Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігіжүктеу 221.81 Kb.
Pdf просмотр
Дата21.03.2017
өлшемі221.81 Kb.

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі 

Коммерсиялық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс университеті» 

Жылуэнергетика факультеті 

  Жылуэнергетика қондырғылар кафедрасы  

 

 

 

 

 

 

 

«Бекітемін» 

ЖЭФ  деканы 

______________М. У. Зияханов 

«______»  ____________ 2016 ж. 

 

 

Пәннің SYLLABUS 

 

TOT 2206 Жылутехниканың теориялық негіздері 

 пәні бойынша  

5В071700-Жылуэнергетика мамандығына  

 

 

                           

 

 

Курс                                                  2 Семестр                                            3 

Барлығы несие                                 4  

                           ECTS бойынша несие                   7 

Толық сағат мөлшері                      180  

Дәріс                                                 30 

Жаттығу                                           15  

Зерттеулік сабақ                              30 

СӨЖ (СРС)                                      105 

 

ОСӨЖ (СРСП)     

      30  

ЕСЖ                                                  4   

Емтихан                                            

 

 

 Алматы 2016 

        «Жылутехниканың  теориялық  негіздері»  пәні  бойынша  оқыту  бағдарламасы 

(SYLLABUS) 5В071700 – Жылуэнергетика мамандығы үшін оқу жоспарына сәйкес, 

Жылу  энергетикалық  қондырғылар  кафедрасының  доценті,  техника  ғылыми 

кандидаты Туманов Мусакул Елегенович құрастырған. 

Оқыту  бағдарлама  Жылу  энергетикалық  қондырғылар  кафедрасының 

мәжілісінде қарастырылып бекітілген  

Хаттама № 1   "28"___08________2016 ж.  

 

Кафедра меңгерушісі ______________Кибарин А.А.  

Оқыту 


бағдарлама 

Жылуэнергетика 

факультетінің 

оқу-тәсілдемелік 

комиссиясының мәжілісінде қарастырылып бекітілген  

Хаттама № _1_   "_09__"______09__2016 ж.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


1.Оқытушылар жөнінде мәліметтер: 

Туманов  Мусакул  Елегенович,  Жылу  энергетикалық  қафедрасының  доценті, 

техника ғылыми кандидаты. 1981 жылы Қазақ мемлекеттік университетін, механика 

мамандығы  бойынша  бітірген.  «ЖЭС  көмекші  құрал-жабдықтары»  пәні  бойынша 

дәрістерді 2004 жылынан бері өткізеді. 

Офис: өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы, А корпусы,  118 аудитория. 

Толық мекен жайы: Алматы қ., Байтұрсынұлы көшесі, 126 

Тел.: 83272 92 78 98  

 

 

2.  Пән  бойынша  аудиториялық  сабақтарды  өткізудің  уақыты  мен  орны:  Сабақтар кестесіне сәйкес өткізіледі.   

 

3.  Алдын-ала  міндетті  пәндер  (пререквизиты):  математика,  химия,  физика, 

теориялық механика . 

 

 

  4. Курстың сипаттамасы: 

Пәннің  мақсаты  –  студенттерге  термодинамиканың  негізгі  қағидалары  мен 

заңдары,  термодинамикалық  процестер  мен  жылуқайратты  қондырғылар 

айналымдарын талдаудың және есептеудің жаңа әдістері туралы, жылумаңызалмасу 

құбылыстарының түбегейлі заңдарын талдау және есептеу  әдістері туралы көлемді 

және  терең  білім  беріп,  жылуэнергетикалық  қондырғылар  мен  аспаптардың 

сипаттамаларын анықтайтын практикалық бейімділіктерін қалыптастыру. Пәннің  міндеті  –  термодинамикалық  жүйелердегі  процестер  күйінің 

орнықтылығын және бағытын анықтайтын термодинамикалық әдістерді игеру

заттардың  термодинамикалық  қасиеттерін,  негізгі  тепе-тең  процестер  мен 

айналымдардағы термиялық және калориялық күй параметрлерінің өзгеруін есептеу 

әдістерін  үйрену,  жылумаңыз  алмасу  процестері  теңдеулерін  шешудің  тура    және 

жуықталған әдістерін, негізгі теориялық қағидаларын үйрену. 

«Жылутехниканың  теориялық  негіздері»  пәнін  оқып-тануға  физика, 

математика 1 және 2, химия, ақпараттану, экология және орнықты даму пәндерінің 

және таңдау бойынша оқытылған пәндер негіздерін білу қажетті. «Жылутехниканың 

теориялық негіздері» пәнінен игерген білімдер барлық жылуқайраттық қолданбалы 

пәндерді үйренуге және пәндік пен дипломдық жұмыстарды орындауға қажетті.  

Пәнді оқып-білген студенттер келесілерді білуі қажет: түсінігі болу: 

-

 техникалық  термодинамиканы  қолдану  аумағы  және  зерттеу  әдістері,  пәні 

туралы;  

-

 

негізгі жылутехнологиялары 

және 


жылу 

электр 


станцияларының 

технологиялық сүлбелері туралы; 

-

 

жылу машиналары мен қондырғылардың жұмыс істеу қағидалары туралы; -

 

жылу тасымалдаушыларының жұмыс істеу қағидаларын; -

 

жылуды пайдалану туралы; -

 

масса және жылуды, импульсті тасымалдау құбылысын; -

 

жылуөткізгіштік  теңдеуін  және  бірмәнділіктің  әртүрлі  жағдайларындағы тұрақты жылуфизикалық қасиеттері бар біртекті ортадағы конвективті жылуалмасу 

теңдеулерінің қарапайым жүйесін шешу туралы; 

-

 

конвективті  жылалмасу  есептерін  жылулық  шекаралық  қабат,  жылуалмасу құбылыстарының  ұқсастығы,  релаксация,  физикалық  ұқсастықтардың  ақырғы 

айырмашылықтары  мен  элементтері  және  жылалмасу  процестерін  үлгілеу 

әдістерімен шешу туралы; 

-

 

фазалық ауысымдағы және химиялық түрленудегі жылуалмасу туралы; -

 

үш ұқсастық және массаалмасу заңдары мен негізгі түсініктері туралы; -

 

сәулелік жылуалмасу, қорытқы сәулелік ағынды есептеу әдістері туралы; -

 

жылуберу, жылуберуді қарқындату әдістері және жылуалмасу құрылғыларын 

есептеу туралы; 

-

 

жылуды пайдаланудың энергетикалық және экологиялық мәселелері туралы; -

 

жылутехника саласындағы заманауи ғылыми зерттеулер туралыбілуі керек: 

-

 тепе-теңдік күйін, тепе-теңдік және кері құбылысын, күйлер теңдігін; 

-

 күйдің тұрақтылығын, қайтымсыз процесстердің бағытын; 

-

 таза заттар мен олардың қоспасының термодинамикалық қасиетін; 

-

  фазалық тепе-теңдікті, фазалық ауысымдарды; 

-

 термодинамиканың бастамасын, Карно циклін және теоремасын; 

-

 энтропияның,  энтальпияның,  ішкі  энергияның  толық  дифференциалын, 

термодинамиканың дифференциалдық теңдігін; 

-

 

жұмыстың қайтымдылығы мен өндірісін, жылу мен ағынның эксергиясын; -

 

газды ағындардың термодинамикасын; -

 

су және су буының күйінің кестесін және диаграммасын; -

 

жылумаңызалмасудың негізгі заңдылықтарын (жылуөткізгіштік, конвективті 

жылуалмасу, сәулелену);  

істей білуі керек: 

-

 таза  заттардың  және  олардың  қоспаларының  термодинамикалық  қасиетін, 

термодинамикалық процесстерде олардың өзгеруін анықтауды

-

 

физика-химиялық  процесстерді  талдау  үшін  термодинамиканың  негізгі заңдары мен ережелерін қолдануды; 

-

 процесстер  мен  циклдерді  талдау  кезінде  заттардың  күйлерінің 

диаграммаларын және кестелерін пайдалануды; 

-

 

стационарлы  және  стационарлы  емес  жылуөткізгіштік  кезіндегі  жылу ағындарын, температуралық өрістерді, жылулық кедергілерді есептеуді; 

-

 

құбырлар  мен  арналардағы денелер  мен  ағымдардың  табиғи  және мәжбүрлі 

ағысталуы,  сондай-ақ  фазалық  ауысымдар  кезіндегі  жылубергіштік  коэффициентін 

анықтауды; -

 

жылуалмасуды сәулеленумен және жылуберуді күрделі жылуалмасу кезінде 

есептеуді; 

-

 

маңызалмасу процестерін есептеуді; -

 

жылуберілімді  есептеуді  және  жылуалмасу  құралдарының  әртүрлі 

элементтерінің жылулық шығындарын анықтауды; 


 

 

 

 

1.

 

Пәнінің мазмұны 

      


5.1 Дәрістер 

 

Дәріс  


 

Апта 


                                     Тақырыбы 

Әдебиет 


нөмірі Кіріспе  

Пәні, 


техникалық 

термодинамика 

тапсырмалары  және  әдістері.  Негізгі  түсініктер 

және анықтамалар. Термодинамикалық жүйе және 

жұмыс  денесі.  Термодинамикалық  параметрлер 

және  күй  теңдеуі.  Тепе-теңдік  күй  және  процес. 

Термодинамиканың негізгі заңдары. 

 

Конспект  [1], [2], [9] 

 

  Термодинамиканың бірінші бастамасы  

Ішкі  энергия  күй  функциясы  ретінде. 

Термодинамикадағы 

жұмыс. 


Жылу. 

Термодинамиканың  бірінші  бастамасының 

теңдеуі.  Энтальпия  түсінігі.  Ішкі  энергияның 

дербес 


туындысы. 

Жылусыйымдылық 

түсінігі.  Ағындар  үшін  термодинамианың 

бірінші  бастамасы.  Ағындар  жұмысының 

түрлері.  

 

Конспект  [1], [2], [9] 

 

  

3  
Идеал 

газдардың 

термодинамикалық 

процестері  

Тепе-теңдік,  қайтымды  процестер  түсінігі. 

Айналымды  прцестер  (циклдер).  Идеал  газ:  күй 

теңдеуі және диаграммалары, негізгі заңдар. Идеал 

газдар 

қоспасы. Идеал 

газдың 


негізгі 

термодинамикалық 

процестері, 

процестердің 

жұмысы  және  жылуы,  идеал  газ  күйіндегі  заттың 

калориялық қасиетінің өзгеруін анықтау. 

 

Конспект  [1], [2], [9] 

 

  Термодинамиканың екінші бастамасы  

Қайтымды  Карно  циклі,  жылулық  ПӘК, 

Карно 

теоремасы. Еркін 

қайтымды 

цикл, 

энтропияны  күй  функциясы  ретінде  түсіну. Қайтымды 

және 


қайтымсыз 

процестердегі 

Конспект  

[1], [2], [9] 

 

 

 энтропияның 

өзгеруі. 

Оқшауланған 

термодинамикалық  жүйенің  тепе-теңдік  шарты. 

Күйдің 

термодинамикалық ықтималдығы. 

Термодинамиканың 

екінші 

бастамасының статикалық мәні. Сипаттамалық функция. Тұрақты 

тепе-теңдік 

шарты. 

Химиялық потенциал. 

Температураның 

толық 

газды 


және 

термодинамикалық  шкаласы.  Температураның 

практикалық 

термодинамикалық 

шкаласы. 

Пайдалы жұмыстың қайтымдылығы және өндірісі. 

Эксергия. 

 

Заттардың термодинамикалық қасиеттері  

Эндрюс 


тәжірибесі. 

Вандер-Ваальс 

изотермасы  және  теңдеуі.  Нақты  заттардың  рT-, 

р

-диаграммасы,  күй  теңдеуі  мен  жылулық коэффициенттер 

және 


кестелер. 

Заттардың 

калориялық  қасиеттері.  Фазалық  тепе-теңдік  және 

фазалық 


ауысымдар. 

Термодинамиканың 

дифференциал  теңдеуі.  Су  және  су  буының 

термодинамикалық 

процестері. 

hs

Ts

диаграммалары. Ылғалды ауа, ылғалды ауаның hd 

–диаграммасы, ылғалды ауадағы процестер.   

 

Конспект  

[1], [2], [9] 

 

   

Ағынның термодинамикасы  

Адиабатты  ағып  шығу  процестері.  Дыбыс 

жылдамдығы,  дыбыс  жылдамдығы  арқылы  өту. 

Лаваля  саптамасы.  Су  буының  ағып  шығуы.  Бу 

мен газдарды араластыру және кедергілеу.  

 

Конспект  [1], [2], [9] 

 

  Термодинамикалық циклдер  

Сығымдағыштар.  Поршенді  сығымдағыш 

жұмысының  термодинамикалық  циклі  және 

көрсеткіштік  диаграммасы.  Сығымдау  жұмысы. 

Газқұбырлы 

қондырғының 

және 

реактивті қозғалтқыштың ішкі жану қозғалтқышының циклі. 

Қозғалтқыштың  жылулық  ПӘК-і  және  оларды 

арттыру  жолдары.  Ренкин  циклі,  жылулық  ПӘК, 

оның  будың  бастапқы  параметрлеріне,  будың 

аралық қыздыруына, қоректік судың жаңғыртулық 

қыздырғышына  тәуелділігі.  Жылу  энергиясын 

тікелей электрге айналдыру әдістері.  

Буэжекторлы,  бусығымдағыш,  ауалық  және 

абсорбциялы  салқындатқыш  қондырғылардың 

Конспект  

[1], [2], [9] 

 

  

циклі. 

Салқындатқыш 

коэффициенті, 

жылу 


тасымалдағыштардың  және  жылу  сорғыларының 

жұмыс істеу қағидалары. 

 

Химиялық 

термодинамиканың 

және 

қайтымсыз  процестер  термодинамикасының 

негізі  

Химиялық 

реакция 

түрлері, 

реакция 

қозғалысы  және  тепе-теңдігі.  Химиялық  реакция 

жылдамдығы, 

Аррениус 

заңы. 

Қайтымсыз процестер 

термодинамикасының 

әдістері, 

диссипативті  функция  үшін  жалпы  өрнек, 

жылуөткізгіштік теориясы.  

 

Конспект  

[1], [2], [9] 

 

  Жылумаңызалмасу 

Кіріспе 

Негізгі 


ережелер, 

пәні 


және 

жылумаңызтасымал  теориясының  әдістері.  Жылу 

тасымал  түрлері.  Жылумаңызтасымал  процесінің 

сандық 


сипаттамасы. 

Жылу 


және 

маңыз 


тасымалының дифференциал теңдеуі. 

 

Конспект  

[12],  [21], 

[22], [26] 

 

 

 10 

10 


Жылуөткізгіштік 

Температуралық  өріс  және  температура 

градиенті. 

Фурье 


заңы. 

Жылуөткізгіштік 

коэффициенті.  Жылуөткізгіштің  жылулық  ағыны.  

Жылуөткізгіштіктің  жылулық  кедергісі  мен  оның 

физикалық және  геометриялық құрамы. Жылулық 

кедергінің  геометриялық  факторы.  Жылуөткізгіш 

коэффициентінің және жылуалмасу бетінің орташа 

мәні.    Жылуөткізгіштің  дифференциал  теңдеуі. 

Стационарлы 

процестердегі 

жылуды 

жылуөткізгіштікпен  беру.  Әртүрлі  пішіндегі дененің жылуөткізгіштігінің температуралық өрісі 

және  жылулық  ағыны.  Стационарлы  емес 

жылуөткізгіштік.  Жылуөткізгіш  коэффициенті. 

Жылуберу  коэффициенті.  Био  критериі.  Ұқсастық 

теориясы 

және 


жылуөткізгіштік 

есептерін 

шешудің жуықтау әдістері.  

 

Конспект  

[12],  [21], 

[22], [26] 

 

 

 11 

11 


Біртекті ортадағы ағынды жылуалмасу 

Ағынды  жылуалмасу  теориясын  анықтау 

және  жалпы  түсінік.  Ағынды  жылуалмасу 

есептері.  Ағынды  жылуалмасудың  дифференциал 

теңдеуі. 

 

Гидродинамикалық және 

жылу 


Конспект  

[12],  [21], 

[22], [26] 

 

  

шекаралық  қабаттар.  Ұқсастық  теориясы  және 

ағынды  жылуалмасу  өлшем  бірлігін  талдау. 

Ұқсастық  критериі  және  шарттықтық  теңдеулері. 

Ағынды жылу алмасу сипаттамасын есептеу және 

өлшеу. Ретті ағыстағы жылуалмасу. Ретсіз ағынды 

жылуалмасу 

теориясының 

негіздері. 

Ретті 

ағынның  ретсізге  ауысуы.  Дененің  мәжбүрлі ағыстауы  кезіндегі  жылуберу.  Құбырлар  мен 

арналардағы  мәжбүрлі  ағысындағы  жылуберу. 

Құбырлар  шоғыры  мен  құбырдағы  ішкі  ағысы 

кезіндегі  жылу  беру.  Еркін  және  аралас  ағындық 

жағдайында жылу беру.  

 

12 


12 

Жылу өту 

Жылу  өту  формуласы  және  қабырғалар 

температурасы.  Әртүрлі  пішіндегі  дененің  жылу 

өту  коэффициенті.  Жылу  өтуді  қарқындату 

жолдары.  

 

Конспект  

[12],  [21], 

[22], [26] 

 

 

 13 

13 


Химиялық  түрленудегі  және  фазалық 

ауысымдағы жылумаңызалмасу.  

Таза  будың  шықтануы  кезіндегі  жылуалмасу. 

Жылуалмасудың  ерекшеліктері.  Таза  будың 

қабыршақты  шықтануы  кезіндегі  жылуберу. 

Жылуалмасу  құрылымы  және  будың  тамшылық 

шықтануы  кезіндегі  жылу  беруінің  теориялық 

және  тәжірибелік  мәндері.  Сұйықтың  қайнау 

кезіндегі  жылу  беруі.  Көпіршіктің  түзілуінің 

минималды 

радиусы 


және 

жұмысы. 


Температуралық  тегеуріннің  және  көпіршіктің 

ажырауы  мен  өсуінің,  түзілуінің  минималды 

радиусының 

жылу 


беруге 

әсері. 


Сұйық 

қайнауының  көпіршектен  қабыршақты  режімге 

өтуі.  Еркін  қозғалыс  жағдайында  сұйықтың 

көпіршікті 

қайнауы 

кезінде 


жылу 

беру. 


Құбырларда 

мәжбүрлі 

қозғалу 

жағдайында 

сұйықтың  көпіршікті  қайнауы  кезінде  жылу  беру. 

Жылу  құбырлары  туралы  түсінік.  Химиялық 

түрлену  кезіндегі  және  екі  құраушы  ортадағы 

жылумаңызалмасу.  Диффузия  заңы  және  түрлері, 

құрылымы.  Стефанов  ағыны.  Жылу  және  маңыз 

беру.  Маңыз  беру  теңдеуі.  Маңыз  берудің 

шарттықтық  және  дифференциал  теңдеуінің 

жүйесі.  Үштік  ұқсастық.  Бугаз  қоспасындағы 

будың  шықтануы  кезіндегі  жылумаңызалмасу. 

Конспект  

[12],  [21], 

[22], [26] 

 

 

 Сұйықтың  бугазды  ортаға  булануы  кезіндегі 

жылумаңызалмасу.  Химиялық  түрлену  кезіндегі 

жылумаңызалмасу.  

 

14 


14 

Сәулеленумен жылуалмасу 

Сәулеленудің  негізгі  заңдары.  Сәулелік 

жылуалмасуды  зерттеу  әдістері.    Сәулелік 

ағындардың  қасиеті  және  сәуле  бөлетін  денелер 

жүйесінің  геометриялық  сипаттамасы.  Дене  мен 

қабық  арасындағы  сәулеленумен  жылуалмасу. 

Тегіспараллелді  беттер  арасындағы  сәулелік 

жылуалмасу.  Газдардың  сәулелену  және  жұтылу 

ерекшеліктері. 

Жану 


өнімдерінің 

жылулық 


сәулеленуін  есептеу.  Жалынның  жылулық  сәуле 

бөлуі.  


 

Конспект  

[12],  [21], 

[22], [26] 

 

 

 15 

15 


Жылуалмасу құралдары 

Жылуалмасу 

құралдарының 

түрлері. 

Жылуалмасу құралдарының жылулық есебі. 

 

Конспект  

[12],  [21], 

[22], [26] 

 

 

  

 

  

 

  

 

          Барлығы:  30 сағат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Практикалық сабақтар  

№ 

Тақырып 


сағат 

Идеал газ, заңдары, газдар қоспасы.1 Термодинамиканың бірінші бастамасы. Идеал газдың термодинамикалық процестері. Термодинамиканың  екінші  бастамасы.  Термодинамикалық процестердегі энтропия өзгерісін есептеу. Нақты газдардың күй теңдеуі.

 Су буының процестері, диаграммасы, кестелері. Ағып шығу процестері. Лаваля саптамасы, адиабатты кедергілеу. Термохимия.Гесс заңы. Стационарлы жылуөткізгіштік. 

10 Стационарлы емес жылуөткізгіштік 

11 Ағынды 

жылуалмасу. 

Ағынды 

жылуалмасудың ұқсастық теориясы. 

12 Дененің  ішкі  айналып  ағуы  кезіндегі  ағынды 

жылуалмасуы. Еркін ағындық кезіндегі жылуалмасу. 

13 


Құбырлар  шоғыры  мен  құбырдағы  айналып  ағуы 

кезіндегі жылу беру. 

14 


Денелер арасындағы сәулелік жылуалмасу. 

15 Жылу өту. Жылу өтуді қарқындату жолдары 

 5.3 Зертханалық жұмыстар 

 

№ 

Зертханалық жұмыстар 

Сағат 


Жұмыстық  дененің  (ауаның,  судың)  жылусыйымдылығын 

анықтау. Тарылту саптамасы арқылы газдың ағу процесін зерттеу. 

 Ылғал ауадағы процестерді зерттеу. Салқындатқыш қондырғының циклін зерттеу. Цилиндрлік қабырға әдісі арқылы дененің жылуөткізгіштік коэффициентін анықтау. Қабырғаның қырлануының тиімділігіне зерттеулер Құбырдағы  сұйықтың  мәжбүрлі  ағысы  кезіндегі  жылу 

беруді зерттеу. Су буының шықтануы кезіндегі жылу беруді зерттеу. Прандтльдің ретсіз санын анықтау 10 


Виртуалдық  үлгіде  жылу  өтуді  қарқындату  тәсілдерін 

зерттеу 
 

 


5.4 Студенттер өзіндік жұмысының тақырыптары 

 

№ 

п/п СӨЖ тақырыптары 

Идеал газдар 

қоспасы, 

идеал 

газдардың негізгі 

термодинамикалық процестері 

2 

Термодинамиканың дифференциал теңдеуі. 

3 

Ылғалды  ауа,  ылғалды  ауаның  hd  –диаграммасы,  ылғалды 

ауадағы процестер. 

4 

Газдағы,  судағы  және  су  буындағы  негізгі  термодинамикалық 

процестер. 

5 

Газдық циклдің есептеу. 

Ренкиннің  буайдау  циклі,  циклдің  жылулық  ПЭК-і,  циклдің ПЭК-інің  қоректік  суды  жаңғыртулық  қыздырудың,  будың 

бастапқы параметрлеріне тәуелділігі.

 

 Көпқабатты жазық қабырғаның жылу өтуі. 

Цилиндрлік қабырғаның жылу өтуі. Құбырлар 

шоғырындағы 

жану 


өнімдерінің 

сәулелік 

жылуалмасуы. 

10 


Буқыздырғышының жылу өтуі. 

11 


Жылу өту процестерін қарқындату. 

12 


Ағынды жылуалмасу процестерін тәжірибелік зерттеу. 

 

 6. Әдебиет тізімі 

Техникалық термодинамика 

1.

 Кирилин  В.А.,  Сычев  В.В.,  Шейндлин  А.Е.  Техническая  термодинамика; 

Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство МЭИ, 2008.–496 с. 

2.

 

Сборник задач 

по 


технической 

термодинамике: 

Учебное 

пособие/Андрианова Т.Н., Дзампов Б.В., Зубарев В.Н., Ремизов С.А., Н.Я.Филатов – 

4-е изд. перераб. – М.: Издательство МЭИ, 2000. – 356 с. 

3.

 Исаев  С.И.  Термодинамика:  Учебник  для  вузов  –  3-е  изд.  перераб.  и  доп.  – 

М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2000 – 416 с. 

4.

 

Зубарев  В.Н.,  Александров  А.А.,  Охотин  В.С.  Практикум  по  технической термодинамике: Учеб. пособие для вузов – 3-е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, 

1986 – 304с. 

5.

 

 Теоретические  основы  теплотехники.  Теплотехнический  эксперимент: Справочник/Под общ. ред. А.В.Клименко, В.М. Зорина. – 3 изд., перераб.- М.: Изд. 

МЭИ, 2001,- 564 с. 

6.

 

 Александров  А.А.,  Б.А.  Григорьев  Таблицы  теплофизических  свойств  воды и водяного пара. – М.:МЭИ , 2003.-168с. 

7.

 

Теплотехника: Учебник для вузов. Луканин В.Н., Шатров М.Г., Камфер Г.М. изд. 2-е перер. – М.:Высшая школа, 2000. – 671 с. 

8.

 Теплотехника/Под  ред. А.П. Баскакова.-М.:Энергоатомиздат, 1991.-224с 

9.

 Әділбеков  М.  Ә.  Жылутехника:  Жоғары  оқу  орындарының  студенттеріне 

арналған оқу кұралы. Алматы, 2005. - 246 бет. 

10.

 

Мырзахметов Б.А., Сазаев Ж.О. Техникалық термодинамика: Оқу кұралы. Алматы, 2003. - 138 бет. 

11.


 

Қуатбеков М. Қ., Ақынбеков Е. Қ. Техникалық термодинамика: Оқу кұралы. 

Алматы, Рауан, 1995. - 215 бет. 

 

Жылумаңызалмасу 

12.


 

 Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача: Учебник. – 

М.: Энергоиздат, 1981. – 416 с. 

13.


 

Цветков  Ф.Ф.,  Тепломассообмен:  учебник.  –  М.:  Издательство  МЭИ, 

2005. – 505 с. 

14.


 

Краснощеков  Е.А.,  Сукомел  А.С.  Задачник  по  теплопередаче:  Учебное 

пособие. – М.: Энергия, 1980. – 288 с. 

15.


 

Практикум по теплопередаче /Солодов А.П., Цветков Ф.Ф., Елисеев В.В., 

Осипова В.А.-М.: Энергоатомиздат, 1986. – 296 с. 

16.


 

Задачник 

по 

тепломассообмену: учебное 

пособие/Ф.Ф.Цветков, 

Р.В.Керимов, В.И.Величко. – 3-е изд., стер.- М.: Издательство МЭИ, 2010.–196 с. 

17.


 

Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена:-М.: Атомиздат, 1979. – 425 

с. 

18.


 

Теория  тепломассообмена/Под  ред.  А.И.  Леонтьева.  –  М.:  Высш.  шк., 

1984. – 495с. 

19.


 

Галин  Н.М.,  Кириллов  П.Л.  Тепломассобмен  (в  ядерной  энергетике).  – 

М.: Энергоатомиздат, 1987. – 376с. 

20.


 

Теплотехника:  Учебник  для  вузов.  Луканин  В.Н.,  Шатров  М.Г.,  Камфер 

Г.М. изд. 2-е перер. – М.:Высшая школа, 2000. – 671 с. 

21.


 

Темирбаев Д.Ж., Жылумаңызалмасу: Оқу құралы. Алматы: АЭжБИ 1998. –

109 б. 

22.


 

Әділбеков  М.  Ә.  Жылутехника:  Жоғары  оқу  орындарының  студенттеріне 

арналған оқу кұралы. Алматы, 2005. - 246 бет. 

23.


 

Юдаев  Б.Н.  Техническая  термодинамика.  Теплопередача.  –  М.:  Высш. 

шк., 1998. – 479 с. 

24.


 

Сборник задач по технической термодинамике и теплопередаче/Под ред. 

Юдаева Б.Н. – М.: Высш. шк., 1968. – 372 с. 

25.


 

Авчухов В.В., Паюсте Б.Я. Задачник по процессам теплоомассообмена. – 

М.: Энергоатомиздат, 1986. – 144 с. 

26.


 

Темирбаев  Д.Ж.  Тепломассообмен:  Решение  задач  с  использованием 

ЭВМ. – Алматы: АИЭС, 2004. – 64 с. 

27.


 

Темірбаев  Д.Ж.  Жылумаңызалмасу:  Есептер  мен  сауалдар.-Алматы: 

АЭЖБИ, 2005.-64 б. 

 

 7. Емтихан сұрақтары: 

 

1. 

Термодинамикалық  жүйе  және  жұмыс  денесі.  Термодинамикалық 

параметрлер және күй теңдеуі.  

2.

 Тепе-теңдік күй және процес.  

3.

 Термодинамиканың негізгі заңдары. 

4.

 Термодинамиканың бірінші бастамасы . 

5.

 Ішкі энергия күй функциясы ретінде.  

6.

 Термодинамикадағы жұмыс. Жылу.  

7.

 Термодинамиканың бірінші бастамасының теңдеуі.  

8.

 Энтальпия түсінігі. Ішкі энергияның дербес туындысы. 

9.

  Жылусыйымдылық  түсінігі.  Ағындар  үшін  термодинамианың  бірінші 

бастамасы. Ағындар жұмысының түрлері.  

10.

 

Идеал газдардың термодинамикалық процестері . 11.

 

Тепе-теңдік, қайтымды процестер түсінігі.  12.

 

Айналымды  прцестер  (циклдер).  Идеал  газ:  күй  теңдеуі  және диаграммалары, негізгі заңдар.  

13.


 

Идеал газдар қоспасы.  

14.

 

Идеал  газдың  негізгі  термодинамикалық  процестері,  процестердің жұмысы  және  жылуы,  идеал  газ  күйіндегі  заттың  калориялық  қасиетінің 

өзгеруін анықтау. 

15.

 

Термодинамиканың екінші бастамасы . 16.

 

Қайтымды Карно циклі, жылулық ПӘК,  17.

 

Карно  теоремасы.  Еркін  қайтымды  цикл,  энтропияны  күй  функциясы ретінде түсіну.  

18.


 

Қайтымды және қайтымсыз процестердегі энтропияның өзгеруі.  

19.

 

Оқшауланған термодинамикалық жүйенің тепе-теңдік шарты.  20.

 

Күйдің термодинамикалық ықтималдығы.  21.

 

Термодинамиканың екінші бастамасының статикалық мәні.  22.

 

Сипаттамалық функция. Тұрақты тепе-теңдік шарты.  23.

 

Химиялық потенциал.  24.

 

Температураның  толық  газды  және  термодинамикалық  шкаласы. Температураның практикалық термодинамикалық шкаласы.  

25.


 

Пайдалы жұмыстың қайтымдылығы және өндірісі. Эксергия. 

26.

 

Заттардың термодинамикалық қасиеттері  27.

 

Эндрюс тәжірибесі.  28.

 

Вандер-Ваальс изотермасы және теңдеуі.  29.

 

Нақты  заттардың  рT-,  р-диаграммасы,  күй  теңдеуі  мен  жылулық 

коэффициенттер және кестелер.  

30.


 

Заттардың калориялық қасиеттері.  

31.

 

Фазалық тепе-теңдік және фазалық ауысымдар.  32.

 

Термодинамиканың дифференциал теңдеуі.  33.

 

Су  және  су  буының  термодинамикалық  процестері.  hs,  Tsдиаграммалары.  

34.


 

Ылғалды  ауа,  ылғалды  ауаның  hd  –диаграммасы,  ылғалды  ауадағы 

процестер.   

35.


 

Ағынның  термодинамикасы  .Адиабатты  ағып  шығу  процестері.  Дыбыс 

жылдамдығы, дыбыс жылдамдығы арқылы өту.  

36.


 

Лаваля саптамасы. Су буының ағып шығуы. Бу мен газдарды араластыру 

және кедергілеу.  

37.


 

Термодинамикалық циклдер.Сығымдағыштар. 

38.

 

 Поршенді  сығымдағыш  жұмысының  термодинамикалық  циклі  және көрсеткіштік диаграммасы.  

39.


 

Сығымдау жұмысы.  

40.

 

Газқұбырлы  қондырғының  және  реактивті  қозғалтқыштың  ішкі  жану қозғалтқышының циклі. 

41.


 

 Қозғалтқыштың жылулық ПӘК-і және оларды арттыру жолдары. 

42.

 

 Ренкин  циклі,  жылулық  ПӘК,  оның  будың  бастапқы  параметрлеріне, будың  аралық  қыздыруына,  қоректік  судың  жаңғыртулық  қыздырғышына 

тәуелділігі.  

43.

 

Жылу энергиясын тікелей электрге айналдыру әдістері. 44.

 

Буэжекторлы, бусығымдағыш, ауалық және абсорбциялы салқындатқыш қондырғылардың циклі.  

45.


 

Салқындатқыш  коэффициенті,  жылу  тасымалдағыштардың  және  жылу 

сорғыларының жұмыс істеу қағидалары. 

46.


 

Химиялық 

термодинамиканың 

және 


қайтымсыз 

процестер 

термодинамикасының негізі  

47.


 

Химиялық реакция түрлері, реакция қозғалысы және тепе-теңдігі.  

48.

 

Химиялық реакция жылдамдығы, Аррениус заңы. 49.

 

 Қайтымсыз  процестер  термодинамикасының  әдістері,  диссипативті функция үшін жалпы өрнек, жылуөткізгіштік теориясы.  

 

Жылумаңызалмасу 50.

 

Негізгі  ережелер,  пәні  және  жылумаңызтасымал  теориясының  әдістері. Жылу тасымал түрлері. 

51.


 

 Жылумаңызтасымал процесінің сандық сипаттамасы. Жылу және маңыз 

тасымалының дифференциал теңдеуі. 

52.


 

Жылуөткізгіштік.Температуралық өріс және температура градиенті. 

53.

 

Фурье заңы. Жылуөткізгіштік коэффициенті. 54.

 

 Жылуөткізгіштің жылулық ағыны.   55.

 

Жылуөткізгіштіктің  жылулық  кедергісі  мен  оның  физикалық  және  геометриялық құрамы.  

56.


 

Жылулық кедергінің геометриялық факторы.  

57.

 

Жылуөткізгіш коэффициентінің және жылуалмасу бетінің орташа мәні.   58.

 

Жылуөткізгіштің дифференциал теңдеуі.  59.

 

Стационарлы процестердегі жылуды жылуөткізгіштікпен беру. 60.

 

 Әртүрлі  пішіндегі  дененің  жылуөткізгіштігінің  температуралық  өрісі және жылулық ағыны.  

61.


 

Стационарлы емес жылуөткізгіштік. Жылуөткізгіш коэффициенті. 

62.

 

 Жылуберу коэффициенті. Био критериі.  63.

 

Ұқсастық теориясы және жылуөткізгіштік есептерін шешудің жуықтау әдістері.  

64.


 

Біртекті ортадағы ағынды жылуалмасу. 

65.

 

Ағынды жылуалмасу теориясын анықтау және жалпы түсінік. Ағынды жылуалмасу есептері.  

66.


 

Ағынды жылуалмасудың дифференциал теңдеуі. 

67.

 

  Гидродинамикалық және жылу шекаралық қабаттар. 68.

 

 Ұқсастық теориясы және ағынды жылуалмасу өлшем бірлігін талдау.  69.

 

Ұқсастық критериі және шарттықтық теңдеулері.  70.

 

Ағынды жылу алмасу сипаттамасын есептеу және өлшеу.  71.

 

Ретті ағыстағы жылуалмасу.  72.

 

Ретсіз ағынды жылуалмасу теориясының негіздері. 73.

 

 Ретті ағынның ретсізге ауысуы.  74.

 

Дененің мәжбүрлі ағыстауы кезіндегі жылуберу.  75.

 

Құбырлар мен арналардағы мәжбүрлі ағысындағы жылуберу. 76.

 

 Құбырлар шоғыры мен құбырдағы ішкі ағысы кезіндегі жылу беру. 77.

 

 Еркін және аралас ағындық жағдайында жылу беру.  78.

 

Жылу өту.Жылу өту формуласы және қабырғалар температурасы. 79.

 

 Әртүрлі пішіндегі дененің жылу өту коэффициенті.  80.

 

Жылу өтуді қарқындату жолдары.  81.

 

Химиялық түрленудегі және фазалық ауысымдағы жылумаңызалмасу.  82.

 

Таза будың шықтануы кезіндегі жылуалмасу.  83.

 

Жылуалмасудың ерекшеліктері.  84.

 

Таза будың қабыршақты шықтануы кезіндегі жылуберу.  85.

 

Жылуалмасу  құрылымы  және  будың  тамшылық  шықтануы  кезіндегі жылу беруінің теориялық және тәжірибелік мәндері.  

86.


 

Сұйықтың  қайнау  кезіндегі  жылу  беруі.  Көпіршіктің  түзілуінің 

минималды радиусы және жұмысы.  

87.


 

Температуралық  тегеуріннің  және  көпіршіктің  ажырауы  мен  өсуінің, 

түзілуінің минималды радиусының жылу беруге әсері.  

88.


 

Сұйық  қайнауының  көпіршектен  қабыршақты  режімге  өтуі.  Еркін 

қозғалыс жағдайында сұйықтың көпіршікті қайнауы кезінде жылу беру.  

89.


 

Құбырларда  мәжбүрлі  қозғалу  жағдайында  сұйықтың  көпіршікті 

қайнауы кезінде жылу беру.  

90.


 

Жылу құбырлары туралы түсінік.  

91.

 

Химиялық түрлену 

кезіндегі 

және 

екі 


құраушы 

ортадағы 

жылумаңызалмасу.  

92.


 

Диффузия заңы және түрлері, құрылымы. Стефанов ағыны. 

93.

 

 Жылу және маңыз беру. Маңыз беру теңдеуі.  94.

 

Маңыз берудің шарттықтық және дифференциал теңдеуінің жүйесі. 95.

 

Үштік ұқсастық.  96.

 

Бугаз қоспасындағы будың шықтануы кезіндегі жылумаңызалмасу. 97.

 

Сұйықтың бугазды ортаға булануы кезіндегі жылумаңызалмасу. 98.

 

Химиялық түрлену кезіндегі жылумаңызалмасу.   

Сәулеленумен жылуалмасу 

99.

 

Сәулеленудің негізгі заңдары. 100.

 

 Сәулелік жылуалмасуды зерттеу әдістері.   101.

 

Сәулелік  ағындардың  қасиеті  және  сәуле  бөлетін  денелер  жүйесінің геометриялық сипаттамасы. 

102.


 

 Дене мен қабық арасындағы сәулеленумен жылуалмасу. Тегіспараллелді 

беттер арасындағы сәулелік жылуалмасу.  

103.


 

Газдардың сәулелену және жұтылу ерекшеліктері.  

104.

 

Жану  өнімдерінің  жылулық  сәулеленуін  есептеу.  Жалынның  жылулық сәуле бөлуі.  

105.


 

Жылуалмасу құралдары.Жылуалмасу құралдарының түрлері. 

106.

 

 Жылуалмасу құралдарының жылулық есебі.  

 

 8. Баға бойынша ақпарат: 

 

Студенттің курс бағдарламасы бойынша жетістіктері АЭжБУ қорытынды 

бағаларының жалпы жүйесіне негізделіп, бағаланады (кесте 1).       

 Кесте 1. 

Әріп  жүйесі 

бойынша 

баға 


  Балдар  Балдар    %-дық 

мөлшері     

      Дәстүрлі 

жүйе 


бойынша  

баға 


        А 

  4,0 


   9 

        95- 100 

Өте жақсы 

        А- 

  3,67 

   8 


          90-94 

Өте жақсы          В+ 

  3,33 


   7 

           85-89 

Жақсы  

        В 

  3,0 


   6 

           80-84 

Жақсы  

        В- 

  2,67 


   5 

           75-79 

Жақсы  

        С+ 

  2,33 


   4 

           70-74 

Қанағат 

        С 

  2,0 


   3 

           65-69 

Қанағат  

        С- 

  1,67 


   2 

           60-64 

Қанағат  

        Д+ 

  1,33 


   1 

           55-59 

Қанағат  

        Д- 

  1,0 


   0 

           50-54 

Қанағат 

        F 

  0 


   0 

            0-49 

Қанағатсыз 

                                                                                                           

 

 

         

Кесте 2. Жіберілу рейтингісі. Әрбір жұмыстың маңыздылығы 

 

                       Параметр 

   %-дық мөлшері 

           Балдар 

Зертханалық 

жұмыстарды 

орындау  

               45 

            45 

Семестрлік жұмысты қорғау 

               45 

            45 

Дәрістерге қатысу   

               10 

            10 

Барлығының      ∑  

             100 

          100 

 

  

Кесте 3.Семестрдің қорытынды бағасы келесі сүлбе бойынша жиналады: 

 

                                                                                                                                              Параметр 

   %-дық мөлшері 

           Балдар 

Жіберілу рейтингісі 

60 

60 


Емтихан 

40 


40 

Барлығы:  

0,6∑жіберілу+0,4емтихан 

100 


100 

 

Балдарды қою саясаты: 

 

     2,3-кестелердегі  бағалардың  балдары  максималды  болып  саналады.  Дәрістерге қатысу балдары қатыспаған дәрістердің санына байланысты болады. 

 

Университетте  оқушылардың  академиялық  мобилділігін  ұйымдастыру кезінде бағаларды бір жүйеге келтіру 

 

ECTS (Несиелерді өткізу және жинақтаудың Европалық жүйесі) бойынша  4 және  5 Кестелер қолданылады. 

 

4  Кесте  –  ECTS  бойынша  бағаларды  ҚР  оқушылардың  білім  жетістіктерін 

бағалау жүйесіне өткізу 

 

  ECTS 

бойынша 


баға 

Әріптік 


жүйе 

бойынша 


баға  

Балдың 


сандық 

эквиваленті  

%-тік 

құрамы  


Дәстүрлік баға  

 4,0 


100 

Өте жақсы 

B+ 


3,33 

85 


Жақсы 3,0 

80 


2,0 65 

Қанағаттандырарлық 1,0 50 

FX, F 
Қанағаттандырарлықсыз 

 

  

5 Кесте – ҚР оқушылардың білім жетістіктерін бағалау жүйесіндегі бағаларды  

ECTS бойынша бағаларға өткізу 

  

Әріптік 


жүйе 

бойынша 


баға 

Балдың 


сандық 

эквиваленті  

%-тік 

құрамы  


Дәстүрлік баға  

 

ECTS бойынша 

баға 


4,0 


95-100 

Өте жақсы 

А- 


3,367 

90-94 


B+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


3,0 80-84 

Жақсы 


В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттандырарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттандырарлық 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттандырарлық 

0-49 

Қанағаттандырарлықсыз  FX, F 

 

 

9. Курс саясаты: - сабақтарға кешікпей келу, қалдырмау; 

- сабақтарға белсенді қатысу;   

-  орынды  себептермен  қалдырған  зертханалық  сабақтарды  өтеу    (деканаттың 

рұқсатымен); 

- семестрлік жұмысты уақытында орындап, тапсыру: 

-  сабаққа кітапхана мен үйде өзіндік дайындалу.  

10. Академиялық этика ережелері: 

тәртіптілік; 

- әдептілік; 

- тілектестік; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- аудиторияда ұялы телефондарды өшіріп қою.  

    Келіспеушілік  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен,  эдвайзермен  ашық 

талқылану керек. Шешілмейтін жағдайда деканат қызметкерлеріне жеткізілуі қажет. 
жүктеу 221.81 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет