының  док-
торы,  профессор,  ҚР  саяси  ғылымар 
академиясының академигі.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Социалистік  типтегі  жеке  тұлғаның 
интернационализмінің 
қалыптасуымен 
дамуы.
Доктор  философских  наук,  профес-
сор,  академик  Академии  политической 
науки РК.
Тема докторской диссертации: Ста-
новление и развитие интернационализма 
социалистического типа личности.
 
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
P
rofessor, Academician of Political Sciences 
Academy RK.
Theme of dissertation: 
The formation 
and development of internationalism of 
socialist human type.
17.10.1938
+7 (727) 379 78 94 
+7 (702) 327 23 40
ydu2006@ mail.ru
СӘБИТ 
Мұрат
Сабит 
Мурат
SABIT 
Murat
10.12.1930
+7 (701) 467 44 77
СӘРСЕНБАЕВ 
Табиғат
Сәрсенбайұлы
САРСЕНБАЕВ 
Табигат 
Сарсенбаевич
SARSENBAYEV 
Tabigat
Sarsenbayevich

69
69
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясатта-
ну  және  дінтану  институты    философия 
бөлімінің бас ғылыми қызметкері.
Философия ғылымдарының докторы. 
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Этностың құндылықтық өлшемдерінің 
әлеуметтік-философиялық талдауы.
Главный  научный  сотрудник  отдела 
философии  Института  философии,  по-
литологии и религиоведения КН МОН РК.
Доктор философских наук.
Тема  докторской  диссертации:  Со-
циально-философский  анализ  ценност-
ных измерений этноса.
Head 
Scientific 
Researcher 
of 
Philosophy Department of Institute for 
Philosophy,  Political  Science  and  Religion 
Studies SC MES RK. 
Doctor of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:  Socio-
philosophical analysis of value dimensions 
of ethnic group.
Қорқыт  Ата  атындағы  Қызылорда 
мемлекеттік  университеті  философия 
және  мәдениеттану  кафедрасының  про-
фессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақы-
рыбы:  Ғылыми-техникалық  танымның 
математикаландырылуы: философиялық 
талдау. 
Профессор  кафедры  философии  и 
культурологии  Кызылординского  государ-
ственного университета имени Коркыт Ата.
Доктор философских наук, профессор. 
Тема докторской диссертации: Ма-
тематизация  научно-технического  позна-
ния: философский анализ. 
Professor of Philosophy and Cultural 
Science Studies Department of Korkyt Ata 
Kyzylorda State University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:  Mathema-
tization of scientific and technical knowledge: 
a philosophical analysis. 
23.05.1953 
+7 (727) 272 58 06 
+7 (705) 305 85 10   
СӘРСЕНБАЕВА 
Зауре 
Нұроллақызы
САРСЕНБАЕВА 
Зауре 
Нуруллаевна
SARSENBAYEVA 
Zaure 
23.03.1941
+7 (724) 226 26 00
+7 (707) 282 58 01 
kyzmetcol@mail.ru
СЕЙСЕНОВ 
Бақытбек
СЕЙСЕНОВ 
Бакитбек
SEISENOV 
Bakitbek

70
70
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясаттану 
және дінтану институты дінтану бөлімінің  
бас ғылыми қызметкері.               
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақы-
рыбы:  Теодор  Адорноның  негативті 
диалектикасы мен оның заманауи батыс 
философиясындағы түсіндірмесі. 
Главный научный сотрудник отдела ре-
лигиоведения  Института  философии,  по-
литологии и религиоведения КН МОН РК. 
Доктор философских наук, профессор. 
Тема  докторской  диссертации:  Не-
гативная  диалектика  Теодора  Адорно  и 
её  интерпретации  в  современной  запад-
ной философии.
Head 
S
cientific 
Researcher of Religion 
Studies Department of Institute for 
P
hilosophy, 
Political  Science and Religion 
Studies SC MSE RK. 
Doctor of Philosophical S
ciences, Professor. 
Theme of dissertation: Negative dialec-
tics of Theodor Adorno and its interpretation in 
the modern Western philosophy.
ҚР мемлекеттік хатшысы.
Әлеуметтану  ғылымдарының  докто-
ры, 
философия  ғылымдарының  кан-
дидаты, профессор.
Государственный секретарь РК.
Доктор социологических наук, 
канди-
дат философских наук, профессор. 
State Secretary of the RK.
Doctor of Social  S
ciences,
  Candidate 
of P
hilosophical 
Sciences
,  
Professor.
30.10.1939
+7 (727) 272 59 10 
+7 (727) 267 22 93 
soloveva.greta@mail.ru 
СОЛОВЬЕВА 
Грета 
Георгиевна
СОЛОВЬЕВА 
Грета 
Георгиевна
SOLOVYEVA 
Gretа 
Georgevna
08.04.1960 
+7 (717) 274 55 24
www. akorda.kz
ТАЖИН 
Марат 
Мұханбетқазыұлы 
ТАЖИН 
Марат 
Муханбетказиевич
TAZHIN 
Marat 
Muhanbetkazievich
 

71
71
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
М.  Оспанов  атындағы  Батыс  Қазақ-
стан  мемлекеттік  медицина  университеті 
әлеуметтік-саяси  пәндер  кафедрасының 
меңгерушісі.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Мұхтар Әуезов шығармашылығының 
дүниетанымдық өзектері.
Заведующий  кафедрой  социально-
политических  дисциплин  Западно-Казах-
станского  государственного медицинско-
го университета имени М. Оспанова. 
Доктор  философских  наук,  профес-
сор.
Тема докторской диссертации: Ми-
ровоззренческие истоки творчества Мух-
тара Ауэзова.
H
ead of Social and Political Subjects 
Department of M. Ospanov West Kazakhstan 
State Medical University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation: 
Mukhtar 
Auezov’s Creativity and its worldview origins.
Астана қаласының әкімі. 
Саясаттану  ғылымдарының  докторы, 
философия  ғылымдарының  кандида-
ты
.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Экологиялык мәселелердің дүниета-
нымдық аспектілері.
 
Аким города Астана. 
Доктор  политических  наук, 
кандидат 
философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Мировоззренческие  аспекты  экологиче-
ской проблематики. 
Mayor of Astana City. 
Doctor of Political S
ciences, 
Candidate 
of P
hilosophical 
S
ciences. 
Theme of dissertation: 
The Worldview 
aspects of environmental issues. 
24.12.1948 
+7 (713) 256 80 62 
+7 (701) 675 86 62 
a.taijanov@mail.ru
ТАЙЖАНОВ  
Алтай  
Тайжанұлы
ТАЙЖАНОВ  
Алтай  
Тайжанович
TAIZHANOV 
Altai 
Tayzhanuly
09.12.1956
+7 (717) 255 66 55
ТАСМАҒАМБЕТОВ 
Иманғали 
Нұрғалиұлы
ТАСМАГАМБЕ́ТОВ 
Имангали́ 
Нургали́евич
TASMAGANBETOV 
Imangaly 
Nurgalievich

72
72
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
«Астана-Зерттеу»  қоғамдық  қорының 
президенті.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Юм және Рассел философиясындағы 
болмыс мәселесі. 
Президент ОФ «Астана-Зерттеу».
Доктор  философских  наук,  профес-
сор. 
Тема докторской диссертации: Про-
блема существования в философии Юма 
и Рассела.
President  of  Public  Fund  «Astana-
Zertteu».
Doctor of Philosophical S
ciences, 
Professor.
Theme of dissertation:
 The problem of 
the existence in the philosophy of 
H
ume and 
Russell.
М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік  университеті  хореография 
кафедрасының  профессоры,  Аймақтық 
әлеуметтік-инновациялық  университетінің 
өнер факультетінің деканы.
Философия ғылымдарының докторы, 
доцент.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Мәдениеттің  ойын  құрамдасына 
философиялық талдау.
Профессор  кафедры  хореографии 
Южно-Казахстанского  государственного 
университета  имени  М.  Ауэзова,  декан 
факультета искусств Регионального соци-
ально-инновационного университета.
Доктор философских наук, доцент.
Тема  докторской  диссертации:
 
Философский  анализ  игрового  элемента 
культуры.
Professor of choreography department 
of M. Auezov South Kazakhstan State 
University,  Dean  of  the  «Arts» 
Faculty  of   
Regional S
ocio-Innovative University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Assosiate Professor.
Theme  of  dissertation:
 Philosophical 
analysis of the play element of culture.
13.08.1957
+7 (727) 261 65 20 
+7 (701) 522 55 08 
telebaevg@gmail.com
ТЕЛЕБАЕВ 
Ғазиз 
Тұрысбекұлы
ТЕЛЕБАЕВ 
Газиз 
Турысбекович
TELEBAEV 
Gaziz
Turisbekovich
17.03.1963
+7 (725) 257 37 08
+7 (701) 738 70 02 
+7 (747) 830 19 92 
bal_67@list.ru
ТЛЕУБАЕВ 
Сералы 
Шабайұлы
ТЛЕУБАЕВ 
Сералы 
Шабаевич
TLEUBAYEV 
Seraly 
Shabaevich

73
73
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Т.  Рысқұлов  атындағы  Қазақ  эконо-
микалық университетінің философия және 
тарих кафедрасының меңгерушісі.
Философия ғылымдарының  докторы, 
доцент.
Докторлық диссертация тақырыбы: 
Білім беру философиясындағы адам мәсе-
лесі (қазақстандық мәліметтер негізінде).
Заведующая кафедрой философии и 
истории  Казахского  экономического  уни-
верситета имени Т. Рыскулова. 
Доктор философских наук, доцент.
Тема докторской диссертации: Про-
блема человека в философии образова-
ния (на материалах Казахстана).
Head  of 
Philosophy and 
H
istory 
department of T. Ryskulov Kazakh Economic 
University.
Doctor of Philosophical S
ciences, 
Associate 
Professor.
Theme of dissertation: 
Problem of man 
in the philosophy of education (on materials 
of Kazakhstan).
Т.  Жүргенов  атындағы  Қазақ  ұлттық 
өнер академиясы бейнелі өнер тарихы мен 
теориясы кафедрасының профессоры.
Философия  ғылымдарының  докторы, 
профессор.
Докторлық диссертация тақырыбы: 
Қазақ  халқының  рухани  мәдениеті  және 
ұлттық сана-сезімнің қалыптасу мәселелері 
(әлеуметтік-философиялық талдау).
Профессор  кафедры  теории  и  исто-
рии  изобразительного  искусства  Казах-
ской  национальной  академии  искусств 
имени Т. Жургенова.
Доктор философских наук, профессор.
Тема докторской диссертации: Духов-
ная культура казахского народа и проблемы 
становления  национального  самосознания 
(социально-философский анализ).
Professor  of Theory  and  History  of  the 
Art department of T. Zhurgenov National 
Academy of Arts. 
Doctor of Philosophical S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:
 The spiritual 
culture of the Kazakh nation and the problems 
of a national identity (social-philosophical analysis).
11.04.1959 
+7 (727) 377 11 51 
+7 (701) 710 08 64
turyszhanova.roza@
mail.ru
ТҰРЫСЖАНОВА
Роза 
Кималханқызы
ТУРЫСЖАНОВА 
Роза 
Кималхановна
TURYSZHANOVA 
Roza 
Kimalhanovna
31.08.1956
+7 (727) 255 82 31 
+7 (701) 111 70 99 
oyuart@mail.ru
ШАЛАБАЕВА 
Гүлмира 
Кенжеболатқызы
ШАЛАБАЕВА 
Гульмира 
Кенжеболатовна
SHALABAEVA 
Gulmira 
Kenzhebolatovna

74
74
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университеті  дінтану  кафедрасының  про-
фессоры м.а.
Философия ғылымдарының докторы.
Докторлық  диссертация  тақы-
рыбы: Жаһандану аясындағы діни және 
либералды-демократиялық 
құндылық-
тардың өзара әрекеттесуі.
И.о. профессора кафедры религиове-
дения  Евразийского  национального  уни-
верситета имени Л.Н. Гумилева.
Доктор философских наук.
Тема докторской диссертации: Вза-
имодействие религиозных и либерально-
демократических  ценностей  в  условиях 
глобализации.
Professor of Religion Studies 
Department of L.N. Gumilyov Eurasian 
National University.
Doctor of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Interaction of 
religious and liberal-democratic values in the 
age of globalization.
«БОТА»  қорының    білім  гранттары 
бағдарламасының директоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Қазақ  дәстүрлі  мәдениетін  семанти-
калық және семиотикалық тұрғыдан тал-
дау 
(философиялық-мәдениеттанулық 
аспект).
Директор  программы  образователь-
ных грантов Фонда «БОТА».
Доктор философских наук, профессор.
Т
ема докторской диссертации: Се-
мантико-семиотический   анализ   тради-
ционной культуры казахов (философско-
культурологический  аспект).
The Program Director of Educational 
Grants Fund «BOTA».
Doctor  of  philosophical  sciences, 
professor.
Theme  of  dissertation:
 The semantic 
and semiotic analysis of the traditional culture 
of Kazakhs (philosophical-cultural aspect).
16.11.1974
+7 (701) 626 49 82 
shapoval74@mail.ru
ШАПОВАЛ 
Юлия 
Васильевна
ШАПОВАЛ 
Юлия 
Васильевна
SHAPOVAL 
Yuliya 
Vasil’jevna
17.01.1956
+7 (701) 955 81 67 
n.shahanova@bota.kz
ШАХАНОВА 
Нүриля 
Жақсыбекқызы
ШАХАНОВА 
Нуриля 
Жаксыбековна
SHAKHANOVА 
Nurilya 
Zhaksybekovna

75
75
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясатта-
ну  және  дінтану  институты  саясаттану 
бөлімінің меңгерушісі.
Философия ғылымдарының докторы.
Докторлық  диссертация  тақы-
рыбы: 
Мәдениетаралық 
өзара 
әрекеттестік аясындағы қазақ бірегейлігі.
Заведующий  отделом  политологии 
Института философии, политологии и ре-
лигиоведения КН МОН РК.
Доктор философских наук.

Каталог: doc
doc -> «Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы» кмм ақпараттық–библиографиялық бөлімше
doc -> Анықтамалық библиографиялық аппаратының негізінде жүргізілді
doc -> Хабаршы вестник
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> №1 (16) 2010 Халел Досмұхамедов атындағы
doc -> Социально-экономическая история
doc -> ҚҰРметті конференция қонақтары мен қатысушылары!

жүктеу 2.55 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет