Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты қазақстандық философиядағы танымал тұЛҒаларжүктеу 2.55 Kb.
Pdf просмотр
бет1/19
Дата09.01.2017
өлшемі2.55 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҒЫЛЫМ КОМИТЕТІ
ФИЛОСОФИЯ, САЯСАТТАНУ ЖӘНЕ ДІНТАНУ ИНСТИТУТЫ
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ
ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
(ақпараттық анықтама)
КТО ЕСТЬ КТО
В КАЗАХСТАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ
(информационный справочник)
THE PERSONS
OF KAZAKHSTAN PHILOSOPHY
(Information Guide)
Алматы    
2013

УДК 1/14(035)
ББК 87.3 я 2
Қ 18
Рекомендовано  Ученым советом Института философии, 
политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК
Главный редактор:
член-корреспондент НАН РК,
доктор социологических наук, профессор
З.К. Шаукенова
Редакционная коллегия:
доктор философских наук А. Сагикызы
кандидат философских наук А.А. Швыдко
кандидат философских наук Н.Х. Жолмухамедова
магистр социальных наук А.А. Кокушева
Қ 18    Қазақстандық философиядағы танымал тұлға-
лар  (ақпараттық  анықтама)
.  –  Алматы:  ҚР  БҒМ  ҒК  ФСДИ, 
2013.  –  197  б.  =  Кто  есть  кто  в  казахстанской  философии 
(информационный  справочник).
  –  Алматы:  ИФПР  КН  МОН 
РК,  2013.  –  197  с.  =  The  Persons  of  Kazakhstan  Philosophy 
(Information Guide)
. – Almaty: IPhPR CS MES RK, 2013. – 197 p. 
ISBN – 978-601-7082-88-8
Анықтамаға ЖОО, ғылыми-зерттеу институттарында, мемлекет-
тік  құрылымдар  мен  үкіметтік  емес  ұйымдарда  қызмет  атқаратын 
философия  ғылымдарының  кандидаттары  мен  докторлары  туралы 
қысқаша мәліметтер кірді.
Басылым  ғылыми-педагогикалық  қауымдастық  пен  қазақстан-
дық  философия  тарихы  мен  қазіргі  жағдайына  қызығушылық 
білдірушілерге арналған. 
Справочник  содержит  краткие  сведения  о  докторах  и  кандидатах 
философских  наук,  работающих  в  вузах,  научно-исследовательских 
институтах, научных центрах, государственных учреждениях и неправи-
тельственных организациях Казахстана.
Издание адресовано научно-педагогической общественности, всем, 
кто интересуется историей и современностью казахстанской философии.
Information  Guide  includes  brief  information  about  the  doctors  and 
candidates of philosophical sciences, working in universities, scientific-research 
institutes, governmental and non- governmental structures in Kazakhstan. 
Edition is aimed at scientific-pedagogical community and for all who 
interested in history and modern Kazakhstani philosophy.      
УДК 1/14(035)
ББК 87.3 я 2
ISBN – 978-601-7082-88-8   © Институт философии, политологии 
                                                                 и религиоведения КН МОН РК, 2013

МАЗМҰНЫ 
– СОДЕРЖАНИЕ 
– CONTENTS
Кіріспе..............................................................................................
4
Введение.........................................................................................
5
Introduction....................................................................................
6
ҚР Ұлттық ғылым академиясының академиктері..
Академики Национальной академии наук РК...........
Academician of  National  Academy of RK
 .....................
7
7
7
ҚР Ұлттық ғылым академиясының 
корреспондент-мүшелері.....................................................
Члены-корреспонденты Национальной 
академии наук РК......................................................................
Corresponding Member of  National  Academy 
of  Sciences of R
K...............................................................
13
13
13
Философия ғылымдарының докторлары..................
Доктора философских наук ...............................................
Doctors of  Philosophical Sciences.....................................
19
19
19
Философия ғылымдарының кандидаттары.............
Кандидаты философских наук..........................................
Candidates of Philosophical Sciences...................................
79
79
79
Философия докторлары (PhD)..........................................
Доктора философии (PhD)..................................................
Doctors of PhD...............................................................................
189
189
189

4
КІРІСПЕ
«Қазіргі  әлемдегі  философия:  даму  стратегияла-
ры»  атты  І  Қазақстандық  философиялық  Конгресс 
қарсаңында  «Қазақстандық  философиядағы  танымал 
тұлғалар» деген атаумен қазіргі таңдағы қазақстандық 
философтар жөніндегі мәліметтерді жинақтаған тұңғыш 
энциклопедиялық анықтамалық шығару идеясы туын-
дады. 
Отандық  философияның  кадрлық  ресурстары 
Қазақстан Республикасының жалпы ғылыми интеллек-
туалды  әлеуетінің  ажырамас  бөлігі  болып  табылады. 
Қазіргі  таңда  Қазақстанда,  ҚР  БҒМ  Білім  және  ғылым 
саласындағы  бақылау  комитетінің  деректеріне  сәйкес 
– 196 философия ғылымдарының докторы мен 497 кан-
дидаты, сонымен қатар 3 философия докторы (PhD) бар.
Анықтама  бірінші  кезекте  ғалымдардан  тікелей  келіп 
түскен  ақпараттар  негізінде  құрастырылды.  Редакция 
өздері  туралы  ақпарат  берген  адамдардың  барлығына 
алғыс  білдіреді.  Анықтамаға  өздері  туралы  мәліметтерді 
жібермеген  бірқатар  белгілі  тұлғалар  жөніндегі  ақпарат-
тар  басылымдарда  жарияланған  мәліметтер  және 
қолданыстағы  іздестіру  жүйелері  негізінде  жинақталды. 
Анықтамада философия ғылымдарының докторлары, кан-
дидаттары  және  «философия»  мамандығы  бойынша  док-
торлар (PhD) туралы ақпараттар жинақталған. Анықтамаға 
ғылыми-зерттеу  институттарының  ғалымдары,  ЖОО 
оқытушылары,  сарапшылар,  сонымен  қатар,  танымал 
мемлекеттік  және  қоғам  қайраткерлері,  БАҚ  басшылары 
мен бизнес құрылымдардың жетекшілері енді.
Бұл  анықтамалық  философтар  жөнінде  биография-
лық,  автобиографиялық  очерктерді  құрамайтынын 
қолданушылардың есіне саламыз. Кітапқа ғалымдардың 
лауазымдары,  байланыс  деректері  туралы  мәліметтер 
енгізілген.  Редакцияның  мақсаты  қазіргі  қазақстандық 
философтар жөнінде ақпарат беру болып табылады. Ке-
лешекте басылым тағы да толықтырылып, қайта басы-
лып шығады деп сенеміз. 

5
ВВЕДЕНИЕ
В  преддверии  проведения  І  Казахстанского  фило-
софского  Конгресса  «Философия  в  современном  мире: 
стратегии  развития»  возникла  идея  издания  первого 
энциклопедического справочника «Кто есть кто в казах-
станской философии», в котором были бы собраны све-
дения о современных  казахстанских философах.
Кадровые  ресурсы  отечественной  философии  яв-
ляются  неотъемлемой  частью  совокупного  научного 
интеллектуального  потенциала  Республики  Казахстан. 
В настоящее время в Казахстане Комитет по контролю 
в сфере образования и науки МОН РК располагает дан-
ными по 196 докторам и 497 кандидатам философских 
наук, а также 3 докторам PhD по специальности «фило-
софия».
Справочник  составлен,  прежде  всего,  на  основе  ин-
формации,  поступившей  непосредственно  от  самих 
ученых.  Редакция  благодарит  всех,  кто  откликнулся  и 
предоставил данные о себе. О ряде значимых персона-
лий, лично не представивших сведения для справочни-
ка, информация  собрана на основе данных из опублико-
ванных источников и существующих поисковых систем. 
Всего в справочник вошли сведения об
 
ученых, имеющих 
степень доктора, кандидата философских наук и PhD по 
специальности  «философия».  Среди  них  –  сотрудники 
научно-исследовательских  институтов,  преподаватели 
вузов, эксперты, а также философы, ставшие известны-
ми государственными и общественными деятелями, ру-
ководителями СМИ и бизнес-структур.
    Обращаем  внимание  пользователей,  что  данный 
справочник  не  содержит  биографических,  автобиогра-
фических  очерков  о  философах.  В  нем  представлены 
контакты,  сведения  о  научном  статусе.  Задачей  редак-
ции  был  максимально  возможный  охват  всех  тех,  кто 
сегодня  представляет  философию  в  нашей  стране.  Мы 
надеемся,  что  в  дальнейшем  издание  будет  дорабаты-
ваться и переиздаваться.

6
INTRODUCTION
The  first  edition  of  the  Encyclopedic  Reference  Book 
«Who’s  Who  in  Kazakh-stan’s  Philosophy»  is  a  realisation 
of    idea  to  collect  and  represent  an  information  about  
philosophers of modern Kazakhstan on the eve of the First 
Kazakhstani  Philosophical  Congress  «Philosophy  in  the 
Modern World: Development  Strate-gies».
«Human  capital»  and  professional  resources  of  the 
national philosophy are an integral part of a comprehensive 
scientific intellectual potential of the Republic of Kazakhstan.  
There  are  196  doctors,  497  candidates  of  Philosophical 
Sciences  and  3  doctors  PhD  in  «Philosophy»  currently  in 
Kazakhstan  according  to  the  Commit-tee  for  Control  of 
Education and Science of RK.
Reference  Book  is  made  primarily  on  the  basis  of  the 
information  sent  directly  by  the  scientists  themselves.  The 
editors  thank  all  of  them,  who  responded  and  provided 
information. On a number of significant personalities, who 
did not submit information for the directory, the information 
about them was compiled on basis of data from published 
sources and existing search engines. In general a directory 
included information persons
 
man with doctor’s, candidate’s 
scientific degrees and PhD degrees in «Philosophy». Among 
them are scientists of research institutes, university lecturers, 
experts,  and  figures  who  became  known  to  the  state  and 
public, heads of media and business structures.
We pay attention of users that this Guide does not contain 
biographical,  autobiographical  essays  about  philosophers. 
There are contacts, information on the scientific status. The 
task  was  to  introduce  as  possible  all  those  who  today  are 
represent the philosophy of our country. We hope that  next 
edition will be updated and republished in the future.

7
ҚР ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ 
АКАДЕМИКТЕРІ
АКАДЕМИКИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК РК
ACADEMICIAN 
OF NATIONAL  ACADEMY OF RK
 

8
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
ӘБДІЛДИН 
Жабайхан Мүбәракұлы
Л.  Гумилев  атындағы  Еуразия 
ұлттық  университетінің  философия  ка-
федрасының профессоры.
ҚР  ҰҒА  академигі,  философия 
ғылымдарының  докторы,  профессор,  ҚР 
ғылымына еңбегі сіңген қайраткер.
Докторлық  диссертация  тақыры- 
бы: 
Теориялық  танымдағы  бастама 
мәселесі. 
Шәкірттері: 50 астам ғылым докторы 
мен кандидаттары.
АБДИЛЬДИН 
Жабайхан Мубаракович
Профессор кафедры философии Ев-
разийского  национального  университета 
имени Л. Гумилева.
Академик  НАН  РК,  доктор  философ-
ских наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РК.
Тема докторской диссертации:
 
Про-
блема начала в теоретическом познании. 
Ученики: свыше 50 докторов и канди-
датов наук.
ABDILDIN 
Zhabayhan Mubarakovich
Professor of Philosophical  Sciences 
Department of L. Gumilev Eurasian National 
University.
A
cademician  of  NAS  RK, 
Doctor of 
Philosophical S
ciences, 
P
rofessor, Honored 
Worker of Science of the RK.
Theme of dissertation:
 The problem of 
beginning in theory of cognition. 
Scientifical school: 
more than 50 doc
-
tors and candidates of science.
16.02.1933
+7 (701) 712 94 48
•  Проблема  начала              
в теоретическом позна-
нии. –
 
 Алма-Ата, 1964.
• Диалектико-логиче-
ские принципы постро-
ения  теории.  –
 
Алма-
Ата, 1973.
•  Диалектика  Канта. 

 
 Алма-Ата, 1974.
* * *
•   Problema nachala v 
teoreticheskom  poznanii. 

 
 Alma-Ata, 1964.
•Dialektiko-logiche-
skie  principy  postroenija 
teorii. –
 
 Alma-Ata, 1973.
•  Dialektika  Kanta.          

 
 Alma-Ata, 1974.

9
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
ЕСІМ 
Ғарифолла 
ҚР Парламент Сенатының депутаты.
ҚР  ҰҒА  академигі,  философия 
ғылымдарының докторы, профессор. 
Докторлық  диссертация  тақы-
рыбы:  Абай  дүниетанымындағы  Алла 
мен адам болмысы.
Шәкірттері: 22 ғылым докторы мен 28 
ғылым кандидаты. 
         
ЕСИМ 
Гарифолла 
Сенатор Парламента РК. 
Академик  НАН  РК.  доктор  философ-
ских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:  Бы-
тие  Аллаха  и  человека  в  мировоззрении 
Абая. 
Ученики: 22 доктора и 28 кандидатов 
наук.
   
YESIM 
Garifolla 
Senator of the Parliament RK.
A
cademician  of  NAS  RK, 
Doctor  of  
Philosophical S
ciences,
 Professor.
Theme  of  dissertation:
 Being of God 
and man in the worldview of Abai.
Scientifical school: 22 doctors and 28 
candidates of science.
08.05.1947
+7 (717) 274 71 90 
yesim@parlam.kz
• Хакім Абай. – Астана, 
2012. 
•  Данышпан  Шәкә-
рім. – Алматы , 2008.
•  Адам-зат.  –  Астана, 
2003. 
* * *
•  Abai  Hakem.  –  As-
tana , 2012. 
•  Danyshpan  Shaka-
rim. – Almaty, 2008. 
•  Adam-zat.  –  Astana, 
2003. 

10
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
КІШІБЕКОВ 
Досмұхамед
Қ.И.  Сәтпаев  атындағы  Қазақ  ұлтық 
техникалық  университетінің,  әлеуметтік 
пәндер кафедрасының профессоры.
ҚР  ҰҒА  академигі,  философия 
ғылымдарының докторы, профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Капиталистікке  дейінгі  өндірістік 
қатынастардың 
социалистік 
бо-
лып  ауысудың  қағидалары  жайында 
(Қазақстанның мысалында). 
Шәкірттері:  5  ғылым  докторы  мен           
19 ғылым кандидаты.
КШИБЕКОВ
Досмухамед
Профессор  кафедры  общественных 
дисциплин Казахского национального тех-
нического университета им. К.И. Сатпаева.
Академик  НАН  РК,  доктор  философ-
ских наук, профессор.
Тема  докторской  диссертации:               
О  закономерностях  замены  докапитали-
стических  производственных  отношений 
социалистическими  (на  примере  Казах-
стана). 
Ученики: 5 докторов и 19 кандидатов 
наук.
KISHIBEKOV 
Dosmuhamed
Professor of Social Subjects Department  
of K.I. Satpayev Kazakh National Technical 
University.
A
cademician  of  NAS  RK,  Doctor  of 
Philosophical S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:
 
About 
of  
consistent pattems of precapitalist industrial 
relations on  social relations replacement 
(on the example of Kazakhstan).  
Scientifical  school:
 5 doctors and 19 
candidates of philosophical sciences.
15.12.1925
+7 (727) 257 71 95 
+7 (705) 243 15 30 
•  Переходные  обще-
ственные  отношения.             
– Алма-Ата: Наука, 1973. 
– 283 с. 
•  Кочевое  общество. 
Генезис,  развитие,  упа-
док.  –  Алма-Ата:  Наука, 
1984. – 235 с.
• Национальная идея 
и идеология. – Алматы: 
Эверо, 2006. – 268 с.
 
* * *
•  Perehodnye  ob-
shhestvennye  otnoshe-
nija.  –  Alma-Ata:  Nauka, 
1973. – 283 p. 
• 
Kochevoe 
ob-
shhestvo.  Genezis,  raz-
vitie, upadok. – Alma-Ata: 
Nauka, 1984. – 235 p.
•  Nacional’naja  ideja 
i  ideologija.  –  Almaty: 
izdatel’stvo 
«Jevero», 
2006. – 268 p.

11
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
НЫСАНБАЕВ 
Әбдімәлік Нысанбайұлы
ҚР  БҒМ  ҒК  Философия,  саясаттану 
және  дінтану  институты  директорының 
кеңесшісі.
ҚР  ҰҒА  академигі,  философия 
ғылымдарының докторы, профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы:  Синтез  бен  математикалық  білім 
дамуының    диалектикалық-логикалық 
қағидаттары. 
Шәкірттері: 67 ғылым докторы және 
99 ғылым кандидаты. 
НЫСАНБАЕВ 
Абдумалик Нысанбаевич
Советник директора Института фило-
софии, политологии и религиоведения КН 
МОН РК.
Академик  НАН  РК,  доктор  философ-
ских наук, профессор.
Тема докторской днссертации: Диа-
лектико-логические  принципы  синтеза  и 
развития математического знания. 
Ученики:  67  докторов  и  99  кандида-
тов наук.
 NYSANBAEV 
Abdumalik Nysanbaevich
Advisor of Director of Institute for 
Philosophy,  Political  Science  and  Religion 
Studies of SC MES RK.
Academician  of  NAS  RK,  Doctor  of 
Philosophy, professor.
Name of dissertation:
 Dialectical logic 
principles of synthesis and development of 
mathematical knowledge. 
Scientifical  school:
 67 doctors of 
philosophical studies,  99 candidates.
01.05.1937
+7 (727) 272 59 10 
+7 (701) 713 83 90
iph@iph.kz
• Глобализация и про-
блемы  межкультурного 
диалога.  В  2-х  томах.                 
–  Алматы:  ИФИП  КН 
МОН РК, 2004. – 582 с.
•  Тәуелсіздік.  Де-
мократия.  Гуманизм.                    
–  Алматы:  ИФИП,  2006. 
– 377 б.
•  Философия  взаимо-
понимания.  –  Алматы: 
Қазақ энциклопедиясы, 
2001. – 544 с.
* * * 
•  Globalizacija  i  prob-
lemy  mezhkul’turnogo 
dialoga.  V  2-h  tomah.                  
–  Almaty:  IFIP  KN  MON 
RK, 2004. – 582 p.
•  Tәuelsіzdіk.  Demo-
kratija. 
Gumanizm. 
–  Almaty:  IFIP,  2006.                       
– 377 p.
•  Filosofija  vzaimo-
ponimanija.  –  Almaty: 
Қazaқ  jenciklopedijasy, 
2001. – 544 p. 
 

12
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама

13
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
ҚР ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ 
КОРРЕСПОНДЕНТ-МҮШЕЛЕРІ
ЧЛЕНЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК РК
CORRESPONDING MEMBER 
OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF R
K

14
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
Ақпараттық анықтама
ӘБДIЛДИНА 
Раушан Жабайханқызы
М.В.  Ломоносов  атындағы  Мәскеу 
мемлекеттік  университетінің  Қазақстан-
дағы филиалының профессоры.
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, фило-
софия ғылымдарының докторы, профес-
сор.
Докторлық  диссертация  тақы-
рыбы: 
Мәдени-тарихи 
процесс 
контекстiндегi  адам  және  оның  еркiндiгi 
мен даралығы эволюциясы. 
 
АБДИЛЬДИНА 
Раушан Жабайхановна
Профессор  Казахстанского  филиала 
Московского  государственного  универси-
тета имени М.В. Ломоносова.
Член-корреспондент  НАН  РК,  доктор 
философских наук, профессор.
Тема докторской диссертации: Эво-
люция  человека,  его  свободы  и  индиви-
дуальности  в  контексте  культурно-исто-
рического процесса. 
ABDILDINA 
Raushan
Professor  of  Kazakh  Branch  of  the            
M.V. Lomonossov Moscow State University.
Corresponding  M
ember  of  NAS  RK, 
Doctor of Philosophical S
ciences, 
Professor.
Theme  of  dissertation:
 Evolution of 
the man, his freedom and individuality in the 
context of cultural and historical process. 
10.05.1963
+7 (717) 235 18 51
+7 (778) 407 62 22 
rabdildina@gmail.com
•  История  филосо-
фии.  –  Алматы,  2010.             
– 532 с.
•  Демократия.  –  Ал-
маты, 2012. – 503 с.
• Человек и его свобо-
да в контексте культур-
но-исторического  про-
цесса.  –  Астана,  2004. 
– 218 с.
* * *
•  The  history  of 
philosophy.  –  Almaty, 
2010. – 532 p.
• Democracy. – Almaty, 
2012. – 503 p.
•  A  man  and  his 
freedom  in  the  context 
of  cultural  and  historical 
process.  –  Astana,  2004. 
– 218 p.

15
Ақпараттық анықтама
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ФИЛОСОФИЯДАҒЫ ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР
ӘБСАТТАРОВ 
Раушанбек Борамбайұлы
Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық  педаго-
гикалық  университетінің  магистратура 
және PhD докторантура Институтының са-
ясаттану және әлеуметтік-философиялық 
пәндер кафедрасының меңгерушісі.
ҚР  ҰҒА  корреспондент-мүшесі,  фило-
софия ғылымдарының докторы, профессор.
Докторлық  диссертация  тақыры-
бы: Ғылыми-техникалық революция және 
қоғамдық  өмірдің  интернационализация-
сы (әлеуметтік-философиялық талдау). 
Шәкірттері:  4  ғылым  докторы,  20 
ғылым  кандидаты  және  3  философия 
докторы (PhD).
АБСАТТАРОВ 
Раушанбек Бурамбаевич 
Заведующий  кафедрой  политологии 
и  социально-философских  дисциплин 
Института  магистратуры  и    PhD  доктор-
антуры  Казахского  национального  педа-
гогикческого университета имени Абая.
Член-корреспондент  НАН  РК,  доктор 
философских наук, профессор.

Каталог: doc
doc -> «Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы» кмм ақпараттық–библиографиялық бөлімше
doc -> Анықтамалық библиографиялық аппаратының негізінде жүргізілді
doc -> Хабаршы вестник
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> №1 (16) 2010 Халел Досмұхамедов атындағы
doc -> Социально-экономическая история
doc -> ҚҰРметті конференция қонақтары мен қатысушылары!

жүктеу 2.55 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет