Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты қазақстандық философиядағы танымал тұЛҒалар


Тема  кандидатской    диссертациижүктеу 2.55 Kb.
Pdf просмотр
бет16/19
Дата09.01.2017
өлшемі2.55 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Тема  кандидатской    диссертации: 
Цивилизация:  традиции  и  преемствен-
ность.
Associate  Professor of Philosophy and 
Social-Political  Subjects  Department  of 
Taraz State Pedagogical Institute.
Candidate  of  Philosophical  Sciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:
 Civilization: 
tradition and succession.
М.  Сапарбаев  атындағы  Оңтүстік 
Қазақстан 
гуманитарлық 
институты 
гуманитарлық  пәндер  кафедрасының 
доценті. 
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Ескінің қалдықтары.
Доцент  кафедры  гуманитарных  дис-
циплин Южно-Казахстанского гуманитар-
ного института имени М. Сапарбаева.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Пережитки прошлого.
A
ssosiate  Professor  of  Humanitarian 
Subjects Department of M. Saparbayev 
South Kazakhstan 
H
umanitarian Institute.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme of dissertation:
 The remnants 
of the past.
22.10.1979
+7 (726) 243 58 06
+7 (701) 993 68 34  
g.nuradin@mail.ru
НҰРАДИН 
Гүлхан 
Болатқызы
НУРАДИН 
Гульхан 
Болатовна
NURADIN 
Gulhan 
Bolatovna
19.05.1940
+7 (701) 726 26 67
НҰРАХОВ 
Еркін 
Бейтұрсынұлы
НУРАХОВ 
Еркин 
Бейтурсынович
NURAKHOV 
Erkin 
Beitursynovich

155
155
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Қ.  Жұбанов  атындағы  Ақтөбе  мемле-
кеттік  университеті  саяси-  әлеуметтік 
пәндер кафедрасының меңгерушісі.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Қоғамның өзгеру аясындағы адамның 
тұлғалық дамуы.
Заведующий  кафедрой  социально-
политических  дисциплин  Актюбинского 
государственного университета имени К. 
Жубанова.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Личностное развитие человека в контек-
сте трансформации общества. 
Head  of  Political  and  Social  Subjects 
Department of K. Zhubanov Aktobe State 
University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 The personal 
development of the individual in the context 
of the transformation of society. 
ҚР  ІІМ    Алматы  академиясының 
әскери және кәсіби-тактикалық дайындық 
кафедрасының меңгерушісі.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:    Құқықтық  мәдениетті  қалыптас-
тырудың әлеуметтік және философиялық 
негіздемесі.
Начальник кафедры военной и такти-
ко-специальной  подготовки  Алматинской 
академии МВД РК.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Социально-философское  обоснование 
формирования правовой культуры.
Head  of  Military,  Tactical  and  Special 
Training Department of Almaty Academy of 
MIA. 
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:  Socio-
philosophical basis of legal culture formation.
09.07.1971
+7 (713) 257 14 67
  +7 (701) 238 14 68   
nurgaliev_ 71 @mail.ru
НҰРҒАЛИЕВ 
Нұрбек 
Абибуллаұлы
НУРГАЛИЕВ 
Нурбек 
Абибуллаевич
NURGALIEV 
Nurbek 
Abidullaevich
11.07.1964
+7 (727) 337 81 52
+7 (701) 131 31 44
НҰРШАЕВ 
Мейрамхан 
Дайрабайұлы
НУРШАЕВ 
Мейрамхан 
Дайрабаевич
NURSHAEV 
Meiramkhan 
Dayrabaevich

156
156
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университетi  философия  кафедрасының 
доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Ақыл-ой  М.К.  Мамардашвилидің 
философиялық  дүниетанымының  негізі 
ретінде.
Доцент  кафедры  философии  Казах-
ского национального университета имени 
аль-Фараби. 
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Мысль  как  основа  философских  воззре-
ний М.К. Мамардашвили.
 
Associate Professor of Philosophy 
Department  of  Al-Farabi  Kazakh  National 
University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Trought as 
base of philosophical views of M.K. Mamar-
dashvili.
С.  Аманжолов  атындағы  Шығыс 
Қазақстан  мемлекеттік  университеті  фи-
лософия  және  әлеуметтік-саяси  теория-
лар  кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: К. Маркс және Ф. Энгельс теориясы-
ның  қалыптасуы  мен  дамуы,  коммунистік 
партиялардың стратегиясы мен тактикасы.
Доцент  кафедры  философиии  и  со-
циально-политических  теорий  Восточно-
Казахстанского государственного универ-
ситета имени С. Аманжолова.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Создание и развитие К. Марксом и Ф. Эн-
гельсом теории, стратегии и тактики ком-
мунистических партий.
A
ssociate  Professor  of  Philosophy, 
Social  and  Political  Theories  of  S.  Aman-
zholov East Kazakhstan State University. 
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation: 
The creation 
and development of Marx and Engels theory, 
strategy and tactics of the Communist Party.
04.01.1967
+7 (727) 377 33 31 
+7 (701) 398 29 21  
aliya-nigmetova@
mail.ru
НЫҒМЕТОВА 
Әлия 
Темірланқызы
НИГМЕТОВА 
Алия 
Темирлановна
NIGMETOVA 
Alyia 
Temirlanovna
11.11.1939
Kaf_filos@vkgu. kz
ОДИНЦОВ 
Николай 
Павлович
ОДИНЦОВ
 Николай 
Павлович
ODINTSOV 
Nikolai 
Pavlovich

157
157
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
«Казахстанская 
правда» 
АҚ 
Басқармасының төрағасы.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық 
диссертацияның 
тақырыбы:  К. Маркс пен Ф. Энгельстің 
1848  жылғы  еуропалық  көтерілістерінің 
тәжірибесіне  сүйеніп  субъективті  фактор 
мәселелерін талдауы.
Председатель Правления АО «Казах-
станская правда».
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Разработка  К.  Марксом  и  Ф.  Энгельсом 
проблем субъективного фактора на опы-
те европейских революций 1848.
Chairman  of  JSC  «Kazahstanskaya 
P
ravda».
Candidate of  Philosophical Sciences.
Theme of dissertation: 
 Development 
of subjective factor problems by Karl Marx 
and Friedrich Engels on the practice of 
Europe revolutions in 1848. 
М.Х.  Дулати  атындағы  Тараз  мемле-
кеттік  университеті  философия  және 
мәдениеттану кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық    диссертация  тақы-
рыбы: 
Социалист-революцияшылдар 
партия теоретиктерінің тұлға жайлы кон-
цепциясы.
Доцент кафедры философии и куль-
турологии  Таразского  государственного 
университета имени М.Х. Дулати
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Концепция  личности  теоретиков  партии 
социалистов-революционеров.
Associate  Professor of Philosophy and 
Cultural Science D
epartment of  M.H. Dulati 
Taraz State University. 
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:
 The concept 
of  personality  theorists  of  the  Socialist-
Revolutionaries party.
27.04.1955
+7 (717) 232 17 29
astana@kazpravda.kz
ОМАРОВ 
Жанай 
Сейтжанұлы
ОМАРОВ 
Жанай 
Сейтжанович
OMAROV
 Janay 
Seitzhanovich
20.05.1958
+7 (726) 242 65 71 
+7 (701) 207 29 01 
e-mail:osaken@mail.ru
ОМАРОВ 
Сәкен 
Әлмағамбетұлы
ОМАРОВ 
Сакен 
Альмагамбетович
OMAROV 
Saken 
Almagambetovich

158
158
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Қорқыт  Ата  атындағы  Қызылорда 
мемлекеттік университеті философия және 
мәдениеттану кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Артта  қалған  халықтардың  саяси 
санасының қалыптасуы.
Доцент  кафедры философии и куль-
турологии  Государственного  университе-
та имени Коркыт Ата.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Формирование  политического  сознания 
ранее отсталых народов.
Associate Professor of Philosophy and 
Cultural Studies Department of Korkyt Ata 
Kizilorda State University. 
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 The formation 
of political consciousness of early backward 
peoples.
Қ.А.  Ясауи  атындағы  Халық-аралық 
Қазақ-Түрік 
университеті 
дайын-дық 
факультетінің деканы.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Қазақ  ағартуының  ұлттық  сананы 
қалыптастырудағы орны мен рөлі.
Декан  подготовительного  факультета 
Международного Казахско-Турецкого уни-
верситета имени  Х.А. Ясави
Кандидат философских наук
Тема  кандидатской  диссертации: 
Роль и место казахских просветителей в 
формировании  национального  самосо-
знания.
Dean  of  Preparing  Faculty  of  H.A. 
Yassavi 
International 
Kazakh-Turkish 
University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 The role and 
place of the Kazakh educators in shaping 
national identity.
05.09.1947
+7 (724) 226 26 00
ОМАРОВ 
Тоқшылық 
Қуанышұлы
ОМАРОВ 
Токшылык 
Куанышевич
OMAROV 
Tokshylyk  
Kuanyshevich
18.09.1956
+7 (701) 623 59 56
ОҢАЛБЕКОВ 
Әбдіманап 
Керімбекұлы
ОНАЛБЕКОВ
Абдиманап 
Керимбекович
ONALBEKOV 
Abdimanap 
Kerimbekovich

159
159
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Т.  Жүргенов  атындағы  Қазақ  ұлттық 
өнер академиясы бейнелеу өнерінің тарихы 
мен теориясы кафедрасының меңгерушісі. 
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық    диссертация  тақы-
рыбы: Қазақ суретшілері шығармашылы-
ғындағы  архетиптік  образ  бен  ұжымдық 
бейсана: мәдени-философиялық талдау.
 
Заведующая кафедрой истории и те-
ории  изобразительного  искусства  Казах-
ской  национальной  академии  искусств 
имени  Т. Жургенова.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской    диссертации: 
Архетипические  образы  и  коллективное 
бессознательное  в  изобразительном  ис-
кусстве  казахов:  культур-философский 
анализ.
Head of Art  History and Theory Depart-
ment of T. Zhurgenov Kazakh National Academy. 
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation: 
The archetypal 
images of the collective unconscious and 
in the visual arts Kazakhs cultures and 
philosophical analysis.
М. 
Әуезов 
атындағы 
Оңтүстiк 
Қазақстан  мемлекеттiк  университетінің 
аға оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Ғылыми-техникалық    про-
гресс  үдеуінде  бұқараның  әлеуметтік 
белсенділігінің рөлі.
Старший  преподаватель  Южно-Ка-
захстанского государственного универси-
тета имени М. Ауезова.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Роль социальной активности масс в уско-
рении НТП.
Senior Lecturer  of M. Auezov South 
Kazakhstan State University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation: 
The role of the 
social activity of the masses in accelerating 
scientific and technical progress.
04.05.1971
+7(701) 435 12 92 
kaldigulorapkulova@
rambler.ru
ОРАЗҚҰЛОВА 
Қалдыкүл 
Серікбайқызы
ОРАЗКУЛОВА 
Калдыкуль 
Серикбаевна
ORAZKULOVA 
Kaldykul 
Serikbaevna
04.03.1958
+7 (725) 230 02 51
+7 (700) 988 64 65
ОРАЗЫМБЕТОВА 
Күлзада 
Шабденбекқызы
ОРАЗЫМБЕТОВА 
Кульзада 
Шабденовна
ORASIMBETOVA 
Kulsada 
Shabdenbekovna

160
160
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясаттану 
және дінтану институты дінтану бөлімінің 
аға ғылыми қызметкері.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық  диссертация тақыры-
бы: Қазақ хандығы дәуiрiндегi жыраулар 
шығармашылығындағы  дүниетанымдық 
әмбебаптар.
Старший  научный  сотрудник  отдела 
религиоведения  Института  философии, 
политологии и религиоведения КН МОН РК. 
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Мировоззренческие универсалии творче-
ства жырау в эпоху казахского ханства.
S
enior  Scientific  Researcher  of 
Religion Studies Department of Institute of 
Philosophy,  Political  Science  and  Religion 
Studies SC MES RK.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Worldview 
universals of zhyrau creativity in the era of 
Kazakh Khanate.
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті  дінтану  және  мәдениеттану 
кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  А.Х.  Қасымжановтың  филосо-
фиялық  шығармашылығындағы  ұлттық 
өзіндік сана мәселесі.
Доцент  кафедры  религиоведения  и 
культурологии Казахского национального 
университета имени аль-Фараби. 
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Проблема  национального  самосознания 
в  философском  творчестве  А.Х.  Касым-
жанова.
Associate Professor of Religious and 
Cultural  Studies  Department  of  Al-Farabi 
Kazakh National University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 The problem 
of national consciousness in philosophical 
creation of A.Kh. Kasymzhanov.
28.09. 1965
+7 (702) 672 45 27 
zhazira_beka@mail.ru
ОШАҚБАЕВА 
Жазира 
Бейбітқызы 
ОШАКБАЕВА 
Жазира 
Бейбитовна
OSHAKBAYEVA 
Zhazira 
Beibitovna
12.08.1981
+7 (727) 377 33 35 
(вн. 1337) 
+7 (701) 629 55 99 
aliaomirbek@mail.ru
ӨМІРБЕКОВА 
Әлия 
Өмірбекқызы
ОМИРБЕКОВА 
Алия 
Омирбековна
OMIRBEKOVA
 Aliya  
Omirbekovna

161
161
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
М.  Қозыбаев  атындағы  Солтүстік 
Қазақстан мемлекеттік университеті тарих 
және  әлеуметтік-гуманитарлық  пәндер 
кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы: 
Диалектика 
философиялық 
шығармашылық  ойлаудың  атрибуты 
ретінде. 
Доцент  кафедры  истории  и  социаль-
но-гуманитарных  дисциплин  Северо-Ка-
захстанского государственного универси-
тета имени М. Козыбаева. 
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Диалектика  как  атрибут  философского 
теоретического мышления. 
A
ssosiate  Professor  of  History  and 
Social-Humanitarian  Subjects  Department 
of M. Kozybaev North Kazakhstan State 
University. 
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation: 
Dialectics as 
an attribute of the philosophical theory of 
thinking. 
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университетi  философия  кафедрасының 
доцентi.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Әлеуметтік  қатынастар  жүйесін-
дегі аңыз. 
 
Доцент  кафедры  философии  Казах-
ского национального университета имени 
аль-Фараби.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Теоретико-методологические  основания 
социальной философии.
 
Associate Professor of Philosophy 
Department  of  Al-Farabi  Kazakh  National 
University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Myth in the 
system of social relations.
22.06.1955
+7 (701) 413 08 07
ПЛАТОНЕНКО 
Ольга 
Михайловна
ПЛАТОНЕНКО 
Ольга 
Михайловна
PLATONENKO 
Olga 
Mihaylovna
12.03.1975 
+7 (727) 377 33 30 
(вн. 1365) 
+7 (777) 828 86 75
alia.ramazanova@mail.ru
РАМАЗАНОВА 
Әлия 
Хайруллақызы
РАМАЗАНОВА 
Алия 
Хайруллакызы
RAMAZANOVA 
Aliya 
Hairullakyzu

162
162
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
ҚР Парламенті Сенатының аппараты.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент. 
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Шәкәрім  дүниетанымына  тарихи-
философиялық талдау.
Аппарат Сената Парламента РК. 
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Историко-философский  анализ  мировоз-
зрения Шакарима. 
Parliament of the RK, Administration of 
Senate.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:  Historical 
and philosophical analysis of Shakarim 
worldview.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  «Зат»  және  «құбылыс»  атты 
материалистік  диалектиканың  категори-
ялары  өмірді  танудың  әдістемелік  негізі 
ретінде.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации:
    
Категории  материалистической  диалек-
тики «сущность»  и «явление» как мето-
дологическое основание познания жизни.
     
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Categories 
of  materialist  dialectics  «essence»  and  
«phenomenon» as the methodological basis 
of the knowledge of life.
17.02.1979 
+7 (717) 274 71 90  
+7 (701) 686 65 88 
bakitdzan.kz@mail.ru
РАҚЫМЖАНОВ 
Бақытжан 
Қадырұлы
РАКЫМЖАНОВ 
Бакытжан 
Кадырович
RAHYMZHANOV 
Bakytzhan 
Kadyruly
12.06.1953
+7 (727) 267 66 05 
+7 (777) 019 67 53
РАҚЫМБАЕВА 
Еркежан 
Секенқызы
РАХИМБАЕВА 
Еркежан 
Секеновна
RAHIMBAYEVA 
Erkezhan 
Sekenovna

163
163
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
М. 
Әуезов 
атындағы 
Оңтүстiк 
Қазақстан  мемлекеттiк    университетінің 
аға оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Абу Наср әл-Фарабидің эстетикалық 
көзқарастары. 
Старший  преподаватель  Южно-Ка-
захстанского государственного универси-
тета имени М. Ауезова.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Эстетические  взгляды  Абу  Насра  аль-
Фараби. 
Senior Lecturer  of M. Auezov South 
Kazakhstan State University. 
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation: 
Aesthetic views 
of Abu Nasr al-Farabi.
І.  Жансүгіров  атындағы  Жетісу 
мемлекеттік  университеті  философия 
және  саясаттану  кафедрасының  аға 
оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық    диссертация  тақы-
рыбы:  Мәдени  мұра  мәселесін  тарихи-
философиялық талдау.
Старший  преподаватель  кафедры 
философии  и  политологии  Жетысуского 
государственного  университета  имени              
И. Жансугурова. 
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Историко-философский  анализ  пробле-
мы культурного наследия.
 
Senior Lecturer of  Philosophy and 
Political  Science  Department  of  I.  Dzhan-
sugirov Zhetisu State University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:  Historical  and 
philosophical analysis of the problem of 
cultural heritage.
24.08.1971
+7 (725) 230 02 51  
+7 (775) 677 50 19 
mrahimshikova@ 
mail.ru.
РАХИМШИКОВА 
Мавлуда 
Каримжанқызы
РАХИМШИКОВА 
Мавлуда 
Каримжановна
RAHIMSHIKOVA 
Mavluda 
Karimzhanovna
14.03.1976
+7 (777) 246 36 16
РАХИПОВА 
Сайра 
Қасымқызы
РАХИПОВА 
Сайра 
Касымовна
RAHIPOVA 
Sayra 
Kasimovna

164
164
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
І.  Жансүгіров  атындағы  Жетісу 
мемлекеттік уиверситеті философия және 
саясаттану кафедрасының меңгерушісі.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Қазақ  мақал-мәтелдерінің  тарихи- 
философиялық мәні.
Заведующий кафедрой философии и 
политологии  Жетысуского  государствен-
ного университета имени И. Жансугурова.
Кандидат философских наук.

Каталог: doc
doc -> «Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы» кмм ақпараттық–библиографиялық бөлімше
doc -> Анықтамалық библиографиялық аппаратының негізінде жүргізілді
doc -> Хабаршы вестник
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> №1 (16) 2010 Халел Досмұхамедов атындағы
doc -> Социально-экономическая история
doc -> ҚҰРметті конференция қонақтары мен қатысушылары!

жүктеу 2.55 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет