Қазақстан республикасы білім жəне ғылым министрлігі қ. И. СƏтбаев атындағЫ Қазақ Ұлттық техникалықжүктеу 0.79 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата30.04.2017
өлшемі0.79 Mb.
#8131
  1   2   3   4   5   6   7

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қ.И.СƏТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ

УНИВЕРСИТЕТІ

Экономика жəне бизнес  институты

Өнеркəсіп экономикасы кафедрасы

СТУДЕНТТІҢ ПƏНДІК

ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Экономикалық теория пəні бойынша5В050600, 5В050700, 5В050800, 5В090800, 5В090900 

мамандықтары үшін

АЛМАТЫ 2010


2

Қ.И.Сəтбаев  атындағы  ҚазҰТУ  студенттеріне  арналған 5В050600, 5В050700,

5В050800, 5В090800, 5В090900 мамандықтары  бойынша „Экономикалық  теория”

пəнінің  оқу-əдістемелік  кешені  типтік  бағдарлама  негізінде  құрастырылған.

Құрастырған: Данабаева Д.И. Алматы: ҚазҰТУ, 2010.75 б.

Құрастырушы: Данабаева  Динара  Ибраимовна  – «Өнеркəсіп  экономиксыа»

кафедрасының аға оқытушысы

АНДАТПА

«Экономикалық  теория» пəнін оқып-үйрену  үрдісінде  студенттер  оның

құрылымымен танысады, экономикалық теорияның дамуының эволюциясы мен қазіргі

дамуының  ерекшеліктерін, экономикалық  теорияны  қолданылатын  терминологияны,

ұғымдарды, анықтамаларды  жəне  негізгі  ережелерді  үйренеді, Қазақстан

Республикасындағы  экономикалық  теорияның  дамуы  мен  қазіргі  проблемаларымен,

оның  стратегиялық  жəне  жүйелік  аспектілерімен  танысады, экономикалық  теория

мəселелерін шешу əдістерін жəне т.б. игереді.

     Оқу-əдістемелік кешен (ОƏК) осы пəннің негізгі мазмұнын айқындады жəне

келесіден құрылады: пəннің оқу программасы, курстың тақырыптық жоспары, дəрістік

сабақтардың  конспектісі, тəжірибелік  сабақтарды  жүргізудің  жоспары,  студенттердің

өздік  жұмысы, тестілік  жəне  емтихан  сұрақтары, негізгі  жəне  қосымша  əдебиеттер

тізімі, глоссарий.

 

ОƏК  пайдалану  олардың  танымдық  іс-əрекетін  белсендіруге, оқу  үрдісінұтымды  жоспарлауға, оқу  материалын  игеруге  жəне  өздік  жұмыстарды  орындауға

мүмкіндік береді.

© Қ.И.Сəтбаев атындағы

Қазақ ұлттық техникалық университеті, 20103

1 ПƏННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ – SYLLABUS

1.1 Оқытушылар туралы мəліметтер:

Сабақ  жүргізетін  оқытушы: Данабаева  Динара  Ибраимовна – «Өнеркəсіп

экономикасы»  кафедрасының аға оқытушысы.

Байланыс түрі...........................2577171 (7373)

Кафедрада болатын уақыты 408 ГУК (сабақтардың кестесіне байланысты)

1.2  Пəн туралы мəліметтер:

Пəн атауы: Экономикалық теория

Кредит саны: 3

Өткізу орны:  ҚазҰТУ, Бас оқу ғимараты (БОҒ)

1-кесте

Оқу жоспарының көшірмесі

1 аптадағы академиялық сағаттар

Курс

Семест


р

Кр

едит

Дəріс,


аптадағы

акад/сағ.

Ла

б.

сабақтарТəжіри

белік/


семин.

сабақт.


СӨЖ

*

СОӨЖ*

Барлығы,


аптадағы

академ.


сағаттар

Бақылау


түрі

1

 23

4

56

7

89

10

1 1

3

21

33

9

емтихан1.3 Пререквизиттер: Математика, Қазақстан  тарихы, Микроэкономика,

Макроэкономика, география мен шет елдер пəндерін жетік оқып үйренген жеткілікті.1.4 Постреквизиттер: Маркетинг, менеджмент, салалық  экономика, өндірісті

басқару, Микроэкономика, Макроэкономика, қозғалмайтын (жылжымайтын) мүлікті

бағалау.

1.5 Пəннің қысқаша мазмұны

Экономикалық  теория  тікелей  шаруашылық  саясатында  қолданылатын  дайын

ұсыныс  емес. Бұл  ілім, интеллектуалды  құрал, ойлау  техникасынан  гөрі, əдіс  болып

келеді де, оны меңгеріп алуға дұрыс қорытынды жасауға көмек береді.

Осы  пəнді  оқытудың  құралы  -  нарық  жағдайында  экономикалық  теория

мəселелерін шешудің теориялық негіздері мен əдістері болып табылады.

Осы  пəнді  оқытудың  мақсаты – студенттердің  экономикалық  теория  негізгі

ережелерін, негізгі  ұғымдары  мен  анықтамаларын, теориялық  негіздері  мен

технологияларын, оның  əлемдік тəжірибеде  жəне Қазақстан Республикасында  дамуын

оқып-үйрену, экономикалық  теория  мəселелерін  шешудің  тəжірибелік  дағдысын

иемдену.

Экономикалық  көрсеткіштерді  жүйелік, стратегиялық  жəне  үрдістік  үлгілеу,

экономикалық  заңдылықтарды  көрсету, экономикадағы  өзгерістерді  басқару,

экономикалық  қаржыландыру, экономикалық  шығындары  мен  орындалу  уақытын

басқару, инфляция  мен жұмыссыздықты бақылау, кəсіпорынның негізгі жəне айналма

капиталдарын (қорларын) есептеу жəне басқару, басқару жəне ынталандыру жəне т.б.

мəселелеріне көп көңіл бөлінеді.

  

Осы  пəнді  оқып-үйрену  үрдісінде  студенттердің  15  тақырып  бойыншатеориялық білім игеруі қарастырылған.

Алынған  теориялық  білімдерді  бекітетін  тəжірибелік (семинарлық) сабақтар

студенттердің  оқытылатын  тақырыптар  шеңберінде  экономикалық  теорияның  нақты

мəселелерін шешудің дағдысын иемденуді қарастырады.

Осы пəнді оқып-үйренудің нəтижесінде студенттер келесілерді көрсету қажет:


4

- экономикалық  мəселелерді  белсенді  түрде  талдай  білуге, əсіресе  нарықты

экономикаға байланысты дұрыс көзқарастар қалыптастыруға көмектеседі;

- əрбір  болашақ  маман  өз  елінің  тұлғасы  дерлік  біліктілікке  қол  жеткізумен

бірге, болашақ  басқарудың  бұрынғы  əкімшіл-əміршіл  əдісімен  экономиканы  нарық

механизмі  арқылы  дамытуға  көшу  ісі – болашақ  мамандардың  экономикалық

теорияның мəні мен мазмұнының жете меңгеруін талап етеді.

1.6 Тапсырмалардың тізімі мен түрлері жəне оларды орындау кестесі:

         2-кестеТапсырмалардың түрі жəне оларды орындау мерзімі

Бақылау


түрі

Жұмыс түрі 

Жұмыстың тақырыбы

(нақты  бетін  көрсету

керек)

Ұсынылатынəдебиетке

сілтеме


Тапсыру

уақыты


1

2

34

5

Ағымдыбақылау

Өзіндік жұмыс

1)1-ші  бақылау

жұмысы


2)2-ші  бақылау

жұмысы


Тақырыптарды 2.5

бөлімнен қараңыз

1.   Экономикалық

теорияның  орны  мен

рөлі, пəні  жəне  əдіс-

тəсілдері

2.  Қоғамдық  өндіріс:

мəні мен факторлары

3.Меншік  қатынас-тары

жəне  оның  экономика-

дағы рөлі

7. Өндіріс  шығын-дары

мен  пайда. Нарықтық

жүйедегі бағаны құру

8.   Бəсеке – нарық-тық

механизмнің

басты

элементі


9.   Ұлттық  экономика

жүйе ретінде

10.Макроэкономикалық

тепе-теңдік  жəне  оның

бұзылуы

1 нег. [5- 24]3 нег. [5-37]

5 нег. [6-16]

1 қос. [5-45]

1 нег. [24-38]

3 нег. [38-45]

5 нег. [18-24]

1 қос. [16- 22]

1 нег. [39- 56]

3 нег. [21-37]

5 нег. [38-52]

1 қос. [47-58]

 4 нег. [3-85]

6 нег. [1-35]

9 нег. [1-39]

21 нег. [1-7]

4 нег [3-85]

6 нег. [1-35]

9 нег. [1-39]

3 нег. [52-63]

6 нег. [12-18]

7нег.[140-159]

18 нег. [1-5]

1-15

4

11Аралық

бақылау


1)Тестілік

сауалнама

4. Нарықтық 

эконо-


мика: мəні 

мен


əлеуметтік-

экономикалық мазмұны

5. Сұраныс  пен  ұсыныс

теориясының негіздері

6.Кəсіпорын

капиталының

айналма

1 нег. [5-91]3 нег. [46-52]

7 нег. [27-28,

43-58]

4 нег. [1-10]2 нег. [40-78]

1нег.[144-157]

3нег.[144-156]

1қос.[135-143]

7


5

2)Тестілік

сауалнама

қорлары 


жəне

инвестицияның түрлері

11.Жұмыссыздық  жəне

халықты


əлеуметтік

қорғау


12.  Ақша 

жəне


инфляция

13. Экономикалық  өсу

жəне 

экономиканыңкезеңдік ауытқуы

14.  Мемлекеттік қаржы

жəне 

несие-банкжүйелері  мен  қазына

саясаты


15.  Экономикалық

дамудың  халықаралық

аспектілері

1нег [272-291]

3 нег. [88-101]

1қос.[199-224]

7нег.[337-356]

9 қос. [1-10]

3 нег. [45-51,

79-84]


4 нег. [38-156]

4 нег. [4-13]

5 нег. [1-16]

6 нег. [1-9]

3нег.[101-155]

1қос.[224-259]

7нег.[356-402]

15

Қорытынды

бақылау


Емтихан,

курстық


жұмыс

2.6 бөлімді қараңыз

14

Сессия


1.7 Əдебиеттер тізімі

а) негізгі əдебиет:

1. С. Əкімбеков, А.С. Баймухаметова У.А., Экономикалық теория. Оқу құралы.

Жалпы редакция С. Əкімбековтікі. – Астана: 2002. – 464 б.

2. Экономикалық  теория  негіздері. Оқулық. Əубакиров  Я.Ə., Нəрібаев  К.Н.,

Жатқанбаев Е.Б.. ж.б. – Алматы, 1998.

3. Жалпы экономикалық теория. Оқулық. Ө.Қ. Шеденов, Е.Н. Сағындықов, Б.А.

Жүнісов, Ү.С. Байжомартов, Б.И. Комягин. – Ақтөбе, «А-Полиграфия», 2004 – 455 б.

4. Н.Қ. Мамыров, Қ.С. Есенгалиева, М.Ə. Тілеужанова. Микроэкономика. Оқу

құралы.-Алматы: Экономика, 2000. – 420 б.

5. С.С. Мəуленова, С.Қ. Бекмолдин, Е.Қ. Құдайбергенов. Экономикалық теория.

Оқу құралы.-Алматы: Экономика, 2003. – 194 б..

6. Б.Мəдешев. Нарықтық  экономика  теориясына  кіріспе. Оқу  құралы.-Алматы:

Экономика, 1995, - 130 б.

7. Рудигер Дорнбуш, Стенли Фишер. Макроэкономика. – Алматы: Білім 1997.

8. Назарбаев  Н.Ə. Қазақстан  экономикалық, əлеуметтік  жəне  саяси  жедел

жаңару  жолында. Қазақстан  Республикасының  Президенті  Нұрсұлтан  Назарбаевтың

Қазақстан халқына жолдауы.-Алматы: Атамұра, 2005. – 48 б.

9. Қ.Ж. Оразалин, М.М. Жантасов. Орысша-қазақша  қазіргі  уақыттағы

экономикалық  түсіндірме  сөздігі (2100 жалпыға  əйгілі сөздер).-Алматы: LEM, 2001. –

344 б.


6

10. Б. Сабырбаев. Экономикалық терминдердің орысша-қазақша түсіндірме

сөздігі.-Алматы: Қазақстан. 1993, - 112 б.

11. Сахариев  С.С., Сахариева  А.С. Жаңа  кезең – экономикалық  теориясы.

Оқулық. – Алматы: Дəнекер, 2004 – 151 б.

12. Б.А. Райзберг. Экономическая  энциклопедия. Изд.Нефтехимбанк. Москва,

1995 – 687 с.

13. Аяпова Ж.М., Арынов Е.М.. Іскер адамның орысша-қазақша экономикалық

түсіндірме сөздігі. – Алматы: МВП Инкар, МЧП Тулга, 1993,  - 320 б.

б) қосымша əдебиет:

1. Баликоев В.З. Краткий курс экономической теории: Учебник. – М.: Менеджер,

2003. – 328 с.

2. Экономика: Учебник. 3-е изд., перераб. И доп. Под ред. Д-ра экон. Наук проф.

А.С. Булатова. – М: Юрист, 2001 – 896 с.

3. Экономика для инженера. В 2-х частях. Часть 1. Введение в экономическую

теорию. Микроэкономика. Учебник. О.А. Басаргина, М.Г. Ермолаева, В.С. Коляго  и

др.;  Под  ред.  Ю.А.  Комарницкого,  А.К.  Сапора.  –  М:  Высшая  математика,  Доброе

слово, 2001. – 359 с. «Бизнес для инженера».

4. Экономика для инженера. В 2-х частях. Часть 2. Введение в экономическую

теорию. Микроэкономика. Учебник. О.А. Басаргина, М.Г. Ермолаева, В.С. Коляго  и

др.;  Под  ред.  Ю.А.  Комарницкого,  А.К.  Сапора.  –  М:  Высшая  математика,  Доброе

слово, 2001. – 359 с. «Бизнес для инженера».

5. Г.М. Гукасьян, Т.С. Бородина. Экономическая теория: Практикум. Под общей

редакцией экон.наук, доц. Г.М. Гукасьян. – М: ИНФРА-М, 1999. – 151 с.

6. А.К. Джинчарадзе. Маркетинг: ТОлковый  терминологический  словарь-

справочник.-М: Инфоконт СП Медсервиз Интернешнл, 1991, - 224 с.

7. С.Н. Ивашковский, Микроэкономика. Учебник. – М: Дело, 1998. – 41 с.

8. А.П. Казаков, Н.В. Минаев. Экономика. Курс  лекций. Упражнения. Тесты  и

тренинги. – М: Изд. ЦИПКК АП, 1996 г. – 392 с.

9. Г.В. Кисляков, Н.А. Кислякова. Экономическая теория в вопросах и ответах. –

М: Издательство Элит, 2004. – 224 с.

10. Л.М. Куликов. Основы  экономических  знаний. Москва. Финансы  и

статистика, 2000. – 312 с.

11. О.Ю. Мамедов. Современная  экономика. Общедоступный  учебный  курс.

Ростов-на-Дону, издательство Феникс, 1996, - 608 с.

12. Н. Грегори Мэнкью. Принципы экономикс. Учебник. 2-е изд. сокращ. – СПб:

Питер, 2000. – 496 с.

13. Николаева  И.П. Экономическая  теория. Учебник. – М: ПБОЮЛ  Григорян

А.Ф., 2001. – 224 с.

  14. Николаева  И.П. Экономическая  теория  в  вопросах  и  ответах. Учебное

пособие. – М: ТК Велби, изд. Проспект, 2004. – 336 с.

15. Пак Э.А. Занимательная экономическая теория: Учебное пособие. – Алматы:

Университет Туран, 1998, - 191 с.

16. Б.А. Райзберг. Твоя экономика. Учебное пособие. – М: Ось-89, 1996. – 208 с.

17.  А.А.  Рябкина,  Т.В.  Быкова.  Основы  микроэкономики.  Что  такое  спрос  и

предложение. Учебное пособие – СПб: Лань, 1997. – 304 с.

18. П. Самуэльсон. Экономика. Том 1. Москва. НПО  АЛОГОН.

МАШИНОСТОЕНИЕ. 1997 г.

19. П. Самуэльсон. Экономика. Том 2. Москва. НПО  АЛОГОН.

МАШИНОСТОЕНИЕ. 1997 г.

20. М.Н. Чепурин. Е.А. Киселева. Курс  экономической  теории: Учебное

пособие. – Алматы: Университет Кайнар. 1994 – 480 с.


7

1.8 Білімді бақылау жəне бағалау.

Осы  пəн  бойынша  білімді  бағалау  жүйесі  студенттердің  білімін  баллдық-

рейтингтік бағалауға  негізделген. Осы  мақсатпен келесі бақылау түрлері орнатылады:

ағымды бақылау, аралық бақылау мен қорытынды бақылау. Пəн рейтингі 100-баллдық

шкаламен  бағаланады. Бақылау  түрлері  бойынша  баллдарды  бөлу 3-кестеде

келтірілген.

3-кесте

Бақылау түрлеріне қарай рейтингтік балдарды бөлу

Вариант


Қорытынды бақылау

түрі


Бақылау түрлері

%%

Қорытындыбақылау

100


Аралық бақылау

100


Ағымды бақылау

100


1

Емтихан, курстық

жұмыс

Курстық жұмыс100

Ағымды  жəне  қорытынды  бақылау  материалдарын  тапсыру  мерзімдері  оқу

үрдісінің күнтізбелік кестесіне сəйкес орнатылады (4-кесте).

4-кесте


Бақылаудың барлық түрлерін өткізу бойынша күнтізбелік кестесі

«Экономикалық теория» пəні бойынша

Апталар


1 2 3

4

5 6

7

8  9 10  11 12 13 14 15Бақы-

лау түр-


лері

Ө

ЖӨ

Ж

ӨЖ

БЖ1 Ө


Ж

Ө

ЖАБ1

Ө

ЖӨ

Ж

ӨЖ

БЖ2 Ө


Ж

Ө

ЖК

Ж

АБ 2Бақыла

удың


апталық

саны


1 1 1

1

1 1

1

1 1 11

1 1 2


1

Бақылау түрлері: БЖ – бақылау жұмысы, ӨЖ - өзіндік жұмыс; АБ – ағымды бақылау, КЖ –

курстық жұмыс

                  5-кестеСтуденттердің білімдерін бағалау

Баға


Əріптік эквивалент

Рейтингтік балл

(пайызбен %)

Балмен


Өте жақсы

А

А-95-100

90-94


4

3,67


Жақсы

  В+


В

 В-


85-89

80-84


75-79

3,33


3,0

2,67


Қанағаттанарлық

 С+


С

С-

  D+D

70-74


65-69

60-64


55-59

50-54


2,33

2,0


1,67

1,33


1,0

8

Қанағаттанарлықсыз

Ғ

0-49


0

Модульдар мен аралық аттестация  бойынша бақылау жүргізуге арналған

сұрақтар тізімі

1- модуль бойынша сұрақтар тізімі:

1. Экономикалық теорияның пəні не болып табылады?

2. Экономикалық теорияның құрылымын кесте арқылы көрсетіп беріңіздер.

3. Экономика, экономикс, политэкономия, микроэкономика, макроэкономика

ұғымдарына анықтама беріңдер.

4. Экономикалық заңдар мен категорияларға мысалдар.

5. Позитивті (оң) жəне нормативті экономикаға мысалдар.

6. Игіліктерге жəне экономикалық игіліктер.

7. Экономикалық саясаттың негізгі міндеттері.

8. Толық «құқықтар шоғырын» тап берңіздер.

9. Шаруашылықтың түрлері жəне еркешеліктері.

10. Құн жəне шекті пайдалылық теориясының мəні.

11. Кардиналистік жəне ординалистік концепцияларын мəні.

12. Нарықтың пайда болу жағдайы.

13. Нарықтың атқаратын қызметтері.

14. Нарық түрлерінің жіктелуі.

15. Сұраныстың  қисық  сызығын  жəне  ұсыныстың  қисық  сызығын  суретте

график арқылы көрсету.2- модуль бойынша сұрақтар тізімі:

1. Макроэкономика жəне макроэкономикалық талдау дегеніміз не?

2. Макроэкономикалық саясаттың мақсаттары мен құралдары.

3. Жалпы ұлттық өнімнің өсу факторлары.

4. Экономикалық өсудің типтері, факторлары, өлшеудің əдістері.

5. Экономикалық өсудің модельдері.

6. Жиынтық  сұраныс  пен  жиынтық  ұсыныс  моделін  суретте  график  арқылы

көрсету.


7. Ақшаның өтімділігі жəне атқаратын қызметтері.

8. Ақша жүйесінің элементтері.

9. Ақша агрегаттары (ақша ауқымының көрсеткіштерін) схема арқылы көрсету.

10. Инфляцияның жағымды жəне жағымсыз кемшіліктері.

11. Жұмыссыздықтың түрлері жəне сипаттамасы.

12. Жұмыссыздықтың экономикалық жəне əлеуметтік салдарын.

13. Филлипстің қисық сызығын суретте график арқылы сызу жəне талқылау.

14. Жалақының  жүйелерін, нысандарын  жəне  түрлерін  кесте  ретінде  көрсету

жəне мысал келтіру.

15. Табыстардың түрлерін атау жəне құрамын көрсету.Аралық аттестация  бойынша сұрақтар тізімі:

1 аралық бақылау

1. Салық жүйесінің жəне трансферттік төлемдерді сипаттау.

2. Қаржының атқаратын қызметтерін сипаттау.

3. Мемлекеттік бюджетінің құрамына кіретін кірістері мен шығындарын  атау.

4. Лоренц қисық сызығын суретте график арқылы көрсету жəне талқылау.

5. Ұлттық шоттардың жалпы сызбасын көрсету.

6. Акселератор мен мультипликатордың өзара əрекетінің модельін келтіру.

7. Жоба стратегиясы мен оның құрауыштары.9

8. Дағдарысқа қарсы саясаттың маңызды шараларын атау.

9. AD серпінінің көлеміне əсер ететін бағалық факторларын атау.

10.  AS қисығының жылжуына əсер ететін бағалы емес факторларын атау.

11.  Ақшаның сандық теориясының теңдеу формуласын келтіру.

12.  Ақша айналымы қандай принциптері бойынша реттеледі?

13.  Халықаралық сауданың негізгі сипаттамалары.

14. Салыстырмалы артықшылықтар принциптерінің тұжырымдамалары.

15. Монополияның əлеуметтік-экономикалық кемшіліктері

2 аралық бақылау

1. Банктердің атқаратын қызметтері жəне негізгі принциптері.

2. Несиенің нысандарын атау жəне сипаттау.

3. Несие  беру  принциптерін  атау  жəне  несиенің  атқаратын  қызметтерін

сипаттау.

4. Тепе-теңдік баға не арқылы құрылады?

5. Жекешелендірудің түрлерін атау

6. Лаффер қисық сызығын суретте график арқылы сызу жəне талқылау.

7. Жұмыс күшінің санын қалай есептеуге болдаы?

8. Жұмыссыздықтың дəрежесі қандай формула бойынша есептеледі?

9. Ақшаны сатып алу қабілеті дегеніміз не?

10. Негізгі капиталдың тозуы дегеніміз не?

11. Шығындардың түрлерін атау.

12. Бағалардың түрлерін жəне атқаратын қызметтерін атау.

13. Меншік құқығы дегеніміз не?

14. Ақша жүйесі жəне ақша жиыны дегеніміз не?

15. Экономикалық теорияның даму кезеңдерін атау.

16. Қоғамның өндірістік мүмкіндіктердің қисық сызығы дегеніміз не?1.9 Курстың саясаты мен процедурасы

Орынсыз  себептермен  қатыспаған  əрбір  сабақ  үшін  студенттің  қосынды

рейтингтік баллынан 2 балл алынады. Сонымен қатар ағымды жəне аралық бақылаудың

материалдарын  тапсырмаудың  əрбір  күні  үшін  қосынды  рейтингтік  баллынан 1 балл

алынады. Оқытушымен  келісі  отырып, орынды  себептермен  қатыспаған  үш  сабақты

тапсыруға болады.2  НЕГІЗГІ  ТАРАТЫЛАТЫН МАТЕРИАЛДАР МАЗМҰНЫ

2.1 Курстың тақырыптық жоспары

6-кесте

Сабақ түрлері бойынша сағат бөлу

Академиялық сағаттар саны

Тақырыптың аталуы

Дəрістер  Тəжірибелік

сабақтар

СОӨЖ


СӨЖ

1. Экономикалық теорияның орны мен

рөлі, пəні жəне əдіс-тəсілдері

2

13

3

2. Қоғамдық өндіріс: мəні менфакторлары

2

13

3

3. Меншік қатынастары жəне оныңэкономикадағы рөлі

2

13

3

4. Нарықтық экономика: мəні менəлеуметті-экономикалық мазмұны

2

13

3


10

5.  Сұраныс жəне ұсыныс теориясының

негіздері

2

13

3

6. Кəсіпорын капиталының айналмақорлары жəне инвестицияның түрлері

2

13

3

7. Өндіріс шығындары мен пайда.Нарықтық жүйеде бағаны құру

2

13

3

8. Бəсеке – нарықтық механизмнің бастыэлементі

2

13

3

9. Ұлттық экономика жүйе ретінде2

1

33

10. Макроэкономикалық тепе-теңдік

жəне оның бұзылуы

2

13

3

11.  Жұмыссыздық жəне халықтыəлеуметтік қорғау

2

13

3

12. Ақша жəне инфляция2

1

33

13. Экономикалық өсу жəне

экономиканың кезеңдік ауытқуы

2

13

3

14.  Мемлекеттік қаржы жəне несие-банкжүйелері мен қазына саясаты

2

13

3

15. Экономикалық дамудыңхалықаралық аспектілері

2

13

3

Барлығы (сағат)30

15

4545


Каталог: sites -> default -> files -> books
books -> ҚазаҚстан Республикасының білім және ғылым министРлігі а и. артемьев, с.Қ. мырзалы ғылым таРиХы және ФилОсОФиЯсы
books -> Қолданбалы экология
books -> Қазақстан республикасының білім жəне ғылым министрлігі
books -> Қазақстан республикасы білім жəне ғылым министрлігі
books -> Қазақстан республикасы білім жəне ғылым министрлігі
books -> Ж. Ә. Бүркітбаев атындағы Өнеркәсіптік инженерия институты «Көтеру-тасымалдау машиналары мен гидравлика» кафедрасы
books -> Қазақстан республикасының білім жəне ғылым министрлігі
books -> Қазақстан республикасы білім жəне ғылым министрлігі
books -> Студенттің ПƏндік оқУ-Əдістемелік кешені

жүктеу 0.79 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет