«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының алғыс сөзіжүктеу 22.29 Kb.
Pdf просмотр
бет5/13
Дата27.04.2017
өлшемі22.29 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Тәуекелдер жөніндегі комитет 
Комитет Компания Басқармасының жанындағы сабағаттық-кеңесші орган болып табылады 
және Компанияның Басқармасына Компанияның тәуекелдерін басқару жүйесі мәселелері жөнінде 
шешімдер қабылдау үшін, Компанияның Басқармасына ұсынымдарды алдын ала қарау және 
даярлау үшін құрылды.
Комитеттің негізгі міндеттері:
1) Компанияның тәуекелдерін басқару саласында шешімдер қабылдау кезінде Компанияның 
Басқармасына көмек көрсету;
2) тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесін ұйымдастыру және қолдау;
3) тәуекелдерді анықтауға, өлшеуге, қадағалауға және бақылауға тартылған процесстерді 
дамыту;
4) Компанияда және оның еншілес/тәуелді ұйымдарында тәуекелдерді басқару бойынша 
жұмыстарды үйлестіруді бақылау бойынша ұсынымдар мен ұсыныстарды даярлау  болып табылады.
Инвестициялық-инновациялық комитет
Комитет Компания Басқармасының жанындағы тұрақты әрекет ететін алқалы сабағаттық-
кеңесші орган болып табылады.
Комитеттің негізгі мақсаты Компания мен Ұйымдардың инвестициялық және инновациялық 
қызметінің тиімділігін арттыру, сондай-ақ Компания мен Ұйымдардың қазақстандық қамтуды 
дамыту мәселелері жөнінде бірыңғай саясатты қалыптастыру болып табылады.
Кредиттік комитет
Комитет Компания Басқармасының жанындағы тұрақты әрекет ететін алқалы сабағаттық-
кеңесші орган болып табылады.
Комитет қызметінің негізгі мақсаты кредиттерді (қарыздарды), қаржылық көмек пен 
кепілдіктерді ұсынумен, Компанияның активтері мен пассивтерін басқарумен, ақшалай қаражатты 
тартумен және орналастырумен, Компанияның табыстылығын арттырумен байланысты 
тәуекелдерді минимизациялаумен байланысты, мәселелер жөніндегі шешімдерді уақтылы және 
сапалы қабылдауды қамтамасыз ету болып табылады.
Бюджеттік комиссия
Комиссия Компания Басқармасының жанындағы тұрақты әрекет ететін алқалы сабағаттық-
кеңесші орган болып табылады.
Комиссия қызметінің негізгі мақсаты тиісті басқару органдары жұмысының шеңберінде 
бекітуге шығарылатын бюджеттер, инвестициялық жобаларды дамыту, жоспарлау және іске 
асыру жоспарлары бойынша еншілес және тәуелді ұйымдардың басқару органдарында Компания 
өкілдерінің бірыңғай позициясын тұжырымдау, сондай-ақ Компанияның тиісті қаржы кезеңіне 
   «ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 2015 ЖЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ 

55
бюджетінің жобасын уақтылы және сапалы әзірлеуді қамтамасыз ету және оны түзету және орындау 
бойынша ұсыныстар тұжырымдау болып табылады.
МҚТ және әскери-техникалық ынтымақтастығы жөніндегі комиссия  
Комиссия Компания Басқармасының жанындағы тұрақты әрекет ететін алқалы сабағаттық-
кеңесші орган болып табылады.
Комиссия қызметінің негізгі мақсаты Компанияның Басқармасына Қазақстан Республикасының 
әскери-техникалық саясатын іске асыру бойынша, Компаниямен және оның еншілес тәуелді 
ұйымдарымен Мемлекеттік қорғаныс тапсырысты жасақтау және орындау бойынша, Компанияның 
еншілес тәуелді ұйымдарының қорғаныс секторының ғылыми-өндірістік қызметін жетілдіру 
бойынша және шет мемлекеттермен әскери-техникалық ынтымақтастықты дамыту бойынша 
ұсыныстарды әзірлеу және енгізу болып табылады.   
Компания Басқармасының қызметі туралы есеп
2015 жылы Компания Басқармасының 57 мәжілісі өткізілді. Барлығы 235 мәселе қаралды.   
Компания Басқармасының 2015 жылы қаралған басты мәселелері.
2015 году Компания Басқармасының мәжілістерінде аса назар:
- ЕТҰ акционерлерінің/қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне қатысты мәселелер 
жөнінде шешімдер қабылдау;
- Компанияның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекіту;
- еншілес ұйымдары атқарушы органдарының басшыларын тағайындау;
- «Қазақстан Республикасының аумағында электрондық-оптикалық құралдарды өндіру 
бойынша орталық құру», «Қазақстан Республикасының аумағында тікұшақтардың өндірісін жасау»  
және басқалар сияқты, осындай Компанияның стратегиялық жобаларын іске асыруды мақұлдау 
және көмек көрсету;
- Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер жөнінде 
материалдарды алдын ала қарау және мақұлдау сияқты, осындай мәселелерге қойылды. 
Тұтас алғанда есептік кезеңде, Компанияның алдында қойылған міндеттерді тиіді шешу үшін, 
Компания Басқармасы корпоративтік қарым-қатынастардың Жалғыз акционерімен және барлық 
мүдделі тұлғалармен өзара әрекет етті.  
Компания Басқармасының мүшелеріне сыйақы беру туралы есеп  
Ішкі аудит қызметінің басшы жұмыскерлерінің, Басшысы мен жұмыскерлерінің, Корпоративтік 
хатшының және оның аппараты жұмыскерлерінің қызметін бағалау, сондай-ақ «Қазақстан 
инжиниринг» ҰК» АҚ басшы жұмыскерлеріне сыйақы төлеу ережелері  Қазақстан Республикасының 
заңнамасына,  «Самрұқ-Қазына» АҚ Басқармасының 2013 жылғы 9 сәуірдегі шешімімен (№ 17/13 
хаттама) бекітілген, «Самрұқ-Қазына» АҚ Компанияларының басшы жұмыскерлерінің қызметін 
бағалау және сыйақы беру саясатына сәйкес әзірленді және «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ  
аталған жұмыскерлерінің қызметін бағалау және сыйақы төлеу талаптары мен тәртібін белгілейді.
Басшы жұмыскерлер қызметінің тиімділігін бағалау рәсімі мына кезеңдерден тұрады:
- уәждемелік басты қызмет көрсеткіштерін (БҚК) таңдау, нысаналы мақсаттар қою;

56
- уәждемелік БҚК бекіту;
- нәтижелілігі мониторингі;
- нақты нәтижелілігін есептеу және бекіту.
Басшы жұмыскерлер үшін уәждемелік БҚК (БҚК карталары) БҚК санының оңтайлылығының (3-
7),  таразыларды қоюдың және нысаналы мақсаттардың барабарлығының есебімен  Компанияның 
Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақылар жөнінде комитетімен әзірленеді және 
белгіленген тәртіппен есептік жылдың 31 наурызынан кешіктірмей Компанияның директорлар 
кеңесінің бекітуіне Компанияның жауапты құрылымдық бөлімшесімен шығарылады.   
Қызмет нәтижелері бойынша сыйақы (қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді сыйақылар) жеткен 
табыстары үшін материалдық көтермелеу және жұмыстың тиімділігін арттыру мақсатында жұмыс 
нәтижелерінен тәуелді төленеді, тұрақты сипатты емес және орташа жалақыны есептеген кезде 
есепке алынбайды.
Компанияның Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақылар жөнінде комитетінің 
ұсынымдарына келісімді, Компанияның Директорлар кеңесі:
1) жеке корпоративтік БҚК деңгейлі маңыздарын орындамаған;
2) функционалдық БҚК орындаудың қорытынды нәтижелілігі — 50% кем болған (қоса) кезде 
қызмет нәтижелері бойынша сыйақы төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы. 
Бір жылғы жұмыс нәтижелері бойынша сыйақы төлеудің негізгі талаптары сыйақы төлеу үшін 
жоспарланған соманың есебімен есептік жылғы шоғырландырылған қорытынды пайданың болуы 
болып табылады. 
Компания Басқармасы Төрағасының және мүшелерінің 2015 жылғы БҚК картасын бекіту 
туралы, сондай-ақ  Компания Басқармасының Төрағасына және мүшелеріне  2015 жылдың жұмыс 
қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы мәселені Компанияның Директорлар кеңесінің 
мәжілісінде 2016 жылғы 15 қыркүйекте қарау жоспарланып отыр.   
Компания тәуекелінің негізгі факторлары және тәуекелдерді басқару жүйесі  
Компания Компанияның даму стратегиясын іске асырудың басты элементі ретінде,  ішкі бақылау 
және тәуекелдерді басқару жүйелерінің тиісті қызмет етуіне үлкен мән береді.
Компанияның менеджменті-тәуекелінің басты мақсаты – бұл Компания қызметі тәуекелінің 
және табыстылығының ара салмағының оңтайлы деңгейіне жету.
2015 жылы Компанияда тәуекелдерді басқару рәсімдерін жетілдіру жалғасын тапты. 
Компанияның Директорлар кеңесімен «Самрұқ-Қазына» АҚ ұсынымдарының есебімен жаңа 
редакцияда Тәуекелдерді басқару саясаты бекітілді.  
Компанияның Тәуекелдерді басқару саясаты тәуекелдердіғ қоллайлы деңгейін қамтамасыз ету 
және тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау, минималдандыру және тәуекелдердің мониторингі 
есебі арқылы аса жоғары қызмет нәтижелеріне жету үшін, менеджмент-тәуекелінің оңтайлы 
құрылымын қолдауға бағытталды.
Ішкі бақылау
Ішкі бақылау жүйесінің шеңберінде Компанияның қызметі 2014 жылғы маусымда жаңа редакцияда 
бекітілген (Компанияның Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 27 маусымдағы шешімі, № 7 хаттама), 
Компаняиның Ішкі бақылау жүйесі туралы қағидасына сәйкес жүзеге асырылады.
Ішкі бақылау жүйесі туралы қағида ішкі бақылау жүйесінің ұғымын, мақсаттары мен міндеттерін, 
   «ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 2015 ЖЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ 

57
оның қызмет ету қағидаларын, ішкі бақылау жүйесінің басты салалары мен негізгі құрауыштарын, 
Компанияның қызметін жүзеге асырған кезде ішкі бақылау рәсімдерін, Компанияда ішкі бақылау 
рәсімдерін орындау және ішкі бақылау жүйесін бағалау бойынша ішкі бақылау субъектлерінің 
құзыреті мен жауапкершілігін белгілейді.
Ішкі бақылау жүйесі туралы қағидада Директорлар кеңесінің Компанияда ішкі бақылау жүйесін 
ұйымдастыру үшін жауапкершілік және Ішкі бақылау қызметінің тиімді қызмету етуі үшін – 
Басқарманың жауапкершілігі бекітілді. Бұл ретте, Компанияның Ішкі бақылау қызметі Компанияның 
ішкі бақылау жүйесінің тұрақты мониторингінің бөлігі ретінде шығады және ішкі бақылау жүйесін 
оның қойылған мақсаттарға, міндеттерге және тапсырылған өлшемдерге сәйкестігі мәніне тікелей 
бағалайды және ішкі бақылау жүйесін жетілдіру бойынша ұсынымдарды ұсынады.
Ішкі бақылау жүйесі туралы қағидаға сәйкес оның міндеттеріне ішкі бақылау жүйесінің қызмет 
етуін және оны жетілдіруді ұйымдастыру, оның ішінде:
- ішкі бақылау жүйесінің қызмет етуін және оны жетілдіруді ұйымдастыру;
- Компания Басқармасын және Директорлар кеңесін Компаниядағы және Компаниялар тобындағы 
ішкі бақылау жүйесінің жағдайы туралы, сондай-ақ ішкі бақылау жүйесі процесстеріндегі маңызды 
ауытқулар туралы хабарландыруды қатамасыз ету;
- ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру бойынша, сондай-ақ Компанияның еншілес ұйымдарында 
ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі мониторингін жүзеге асыруға әдістемелік және тәжірибелік көмек 
көрсету кіретін бөлімше көзделді.
Компаниямен еншілес ұйымдарда ішкі бақылау жүйесі туралы қағиданы бекіту туралы шаралар 
қолданды.   
Ішкі аудит қызметімен 2014 жылы ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау жүргізілді.  
Аудит «Самрұқ-Қазына» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдарының ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін 
бағалау әдістемесінің талаптарына сәйкес жүргізілді. Компанияның Ішкі аудит қызметінің бағалау 
нәтижелері бойынша Компанияда ішкі бақылау жүйесін  жетілдіруге бағытталған 22 ұсыным берілді.  
Бұдан басқа, Компанияның Ішкі аудит қызметімен жеке бизнес-процесстердің аудитінің 
процессінде ішкі бақылау жүйесін бағалау жүзеге асырылады.
Қоғамның ішкі бақылау жүйесін жетілдіру шеңберінде, ішкі бақылау жүйесін бағалауды жүргізу 
барысында Ішкі аудит қызметімен анықталған сәйкессіздіктерді жою мақсатында, Компаниямен 
Компанияының ішкі бақылау жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралардың 2015 жылға арналған 
жоспары  - Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 31 наурыздағы шешімімен (№ 3 хаттама) бекітілген, 
түзету іс-қимылдарының жоспары  (бұдан әрі – Жоспар) әзірленді.   
Жоспарға сәйкес есептік жылы 20 іс-шара жоспарланды, олардың 19 іс-шарасы орындалды, бір 
іс-шараның орындалуы 2016 жылға ауыстырылды.  
Тәуекелдерді басқару
Компанияның менеджменті-тәуекелінің басты мақсаты — бұл Компания қызметі тәуекелінің және 
табыстылығының ара салмағының оңтайлы деңгейіне жету. 
2015 жылы Компания Компанияның даму стратегиясын тиімді іске асырудың басты элементі 
ретінде тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіруге зор зейін қоюды жалғастырады. Компаниямен 
Тәуекелдерді басқару саясаты, Тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау ережелері, Қаржылық 
тәуекелдерді басқару ережелері, Инвестициялық жобалардың тәуекелдерін бағалау ережелері, 
Сатылған тәуекелдерді есепке алу әдістемесі бекітілді, Компаниялар тобының сатылған 
тәуекелдерінің базасы жүргізіледі. Сонымен қатар тәуекелдердің 2015 жылға арналған картасы 
бекітілді. Тәуекелдердің 2015 жылға арналған тіркелімі және сын тәуекелдерді басқару бойынша іс-
шаралардың 2015 жылға арналған жоспары, басты тәуекел көрсеткіштері және әр тәуекел бойынша  
толеранттықтың 2015 жылға арналған деңгейлері, 2015 жылға арналған тәбет-тәуекелі. Компанияның 

58
Басқармасы тоқсан сайынғы негізінде Компанияның Директорлар кеңесін тәуекелдер жөніндегі 
қызмет туралы хабарландырады.   
Компания Басқармасының жанында Тәуекелдер жөнінде комитет қызмет етеді, ол 2015 жылы 
онда 23 мәселе қаралған 15 мәжіліс өткізді.
Компанияның Басқармасы тоқсан сайын Тәуекелдер жөнінде комитеттің қызметі туралы есеп 
тыңдайды.   
Бүгін Компанияда барлық процесстерге қаржылық тәуекелдерді (кредиттік, нарықтық, валюталық 
тәуекелдерді, өтімділігі тәуекелдері және пайыздық тәуекелдер) және операциялық тәуекелдерді 
басқаруды болжайтын, менеджменті-тәуекелінің бірыңғай тәжірибесі қолданылады. 
Қаржылық тәуекелдерді басқару тәуекелдің лимитін белгілеуді және әлеуетті шығындардың 
тәуекелі осындай лимиттердің шегінен шықпау үшін, соған бақылауды болжайды. Операциялық 
тәуекелдерді басқару ішкі процесстердің және тәуекелдің өзге ішкі және сыртқы факторларына 
Компанияның ұшырағыштығын минималдандыруға арналған рәсімдердің тиісті қызмет етуін 
қамтамасыз етуден тұрады.   
Компанияның және оның еншілес ұйымдарының корпоративтік басқару жүйесінің басты құраушы 
ретінде тәуекелдерді басқару, олар Компанияның және Компаниялар тобы кәсіпорындарының 
құнына және беделіне теріс әсер етуі мүмкін, тәуекелдердің деңгейін төмендету бойынша 
басқарашулық шараларды уақтылы сәйкестендіруге және қабылдауға бағытталды.    
Қарыздар мен облигацияларға қызмет көрсету, өтімділікті жоғалту тәуекелін және 
Компаниямен берілген қарыз қаражатты ЕТҰ қайтармау тәуекелін басқару  
Қарыздар мен облигацияларға қызмет көрсету үшін қаражаттың жеткіліксіздігі фактін, ақшалай 
ағымды тиімсіз пайдалануды болдырмау мақсатында, Компаниямен жүйелі негізінде табыс бөлігінің  
мониторингі  жүзеге асырылады. Мониторингтің нәтижелері Компанияның Басқармасында, 
Директорлар кеңесінде тоқсан сайын қаралады. Компанияның операциялық табыстары 
Компанияның шығарылған облигацияларының купондарын төлеу бойынша шығыстарға толық 
көлемінде қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.   
Бұдан басқа, қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету шеңберінде мына шараларды қолданды:
1) Компаниялар тобының жеке ұйымдарының қаржылық-шаруашылық қызметін тұрақтандыру 
бойынша іс-шаралар жоспары бекітілді;
2) Компанияның ЕТҰ банктік шоттарын басқарудың регламенті лимиттелген режимде бекітілді;
3) Компанияның кредиттерін беру мен мониторингінің, қаржылық көмектері мен кепілдіктерінің 
регламенті бекітілді;
4) 2015 жылғы қарашада Компанияның ішкі облигациялары уақтылы өтелді;
5) Компанияның борыштық қоржынын басқару бойынша іс-шаралар жоспары бекітілді.
 Шығарылған облигациялар бойынша Компания жүйелі негізінде KASE корпоратив тік және өзге 
де басты оқиғалар бойынша ақпаратты орналастырады.  
 
      Түрлендіру бағдарламаны іске асырумен байланысты, тәуекелдерді басқару  
 Компанияда Қордың Түрлендіру бағдарламасының шеңберінде түрлендіру бойынша Жол картасы 
бекітілді. Жол картасын іске асыру және Түрлендіру бағдарламасын іске асырумен байланысты, 
тәуекелдерді басқару мақсатында Компанияның Түрлендіру бағдарламасын әзірлеу және іске асыру 
бойынша Жұмыс тобы жасақталды, ол 4 мәжіліс өткізді.  
Компания Басқармасы Төрағасының 2015 жылғы 21 мамырдағы № 29 Бұйрығымен Компанияны 
түрлендіру бойынша Жол картасының іс-шараларын іске асыру үшін жауапты тұлға (Компанияның 
   «ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 2015 ЖЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ 

59
Басқарма Төрағасы орынбасарларының және  Аппарат жетекшісінің деңгейінде) бекітілді. 
«Самрұқ-Қазына» Корпоративтік университет» ЖУ-пен түрлендірудің шеңберінде Компания 
жұмыскерлерін үйрету бағдарламасы бойынша шарт жасалды.   
Компанияның Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 30 маусымдағы шешімімен (№ 6 хаттама) 
бекітілген, Компанияның ұйымдастырушылық құрылымына сәйкес Түрлендіру жөнінде қызмет 
құрылды.    
Қор Басқармасының 2014 жылғы 9 желтоқсандағы шешімімен (№ 55/14 хаттама) бекітілген, 
«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ түрлендіру   бойынша Жол картасында процесстерді, 
технологияларды, адами ресурстарды жетілдіру бойынша 2015 жылы 10 іс-шара іске асыруға 
көзделді.
Компаниялар тобының активтерін қайта құрылымдау және қайта ұйымдастыру 
(жекешелендіру, біріктіру, бөлу және өз.) жоспарын орындамау немесе тиіссіз орындау 
тәуекелін басқару 
 «Жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2015 жылғы
 30 наурыздағы № 280 Қаулысын іске асыру шеңберінде Компанияда Компанияны қайта 
құрылымдаудың 2015-2016 жылдарға арналған жоспары бекітілді  (Компанияның Директорлар 
кеңесінің 2015 жылғы 30 маусымдағы шешімімен, № 6 хаттама).
Компанияның активтері мен объектілерін сату мәселелері жөнінде салалық комиссия құрылды 
және 6 мәжіліс өтікізілді. Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында және «Казахстанская правда» 
мен «Егемен Қазақстан» газеттерінде Компания активтерінің электрондық аукционы әдісімен сауда-
сатығы жарияланды.
2015 жылғы 6 қаңтарда, 27 қаңтарда, 13 ақпанда және 7 сәуірде Компанияның активтерін сату 
бойынша электрондық аукцион өткізілді (ағылшын әдісімен) және тіркелген қатысушыларының 
болмауына байланысты, болмаған деп танылды.
2015 жылғы 7 сәуірде, 8 қыркүйекте, 30 қыркүйекте және 13 қарашада Компанияның активтерін 
сату бойынша электрондық аукцион өткізілді (голландтық әдіспен), олар және де  тіркелген 
қатысушыларының болмауына байланысты, болмаған деп танылды. 
Компанияның «Самрұқ-Қазына» АҚ-на 2015 жылғы 28 қыркүйектегі № 10-23/1034 және 2015 
жылғы 9 қарашадағы  № 10-23/1174 хаттарымен «Жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2015 жылғы 30 наурыздағы № 280 Қаулысына келісімді нақты 
ортаға тапсыруға жататын, Компанияның активтерінің тізбегін өзгерту бойынша ұсыныстар енгізілді. 
«Жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2015 жылғы 
30 наурыздағы № 280 Қаулысын іске асыру шеңберінде Қордың активтерін сату мәселелері жөнінде 
Қорда мәжілістерде қатысты, олардың барысында Компания  өтімсіз активтерді сату тетігін жетілдіру 
бойынша ұсыныстар енгізді. 
2016–2020 жылдары бәскеге қабілетті ортаға тапсурға жататын, Компания активтерінің тізбегін 
жасақтау мәселелері жөнінде мемлекеттік органдардың мәжідлістерінде қатысты. 
2015 жылғы 30 желтоқсанда «Жекешелендірудің 2016-2020 жылдарға арналған кейбір мәселелері 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің  № 1141 Қаулысымен «Самрұқ-Қазына» АҚ активтерінің 
жаңа тізбегі, оның ішінде бәсекеге қабілетті ортаға тапсыруға, сондай-ақ келшек кезеңдерде қайта 
құруға және таратуға жататын  Компаниялар белгіленді. 
 
Валюталық тәуекелдерді басқару 
Компаниялар 2013 жылы валюталық тәуекелдерді жою үшін, еурооблигацияларды тарту кезінде 
табиғи  хеджирлеуді – баланстың басқа позициялары бойынша осы өзгерістен алынатын пайдамен 
валюталық бағамның өзгеруінен шығынды жабу мақсатында активтер мен пассивтерді құрылымдық 

60
теңдестіруді жүзеге асырады.   
Бұдан басқа, ірі тапсырыс берушілермен («ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ, «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ, 
«Самрұқ Энерго» АҚ), Қазақстан Республикасының әлеуетті күштерімен келіссөздердің нәтижелері 
бойынша 2015 жылы тапсырыстардың көлемін және ұлттық валютаның құлбылмалы бағамын 
енгізмен байланысты сату бағасын көбейту бойынша келісімге жетті.
Валютаның айырбастау бағамының жүргізілген түзетулерінің есебімен өнімдерді сату шарттары 
бойынша баға белгілеу қайта қаралды; қазыналық операциялар енгізілді (конверсиялық операциялар 
және корпоративтік дилинг), ол айырбастауды нарықтық баға бойынша жасауға мүмкіндік береді. 
Тұрақты негізінде валюталық позицияның мониторингі жүзеге асырылады және Компанияның 
тәуекелдері бойынша Есепте көрсетіледі.
Кредиттік тәуекелді басқару
Бұл тәуекел Компания тобына кірмейтін контрагент-банкілермен немесе үшінші тұлғалармен 
міндеттемелермен (баланстың активтік және пассивтік баптары) байланысты тәуекел. Кредиттік 
тәуекелді сату екінші деңгейдегі банкілерде қаражатты орналастыру лимиттерін сақтамау, 
кепілдердің төмен сапасы және басқа сияқты, осындай факторлардың басталуымен негізделді. 
Кредиттік тәуекелді басқару және 2015 жылы тәуекел иелерінің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз 
ету мақсатында  шаралар қолданылды:
1) Компанияның операциялық табыстары Компанияның шығарылған облигацияларының 
купондарын төлеу бойынша шығыстарға қызмет көрсетуді  толық көлемінде қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді;
2) Компанияның рейтингін растау бойынша рейтингтік агенттіктермен жұмыс жүргізілді;
3) Компанияның контрагент-банкілермен операцияларына лимиттер мақұлданды;
4) уақытша бос ақшалай қаражаттың мониторингі  (ай сайын «Самрұқ — Қазына» АҚ ұсынылады) 
және контрагент-банкілермен операциялардың мониторингі.
Компанияда Кредиттік комитет құрылды, ол 2015 жылы 39 мәселе жөнінде 26 мәжіліс өткізді. 
Кредиттік комитет өз қызметін «Самрұқ — Қазына» АҚ ішкі кредиттік саясатына, Компанияның 
кредиттерді, қаржылық көмекті және кепілдіктерді беру және мониторингі регламентіне және 
Компанияның Кредиттік комитеті туралы қағидаға сәйкес жүзеге асырады.
Белгіленген еңбек талаптарын сақтамау тәуекелін басқару  
Осы тәуекел операциялық тәуекел болып табылады және өндірісте жазатайым оқиғалардың 
басталуын сипаттайды. Осы тәуекелдің мүмкін туындауы қауіпсіздік техника талаптарын сақтау 
бойынша персоналдың қатесі, тұрақты негізінде қолданылатын құқық бойынша жұмыскерлердің 
білім жаңарту тетігінің болмауы, қызметті жүзеге асыру процессінде Қазақстан Республикасының 
заңнамасын сақтамау сияқты, осындай факторлармен негізделеді.  
Өндірісте жазатайым оқиғаларды болдырмау мақсатында, Компаниялар тобының ұйымдарында 
қауіпсздік және еңбекті қорғау жөнінде бөлімше қызмет етеді, персоналды үйрету және нұсқаулық 
жүргізу кестелері бекітілді.  
2014 жылы Қауіпсіздік және еңбекті қорғау және емтихан комиссиясын құру мәселелері жөнінде 
оқыту, нұсқау беру және білімдерін тексеру тәртібі туралы қағида бекітілді. Тұрақты негізінде 
Компанияның және Компаниялар тобының еншілес ұйымдарының қызметкерлерімен «Қауіпсіздік 
техникасы және еңбекті қорғау» тақырыбына сабақ жүргізілді, Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқаулықтар жұмыс орнында жүргізіледі.  2015 жылы Компанияның құрылымында ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ 
Қызметі құрылды.  
   «ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 2015 ЖЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ 

61
Инвестициялық жобалардың тәуекелдерін басқару (инвестициялық жобаларға салынған 
қаражатты жоғалту, жобаның қымбаттауы, пайдалануға уақтылы емес енгізу, өндірілетін 
өнімнің технологиялық артта қалуы және төмен бәсекеге жарамдылығы)
Осы тәуекелдердің мүмкін туындауы экономикалық  және   нарықтық стратегияның 
басымдықтарын, сондай-ақ Компанияның мақсаттарына жетуі үшін үлес қосуға қабілетті 
инновациялардың әртүрлі түрлерінің тиісті басымдықтарын негізсіз белгілеу, жобаның қаржылық-
экономикалық және техникалық-экономикалық негіздерін сапасыз және уақтылы емес дайындау 
сияқты, осындай факторлармен негізделеді.
2015 жылы Компанияда инвестициялық жобалардың тәуекелін төмендету мақсатында мына 
жұмыс жүргізілді:
- Компанияның Директорлар кеңесімен Компанияның инвестициялық жобаларын іске асыру және 
қаржыландыру оларды Компанияның Директорлар кеңесі мақұлдаудан кейін жүзеге асырылады 
деп шешім қабылданды;
- Компанияның Директорлар кеңесімен 2014 жылғы және 2015 жылғы 1 жарты жылдықта 
инвестициялық жобалары бойынша мониторингтік есептер қаралды;
- Компанияның Директорлар кеңесімен инвестициялық жобаларды іске асыру бойынша ақпарат 
қаралды:
1) «Қазақстан Республикасының аумағында тікұшақтардың өндірісін құру» (бағыттар түзетілді) 
ақшалай қаражатты игеру;
2) «Семей машина жасау зауыты» АҚ МАЗ автомобильдерінің құрастырма өндірісін құру;
3) «Семей инжиниринг» АҚ базасында әскери және азаматтық мақсаттағы ауыр техникаға 
инженерлік — техникалық қызмет көрсету, жөндеу және жаңғырту орталығын құру» жобасының 
ҚЭН түзету жүзеге асырылады (ҚР ҰЭМ 2015 жылғы 29 ақпандағы оң қорытындысы алынды);
4) «ҚР аумағында электрондық-оптикалық құралдарды өндіру бойынша орталық құру» жобасының 
ҚЭН түзету жүзеге асырылады.
Компанияда Инвестициялық-инновациялық комитет (бұдан әрі — ИИК) жасақталды, Компанияда 
Инвестициялық жобаларды қарау, келісу регламенті бекітілді.
2015 жылы ИИК үш мәжілісі өтті, онда 5 мәселе қаралды:
1) «Семей машина жасау зауыты» АҚ МАЗ автомобильдерінің құрастырма өндірісін құру» 
инвестициялық жобаны іске асыруды мақұлдау туралы» мәселе жөнінде «Қазақстан инжиниринг» 
ҰК» АҚ Инвестициялық-инновациялық комитетінің 2014 жылғы 3 сәуірдегі шешімін (№17 хаттама) 
қарау туралы».
2) «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ инвестициялық жобаларының  мониторингі бойынша 2014 
жылғы есепті мақұлдау туралы». 
3)  «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ 2022 жылға дейінгі Даму шебер-жоспарын мақұлдау туралы».
4)  «2015 жылғы 1 жарты жылдықта мониторингтік есепті қарау».
5) «Астана қаласында қорытылатын модельдер бойынша құю өндірісін ұйымдастыру» 
инвестициялық жобаны іске асыруды мақұлдау туралы».
Компанияның Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 30 маусымдағы шешімімен (№6 хаттама) 
бекітілген, Компанияның ұйымдастырушылық құрылымында Инвестициялық қызметінің 
 
департаменті  жасақталды.

62
«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ
2015 жылғы Жылдық есеп
КОМПАНИЯНЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ 
– Компанияның  корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі 
– Компанияның еншілес және тәуелді ұйымдарында әлеуметтік серіктестікті ұйымдастыру
– Компанияның демеушілік және қайырымдылық көмегі 
– Компанияның кадр саясаты
– Еңбекті қорғау және қауіпсіздігі. Қоршаған ортаны қорғау
– Экологиялық тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөнінде негізгі міндеттер  
 

63
Компанияның  корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі
Компанияның және оның активтерінің ұзақ мерзімді құнының өсуі қоғамның мүдделерін қоса 
алып, барлық мүдделі тараптардың қызығушылығының есебінсіз мүмкін емес. Компания 2013–
2022 жж.  Даму стратегиясына сәйкес  өндіріс қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласында 
үлгілі жұмыс беруші және көшбасшы болуға тырысады.   
Осыған байланысты, осы дамыту бағытын іске асыру үшін, Компания:
1) Әлеуметтік серіктестік қағидасының негізінде әлеуметтік-еңбек қарым-қатынастарды реттеу.
2) Кадрларды даярлау жүйесін қалыптастыру арқылы Компаниялар тобының ұйымдарында 
әлеуметтік жауапкершілік стандарттарын арттыру мақсатын қояды.
Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 28 қарашадағы шешімімен (№14 хаттама) Компанияның 
және оның еншілес ұйымдарының корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі саласындағы саясаты 
бекітілді.
Тұрақты дамуды қамтамасыз ету мақсатында аса назар корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 
саласындағы мына басымдық бағыттарға қойылатын болады:
1) әлеуметтік серіктестік қағидасының негізінде әлеуметтік-еңбек қарым-қатынастарды тиімді 
реттеу;
2) кадрларды оқытудың және дамытудың тиімді жүйесін қалыптастыру;
3) өндірісте экологиялық тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
4) әлеуметтік жобаларды іске асыру саласында бірыңғай саясатты белгілеу, әзірлеу және енгізу;
5) бірыңғай коммуникациялық стратегияны құру.
Компаниялар тобы өз қызметінде барлық мүдделі тараптардың (ішкі және сыртқы) алдында, 
оның ішінде:
1) Компания және Компаниялар тобының ұйымдары жұмыскерлерінің;
2) Компанияның және Компанияның еншілес және тәуелді ұйымдарының;
3)Инвесторлардың, тауарлар, жұмыстар мен қызметтер жеткізушілерінің және 
тұтынушыларының;
4) мемлекеттік органдардың;
5) коммерциялық емес ұйымдардың және басқа да заңды тұлғалардың;
6) жергілікті қоғамдастықтардың алдында жауапкершілікті жете түсінеді және өзіне қабылдайды.
Компанияның және оның еншілес ұйымдарының мүдделі тараптармен өзара әрекет етуін 
ұйымдастыру процессі барлық мүдделі тараптардың құқықтарын құрметтеу қағидасында 
негізделді.
Компаниялар тобының корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі саласындағы қызметі мына 
міндеттерді шешуге ықпал етуге тиіс:
1) меншік персоналдың дамуы кадрлардың тұрақтамауын болдырмауға ғана емес, бірақ және 
нарықта ең жақсы мамандарды тартуға;
2) еңбек өнімділігінің өсуіне;
3) бейнесінің жақсаруына, беделдің өсуіне;
4) пайдалы талаптарда инвестициялық капиталды тарту мүмкіндігіне;
5) мүдделі тараптармен өзара әрекет ету процессінде туындайтын тәуекелдерді тиімді басқаруға;
6) тұтас алғанда қоғамда әлеуметтік тұрақтылықты сақтауға;
7) ұзақ мерзімді келешекте Компаниялар тобының тұрақты және тиянақты дамуға.
2015 жылы Компанияның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігін іске асыру шеңберінде  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет