«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының алғыс сөзі


Компаниялар тобы бойынша қызметтің қаржылық және операциялық көрсеткіштеріжүктеу 22.29 Kb.
Pdf просмотр
бет2/13
Дата27.04.2017
өлшемі22.29 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Компаниялар тобы бойынша қызметтің қаржылық және операциялық көрсеткіштері 
Көрсеткіштері
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010 жылға 
2015 жылдың 
өсу серпіні 
Сатудан табыс
(млрд теңге)
15,4
33,6
52,2
44,8
38,5
63,5
4,1 раз
Активтер (млрд теңге)
24,7
27,4
45,9
74,1
89,1
114,1
5,1 раз
Қаржылық нәтиже
(млн теңге) *
378,8
2264
4558
3083
917
-8 266
-
Дамуға шығыстар (инвестициялар) 
(млн теңге)
897
2044
9651
3552
6720
4 822
5,4 раз
Еңбек өнімділігі (мың теңге/адам)
3838
6560
10 763
12 868
11 794
12 595
3,3 раз
Орташа айлық жалақы (мың теңге)
70,5
86,9
135,5
114,2
124,2
111,9
1,6 раз
* қаржылық нәтиже = азшылық үлесін шегеруге дейін таза табыс  
   «ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 2015 ЖЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ 

15
41,2 млрд теңге жоспар болған кезде Компания өнімдерін сатудың 2015 жылғы  шоғырланды-
рылған көлемі 63,5 млрд теңге немесе жоспарға 154% (2014 жылға 65%-ға көбею) құрады, соның 
ішінде:
- мамандандырылған өнімдерді және екіұдай мақсаттағы өнімдерді сату көлемі бойынша орын-
дау 53,2 млрд теңге немесе МҚТ орындау нәтижесінде жоспарға 351% құрады;
- сервистік қызметтердің көлемі бойынша орындау 2,1 млрд. теңге құрады, ол 2015 жылға ар-
налған жоспарлық көрсеткіштен 75% төмен және 2014 жылға қарағанда 80% төмен;
- азаматтық өнімдерді сату көлемі бойынша орындау 8,2 млрд теңге немесе жоспардан  46%  
құрады (6-сурет).
Қызметтің пайдалылығы 13,1% (жоспар 7,7%) құрады. 2014 жылы осы көрсеткіш 2,1% құраған. 
Капиталдың  пайдалылығы 28,4% (жоспар 9,2%) құрайды, ол жоспарланған көрсеткіштен төмен. 
EBITDA margin 2,1% (жоспар 12,5%) құрайды. 2014 жылы жоспарлық көрсеткішті орындау 17% 
құрады.
2015 жылы сату көлемінде экспорттық өнімнің үлесі жалпы сату көлемінен  3,7%   құрады.
2015 жылдың аяғына шоғырландырылған активтер 114,1 млрд теңге құрады. 2014 жылмен са-
лыстыру бойынша активтердің өсуі 1,3 есе құрады (7-сурет).
6-сурет. Табыстар құрылымы
Арнайы өнім және қос мақсаттағы өнім, 53 196 288
Сервистік қызмет (инжиниринг), 2 129 019
Мұнай-газ өнімідері, 5 417 822 
Темір жол өнімі, 825 325
Өзге де, 1 948 045

16
2015 жылы Компанияның қаржылық нәтижесі жоспарлық пайда 3 163 млн теңге кезінде  8 266 
млн теңге шығын құрады. Қалыптасқан қаржылық нәтиженің негізгі себебі  ұлттық валютаның ер-
кін құбылмалы бағамына ауысудың нәтижесінде  13 811 млн теңге мөлшерінде бағамдық айырма-
сы бойынша шығын алу болып табылады (8-сурет).
 
24,7 
27,4 
45,9 
 74,1    
 89,9    
 114,1    

20 
40 
60 
80 
100 
120 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
 
379 
2 264 
4 558 
3 083 
917 
-8 266 
-10 000 
-8 000 
-6 000 
-4 000 
-2 000 

2 000 
4 000 
6 000 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
 
Еңбек өнімділігі бір жұмыскерге  12,6 млн теңгеге жетті. 1,6 есе өнімділіктің орташа салалық 
көрсеткіші артты (9-сурет).
7-сурет. Активтер, млрд теңге
8-сурет. Қаржылық нәтиже, млн теңге
   «ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 2015 ЖЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ 

17
Қаржылық қолдау. Дивидендтер туралы ақпарат
Мемлекеттен алатын кепілдіктер және Компаниямен өзіне қабылданған мемлекет алдындағы 
кез келген міндеттемелер туралы ақпарат Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына 
(ХҚЕС) сәйкес  ашылады.
Компанияда «Самрұқ-Қазына» АҚ Басқармасының 2012 жылғы 2 қазандағы шешімімен (№ 39/12 
хаттама) бекітілген, еншілес ұйымдарға қатысы бойынша «Самрұқ-Қазына» АҚ Дивидендтік саяса-
ты әрекет етеді.  
Компания акционерлеріне дивидендтер төлеу туралы шешім Компанияның Жалғыз акцио-
нерінің шешімімен қабылданады.  
2015 жылғы 31 шілдеде Компания «Делойт» ЖШС Компанияның 2015-2017 жылдарға арналған 
жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігінің аудитін жүргізу бойынша қызметтер сатып 
алу туралы шарт жасады (№ КЕ-З/172 шарт). 
Шарттың құны барлық кезең үшін 111 000 000 (бір жүз он бір миллион) теңге немесе ҚҚС 
есебімен жылына 37 000 000 (отыз жеті миллион) теңге құрайды.
«Самрұқ-Қазына» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 16 маусымдағы шешімімен 2016 жылы мау-
сымда (№ 24/16 хаттама) Компанияның 2015 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілді.  
Осы шешіммен және де Компаниямен 8 337 487 000 (сегіз миллиард үш жүз отыз жеті миллион 
төрт жүз сексен жеті мың) теңге мөлшерінде шоғырландырылған шығын алумен байланысты, 2015 
жылғы жұмыстың қорытындылары бойынша Компанияның жай акциялары бойынша дивидендтер 
төлемеу қабылданды.
 
3 150 
3 600 
4 350 
5 500 
7 800 
7 643 
3 838 
6 560 
10 763 
12 868 
11 794 
12 595 

5 000 
10 000 
15 000 
20 000 
25 000 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
по машиностроению РК 
по Компании 
9-сурет. Еңбек өнімділігі, мың теңге 

18
Компанияның 2015 жылдағы басты оқиғалары мен жетістіктері  
1. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2015 жылғы 27 қаңтардағы № 39 Бұйрығымен 
Компания Директорлар Кеңесінің мүшелері Смағұлов Болат Советұлының, Рақишев Кеңес
 Хамитұлының өкілеттіктері 2015 жылғы 27 қаңтардан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды.   
2. «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 29 қаңтардағы Шешімімен 
(№ 1 хаттама) 69 адам штаттық санымен «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ жаңа ұйымдастырушылық 
құрылымы бекітілді.  Осы шешіммен және де «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Басқармасының жаңа 
құрамы бекітілді. Жаңа құрылымға келісімді, Басқарма мүшелері — Басқарма төрағасының орын-
басарлары ретінде 3 жыл өкілеттігі мерзімімен жаңадан Бижанов Димаш Нурахметұлы, Ыдырысов 
Ерлан Сапарғалиұлы және Мыншарипова Сая Найманбайқызы сайланды. Сонымен қатар, «Қа-
зақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімімен  Қапаков Айбек Әмірбекұлы, 
Муратов Ерлан Мұратұлы «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Басқарма төрағасының орынбасарлары 
атқарып отырған қызметтерінен  босатылды. 
3. «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 25 ақпандағы Шешімімен 
(№ 2 хаттама) «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Басқармасының төрағасы ретінде Ыдырысов 
Ерлан Сапарғалиұлы тағайындалды. «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 
осы шешімімен  және де Сұлтанбеков Қанат Танатарұлы тұтас алғанда «Қазақстан инжиниринг» 
ҰК» АҚ Басқармасы өкілеттіктерінің мерзімі аяқталуына дейінгі мерзімге «Қазақстан инжиниринг» 
ҰК» АҚ Басқармасы төрағасының орынбасары ретінде тағайындалды. 
4. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 172 Бұйрығымен 
Ыдырысов Ерлан Сапарғалиұлы тұтас алғанда «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі 
өкілеттіктерінің мерзімі аяқталуына дейінгі мерзімге «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директор-
лар кеңесінің мүшесі ретінде сайланды. 
5. 2015 жылғы 21 мамырда «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ  мен Rheinmetall Eastern GmbH    
(«Райнметалл Шығыс нарықтар ГмбХ») компаниясының арасында Ынтымақтастығы туралы 
келісімге қол қойылды, онда Тараптар Қазақстан Республикасының Қарулы күштерінің және басқа 
да әлеуетті ведомстволарының мұқтаждықтары үшін,  Rheinmetall компаниясының бар жобалары 
мен технологияларын пайдаланумен қорғаныс мақсаттағы, сондай-ақ экспортқа бағдарланған 
өнімдерді өндіру бойынша бірлескен кәсіпорынды Қазақстан Республикасында құру бойынша өз 
ойларын жазды.  
6. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2015 жылғы 29 мамырдағы № 285 Бұйрығымен 
Абдуов Нұрлан Қанатұлы «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тұтас 
алғанда «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі аяқталуына 
дейінгі мерзімге тәуелсіз директор ретінде сайланды.  
7. «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 30 маусымдағы Шешімімен 
(№ 6 хаттама) 87 адам штаттық санымен ұйымдастырушылық құрылымы бекітілді. «Қазақстан ин-
жиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімімен және де «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ 
Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 31 наурыздағы шешімімен бекітілген (№3 хаттама), Компания-
ның ұйымдастырушылық құрылымы шығынға қойылды.   
8. 2015 жылғы 19 тамызда «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ мен «Ф. Э. Дзержинский атындағы 
Оралвагон зауыты» ҒӨК ААҚ (Ресей) арасында Ұзақ мерзімді ынтымақтастығы туралы келісімге  
қол қойылды.
9. 2015 жылғы  20 тамызда «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ мен «Белтехэкспорт» ЖАҚ (Беларусь 
   «ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 2015 ЖЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ 

19
Республикасы) арасында Ынтымақтастығы туралы келісімге қол қойылды.
10.  2015 жылғы 25 тамызда «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ, «Гранит» АКТБ» ЖШС,   «Алмаз-
Антей» Концерн ӘШҚҚ» ААҚ (Ресей) арасында Ұзақ мерзімді ынтымақтастығы туралы келісімге 
қол қойылды.
11. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2015 жылғы 18 қыркүйектегі № 538 Бұй-
рығымен «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің, тәуелсіз директорлар 
Махат Рашит Мұқарамұлының (2015 жылғы 1 шілдеден бастап) және Абдуов Нұрлан Қанатұлының 
(2015 жылғы 29 шілдеден бастап) өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды және Исенжулов 
Ержан Бақытұлы, Ларионов Дмитрий Владимирович «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Дирек-
торлар кеңесінің мүшелері, тұтас алғанда «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі 
өкілеттіктерінің мерзімі аяқталуына дейінгі мерзімге тәуелсіз директорлар ретінде сайланды.
12. 2015 жылғы 26 қазанда «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ мен Rheinmetall Eastern GmbH
(«Райнметалл Шығыс нарықтар ГмбХ») компаниясының арасында оберлескен кәсіпорын құру 
туралы Құрылтай шартына қол қойылды.  
13. 2015 жылғы 30 қазанда Компанияның Aselsan түнде көру электрондық құралдарды өндіру 
бойынша түркиялық компаниясыменбірлескен кәсіпорны -  «Қазақстан Aselsan Инжиниринг» ЖШС  
Astana Invest 2015 VI халықаралық инвестициялық форумды өткізу шеңберінде «Инновациялар 
көшбасшысы» номинациясында дипломмен марапатталды.  
14. «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 27 қарашадағы 
Шешімімен (№ 9 хаттама) «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Басқармасының мүшесі ретінде «Қа-
зақстан инжиниринг» ҰК» АҚ  аппаратының басшысы  Бергенев Әділғазы Садвоқасұлы тағайын-
далды.
15. 2015 жылғы 28 қарашада «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Басқармасының төрағасы  Ерлан 
Ыдырысов Абдаллы II Королі атындағы Жобалық-конструкторлық  бюроның (бұдан әрі — KADDB) 
бас директоры  Мохаммед М. аль-Хабхбамен кездесті.  Келісісөздер барысында Тараптар өзара 
түсіністік туралы меморандумға қол қойды.  Құжат ол Астана қ. «Қазақстан Парамаунт инжини-
ринг» ЖШС зауытында шығарылатын, 50 бірлік құрышпен қапталған дөңгелек техниканы КADDB 
жеткізуді көздейді. Кездесудің соңында «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Басқармасының төраға-
сы Ерлан Ыдырысов иордандық әріптестерді KADEX 2016 IV Халықаралық қару-жарақ және әске-
ри-техникалық мүліктің көрмесінде қатысуға шақырды.
16. 2015 жылғы 30 қарашада Астана қ. Ел басы  Нұсултан Назарбаев «Қазақстан Парамаунт Ин-
жиниринг» ЖШС бірлескен кәсіпорнымен қосылған, құрышпен қапталған дөңгелекті машиналар-
ды өндіру бойынша зауытты салтанатты түрде ашты.  
17. 2015 жылғы 3 желтоқсанда  «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Басқармасының төрағасы 
Ерлан Ыдырысов пен «Росатом — Халықаралық желі» (РХЖ) президенті Александр Мертен Өза-
ра түсіністік және стратегиялық ынтымақтастығы туралы меморандумға қол қойды.   
18. 2015 жылғы 11 желтоқсанда Компанияның еншілес кәсіпорны  «Петропавл ауыр машина жа-
сау зауыты» АҚ ірі кәсіпкерлік субъекті санатында өндірістік мақсаттағы ең жақсы кәсіпорын ретін-
де «Алтын сапа» Қазақстан Республикасы Президентінің Сыйлығына  ие болды.  
19. 2015 жыл бойы Компаниялар тобының он екі жұмыскері Конституцияның 20 жылдығына 
орай мерекелік медальмен, жиырмасы - «Құрметті машина жасаушысы» белгісімен, отызы – Қорға-
ныс министрі мен «Самрұқ-Қазына» ҰӘАҚ» АҚ Басқарма төрағасының грамотасымен марапаттал-
ды. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі Күніне мемлекеттік наградалармен 
Компанияның сегіз өкілі, оның ішінде «Құрмет» орденімен — үшеуі, «Ерен еңбегі үшін» медалімен 
— екеуі, Қазақстан Республикасының Құрмет грамотасымен —  екеуі марапатталды. 

20
Компанияның ЕТҰ тізбегі және олар туралы қысқаша ақпарат  
Компаниялар тобының құрамына өнімді өндіретін және мұнай газ, темір жол, энергетика, ауыл 
шарушылық машина жасау, қорғаныс-өнеркәсіптік кешен үшін, сондай-ақ радиоэлектрондық бай-
ланыс саласында қызметтер көрсететін 27 кәсіпорын кіреді.  
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің сенімгерлік басқаруына акциялардың па-
кетін тапсыру есебі арқылы,  Компания нақты мемлекеттік қорғаныс тапсырыстың негізгі орын-
даушысы болды, ол Компаниялар тобының қорғаныс кәсіпорындарының жүктемесін көбейтуге 
мүмкіндік береді.
Ұйымның атауы
Қызмет түрлері
Еншілес ұйымдар (50% астам акцияларға/қатысу үлестеріне ие болу)
«811 Автожөндеу зауыты  ҚИ» АҚ
Жүк автомобиль және шынжыр табан техниканы, 
қозғалтқыштар мен агрегаттарды жөндеу,   автомобиль 
техниканы жаңғырту және қайта жабдықтау.
«832 Автожөндеу зауыты  ҚИ» АҚ
Атомобиль техниканы жөндеу.
«С. М. Киров атындағы зауыт» АҚ
Навигациялық жүйелерді, теміржол саласы үшін басқару 
пульттерді; басқару блоктарды және мұнай газ кешені және 
басқалар  үшін автоматтандырылған құрылғыларды өндіру 
және қызмет көрсету.
«ҚазИнж Электроникс» АҚ
Қару-жарақты, екіұдай мақсаттағы өнімдерді жаңғырту және 
күрделі жөндеу, қазіргі заманғы байланыс құралдарды және 
радиоэлектроника бұйымдарын өндіру және компьютерлік 
жабдықтардың құрастырма өндірісі.
«С. М. Киров атындағы Машина жасау зауы-
ты» АҚ
Теңіз су асты қаруды теңіз кемелері үшін гидравлика 
және автоматика бұйымдарын; өндіру өнеркәсібі үшін 
пневмоперфораторларды; теміржол саласы үшін қосалқы 
бөлшектерді өндіру және қызмет көрсету.
«Мұнаймаш» АҚ
Мұнай газ секторы үшін қарнақтық тереңдіктегі сорғылар; 
халық тұтынатын тауарлар.
«Гидроприбор» ҒЗИ» АҚ
Конструкторлық және зерттеу жұмыстары, сондай-ақ теңіз 
және өзен катерлерді, жүзіп жүретін құралдарды және су 
асты аппараттарды, жер үсті және әуе роботтарды, тұрба 
құбырлары мен су асты объектілерді су асты зерттеу және 
жөндеу үшін жабдықтарды өндіру.
   «ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 2015 ЖЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ 

21
«Петропавл ауыр машина жасау зауыты» 
АҚ
Ұңғымаларды бұрғылау және күрделі жөндеу үшін 
жабдықтарды, мұнай өңдеу зауыттары және мұнай химия 
өндірістері үшін жабдықтарды, жол құрал-саймандарын 
және теміржол жолдарын жөндеу және қызмет көрсету үшін 
механикаландыру құралдарын өндіру.
«Омега» прибор жасау зауыты» АҚ
Суды тазартуға арналған қондырғыларды, теміржол саласы 
үшін өнімді; цифрлық АТС және құрауыш бөліктерін, телефон 
аппараттарды өндіру; халық тұтынатын тауарлар және басқа.
«Семей инжиниринг» АҚ
Қару-жарақты және әскери техниканы жөндеу; әртүрлі 
модификациялы қозғалтқыштарды күрделі
«Семей машина жасау зауыты» АҚ
ГТ-Т базалық шассида шынжыр табан транспортер-тартқышты 
дайындау, оның түрлері және оған қосалқы бөлшектерді 
өндіру; теміржол саласы үшін өнімдер.
«Тыныс» АҚ
Авиациялық бұйымдарды, өрт сөндіру құралдарды, 
медициналық жабдықтарды дайындау, полиэтилен 
тұрбаларды, әлеуетті құрылымдар үшін қорғау құралдарын 
өндіру.
«Зенит» Орал зауыты» АҚ
Катерлер мен кемелерді дайындау және жөндеу; мұнай газ 
кешені үшін болаттан жасалған конструкцияларды, қосалқы 
бөлшектерді және басқаны жобалау және дайындау.
«Қазақстандық авиациялық индустрия» 
ЖШС
Авиациялық техниканы өндіру және қызмет көрсету.
«Қазақстан инжиниринг» ҒЗИ» ЖШС
Қорғаныс-өнеркәсіптік кешеннің кәсіпорындары үшін 
арнаулы өнімдердің жаңа түрлерін әзірлеу.
Бірге бақыланатын ұйымдар (50% астам қатысу үлестеріне ие болу)
«Еурокоптер Қазақстан инжиниринг» ЖШС
Тікұшақтарды өндіру және қызмет көрсету.
«Қазақсан Aselsan инжиниринг» ЖШС
Электрондық-оптикалық құралдарды өндіру.

22
«Тhales Kazakhstan Engineering» ЖШС
Электрондық жабдықтарды, бағдарламалық қамтамасыз ету 
жүйелерін дайындау және қызмет көрсету; қорғаныс нарығы 
үшін радио коммуникациялық жабдықтарды дайындау және 
қызмет көрсету.
Тәуелді ұйымдар (50% кем акцияларға/қатысу үлестеріне ие болу)
«Қазақстан инжиниринг дистрибьюшн» 
ЖШС
Компаниялар тобының кәсіпорындарымен шығарылатын 
өнімді сату, инвестициялар тарту, жабдықтарды жеткізуге 
мемлекеттік бағдарламалар мен тендерлерде қатысу.
«ЗИКСТО» АҚ
Жүк теміржол вагондарды жөндеу, элементтерді 
ауыстырумен екі дана дөңгелекті жөндеу.
«КАМАЗ-Инжиниринг» АҚ
Автобустарды, автомобильдерді, арнаулы техниканы және 
оларға қосалқы бөлшектерді өндіру және қызмет көрсету.
«Индра Қазақстан инжиниринг» ЖШС
Радиолокациялық станцияларды, радиоэлектрондық күрес 
және радиоэлектрондық барлау жүйелерін өндіру және 
қызмет көрсету.
«Қаз-СТ Инжиниринг Бастау» ЖШС
Инжинирингтік қызметтер көрсету (Singapore Technologies 
Engineering бірлескен кәсіпорын).
«Камаз Семей» ЖШС
Автомобиль техникасын өндіру.
«Арнаулы машина Астана» ЖШС
Теміржол, мұнай газ және энергетика салалары үшін қосалқы 
бөлшектердің бөлшектерін өндіру және жөндеу.
Компания олардың акциялары пакетінің кем дегенде 10% ие ұйымдар 
«№405 Авиажөндеу зауыты» АҚ
Ұшақтар мен тікұшақтарға техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу.
«№ 406ГА Авиажөндеу зауыты» АҚ»
Ұшақтар мен тікұшақтарға техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу.
   «ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 2015 ЖЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ 

23
 «ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ АКТИВТЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 
«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ
Еншілес ұйымдар
(15 бірлік)
Бірге бақыланатын ұйымдар 
(4 бірлік)
Тәуелді ұйымдар
(6 бірлік)
Компания олардың кемінде 
10% ие ұйымдар   
(2 бірлік)
«832 Автожөндеу зауыты  
ҚИ» АҚ (100%)
«811 Автожөндеу зауыты  
ҚИ» АҚ (100%)
 «ҚазИнж Электроникс» АҚ 
(100%)
 «Семей инжиниринг» АҚ 
(100%)
«Петропавл ауыр машина 
жасау зауыты» АҚ (99,8%)
«С. М. Киров ат. зауыт» АҚ 
(99,6%)
«Семипалатинск машина 
жасау зауыты» АҚ (99,4%)
 «Тыныс» АҚ (99,17%)
«Омега» Құрал жасау 
зауыты» АҚ (98,6%)
АО «Машиностроительный 
завод им.С.М.Кирова» 
(97,71%)
«Зенит» Орал зауыты» АҚ 
(95,35%)
«Гидроқұрал» ҒЗИ» АҚ (93%)
«Мұнаймаш» АҚ (52,04%)
«Қазақстан инжиниринг» 
ҒЗИ» ЖШС  (100%)
«Еурокоптер Қазақстан 
инжиниринг» ЖШС (50%)
«Қазақсан Aselsan 
инжиниринг» ЖШС (50%)
«Thales Kazakhstan 
Engineering» БК» ЖШС (50%)
«Қазақстан инжиниринг 
дистрибьюшн» ЖШС (49%)
 «ЗИКСТО» АҚ (42,13%)
 «КАМАЗ-Инжиниринг» АҚ 
(25%)
«Индра Қазақстан 
инжиниринг»ЖШС (49%)
«Қаз-СТ Инжиниринг Бастау» 
ЖШС (49%)
«Камаз Семей» ЖШС (49%)
«№ 406ГА Авиажөндеу 
зауыты» АҚ (3,99%)
«№ 405 Авиажөндеу зауыты» 
АҚ (2,6%)
«Арнаулы маш Астана» ЖШС 
(35%)
«Казахстандық авиациялық  
индустрия» ЖШС (100%)

24
Жекешелендіру бағдарламасы 
«Жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
31 наурыздағы № 280 Қаулысын (бұдан әрі — № 280 Қаулы), «Самрұқ-Қазына» АҚ Басқармасының 
2014 жылғы 24 шілдедегі № 34/14 шешімін (бұдан әрі – Қордың Шешімі) орындау үшін,  «Қазақстан 
инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесімен (бұдан әрі – Компания) Компанияның активтерін қай-
та құрылымдаудың 2015-2016 жылдарға арналған жоспары бектілді (2015 жылғы 30 маусымдағы № 
6 хаттама). 
2015 жылдың ішінде № 280 Қаулыға және Қордың Шешіміне келісімді сатуға жататын Компа-
нияның активтері Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік мүлік тізілімінің 
веб-порталында ағылшын, солай  голланддық сауда-саттық әдістерімен электрондық аукцион 
тәсілімен қойылды. Бұл ретте әр актив сауда-сатыққа кем дегенде екі рет қойылды, ал кейбіреу-
лері бес рет қойылды.  
Сонымен қатар, барлық сауда-саттық қатысушыларының жеткілікті санының болмауына байла-
нысты, болмаған деп танылды.  
2015 жылдың төртінші тоқсанында Компания «Самрұқ-Қазына» АҚ бірлесіп, бәсекеге жарам-
ды ортаға тапсыруға жататын Компания активтерінің жаңа тізбегін жасақтады. Бұл тізбек  «Жеке-
шелендірудің 2016-2020 жылдарға арналған кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 Қаулысына (бұдан әрі - № 1141 Қаулысы) енгізілді.    
2016–2017 жылдардың ішінде № 1141 Қаулыға енгізілген және «Самрұқ-Қазына» АҚ Басқарма-
сының 2016 жылғы 20 қаңтардағы № 02/16 шешімімен белгіленген 17 еншілес, тәуелді және не-
мерелес ұйымдарды сату, тарату және қайта құру, сондай-ақ Компания Директорлар Кеңесінің  
2016 жылғы 29 қаңтардағы шешімімен бекітілген  (№1 хаттама), Компанияның активтерін қайта 
құрылымдаудың 2016 жылға арналған жоспарына сәйкес Компанияның қосымша 4 активін сату 
жоспарланды. 
          
Түрлендіру бағдарламасы
Түрлендіру бағдарламасы — бұл «Самрұқ-Қазына» АҚ қызметін және бақыланатын қоржын-
ды компанияның қызметін ауқымды түрлендіру бағдарламасы. «Самрұқ-Қазына» АҚ түрлендіру 
бағдарламасы «Самрұқ-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 17 қыркүйектегі шешімімен 
(№ 113 хаттама) бекітілді.    
Бағдарлама үш бағытты қамтиды: 
- қоржынды компаниялардың құнын арттыру;
- инвестициялық қызметті жүргізуге Қордың қоржынының құрылымы мен тәсілін өзгерту;
- Қорды және оның қоржынды компанияларын басқару жүйесінде өкілеттіктерді және жауап-
кершіліктерлі қайта бөлу. 
Белгілі болғандай, «Самрұқ-Қазына» АҚ компаниялар тобын түрлендіру «Адамдар, процесстер, 
технологиялар» қағидатының негізінде ең жақсы дүниежүзілік тәжірибе бойынша жүргізіледі. Осы 
бағыттар бойынша барлық компанияларда жұмысты Қормен әзірленген бірыңғай әдістемені пай-
даланумен тік тұрғызу жоспарлануда.  
 Сонымен қатар, Қор басқармасының 2014 жылғы 09 желтоқсандағы шешімімен  (55/14 хатта-
ма) «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ түрлендіру бойынша Жол картасы (бұдан әрі – Жол картасы) 
   «ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 2015 ЖЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ 

25
бекітілді. Бірнеше кезеңдерден тұратын Жол картасы бір қатар іс-шараларды орындауды көздейді.    
2015 жылдың ішінде Қордың Түрлендіру бағдарламасын іске асыру және Жол картасы іс-шара-
ларын орындау бойынша Компанияда мына іс-шаралар жүргізілді:
«Адамдар» бағыты бойынша:
- Компанияда басқарушылық және әкімшілік қызметтерге жалдаған кезде конкурстық іріктеу 
енгізілді.  Сонымен қатар, жұмыскерлерді материалдық емес ынталандыру жүйесі енгізілді, оның 
шеңберінде Компания «Самрұқ-Қазына» Корпоративтік университет» ЖУ-пен тесттік сұрақтарды 
әзірлеу және тестілеуді жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге шарт жасады.  Ұқсас ережелер «Қа-
зақстан инжиниринг» ҰК» АҚ барлық еншілес ұйымдарында белгіленеді.  Бос орындар туралы ха-
барландырулар Компанияның және оның еншілес ұйымдарының ресми сайттарында, сондай-ақ 
Қордың бірыңғай порталында орналастырылады;
- «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Басқармасы Төрағасының 2015 жылғы 21 мамырдағы № 29 
бұйрығымен Жол картасының іс-шараларын іске асыру үшін жауапты тұлғалар бекітілді;
- Компания Басқармасының 2015 жылғы 19 тамыздағы шешімімен Компания жұмыс берушілері 
мен жұмыскерлерінің арасында ішкі коммуникацияларының ережелері, сондай-ақ Компанияның 
еншілес ұйымдарының директорлар кеңестерінде және бақылау кеңестерінде  Компания өкіл-
дерінің қызметін қамтамасыз ету мәселелері жөнінде Өзара әрекет ету тәртібі бекітілді; 
- 2015 жылғы 5 қазанда АТ бөлігінде процесстер мен технологияларды енгізу үшін Компанияда 
жауап беретін Түрлендіру бойынша қызметінің бас менеджері  Абдрахманова Жанаргуль тағайын-
далды; 
- 2015 жылғы 18-20 қараша аралығында Компания Басқармасы төрағасының орынбасарлары 
№ 1 модуль, «Түрлендірудегі көшбасшы» Бағдарламасы бойынша  «Самрұқ-Қазына» Корпора-
тивтік университет» ЖУ-де оқу өтті;
- Сонымен қатар, қазіргі уақытта Компания «Хей групп» ЖШҚ қызметтерді бағалау жобасын іске 
асырады, оған келісімді еңбекті төлеудің тиімді жүйесін белгілеу және жұмыскерлердің уәждеме-
лерін арттыру үшін қызметтердің құндылықтары белгіленеді. Сонымен қатар Компанияның баға-
лау комитетінің құрамы белгіленді (2015 жылғы 7 желтоқсандағы № 78 бұйрық);  
- Компания Басқармасының 2015 жылғы 15 желтоқсандағы шешімімен (№ 54/15 хаттама) «Қа-
зақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Таланттарын басқару ережелері бекітілді;
- Компания Басқармасының 2015 жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен (№ 56/15 хаттама) ТОП 
кандидаттардың - «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ 25 тиімді жұмыскерлерінің тізімі бекітілді.  
«Процесстер» мен «Технологиялар» бағыты бойынша:
- Компанияның ЕТҰ-да АТ-инфрақұрылымды даярлау және жұмылдыру жүргізілді;
- еншілес ұйымдарда АТ-процесстер мен ақпараттық қауіпсіздік диагностикасы жүргізіледі;
- Компанияның үш ЕТҰ-да пилоттық жобаның шеңберінде «1С Кәсіпорын»  негізінде ERP  және 
PLM жүйелерді енгізу жүгізіледі;
- «Түрлендіру бойынша жергілікті команданың» ережелері мен функционалдық қызметтерін 
әзірлеу жүргізіледі;
- «1С Кәсіпорын»  негізінде ERP  және PLM жүйелерді пайдаланумен кәсіпорындарды автомат-
тандыруды енгізу бойынша 2016-2017 жылдарға арналған кезеңді Жоспарды әзірлеу жүргізіледі;
- АТ Қызметімен бірге ҚР СТ ИСО/МЭК 27001 негізінде Ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесін 
енгізу жүргізіледі.

26
Компанияның инвестициялық қызметі 
Компанияның Инвестициялық саясатына сәйкес, Компанияның Инвестициялық қызметінің 
мақсаты ұзақ мерзімді келешекте Компания құнын максималдандыру болып табылады.  
Инвестициялық саясаттың негізгі қағидаттары болып табылады:
• Инвестициялық шешімдер қабылдау процессінде стратегиялық мақсаттарды біріктіру.
• Инвестициялық шешімдерді қабылдау кезінде инвестициялық бағалаудың құралдарын пай-
далану.
• Инвестициялық қызметті басқару кезінде жобалық басқару құралдары мен рәсімдерін пайда-
лану.
• Бюджеттік бақылаудың және Компанияның инвестициялық қызметінің нәтижесі үшін жауапты 
басшылардың басқарушылық еркіндігі деңгейінің теңгерімі.
• Инвестициялық қызмет нәтижелері мониторингінің, бағалау мен талдаудың міндеттілігі. 
2015 жылы Компаниямен инвестициялық жобаларды іскеасыру жалғастырылды: 
1. «Астана қаласында Авиациялық-техникалық орталық құру»; 
2. «ҚР әскери және азаматтық техника өндірісін ұйымдастыру»; 
3. «МАЗ автомобильдерінің құрастырма өндірісін құру»;
4. «Қазақстан Республикасының аумағында электрондық-оптикалық құралдарды өндіру бойын-
ша орталық құру»;
5. «600 тоннаға дейін құрғақ салмағымен жаңа жіктелім кемелерді және басқа ірі габаритті өнім-
дерді шығаруды игеру үшін, «Зенит» Орал зауыты» АҚ теңіз кеме жасауды дамыту».
Жоғарыда аталған инвестициялық жобалар импорт алмастыру, ішкі қажеттілікті және экспортқа 
шығуды қамтамасыз ету шеңберінде Компанияның қорғаныс, азаматтық мақсаттағы өнімдерін өн-
діру және сату бойынша мақсаттарына жетуге бағытталды:
1) «Астана қаласында Авиациялық-техникалық орталық құру» жобасы Қазақстанда Қзақстан-
ның авиациялық техникасына сервистік қызмет көрсетуді, күрделі және ағымдағы жөндеуді жүзе-
ге асыратын мамандандырылған авиациялық кәсіпорын құруға бағытталды.   Бүгінгі таңда барлық 
бұл іс-шаралар таяу шетел (РФ, Беларусь, Украина) кәсіпорындарында жүргізіледі;
2) «ҚР әскери және азаматтық техника өндірісін ұйымдастыру» жобасы құрышпен қапталған 
дөңгелекті машиналар мен бронетранспортерлерді өндіруге бағытталды. 30 қарашада Астана қа-
ласында Қазақстан Республикасының Президенті – Қарулы күштердің Жоғарғы Бас қолбасшысы  
Нұрсултан Назарбаев құрышпен қапталған дөңгелекті машиналарды, оның ішінде «Қазақстан Па-
рамаунт Инжиниринг» ЖШС бірлескен кәсіпорынмен қосылған Арланды, Барысты өндіру бойын-
ша зауытты салтанатты түрде ашты деп атап өту керек; 
3) «МАЗ автомобильдерінің құрастырма өндірісін құру» жобасы «МАЗ» модельді жүк автомо-
бильдерімен елдің ішкі нарығының қажеттілігін қамтамасыз етуге бағытталды. Жобалық қуат-
тылыққа шығу кезінде өндіру көлемдері жылына автомобиль техникасының 440 бірлігін және тір-
кеме техниканың  1000 бірлігін құрайды;
4) «Қазақстан Республикасының аумағында электрондық-оптикалық құралдарды өндіру бой-
ынша орталық құру» жобасы ҚР қорғаныс өнеркәсібінің электрондық-оптикалық құралдарда қа-
жеттілігін ҚР ішкі нарығында тауарлар мен қызметтердің қазақстандық қамтылуын көбейту страте-
гиясын іске асыру шеңберінде жергілікті технологиялық өндірісті құру жолымен қанағаттандыруға 
бағытталды;
   «ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 2015 ЖЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ 

27
5) «600 тоннаға дейін құрғақ салмағымен жаңа жіктелім кемелерді және басқа ірі габаритті 
өнімдерді шығаруды игеру үшін, «Зенит» Орал зауыты» АҚ теңіз кеме жасауды дамыту» жобасы 
ҚР қорғаныс өнеркәсібінің 600 тоннаға дейін құрғақ салмағымен жаңа жіктелім кемелерде және 
басқа ірі габаритті өнімдерде қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталды.   
Компаниямен мына инвестициялық жобаларды іске асыру мүмкіндігі қаралады:
1) Қорытылатын модельдер бойынша құю өндіріс ұйымдастыру.
2) «Тыныс» АҚ композиттік құрышты плиталарын өндіру.
3) «Зенит» Орал зауыты» АҚ дайындау өндірісін жаңғырту.
4) «С. М. Киров ат. зауыт» АҚ өндіріс жаңғырту».
5) «Петропавлов ауыр машина жасау зауыты» АҚ жаңғырту.
Жеке инвестициялық жобалар стратегиялық болып табылады және Қарулы күштерді техноло-
гиялық жаңғырту бағдарламасына сәйкес Қазастан республикасының қорғаныс-өнеркәсіптік ке-
шенін дамытуға бағытталды.  
Қазақстандық тараптан инвестициялық жобаларға инвестициялар республикалық бюджеттің, 
«Самрұқ-Қазына» АҚ қаражатының, меншік қаражаттың есебі ақылы, тартылған қарыздардың (об-
лигациялық бағдарламалар) есебі арқылы Компаниямен жүзеге асырылады. 
 

28
«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ
2015 жылғы Жылдық есеп 
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ  
– Компанияның корпоративтік басқару құрылымы 
– Компанияның корпоративтік басқару жүйесінің сипаты 
– Компанияның корпоративтік басқару қағидаттары және ол бойынша есеп  
– Компанияның Директорлар кеңесінің құрамы және оның мүшелерінің қысқаша өмірбаяндары  
– Компанияның Директорлар кеңесінің қызметі туралы есеп  
– Компанияның Директорлар кеңесінің Комитеттері 
– Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру туралы есеп 
– Компанияның Ішкі аудит қызметі 
– Компанияның Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы 2015 жылғы есеп 
– Компания Басқармасының құрамы және оның мүшелерінің қысқаша өмірбаяндары 
– Компания Басқармасының жанындағы Комитеттер
– Компания Басқармасының Қызметі туралы есеп 
– Компания Басқармасының  мүшелеріне сыйақы беру туралы есеп 
– Компания тәуекелдерінің негізгі факторлары және тәуекелдерді басқару жүйесі
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет