Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты қазақстандық философиядағы танымал тұЛҒаларжүктеу 2.55 Kb.
Pdf просмотр
бет14/19
Дата09.01.2017
өлшемі2.55 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Тема  кандидатской  диссертации: 
Проблема  смерти  и  бессмертия  в  миро-
воззрении казахов.
Head of  Religious Studies Department 
of Foreign Languages and Business Career 
University.
Сandidate  of 
Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme of dissertation: 
The problem of 
death and immortality in the outlook of the 
Kazakhs.
29.01.1965
+7 (718) 267 36 85 
(вн. 1263) 
+7 (701) 406 99 79 
mayra_2901@mail.ru
ҚОЖАМЖАРОВА 
Майра  
Жанайдарқызы
КОЖАМЖАРОВА 
Майра  
Жанайдаровна
KOZHAMZHAROVA 
Mayra 
Zhanaydarovna
11.02.1960
+7 (727) 379 78 94 
(134)
+7 (707) 419 52 05 
amina_21160@mail.ru
ҚОНАР 
Сағынкүл 
Құрманқұлқызы
КОНАР 
Сагынкуль 
Курманкуловна
KONAR 
Sagynkul 
Kurmanbekyzy

135
135
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
М.  Ауэзов  атындағы  Оңтүстік-
Қазақстан университетінің доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты. 
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Ұлттық  мәдениеттің  ара  үрдестігі 
нәтижесінде  тұлғаның  жалпы  адамгер-
шіліктік сипатының дамуы.
Доцент Южно-Казахстанского универ-
ситета им. М.Ауэзова.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Развитие  общечеловеческих  черт  лич-
ности  в  процессе  взаимодействия  наци-
ональных культур. 
Associate Professor of M. Auezov South 
Kazakhstan University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation: 
Development 
of human personality traits in the interaction 
of national cultures.
Қазақстан  халықтарының  экология-
лық  мәдениеті  жөніндегі  «Алтын  ғасыр» 
бірлестігінің президенті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Дәстүр  мен  диалог  ретіндегі  қазақ 
философиясы. 
Президент  ассоциации  по  экологии 
культуры  народов  Казахстана  «Золотой 
век». 
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Казахская  философия  как  диалог  с  тра-
дицией.
President of the Association for Ecology 
Culture of the People of Kazakhstan 
«Golden Age».
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:  Kazakh  philo-
sophy as a dialogue with tradition.
07.10.1961
30 02 51 
+7 (701) 385 88 19 
sevinch_kor@mail.ru
ҚОРҒАНОВА 
Саипжамал 
Сұлтанқызы
КОРГАНОВА 
Саипжамал 
Султановна
KORGANOVA 
Saipjamal 
Sultanovna
10.07.1958 
+7 (727) 316 48 03 
+7 (701) 726 91 26
tamyr999@yandex.ru
ҚОДАР 
Әуезхан 
Әбдіраманұлы
КОДАР 
Ауэзхан 
Абдираманович
KODAR 
Auezhan 
Abdiramanovich

136
136
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясатта-
ну  және  дінтану  институты  философия 
бөлімінің аға ғылыми қызметкері.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Қазақ  философиясындағы  еркіндік 
идеясы (ХVІІ ғ.соңы – ХХ ғ.басы). 
Старший  научный  сотрудник  отдела 
философии  Института  философии,  по-
литологии и религиоведения КН МОН РК.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Идея  свободы  в  казахской  философии 
(конец ХVІІ – начало ХХ вв.).
Senior    Scientific  Researcher  of 
Philosophy Department of Institute for 
Philosophy,  Political  Science  and  Religion 
Studies SC MES RK.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Problem of 
Freedom in Kazakh Philosophy (end of the 
XVII- beginning of the XX centuries). 
Халықаралық бизнес академиясының  
доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Аль-Фарабидың  әлеуметтік-саяси 
мұраты.
Доцент  Международной  академии 
бизнеса.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Социально-политический  идеал  Аль-
Фараби.
Associate Professor of International 
Business Academy.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:  Socio-political 
ideal of al-Farabi.
11.12.1956
+7 (727) 272 59 10
+7 (702) 619 90 56  
Konyrbaeva56@mail.ru 
ҚОҢЫРБАЕВА 
Күлсия 
Мағражқызы
КОНЫРБАЕВА 
Кульсия 
Магражовна
KONYRBAYEVA 
Kulsiya 
Magrazhovna
09.03.1963
+7 (777) 361 68 20 
grk63@mail.ru
ҚОЯНБАЕВА 
Гульнара 
Ромсеитқызы
КОЯНБАЕВА 
Гульнара 
Ромсеитовна
KOYANBAYEVA 
Gulnar 
Romseitovna

137
137
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Ұлттық  менталитеттің  қалыптасуын-
дағы  жыраулық  мәдениеттің  алатын 
орны.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Роль  культуры  жырау  в  формировании 
национального менталитета. 
Candidate of Philosophical S
ciences, 
Assosiate Professor.
Theme  of  dissertation:
 The role 
of zhirau culture in formation of national 
mentality. 
ҚР  ішкі  істер  министрлігінің  Қостанай 
академиясы  күндізгі  оқыту  факультетінің 
бастығы.
Философия  ғылымдарының  кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық  диссертация  тақыры-
бы:  Құқықтық  мәдениет  қоғамның  өтпелі 
кезеңіндегі  құндылықтық  бағдарлардың 
детерминанты  ретінде  (философиялық 
талдау). 
Начальник  факультета  очного  обуче-
ния Костанайской академии Министерства 
внутренних дел РК.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Правовая  культура  как  детерминант  цен-
ностных ориентаций в обществе переходно-
го периода (философский анализ).
Head  of  the  Faculty  of  Full-Time  Study 
Kostanay Academy of Ministry of the Internal 
Affairs of RK. 
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Assosiate Professor.
Theme  of  dissertation:
 Legal culture 
as a determinant of value orientations in a 
society in transition (philosophical analysis).
23.03.1959
ҚҰДАБАЕВ 
Амантай 
Жетпісұлы
КУДАБАЕВ 
Амантай 
Жетписович
KUDABAYEV 
Amantay 
Zhetpisovich
01.04.1966 
+7 (714) 225 50 93 
(вн. 108) 
+7 (777) 304 06 70 
kgt66@mail.ru
ҚҰЛЖАНОВА 
Гүлбарам 
Тимерканқызы
КУЛЬЖАНОВА 
Гульбарам 
Тимеркановна
KULZHANOVA 
Gulbaram 
Timerkanovna

138
138
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
М. Дулатов атындағы Қостанай инже-
нер-экономикалық  университеті  техника-
механикалық бөлімінің меңгерушісі.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Техногенді  ортаның  қалыптасуы 
контекстіндегі  техниканың  дамуы  (фило-
софиялық талдау). 
Заведущий 
механико-технологиче-
ского отделения Костанайского инженер-
но-экономического  университета  имени 
М. Дулатова.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Развитие  техники  в  контексте  формиро-
вания  техногенной  среды  (философский 
анализ). 
Head  of  Mechanics  and  Technology 
Department of M. Dulatov Kostanay 
E
ngineer-Economic 
University. 
Candidate of Philosophical Sciences. 
Theme  of  dissertation: 
Development 
of technics in the context of formation of 
the technogenic environment (philosophical 
analysis).
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университеті  философия  кафедрасының 
доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Қазақ  философиясындағы  дәстүр 
мен  жаңашылдық  (ХIХ  ғасыр  мен  ХХ 
ғасырдың басы).
Доцент  кафедры  философии  Казах-
ского национального университета имени 
аль-Фараби.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Традиции и инновации в казахской фило-
софии (XIX и начало XX веков).
Associate Professor of Philosophy.
Department  of  Al-Farabi  Kazakh  National 
University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation:
 Traditions and 
innovations in Kazakh philosophy (XIX and 
the beginning of XX centuries).
28.10. 1968 
+7 (714) 228 02 58
+7 (777) 191 45 82 
zhuldizay_68@mail.ru
ҚҰЛЖАНОВА 
Жұлдызай 
Тимерканқызы
КУЛЬЖАНОВА 
Жулдизай 
Тимеркановна
KULZHANOVA 
Zhuldizay 
Timerkanovna
14.10.1978
+7 (727) 377 33 30
(вн. 1365) 
+7 (701) 771 32 87 
Kuranbek.Aset@kaznu.kz 
ҚҰРАНБЕК 
Әсет 
Абайұлы
КУРАНБЕК 
Асет 
Абайулы
KURANBEK  
Asset 
Abaiuly 

139
139
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Қызылорда  қалалық  мәслихатының 
хатшысы.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  М.  Жұмабаевтың  мәдениет-тану-
шылық көзқарастары. 
Секретарь  Кызылординского  город-
ского маслихата.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Культурологические  воззрения  М.  Жума-
баева. 
Secretary of Maslikhat Kyzylorda City. 
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:  M.  Zhuma-
bayev’s culturological view.
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университетi  философия  кафедрасының 
доцентi.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы: 
Әлеуметтік 
философияның 
теориялық-әдіснамалық негіздері.
Доцент  кафедры  философии  Казах-
ского  национального  университета  им. 
аль-Фараби.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Теоретико-методологические  основания 
социальной философии.
A
ssociate  Professor  of  Philosophу 
Department  of  Al-Farabi  Kazakh  National 
University. 
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Theory 
and methodology of social philosophy 
foundations. 
10.01.1957
24 65 33  
+7 (777) 340 08 04  
kalalik-maslihat@
mail.ru
ҚҰТТЫҚОЖАЕВ 
Ибадулла 
Дүйсенбайұлы
КУТТЫКОЖАЕВ 
Ибадулла 
Дуйсенбаевич
KUTTYKOZHAEV 
Ibadulla 
Duisenbaevich
01.09.1975
+7 (727) 377 33 30 
(вн. 1365) 
+7 (705) 212 63 25 
 aleks_verevkin@front.ru
ЛИФАНОВА 
Татьяна 
Юрьевна
ЛИФАНОВА 
Татьяна 
Юрьевна
LIFANOVA 
Tatiana 
Yurievna

140
140
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Әл-Фараби    атындағы  Қазақ  ұлттық  
университеті  саясаттану  кафедрасының 
доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Ұлттардың  капитализмге  соқпай  со-
циализмге жедел дамуы. 
                                                                           
Доцент  кафедры  политологии  Казах-
ского национального университета имени 
аль-Фараби. 
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Ускоренное развитие нации при переходе 
к социализму минуя капитализм.
Associate Professor of Political Science 
Department  of  Al-Farabi  Kazakh  National 
University. 
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation: 
Accelerated 
development when passing by capitalism 
towards socialism.
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университетi  философия  кафедрасының 
доцентi, доцент.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Г.Н. Потанин дүниетанымы.
Доцент  кафедры  философии  Казах-
ского национального университета имени 
аль-Фараби.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Мировоззрение Г.Н. Потанина.
Associate Professor of Philosophy 
D
epartment  of  Al-Farabi  Kazakh  National 
University. 
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Assosiate Professor
.
Theme of dissertation:
 A.N. Potanin’s 
worldview.
10.06.1937
+7 (727) 229 13 42
+7 (727) 383 34 33
+7 (777) 099 72 40 
lukpanov.abylai@mail.ru      
ЛҰҚПАНОВ 
Абылай 
Имаштегі
ЛУКПАНОВ 
Аблай 
Имашевич
LUKPANOV 
Ablay 
Imashevich
25.10.1945
+7 (701) 490 58 16  
ahillestol@mail.ru
ЛЮБАЕВ 
Анатолий 
Викторович
ЛЮБАЕВ 
Анатолий 
Викторович
LUBAEV 
Anatoliy 
Victorovich

141
141
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
М. 
Әуезов 
атындағы 
Оңтүстік 
Қазақстан  мемлекеттік  университеті  сая-
саттану кафедрасының меңгерушісі.
Философия ғылымдарының кандида-
ты. 
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы: Жан мен тән үйлесімділігі: мәде-
ниеттанулық-философиялық талдау. 
Заведующий    кафедрой  политологии 
Южно-Казахстанского  государственного 
университета имени М. Ауезова.
Кандидат философских наук .
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Гармония души и тела: философско-куль-
турологический анализ. 
Head  of 
Political  Sciences Department 
of M. Auezov South Kazakhstan State 
University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:  Harmony  of 
soul and body: philosophical and cultural 
analysis. 
Қазақ  гуманитарлық  заң  университе-
тінің профессоры. 
Философия ғылымдарының кандида-
ты, профессор.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:    Адам  субъективтілігінің    іс-әрекет 
формасы ретінде дамуы. 
Профессор  Казахского  гуманитарно-
юридического университета.
Кандидат философских наук, профес-
сор.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Развитие  человеческой  субъективности 
как формы деятельности.
Professor of Kazakh Humanitarian-Law 
University.
Candidate of  Philosophical  S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation: 
 The 
development of human subjectivity as a form 
of activity.
01.04.1976
+7 (725) 230 13 78 
+7 (701) 749 70 80
 majin@mail.ru
МАЖИНБЕКОВ 
Сәкен 
Аралбайұлы
МАЖИНБЕКОВ 
Сакен 
Аралбаевич
MAZHINBEKOV 
Saken 
Aralbayevich
10.02.1969
+7 (717) 270 30 52
+7 (702) 210 63 85  
zaure69@mail.ru
МАЛҒАРАЕВА 
Зәуре 
Боранқұлқызы
МАЛГАРАЕВА 
Зауре 
Боранкуловна
MALGARAEVA  
Zaure  
Borankulovna

142
142
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Қ.А.  Ясауи  атындағы  Халықаралық 
Қазақ-Түрік  университетінің  философия 
кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Ұлы Жібек жолы бойындағы мәдени 
сұхбат мәселесі.
Доцент кафедры философии Между-
народного  Казахско-Турецкого  универси-
тета имени Х.А. Ясави.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Проблема  культурного  диалога  в  рамках 
Великого Шелкового пути.
Associate Professor of Philosophy 
Department of Kh. Yasavi International 
Kazakh-Turkish University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 The issue of 
cultural dialogue within the Silk Road.
Қ.А.  Ясауи  атындағы  Халықаралық 
Қазақ-Түрік  университеті  философия 
кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидатық  диссертация  тақыры-
бы: Ахмет Ясауи дүниетанымындағы ру-
хани кемелдену мәселесі.
Доцент кафедры философии Между-
народного  Казахско-Турецкого  универси-
тета имени Х.А. Ясави.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Проблема духовного развития в мировоз-
зрении Ахмета Ясауи.
Associate Professor of Philosophy 
Department of Kh. Yasavi International 
Kazakh-Turkish University.
C
andidate  of  philosophical  sciences, 
associate professor.
Theme  of    dissertation: 
The problem 
of spiritual development in the world outlook 
Ahmet Yasavi.
02.05.1978
+7 (725) 333 21 67 
akmaral.maldibek@
mail.ru
МАЛДЫБЕК 
Ақмарал 
Жұмағұлқызы
МАЛДЫБЕК 
Акмарал 
Жумагуловна
MALDYBEK 
Akmaral 
Zhumagulovna
05.04.1976 
+7 (725) 333 21 67 
Maldibekov@mail.ru
МАЛДЫБЕКОВ 
Өткір 
Амангелдіұлы
МАЛДЫБЕКОВ 
Откір 
Амангелдиевич
MALDYBEKOV 
Otkіr 
Amangeldievich

143
143
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
М.Х.  Дулати  атындағы  Тараз  мем-
лекеттік  университеті  философия  және 
мәдениеттану кафедрасының доценті м.а.
Философия    ғылымдарының  канди-
даты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:    Қазіргі  бейбітшілік  мәдениетінің 
қалыптасуы және негізгі құраушылары.
И. о. доцента кафедры философии и 
культурологии  Таразского  государствен-
ного университета имени М.Х. Дулати.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Формирование  и  основные  составляю-
щие современной культуры мира. 
Associate Professor of Philosophy 
and Cultural Studies Department of M.Kh. 
 
Dulaty Taraz State University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation:
 Formation and 
the main components of a modern culture of 
world.
Д.  Серікбаев  атындағы  Шығыс  Қазақ-
стан мемлекеттік техникалық университе-
ті  философия  және  адамзаттық  даму 
мәселелері кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы: Философиялық әлеуметтік сарап-
таманың  жоғарғы  білім  жүйесіне  қосылу 
механизмі.
Доцент  кафедры  философии  и  про-
блем  человеческого  развития  Восточно-
Казахстанского  государственного  техни-
ческого университета им. Д. Серикбаева
Кандидат философских наук, доцент
Тема  кандидатской  диссертации: 
Философско-социологический 
анализ 
механизма включения в систему высшего 
образования.
Associate Professor of Philosophy and 
H
uman development problems department 
of S. Amanzholov East Kazakhstan State 
University
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme of dissertation: 
The philosophical 
and sociological analysis of the mechanism of 
inclusion in system of the higher education.
29.07.1973
+7 (726) 242 65 71 
+7 (701) 223 89 54 
+7 (705) 395 15 00 
pakan@mail.ru
МАМЕДОВА 
Парида 
Иманжанқызы
МАМЕДОВА 
Парида 
Иманжановна
MAMEDOVA 
Parida 
Imanzhanovna
27.01.1960
+7 (723) 254 08 11 
+7 (777) 367 50 59   
BakytM7@mail.ru
МАМЫҚАНОВА 
Бақытгүл 
Қабдрахманқызы
МАМЫКАНОВА 
Бакытгуль 
Кабдрахмановна
MAMYKANOVA 
Bakytgul 
Kabdrahmanovna

144
144
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Қазақстан  инженерлік-педагогикалық  
халықтар  достығы  университеті  та-
рих 
және 
гуманитарлық 
пәндер 
кафедрасының  профессоры.
Философия    ғылымдарының    канди-
даты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: 
Марксизм 
гносеологиясындағы 
бейнелеудің  белсенділігі  мен  нақтылығы 
мәселесі. 
Профессор кафедры истории и гума-
нитарных  дисциплин  Казахстанского  ин-
женерно-педагогического  университета 
дружбы народов.
Кандидат философских наук,   доцент.

Каталог: doc
doc -> «Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы» кмм ақпараттық–библиографиялық бөлімше
doc -> Анықтамалық библиографиялық аппаратының негізінде жүргізілді
doc -> Хабаршы вестник
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> №1 (16) 2010 Халел Досмұхамедов атындағы
doc -> Социально-экономическая история
doc -> ҚҰРметті конференция қонақтары мен қатысушылары!

жүктеу 2.55 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет