Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты қазақстандық философиядағы танымал тұЛҒаларжүктеу 2.55 Kb.
Pdf просмотр
бет3/19
Дата09.01.2017
өлшемі2.55 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Тема  докторской  диссертации: 
Диалектика  субъекта    и  историческое 
становление личности.
Headscientific 
Researcher of Philoso
-
phy  D
epartment of Institute for Philosophy, 
Political Science and Religion Studies of SC 
MES RK.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor. 
Theme of dissertation:
 The dialectic of 
subject and historical formation of the person.
ҚР Дін істері агенттігінің «Мәдениеттер 
мен  діндердің  халықаралық  орталығы» 
республикалық  мемлекеттік  мекемесінің 
директоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Қожа  Ахмет  Яссауи  дүниетанымы 
және оның қазақ философиясы тарихын-
дағы орны.
Директор  РГУ  «Международный 
центр культур и религий» Агентства РК по 
делам религий.
Доктор философских наук, профессор.
Тема докторской диссертации: Ми-
ровоззрение Ходжа Ахмета Яссави и его 
место в истории казахской философии.
Director  of  «International 
Center of 
Cultures and R
eligions»  of  the Agency  for 
Religious Affairs of the RK.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor. 
Theme  of  dissertation:
 The Khoja 
Ahmed Yassavi worldview and his role in the 
history of Kazakh philosophy.
15.12.1931
+7 (727) 272 59 10 
+77772586657 
ӘБІШЕВ 
Қажымұрат 
Әбішұлы
АБИШЕВ 
Кажымурат
 
Абишевич
ABISHEV 
Kazhymurat 
Abishevich
19.06.1960
+7 (717) 221 10 25 
+7 (701) 382 74 55 
aidar_abuov@mail.ru
ӘБУОВ 
Айдар 
Паркұлұлы
АБУОВ 
Айдар 
Паркулович
ABUOV 
Aidar 
Parkulovich

27
27
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
ҚР 
Президентінің 
жанындағы 
мемлекеттік басқару Академиясы.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Жаһандану  жағдайындағы  ұлттық 
рухани құндылықтардың қалыптасуы мен 
дамуының  ерекшеліктері:  әлеуметтік-
философиялық талдау

Профессор  Академии  государствен-
ного управления при Президенте РК.
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации: 
Особенности  формирования  и  равития 
национальных  духовных  ценностей  в 
условиях  глобализации:  социально-
философский анализ. 
Professor of Public Administration 
Academy under the President of the RK.
Doctor of P
hilosophical  Sciences, 
Professor.
Theme of dissertation:
 Peculiarities of  
formation of national cultural wealth in time of 
globalization: social-philosophical analysis. 
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты. 
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Депутат Мажилиса Парламента РК.
Доктор  философских  наук,  профес-
сор.
The Deputy of  Parliament Majilis of the 
RK. 
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor. 
ӘБУОВ 
Әмреқұл 
Ергенұлы
АБУОВ 
Амрекул 
Ергенович
ABUOV 
Amrekul 
Ergenovich
20.06.1952
ӘЛИЕВ 
Жұматай 
Әлиұлы
АЛИЕВ 
Жуматай 
Алиевич
ALIEV 
Zhumatay 
Alievich

28
28
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
ҚР ҚМ Радиоэлектроника және байла-
ныс әскери-инженерлік институты.
Философия ғылымдарының докторы, 
доцент.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Мәдениет  философиясынын  дүние-
танымдық негіздері
Военно-инженерный  институт  радио-
электроники и связи МО РК.
Доктор философских наук, доцент.
Тема докторской диссертации: Ми-
ровоззренческие  основания  философии 
культуры.
 Military Engineering Institute of Radio 
Electronics and Communication of MD RK.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:
 World outlook 
bases of culture philosophy.
Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия 
ұлттық  университетінің  жүйелік  талдау 
және техникадағы басқару кафедрасының 
профессоры.
Философия ғылымдарының докторы.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Ақпарат  пен  үйлесім  арақатынасы  
ғылым  және  техника  философияның 
мәселесі ретінде. 
Профессор кафедры системного ана-
лиза и управления техникой Евразийско-
го  национального  университета  имени 
Л.Н. Гумилева.
Доктор философских наук.
Тема докторской диссертации: Вза-
имосвязь  информации  и  гармонии  как 
проблема философии науки и техники.
Professor of System Analysis and C
on-
trol of Techniques  D
epartment of L.N. Gu-
milev Eurasian National University.
Doctor of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Interrelation 
of information and harmony as problem of 
philosophy of science and technique.
28.02.1956
+7 (727) 395 17 78 
+7 (707) 500 40 79
+7 (701) 300 40 79
ӘУБӘКІРОВА  
Жанат 
Төлеуханқызы
АУБАКИРОВА 
Жанат 
Тулеухановна
AUBAKIROVA 
Zhanat 
Tuleuhanovna
09.06.1950 
+7 (717) 237 50 74 
+7 (701) 367 79 33 
segiz-seri@yandex.ru
ӘУБӘКІР 
Дәуренбек 
Әзенұлы
АУБАКИРОВ 
Дауренбек 
Азенович
AUBAKIR 
Daurenbek 
Azenuky

29
29
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті,  саясаттану  кафедрасының 
профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық диссертация тақырыбы: 
Социалистік қоғамдағы әлеуметтік  практи-
ка (субъективті және объективті аспект).
Профессор  кафедры  политологии 
Казахского  национального  университета 
имени аль-Фараби.
Доктор философских наук, профессор.
Тема докторской диссертации:   Со-
циальная практика в социалистическом об-
ществе (субъективно-объективный аспект).                                                                                                                                         
        
Professor of Political  Sciences  D
epart-
ment of al-Farabi Kazakh National University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme of dissertation:
  Social practice 
in the socialist society (subjective and 
objective aspect).
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлт-
тық  университетінің  дінтану  және  мәде-
ниеттану кафедрасының профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: 
Этникааралық 
интеграция:  
әлеуметтік-философиялық талдау. 
Профессор кафедры религиоведени-
ия и культурологии Казахского националь-
ного университета имени аль-Фараби.
Доктор философских наук, профессор.
Тема докторской диссертации: Ме-
жэтническая  интеграция:  социально-фи-
лософский анализ. 
Professor of  Religion and Culture 
Studies  D
epartment  of  al-Farabi  Kazakh 
National University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:  Inter-Ethic 
integration: social-philosophical analysis.
10.10.1930
+7 (727) 377 33 30 
вн(1319)
БАЙДЕЛЬДИНОВ 
Лаик 
Әмірұлы
БАЙДЕЛЬДИНОВ 
Лаик 
Амирович
BAYDELDINOV 
Laik  
Amirovich
02.01.1952 
+7 (727) 377 33 30 
(13-37) 
+ 7 (701) 481 00 79
zhanat52@mail.ru
БАЙТЕНОВА 
Нағима 
Жаулыбайқызы
БАЙТЕНОВА 
Нагима 
Жаулыбаевна
BAITENOVA 
Nagima 
Zhaulibayevna

30
30
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагоги-
калық университеті.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Теориялық  танымдағы  субъект 
белсенділігі. 
Казахский национальный педагогиче-
ский университет имени Абая. 
Доктор  философских  наук,  профес-
сор.
Тема  докторской  диссертации:  Ак-
тивность  субъекта  в  теоритическом  по-
знании.
Abay Kazakh National Pedagogical 
University. 
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme of dissertation: 
 Activity of the 
subject in the theory of knowledge.
ҚР  БҒМ    ҒК  Философия,  саясатта-
ну  және  дінтану  институты  философия 
бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері.
Философия ғылымдарының докторы.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Қазақ  философиясындағы  этикалық 
идеялардың эволюциясы.  
Ведущий  научный  сотрудник  отдела 
философии  Института  философии,  по-
литологии и религиоведения КН МОН РК.
Доктор философских наук.
Тема докторской диссертации: Эво-
люция этических идей в казахской фило-
софии. 
Senior 
S
cientific 
Researcher of 
P
hilosophy  Department  of  Institute  for  Phi-
of Institute for Phi
-
losophy, Political Science and Religion Stud-
ies of SC MES RK.
Doctor of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Evolution of 
ethical ideas in  kazakh philosophy. 
09.07.1935 
+7 (727) 394 02 69 
+7 (777) 518 55 74
БАЛҒЫМБАЕВ 
Албан 
Сұлтанұлы
БАЛГИМБАЕВ 
Албан 
Султанович
BALGIMBAYEV 
Alban 
Sultanovich
04.12.1960
+7 (727) 272 59 10   
+7 (701) 592 59 48 
gbarlybaeva@mail.ru
БАРЛЫБАЕВА
 Гауhар 
Ғинаятқызы
БАРЛЫБАЕВА
 Гаухар 
Гинаядовна
BARLYBAEVA 
Gaukhar 
Ginayadovna

31
31
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
23.01.1948
+7 (721) 277 00 36 
baturin_vs@mail.ru
БАТУРИН 
Владимир 
Степанович
БАТУРИН 
Владимир 
Степанович
BATURIN 
Vladimir 
Stepanovich
29.12.1957
+7 (700) 351 44 07 
kalima910@mail.ru
БЕГАЛИНОВА 
Қалимаш 
Қапсамарқызы
БЕГАЛИНОВА
Калимаш 
Капсамаровна
BEGALINOVA 
Kalimash 
Kapsamarovna
Е.А.  Бөкетов  атындағы  Қарағанды 
мемлекеттік  университеті    философия 
және мәдениет теориясы кафедрасының 
профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессоры.  
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Әлеуметтік  қызмет:  табиғат,  жан, 
ұйымның стратегиясы.
Профессор  кафедры  философии  и 
теории культуры Карагандинского государ-
ственного университета им. Е.А. Букетова.
Доктор философских наук, профессор. 
Тема  докторской  диссертации:  Со-
циальная  деятельность:  природа,  сущ-
ность, стратегия организации.
Professor of Philosophical Sciences and 
Theory of Culture D
epartment of E.A. Buke-
tov Karaganda State University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme of dissertation: 
 Social activity:  
nature,  essence and  organizational strategy.
Қ.И. 
Сәтпаев 
атындағы 
Қазақ 
ұлттық  университеті  қоғамдық  пәндер 
кафедрасының меңгерушісі.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Сопылық адам мен әлемнің филосо-
фиялық концепциясы ретінде.
Заведующая    кафедрой  обществен-
ных  дисциплин  Казахского  националь-
ного  технического  университета    имени      
К.И. Сатпаева.
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:  Су-
физм  как  религиозно-философская  кон-
цепция мира и человека. 
Нead  of 
Social  Studies  Department of 
K.I. Satpayev Kazakh National Techniqual 
University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme    of  dissertation:  Sufism  as  a 
religious-philosophical  conception  of  the
 
World and Man.

32
32
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университетінің    дінтану  және  мәдениет-
тану кафедрасының доценті .
Философия ғылымдарының докторы.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Мәшһүр  Жүсіп  Көпеевтің  әлеуметтік 
философиясы. 
Доцент  кафедры  религиоведения  и 
культурологии Казахского национального 
университета имени аль-Фараби.
Доктор философских наук. 
Тема  докторской  диссертации:  Со-
циальная философия Машхур Жусип Ко-
пеева. 
Associate 
Proffessor of Religious 
Studies and Cultural Studies Department A
l-
Farabi Kazakh National University
Doctor of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation: 
Social  
philosophy of Mashkur Zhusuf Kopeev. 
Алматы  экономика  және  статисти-
ка  академиясының  әлеуметтік-гумани-
тарлық кафедрасының профессоры.
Философия ғылымдарының докторы.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Мәдениеттің  диспозитивіндегі  білім 
беру феномені.
Профессор  кафедры  социально-гу-
манитарных дисциплин Алматинской ака-
демии экономики и статистики.
Доктор философских наук.
Тема  докторской диссертации: Фе-
номен образовательного знания в диспо-
зитиве культуры. 
Professor  of  Social  and  Humanitarian 
Studies Department of Economics and 
Statistics Academy.
Doctor of Philosophical Sciences.
Theme 
of 
dissertation:
 The 
phenomenon of educational knowledge in 
the dispositive of culture.
14.03.1968
+7 (777) 352 68 96
otrar68@mail.ru
БЕЙСЕНОВ 
Бағдат 
Қайбылдаұлы 
БЕЙСЕНОВ 
Багдат 
Кайбылдаевич
BEYSENOV 
Bagdat 
Kaibyldauli
27.02.1960
+7 (701) 714 14 45
+7 (701) 737 77 88 
gulzhan.beisenova@
gmail.com
БЕЙСЕНОВА 
Гүлжан 
Әбдезқызы
БЕЙСЕНОВА 
Гульжан 
Абдезовна
BEISENOVA 
Gulzhan 
Abdezovna

33
33
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Қазақстан-Ресей  медициналық  уни-
верситеті  қоғамдық  пәндер  кафедра-
сының меңгерушісі.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Мәдени-тарихи  коммуникациядағы 
түсіндіру және түсіну мәселесі. 
Заведующая  кафедрой  обществен-
ных дисциплин Казахстанско-Российского 
медицинского университета.
Доктор философских наук, профессор.
Тема докторской диссертации: Про-
блема интерпретации и понимания в куль-
турно-исторической коммуникации. 
Head of 
Social  Subjects  Department of 
Kazakh-Russian 
Medicine University.
Doctor of Philosophical 
S
tudies, 
Professor.
Theme of dissertation:
 The problem of 
the interpretation and understanding of the 
historical and cultural communication. 
Х.  Досмұхамедов  атындағы  Атырау 
мемлекеттік  университеті  әлеуметтік-
гуманитарлық  пәндер  кафедрасының 
меңгерушісі. 
Философия ғылымдарының докторы, 
доцент. 
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Жаһандану  жағдайындағы  техника 
феномені: 
әлеуметтік-философиялық 
талдау. 
Заведующий  кафедрой  социально-
гуманитарных дисциплин Атырауского го-
сударственного университета им. Х. Дос-
мухамедова.
Доктор философских наук, доцент. 
Тема докторской диссертации: Фе-
номен техники в условиях глобализации: 
социально-философский анализ. 
 
Head  of 
S
ocial-H
umanitarian  Subjects 
D
epartment  of  H.  Dosmuhamedov  Atyrau 
State University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Assosiate Professor.
Theme of dissertation: The phenome-
non of technology in the context of globali-
zation: the socio-philosophical analysis.
21.09.1948
+7 (777) 241 17 36
+7 (701) 914 47 82
БЕКБОСЫНОВА 
Жанна 
Боранбайқызы
БЕКБОСЫНОВА 
Жанна 
Боранбаевна
BEKBOSYNOVA 
Zhanna 
Boranbaevna
25.08.1963
+7 (701) 527 18 42
Bekezhanok@mail.ru     
БЕКЕЖАН 
Өмірбек 
Қадырханұлы
БЕКЕЖАН 
Омирбек 
Кадырханулы
BEKEZHAN 
Omirbek

34
34
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті  дінтану  және  мәдениеттану 
кафедрасының профессоры.
Философия ғылымдарының докторы.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Қазақстандағы жаңа діни бірлестіктер 
және ұлттық қауіпсіздік мәселесі. 
Профессор кафедры религиоведения 
и культурологии Казахского национально-
го университета имени аль-Фараби.
Доктор философских наук.
Тема  докторской  диссертации:  Но-
вые религиозные организации в Казахстане 
и проблемы национальной безопасности.
Professor  of  Department Religion and 
Cultural  Studies  Department  of  Al-Farabi 
Kazakh National University.
Doctor of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 New religious 
organizations in Kazakhstan and national 
security issues.
ҚР  Президентінің  жанындағы  мемле-
кеттік басқару Академиясы әлеуметтік са-
ясат кафедрасының  профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор. 
Докторлық    диссертация  тақыры-
бы: Қазіргі кезеңдегі қазақ менталитетінің 
даму  ерекшеліктері  (әлеуметтік  филосо-
фиялық талдау). 
Профессор  кафедры  социальной  со-
циальной  политики  Академии  государ-
ственного управления при Президенте РК.
Доктор  философских  наук,  профес-
сор. 
Тема докторской диссертации: Осо-
бенности развития казахского менталите-
та в современных условиях. 
Professor of Social Policy Department  
of Public Administration Academy Under the 
President of the RK.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:
 Features of 
Kazakh mentality development in modern 
conditions. 
15.03.1968
+7 (727) 377 33 33 
+7 (701) 168 02 92 
+7 (775) 462 34 87 
karlygash_bm@mail.ru
БОРБАСОВА 
Қарлығаш 
Молдағалиқызы
БОРБАСОВА 
Карлыгаш 
Молдагалиевна
BORBASSOVA 
Karlygash 
Moldagalievna
16.12. 1957
+7 (717) 275-32-01  
+7 (701) 740 74 95
byrbaev @mail.ru
БӨРІБАЕВ  
Төлеуғали 
Қайыржанұлы
БУРБАЕВ  
Тулеугали 
Кайыржанович
BURBAYEV 
Tuleugali 
Kayyrzhanovich

35
35
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Абылай  хан  атындағы  Қазақ  халық-
аралық  қатынастар  және  әлем  тілдері 
университеті  халықаралық  қатынастар 
факультетінің профессоры.
Философия  ғылымдарының  докторы, 
профессор.
Докторлық диссертация тақырыбы:
 
Экономика  және  мемлекет  арақатынасын 
әлеуметтік-философиялық талдау.
Профессор  кафедры  международ-
ных  отношений  Казахского  университета 
международных  отношений  и  мировых 
языков имени Абылай хана. 
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:  Со-
циально-философский  анализ  сотноше-
ния экономики и государства.
Professor of International Relations 
Faculty of  Kazakh Ablai Khan University of 
International Relations and World Languages. 
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme of dissertation: Social philoso-
phically analysis co-relation of economy and 
states.
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясатта-
ну  және  дінтану  институтының  дінтану 
бөлімінің бас ғылыми қызметкері.                  
Философия  ғылымдарының  докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Әлеуметтік  гуманитарлы  пәндердің 
өзара өлшемділігі. 
Главный  научный  сотрудник  отдела 
религиоведения  Института  философии, 
политологии  и  религиоведения  КН  МОН 
РК.
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:  Со-
измеримость  в  социогуманитарной  дис-
циплинарности.
Head 
S
cientific 
Researcher of Religion 
Studies D
epartment of Institute for Philoso-
of Institute for Philoso
-
phy,  Political  Science  and  Religion  Studies 
of SC MES RK.
Doctor of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:  Commen-
surability in socio-humanitarian disciplinarity.
23.02.1946  
+7 (727) 292 03 08 
(215)
+7 (701) 284 12 71 
+7 (777) 356 69 69  
sagadi58@mail.ru
БӨЛЕКБАЕВ 
Сағади 
Байұзақұлы
БУЛЕКБАЕВ 
Сагади 
Байузакович
BULEKBAYEV 
Sagadi 
Baiuzakovich
21.05.1958
+7 (777) 270 07 21 
+7 (727) 393 31 72 
+7 (727) 272 59 10 
eem58@rambler.ru 
bee1958@rambler.ru
БУРОВА 
Елена 
Евгениевна
БУРОВА 
Елена 
Евгениевна
BUROVA 
Elena 
Evgenievna

36
36
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Д.  Серікбаев  атындағы  Шығыс  Қазақ-
стан мемлекеттік техникалық университет 
философия  мен  адам  дамуының  мәсе-
лелері кафедрасының профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Мәдениет  құбылысы  ретіндегі  білім 
берудің философиялық талдауы.
Профессор  кафедры  философии  и 
проблем  человеческого  развития  Восточ-
но-Казахстанского государственного техни-
ческого университета имени Д. Серикбаева.
Доктор философских наук, профессор.

Каталог: doc
doc -> «Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы» кмм ақпараттық–библиографиялық бөлімше
doc -> Анықтамалық библиографиялық аппаратының негізінде жүргізілді
doc -> Хабаршы вестник
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> №1 (16) 2010 Халел Досмұхамедов атындағы
doc -> Социально-экономическая история
doc -> ҚҰРметті конференция қонақтары мен қатысушылары!

жүктеу 2.55 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет