Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты қазақстандық философиядағы танымал тұЛҒаларжүктеу 2.55 Kb.

бет6/19
Дата09.01.2017
өлшемі2.55 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Тема докторской диссертации: Ми-
ровоззренческие  и  социокультурные  ос-
нования межнационального согласия.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor. 
Theme of dissertation:
 World outlook 
and  socio-cultural  bases  of  international 
consent.
Философия  ғылымдардың  докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақы-
рыбы:  Қазіргі  қоғамдық  трансформация 
аясындағы  ұлттың  өзін-өзі  анықтауының 
әлеуметтік-философиялық сараптамасы.
Доктор  философских  наук,  профес-
сор.
Тема докторской диссертации: Со-
циально-философский анализ самоопре-
деления нации в контексте трансформа-
ции современного общества.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:  Socio-
philosophical  analysis  of  national  self-
determination in the context of the 
transformation of modern society.
06.12.1937
gmal_37@mail.ru
МАЛИНИН 
Геннадий
Васильевич
МАЛИНИН 
Геннадий 
Васильевич
MALININ 
Gennady 
Vasilyevich
06.10.1942
МАРДАНҰЛЫ
Қамалбай 
МАРДАНОВ 
Камалбай
MARDANOV 
Kamalbay 

56
56
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті  философия  және  саясатта-
ну факультетінің деканы.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Маргиналдылық    мәдениеттану 
мәселесі ретінде.
Декан  факультета  философии  и  по-
литологии Казахского национального уни-
верситета имени аль-Фараби.
Доктор  философских  наук,  профес-
сор.
Тема  докторской  диссертации:
 
Маргинальность  как  культурологическая 
проблема.
Dean of Faculty of Philosophy and 
Political  Science  of  al-Farabi  Kazakh 
National University.
Doctor of Philosophical 
Sciences. 
Professor. 
Theme  of  doctoral  dissertation: 
Marginality as culturological problem.
Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия 
ұлттық  университеті  философия  кафед-
расы профессорының м.а.
Философия ғылымдарының докторы, 
доцент.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  ХХ  ғасырдағы  антропоурбанистік 
жобалардың 
аясындағы 
утопиялық 
сананың трансформациясы.
И.  о.  профессора  кафедры  филосо-
фии Евразийского национального универ-
ситета имени Л.Н. Гумилева.
Доктор философских наук, доцент.
Тема  докторской  диссертации:
 
Трансформации  утопического  сознания 
в  контексте  антропоурбанистических                
проектов ХХ века.
Аssosiate 
Professor of Philosophy 
Department of L.N. Gumilev Eurasian 
National University.
Doctor of Philosophical 
S
cience, 
Associate Professor.
Theme of dissertation:
 Transformations 
of utopian consciousness within the context 
of anthropo urbanic projects of XX Century.
09.05.1972
+7 (727) 377 35 22 
+7 (707) 733 93 10 
Aliya.Masalimova@
kaznu.kz
МАСАЛИМОВА 
Әлия 
Рымғазықызы
МАСАЛИМОВА 
Алия 
Рымгазиевна
MASSALIMOVA
Aliya 
Rymgazinovna 
25.10.1966
mkulshat@mail.ru
МЕДЕУОВА 
Күлшат 
Ағыбайқызы
МЕДЕУОВА 
Кульшат 
Агибаевна
MEDEUOVA 
Kulshat 
Agibayevna

57
57
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті  дінтану  және  мәдениеттану 
кафедрасының профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Идеологиялық  үрдіс  мәселелерін 
зерттеудің 
әлеуметтік-философиялық 
аспектісі. 
Профессор кафедры религиоведения 
и культурологии Казахского национально-
го университета имени аль-Фараби.
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:  Со-
циально-философский аспект исследова-
ния проблемы идеологического процесса.
Professor of Religion and Cultural 
Studies  Department of A
l-Farabi  Kazakh 
National University.
Doctor of Philosophical Sciences. Professor. 
Theme  of  dissertation:  Socio- 
philosophical aspect of the research 
problems of ideological process.
Шекара қызметі академиясының про-
фессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Әзербайжан  Мәмбетов тұлғасы мен 
шығармашылығының  Қазақстан  мәде-
ниетіндегі феномені. 
Профессор  Академии  пограничной 
службы.
Доктор  философских  наук,  профес-
сор.
Тема докторской диссертации:  Фе-
номен личности и творчества Азербайжа-
на Мамбетова в казахстанской культуре. 
Professor of Border Guard Academy.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor. 
Theme 
of 
dissertation: 
The 
phenomenon of personality and creativity 
of Azerbayzhan Mambetov in Kazakhstan 
culture. 
06.11.1943
+7 (727) 377 33 33 
(1337) 
+7 (701) 570 39 60 
aigera86@list.ru
МОЛДАБЕКОВ 
Жақан 
Жанболұлы
МОЛДАБЕКОВ 
Жахан 
Жанболович
MOLDABEKOV 
Jahan 
Zhanbolovich
28.01.1955 
 +7 (727) 267 84 53 
+7 (701) 719 04 90 
moltobarova@mail.ru
МОЛТОБАРОВА 
Күмісбала 
Ищанқызы
МОЛТОБАРОВА 
Кумысбала 
Ищановна
MOLTOBAROVA 
Kumysbala 
Ischanovna

58
58
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
М.  Әуезов  атындағы  Оңтүстік  Қазақ-
стан  мемлекеттік  университеті  филосо-
фия кафедрасының профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Қазақ  философиясындағы  адам 
мәселесі.
Профессор  кафедры  философии 
Южно-Казахстанского  государственного 
университета имени М. Ауезова
Доктор философских наук, профессор.
Тема    докторской  диссертации:
  
Проблема  человека  в  казахской  фило-
софии.
 
Professor of Philosophy  Department of 
M. Auezov South Kazakhstan State University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme of dissertation:
 The problem of 
a Man in Kazakh philosophy.
М.  Тынышбаев  атындағы  Қазақ  көлік 
және коммуникация академиясы.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертацияның  тақы-
рыбы:  Өтпелі  кезеңдегі  саясат  пен 
моральдың өзара байланыстары.
Казахская  академия  транспорта  и 
коммуникаций имени М. Тынышбаева
Доктор  философских  наук,  профес-
сор.
Тема докторской диссертации: Про-
блемы взаимосвязи политики и морали в 
переходном обществе.
M. Tynyshpayev Kazakh Academy of 
Transport and Communications.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:
 Problems 
of interrelation of policy and morality in 
transitional society.
01.01.1953 
+7 (725) 230 02 51 
+7 (725) 241 32 79 
nurka_2580@mail.ru
МҰСАЕВА 
Назыркүл 
Рахымқызы
МУСАЕВА 
Назиркуль 
Рахимовна
MUSAEVA 
Nazirkul 
Rahimovna
29.12.1944
+7 (701) 379 41 05 
myrzaly44@gmail.com
МЫРЗАЛЫ 
Серік 
Қажиахметұлы
МЫРЗАЛЫ 
Серик 
Кажи-Ахметулы
MYRZALY 
Serik Kazhy 
Ahmetuly

59
59
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Д.А.  Қонаев  атындағы  көлік  және 
құқық  университеттің  оқу-әдістемелік 
істері бойынша проректор.
Философия ғылымдарының докторы,  
профессор, 
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Бұқаралық  феноменін  әлеуметтік-
философиялық тұрғыдан зерттеу.
Проректор  по  учебно-методической 
работе университета транспорта и права  
имени Д.А. Кунаева.
Доктор  философских  наук,  профес-
сор.
Тема  докторской  диссертации:  Со-
циально-философское исследование фе-
номена массовости.
Vice-Rector  for 
Educational and 
Methodological  Affairs of D.A. Kunaev 
Transport and Right University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:
 Social 
philosophical research of mass.
Абылай  хан  атындағы  Қазақ  халық-
аралық  қатынастар  және  әлем  тілдері 
университетінің ғылыми жұмыс жөніндегі 
проректоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақы-
рыбы: Гуманизм мәдениеттің антрополо-
гиялық дискурсы ретінде.
    
Проректор по научной работе Казахско-
го  университета  международных  отноше-
ний и мировых языков имени Абылай хана.
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:  Гу-
манизм  как  концепт  антропологического 
дискурса культуры.
Vice-Rector  for  Research  Affairs  of 
Abilayhan Kazakh International Relations 
and World Languages University.
Doctor of Philosophical S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:  Humanism  as 
a concept of the anthropological discurs of 
culture.
24.07.1956
+7 (727) 309 75 43  
+7 (7017) 37 72 75
Nadyrov_m@mail.ru
НАДЫРОВ 
Марат 
Қалиұлы
НАДЫРОВ 
Марат 
Калиевич
NADYROV 
Marat 
Kalievich
11.02.1953 
+7 (727) 291 52 51 
+7  (777) 251 94 11
naurzbaeva_a@mail.ru
НАУРЗБАЕВА 
Әлмира 
Бекетқызы
НАУРЗБАЕВА 
Альмира 
Бекетовна
NAURZBAYEVA 
Al’mira 
Beketovna

60
60
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
М.  Қозыбаев  атындағы  Солтүстік 
Қазақстан мемлекеттік университеті тарих 
және  әлеуметтік-гуманитарлық  пәндер 
кафедрасының профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Інжіл мен Құран параллельдері және 
Қазақстан  халықтарының  ұлтаралық 
келісімінің мәселелері.  
Профессор  кафедры  истории  и  со-
циально-гуманитарных дисциплин Север-
но-Казахстанского  государственного  уни-
верситета имени М. Козыбаева
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:  Па-
раллели  Библии  и  Корана  и  проблемы 
межнационального согласия народов Ка-
захстана.  
Professor of Philosophy and S
ocial-
H
umanitarian Subjects D
epartment of M. Ko-
zybayev North Kazakhstan State University. 
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation: 
Parallels  of  
Bible and Koran and the problems of inter-
ethnic harmony of Kazakhstan people.
ҚР  Ұлттық  қауіпсіздік  комитеті  акаде-
миясы.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Өтпелі  кезең  қоғамындағы  құқықтық 
мәдениет ерекшеліктері. 
Академия  комитета  национальной 
безопасности РК.
Доктор философских наук, профессор.
Тема докторской диссертации: Осо-
бенности правовой культуры в обществе 
переходного периода. 
Academy of the Committee of the 
National Security of the RK. 
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:
 Peculiarities 
of the legal culture in the society of the 
transitive period.
11.10.1950
+7 (777) 258 37 92
НИКИФОРОВ 
Александр 
Владимирович 
НИКИФОРОВ 
Александр 
Владимирович
NIKIFIROV 
Aleksandr 
Vladimirovich
05.06.1948
+7 (727) 299 28 94 
+7 (701) 755 22 90 
orekealasha@mail.ru
НИТКАЛИЕВ 
Урымгали
НИТКАЛИЕВ 
Урымгали
NITKALIYEV
Urymgali

61
61
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  Ұлттық 
университеті  философия  кафедрасының 
профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Гегель  диалектикасы.  Болмыс  және 
Еркіндік.
Профессор  кафедры  философии 
Казахского  национального  университета 
имени аль-Фараби.
Доктор  философских  наук,  профес-
сор.
Тема докторской диссертации: Диа-
лектика Гегеля. Бытие и свобода.
Professor of Philosophy  Department of 
Al-Farabi Kazakh National University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:  Hegel’s 
Dialectic. Being and Freedom. 
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясаттану 
және  дінтану  институты  директорының 
ғылыми жұмыс бойынша орынбасары. 
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Рухани құндылықтардың қалыптасуы 
мен  дамуы  (әлеуметтік-философиялық 
талдау). 
Заместитель  директора  по  научной 
работе Института философии, политоло-
гии и религиоведения КН МОН РК. 
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской    диссертации:
 
Формирование и развитие духовных цен-
ностей (социально-философский анализ).
Deputy Director for Research Affairs of 
Institute  for  Philosophy,  Political  Science 
and Religion Studies SC MES RK.
Doctor of  Philosophical  S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:
 The formation 
and development of spiritual values (social 
and philosophical analysis).
30.04.1949
+7 (727) 377 32 31 
(1337)
+7 (701) 710 38 01 
beketnur@rambler.ru
НҰРЖАНОВ 
Бекет 
Ғалымжанұлы
НУРЖАНОВ
 
Бекет 
Галимжанович
NURZHANOV 
Beket 
Galimzhanovich
05.10.1958
+7 (727) 261 02 73 
+7 (701) 391 33 13  
s.nurmuratov@mail.ru
НҰРМҰРАТОВ 
Серік 
Есентайұлы
НУРМУРАТОВ 
Серик 
Есентаевич
NURMURATOV 
Serik 
Esentaevich

62
62
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Т.  Жүргенов  атындағы  Қазақ  ұлттық 
өнер академиясының профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Қазақ халқының көркем-эстетикалық 
мәдениетінің  қалыптасуы  және  дамуы 
(тарихи проблемалық зерттеу).  
Профессор  Казахской  национальной 
академии искусств имени Т. Жургенова.
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:
 
Формирование  и  развитие  художествен-
но-эстетической  культуры  казахского  на-
рода» (проблемно-исторический анализ). 
Professor of T. Zhurgenov Kazakh 
National Academy of Arts.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:
 Formation 
and development of art and esthetic culture 
of Kazakh people (problem and historical 
analysis). 
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті  философия  кафедрасының 
меңгерушісі.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Адам өмірінің мәні мәселесінің қазақ 
философиясында көрінісі.
Заведующая  кафедрой  философии 
Казахского  национального  университета 
имени аль-Фараби.
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:  От-
ражение  проблемы  значения  человече-
ской жизни в казахской философии.
Head  of 
Philosophy  Department of A
l-
Farabi Kazakh National University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:  The  reflection 
of the values of the problems of human life 
in Kazakh philosophy.
25.02.1938
+7 (727) 395 12 50 
+7 (777) 125 78 16
НҰРЛАНОВА 
Қанат 
Шынғожақызы
НУРЛАНОВА 
Канат 
Шынгожаевна
NURLANOVA 
Kanat 
Shingozhaevna
14.01.1959
+7 (727) 272 31 02 
+7 (701) 700 99 05 
gulzhikhan-
nurysheva@yandex.ru
НҰРЫШЕВА 
Гүлжиһан 
Жұмабайқызы
НУРЫШЕВА 
Гульжихан 
Жумабаевна
NURYSHEVA 
Gulzhihan 
Zhumabaevna

63
63
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Қазақстан 
Орталық 
ардагерлер 
кеңесінің төрағасы. 
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Председатель  центрального  совета 
ветеранов Казахстана.
Доктор  философских  наук,  профес-
сор.
Chairman of the Central Council of 
Kazakhstan Veterans. 
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Қазақ  мемлекеттік  қыздар  педаго-
гикалық  университеті  қоғамдық-гумани-
тарлық пәндер кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының докторы, 
доцент.
Докторлық  диссертация  тақы-
рыбы: Зороастризм идеяларының  онто-
логиялық бастаулары: дінтанулық талдау.
Доцент  кафедры  общественно-гума-
нитарных дисциплин Казахского государ-
ственного  женского  педагогического  уни-
верситета.
Доктор философских наук, доцент.
Тема докторской диссертации: Он-
тологические  истоки  идеи  зороастризма: 
религиоведческий анализ.
Associate  Professor of Social and 
H
umanitarian  Disciplines  Department of 
Kazakh State Women Pedagogical University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:
 Ontological 
origins of the Zoroastrianism ideas: religion-
analysis.
09.06.1941
ОЗҒАНБАЕВ 
Өмірзақ
ОЗГАНБАЕВ 
Омирзак
OZGANBAEV 
Omirzak
07.02.1949
+7 (727) 233 18 27
 +7 (701) 227 21 54
ОСПАНОВ
 
Сапар 
Иманғалиұлы
ОСПАНОВ 
Сапар 
Имангалиевич
OSPANOV 
Sapar 
Imagalievich

64
64
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Алматы 
гуманитарлық-техникалық 
университеті 
әлеуметтік-гуманитарлық 
пәндер кафедрасының профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Демократияның мәні мен қалыптасуы.
Профессор  кафедры  социально-гу-
манитарных  дисциплини  Алматинского 
гуманитарно-технического университета.
Доктор  философских  наук,  профес-
сор.
Тема докторской диссертации: Ста-
новление и сущность демократии. 
Professor of S
ocio-H
umanitarian 
Department of Almaty 
Humanitarian-
Technical University. 
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme of dissertation:
 Formation and 
the essence of democracy.
Абылай  хан  атындағы  Қазақ  халық-
аралық  қатынастар  және  әлем  тілдері 
университеті  халықаралық  қатынастар 
факультетінің деканы.
Философия ғылымдарының докторы, 
доцент.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Қазақ  шешендік  сөз  өнерінің  әлеу-
меттік-философиялық негіздері. 
Декан факультета международных от-
ношений Казахского университета между-
народных  отношений  и  мировых  языков 
имени Абылай хана. 
Доктор философских наук, доцент.
Тема  докторской  диссертации:  Со-
циально-философские основы казахского 
ораторского искусства. 
Dean  of  International  Relations  Fa-
culty of Kazakh Ablai Khan University of 
International  Relations  and  World  Lan-
guages. 
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Associate Professor.
Theme    of  dissertation: 
Social and 
philosophical bases of the Kazakh oratory. 
15.01.1950
+7 (778) 110 50 30
ПЕТРОВА 
Вера 
Филипповна
ПЕТРОВА 
Вера 
Филипповна
PETROVA 
Vera 
Filipovna
22.08.1953 
+7(727) 292 03 08 
(2417) 
+7 (701) 502 55 02 
raev_53@mail.ru
РАЕВ 
Дәулетбек 
Сәдуақасұлы
РАЕВ 
Дәулетбек 
Садвакасович
RAEV 
Dauletbek 
Sadvakasovich

65
65
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті  дінтану  және  мәдениеттану 
кафедрасының профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
доцент.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Қазіргі  діни  философиядағы  антро-
пологиялық мәселелер.
Профессор кафедры религиоведения 
и культурологии Казахского национально-
го университета имени аль-Фараби.
Доктор философских наук, доцент.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал