Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты қазақстандық философиядағы танымал тұЛҒаларжүктеу 2.55 Kb.
Pdf просмотр
бет11/19
Дата09.01.2017
өлшемі2.55 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19
Тема  кандидатской  диссертации: 
Природа  и  ценностная  интенциональ-
ность философской афористики. 
Associate  Professor  of  History  and 
Social-Humanitarian  Studies    Department 
of M.Kozybaev North Kazakhstan State 
University.
Сandidate of 
Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 The nature 
and value of philosophical intentionality 
aphoristics. 
 
10.10.1963
+7 (777) 769 27 33
ГИЗАТУЛЛИНА 
Гульгина 
Әлімжанқызы
ГИЗАТУЛЛИНА 
Гульгина 
Алимжановна
GIZATULLINA 
Gul’gina 
Alimzhanovna
09.05.1954
+7 (705) 256 22 46
ГОНГАЛО 
Викентий 
Мичиславович
ГОНГАЛО 
Викентий 
Мичиславович
GONGALO 
Vikentyi 
Michislavovich

106
106
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Батыс  Қазақстан  инженерлік-гума-
нитарлық  университеті  шығыстану  және 
халықаралық  қатынастар  кафедрасының 
доценты.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық  диссертация  тақыры-
бы:  Махаяна  философиясындағы  адам 
жауапкершілігі  (Орта  Азия  мәдениеті 
контекстінде). 
Доцент  кафедры  востоковедения  и 
международных  отношений  Западно-Ка-
захстанского 
инженерно-гуманитарного 
университета.
Кандидат философских наук.
Тема кандидатской диссертации: От-
ветственность человека в философии ма-
хаяны  (в  контексте  центральноазиатской 
культуры). 
Associate Professor of Orientalism 
and International Relations Department of 
West  Kazakhstan  Engineering-Humanitarian 
University.
Сandidate of 
Philosophical Sciences.
Theme 
of 
dissertation:
 Man’s 
responsibility in the philosophy of Mahayana 
(in the context of Central Asian culture). 
Л.Н. 
Гумилев 
атындағы 
Еура-
зия  ұлттық  университеті  философия 
кафедрасының меңгерушісі.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Қазіргі  заман  жағдайында  ауыл 
жастарының  мәдени  және  білім  деңгейін 
дамыту. 
Заведующая  кафедрой  философии 
Евразийского национального университе-
та имени Л.Н. Гумилева. 
Кандидат философских наук. 
Тема  кандидатской  диссертации: 
Развитие 
культурно-образовательного 
уровня  сельской  молодежи  в  современ-
ных условиях. 
Head  of  Philosophy  Department  of                   
L.N. Gumilyov Eurasian National University.
Сandidate of 
Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation: 
 The 
development of the cultural and educational 
level of rural youth in the modern conditions. 
21.05.1947
+7 (711) 251 00 05
+7 (777) 212 14 94 
abukana@mail.ru
ГУТТЕНЛОХЕР 
Ольга 
Павловна
ГУТТЕНЛОХЕР 
Ольга 
Павловна
GUTTENLOKHER 
Olga 
Pavlovna
08.03.1958 
+7 (717) 270 95 00
+7 (701) 737 58 29 
Danysbekova_kb@enu.kz
ДАНЫСБЕКОВА 
Қаншайым 
Бекенқызы
ДАНЫСБЕКОВА 
Каншайым 
Бекеновна
DANYSBEKOVA  
Kanschaim  
Bekkenovna

107
107
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия 
ұлттық университеттің аға оқытушысы.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық    диссертация  тақы-
рыбы:  Утопия  феномені  қазақ  қөзқара-
сында: тарихи-философиялық анализ.
Старший преподаватель Евразийско-
го  национального  университета    имени 
Л.Н. Гумилева.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Феномен  утопии  в  казахском  миропони-
мании: историко-философский анализ.
Senior Lecturer of  L.N. Gumilev 
Eurasian National University. 
Сandidate of 
Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 The utopia 
phenomenon in a Kazakh worldview: 
historical-philosophical analysis.
Қ.А.  Ясауи  атындағы  Халықаралық 
Қазақ-Түрік  университеті  философия 
кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  А.  Августиннің  әлеуметтік  филосо-
фиясындағы  тұлға тарихы мәселесі.  
Доцент кафедры философии Между-
народного  Казахско-Турецкого  универси-
тета имени Х.А. Ясави.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской    диссертации: 
Проблема  истории  личности  в  социаль-
ной философии А. Августина.
Associate Professor of  Philosophy 
Department of Kh. Yasavi International 
Kazakh-Turkish University.
Сandidate of 
Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
The problem 
of the human history in A. Avgustine’ social 
philosophy.
11.03. 1979 
+7 (701) 888 69 62 
dadyrova@mail.ru  
ДАДЫРОВА 
Әсел 
Әлібекқызы
ДАДЫРОВА 
Асель 
Алибековна
DADYROVA 
Assel 
Alibekovna
18.08.1960
+7 (725) 333 20 24 
+7 (725) 333 21 67 
gulanda18@mail.ru
ДАЙРАБАЕВА 
Гүланда 
Бегалиевна
ДАЙРАБАЕВА 
Гуланда 
Бегалиевна
DAIRABAEVA 
Gulyanda 
Begalievnа

108
108
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Қостанай  инженерлік-экономикалық 
университеті 
әлеуметтік-гуманитарлық 
пәндер кафедрасының профессоры.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Неміс протестанттарының діндарлық 
ерекшеліктері  және  оны  шешу  жолдары 
(Қазақстан материалдары негізінде).
Профессор кафедры социально-гума-
нитарных дисциплин Костанайского инже-
нерно-экономического университета.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Особенности религиозности протестантов 
немецкой национальности и пути её пре-
одоления (на материалах Казахстана).
Professor 
of 
Social-Humanitarian 
Subjects Department of Kostanay E
nginee-
ring-
Economical University.
Сandidate of 
Philosophical Sciences.
Theme of dissertation: 
Characteristics 
of German protestant religiousness and the 
way the overcome it (in Kazakhstan).
Жамбыл  гуманитарлық-техникалық 
университеті тарих, география және  био-
логия кафедрасының  доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Өтпелі қоғамдық қарым-қатынастар.
Доцент кафедры истории, географии 
и  биологии  Жамбылского  гуманитарно-
технологического университета.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Переходные общественные отношения.
Associate 
Professor 
of 
History, 
Biology and Geography Department of 
Humanitarian-Teehnological University. 
Candidate of Philosophical Science.
Theme  of  dissertation:
 Transitional 
social relations 
03.06.1952
personality21@mail.ru
ДИК 
Пётр 
Францевич
ДИК  
Пётр 
Францевич
DYCK 
Petr 
Franzevich
03.11.1942
+7 (705) 912 40 67
ДИҚАНБАЕВА 
Дарико 
Юсуповна
ДИКАНБАЕВА 
Дарико 
Юсуповна
DIKHANBAEVA 
Dariko 
Jusupovna

109
109
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ислам  мәдениеті  мен  білімін  қолдау 
қоры басқармасының төрағасы. 
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Өтпелі кезең жағдайындағы  азамат-
тық қоғам институттарының қалыптасуы. 
Председатель правления Фонда под-
держки  исламской  культуры  и  образова-
ния.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Формирование  институтов  гражданского 
общества в транзитный период.
Chairman of the Fund for Support of 
Islamic Culture and Learning.
Candidate of Philosophical Sciences.
Theme of dissertation: 
The formation 
of civil society in the transition period. 
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Билік  философиялық  мәселе 
ретінде.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Власть как философская проблема.  
Candidate of Philosophical Science.
Theme  of  dissertation:
 Power as 
problem of philosophy.
28.03.1964 
+7 (701) 527 34 86 
kaseko@mail.ru 
ДОСЖАН 
Ардақ 
Дүкенбайұлы
ДОСЖАН 
Ардак 
Дукенбаевич
DOSZHAN 
Ardak
09.08.1969
e_aida69@mail.ru
ЕЛЕМАНОВА 
Аида 
Маратқызы
ЕЛЕМАНОВА 
Аида 
Маратовна
ELEMANOVA 
Aida 
Maratovna

110
110
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан 
аграрлық-техникалық 
университетінің 
доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Ғылыми  танымдағы  құндылықтар 
бағдары.
Доцент 
Западно-Казахстанского 
аграрно-технического  университета  име-
ни Жангир хана.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Ценностные  ориентации  в  научном  по-
знании.
Associate Professor of Agrarian and 
Technical University After Zhangir khan.
Candidate  of  philosophical  sciences,  
associate professor.
Theme of dissertation: 
Socialization in 
the scientific knowledge.
Ш.  Уәлиханов  атындағы  Кокшетау 
мемлекеттік университетінің доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы:  Мағжан  Жұмабаев  шығармашы-
лығындағы еркіндік идеясы.
Доцент  Кокшетауского  государствен-
ного университета имени Ш. Уалиханова.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Идея свободы в творчестве Магжана Жу-
мабаева.
Associate  Professor of Sh. Ualihanov 
 
Kokshetau State University.
Сandidate  of 
Philosophical  S
cience, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:
 The idea of 
freedom in creativity Magzhan Zhumabaev.
09.05.1966
+7 (777) 586 14 20 
venera_esengalieva @
mail.ru
ЕСЕНҒАЛИЕВА 
Венера 
Аубекерқызы
ЕСЕНГАЛИЕВА 
Венера 
Аубекеровна
YESSENGALIYEVA 
Venera 
Aubekerovna
14.09.1957 
+7 (716) 240 20 83
ЕСМАҒҰЛОВА 
Гүлназия 
Жылқыбаевна
ЕСМАГУЛОВА 
Гульназия 
Жилкибаевна
ESMAGULOVA 
Gulnazyia 
Zhilkibaevna

111
111
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
М. 
Әуезов 
атындағы 
Оңтүстiк 
Қазақстан  мемлекеттiк    университетінің 
доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Заттық  іс-әрекет  контекстін-дегі 
социогуманитарлық теорияның жүйелігі.
Доцент  Южно-Казахстанского  государ-
ственного университета имени М. Ауезова.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Системность  социогуманитарной  теории 
в контексте предметной деятельности.
Associate Professor of M. Auezov South 
Kazakhstan State University.
Сandidate  of 
Philosophical  S
cience, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:
 The systemic 
theory in the context of socio-humanitarian 
objective activity
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясатта-
ну  және  дінтану  институты  саясаттану 
бөлімінің бас ғылыми қызметкері.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық    диссертация  тақы-
рыбы:  Социализм  кезіндегі  еңбекке 
қатынасты  жетілдірудің  философиялық-
әлеуметтік талдауы.
Главный  научный  сотрудник  отдела 
политологии  Института  философии,  по-
литологии и религиоведения КН МОН РК.
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской    диссертации: 
Философско-социологический анализ со-
вершенствования отношения к труду при 
социализме.
Head  Scientific  Researcher  of  Political 
Science Department of Institute of Philosophy, 
Political Science, Religion Studies SC MES RK.
Сandidate  of 
Philosophical  S
ciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation: 
Philosophical 
and sociological analysis of improving 
attitude to labour under socialism.
02.01.1958
+7 (725) 230 02 51 
 +7 (777) 557 14 38 
esirkepova.gulzipa@ 
mail.ru
ЕСІРКЕПОВА 
Гүлзипа 
Қырғызбайқызы
ЕСИРКЕПОВА 
Гулзипа 
Киргизбаевна
ESIRKEPOVA 
Gulzipa 
Kirgisbaevna
17.08.1950
+7 (727) 272 59 10 
+7 (777) 511 35 81 
d.yeshpanova@inbox.ru
ЕШПАНОВА 
Дина 
Далабайқызы
ЕШПАНОВА 
Дина 
Далабаевна
YESHPANOVA 
Dina 
Dalabayevna

112
112
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
Т.  Рысқұлов  атындағы  Қазақ  эконо-
микалық  универстиеті  философия  және 
тарих кафедрасы.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент. 
Кандидаттық    диссертация  тақы-
рыбы:  Адамның рухани әлемі және оның 
құрылымы.
Кафедра  философии  и  истории  Ка-
захского  экономического  университета 
имени Т.  Рыскулова.
Кандидат философских наук. доцент.
Тема    кандидатской  диссертации: 
Духовный мир личности и его структура.
Department of Philosophy and History of 
T. Ryskulov Kazakh Economical University. 
Сandidate  of 
Philosophical  S
cience, 
Associate Professor.
Theme of dissertation:
 Spiritual world 
of the individual and it’s structure.
Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық  педаго-
гикалық  университеті  әлеуметтік-гумани-
тарлық кафедрасының меңгерушісі.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық  диссертация тақыры-
бы: Қазақ халқының ұлттық экологиялық 
мәдени ерекшеліктері.
Заведующий кафедрой социально-гу-
манитарных дисциплин Казахского наци-
онального  педагогического  университета 
имени Абая.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской    диссертации: 
Национальные  культурно-экологические 
особенности казахского народа.
Head  of  Social  and  Humanitarian 
Subjects Department of  Abay Kazakh 
 
National Pedagogical University. 
Сandidate of 
Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation:
 National 
Environmental cultural features of Kazakh 
people.
28.03.1969
+7 (727) 377 11 51 
+7 (777) 628 57 69   
rbb777@mail.ru
ЖАҚСЫБАЕВА 
Ботагөз 
Болатқызы
ЖАКСЫБАЕВА 
Ботагоз 
Болатовна
ZHAXYBAYEVA 
Botakoz 
Bolatovna
09.05.1966 
+7 (727) 393 86 50
+7 (701) 111 16 25 
abdi_0@mail.ru
ЖАҚСЫБЕКОВ 
Әбдіғаппар 
Сейдуллаұлы
ЖАКСЫБЕКОВ 
Абдигаппар 
Сейдуллаевич
ZHAKSYBEKOV 
Abdigappar 
Seydullaevich

113
113
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
М.Х.  Дулати  атындағы  Тараз  мемле-
кеттік университетінің профессоры.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Ғылыми-техникалық  прогресстің 
капитализмді  жанап  өтіп,  социализм-
ге  өтудегі  әлеуметтік  рөлі  (Қазақстан 
мәліметтерінің негізінде).
Профессор  Таразского  государствен-
ного университета имени М.Х. Дулати.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Социальная  роль  научно-технического 
прогресса  в  осуществлении  перехода  к 
социализму  минуя  капитализм  (на  мате-
риалах Казахстана).
Professor  of  M.H.Dulati  Taraz  State 
University.
Сandidate of 
Philosophical Sciences.
Theme  of  dissertation: 
Social role of 
scientific-technical progress in the realization 
of transition to socialism avoiding capitalism 
(on materials of Kazakhstan).
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясатта-
ну  және  дінтану  институты,  философия 
бөлімі  қазақ  философиясы  секторының 
аға ғылыми қызметкері.
Философия  ғылымдарының  кандида-
ты.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы: Қазақстандағы азаматтық қоғамды 
қалыптастырудың  негіздеріне  әлеуметтік-
философиялық  талдау  (М.  Шоқай  шығар-
машылығы бойынша).
Старший  научный  сотрудник  отдела 
философии  Института  философии,  поли-
тологии и религиоведения КН МОН РК.
Кандидат философских наук.
Тема  кандидатской  диссертации: 
Социально-философский  анализ  основ 
формирования  гражданского  общества  в 
Казахстане  (по  материалам  творчества           
М. Шокая).
Senior  Scientific  Researcher  of  Institute 
of Philosophy, Political Science and Religion 
Studies SC MES RK.
Сandidate of 
Philosophical Science.
Theme  of  dissertation:  Socio-philoso-
phical  analysis  of  the  civil  society  social-
philosophical basis in Kazakhstan (based on 
creativity of M. Shokay).
03.05.1941
+7 (726) 245 20 47  
+7 (701) 280 28 59 
zhanakulov41@mail.ru.
ЖАҢАҚҰЛОВ 
Тәуекелбек 
Жұмабекұлы
ЖАНАКУЛОВ 
Тауекелбек 
Жумабекович
ZҺANAKULOV 
Tauekelbek 
Zhumabekovich
28.12.1976
+7 (727) 272 59 10 
+7 (701) 208 49 00  
iph@iph.kz
ЖЕТПІСБАЕВА 
Мейіркүл 
Сәрсенбайқызы
ЖЕТПИСБАЕВА 
Меиркуль 
Сарсенбаевна
ZHETPISBAEVA 
Meirkul 
Sarsenbaevna

114
114
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
М. 
Әуезов 
атындағы 
Оңтүстік 
Қазақстан  мемлекеттік  университетінің 
мәдениеттану,  әлеуметтік  жұмыс  және 
музей ісі кафедрасының менгерушісі.
Философия ғылымдарының кандида-
ты, доцент.
Кандидаттық  диссертация  тақы-
рыбы: Қазақ ұлттық киімі мәдени фено-
мен ретінде.
Заведующая  кафедрой  культуроло-
гии, социальной работы и музейного дела 
Южно-Казахстанского  государственного 
университета имени  М. Ауезова.  
Кандидат философских наук, доцент.
Тема  кандидатской  диссертации:
 
Национальная одежда казахов как фено-
мен культуры.
Head  of 
C
ultural  Studies,  Social  Work 
and Museum Affairs Department of M. Aue-
zov South Kazakhstan State University.  
Сandidate  of    Philosophical  Sciences, 
Associate Professor.
Theme  of  dissertation:
 Kazakh 
national dress as a phenomenon of culture.
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясатта-
ну  және  дінтану  институты  философия 
бөлімінің аға ғылыми қызметкері.
Философия ғылымдарының кандидаты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы:  Әбу  Наср  әл-Фараби  мен  Әбу  Әли 
Ибн  Сина  этикалық  көзқарастарының 
қайнар көздері мен мазмұны.
Старший научный сотрудник Институ-
та философии, политологии и религиове-
дения КН МОН РК.
Кандидат философских наук.
Tема  кандидатской  диссертации:
 
Истоки  и  содержание  эстетических  воз-
зрений Абу Насра аль-Фараби и Абу Али 
Ибн Сины.
Senior Scientific Researcher of Institute 
of Philosophy, Political Science and Religion 
Studies of SC MES RK. 
Сandidate of 
Philosophical Sciences.
Theme of dissertation: 
The origins and 
content  of  aesthetic  views  of Abu  Nasr  al-
Farabi and Abu Ali Ibn Sina.
05.04.1971
+7 (725) 231 44 62
+7 (701) 912 18 18 
Ainur-7171@mail.ru
ЖИЕНБЕКОВА 
Айнұр 
Абдрахманқызы
ЖИЕНБЕКОВА 
Айнур 
Абдрахмановна
ZHIENBEKOVA 
Ainur 
Abdrakhmanova 
13.12.1970
+7 (727) 272 58 06
+7 (707) 454 94 45
nelek@list.ru
ЖОЛМҰХАМЕДОВА 
Наиля 
Құсайынқызы
ЖОЛМУХАМЕДОВА 
Наиля 
Хусаиновна
ZHOLMUKHAMEDOVA 
Nailya 
Husainovna

115
115
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Қорқыт  Ата  атындағы  Қызылорда 
мемлекеттік университеті философия жә-
не мәдениеттану кафедрасының доценті.
Философия ғылымдарының кандида-
ты.
Кандидаттық диссертация тақыры-
бы: Нақтылық категориясының танымдық 
рөлі.
Доцент  кафедры  философии  и  куль-
турологии  Кызылординского  государ-
ственного  университета  имени  Коркыт 
Ата.
Кандидат философских наук.

Каталог: doc
doc -> «Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы» кмм ақпараттық–библиографиялық бөлімше
doc -> Анықтамалық библиографиялық аппаратының негізінде жүргізілді
doc -> Хабаршы вестник
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> №1 (16) 2010 Халел Досмұхамедов атындағы
doc -> Социально-экономическая история
doc -> ҚҰРметті конференция қонақтары мен қатысушылары!

жүктеу 2.55 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет