Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты қазақстандық философиядағы танымал тұЛҒаларжүктеу 2.55 Kb.
Pdf просмотр
бет17/19
Дата09.01.2017
өлшемі2.55 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Тема  кандидатской  диссертации:  
Историко-философская сущность казахских 
пословиц и поговорок.
Head of Philosophy and Political Science 
Department of I. Zhansugurov Zhetisu State 
University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:  Historical 
and Philosophical essense of the Kazakh’ 
proverbs and sayings.
Абылай  хан  атындағы  Қазақ  халық-
аралық  қатынастар  және  әлем  тілдері 
университеті  халықаралық  қатынастар 
кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Орхон-Енисей  жазба    ескерткіш-
теріндегі түркілік дүниетанымның рәміздік 
негіздері.
Доцент  кафедры  международных  от-
ношений Казахского университета между-
народных  отношений  и  мировых  языков 
имени Абылай хана.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Символические  основы  тюркского  миро-
воззрения в Орхоно-Енисейских письмен-
ных памятниках.
Associate Professor of International 
Relations department of AblaiKhan Kazakh 
University of International Relations and 
World Languages.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation: 
Symbolic basis 
of  turkic  world-outlook  in  Orchon-Yenyssey 
manuscripts.
15.06.1980
+7 (728) 221 22 23 
+7 (702) 911 55 25 
rysbekov1980@mail.ru
РЫСБЕКОВ 
Қадыр 
Қойшыбекұлы
РЫСБЕКОВ 
Кадыр 
Койшыбекович
RYSBEKOV 
Kadyr 
Koishybekovich 
20.01.1980
+7 (727) 292 03 08
РЫСКИЕВА 
Айымжан 
Әбуқызы
РЫСКИЕВА 
Айымжан 
Абукызы
RYSKIYEVA 
Aiymzhan 
Abukyzy

165
165
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Павлодар мемлекеттік педагогикалық 
институтының профессоры.          
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  В.Я.  Брюсованың  эстетикасындағы 
көркем танымының ерекшелігі.
Профессор  Павлодарского  государ-
ственного педагогического института. 
Кандидат философских наук, доцент. 
Тема  кандидатской  диссертации: 
Специфика  художественного  познания  в 
эстетике В.Я. Брюсова.
                  
   
Professor of Pavlodar State Pedagogical 
Institute.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:  Specificity  of 
the artistic knowledge in the aesthetics of 
V.J. Bryusov.
Қ.А.  Ясауи  атындағы  Халықаралық 
Қазақ-Түрік университетінің оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент. 
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Махмұд  Қашқари  мұрасындағы 
«Адам-Әлем» қатынасы мәселесі.
Преподаватель  Международного  Ка-
захско-Турецкого  университета  имени 
Х.А. Ясави.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:  
Проблема соотношения «Человек-Мир» в 
наследии Махмуда Кашгари. 
Lecturer  of  H.A.  Yasavi  International 
Kazakh-Turkish University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme of dissertation: 
The problem of 
correlation «Man for Peace» in the legacy of 
Mahmoud Kashkari.
15.09.1937
+7 (718) 265 16 29
РОГОВА 
Людмила 
Ивановна
РОГОВА 
Людмила 
Ивановна
ROGOVA 
Ludmila 
Ivanovna 
01.02.1975
+7 (771) 307 05 41    
Begzat-7@ mail.ru 
САДУОВ 
Бекзат 
Нұралыұлы
САДУОВ 
Бекзат 
Нуралиевич 
SADUOV 
Bekzat 
Nuralievich

166
166
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
ҚР  Президенті  жанындағы  мемле-
кеттік  басқару  академиясы  Мемлекеттік 
саясаттың  ұлттық  мектебі  институты 
әлеуметтік  философия  кафедрасының 
доценті.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Әбу Хамид әл-Ғазалидің адамгершілік 
ілімін тарихи-философия-лық талдау.
Доцент кафедры социальной филосо-
фии Института национальной школы госу-
дарственной политики Академии государ-
ственного управления при Президенте РК.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской    диссертации: 
Историко-философский  анализ  учения  о 
нравственности Абу Хамида аль-Газали.
Associate Professor of Social Philosophy 
Department of Institute of National School 
of a State Policy of Public Administration 
Academy under the President of the RK. 
Candidate  of  Philosophical Sciences.
Theme of dissertation: The Abu Hamid 
al-Gazali’s  historical  and  philosophical 
analysis of the doctrine about morals.
Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еура-
зия  ұлттық  университеті  философия 
кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент. 
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Дәстүрлі  және  индустриалды 
қоғамдардағы 
техника: 
әлеуметтік- 
философиялық талдау.
Доцент  кафедры  философии  Евра-
зийского  национального  университета 
имени Л.Н. Гумилева.
Кандидат философских наук, доцент. 
Тема  кандидатской  диссертации: 
Техника  в  традиционном  и  индустриаль-
ном обществах: социально-философский 
анализ.
                             
Associate Professor of Philosophy 
Department of L.N. Gumilyov Eurasian 
National University.
Candidate of Philosophical Sciences. 
Theme  of  dissertation: 
Technology in 
the traditional and industrial societies: the 
social-philosophical analysis.
24.07.1974 
+7 (775) 415 25 25
abu_tasnim@mail.ru
САНДЫБАЕВ 
Жалғас 
Садуахасұлы
САНДЫБАЕВ 
Жалгас 
Садуахасович
SANDYBAEV 
Zhalgas 
Saduahasovich
27.08.1966 
+7 (701) 171 40 30 
sandybaeva@mail.ru
САНДЫБАЕВА 
Ұлболсын 
Майтанқызы
САНДЫБАЕВА 
Улболсын 
Майтановна 
SANDYBAYEVA 
Ulbolsyn 
Maytanovna

167
167
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
«Қазақфильм» 
АҚ 
драматургы, 
шығармашылық киноның редакторы.
Философия ғылымдарының кандида-
ты. ҚР Еңбек сіңірген қайраткері.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Қазіргі  заман  мәдениетіндегі 
коммуникативті  тәжірибе:  әлеуметтік-
философиялық талдау.
Редактор художественного кино, дра-
матург АО «Казахфильм». 
Кандидат  философских  наук.  Заслу-
женный деятель РК.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Коммуникативные  практики  в  современ-
ной  культуре:  социально-философский 
анализ.
Editor  of  Art  Films,  Playwright  of    the 
JSC «Kazakhfilm». 
Candidate of Philosophical  Sciences. 
The Honorary Figure of the RK.
Theme of dissertation:
 Communication 
practices in contemporary culture: the social-
philosophical analysis.
С.  Сейфуллин  атындағы  Қазақ 
агротехникалық  университетінің  филосо-
фия кафедрасы.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Қазақ  Даласының  өркениетіндегі 
әлеуметтік  кеңістік  пен  уақыттың  өзіндік 
ерекшелігі.
Кафедра  философии  Казахского 
агротехнического университета имени С. 
Сейфуллина.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Специфика  социального  пространства  и 
времени в кочевой степной цивилизации.
Department of Philosophy of S. Seifullin 
Kazakh Agrotechnical University.
Candidate of  Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation: 
Social space 
and  time  specifics  in  nomadic  steppe 
civilization.
27.01.1951
+7 (771) 301 55 78
nurlan_sanjar@mail.ru 
САНЖАР 
Нұрлан 
Санжарұлы
САНЖАР 
Нурлан 
Санжарулы
SANZHAR 
Nurlan 
Sanzharuli
08.03.1980 
+7 (717) 250 68 98 
+7 (701) 941 60 04                               
s.sairash@mail.ru
САПАРҒАЛИЕВА 
Сайраш 
Жұмағажықызы
САПАРГАЛИЕВА 
Сайраш 
Жумагажиевна
SAPARGALIYEVA 
Sairash 
Zhumagazhievna
 

168
168
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Батыс  Қазақстан  инженерлік-гуманитар-
лық университетінің  «Еуразия» тілдер  және 
менеджмент  институтының    әлеуметтік-гума-
нитарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық  диссертация  тақыры-
бы:  ХХ  ғасыр  батыс,  қазақ  және  қырғыз 
әдебиетіндегі  аңыздық  шығармашылықты 
мәдени-философиялық талдау. 
Заведующая  кафедрой  социально-гума-
нитарных дисциплин Западно-Казахстанского 
института  языков  и  менеджмента  «Евразия» 
Западно-Казахстанского  инженерно-техноло-
гического университета. 
Кандидат философских наук 
Тема  кандидатской  диссертации: 
Культурно-философский  анализ  мифотвор-
чества  в  западной,  казахской  и  киргизской 
литературе ХХ века.
Head  of  Social-Humanitarian  Disciplines 
Department of Management and Languages 
Institute  «Eurasia»  of  West-Kazakhstan 
Engineering-Technology University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:  Cultural-philo-
sophical analysis of mythopoerty in foreign 
Kazakh and Kyrgyz literature of the XX century. 
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясаттану 
және  дінтану  институтының  философия 
бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері.
Философиялық  ғылымдарының  кан-
дидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Адам  экологиясы  құрылуының 
философиялық талдауы.
Ведущий  научный  сотрудник  отдела 
философии  Института  философии,  по-
литологии и религиоведения КН МОН РК.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Философский анализ формирования эко-
логии человека.
Senior Scientific Researcher of Institute 
of P
hilosophy, 
Political Science and Religion 
Studies of SC MES RK.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme 
of 
dissertation: 
The 
philosophical analysis of formation of man’ 
ecology.
30.05.1975  
+7 (711) 251 09 22  
+7 (775) 570 47 87  
manifa.s@mail.ru
САРКУЛОВА 
Манифа 
Ставаловна
САРКУЛОВА 
Манифа 
Ставаловна
SARKULOVA 
Manifa 
Stavalovna
12.03.1959 
+7 (727) 272 59 10 
+7 (701) 710 14 42 
raush_sart@mail.ru
САРТАЕВА 
Раушан  
Сұлтанқызы 
САРТАЕВА 
Раушан 
Султановна 
SARTAYEVA  
Raushan  
Sultanovna  

169
169
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Құрманғазы  атындағы  Қазақ  ұлттық 
консерваториясы әлеуметтік-гуманитарлық 
пәндер кафедрасының профессоры.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Социалистік  бағыттағы  тұлға  және 
оның  рухани  әлемін  қалыптастырудағы 
өнердің рөлі.
Профессор  кафедры  социально-гума-
нитарных дисциплин Казахской националь-
ной консерватории имени Курмангазы.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Личность социалистического типа и роль 
искусства в формировании ее духовного 
мира.  
Professor 
of 
Social-Humanitarian 
Subjects Department of Kurmangazy 
Kazakh National Conservatory. 
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  disserrtation:
 The socialist 
type of person and the role of art in its 
spiritual world formation.
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемле-
кеттік университеті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Қазақ  интеллигенциясы  әлеуметтік-
мәдени феномен ретінде.
Актюбинский  государственный  уни-
верситет имени К. Жубанова.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Казахская интеллигенция как социально-
культурный феномен.
K. Zhubanov Aktobe State University.   
Candidate of  Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation: 
Kazakh 
intellectuals  as  a  social-cultural  phenome-
non.
1947
aktamar@list.ru 
САТЫБАЛДИНА 
Тамара 
Мухамедиярқызы
САТЫБАЛДИНА 
Тамара 
Мухамедьяровна
SATYBALDINA 
Tamara 
Muhamediyarovna
31.01.1982 
+7 (702) 351 83 97 
Umbethan@mail.ru
СӘРСЕМБИН 
Үмбетхан 
Қуандықұлы
САРСЕМБИН 
Умбетхан 
Куандыкович
SARSEMBIN 
Umbethan 
Kuandukovikh

170
170
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Қ.И.  Сәтбаев  атындағы  Қазақ  ұлттық 
техникалық университеті тәрбие жұмысы 
жөніндегі проректор.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Тәрбие мәдени феномен ретінде. 
Проректор по воспитательной работе 
Казахского  национального  технического 
университета имени К.И. Сатпаева.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Воспитание как феномен культуры. 
V
ice-rector  for  Student’s  Affairs  of 
K.I. Satpayev Kazakh National  Technical 
University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor. 
Theme  of  dissertation:
 Education as 
culture phenomenon. 
Қазақстан 
мұсылмандары 
діни 
басқармасы  діни  оқу-ағарту  бөлімінің 
меңгерушісі.
Философия ғылымдарының кандида-
ты. 
Кандидаттық  диссертация тақыры-
бы:  Исламдағы  сунна  ілімінің  мәдени-
тарихи орны.
Заведующий  учебно-просветитель-
ским отделом Духовного управления му-
сульман Казахстана.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской    диссертации: 
Культурно-историческая роль учения сун-
ны в исламе.
Head  of  Studying  and  Education 
Department of Spiritual Administration of 
Muslims of Kazakhstan. 
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Cultural and 
historical role of the teachings of the Sunnah 
in Islam.
09.05.1968 
+7 (727) 257 70 06 
+7 (701) 710 63 61 
sarsenbekova@ntu.kz
СӘРСЕНБЕКОВА
Гүлнар 
Әлібекқызы
САРСЕНБЕКОВА 
Гульнар 
Алибековна
SARSENBEKOVA 
Gulnar 
Alibekovna
24.08.1976
+7 (727) 397 63 97
+7 (701) 774 33 99 
ismail-seitbekov@
mail.ru  
СЕЙТБЕКОВ 
Смаил 
Сүйерқұлұлы
СЕЙТБЕКОВ 
Смаил 
Суйеркулулы
SEYTBEKOV 
Smail 
Suerkululy

171
171
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
С.  Аманжолов  атындағы  Шығыс 
Қазақстан  мемлекеттік  университеті  фи-
лософия  және  әлеуметтік-саяси  теория-
лар кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Мәдениет  тарихындағы  көне  түркі-
лердің дүние суреттемесі.
Доцент кафедры философии и соци-
ально-политических теорий Восточно-Ка-
захстанского государственного универси-
тета имени С. Аманжолова.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Древнетюркская картина мира в истории 
культуры.
Associate Professor of Philosophy 
and  Social-Political  Theories  Department 
of S. Amanzholov East Kazakhstan State 
University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation:
 Ancient Turkic 
picture of world in the history of culture.
Абылай  хан  атындағы    Қазақ  халық-
аралық  қатынастар  және  әлем  тілдері 
университеті  әлемдік  мәдениет  және 
өркениет кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:    Л.Н.  Гумилевтің  мәдениеттанулық 
тұжырымдамасы.
Доцент  кафедры  мировых  культур  и 
цивилизаций  Казахского  университета 
международных  отношений  и  мировых 
языков имени Абылай хана.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Культурологическая концепция Л.Н. Гуми-
лева.
Associate Professor of Kazakh Ablai 
khan  University of International Relations 
and World Languages.
Candidate  of  Philosophical  Sciences, 
Associate Professor.
Theme of dissertation:
 L.N. Gumilyov 
сultural conception.
16.04.1975 
+7 (723) 254 01 63 
+7 (777) 344 46 59 
dekan_fgup@mail.ru
СЕЙТЕМБЕТОВ 
Ермек 
Жәкенұлы
СЕЙТЕМБЕТОВ 
Ермек 
Жакенович
SEYTEMBETOV 
Ermek 
Zhakenovich
10.09.1979
+7 (727) 272 15 09 
+7 (701) 717 03 22 
serejkinaTV@inbox.ru
СЕРЕЖКИНА 
Татьяна 
Владимировна
СЕРЕЖКИНА 
Татьяна 
Владимировна
SEREZHKINA 
Tatyana 
Vladimirovna

172
172
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
ҚР  Дін  істері  агенттігінің  дін 
мәселелері    жөніндегі  ғылыми-зерттеу 
және  талдау  орталығының  бастығы,  бас 
ғылыми қызметкер.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Ф. Ницше философиясындағы зерде 
мәселесі. 
Начальник научно-исследовательско-
го и аналитического центра по вопросам 
религии Агентства РК по делам религий, 
главный научный сотрудник.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Проблема разума в философии Ф. Ницше.
Head of Scientific and Analytical Center 
of Religious Issues of the Agency of the 
RK  for  Religion  Affairs,  Senior  Scientific 
Researcher.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation:
 The problem of 
nous in Nietzsche’s philosophy. 
Павлодар мемлекеттік педагогикалық 
институты музыкалық білім беру теория-
сы мен әдістемесі кафедрасының доценті
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Қазақ  мәдениетіндегі  музыкалық 
шығармашылықты  әлеуметтік-филосо-
фиялық тұрғыдан талдау.
Доцент  кафедры  теории  и  методики 
музыкального  образования  Павлодар-
ского  государственного  педагогического 
института.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Социально-философский  анализ  музы-
кального творчества в казахской культуре.
Associate Professor  of Theory and 
Methods of Musical Education Department 
of Pavlodar State Pedagogical Institute.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:  The  socially-
philosophical analysis of musical creativity 
in the Kazakh culture.
04.09.1973
+7 (717) 274 09 12 
+7 (777) 585 92 74 
smagulove@mail.ru
СМАҒҰЛОВ 
Есбосын 
Меркешұлы
СМАГУЛОВ 
Есбосын 
Меркешевич 
SMAGULOV 
Yesbossyn 
Merkeshevich
18.07.1975
 +7 (718) 255 24 89 
+7 (718) 265 16 04 
+7 (777) 265 86 65  
gul-nina@yandex.ru
СМИРНОВА 
(ГУЛЯКИНА) 
Нина 
Евгеньевна
СМИРНОВА 
(ГУЛЯКИНА) 
Нина 
Евгеньевна
SMIRNOVA 
(GULYAKINA) 
Nina 
Evgenyevna

173
173
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
М.Х. 
Дулати 
атындағы 
Тараз 
мемлекеттік университеті философия және 
мәдениеттану кафедрасының меңгерушісі.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық  диссертация тақыры-
бы: Әл-Фарабидің мемлекет туралы ілімі.
Заведующий  кафедрой    философии 
и культурологии Таразского государствен-
ного университета имени М.Х. Дулати.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема    кандидатской    диссертации: 
Учение аль-Фараби о государстве.
H
ead of Philosophy and Cultural Studies 
Department of M.Kh. Dulati Taraz State 
University.
Candidate of Philosophical  S
ciences,, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:
 The doctrine 
about the state of аl-Farabi.
ҚМЭБИ университеті президентінің бір-
лескен даму бойынша орынбасары, депар-
тамент директоры.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Ұлттық  мәдениеттер  өзараәрекетте-
суінің  қазіргі  буржуазиялық  концеп-
цияларын 
сынау 
(аккультурация 
концепцияларының мысалында).
Заместитель  президента  Университе-
та  КИМЭП  по  корпоративному  развитию, 
директор  Департамента  корпоративного 
равития.
Кандидат философских наук, доцент.

Каталог: doc
doc -> «Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы» кмм ақпараттық–библиографиялық бөлімше
doc -> Анықтамалық библиографиялық аппаратының негізінде жүргізілді
doc -> Хабаршы вестник
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> №1 (16) 2010 Халел Досмұхамедов атындағы
doc -> Социально-экономическая история
doc -> ҚҰРметті конференция қонақтары мен қатысушылары!

жүктеу 2.55 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет