Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты қазақстандық философиядағы танымал тұЛҒалар


Тема    кандидатской  диссертациижүктеу 2.55 Kb.
Pdf просмотр
бет12/19
Дата09.01.2017
өлшемі2.55 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
Тема    кандидатской  диссертации: 
Познавательная роль категории действи-
тельности.
Associate Professor of Philosophy and 
Cultural Studies Department of Korkyt Ata 
Kyzylorda State University.
Сandidate of  Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation: 
The cognitive 
role of the category of reality.
Қазақтың  спорт  және  туризм  акаде-
миясының оқытушысы.  
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Қазақстан  қоғамының  қазіргі  жағ-
дайында  ұлттық  психологияның  даму 
тенденциялары.
Преподаватель Казахской  Академии 
спорта и туризма.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Тенденции  развития  национальной  пси-
хологии  в  условиях  трансформации  ка-
захстанского общества.
Lecturer of Kazakh Sport and Tourism 
Academy.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:  The  deve-
lopment tendencies of Kazakhstan society’s 
national psychology in conditions of its 
transformation.
07.01.1943 
+7 (724) 226 26 00
ЖҰМАБЕКОВ 
Жарылқасын 
Жұмабекұлы
ЖУМАБЕКОВ 
Жарылкасын 
Жумабекович
ZHUMABEKOV 
Zharykassyn 
Zhumabekovich
20. 08.1947
+7 (727) 292 14 87
+7 (701) 270 26 47 
kzhukesh@mail.ru
ЖҮКЕШЕВ 
Қанат (Қанағат) 
Мұратбекұлы
ЖУКЕШЕВ 
Канат (Канагат) 
Муратбекович
ZHUKESHEV 
Kanat (Kanagat) 
Muratbekovich 

116
116
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Тараз мемлекеттік педагогикалық ин-
ституты  шығармашылық  мамандықтар 
факультетінің деканы.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық    диссертация  тақы-
рыбы:  Қазақ  ағартушылық  филосо-
фиясының    қалыптасу  және  даму 
ерекшеліктері.
Декан  факультета  творческих  специ-
альностей  Таразского  государственного 
педагогического института.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Особенности становления и развития ка-
захского просвещения.
Dean of  Creative Professions Faculty of 
Taraz State Pedagogical Institute.
Candidate  of  Philosophical  Sciences, 
Associate Professor.
Theme of dissertation: 
Features of the 
formation and development of the Kazakh 
education.
ҚР  Президенті  жанындағы  басқару 
академиясының профессоры.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Ұлттық жаңғыру жағдайын-дағы руха-
ни мәдениеттің дамуы (Қазақстан Респу-
бликасы материалдары негізінде).
Профессор  Академии  государствен-
ного управления при Президенте РК.
Кандидат философских наук, доцент
Тема    кандидатской  диссертации:
 
Развитие  духовной  культуры  в  условиях 
национального возрождения (на матери-
алах Республики Казахстан). 
Professor of Academy of Public  A
dmi-
nistration Under the President of the RK.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:
 Development 
of spiritual culture in the conditions of 
national revival (on materials of Republic of 
Kazakhstan).
13.03.1953
+7 (726) 250 10 92 
+7 (777) 151 11 70 
rassilkhan@mail.ru
ЖҮНШЕЕВ 
Расылхын 
Ербосынұлы
ДЖУНШЕЕВ 
Расилхан 
Ербосинович
DZHUNSHEEV 
Rasilhan 
Erbosinovich
29. 05. 1963
+7 (717) 275 32 01 
+7 (701) 999 09 86
jusupova@inbox.ru
ЖҮСІПОВА
Раушан 
Сейіт-Асқарқызы
ДЖУСУПОВА 
Раушан 
Сеит-Аскаровна
JUSSUPOVA 
Raushan 
Seyt-Askarovna

117
117
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Алматы  энергетика  және  байланыс 
университетінің доценті .
Философия  ғылымының  кандидаты, 
доцент.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Философиялық  мәдениет  және 
оның рухани болмысының негізгі форма-
лары. 
Доцент  Алматинского  университета 
энергетики и связи.
Кандидат философских наук, доцент. 
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Философская  культура  и  основные  фор-
мы ее духовного бытия. 
Associate Professor of Almaty University 
of  Power  Engineering  and  Telecommuni-
cations.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor. 
Theme  of  dissertation:
 Philosophy of 
culture and the main forms of it’s spiritual 
being. 
Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық  педа-
гогикалық университетінің доценті.
Философия  ғылымдарының  кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Құқықтық  мемлекет  қалыптасу 
кезеңіндегі  саяси  мәдениет  (әлеуметтік-
философиялық талдау).
Доцент Казахского национального пе-
дагогического университета имени Абая.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Политическая  культура  в  период  станов-
ления правового государства (социально-
философский анализ).
Associate Professor of Abay Kazakh 
National Pedagogical University. 
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor. 
Theme of dissertation: 
Political culture 
in  the  period  of  law-abiding  state  (social-
philosophical analysis)
17.05.1960
+7 (701) 764 03 11
raihan_kasen@mail.ru
ЖҮСІПОВА 
Райхан 
Қасенқызы
ЖУСУПОВА 
Райхан 
Касеновна
ZHUSUPOVA
Raikhan 
Kassenovna
25.09.1960
+7 (701) 764 03 10 
serik_hasan@mail.ru
ЖҮСІПОВ 
Серік 
Хасанұлы
ЖУСУПОВ 
Серик 
Хасанович
ZHUSSUPOV 
Serik 
Khassanovich

118
118
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Павлодар мемлекеттік педагогикалық 
институтының профессоры.      
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Социалистік қоғамдағы идеологиялық 
саясаттың мағынасы мен функциялары.
Профессор  Павлодарского  государ-
ственного педагогического института. 
Кандидат философских наук, доцент. 
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Значение и функции политической идео-
логии в социалистическом обществе.
Professor of Pavlodar State Pedagogical 
Institute.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor. 
Theme  of  dissertation: 
The meaning 
and function of political ideology in the 
socialist society.
Алматы  технологиялық  университеті 
кәсіптік  оқыту  және  қоғамдық  ғылымдар 
кафедрасының меңгерушісі.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық  диссертация тақыры-
бы:  ХХ  ғасырдың  20

30  жылдарындағы 
Қазақстандағы  қоғамдық-философиялық 
ойлар.
Заведующий  кафедрой  профессио-
нального обучения и общественных наук 
Алматинского  технологического  универ-
ситета. 
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Общественно-философская  мысль  в  Ка-
захстане в 20

30 годы ХХ века.
Head  of  Professional  Studying    and 
Social Sciences Department of Almaty 
Technological University. 
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor. 
Theme  of  dissertation:
 Social and 
Philosophical Thought in Kazakhstan in the 
20

30 years of the XXth century.
05.12. 1935 
+7 (718) 265 16 29
ЗАҒЫПАРОВ 
Қабиден 
Фаткуллаұлы
ЗАГУПАРОВ 
Кабиден 
Фаткуллинович
ZAGUPAROV 
Kabiden 
Fatkullinovich 
4.07.1956
+7 (727) 293 52 97 
+7 (777) 511 68 73 
ЗАКИРЬЯНОВ
Асхат 
Қалитұлы
ЗАКИРЬЯНОВ 
Асхат 
Калитович
ZAKIRYANOV 
Askhat 
Kalitovich

119
119
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Астана  медициналық  университеті 
философия  және  әлеуметтану  кафед-
расының доценті.
Философия  ғылымдарының    канди-
даты.                                      
Доцент  кафедры  философии  и  со-
циологии  медицинского  университета                         
г. Астана.
Кандидат философских наук.
Associate Professor of Philosophy 
and  Social Science Department of Astana 
Medical University.
Candidate of Philosophical Sciences. 
Қазақ  ұлттық  аграрлық  университеті 
қоғамдық-пәндер кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент. 
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Ұлттық  сана-сезімнің  өрлеуі 
жағдайындағы 
ұлтаралық 
мәдениет 
қарым-қатынасының қалыптасуы. 
Доцент  кафедры  общественных  дис-
циплин Казахского национального аграр-
ного университета. 
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Формирование  культуры  межнациональ-
ного  общения  в  условиях  роста  нацио-
нального самосознания. 
Associate Professor of  Social Sciences 
Department of Kazakh National Agrarian 
University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor. 
Theme  of  dissertation:
 Building a 
culture of interethnic communication under 
the growth of national consciousness. 
indira_z@inbox.ru 
ЗАРИПОВА 
Индира 
Абдулловна
ЗАРИПОВА 
Индира 
Абдулловна
ZARIPOVA  
Indira 
Abdullovna
11.04.1962
+7 (727) 262 17 84 
+7 (701) 781 75 27  
l.zaurbekova@gmail.com
ЗӘУІРБЕКОВА 
Лазира 
Расылханқызы
ЗАУРБЕКОВА 
Лазира 
Расылхановна
ZAURBEKOVA
Lazira
Rasylhanovna

120
120
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Қостанай 
әлеуметтік-техникалық 
университеті әлеуметтік пәндер кафедра-
сының профессоры.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Мәдениет  эволюциясы  аясындағы 
өзін-өзі басқару философиясы.
Профессор  кафедры  гуманитарных 
дисциплин Костанайского социально-тех-
нического университета.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Философия самоорганизации в эволюции 
культуры.
Professor  of  Humanitarian  Subjects 
Department  of  Kostаnay  Socio-Technical 
University.
Сandidate 
Philosophical Sciences.
Theme of dissertation:
 The philosophy 
of  self-organization  in  the  evolution  of 
culture.
Тараз  инновациалық-гуманитарлық 
университетінің доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық    диссертация  тақы-
рыбы:  Көшпелі  халықтардың  капи-
тализмге  соқпай,  социализмге  өту 
заңдылықтары.
Доцент  Таразского  инновационно-гу-
манитарного университета.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема    кандидатской  диссертации:
 
Закономерности перехода кочевых наро-
дов к социализму, минуя капитализм.
Associate Professor of Taraz Innovative-
Humanitarian University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:
 The transfer 
of laws of nomad peoples to socialism 
excluding capitalism.
01.12.1965
+7 (705) 577 06 37 
zekrist@mail.ru
ЗЕКРИСТ 
Рида 
Ирековна
ЗЕКРИСТ 
Рида 
Ирековна
ZEKRIST 
Ridа 
Irekovna
01.03.1931
+7 (726) 245 20 84 
+7 (707) 410 87 31
ЗУЛХАРНАЕВ 
Әуелбек
ЗУЛХАРНАЕВ 
Ауелбек
ZULKHARNAEV 
Auelbek

121
121
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
М. 
Әуезов 
атындағы 
Оңтүстiк 
Қазақстан  мемлекеттiк    университетінің 
аға оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Шал ақынның дүниетанымын тарихи-
философиялық талдау. 
Старший  преподаватель  Южно-Ка-
захстанского государственного универси-
тета имени М. Ауезова
Кандидат философских наук
Тема  кандидатской  диссертации: 
Историко-философский  анализ  творче-
ства Шал акына.
Senior  Lecturer of M. Auezov State 
South Kazakhstan University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:  Historical  and 
philosophical analysis of creativity. 
Алматы  қаласы  әкімдігінің  діни  ұйым-
дармен жұмыс істеу мәселелері бойынша 
бас инспекторы.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық  диссертация  тақыры-
бы:    Қазақстандағы  протестанттық  кон-
фессиялары  мәліметтерінің  негізіндегі 
діни  экстремизмнің  әлеуметтік  және 
идеологиялық қайнар көздері. 
Главный инспектор по вопросам рабо-
ты с религиозными объединениями Акима-
та города Алматы.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Социальные  и  идеологические  источники 
религиозного экстремизма на материалах 
протестантских конфессий Казахстана. 
Chief Inspector on Working With Religious 
Organizations of Almaty City Administration.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation: 
Social and 
ideological sources of religious extremism in 
the materials of the protestant confessions in 
Kazakhstan. 
04.07.1966
+7 (725) 230 02 51 
+7 (701) 901 68 29
ИБРАЕВА 
Нүрила 
Әмірқызы
ИБРАЕВА 
Нурила 
Амировна
IBRAEVA 
Nurila 
Amirovna
12.11.1949 
+7 (727) 271 65 36 
+7 (701) 341 63 50 
ivaalmaty@mail.ru
ИВАНОВ 
Владимир 
Александрович
ИВАНОВ 
Владимир 
Александрович
IVANOV 
Vladimir 
Aleksandrovich

122
122
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
С.  Аманжолов  атындағы  Шығыс 
Қазақстан  мемлекеттік  университеті  фи-
лософия  және  әлеуметтік-саяси  теория-
лар кафедрасының аға оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы: Ыбырай Алтынсарин шығармашы-
лығының  қазақ  ұлттық  мәдениетінің 
қалыптасуына әсері.
Старший  преподаватель  кафедры 
философии  и  социально-политических 
дисциплин  ВосточноөКазахстанского  госу-
дарственного университета имени С. Аман-
жолова.
Кандидат философских  наук.
Т
ема  кандидатской  диссертации: 
Влияние  творчества  Ы.  Алтынсарина  на 
становление  казахской  национальной 
культуры. 
Senior Lecturer of Philosophical Sciences 
and Social-Political Theories Department of S. 
Amanzholov East Kazakhstan State Univercity.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:  The  influence 
of creativity Y. Altynsarin on becoming the 
Kazakh national culture.
С.  Аманжолов  атындағы  Шығыс 
Қазақстан  мемлекеттік  университетінің 
философия  және  әлеуметтік-саяси  тео-
риялар кафедрасының аға оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Қазіргі  ғылымның  гуманизациясы 
мәселесі (философиялық талдау).
Старший  преподаватель  кафедры 
философии  и  социально-политических 
теорий Восточно-Казахстанского государ-
ственного  университета  имени  С.  Аман-
жолова.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Проблема гуманизации современной на-
уки (философский анализ).
Senior Lecturer of Philosophy and 
Social and Political Theories Department 
of S. Amanzholov East Kazakhstan State 
Universtity.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 The problem 
is the humanization of modern science 
(philosophical analysis).
20.07.1952
+7 (723) 254 01 63 
+7 (777) 394 85 27
Nurash vkgu@mail.ru
ИГИСИНОВА 
Нұраш 
Бекпауқызы
ИГИСИНОВА 
Нураш 
Бекпауовна
IGISINOVA 
Nurash 
Bekpauovna
08.03.1974
+7 (723) 254 01 63
+7 (777) 849 08 55 
faikab@mail.ru
КАБДРАХМАНОВА 
Фаийна 
Қанатқызы
КАБДРАХМАНОВА 
Фаийна 
Канатовна
KABDRAHMANOVA 
Faina 
Kanatovna

123
123
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
«Туран» университетi аймақтану және 
халықаралық  қатынастар  кафедрасының 
доцентi.
Философия  ғылымдарының  кандида-
ты, доцент. 
Кандидаттық  диссертация  тақыры-
бы:  Ағартушылық  ХІХ  ғасырдың  екінші 
жартысы  –  ХХ  ғасырдың  басындағы 
ұйғырлардың 
қоғамдық-философиялық 
ағымы ретінде. 
Доцент  кафедры  регионоведения  и 
международных  отношений  Университета 
«Туран».
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Просветительство как общественно-фило-
софское течение уйгуров второй половины 
ХІХ – начала ХХ вв.
Assosiate Professor of Area Studies 
and International Relations Department of 
«Turan» 
University.
Candidate of Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation: 
Enlightenment 
as a social-philosophical trend among Uygurs 
in the late ХІХth century – beginning of ХХth 
century.
Әлеуметтік-саяси зерттеулер институ-
тының ғылыми кеңесшісі.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: КСРО-дағы мистицизмнің көрініс та-
буына философиялық-әлеуметтік талдау 
жасау. 
Научный  консультант  Института  со-
циально-политических исследований.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Философско-социологической 
анализ 
проявления мистицизма в СССР.
Scientific  Advisor  at  the  Institute  of 
Social and Political Research.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 Philosophical 
and sociological analysis of the mysticism 
in USSR.
11.03.1963
+7 (727) 387 32 24 
+7 (701) 743 61 09 
sayara11@mail.ru
КАЛПЕТХОДЖАЕВА 
Сайяра 
Каджимұхаметқызы
КАЛПЕТХОДЖАЕВА 
Сайяра 
Каджимухаметовна 
KALPETKHOJAYEVA 
Sayara 
Kadzhimuhametovna
25.05.1946
+7 (701) 527 34 86 
kaseko@mail.ru
КАЛМЫКОВ 
Сергей 
Константинович 
КАЛМЫКОВ 
Сергей 
Константинович
KALMYKOV 
Dergey

124
124
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Қазақcтан-Британ техникалық универ-
ситетінің оқытушысы. 
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Кылмыскерлік  жаттану  феномені 
ретінде.
Преподаватель Казахстанско-Британ-
ского технического университета. 
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Преступность как феномен отчуждения.
Lecturer  of  Kazakh-British  Technical 
University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation: 
Crime as a 
phenomenon of alienation.
Шығыс  Қазақстан  аймақтық  универ-
ситеттің доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Адам  субъектілігін  дүниетанымдық-
әдістемелік тұрғыдан талдау.
Доцент  Восточно-Казахстанского  ре-
гионального университета.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Мировоззренческо-методологический 
анализ субъектности человека.
Assosiate Professor of East Kazakhstan 
Regional University.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 World outlook 
and methodological analysis of human 
subjectivity.
06.05.1965
+7 (777) 270 24 70
assiak@list.ru
КАМАЛИДЕНОВА 
Асия 
Закашқызы
КАМАЛИДЕНОВА 
Асия 
Закашевна
KAMALIDENOVA 
Assiya 
Zakashevna
07.01.1947
nikarpova@list.ru
КАРПОВА 
Наталья 
Ивановна
КАРПОВА 
Наталья 
Ивановна
KARPOVA 
Natalya 
Ivanovna

125
125
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
А.  Байтұрсынов  атындағы  Қостанай 
мемлекеттік университетінің доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Н.Н.  Алексеевтің  еуразиялық 
іліміндегі  мемлекет  идеясына  тарихи-
философиялық талдау.
              
Доцент  Костанайского  государствен-
ного университета имени Ахмета Байтур-
сынова.
Кандидат философских наук. 

Каталог: doc
doc -> «Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы» кмм ақпараттық–библиографиялық бөлімше
doc -> Анықтамалық библиографиялық аппаратының негізінде жүргізілді
doc -> Хабаршы вестник
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> №1 (16) 2010 Халел Досмұхамедов атындағы
doc -> Социально-экономическая история
doc -> ҚҰРметті конференция қонақтары мен қатысушылары!

жүктеу 2.55 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет