Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты қазақстандық философиядағы танымал тұЛҒаларжүктеу 2.55 Kb.
Pdf просмотр
бет4/19
Дата09.01.2017
өлшемі2.55 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Тема докторской диссертации: Фи-
лософский анализ образования как явле-
ния культуры.
Professor of Philosophical Sciences and 
H
uman  Developing  Problems  Department               
D. Serikbayev East Kazakhstan State 
Technical University.
Doctor of Philosophical S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:  The  philoso-
phical analysis of education as a cultural 
phenomenon.
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті дінтану және мәдениеттану 
кафедрасының профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Қазақ мәдениетінің типологиясы.
Профессор кафедры религиоведения 
и культурологии Казахского национально-
го университета имени аль-Фараби.
Доктор  философских  наук,  профес-
сор.
Тема  докторской  диссертации:  Ти-
пология культуры казахов.
Professor  of  Religion and Cultural 
Studies  Department  of  Al-Farabi  Kazakh 
National University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation: 
Typology of 
Kazakh’s culture.
29.05.1950
+7 (723) 254 08 11 
54 04 05
+7 (707) 649 11 24 
nin2905471@yandex.ru
ГУСЕВА 
Нина 
Васильевна
ГУСЕВА 
Нина 
Васильевна
GUSEVA 
Nina 
Vasil’evna
20.11.1947
+7 (727) 377 33 33 
(1337) 
+7 (701) 993 78 91 
tursungabitov@mail.ru
ҒАБИТОВ 
Тұрсын 
Хафизұлы
ГАБИТОВ 
Турсун 
Хафизович
GABITOV 
Tursun 
Hafizovich

37
37
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ш.  Есенов  атындағы  Каспий  мем-
лекеттік  технология  және  инжиниринг 
университеті.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Қазіргі Қазақстан қоғамының  модер-
низациялануы жағдайындағы дін.
Каспийский государственный универ-
ситет технологии и инжиниринга имени Ш. 
Есенова. 
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:  Ре-
лигия  в  условиях  модернизации  совре-
менного казахстанского общества.
Sh. Esenov Caspian State University of 
Technology and Engineering.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation: 
Religion 
in the condition of the modernization of 
contemporary Kazakh society. 
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясаттану 
және  дінтану  институты  саяси  техно-
логиялар  секторының  меңгерушісі,  бас 
ғылыми қызметкер.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Әлеуметтік  танымның  онтологиялық 
негіздері.
Заведующий  сектором  политических 
технологий,  главный  научный  сотрудник 
Института философии, политологии и ре-
лигиоведения КН МОН РК.
Доктор философских наук, профессор.
Тема докторской диссертации: Он-
тологические основания социального по-
знания.
Head  of 
Political  Technologies  S
ector, 
Head 
S
cientific 
Researcher of Institute for 
Philosophy,  Political  Science  and  Religion 
Studies SC MES RK.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:
 Ontological 
bases ofr social knowledge.
13.08.1976
+7 (729) 242 66 32 
(104)  
+7( 701) 336 00 36 
demeu76@mail.ru
ДЕМЕУОВА 
Айгүл 
Амангелдіқызы
ДЕМЕУОВА 
Айгуль 
Амангелдиевна
DEMEUOVA 
Aigul 
Amangeldievna
29.04.1955 
+7 (705) 111 29 65 
vlad.dunaev2011@
yandex.kz
ДУНАЕВ 
Владимир 
Юрьевич
ДУНАЕВ 
Владимир 
Юрьевич
DUNAYEV 
Vladimir 
Jurjevich

38
38
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті, философия кафедрасының 
профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Білім  беру  туралы  философиялық 
дискурс (әлеуметтік-философиялық аспект). 
Профессор  кафедры  философии 
Казахского  национального  университета 
имени аль-Фараби.
Доктор  философских  наук,  профес-
сор.
Тема докторской диссертации: Фи-
лософский  дискурс  об  образовании  (со-
циально-философский аспект).
P
rofessor Department of   Philosophу of 
Al-Farabi Kazakh National University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme of dissertation:
 A philosophical 
discourse 
about 
education 
(social-
philosophical aspect).
Қарағанды  «Болашақ»  университе-
тіндегі саясаттану және жалпы білім беру 
кафедрасының профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Қазақ  ұлттық  психологиясының  қа-
лыптасуы  мен  дамуының  әлеуметтік-
мәдени алғышарттары.
Профессор  кафедры  политологии  и 
общеобразовательных  дисциплин  Кара-
гандинского университета «Болашак».
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:  Со-
циокультурные предпосылки формирова-
ния и развития национальной психологии 
казахской нации.
Professor of Department of Political 
Science and General Studies of Karaganda 
University «Bolashak».
Doctor of Philosophical 
S
cience, 
Professor.
Theme  of  dissertation: 
Social and 
cultural prerequisites for the formation and 
development of the national psychology of 
the Kazakh nation.
02.05.1958  
+7 (727) 377 33 70 
(1365)  
+7 (701) 776 41 74
saniya.edilbaeva@mail.ru 
ЕДІЛБАЕВА 
Сәния 
Жәкенқызы
ЕДИЛЬБАЕВА 
Сания 
Жакеновна
EDILBAY 
Saniya 
Zhakenovna
29.05.1944
ЕЛІКБАЕВ 
Нәби 
Елікбайұлы
ЕЛИКБАЕВ 
Наби 
Еликбаевич
ELIKBAYEV 
Nabi 
Elikbaevich

39
39
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
«Enactus 
Kazakhstan» 
қорының 
президенті.
Философия ғылымдарының докторы.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Бұқаралық  коммуникация  және 
олардың  мәдениеттің  жаһандық  транс-
формациясына ықпалы.
Президент 
Фонда 
«Enactus 
Kazakhstan».
Доктор философских наук.
Тема    докторской  диссертации:
 
Массовые коммуникации и их влияние на 
глобальные трансформации культуры
President 
of 
Fund 
«Enactus 
Kazakhstan».
Doctor of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:  Mass  com-
munications and their impact on global 
transformations in culture.
Халықаралық  білім  беру  корпора-
циясы  жалпы  гуманитарлық  дайындық 
факультеті.
Философия ғылымдарының докторы, 
доцент.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Қазақтың  философиялық  ойы 
тарихындағы әлеуметтік даму мәселелері.
Факультет  общегуманитарной  подго-
товки  Международной  образовательной 
корпорации. 
Доктор философских наук, доцент.
Тема докторской диссертации: Про-
блемы  социального  развития  в  истории 
казахской философской мысли.
Department of General 
H
umanitarian 
Training of International Education 
Corporation. 
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:
 The problems 
of social development in the history of 
Kazakh philosophical thought.
01.02. 1971
+7 (727) 391 12 64
+7 (701) 363 60 01 
albinayerzhanova@
gmail.com 
ЕРЖАНОВА 
Альбина 
Меирбекқызы
ЕРЖАНОВА 
Альбина 
Меирбековна
YERZHANOVA
Albina 
Meirbekovna
 
27.12.1954
+7 (727) 309 70 11 
+7 (701) 250 13 62 
kalaszhamalov@mail.ru
ЖАМАЛОВ 
Қалас
ЖАМАЛОВ 
Калас
ZHAMALOV 
Kalas

40
40
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті  дінтану  және  мәдениеттану 
кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының докторы, 
доцент.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Адам  тұлғасының  әлеуметтік  дина-
микасы.
Доцент кафедры культурологии и ре-
лигиоведения  Казахского  национального 
университета имени аль-Фараби.
Доктор философских наук, доцент.
Тема  докторской  диссертации:  Со-
циодинамика человеческой индивидуаль-
ности.
Associate Professor of Cultural and 
Religious  Studies  Department of A
l-Farabi 
Kazakh National University. 
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Associate Professor.
Theme of dissertation: 
Sociodynamics 
of human individuality.
ҚР  Ұлттық  қауіпсіздік  комитеті 
академиясының доценті.
Философия ғылымдарының докторы, 
доцент.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Ұлттық  қауіпсіздік  аясындағы  дін: 
теориялық және қолданбалы мәселелері.
 
Доцент  Академии  Комитета  нацио-
нальной безопасности РК.
Доктор философских наук, доцент.
Тема  докторской  диссертации:  Ре-
лигия в контексте национальной безопас-
ности: теоретические и прикладные про-
блемы.
Associate professor of Academy of 
National Security Committee RK.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Associate Professor.
Theme of dissertation: 
Religion in the 
context of national security: theoretical and 
applied problems.
13.11.1969
+7 (727) 377 33 33 
+7 (777) 677 60 35 
azar.08@mail.ru
ЖОЛДЫБАЕВА 
Ажар 
Қуанышбекқызы
ЖОЛДУБАЕВА 
Ажар 
Куанышбековна
ZHOLDUBAYEVA 
Azhar
Kuanyshbekovna
22.01.1965
+7 (727) 267 98 65 
+7 (777) 327 67 27 
gjumanova@mail.ru
ЖҰМАНОВА 
Гүлнар 
Жақанқызы
ДЖУМАНОВА 
Гульнар 
Жакановна
JUMANOVA 
Gulnar 
Jakanovna

41
41
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті  дінтану  және  мәдениеттану 
кафедрасының  доценті.
Философия  ғылымдарының  докторы, 
доцент.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Қазақ  мәдениетінің  өркениеттік 
кеңістігі.
Доцент  кафедры  религиоведения  и 
культурологии  Казахского  национального 
университета им. аль-Фараби.
Доктор философских наук, доцент.
Тема  докторской  диссертации:  Ци-
вилизационное  пространство  казахской 
культуры.
Associate Professor of Religions and 
Cultural  Studies  of  the  Al-Farabi  Kazakh 
National University. 
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation: 
Cultural the 
Civilization’s space of the Kazakh culture.
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясаттану 
және дінтану институты әлеуметтік фило-
софия секторының меңгерушісі.
Философия  ғылымдарының  докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Қазіргі заман ғылымының әлеуметтік-
мәдени  және  логикалық  гносеологиялық 
тұрғыдан бірлесу мәселесі.
Заведующий  сектором  социальной 
философии  Института  философии,  по-
литологии и религиоведения КН МОН РК.
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:  Со-
циально-культурные и логико-гносеологи-
ческие  проблемы  интеграции  современ-
ной науки. 
Head  of  the 
Social Philosophy sector 
of Institute for Philosophy, Political Science 
and Religious Studies SC MES RK.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:  Socio-cultural 
and  logical-epistemological  problems  of 
integration of modern science.
27.06.1966
+7(727) 377 33 33 
(1337) 
+7 (702) 649 37 46 
Kairat_1966@list.ru
ЗАТОВ 
Қайрат 
Айтбекұлы
ЗАТОВ 
Кайрат 
Айтбекович
ZATOV 
Kairat 
Aytbekovich
26.10.1952 
+7 (727) 272 58 06 
+7 (777) 232 51 93
ИЗОТОВ 
Мұхтар 
Зиядаұлы
ИЗОТОВ 
Мухтар 
Зиядаевич
IZOTOV 
Mukhtar 
Ziyadaevich

42
42
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті  дінтану  және  мәдениеттану 
кафедрасының профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақы-
рыбы: Мәдениет тарихы мен философия-
сындағы релятивизм феномені. 
Профессор кафедры религиоведения 
и культурологии Казахского национально-
го университета имени аль-Фараби.
Доктор философских наук, профессор.
Тема докторской диссертации:  Фе-
номен релятивизма в истории и филосо-
фии культуры.
Professor of Religions and Cultural 
Studies of  Department of A
l-Farabi  Kazakh 
National University. 
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:
 Phenomen of 
relativism in the history and philosophy of 
 
culture.
Қ.И.  Сәтбаев  атындағы  Қазақ  ұлттық 
техникалық 
университеті 
қоғамдық 
пәндер кафедрасының профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Тұтас жүйе ретіндегі  этносты  әлеу-
меттік-философиялық талдау.
Профессор  кафедры  общественных 
дисциплин Казахского национального техни-
ческого университета имени К.И. Сатпаева.
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:  Со-
циально-философский анализ этноса как 
целостной системы. 
Professor of  Social  Subjects  D
epart-
ment of K.I Satpaev Kazakh National Techni-
cal University. 
Doctor of Philosophical S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:  Social-
philosophical analysis of the ethnic group as 
a whole system.
10.11.1950
+7 (727) 377 33 30 
(1362)
+7 (777) 356 01 37 
zuchra-50@mail.ru
ИСМАҒАМБЕТОВА 
Зухра 
Нұрланқызы
ИСМАГАМБЕТОВА 
Зухра 
Нурлановна
ISMAGAMBETOVA
Zuchra  
Nurlanovna 
12.08.1952 
+7 (727) 240 58 66
+7 (705) 563 02 92 
КАТОШЕВА 
Ғайни 
Кенжетайқызы
КАТОШЕВА 
Гайни 
Кенжетаевна
KАTOSHEVA 
Gayni 
Kenzhetaevna

43
43
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Е.А.  Бөкетов  атындағы  Қарағанды 
мемлекеттік  университеті  философия 
және мәдениет теориясы кафедрасының 
меңгерушісі.  
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Құқықтың  социомәдени  және 
когнитивті негіздемелері (философиялық 
талдау тәжірибесі).
 
Заведующий  кафедрой  философии 
и  теории  культуры  Карагандинского  го-
сударственного 
университета 
имени                                
Е.А. Букетова.
Доктор философских наук, профессор.
Тема докторской  диссертации: Со-
циокультурные и когнитивные основания 
права (опыт философского анализа). 
Head 
Philosophy and Culture Theory 
Department of E.A. Buketov Karaganda 
State University.
Doctor of Philosophical S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:
 Sociocultural 
and cognitive bases of the Low (experience 
of the philosophical analysis).
Қ.А.  Ясауи  атындағы  Халықаралық 
Қазақ-Түрік  университеті  түркология  ғы-
лыми-зерттеу институтының директоры.
Философия ғылымдарының докторы.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Түркі ислам философиясы тарихын-
дағы Қ.А. Ясауи дүниетанымының орны.
Директор  научно-исследовательского 
института  тюркологии  Международного 
Казахско-Турецкого  университета  имени 
Х.А. Яссауи.
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации: 
Роль и место мировоззрения Х.А. Яссауи 
в истории тюрко-исламской философии.
Director Turkish Studies Institute of 
H.A.  Yasawi  International  Kazakh-Turkey 
University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:
 The role and 
place of worldview of A Yassawi in the history 
of the Turkic islamic philosophy.
01.10.1960
+7 (721) 277 00 36 
+7 (701) 622 24 80 
karipbaev@mail.ru
КӘРІПБАЕВ 
Байжол 
Ысқақұлы 
КАРИПБАЕВ 
Байжол 
Искакович
KARIPBAEV 
Bayzhol 
Iskakovich
21.02.1968
+7 (725) 336 36 92 
+7 (701) 479 96 70 
dosaykz@mail.ru
КЕНЖЕТАЕВ 
Досай 
Тұрсынбайұлы
КЕНЖЕТАЕВ 
Досай 
Турсынбаевич
KENZHETAYEV 
Dosay 
Tursinbaevich

44
44
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: 
Жұмысшы 
тобының 
рухани 
мәдениетінің әлеуметтік мәселелері.
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:  Со-
циальные  проблемы  духовной  культуры 
рабочего класса.
Doctor of Philosophical 
Sciences

Professor.
Theme of dissertation:
 Social problems 
of the spiritual culture of the working class.
ҚР Қызылорда облысының әкімі.
Саясаттану  ғылымдарының  докторы, 
философия  ғылымдарының  кандида-
ты.
 
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Қазақстан  Республикасындағы этно-
саяси үрдісті  регламентациялау ерекше-
лігі.
Аким Кызылординской области РК. 
Доктор  политических  наук, 
кандидат 
философских наук
.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Особенности  регламентации  этнополи-
тического  процесса  в  Республике  Казах-
стан.
Akim of  Kyzyl Orda Region of the RK. 
Doctor of Political  S
ciences, 
candidate 
of P
hilosophical 
Sciences.
Theme of dissertation: 
The features of 
the  regulation  of  ethno-political  process  in 
the Republic of Kazakhstan.
09.07.1932  
+7 (727) 273 28 93  
+7 (777) 370 58 17 
msabitova@yandex.ru
КЛЕЩЕВА 
Райса 
Ахметқызы
КЛЕЩЕВА 
Райса 
Ахметовна
KLESHCHEVA
Raisa 
Akhmetovna
20.05.1955
КӨШЕРБАЕВ 
Қырымбек 
Елеуұлы
КУШЕРБАЕВ 
Крымбек 
Елеуович
KUSHERBAYEV 
Krymbek 
Eleuovich

45
45
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Е.А.  Бөкетов  атындағы  Қарағанды 
мемлекеттік  университеті  философия 
және мәдениет теориясы кафедрасының 
профессоры.               
Философия ғылымдарының докторы. 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Адамдағы  адамгершілік  қасиеті: 
дүниетанымдық  талдау.
Профессор Карагандинского государ-
ственного университета имени  Е.А. Буке-
това.
Доктор философских наук, профессор. 
Тема  докторской  диссертации:  Че-
ловеческое  в  человеке:  мировоззренче-
ский анализ.
E.A. Buketov Karaganda State 
University of  Professor of Philosophy and 
Culture Theory Department.
Doctor of Philosophical 
Sciences

Professor.
Theme  of  dissertation:  Human  in  the 
person: a worldview analysis.
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясатта-
ну  және  дінтану  институты  философия 
бөлімінің бас ғылыми қызметкері.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор. 
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Біртұтас  дүниетанымды  филосо-
фиялық негіздеу.
Главный  научный  сотрудник  отдела 
философии  Института  философии,  по-
литологии и религиоведения КН МОН РК.
Доктор философских наук, профессор.

Каталог: doc
doc -> «Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы» кмм ақпараттық–библиографиялық бөлімше
doc -> Анықтамалық библиографиялық аппаратының негізінде жүргізілді
doc -> Хабаршы вестник
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> №1 (16) 2010 Халел Досмұхамедов атындағы
doc -> Социально-экономическая история
doc -> ҚҰРметті конференция қонақтары мен қатысушылары!

жүктеу 2.55 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет