«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының алғыс сөзіжүктеу 22.29 Kb.
Pdf просмотр
бет8/13
Дата27.04.2017
өлшемі22.29 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ:  
  
 
Ескертпе                             2015 ж.                       2014 ж.
                                                    
    
Салық салғанға дейінгі табыс/ шығыс:   
 
 
                               (9 796 657)                      1 864 914 
Корректировки 
на:    
Амортизация мен тозу 
 
 
 
 
 
               1 135 361                       990 630
Күмәнді қарыз бойынша резерв   
 
 
 
 
                  113 094                          346 821 
Өтімді емес тауарлы-материалды запастар 
бойынша резервті есептеу                              
 
        26                                       114 718                         41 735
Негізгі құралдар мен материалдарды  емес 
активтерден шегеру шығыны  
 
 
 
 
 
 10 152                            27 804
Бағамдық  айырмашылықтан шығын  
 
 
 
            13 811 348                   1 645 870 
Қауымдасқан және бірлесіп бақыланатын 
ұйымдар пайдасындағы үлес  
 
                            9 
                                     276 995                          68 781
Тәуелді ұйымдардың табыстағы үлесі 
 
        25                                       258 412                       (50 151)
Кепілді міндеттемелер бойынша қор  
                    25, 26, 27 
                  931 632                       968 787 
Қолданылмаған демалыстар бойынша қор 
 
 
 
   
     - 
                     225 355 
Құнсыздану шығындары 
 
 
  
 
 
   
    5 776                          50 224 
Басқа қорлар 
 
 
 
 
         29                                 (6 093 250)                   (1 863 522)
Қаржылық табыстар 
 
 
 
         30                                   2 782 339                      2 457 483 
Айналымдық капиталдағы өзгеріске дейінгі 
операциялық қызметтен түсетін ақшалай
 құралдардың қозғалысы   
                                              
                              3 549 920                      6 774 731 
    
Айналымдық капитал баптарындағы өзгерістер: 
 
 
 
Тауарлық-материалдық қорлардың өзгерістер: 
 
         
            (5 311 868)                       (187 481)
Сауда дебиторлық берешектің өзгерісі 
 
                                                    1 240 536                    (2 169 998)
Қосылған құн салығының өзгерісі және өтелетін басқа да салықтар 
               (756 136)                         (80 541)
Басқа активтердің өзгерісі   
 
 
                                                  (4 090 948)                       (538 825)
Сауда кредиторлық берешектің өзгерісі 
 
                                                     (128 598)                    (1 131 161)
Салықтар бойынша берешектің өзгерісі 
 
 
                                 1 238 465                          696 789 
Өзгертуге алынған аванстар байланыс тараптардан және өзге де 
міндеттемелер    
 
 
 
                                                  8 513 437                    (1 826 349)
    
Операциялық қызметтен алынған ақшалай қаражат    
                               4 254 808                      1 537 165
    
Төленген пайыздар  
 
 
 
 
 
            (2 845 382)                    (2 179 012)
Төленген табыс салығы 
 
 
 
 
 
               (619 388)                        (724 927)
Операциялық қызметтен алынған таза ақшалай қаражат
 (қолданылмаған)   
 
 
 
 
                                     790 038                   (1 366 774)
    
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ: 
   
Негізгі құралдарды сатып алу                                                                                           (4 736 838) 
               (2 696 902)
Материалдық емес активтерді сатып алу 
 
 
 
                    (2,171)                             (835)
Ұзақмерзімді активтер үшін берілген аванстар? 
 
 
            (6 670 200)   
  (85,911)
Қауымдасқан кәсіпорындардың берген  қарыздары 
 
 
            11 418 703                      1 744 795 
Алынған дивиденттер 
 
 
 
 
 
                     81783                       385 346 
Негізгі құралдарды сатудан түскен түсімдер   
 
                                        21 880                          24 474
Таза ақшалай қаражаттарды сатып алу кезінде 
еншілес кәсіпорындардың шығуы   
 
 
 
                       (771)   
            -
Біріккен кәсіпорындардың жарғылық капиталына жарна                 9 
                            -                       (3 000 000)
Алынған пайыздар 
 
 
 
 
 
               1 411 688                   1 536 437 
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

94
Қысқа мерзімді инвестициялар сатып алу 
 
                              
           (46 313 457)                (66 953 679)
Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар алу 
 
             
             62 433 524                  61 000 439
Инвестициялық қызметтен алынған
 (пайдаланылған) таза ақшалай қаражат  
 
                                                 17 644 141                  (8 045 836)
ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІ: 
Бағалы қағаздарды шығару  
 
 
 
      17 
                            -                          9 375 000
Жарғылық капиталға жарна 
 
 
 
      20                   (10 384 000)          
        -
Облигацияларды 
өтеу 
      845 641   
     100    
 
Қарыздарды алу             
 
 
 
 
 
 
(95 641)   
    (100)
Қарыздарды өтеу   
 
 
 
 
 
                 (128 230)                     (136 652)
Қаржылық жалды өтеу 
 
 
 
 
 
                 (217 815)                    (693 637)
 
 
 
                                    
Төленген дивиденттер 
 
 
 
 
                   
 
 
Қаржылық қызметтен алынған таза ақшалай құралдар  
 
             (9 980 045)                    8 544 711
    
АҚШАЛАЙ ҚҰРАЛДАР МЕН ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫ ӨЗГЕРІСТЕРІ, 
нетто 
        
8 454 134                     (867 899)
     
АҚШАЛАЙ ҚҰРАЛДАР МЕН ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫ ӨЗГЕРІСТЕРІ, 
нетто 
       
 
 
 
 
 
15 
              10 451 088                  10 758 902
Ақшалай шетел валютасының қалдықтарына шетел валютасы 
курсының өзгеруінің әсері                                                                                                              280 792 
 
  560 085 
    
АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫ , 
кезеңнің соңына  
  
 
 
 
                           15                19 186 014                 10 451 088
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

95
Ескертпе 
Жарғылық 
капитал 
Қосымша 
төленген 
капитал 
Үлестіріл-
меген 
пайда   
Аналық 
компанияның 
акционері-
не қатысты 
капитал
Бақыла-
майтын 
үлестер  
Барлығы 
капитал
1 қаңтарға 
 2014 ж.  
12 101 802
841 018   
10 005 198
22 948 018
631 934
23 579 952
Жыл ішіндегі 
табыс
-
      -
 816 380
 816 380
101 018
917 398
Жыл ішіндегі 
басқа жиынтық 
шығын 
-
      -
(1,189)
(1,189)
(71)
 
(1,260)
Барлығы жыл 
ішіндегі жиын-
тық табыс 
-
      -
815 191
815 191
100 947
 916 138
Капиталға салым 
 17
9 375 000
   -
-
 9 375 000  
-      
9 375 000
Артықшылық 
акциялардың қа-
рыздың компо-
нентін бағалау 
 -
-
-            
     (8,850)
     (8,850)
-
     (8,850)
Дивидендтер 
 17, 19
-
-
 (652 286)
 (652 286)
 (41 351)  
 (693 637)
31 желтоқсанға 
2014 ж.
  
 21 476 802
841 018  
 10 159 253
32 477 073
 691 530  
33 168 603
Барлығы жыл 
ішіндегі жиын-
тық табыс/ 
шығын 
-
-
(8 337 487)
 (8 337 487)
  71 069  
(8 266 418)
Артықшылық 
акциялардың қа-
рыздың компо-
нентін бағалау 
-
-
(8,260)
(8,260)
-
(8,260)
Дивидендтер
17, 19
-
-
 (140 336)
140 336)
(106 581)
(246 917)
31 желтоқсанға  
2015 ж .
21 476 802
841 018
 1 673 170
 23 990 990
 656 018
 
2 4647 008
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

96
1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ
«Қазақстан инжиниринг» Ұлттық Компаниясы» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі — «Қазақстан 
инжиниринг» немесе «Компания») Қазақстан Республикасының қорғаныстық-өнеркәсіптік инду-
стриясын басқару жүйесін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 
13 наруыздағы № 244 қаулысына сәйкес құрылды. Компания 2003 жылғы 16 сәуірінде Астана қала-
сының Әділет басқармасында заңды түлға ретінде тіркелді (тіркеу нөмірі №13659-1901 -АҚ). 2005 
жылғы 20 мамырында Компания Астана қаласы Әділет департаментінде заңды тұлға ретінде қайта 
тіркеуден өтті (тіркеу нөмірі №13659-1901-АҚ). 
2015 және 2014 жылдарғы 31 желтоқсанға қарағанда Компанияның жалғыз акционері «Самұрық- 
Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ (бұдан әрі – «Акционер») болып табылады.
2010 жылғы 15 маусымында Компания акцияларының 100% пакеті Қазақстан Республикасының 
Қорғаныс министрлігіне сенімгерлік басқаруға берілді.
Компания мен оның еншілес кәсіпорындары қызметінің негізгі түрлері:
Компания мен оның еншілес кәсіпорындары қызметінің негізгі түрлері:
• қорғаныс, қос және азаматтық мақсаттағы тауарлар мен қондырғыларды дамыту, өндіру, жүзе-
ге асыру және жою бойынша мемлекеттік саясаттың орындалуына қатысу;
• ішкі қажеттілік пен экспортты қамтамасыз ету үшін қорғаныстық және қос мақсаттағы өнім-
дерді дамыту мен өндірудің ағымдағы және үзақмерзімді салааралық бағдарламаларын әзірлеу 
және жүзеге асыруға қатысу;
• Қазақстан Республикасының қарулы күштері мен басқа да әскери құрылымдарына, сондай- 
ақ экспортқа арналған қару-жарақты, әскери техника мен қос мақсаттағы өнімдерді өндіру және 
импорттау;
• конверсия бағдарламалары мен қорғаныстық- өнеркәсіптік кешенді дамыту бағдарламаларын 
әзірлеу және жүзеге асыру; 
• мемлекеттік қорғаныс тапсырысын орындауға; ұтқыр резервтерді қапыптастыру және сақтау 
бойынша жоспарларды қалыптастыруға және жүзеге асыруға қатысу;
• мұнай-газ, теміржол, авиациялық, ауылшаруашылық, кеме құрылысы қондырғыларының өн-
дірісі, азаматтық мақсаттағы тауарлар өндірісі.
2015 жылдың мамыр айында Компания Қазақстан Республикасының мемлекеттік қорғаныс 
тапсырысының бірыңғай операторы ретінде анықталды. Компания 2015 жылдың шілде айынан 
мемлекеттік қорғаныс тапсырысының жаңа сызбасы бойынша табыстарды алады.
Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік Компания мен оның келесі еншілес кәсіпорында-
рының (бұдан әрі бірлесіп, «Топ» деп аталатын) қаржылық есептілігін қамтиды. Топ құрылымы бой-
ынша мағлұмат 8 - ескертпеде көрсетілген.
2015 және 2014 жылдың 31 желтоқсанына қарағанда Топтың шоғырлғандырылған және бірле-
се-бақыланатын кәсіпорындары болды (9 ескертпе).
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қонаев көшесі 10.
Топтың қызметкерлер саны 2015 жылдың 31 желтоқсанына қарағанда 5,509 адамды құрады 
(2014 жылғы 31 желтоқсан; 5,390 адам).
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

97
Операциялық орта  
Қазақстанды қосқандағы, дамушы елдер нарығы анағұрлым дамыған нарықтардың қауіптері-
нен ерекшеленетін экономикалық, саяси, әлеуметтік, соттық және заңнамалық тәуекелдерге бейім 
келеді. Қазақстанда бизнес жүргізуді реттейтін заңдар мен нормативтік актілер тез өзгеруі мүмкін, 
олардың негізсіз түсінімі қалыптасу мүмкіндігі бар. Қазақстан дамуының болашақтағы бағыты көбі-
несе мемлекеттік салықтық және несиелік-ақша саясатына, қабылданатын заңдар мен нормативтік 
актілерге, сондай-ақ елдің саяси жағдаятындағы өзгерістерге тәуелді.
Қазақстанның мұнай мен газдың ауқымды көлемін шығарып, экспорттауына байланысты Қа-
зақстан экономикасы мұнай мен газға белгіленетін әлемдік бағаларға тәуелді болып келеді. 2014-
2015 жылдың ағымында, сондай-ақ 2016 жылдың бірінші тоқсанында энергия ресурстарына баға 
біршама төмендеді, бұл 2015 жылдың 20 тамызының экспорттық түсімін қысқартты. Қазақстан 
Республикасының Үкіметі мен Ұлттық Банк еркін қалқымалы теңге курсына негізделген жаңа ақ-
шалай-кредиттік саясатына ауысу туралы жариялады, және валюталық коридордың күшін жойды. 
2015 жылы, сондай-ақ 2016 жылдың бірінші тоқсанында теңге негізгі шетелдік валюталарға қаты-
сты елеулі құнсыздандырылды.
Топ басшылығы экономикалық жағдайдың ағымдағы өзгерістерін қадағалайды және келешекте 
Топтың бизнесін дамыту және тұрақтылығын сақтау үшін қажетті деп есептейтін шараларды қа-
былдайды. Бірақ экономикалық жағдай өзгерістерінің қызметтің келешек нәтижелеріне әсері Топ-
тың жағдайын қазір анықтау қиын.
2. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІҢ ЖАҢА ЖӘНЕ ҚАЙТА ҚАРАЛҒАН СТАНДАРТТАРЫН ҚАБЫЛДАУ
Ағымдағы жылы Топ жаңа және қайта қаралған ҚЕХС қабылдамаған. 
Күшіне енбеген Шоғырландыру және шығарылған Стандарттар 
Топ ҚЕХС және КРҚЕХС жаңа және қайта қаралған қолданған жоқ (шығарылған, бірақ әлі күшіне 
енбеген):
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

98
   
Келесі 
 
 
 
есептік кезең үшін
   
 
жарамды 
ҚЕХС 9 «Қаржылық құралдар» 
 
 
 
 
 
     
 
1 қаңтар  2018 ж.
ҚЕХС 15 «Сатып алушылармен шарт бойынша түсім» 
 
 
 
 
                   1 қаңтар  2018 ж. 
ҚЕХС 
16 
«Жалға 
алу» 
        1 
қаңтар 
 
2019 
ж.
ҚЕХС  түзетулер 1 «Ақпаратты ашу саласындағы бастама» 
 
 
 
 
1 қаңтар  2016 ж.
БЕХС 16 «Негізгі құралдар » және БЕ ХС38 «Материалды емес активтер», 
амортизация мен тозудың рұқсат етілген әдістерін нақтылауға қатысты    
 
                   1 қаңтар  2016 ж.
ҚЕХС түзетулер (IFRS) 10 және  ҚЕХС (IAS) 28 
«Инвестор және қауымдасқан ұйымы немесе бірлескен кәсіпорны арасындағы мәмілелердегі
 активтердің салымы немесе сату» ҚЕХС жыл сайынғы жетілдіру, кезеңі 2012-2014 жг.  
Жаңа ҚЕХС шығарылды және күшіне енбеген кейбір стандарттар қайта қаралды. 
Елеулі өзгерістер ҚЕХС 9 және  ҚЕХС 15 қолданғаннан кейін күтіледі. 
 
 
 
 
 
9 ХҚЕС «Қаржы құралдары»
2009 жылғы қарашада шығарылған 9 ХҚЕС қаржы активтерін жіктеу және бағалау бойынша жаңа 
талаптарды енгізді. 9 ХҚЕС-қа 2010 жылғы қазанда түзетулер енгізілді және қаржы міндеттемелерін 
жіктеу және бағалау бойынша және оларды тануды тоқтату бойынша жаңа талаптар енгізілді.
ХҚЕС-тің негізгі талаптарына сәйкес, ал 2013 жылдың қараша айында хеджирлеу есебіне жаңа 
талаптар шығарылды. 2014 жылдың шілде айында ҚЕХС бойынша кеңес 9 ҚЕХС соңғы нұсқасын 
шығарды, онда қаржылық активтердің құнсыздануын есепке алу бойынша талаптар енгізіледі, 
сондай-ақ қаржы активтерін бағалау және жіктеуге қатысты талаптардың өзгеруі. 9 ҚЕХС 39 БЕҚС 
«Қаржы құралдары: тану және бағалау» ағымдағы стандартын алмастырады.
Стандарт мерзімінен бұрын қолдану мүмкіндігімен 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне 
енеді. Таңдалған тәсілдемеге байланысты ауысу стандарттың түрлі талаптары үшін түрлі күннен 
немесе бірмезгілде жүзеге асырылуы мүмкін. 
Топ басшылығы 9 ҚЕХС келешекте қолдану қаржылық міндеттемелер мен көрсетілген қаржы 
активтерінің сомаларына елеулі ықпал етуі мүмкін екендігін болжайды. Бірақ 9 ҚЕХС қолданудың 
ықпалын бағалау толық талдауды өткізгенге дейін мүмкін болмай отыр.
15 ҚЕХС «Клиенттермен шарттар бойынша түсім»
2014 жылдың мамыр айында клиенттермен шарттар бойынша түсімді есепке алудың бірыңғай 
кешенді үлгісін орнататын 15 ҚЕХС шығарылды. 15 ҚЕХС 18 ХБЕС  «Түсім», 11 ХБЕС  «Құрылысқа 
шарттар» және сәйкес түсіндірулерді қоса алғанда, түсімді тану бойынша осы сәтке әрекет ететін 
барлық стандарттарды алмастырады. Стандарт 2017 ж. 1 қаңтарынан басталатын жылдық есептік 
кезеңдерге қатысты әрекет етеді.
ҚЕХС 15 негізгі қағидасы ұйымдастыру түсімді уәде берілген тауарларды немесе қызметтерді 
клиенттерге берген сәтте немесе беруіне қарай кәсіпорын күтетін сыйақыға сәйкес келетін сома-
  Күні белгіленеді  КҚЕХС
1 қаңтар  2016 ж.
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

99
да тануы тиіс екенінен тұрады, оның тауар мен қызметтерге алмасуға құқығы бар. Оның ішінде
стандарт бес кезеңнен тұратын бірыңғай модельді клиенттермен барлық шарттарға қолдануды 
ұсынады.
Модельдің бес кезеңі келесілерді қамтиды:
Клиентпен шартты сәйкестендіру
Шарт бойынша орындаушының міндеттемелерін сәйкестендіру
Мәміле бағасын анықтау
 Мәміле бағасын орындаушының міндеттемелеріне бөлу
Түсімді орындаушының міндеттемені орындау сәтіне немесе орындауына қарай тану.
15 ҚЕХС сәйкес, ұйым түсімді орындаушының міндеттемесін орындаған кезде немесе орында-
уына қарай, яғни орындаушының міндеттемесін құрайтын тауарларға немесе қызметтерге бақы-
лау клиентке өтетін кезде таниды. Стандарт түсімді тану сәті, ауыспалы сыйақыны есепке алу, 
шарттарды жасасумен және орындаумен байланысты шығындар және басқалары сияқты сұрақтар 
бойынша неғұрлым дәл нұсқауларды енгізеді. Бұдан басқа, ақпаратты ашу бойынша жаңа талаптар 
енгізіледі.
Топ Басшылығы болашақта ҚЕХС 15 қолдану түсімді тану сомалары мен мерзімдеріне едәуір 
әсер етуі мүмкін деп күтеді. Алайда толық талдау жүргізілгенше, ҚЕХС 15 қолданудың әсерін баға-
лау мүмкін емес.
Топ шығарылған, бірақ күшіне енбеген басқа стандарттарды, түзетулер мен түсіндірмелерді 
мерзімінен бұрын қолданбаған.
16 ҚЕХС «Жал»
16 ҚЕХС «Жал» операциялық және қаржылық жал арасындағы ерекшеліктерді жойып, есептің 
бірыңғай моделіне сәйкес барлық дерлік жал шарттарын жалға алушының теңгерімінде тануды 
талап етеді. Жалға берушінің есебі бұл жерде операциялық және қаржылық жалға бөлуді сақтап
өзгеріссіз қалады.
ҚЕХС 16 сәйкес жалға алушы пайдалану құқығынан тұратын активті және жал бойынша мін-
деттемені таниды. Пайдалану құқығынан тұратын актив амортизация есептеуді қосқанда, басқа 
қаржылық емес активтерге ұқсас есепке алынады, міндеттемеге пайыздық шығын есептеледі. Жал 
бойынша міндеттеме бастапқыдан жал шартына енгізілген мөлшерлемеге сүйене отырып дисконт-
талған жал мерзімі ішінде жал бойынша төлемдердің келтірілген құны бойынша, немесе егер ол 
жеңіл анықталмаған жағдайда, жалға алушының қосымша қарыз құралдарын тарту мөлшерлемесі-
не байланысты бағаланады.
ХБЕС 17 ұқсас, жалға берушілер жал шарттарын операциялық немесе қаржылық жал ретінде 
жіктейді. Жал қаржылық ретінде жіктеледі, егер ол жал шартының пәні болып табылатын активке 
ие болуға байланысты іс жүзінде барлық тәуекелдерді және пайдаларды беруді қарастырса. Олай 
болмаған жағдайда, жал операциялық жал ретінде жіктеледі. Қаржылық жалға қатысты жалға бе-
руші жалға берушінің таза инвестициялары бойынша табыстылықтың өзгермес кезеңдік нормасын 
көрсететін кестеге сүйене отырып, қаржылық табысты мойындайды. Жалға беруші операциялық 
жал бойынша желілік әдіспен немесе басқа жүйелік тәсілдеменің негізіндегі табыс ретінде төлем-
дерді көрсетеді, егер ол жал шартының пәні болып табылатын активті пайдаланудан пайда азаюы-
ның кестесінің неғұрлым дәлме-дәл көсетуін қамтамасыз етсе. 
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

100
Топ Басшылығы болашақта ҚЕХС 16 қолдану түсімді тану сомалары мен мерзімдеріне едәуір 
әсер етуі мүмкін деп күтеді. Алайда толық талдау жүргізілгенше, ҚЕХС 16 қолданудың әсерін баға-
лау мүмкін емес 
Топ шығарылған, бірақ күшіне енбеген басқа стандарттарды, түзетулер мен түсіндірмелерді 
мерзімінен бұрын қолданбаған.
3. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ
ХҚЕС сәйкестігі бойынша өтініші
Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігі Халықаралық қаржылық есептілік стандартта-
рына (бұдан әрі мәтін бойынша — «ХҚЕС») сәйкес дайындалды.
Құнды анықтау бойынша база 
Шоғырландырылған қаржылық есептілік кейбір қаржылық құралдарды қоспағанда, бастапқы 
құн қағидасы негізінде әзірленді.
Тарихи құн негізінде тауар мен қызмет көрсету бойынша әділ құн есебінен анақталады.
ХҚЕС сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау Toп басшылығының талдауларды 
дайындауын және есепке алынған активтер мен міндеттемелердің сомаларына және шоғырлан-
дырылған қаржылық есептілікке қол қойылған күнгі әлеуетті активтер мен міндеттемелер туралы 
ақпараттың ашылуы және есепті кезең ішіндегі есепке алынған табыстар мен шығыстар сомасы-
на ықпап ететін субъективті бағалаулар мен жорамалдарды пайдалануын әділ құн есебінен қара-
стырады. Шоғырландырылған қаржылық есепті ашу және бағалау үшін жалға алу келісімі, 17 ХҚЕС 
реттеу, сондай –ақ бағалауды қарастырмағанда әділ құнға тең емес (мысалы: 2 ХҚЕС қамдануды 
жүзеге асыруда бағалаудың таза мүмкін болатын немесе 36 ХҚЕС құндылықты қолдануды қамта-
массыз ету).  
Сонымен қатар, әділ құнды бағалау есептілігін құрастыру бастапқы деректерді бақылау  бағалау 
үшін олардың маңыздылығы мен бастапқы деректерді бақылауға байланысты 1,2 және 3 деңгейі 
бойынша жіктеледі:
• 1 деңгей -  Бағасы белгіленген (түзетімсіз) бағалау мерзіміне кәсіпорындардың бақылау мүм-
кіндігі, сондай –ақ активтер және белсенді нарықта міндеттері;
• 2 деңгей -  бастапқы деректер, тікелей немесе жанама міндеттемелерді немесе бақыланған 
активтер 1 деңгейге сай келмеуі;
• 3 деңгей - бақыланған бастапқы деректер активтер бойынша немесе міндеттемелер.

жүктеу 22.29 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет