Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты қазақстандық философиядағы танымал тұЛҒаларжүктеу 2.55 Kb.
Pdf просмотр
бет13/19
Дата09.01.2017
өлшемі2.55 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
Тема  кандидатской  диссертации: 
Историко-философский  анализ  идеи  го-
сударства  в  евразийском  учении  Н.Н. 
Алексеева.
Senior Lecturer of Ahmet Baytursynov 
Kostanay State University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:  Historical-
phiosophical analysis of the state concept in 
Eurasian doctrine of N.N. Alekseyev.
С.  Сейфуллин  атындағы  Қазақ 
агротехникалық университеті философия 
кафедрасының аға оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Репатрианттардың  әлеуметтік  инге-
грациясы философиялық мәселе ретінде. 
Старший  преподаватель  кафедры 
философии  Казахского  агротехнического 
университета имени С. Сейфуллина.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Социальная  интеграция  репатриантов 
как философская проблема.
Senior Lecturer of Philosophy 
Department of S. Seifullin Kazakh 
Agrotechnical University. 
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Social 
integration of immigrants as a philosophical 
problem.
31.10.1982
+7 (714) 251 11 76 
+7 (777) 972 62 82
kacheev@mail.ru  
КАЧЕЕВ 
Денис 
Анатольевич
КАЧЕЕВ 
Денис 
Анатольевич
KACHEYEV 
Denis 
Anatolyevich
21.02.1979 
+7 (778) 336 36 57 
rita_k79@mail.ru
КӘКІМЖАНОВА 
Маргарита 
Кабдуллақызы
КАКИМЖАНОВА 
Маргарита 
Кабдулаевна
KAKIMZHANOVA 
Margaret 
Kabdullaevna

126
126
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Оңтүстiк Қазақстан мемлекеттiк  фар-
мацевтика академиясы.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Қазақтың әдептік-құқықтық мәдениеті 
және оның тарихи қалыптасу кезеңдері.
Южно-Казахстанская  государствен-
ная фармацевтическая академия.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Традиционно-правовая  культура  казахов 
и исторические этапы её формирования.
South Kazakhstan State Pharmaceutical 
Academy.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Assosiate Professor.
Theme of dissertation:
 Traditional law 
culture of Kazakhs and historical stages of 
it’s formation.
Қ.И.  Сәтбаев  атындағы  қазақ  ұлттық 
техникалық  университетінің  қоғамдық 
пән-дер кафедрасының профессоры.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, профессор.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Сабақтастық  мәдениеттің  қалып-
тасуы мен даму принципі.
Профессор  кафедры  общественных 
дисциплин  Казахского  национального  тех-
нического университета им. К.И. Сатпаева.
Кандидат философских наук, профес-
сор.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Преемственность  как  принцип  становле-
ния и развития культуры.
Professor of Social 
Disciplines  
Department of K.I Satpaev Kazakh National 
Technical University. 
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:
 Continuity as 
a Principe of formation and development of 
culture.
20.05.1967
+7(725) 240 82 22 
(вн. 226) 
+7 (701) 230 05 07 
Kemelbek67@ mail.ru
КЕМЕЛБЕКОВ 
Қынатбек 
Бердалыұлы
КЕМЕЛЬБЕКОВ 
Кынатбек 
Бердалиевич
KEMELBEKOV 
Kinatbek  
Berdalievich
23.08.1938
+7 (727) 257 71 95 
+7 (702) 230 42 86 
kenebayev@mail.ru 
КЕНЕБАЕВ 
Гелий 
Жұмамұратұлы
КЕНЕБАЕВ 
Гелий 
Жумамуратович
KENEBAYEV 
Geliy 
Zhumamuratovich

127
127
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Д.А. Қонаев атындағы университеттің 
жалпы  білім  беретін  пәндер  кафедра-
сының профессоры.
Философия ғылымдарының кандидаты. 
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Ген  табиғатын  зерттеудегі 
құрылымды әдістің мәні туралы. 
Профессор  кафедры  общеобразова-
тельных  дисциплин  университета  имени 
Д.А. Кунаева.
Кандидат философских наук.
Тема кандидатской диссертации: О 
значении  структурного  подхода  в  изуче-
нии природы гена. 
Professor of Common  Educational 
Subjects  Department of D.A. Kunaev 
University. 
Candidate of Philosophical Sciences. 
Theme of dissertation: 
About meaning 
of the structural method in the researching 
of gene’s nature. 
З.  Алдамжар  атындағы  Қостанай 
әлеуметтік-техникалық  университеті  гума-
нитарлы  ғылымдары  кафедрасының  про-
фессоры.
Философия  ғылымдарының  кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық  диссертация  тақыры-
бы:  Дамыған  социалистік  қоғам-ның 
ақпараттық-тәрбие  жүйесіндегі  теледи-
дардың рөлі.
Профессор кафедры гуманитарных дис-
циплин  Костанайского  социально-техниче-
ского университета имени З. Алдамжар.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Роль  телевидения  в информационно-вос-
питательной системе общества развитого 
социализма.
P
rofessor  of  Humanitarian  Sciences 
Department of Z. Aldamzhar Kostanay 
S
ocial-Technical 
University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Assosiate Professor.
Theme  of  dissertation:
 The role of 
television in the information and educational 
system of the society of developed socialism. 
16.05.1937
+7 (777) 384 84 32 
КЕНЕСАРИНА 
Раушан (Светлана) 
Натайқызы
КЕНЕСАРИНА 
Раушан (Светлана) 
Натаевна
 KENESARINA 
Raushan (Svetlana) 
Nataevna
15.01.1950
+7 (714) 255 38 13  
+7 (775) 296 39 13
+7 (705) 443 52 43  
КОЖУХОВА 
Бақытжамал 
Рахымжанқызы
КОЖУХОВА 
Бахитжамал 
Рахимжановна
KOZHUHOVA 
Bahitzhamal 
Rahimzhanovna

128
128
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Ы.  Алтынсарин  атындағы  Арқалық 
мемлекеттік  педагогикалық  институты, 
тарих және өнер факультетінің деканы.                  
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Қазіргі  кезеңдегі  қазақтың  ұлттық 
психологиясының 
әлеуметтік-филосо-
фиялық негіздемелері.
Декан факультета истории и искусства 
Аркалыкского  государственного  педагоги-
ческого института им. И. Алтынсарина. 
Кандидат философских наук
Тема  кандидатской  диссертации: 
Социально-философские  основания  со-
временных  исследований  казахской  на-
циональной психологии.
I. Altynsarin Arkalyk State Pedagogical 
Institute, Dean of the Faculty of History and 
Art.
Candidate of Philosophical Sciences
Theme  of  dissertation:  The  socially-
philosophical bases of modern researches 
of the kazakh national psychology.
М.Х. 
Дулати 
атындағы 
Тараз 
мемлекеттік университеті философия және 
мәдениеттану кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Абай  «Қара  сөздері»  мен  қазақ 
рухани 
мәдениетінің 
арасындағы 
сабақтастық мәселесі.
Доцент  кафедры  философии  и  куль-
турологии  Таразского  государственного 
университета имени М.Х. Дулати.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Проблема преемственности «Слов нази-
даний» Абая и казахской духовной куль-
туры.
S
enior Lecturer of Philosophy and Cul-
tural Sciences Department of M.Kh. Dulati 
Taraz State University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 The problem 
of succession Abai’s «Words of Edification»  
and Kazakh spiritual culture.
25.11.1973
+7 (714) 307 13 81 
+7 (775) 689 53 13
g.s.konkina@mail.ru 
КОНКИНА 
Гүлбаршын 
Спанқызы
КОНКИНА
Гульбаршын 
Спановна
KONKINA
Gulbarshyn
10.02.1968
+7 (726) 242 65 71 
+7 (771) 397 87 05 
kulbaeva_t@mail.ru
КӨЛБАЕВА 
Дина 
Дүйсебайқызы
КУЛЬБАЕВА 
Дина 
Дюсебаевна
KULBAEYA
Dina 
Dusebaeyna

129
129
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Қорқыт  Ата  атындағы  Қызылорда 
мемлекеттік университеті философия және 
мәдениеттану кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Өнер  дамуының  тарихи  динами-
касы аясындағы көркемөнер.
Доцент кафедры философии и культу-
рологии  Кызылординского  государствен-
ного университета имени Коркыт Ата.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Живопись  в  конктесте  исторической  ди-
намики развития искусства. 
А
ssociate Professor of Philosophy and 
Cultural Studies Department of Korkyt Ata 
Kyzylorda State University. 
С
andidate of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation:
 Painting in the 
context of the historical dynamics of the art 
development.
Қ.И.  Сәтпаев  атындағы  Қазақ  ұлтық 
техникалық 
университеті 
әлеуметтік 
пәндер кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Ғылыми танымдағы әдістемелілік пен 
дүниетанымдықтың бірлігі.
Доцент  кафедры  общественных  дис-
циплин Казахского национального техни-
ческого  университета  имени  К.И.  Сатпа-
ева.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Единство  методологического  и  мировоз-
зренческого в научном познании.
Associate Professor of Social Subjects 
Department of K. I. Satpayev Kazakh 
National Technical University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation: 
The unity of 
methodological  and  worldview  in  scientific 
cognition. 
21.07.1954
+7 (724) 226 26 00 
+7 (777) 958 66 49
КҮЛБАШЕВА 
Ғалия 
Қасымханқызы
КУЛБАШЕВА 
Галия 
Касымхановна
KULBASHEVA 
Galiya 
Kasymhanovna
29.04.1959
+7 (727) 257 71 95 
+7 (701) 354 98 80 
dostimur@mail.ru
КІШІБЕКОВ 
Тимур 
Досмұхамедұлы
КШИБЕКОВ 
Тимур 
Досмухамедович
KISHIBEKOV 
Timur 
Dosmuhamedovich

130
130
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Қазақстан-Американ 
университеті 
сыртқы  қатынастар  және  студенттік 
сұрақтар жөніндегі проректор.
Философия ғылымдарының кандидаты.    
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Ажалдық және ажалсыздық мәселесі 
(адами  тәжірибе  пішіндеріне  әлеуметтік-
философиялық талдау).
Проректор по внешним связям и сту-
денческим  вопросам  Казахстанско-Аме-
риканского университета. 
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Проблема смерти и бессмертия (социаль-
но-философский анализ форм человече-
ского опыта).
Vice-Rector  for  External  Relations  and 
Student  Affairs  of  Kazakhstan-American 
University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme of dissertation:
 The problem of 
death  and  immortality  (social-philosophical 
analysis of the forms of human experience).
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Фридрих Ницше және орыс филосо-
фиясы:  этикалық  тұжырымдамалар  диа-
логы. 
Кандидат философских наук
Тема  кандидатской  диссертации: 
Фридрих  Ницше  и  русская  философия: 
диалог этических концепций.
Candidate of Philosophical Sciences
Theme  of  dissertation: 
Friedrich 
Nietzsche and Russian philosophy: the 
dialogue of ethical concepts.
17.06.1968
+7 (727) 226 81 06 
+7 (701) 803 43 51
ҚАБЫЛОВА 
Раушангүл 
Хамидқызы
КАБИЛОВА 
Раушангуль 
Хамидовна
KABILOVA 
Raushangul 
Khamidovna
09.02.1971
+7 (705) 702 44 53  
rustem_kadyrzhan@
mail.ru
ҚАДЫРЖАНОВА 
Венера 
Бекенқызы
КАДЫРЖАНОВА 
Венера 
Бекеновна
KADYRZHANOVA 
Venera 
Bekenovna

131
131
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
С.  Аманжолов  атындағы  Шығыс 
Қазақстан  мемлекеттік  университеті  фи-
лософия  және  әлеуметтік-саяси  теория-
лар кафедрасының доценты.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Қоғам  дамуындағы  таптық  және 
ұлттық диалектиканың бірлігі.
Доцент кафедры философии и соци-
ально-политических теорий Восточно-Ка-
захстанского государственного универси-
тета имени С. Аманжолова.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Диалектика  классового  и  национального 
единства в общественном развитии.
Аssosiate  Professor  of  Philosophy 
and  Social-Political  Theories  Department 
of S. Amanzholov East Kazakhstan State 
University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
T
heme  of  dissertation:
 The dialectic of 
class and national unity in social development.
Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия 
ұлттық университетінің доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Инженерлік-техникалық  интелли-
генцияның  социализм  жағдайындағы 
әлеуметтік-саяси  және  шығармашылық 
белсенділігі. 
Доцент  Евразийского  национального 
университета имени Л.Н. Гумилева. 
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Социально-политическая  и  творческая 
активность  инженерно-технической  ин-
теллигенции в условиях социализма.
Associate  Professor of L.N. Gumilev 
Eurasian National University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Social and 
political and creative activity engineering 
and technical intellectuals` in conditions of 
socialism.
24.08.1941
+7 (723) 354 01 63 
+7 (777) 906 97 81 
jastalapvkgu@mail.ru
ҚАЖЫМ 
Жасталап
КАЖЫМ 
Жасталап
KAZHYM 
Zhastalap
23.01.1950
+7 (717) 270 95 00
+7 (717) 237 34 94
+7 (701) 483 31 72
ҚАЛИЕВА 
Күлпаш 
Әлібайқызы
КАЛИЕВА 
Кульпаш 
Алибаевна
KALIEVA 
Kulрash 
Alibaevna

132
132
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия 
ұлттық  университеті  дінтану  кафедрасы 
меңгерушісінің м. а. 
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Азаматтық қоғам әлеуметтік шынай-
лықтың типі ретінде. 
И.о  заведующего  кафедрой  религи-
оведения  Евразийского  национального 
университета имени Л.Н. Гумилева.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Гражданское общество как тип социаль-
ной реальности. 
Head of Religion Studies Department of 
L.N. Gumilyov Eurasian National University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation:
 Civil Society as 
a Type of a Social Reality. 
ҚР  БҒМ  ҒК  философия,  саясаттану 
және  дінтану  институтының  философия 
бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Тұтас  тұлға  теориясын  құрудағы 
нақтылық принципінің рөлі.
Ведущий  научный  сотрудник  отдела 
философии  Института  философии,  по-
литологии и религиоведения КН МОН РК.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Роль  принципа  конкретности  в  построе-
нии целостной теории личности.
Senior S
cientific 
Researcher of Institute 
of Philosophy, 
Political Science and Religion 
Studies of SC MES RK.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Role of the 
concreteness principle in the construction of 
complete theory of personality.
11.02.1965 
+7 (701) 520 87 13 
ruziya@gmail.com
ҚАМАРОВА 
Рузия 
Исламқызы
КАМАРОВА 
Рузия 
Исламовна
KAMAROVA 
Ruziya
Islamovna
30.07.1946
+7 (727) 272 59 10
+7 (777) 56 87 240
ҚАПЫШЕВ 
Акрамкан 
Бекпауұлы
КАПЫШЕВ 
Акрамкан 
Бекпаувич
KAPYSHEV 
Akramkan 
Bekpauvich

133
133
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Қ.А.  Ясауи  атындағы  Халықаралық 
Қазақ-Түрік университеті дінтану және те-
ология кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Қожа  Ахмет  Яссауи  дүниетанымы 
және  оның  «Диуани  Хикметіндегі»  діни-
сопылық ұғымдардың философиялық мәні.
Доцент  кафедры  религиоведения  и 
теологии  Международного  Казахско-Ту-
рецкого университета имени Х.А. Яссауи.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Мировоззрение  Кожа  Ахмета  Яссауи  и 
философское  значение  религиозно-су-
фиских понятий в «Диуани Хикмет». 
Associate Professor of Religion Studies 
and Theology Department of K.A. Yassaui 
International Kazakh-Turkish 
University. 
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 K.A. Yassaui‘ 
worldview and philosophical meaning 
of  religion-sufi  concept  in  the  «Diuany 
Khikmet».
Т. 
Жүргенов 
атындағы 
Қазақ 
ұлттық  өнер  академиясы  сценография 
кафедрасының меңгерушісі.                 
Философия ғылымдарының кандида-
ты, профессор.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Қазақ театр өнерінің философиялық-
мәдениеттанулық негіздемелері.
Заведующая  кафедрой  сценографии 
Казахской  национальной  академии  ис-
кусств им.Т. Жургенова.
Кандидат философских наук, профес-
сор.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Философско-культурологические  основа-
ния казахского театрального искусства.
Head  of  Scenography  Department  of                    
T. Zhurgenov Kazakh National Academy of 
Arts.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:  The  philo-
sophical and cultural scientific of the Kazakh 
theatrical art.
10.02.1971
+7 (701) 238 59 95 
k_kimbat@mail.ru
ҚАРАТЫШҚАНОВА 
Қымбат 
Рахметқызы
КАРАТЫШКАНОВА 
Кымбат 
Рахметовна
KARATYSHKANOVA 
Kimbat 
Rahmetovna
25.09.1957
+7 (727) 272 99 04 
+7 (777) 244 55 86 
sangul_k@mail.ru
ҚАРЖАУБАЕВА 
Сәнгүл 
Камалқызы
КАРЖАУБАЕВА 
Сангуль 
Камаловна
KARZHAUBAYEVA 
Sangul 
Kamalovna

134
134
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
С.  Торайғыров  атындағы  Павлодар 
мемлекеттік  университеті  этносаралық 
және 
конфессияаралық 
үрдістерді 
зерттеудің  аймақтық  ғылыми-практикалық 
орталығының аға ғылыми қызметкері.       
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық  диссертация  тақыры-
бы: Ғылыми рационалдықтың дамуы мен 
қалыптасудың философиялық талдауы.
Старший  научный  сотрудник  регио-
нального  научно-практического  центра 
исследования  межэтнических  и  межкон-
фессиональных  процессов  Павлодарско-
го  государственного  университета  имени                       
С. Торайгырова.
Кандидат философских наук.
Тема    кандидатской  диссертации: 
Философский  анализ  становления  и  раз-
вития научной рациональности. 
Senior Researcher of Regional Scientific 
and Practical Center of Inter-Ethnic and Inter-
confessional Processes of S. Toraighyrov 
Pavlodar State University. 
Candidate of Philosophical Sciences.  
Theme  of  dissertation:
 Philosophical 
analysis of formation and development of 
scientific rationality.
Шет  тілдер  және  іскер  мансап 
университеті  дінтану  кафедрасының 
меңгерушісі.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Қазақ  дүниетанымындағы  ажал  мен 
ажалсыздың мәселелері.
Заведующая  кафедрой  религиоведе-
ния Университета иностранных языков и 
деловой карьеры.
Кандидат философских наук, доцент.

Каталог: doc
doc -> «Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы» кмм ақпараттық–библиографиялық бөлімше
doc -> Анықтамалық библиографиялық аппаратының негізінде жүргізілді
doc -> Хабаршы вестник
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> №1 (16) 2010 Халел Досмұхамедов атындағы
doc -> Социально-экономическая история
doc -> ҚҰРметті конференция қонақтары мен қатысушылары!

жүктеу 2.55 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет