Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты қазақстандық философиядағы танымал тұЛҒаларжүктеу 2.55 Kb.
Pdf просмотр
бет5/19
Дата09.01.2017
өлшемі2.55 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Тема докторской диссертации: Фи-
лософские  основания  целостного  миро-
воззрения.
Head 
Scientific 
Researcher 
of 
Philosophy  Department of Institute of 
Philosophy,  Political  Science  and  Religion 
Studies SC MES RK.
Doctor of Philosophical 
Sciences

Professor.
Theme of  dissertation:
 Philosophical 
foundations of holistic worldview.
07.03.1946
+7 (721) 277 00 36
КОЛУМБАЕВ 
Бисембай 
Ерғалиұлы
КОЛУМБАЕВ 
Бисембай 
Ергалиевич
KOLUMBAEV 
Bisembay 
Ergalievich
20.11.1954
+7(727) 272 59 10 
+7 (777) 286 33 59 
skolchigin@mail.ru
КОЛЧИГИН 
Сергей 
Юрьевич
КОЛЧИГИН 
Сергей 
Юрьевич
KOLCHIGIN 
Sergey 
Jurievich 

46
46
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
ҚР  БҒМ  Ғылым  Комитетінің  Филосо-
фия,  саясаттану  және  дінтану  институты 
дінтану бөлімінің бас ғылыми қызметкері.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Ғылыми шығармашылық: логикалық-
танымдық 
және 
әлеуметтік-мәдени 
мәселелер.
Главный научный сотрудник отдела ре-
лигиоведения  Института  философии,  по-
литологии и религиоведения КН МОН РК.
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:  На-
учное  творчество:  логико-гносеологиче-
ские и социокультурные проблемы.
Head 
Scientific 
Researcher of 
Religion  Studies Department of Institute of 
Philosophy,  Political  Science  and  Religion 
Studies SC MES RK.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:  Scientific 
creativity: logical-epistemological and socio-
cultural problems.
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясатта-
ну  және  дінтану  институты  саясаттану 
бөлімінің бас ғылыми қызметкері.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Біртұтастық  тұлғаның  өзіндік  айқын-
далуындағы  онтологиялық  құрылым 
ретінде (тарихи-философиялық талдау). 
Главный  научный  сотрудник  отдела 
политологии  Института  философии,  по-
литологии и религиоведения КН МОН РК.
Доктор  философских  наук,  профес-
сор.
Тема докторской диссертации: Все-
единство  как  онтологическая  структура 
личностного самоопределения (историко-
философский анализ).
Head 
S
cientific 
Researcher of Political 
Science  Department  of    Institute  for  Philo-
sophy,  Political  Science  and  Religion 
Studies SC MES RK.
Doctor of Philosophical S
ciences, 
Professor.
Theme of dissertation: The all-unit of 
the ontological structure of the personal self-
determination (historical and philosophical 
analysis).
04.10.1957
+7 (777) 829 60 73
 anatkosichenko@
mail.ru
КОСИЧЕНКО  
Анатолий 
Григорьевич
КОСИЧЕНКО  
Анатолий 
Григорьевич
KOSICHENKO 
Anatoly 
Grigorievich 
06.06.1956
+7 (727) 272 59 10 
+7 (777) 222 25 12
КУРГАНСКАЯ 
Валентина 
Дмитриевна
КУРГАНСКАЯ 
Валентина 
Дмитриевна
KURGANSKAYА 
Valentina 
Dmitrevna

47
47
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінің доценты.
Философия  ғылымдарының  докторы, 
доцент.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Әбу Наср әл-Фараби мен Жүсіп Хас 
Қажы  Баласағұн:  тарихи-философиялық 
сабақтастық.
Доцент  Евразийского  национального  
университета имени Л. Гумилева.
Доктор философских наук, доцент.
Тема докторской диссертации: Абу 
Наср aль-Фараби и  Жусип Хас Кажы Ба-
ласагуни:  историко-философская  преем-
ственность.
Professor of L.N. Gumilev Eurasian 
National University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:  Abu  Nasr  Al-
Farabi and Zhussip Khas kazhy Balasaguni: 
historical and philosophical continuity.
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясаттану 
және  дінтану  институтының  саясаттану 
бөлімінің бас ғылыми қызметкері.
Философия  ғылымдарының  докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Математикалық  білімнің  әлеуметтік 
және мәдени табиғаты.
Главный  научный  сотрудник  отдела 
политологии  Института  философии,  по-
литологии и религиоведения КН МОН РК.
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:  Со-
циально-культурная  природа  математи-
ческого познания.
Head  Scientific  Researcher  of  Political 
Science  Department  of  Institute  for  Philo-
sophy,  Political  Science  and  Religion 
Sciences SC MES RK.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:
 Social and 
cultural nature of mathematical knowledge.
23.06.1972
+7 (727) 292 57 50 
+7 (702) 850 09 72 
kabyl172@mail.ru
ҚАБЫЛОВА 
Айна 
Сағатбекқызы
КАБЫЛОВА 
Айна 
Сагатбековна
KABYLOVA 
Aina 
Sagatbekovna
18.07.1950
+7 (727) 272 59 10
+7 (777) 721 95 00 
+7 (701) 452 31 73 
rustem_kadyrzhan@
mail.ru
ҚАДЫРЖАНОВ 
Рүстем 
Қазақбайұлы
КАДЫРЖАНОВ 
Рустем 
Казахбаевич
KADYRZHANOV 
Rustem 
Kazakhbaevich

48
48
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Құрманғазы  атындағы  Қазақ  ұлттық 
консерваториясының әлеуметтік-гуманитар-
лық пәндер кафедрасының профессоры. 
Философия  ғылымдарының  докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Көркемөнер мұраларының қазақ хал-
қының эстетикалық тәрбиесіндегі рөлі. 
      
Профессор  кафедры  социально-гума-
нитарных дисциплин Казахской националь-
ной консерватории имени Курмангазы. 
Доктор  философских  наук,  профес-
сор.
Тема докторской диссертации: Роль 
художественного наследия в эстетическом 
воспитании казахского народа. 
Professor of S
ocial-H
umanitarian 
Subjects Department of Kurmangazi Kazakh 
National Conservotary.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation: 
The role of 
artistic heritage in aesthetic education of 
kazakh people. 
Құрманғазы 
атындағы 
Қазақ 
ұлттық  консерваториясы  әлеуметтік-
гуманитарлы  ғылымдар  кафедрасының 
меңгерушісі.
Философия  ғылымдарының  докторы, 
доцент.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Мәдениет аясындағы кітап онтология-
сы.
Заведующая  кафедрой  социально-
гуманитарных наук Казахской националь-
ной консерватории имени Курмангазы.
 Доктор философских наук, доцент.
Тема  докторской  диссертации:  Он-
тология книги в контексте культуры.
H
ead of Social and 
H
umanitarian 
Sciences  Department of Kurmangazi of 
Kazakh National Conservatory.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Assosiate Professor.
Theme of dissertation:
 Ontology of the 
book in the culture context.
14.03.1929
+7 (727) 272 14 24
ҚАЗЫХАНОВА  
Батиш  
Рахимханқызы
КАЗЫХАНОВА  
Батиш  
Рахимхановна
KAZYKHANOVA 
Batish 
Rahimhanovna
31.03.1956
+7 (727) 272 95 82 
+7 (701) 958 42 40
ҚАЙЫРБЕКОВА 
Алима 
Ғафуқызы
КАИРБЕКОВА 
Алима 
Гафуовна
KAIRBEKOVA 
Alima 
Gafuovna

49
49
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
С. 
Бәйішев 
атындағы 
Ақтөбе 
университетінің әлеуметтік-гуманитарлық 
пәндер кафедрасының  меңгерушісі.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Қазақтың  адамгершілік  мәдениетін 
аксиологиялық тұрғыдан  талдау.
Заведующая  кафедрой  социально-
гуманитарных  дисциплин  Актюбинского 
университета имени С. Баишева.
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:  Ак-
сиологический анализ нравственной куль-
туры казахов.
Head  of 
S
ocial-H
umanitarian  Subjects 
Department of S. Baishev Aktobe University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation: 
Axiological 
analysis of the Kazakh’s moral culture of 
Kazakhs. 
ҚР  Парламенті  Мәжілісінің  депутаты, 
«Нұр  Отан»  ХДП  депутаттық  фракциясы 
жетекшісінің орынбасары.
Саясаттану  ғылымдарының  докторы, 
философия  ғылымдарының  кандида-
ты
.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Ұлттық  психологияны  қалып-
тастырудағы діни фактордың рөлі. 
Депутат  Мажилиса  Парламента  РК, 
заместитель  руководителя  депутатской 
фракции НДП «Нур Отан».
Доктор  политических  наук, 
кандидат 
философских наук
.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Роль  религиозного  фактора  в  формиро-
вании национальной психологии.  
Deputy of the Parliament Majilis RK 
Deputy 
H
ead of the Parliamentary Fraction 
of «Nur Otan».
Doctor of Political  S
ciences, 
candidate 
of P
hilosophical 
Sciences.
Theme  of  dissertation: 
The role of 
the religious factor in the formation of the 
national psychology.
30.03.1955
+7 (713) 297 40 81 
+7 (713) 297 40 82 
Kairova.bakit@mail.ru
ҚАЙЫРОВА 
Бақыт 
Елубайқызы
КАИРОВА 
Бакит 
Елюбаевна
KAIROVA 
Bakhyt 
Elubayevna
22.12.1953
ҚАНАЕВ 
Серікжан 
Зиадаұлы  
КАНАЕВ 
Серикжан 
Зиаданович
KANAEV 
Serikzhan 
Ziadanovich 

50
50
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Халықаралық бизнес академиясының  
ғылым және даму бойынша проректоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
доцент.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Қазақстанның  қазіргі  жастарының 
рухани-ізгіліктік  мәдениетін  қалыптасты-
рудың мәселелері.
Проректор по науке и развитию Меж-
дународной  академии бизнеса.
Доктор философских наук, доцент. 
Тема  докторской  диссертации:
 
Проблемы  формирования  духовно-нрав-
ственной культуры современной молоде-
жи Казахстана.
Vice-rector 
for 
Science and 
Development 
Issues of International 
Academy of Business.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Assosiate Professor.
Theme  of  dissertation: 
Problems of 
forming of spiritual and moral culture of 
modern youth of Kazakhstan.
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті философия және саясатта-
ну факультеті философия кафедрасының 
профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық диссертация тақырыбы: 
Эпистемологиялық пайымдау мәдениеті.
Профессор  кафедры  философии 
факультета  философии  и  политологии 
Казахского  национального  университета 
имени аль-Фараби.
Доктор  философских  наук,  профес-
сор.
Тема  докторской  диссертации:
 
Культура эпистемологического суждения.
Professor of Philosophy  Department of 
al-Farabi Kazakh 
National University. 
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme of dissertation:
 The culture of 
the epistemological estimation.
15.02.1969
+7 (727) 302 21 31 
+ 7 (701) 333 74 09 
amir154@mail.ru
ҚАНАҒАТОВА 
Алмагүл 
Медихатқызы
КАНАГАТОВА 
Алмагуль 
Медихатовна 
 KANAGATOVA 
Almagul 
Medihatovna
22.07.1965
+7 (727) 377 33 30 
(13-65) 
+7 (705) 771 93 15 
alia.karabaeva@
yandex.kz
ҚАРАБАЕВА 
Әлия 
Ғайратқызы 
КАРАБАЕВА 
Алия 
Гайратовна
KARABAYEVA 
Galiya 
Gairatovna

51
51
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ө.А. Жолдасбеков атындағы экономика 
және құқық академиясының профессоры.
Философия  ғылымдарының  докторы, 
профессор. 
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Әлеуметтік қызметті танудың ленин-
дік  концепциясы  және  қазіргі  заман 
(теориялық-әдістемелік талдау). 
Профессор  Академии  экономики  и 
права им. У.А. Джолдасбекова.
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:  Ле-
нинская концепция познания социальной 
деятельности и современность (теорети-
ко-методологический аспект). 
Professor  of  U.A.  Dzholdasbekov Aca-
demy of Economy and Rights.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme of dissertation:
 Lenin’s concept 
of the knowledge of social work and the 
contemporary (metodological theoretical 
aspect).
Орта Азиялық университетінің ректоры.
Философия  ғылымдарының  докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Саяси қызметтің әлеуметтік-филосо-
фиялық сипаты. 
Ректор  Центрально-Азиатского  уни-
верситета.
Доктор философских наук, профессор.
Тема докторской  диссертации:  Со-
циально-философский  характер  полити-
ческой деятельности. 
Rector of Central Asian University
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of    dissertation:  Social-
philosophical nature of political activity.
05.04.1943 
+7 (701) 789 26 27
ҚАСАБЕК 
Аманжол
КАСАБЕК 
Аманжол 
KASABEK 
Amanzhol
20.03.1967
+7 (701) 288 84 45  
s_kasabekov@mail.ru
ҚАСАБЕКОВ 
Сайлау 
Аманжолұлы
КАСАБЕКОВ 
Сайлау 
Аманжолович
KASSABEKOV 
Saylau 
Amanzholovich

52
52
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Қазақ  мемлекеттік  қыздар  педагоги-
калық  университеті  әлеуметтік  және 
гендерлік ғылыми зерттеулер  институты-
ның директоры.
Философия ғылымдарының докторы.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Гендерлік стратификация этномәдени 
және тарихи-мәдени өлшемдерде.
Директор  научно-исследовательского 
института  социальных  и  гендерных  ис-
следований Казахского государственного 
женского педагогического университета.     
Доктор философских наук.
Тема докторской диссертации: Ген-
дерная стратификация в этнокультурном 
и культурно-историческом измерениях.
Director of Scientific Research Institute 
of Social and Gender Researches of Kazak 
State Women’s Pedagogical University.
Doctor of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation: 
Gender 
stratification  in  the  ethno-cultural  and 
cultural-historical dimensions.
Қызылорда педагогикалық кадрларды 
жоғарылату облыстық институты, кафед-
ра меңгерушісі.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Рухани  және  әлеуметтік  болмыс 
дамуының арақатынасы.
Заведущий  кафедрой  Кызылордин-
ского  областного  института  повышения 
квалификации педагогических кадров. 
Доктор философских наук, профессор. 
Тема  докторской  диссертации:
               
Взаимодействие  духовного  развития  и 
социального бытия.
Head  of  Department  of  Kizilorda  
Institute of Increasing Pedagogical Cadres.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme of dissertation: 
The interaction 
of spiritual development and social life.
15.03.1964 
+7 (727) 363 66 74 
+7 (778) 349 62 48 
kodarzamza@
yandex.kz
ҚОДАР 
Зәмзә 
Мүтәшқызы
КОДАР 
Замза 
Муташовна
KODAR 
Zazmza 
Mutashkizi
20.03.1955
+7 (724) 227 02 67  
+7 (777) 365 85 36 
bai_1955@mail.ru
ҚОЖАМБЕРЛИЕВ 
Баймырза 
Қожамберліұлы
ҚОЖАМБЕРЛИЕВ 
Баймырза 
Кожамберлиевич
KOZHAMBERLIEV 
Baymirza 
Kozhamberlievich

53
53
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Павлодар мемлекеттік педагогикалық 
институтының профессоры.         
Философия ғылымдарының докторы.
Докторлық  диссертация  тақы-
рыбы:  Рух  онтологиясы  және  отандық 
мәдениеттің болмыс мәселесі.
Профессор  Павлодарского  государ-
ственного педагогического института.
 Доктор философских наук.  
Тема  докторской  диссертации:  Он-
тология  духа  и  проблемы  бытия  отече-
ственной культуры.
       
Professor of Pavlodar State Pedagogical 
Institute.
Doctor of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
  Ontology of 
the spirit and problems of national culture of 
existence.
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті  дінтану  және  мәдениеттану 
кафедрасының меңгерушісі.
Философия  ғылымдарының  докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақы-
рыбы:  Әл-Ғазали  мен  Ибн  Рушдтың 
философиялық дискурсы.
Заведующая  кафедрой  религиоведе-
ния  и  культурологии  Казахского  нацио-
нального университета имени аль-Фараби.
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:
 
Философский  дискурс  аль-Газали  и  Ибн 
Рушда.
Head  of 
Religion and Cultural  Studies  
Department of A
l-Farabi  Kazakh  National 
University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor. 
Theme of dissertation: 
The philosophical 
discourse of al-Ghazali and Ibn Rushd.
20.06.1954
+7 (718) 255 24 89 
+7 (718) 265 16 04 
+7 (705) 565 00 15 
baglan54@mail.ru 
ҚОҚЫМБАЕВА  
Бағлан 
Жиеншеқызы
КОКУМБАЕВА 
Баглан 
Джиеншаевна
KOKUMBAYEVA 
Baglan 
Zhienshievna
12.08.1976
+7 (727) 377 33 33
(вн.13-37) 
+7 (701) 724 68 25 
ainura_k80@mail.ru
ҚҰРМАНАЛИЕВА 
Айнұр 
Дүрбелеңқызы
КУРМАНАЛИЕВА 
Айнура 
Дурбелиновна
KURMANALIEVA 
Aynur 
Durbelenovna

54
54
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясатта-
ну  және  дінтану  институты  фарабитану 
секторының  меңгерушісі,  бас  ғылыми 
қызметкер.
Философия ғылымдарының докторы, 
доцент.
Докторлық  диссертация  тақы-
рыбы: Шығыс перипатетизміндегі рацио-
налдықтың түрі.
Заведующая сектором фарабиеведе-
ния, главный научный сотрудник  Инсти-
тута философии, политологии и религио-
ведения КН МОН РК.
Доктор философских наук, доцент.
Тема докторской диссертации: Тип 
рациональности  в  восточном  перипате-
тизме.
Head  of  Faraby  studying  Sector, 
Head  scientific 
Researcher of  Institute for 
Philosophy,  Political  Science  and  Religion 
Studies of SC MES RK. 
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:
 The type of 
rationality in the East peripatetizma. 
Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық  педаго-
гикалық университеті әлеуметтік гуманитар-
лық пәндер кафедрасының профессоры.
 Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Қазақ демократиялық интеллигенция-
сы дүниетанымының мәдени-философия-
лық мәні мен маңызы. 
Профессор  кафедры  социально-гу-
манитарных  дисциплин  Казахского  наци-
онального  педагогического  университета 
имени Абая. 
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:
 
Культурно-философский  смысл  и  значе-
ние мировоззрения казахской демократи-
ческой интеллигенции. 
Professor of S
ocio-H
umanitarian  S
u-
bjects Department of Abay Kazakh National 
Pedagogical University.
Doctor of Philosophical S
ciences, Professor. 
Theme  of  dissertation:  Cultural-philo-
sophical meaning and maintenance of the 
ideology of Kazakh democratic intellegence.
22.06.1953
+7 (727) 272 59 10 
galiya2206@gmail.com
ҚҰРМАНҒАЛИЕВА 
Ғалия 
Кұрманғалиқызы
КУРМАНГАЛИЕВА 
Галия 
Курмангалиевна
KURMANGALIEVA 
Galya 
Kurmangalievna
24.01.1958
+7 (717) 238 76 77 
+7 (701) 423 41 54 
zaure567@yandex.ru
ҚҰСАЙЫНОВ 
Дауренбек 
Өмірбекұлы
КУСАИНОВ 
Дауренбек 
Умирбекович
KUSSAINOV 
Daurenbek 
Umirbekovich

55
55
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Ұлтаралық келісімнің дүниетанымдық 
және әлеуметтік-мәдени негіздері. 
Доктор  философских  наук,  профес-
сор.

Каталог: doc
doc -> «Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы» кмм ақпараттық–библиографиялық бөлімше
doc -> Анықтамалық библиографиялық аппаратының негізінде жүргізілді
doc -> Хабаршы вестник
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> №1 (16) 2010 Халел Досмұхамедов атындағы
doc -> Социально-экономическая история
doc -> ҚҰРметті конференция қонақтары мен қатысушылары!

жүктеу 2.55 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет