Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты қазақстандық философиядағы танымал тұЛҒаларжүктеу 2.55 Kb.
Pdf просмотр
бет18/19
Дата09.01.2017
өлшемі2.55 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Критика современных буржуазных концеп-
ций взаимодействия национальных культур 
(на примере концепций аккультурации).
Deputy to the President for Corporate 
Development, Director of the Department of 
Corporate Development of KIMEP University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:
 Critics of 
modern bourgeois theories  of ethnic cultures` 
interaction ( based on the theory and practice 
of acculturation).
27.12.1971
+7 (726) 242 65 71
+7(700) 446 58 75
+7 (775) 795 64 95
СПАНОВ 
Мейірхан 
Жантайұлы
СПАНОВ 
Мейірхан 
Жантаевич
SPANOV 
Meiirkhan 
Zhantaevich
10.07.1957
+7 (727) 270 42 26 
+7 (701) 380 40 07
Suzhikova@yahoo.com
СУЖИКОВА 
Балжан 
Маратқызы
СУЖИКОВА 
Балжан 
Маратовна
SUZHIKOVA 
Balzhan 
Maratovna

174
174
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
М. 
Әуезов 
атындағы 
Оңтүстiк 
Қазақстан мемлекеттiк  университеті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент. 
Кандидаттық    диссертация  тақы-
рыбы:  Қазақ  кеңес  әдебиетінің  қалып-
тасуындағы эстетикалық мәселелер.
Южно-Казахстанский  государствен-
ный университет имени М. Ауезова.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской    диссертации: 
Эстетические проблемы становления ка-
захской советской литературы.
M. Auezov South Kazakhstan State 
University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation: 
The aesthetic 
problems of the Kazakh Soviet literature.
С.  Бәйешев  атындағы  Ақтөбе 
университеті 
әлеуметтік-гуманитарлық 
пәндер кафедрасының  доценті. 
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы: Ғылымның тарихи бастамасының 
мәселелері (философиялық талдау).
Доцент  кафедры  социально-гумани-
тарных  наук  Актюбинского  университета 
имени С. Баишева.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Проблемы  исторического  начала  науки: 
философский анализ. 
A
ssociate 
Professor 
of 
Social-
Humanitarian  Department  of  S.  Baishev  
Aktobe University.
Candidate of  Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme of dissertation: 
 The problems 
of the historical beginning of science: a 
philosophical analysis. 
14.10.1954
+7 (725) 230 02 51
+7 (701) 292 08 67 
angata.59@ mail.ru
СҮЛЕЙМЕНОВ 
Тілеу 
Аманғалиұлы
СУЛЕЙМЕНОВ 
Тлеу 
Амангалиевич
SULEIMENOV 
Tleu 
Amangalievich
29.06.1973
+7 (701) 483 15 68 
aigerim_kz.kz@mail.ru
СҮЛЕЙМЕНОВА 
Эльвира 
Батырбекқызы
СУЛЕЙМЕНОВА 
Эльвира 
Батырбековна
SULEYMENOVA 
Elvira 
Batyrbekovna

175
175
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Т. 
Рысқұлов 
атындағы 
Қазақ  
экономикалық  унивеситеті  философия 
және тарих кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық    диссертация  тақы-
рыбы: 
Әлеуметтік 
шығармашылық    
қоғамдық дамудың факторы ретінде.
Доцент кафедры философии и исто-
рии Казахского экономического универси-
тета имени Т. Рыскулова.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской    диссертации: 
Социальное творчество как фактор обще-
ственного развития.
Associate Professor of Philosophy and 
History  Department  T.  Ruskulov  Kazakh 
Economic University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme of dissertation: 
Social creation 
as factor of social developing.
Инновациялық 
Еуразия 
универ-
ситетінің профессоры.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: 
Материалистік 
диалектикадағы 
нақты тарихилық ұғымы.
Профессор Инновационного Евразий-
ского университета.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Понятие  конкретного  историзма  в  мате-
риалистической диалектике.
Professor of Innovative University of 
Eurasia.            
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation:
 The concept of 
specific historism dialectic materialism.
15.01.1957
+7 (727) 377 11 51 
+7 (705) 191 21 04
sybanbaev_k@mail.ru
СЫБАНБАЕВ 
Қалмұрат 
Үсенұлы
СЫБАНБАЕВ 
Калмурат
Усенович
SYBANBAYEV 
Kalmurat 
Usenovich
14.10.1949 
+7 (718) 234 04 64 
(вн. 142)
СЫЗДЫҚОВА 
Дәметай 
Темірболатқызы
СЫЗДЫКОВА 
Даметай 
Темербулатовна
SYZDYKOVA 
Dametay 
Temerbulatovna

176
176
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Д.  Серікбаев  атындағы  Шығыс 
Қазақстан 
мемлекеттік 
техникалық 
университеті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, профессор.
Кандидаттық  диссертация тақыры-
бы:  Еңбекке  коммунисттік  қатынасты 
қалыптастырудағы  субъективті  фактор 
рөлінің өсуі.
Восточно-Казахстанский  государст-
венный  технический  университет  имени 
Д. Серикбаева. 
Кандидат философских наук, профессор.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Возрастание  роли  субъективного  факто-
ра  в  формировании  коммунистического 
отношениия к труду.
D. Serikbayev East Kazakhstan State 
Technical University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation: 
The growth 
of subjective factor’s role in foundation of 
communist relation to labour.
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті  арабистика  және  иранисти-
ка кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Ортағасырлық  Қазақстандағы 
сопылықтың  дамуының  ерекшеліктері 
және идеялық қайнар көздері.
Доцент кафедры арабистики и ирани-
стики  Казахского  национального  универ-
ситета имени аль-Фараби.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Идейные истоки и особенности развития 
суфизма в средневековом Казахстане.
Assosiate Professor of Arabic Studies 
and Iranian Studies Department of Al-Farabi 
Kazakh National University. 
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Assosiate Professor.
Theme of dissertation: 
The conceptual 
origins and characteristics of the development 
of Sufism in medieval Kazakhstan.
28.03.1939
+7 (723) 254 08 11 
+7 (705) 530 16 36
Eleonora193967@
mail.ru 
СТОЛЯРОВА 
Лилия 
Викторовна
СТОЛЯРОВА 
Лилия 
Викторовна
STOLYAROVA 
Liliya 
Victorovna
01.03.1941 
+7 (727) 243 83 54
ТАДЖИКОВА 
Клара 
Хажимовна
ТАДЖИКОВА 
Клара 
Хажимовна
TADZHIKOVA 
Klara 
Hakimovna

177
177
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Х.  Досмұхамедов  атындағы  Атырау 
мемлекеттік  университеті  дене  тәрбиесі 
кафедрасының аға оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Спорттың ұлттық идеяны қалыптасты-
рушылық қызметі.
Старший  преподаватель  кафедры 
физического воспитания Атырауского го-
сударственного  университета  им.  Х.  До-
смухамедова.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Функция  спорта  в  формировании  нацио-
нальной идеи.
Senior Lecturer of Physical Training 
Department  of  H.  Dosmuhamedov  Atyrau 
State University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation:
 Sport’s function 
in formation of national idea.
М. 
Әуезов 
атындағы 
Оңтүстiк 
Қазақстан мемлекеттiк  университеті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Қазақстанның  ірі  өндіріс  орталықта-
рында  жұмысшы  таптардың  ұлттық  от-
рядтарын қалыптастыру.
Южно-Казахстанский  государствен-
ный университет имени М. Ауезова.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Формирование  национальных  отрядов 
рабочего  класса  в  крупных  центрах  про-
мышленности Казахстана
M. Auezov South Kazakhstan State 
University.  
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme of dissertation: 
The formation 
of the national contingents of the working 
class in the major centers of Kazakhstan 
industry.
02.05.1973
+7 (701) 659 59 15 
dimash_1973@mail.ru
ТАҢЖАРОВ 
Мейрамбек 
Итемгенұлы 
ТАНЖАРОВ 
Мейрамбек 
Итемгенович
TANZHAROV 
Meirambek 
Itemgenovich
15.01.1951
+7 (725) 230 02 51 
+7 (701) 762 87 21  
mira_tau@ mail.ru
ТАУБАЕВА 
Мираш 
Емешқызы
ТАУБАЕВА 
Мираш 
Емешевна
TAUBAEVA 
Mirash 
Emeshevna

178
178
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Қ.И.  Сәтбаев  атындағы  Қазақ  ұлттық 
техникалық университеті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Ибн  Сина  шығармашылығындағы 
әлеуметтік философиялық мәселелер.
Казахский национальный технический 
университет имени К.И. Сатпаева.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Социально-философские  проблемы  в 
творчестве Ибн Сины.
K.I. Satbayev Kazakh National Technical 
University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Social 
philosophical problems in Ibn Sina’ creativity.
Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия 
ұлттық университетінің доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент. 
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Л.И.  Мечниковтың  философиялық-
тарихи тұжырымдамасы.
Доцент  Евразийского  национального 
университета им. Л.Н. Гумилева.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Философско-историческая 
концепция 
Л.И. Мечникова.
Associate Professor of L.N. Gumilyov 
Eurasian National University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Assosiate Professor.
Theme of dissertation: 
L.I. Mechnikov’s 
philosophical-historical conception
.
11.04.1979 
+7 (701) 761 97 67 
+7 (777) 007 10 60 
anyuka_79@mail.ru
ТОҚСАМБАЕВА  
Айнұр  
Өртембайқызы
ТОКСАМБАЕВА 
Айнур 
Ортембаевна
TOKSAMBAEVA  
Ainur  
Ortembaevna
17.02.1961
+7 (717) 270 95 00 
+7 (701) 417 56 52 
dametken-kaz@mail.ru
ТОЛҒАМБАЕВА
Дәметкен 
Тұрлыбайқызы
ТОЛГАМБАЕВА 
Даметкен 
Турлыбаевна
TOLGAMBAYEVA 
Dametken 
Turlibayevna

179
179
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Қазақ  мемлекеттік  қыздар  педагоги-
калық  университеті  қоғамдық-гуманитар-
лық 
пәндер 
кафедрасының 
аға 
оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандида-
ты,  доцент. 
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Асан Қайғының дүниеге көзқарасы.
Старший  преподаватель  кафедры 
общественно-гуманитарных  дисциплин 
Казахского  государственного  женского 
педагогического университета.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Мировоззрение Асана Кайгы.
Senior Lecturer of Social and 
Humanitarian  Subjects  Department  of  
Kazakh State Women’s Pedagogical 
University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Assosiate Professor.
Theme of dissertation:
 Assan Kaigy’s 
worldview.
Қазақ  радиосы  директорының  орын-
басары.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Қазақстандағы  ұлттық  идеяның 
рухани-адамгершілік  негіздері  (әлеумет-
тік-философиялық талдау).
Заместитель  директора  Казахского 
радио.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Духовно-нравственные  основания наци-
ональной идеи в Казахстане.
Deputy of Director of Kazakh Radio.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:  The  spiritual- 
moral bases of  national idea in Kazakhstan.
17.07.1943
+7 (727) 252 24 32  
+7 (701) 245 89 35
ТОЛЫСБАЙ 
Кенжалы 
ТОЛЫСБАЙ 
Кенжалы
TOLYSBAI 
Kenzhaly
05.02.1974
+7 (717) 255 33 46 
+7 (777) 555 50 01 
+7 (707) 834 78 71 
tolepbergen74@mail.ru
ТӨЛЕПБЕРГЕН 
Болатбек 
Көрпебайұлы
ТОЛЕПБЕРГЕН 
Болатбек 
Корпебаевич
TOLEPBERGEN 
Bolatbek 
Korpebaiuli

180
180
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Халықаралық ақпараттық технология-
лар университеті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Әлеуметтік  болмыстағы  адам 
тұтастығының онтологиясы. 
Международный  университет  инфор-
мационных технологий.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Онтология целостности человека в соци-
альной реальности. 
International Information Technologies 
University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Assosiate Professor.
Theme  of  dissertation:
 Ontology of 
Human Integrity in Social Reality. 
Халықаралық 
бизнес 
академия-
сы  Мемлекеттік  және  қоғамдық  саясат 
мектебінің  сараптамалық  орталығының 
жетекшісі.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, профессор.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы: 
Социализмнің 
жаңғыртылу 
жағдайында қоғамдық дамудың мәні мен 
қағидаттары. 
Руководитель Аналитического центра 
Школы государственной и общественной 
политики Международной академии биз-
неса.
Кандидат философских наук, профессор.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Сущность  и  основные  закономерности 
общественного прогресса в условиях об-
новления социализма. 
Head  of  the  Analytical  Center  of  the 
School of Public and Social Policy of 
International Academy of business.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation: 
The essence 
and the basic laws of social progress in a 
renewal of socialism. 
27.05.1982
+7 (707) 839 82 50 
asyl82@mail.ru
ТӨЛЕУБЕКОВ 
Асыл 
Серікұлы
ТУЛЕУБЕКОВ 
Асыл 
Серикович
TULEUBEKOV 
Assyl 
Serikovich
18.08.1961 
+7 (727) 302 21 39
+7 (701) 388 70 77 
tukesh1@yandex.ru
ТӨЛЕШОВ 
Уәлихан 
Өтебалыұлы
ТУЛЕШОВ 
Валихан 
Утебалыулы
TULESHOV 
Valikhan 
Utebalyuly

181
181
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Оңтүстiк Қазақстан мемлекеттiк  фар-
мацевтика академиясы қоғамдық пәндер 
кафедрасы. 
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент. 
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Жүсіп  Баласағұнның  әлеуметтік  фи-
лософиясы.
Кафедра  общественных  дисциплин 
Южно-Казахстанской 
государственной 
фармацевтической академии.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Социальная философия Юсуфа Баласа-
гуни.
Social Subjects Department of South 
Kazakhstan State University of pharmacy. 
Candidate of Philosophical S
ciences, 
Assosiate Professor.
Theme  of  dissertation: 
Social 
philosophy of Yusuf  Balasaguny.
Оңтүстiк 
Қазақстан 
мемлекеттiк 
педагогикалық 
институты 
қоғамдық 
ғылымдар кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент. 
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Ғылыми  дүниетаным  және  оның  
шығармашылық интеллегенцияның ойлау 
тәсілінің қалыптасуына әсері. 
Доцент  кафедры  общественных  дис-
циплин  Южно-Казахстанского  Государ-
ственного педагогического института.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Научное мировоззрение и его влияние на 
формирование  стиля  мышления  творче-
ской интеллигенции.
Assosiate Professor of Social Sciences 
Department of South Kazakhstan State 
Pedagogical institute.
C
andidate  of  Philosophical  Sciences, 
Assosiate Professor.
Theme  of  dissertation:  The  scientific 
worldview  and  its  influence  on  the  thinking 
style of creative intellectuals.
02.09.1965 
+7 (725) 240 82 22
+7 (701) 738 64 47   
turebaev.65@mail.ru
ТӨРЕБАЕВ 
Омарқұл 
Әкімбайұлы
ТУРЕБАЕВ 
Омаркул 
Акимбаевич
TUREBAEV 
Omarkul 
Akimbaevich
01.05.1950 
+7 (725) 222 38 30
+7 (701) 716 79 85
shm-abike@mail.ru
ТҰРАШБЕКОВ 
Әбдіжаппар 
Құрбанұлы
ТУРАШБЕКОВ 
Абдижаппар 
Курбанович
TURASHBEKOV 
Abdizyappar 
Kurbanovich

182
182
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Қ.А.  Яcсауи  атындағы  Халықаралық 
Қазақ-Түрік  университеті  философия 
кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Ж.  Баласағұнның  философиялық 
көзқарасындағы таным мәселесі.
Доцент  кафедры философии Между-
народного  Казахско-Турецкого  универси-
тета имени Х.А. Ясави
Кандидат философских наук, доцент
Тема  кандидатской  диссертации: 
Проблема познания  в философском ми-
ровоззрении Ж. Баласагуни.
Associate Professor of Philosophy 
Department  of  H.A.  Yassawi  International 
Kazakh-Turkish State University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Assosiate Professor.
Theme of dissertation: 
The problem of 
knowledge in philosophical worldviews Zh. 
Balasaguni.
М.  Әуезов  атындағы  Оңтүстік  Қазақ-
стан мемлекеттік университеті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты. 
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  М.  Жұмабаев  шығармашылығын-
дағы  тарихи таным мәселелері.  
Южно-Казахстанский  государствен-
ный университет имени М. Ауезова.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Проблемы  исторического  познания  в 
творчестве Магжана Жумабаева. 
M. Auezov South Kazakhstan State 
University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 The problems 
of historical knowledge in the Magzhan 
Zhumabaev’s creativity.
19.06.1975
+7 (725) 337 72 35
+7 (725) 333 21 67 
Shadinova.G@mail.ru
ШАДИНОВА 
Гульзира 
Абиласановна
ШАДИНОВА 
Гульзира 
Абиласановна
SHADINOVA 
Gulzira 
Abilasanovna
09.12.1975
+7 (725) 230 02 51 
+7 (702) 639 98 88
ШАЛДАРБЕКОВА 
Айша 
Бақташқызы
ШАЛДАРБЕКОВА 
Айша 
Бақташқызы
SHALDARBEKOVA 
Aysha 
Baktashovna

183
183
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Алматы  энергетика  және  байла-
ныс  университеті  әлеуметтік  пәндер 
кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Кеңес  үкіметі  кезеңіндегі  өмір  сүру 
үлгісінің  ұлттық  және  ұлтаралық  диалек-
тикасы.
Доцент кафедры социогуманитарных 
дисциплин  Алматинского  университета 
энергетики и связи
Кандидат философских наук, доцент

Каталог: doc
doc -> «Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы» кмм ақпараттық–библиографиялық бөлімше
doc -> Анықтамалық библиографиялық аппаратының негізінде жүргізілді
doc -> Хабаршы вестник
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> №1 (16) 2010 Халел Досмұхамедов атындағы
doc -> Социально-экономическая история
doc -> ҚҰРметті конференция қонақтары мен қатысушылары!

жүктеу 2.55 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет