Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты қазақстандық философиядағы танымал тұЛҒаларжүктеу 2.55 Kb.
Pdf просмотр
бет2/19
Дата09.01.2017
өлшемі2.55 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Тема  докторской  диссертации:  На-
учно-техническая  революция  и  интерна-
ционализация  общественной  жизни  (со-
циально-философский анализ). 
Ученики: 4 доктора  и 20 кандидатов 
наук, 3 доктора философии (PhD).
ABSATTAROV
Raushanbek Burambayevich
Head  of 
Political  Science and Social 
and Philosophical Disciplines Department of 
Institute of a Magistracy and PhD of Doctoral 
Studies of the Abay Kazakh National 
Pedagogical University.
Corresponding  M
ember  of  NAS  RK, 
Doctor of Philosophical S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:  Scientific  and 
technical revolution and internationalization 
of public life (the social and philosophical 
analysis). 
Scientifical  school:
 4 doctors of 
science, 20 candidates of science, 3 PhD of 
doctors.
       
08.04.1941
+7 (727) 291 07 03 
+7 (701) 318 96 37  
absat41@mail.ru
•  Национальные  про-
цессы:  особенности  и 
проблемы.  –  Алматы: 
Ғылым, 1995.  – 248 с.
•  Әлеуметтану.  –  Ал-
маты, 2007. – 487 б.
•  Саясаттану  және 
оның  проблемалары.                
– Алматы, 2007. – 464 б.
* * *
•  Nacional’nye    pro-
cessy:  osobennosti  i 
problemy.  –  Almaty: 
Gylym, 1995. – 248 p.
•  Aleumettanu.  –  Al-
maty, 2007. – 487 p.
•  Sajasattanu  zhane 
onyn  problemalary.  –  Al-
maty, 2007. – 464 p.

16
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
ҚҰЛСАРИЕВА
Ақтолқын Тұрлыханқызы
Абай 
атындағы 
Қазақ 
ұлттық 
педагогикалық  университетінің  оқу  ісі 
жөніндегі проректоры.
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, фило-
софия ғылымдарының докторы, профес-
сор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Аударма өркениет феномені ретінде. 
Шәкірттері:  2  ғылым  кандидаты,                  
2 философия докторы (PhD). 
КУЛСАРИЕВА 
Актолкын Турлукановна
Проректор  по  учебной  работе  Казах-
ского  национального  педагогического 
университета имени Абая
Член-корреспондент  НАН  РК,  доктор 
философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:  Пе-
ревод как феномен цивилизации. 
Ученики: 2 кандидата наук, 2 доктор 
философии (PhD).
KULSARIYEVA 
Aktolkyn Turlukanovna
Vice Rector for Academic Affairs of Abai 
Kazakh National Pedagogical University.
Corresponding  M
ember  of    NAS  RK, 
Doctor of Philosophical S
ciences, Professor.
Theme of dissertation: 
Translation as 
a phenomenon of civilization. 
Scientifical  school:
 2 candidates of 
science, 2 PhD doctors. 
02.06.1969
+7 (727) 291 77 32 
+7 (701) 314 63 83
+7 (777) 657 92 37 
aktolkyn777@mail.ru
•  Перевод  как  фено-
мен диалога культур // 
Ученые  записки  Таври-
ческого  национального 
университета.    –  151–
153 с. 
• 
Аударма 
және 
өркениет  //  Моногра-
фия. – Шымкент: Нұрлы 
бейне, 2006. – 184 б.
•  The  openness  of  
Eurasian  civilization  for 
the  dialogue  //  Global 
science  communications. 
Cranendonck.  –  2010.                  
– № 4-8.
* * *
•  Perevod  kak  feno-
men  dialoga  kul’tur 
// 
Uchenye 
zapiski 
Tavricheskogo 
nacio-
nal’nogo 
universiteta.                   
– 151–153 p. 
•  Audarma  zhәne 
orkeniet  //  Monografija. 
– Shymkent: Nurly bejne, 
2006. – 184 p.
•  The  openness  of 
Eurasian  civilization  for 
the  dialogue  //  Global 
science  communications. 
Cranendonck.  –  2010.          
– № 4-8.

17
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
НҰРМАНБЕТОВА
Жамилә Нүсүпжанқызы
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінің бірінші проректоры.
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, фило-
софия ғылымдарының докторы, профес-
сор.
Докторлық диссертация тақырыбы: 
Жеке тұлғаны әлеуметтік-философиялық 
тұрғыдан талдау. 
Шәкірттері: 3 ғылым кандидаты.
НУРМАНБЕТОВА 
Джамиля Нусупжановна
Первый 
проректор 
Евразийско-
го  национального  университета  имени                      
Л.Н. Гумилева.
Член-корреспондент НАН РК, доктор 
философских наук, профессор.
Тема  докторской диссертации: Че-
ловеческая  индивидуальность  как  соци-
ально-философская проблема. 
Ученики: 3 кандидата наук.
NURMANBETOVA 
Dzhamilya Nusupzhanovna
First  Vise-Rector  of  L.N.  Gumilyov 
Eurasian National University. 
Corresponding  M
ember  of    NAS  RK, 
Doctor of Philosophical S
ciences, Professor.
Theme  of  dissertation:  Human 
Personality: social-philosophical analysis. 
Scientifical  school:  3  candidates  of 
science.
22.02.1964
+7 (717) 270 47 84 
+7 (717) 270 94 77 
+7 (701) 111 77 79
jamilya_nur@mail.ru 
jamilya_nur@enu.kz
•  Көркем  танымдағы 
шығармашылық әдістің 
рөлі.  –  Алматы,  1995.                
– 125 б.
•  Жеке  тұлға  (әлеу-
меттік-философиялық 
аспектілері). –  Алматы, 
1998. – 171 б. 
•  Ғылым  тарихы  мен 
философиясы. – Астана, 
2012. – 430 б.
* * *
•  Роль  творческого 
метода  в  художествен-
ном  познании.  –  Алма-
ты, 1995. – 125 с. 
• Человеческая инди-
видуальность (социаль-
но-философские  аспек-
ты).  –  Алматы,  1998. 
– 171 с. 
•    История  и  фило-
софия  науки.  –  Астана, 
2012. – 430 с.
* * *
•  Rol’  tvorcheskogo 
metoda  v  hudozhestven-
nom  poznanii.  –  Almaty, 
1995. – 125 p. 
• 
Chelovecheskaja 
individual’nost’  (social’-
no-filosofskie  aspekty).            
–  Almaty, 1998. – 71 p. 
•  Istorija  i  filosofija 
nauki.  –  Astana,  2012.                     
– 430 p.

18
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
СЕЙТАХМЕТОВА 
Наталья Львовна
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясаттану 
және  дінтану  институтының  бас  ғылыми 
қызметкері.
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, фило-
софия ғылымдарының докторы, профес-
сор.
Докторлық  диссертацияның  тақы-
рыбы:  Ортағасырлық  мұсылман  мәде-
ниетіндегі адам философиясы. 
Шәкірттері:  5 ғылым кандидатры.
СЕЙТАХМЕТОВА 
Наталья Львовна
Главный научный сотрудник Институ-
та философии, политологии и религиове-
дения КН МОН РК.
Член-корреспондент  НАН  РК,  доктор 
философских наук, профессор.
Тема докторской диссертации: Фи-
лософия человека в мусульманской куль-
туре средневековья.
Ученики: 5 кандидатов наук. 
SEYTAHMETOVA 
Nataliya L'vovna
Сhief 
S
cientific 
Researcher of Institute 
of Philosophy, Political Science and Religion 
Studies of SC MES RK. 
Corresponding  M
ember  of    NAS  RK, 
Doctor of Philosophical S
ciences, Professor.
Theme of  dissertation: 
Philosophy of 
the human in Muslim culture in the Middle 
Ages.2000.
Scientifical  school:
  5 candidates of 
science.
22.01.1962 
+7 (727) 272 58 06 
+7 (702) 244 41 62 
natalieseyt@mail.ru
•  Концепция  челове-
ка в духовных исканиях 
мусульманского средне-
вековья. – 1999. – 228 с.
•  Философия  ислам-
ского 
образования: 
история  и  современ-
ность. – 2009. – 144 с.
• 
Мусульманская 
средневековая  филосо-
фия. – 2009.  – 228 с.
* * *
•  «Koncepcija  chelove-
ka  v  duhovnyh  iskanijah 
musul’manskogo  sred-
nevekov’ja».  –  1999.                       
– 228 p.
•  «Filosofija  islamsko-
go obrazovanija: istorija i 
sovremennost’».  –  2009. 
– 144 p.
• 
«Musul’manskaja 
srednevekovaja 
filoso-
fija». – 2009.  – 228 p.

19
ФИЛОСОФИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ 
ДОКТОРЛАРЫ
ДОКТОРА ФИЛОСОФСКИХ НАУК
DOCTORS 
OF PHILOSOPHICAL SCIENCES

20
20
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Д.А.  Қонаев  атындағы  көлік  және 
құқық  гуманитарлық  университетінің 
профессоры.
 
Философия ғылымдарының докторы.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:
 
Ислам мәдениеті аясындағы суфизм 
феноменологиясы
.
Профессор  гуманитарного  универси-
тета  транспорта  и  права  имени  Д.А.  Ку-
наева.
Доктор философских наук.
 
Тема  докторской  диссертации: 
Феноменология  суфизма  в  контексте 
исламской культуры

Professor of  D.A. Kunaev 
Humanit
arian 
University of Transport and Law. 
Doctor of Philosophical  Sciences. 
Theme of
  dissertation:
  
Pheno-
menology of sufism in the context of islamic 
culture.
ҚР  Президенті  мұрағатының  директо-
рының орынбасары.
Философия ғылымдарының докторы, 
доцент.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Қазақстан Республикасы жастарының 
идеялық-құндылықтық 
бағдарларына 
әлеуметтік-философиялық талдау. 
Заместитель  директора  Архива  Пре-
зидента РК.
Доктор философских наук, доцент.
Тема  докторской  диссертации:  Со-
циально-философский  анализ  идейно-
ценностных ориентаций молодежи Респу-
блики Казахстан. 
Deputy Director of President’s Archive 
of the RK.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:  Socio-
philosophical analysis of the ideological and 
value orientations of young people of the 
Republic of Kazakhstan. 
17.01.1956
+7 (701) 750 03 01
batima.abirova2707@
mail.ru
АБИРОВА 
Батима 
Исаханқызы
АБИРОВА 
Батима 
Исахановна
ABIROVA 
Batima 
Isakhanovna
17.09.1964
+7 (727) 264 58 02
+7 (727) 264 68 02
zeinabil@mail.ru
АЙДАРБЕКОВ 
Зейнәбіл 
Смайылханұлы
АЙДАРБЕКОВ 
Зейнабил 
Смаилханович
AYDARBEKOV  
Zeynabil 
Smailhanovich

21
21
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті философия кафедрасының 
профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Тұлға этикалық мәселе ретінде. 
Профессор  кафедры  философии 
Казахского  национального  университета  
имени аль-Фараби.
Доктор  философских  наук,  профес-
сор.
Тема докторской диссертации: Лич-
ность как этическая проблема. 
Professor of  Philosophy Department of 
A
l-Farabi Kazakh National University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme of dissertation: 
Personality as 
an ethical problem. 
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті философия кафедрасының 
профессоры,  Әл-Фараби  орталығының 
директоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Қазақ  философиясының  қалыптасу 
тарихы.
Профессор  кафедры  философии 
Казахского  национального  университета 
имени аль-Фараби, директор Центра аль-
Фараби. 
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:
 
История  становления  казахской  фило-
софии.
Professor of  Philosophy  Department 
of  A
l-Farabi  Kazakh  National  University, 
D
irector of Al-Farabi’s
 Research Center.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:  History  of  the 
foundation of Kazakh philosophy.
31.01.1935
+7 (777) 211 67 67
daria1998@mail.ru
АҚМАМБЕТОВ  
Ғалихан  
Ғаламғалиұлы
АКМАМБЕТОВ 
Галихан 
Галамгалиевич
AKMAMBETOV 
Galihan 
Galamgalievich
21.09.1948
+7 (727) 377 33 30
вн(1365) 
+7 (701) 744 12 80 
altaev_2007@mail.ru
АЛТАЕВ 
Жақыпбек 
Алтайұлы
АЛТАЕВ 
Жакыпбек 
Алтаевич
ALTAYEV 
Zhakypbek 
Altayevich

22
22
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
М.  Тынышбаев  атындағы  Қазақ  көлік 
және  коммуникациялар  академиясының 
профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақы-
рыбы:  Діни  жаңғыртылған  және  секуля-
ризацияланған  жағдайдағы  тұлғаның 
қалыптасуы  (теоретикалық  және    әдісте-
мелік аспект). 
Профессор  Казахской  Академии 
транспорта  и  коммуникаций  имени 
М.Тынышбаева.
Доктор философских наук, профессор.
Тема докторской диссертации: Фор-
мирование личности в обновляющейся ре-
лигиозной и секуляризованной среде (тео-
ретико-методологический аспект). 
Professor of M. Tynyshbaev Kazakh 
Academy of Transport and Communications.
Doctor of Philosophical S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:
 Formation 
of the person in the renewing of religious 
and secular environment (theoretical and 
methodological aspects). 
Павлодар мемлекеттік педагогикалық 
институтының  ректоры.
Философия ғылымдарының докторы.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Қоғамның  жүйелік  трансформаци-
ялану  тұжырымдамасының  әлеуметтік-
философиялық негіздері.
Ректор  Павлодарского  государствен-
ного педагогического института.
Доктор философских наук.
Тема  докторской  диссертации:  Со-
циально-философские  основания  кон-
цепции системной трансформации обще-
ства.
Rector of Pavlodar State Pedagogical 
Institute.
Doctor of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:  Social-
philosophical and Philosophical found 
ations of conception of society sistem 
transformation.
29.08.1935
+7 (727) 267 36 96 
+7 (777) 383 29 18 
artur_proff@mail.ru
АРТЕМЬЕВ 
Артур 
Игоревич
АРТЕМЬЕВ 
Артур 
Игоревич 
ARTEM’EV 
Artur 
Igorevich
18.11.1952
+7 (718) 255 24 76 
+7 (701) 544 52 06
arshabekovnr@ppi.kz
АРШАБЕКОВ 
Нұрғали 
Рахымғалиұлы
АРШАБЕКОВ 
Нургали 
Рахимгалиевич
ARSHABEKOV 
Nurgali 
Rakhimgaliyevich

23
23
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Абай 
атындағы 
Қазақ 
ұлттық 
педагогикалық университеті.
Философия ғылымдарының докторы.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Бейболмыс  ұғымының  тарихи-
философиялық  негіздері  және  оның 
танымдық маңызы.
Казахский национальный педагогиче-
ский университет имени Абая..
Доктор философских наук.
Тема  докторской  диссертации: 
Историко-философские  основы  небытия 
и его познавательное значение.
Abay Kazakh National Pedagogical 
 
University.
Doctor of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:  Historical  and 
philosophical  bases  of  concept  of  the  non-
existence and its informative value.
С. 
Бәйішев 
атындағы 
Ақтөбе 
университетінің президенті.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Билердің  әлеуметтік-философиялық 
көзқарастарындағы  жеке  тұлға,  қоғам 
және табиғат қарым-қатынасы.
Президент Актюбинского университе-
та имени С. Баишева.
Доктор  философских  наук,  профес-
сор.
Тема докторской диссертации: Вза-
имоотношения личности, общества и при-
роды в социально-философских взглядах 
биев.
President of S. Baishev Aktobe 
University. 
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:
 Relationship 
between  the  individual,  society  and  nature 
in the social and philosophical views of bies.
15.05.1971
+7 (701) 577 81 46
atash_berik@mail.ru
АТАШ 
Берік 
Мұратұлы
АТАШ 
Берик 
Муратулы
ATASH 
Berik 
Muratuly
15.01.1945
+7(713) 297 40 81 
+7 (713) 252 36 00 
+7 (701) 779 76 76 
edu_ausb@mail.ru
АХАН 
Бекежан 
Аханұлы
АХАН 
Бекежан 
Аханович
AKHAN 
Bekezhan 
Akhanovich

24
24
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
С.  Аманжолов  атындағы  Шығыс 
Қазақстан  мемлекеттік  университеті  фи-
лософия  және  әлеуметтік-саяси  теория-
лар кафедрасының профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Қазақ   этносының дәстүрлі мәдение-
тінің идентификациялық негіздері.
Профессор  кафедры  философии  и 
социально-политических  теории  Восточ-
но-Казахстанского  государственного  уни-
верситета имени С. Аманжолова.
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:
 
Идентификационные  основы  традицион-
ной культуры казахского этноса.
Professor of P
hilosophy, 
Social and Political 
Theories  Department of S. Amanzholov East 
Kazakhstan State University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor.
Theme    of  dissertation:  Identification 
basis of traditional culture of Kazakh ethnos.
М.В.  Ломоносов  атындағы  Мәскеу 
мемлекеттік университетінің қазақстандық 
филиалы директорының орынбасары.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Қазақтардың  әлем  бейнесіндегі  
музыканың  мәдени-философиялық  тал-
дауы.
Заместитель директора казахстанско-
го филиала Московского государственно-
го университета имени М.В. Ломоносова.
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:
 
Культурно-философский анализ музыки в 
картине мира казахов.
Deputy of Director of the Kazakhstan 
Branch of M.V. Lomonossov Moscow State 
University. 
Doctor of Philosophical S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:
 Cultural and 
philosophical analysis of music in Kazakh’s 
worldview.
16.07.1957
+7 (723) 254 01 63 
+7 (777) 742 01 14
АХМЕТЖАНОВА 
Күлзипаш 
Бекпауқызы
АХМЕТЖАНОВА 
Кульзипаш 
Бекпауовна
AKHMETZHANOVA 
Kulzipash 
Bekpauovna
11.01.1962
+7 (717) 235 19 57 
+7 (701) 910 88 62
АЯЗБЕКОВА 
Сабина 
Шарипқызы
АЯЗБЕКОВА 
Сабина 
Шариповна
AYAZBEKOVA 
Sabina 
Sharipovna

25
25
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті  философия  кафедрасының 
профессоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық    диссертация  тақыры-
бы: 
Мәдениет 
философиясындағы 
аксиологиялық дискурс. 
Профессор  кафедры  философии 
Казахского  национального  университета 
имени аль-Фараби.
Доктор философских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации: 
Аксиологический  дискурс  в  философии 
культуры.
Professor of Philosophy  Department of 
A
l-Farabi Kazakh National University. 
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Professor. 
Theme  of  dissertation:
 Axiological 
discourse in the philosophy of culture. 
 
С.  Сейфуллин  атындағы  Қазақ  агро-
техникалық  университеті  гуманитарлық 
зерттеулер  және  білім  беру  технология-
лары  ғылыми-зерттеу  орталығының  ди-
ректоры.
Философия ғылымдарының докторы, 
доцент.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Адам тұтас мәдениет жүйесінде.
Директор  научно-исследовательско-
го  центра  гуманитарных  исследований  и 
образовательных  технологий  Казахского 
агротехнического  университета  имени              
С. Сейфуллина. 
Доктор философских наук, доцент.
Тема  докторской  диссертации:  Че-
ловек в системе целостной культуры.
Director of Research Center of 
Humanitarian  Studies  and  Educational 
Technology of S. Seifullin Kazakh Agro 
Technical University.
Doctor of Philosophical 
S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:  Human  being 
in a system of integral culture.
1.04.1960 
+7 (727) 377 33 31 
(1365)
+7 (775) 228 69 56 
+7 (701) 736 79 87
g.kanaievna@mail.ru 
ӘБДІҒАЛИЕВА 
Гүлжан 
Қанайқызы
АБДИГАЛИЕВА 
Гульжан 
Канаевна
ABDIGALIEVA 
Gulzhan 
Kanaevna 
19.11.1968
+7 (717) 238 40 01 
+7 (701) 773 63 37 
abdinaa@mail.ru
ӘБДИНА 
Айнұр 
Қанапияқызы
АБДИНА 
Айнур 
Канапияновна
ABDINA 
Ainur Kanapiyanovna

26
26
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясаттану 
және  дінтану  институты  философия 
бөлімінің бас ғылыми қызметкері.
Философия ғылымдарының докторы, 
профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Субъект  диалектикасы  және  тұлға-
ның тарихи қалыптасуы
.
Главный  научный  сотрудник  отдела 
философии 
Института 
философии, 
политологии и религиоведения КН МОН РК.
Доктор философских наук, профессор.

Каталог: doc
doc -> «Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы» кмм ақпараттық–библиографиялық бөлімше
doc -> Анықтамалық библиографиялық аппаратының негізінде жүргізілді
doc -> Хабаршы вестник
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> №1 (16) 2010 Халел Досмұхамедов атындағы
doc -> Социально-экономическая история
doc -> ҚҰРметті конференция қонақтары мен қатысушылары!

жүктеу 2.55 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет