«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының алғыс сөзіжүктеу 22.29 Kb.
Pdf просмотр
бет12/13
Дата27.04.2017
өлшемі22.29 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Ішкі облигациялар 
2015 жылдың 6 қарашасы Топ 10 384 000 мың теңге сомасына ішкі облигациялар бойынша өзінің 
міндеттемелерін толығымен төледі .
Еурооблигациялар
2013 жылы 3 желтоқсанында Топ Ирландық қор биржасына («ИҚБ») және Қазақстандық қор бир-
жасына («ҚҚБ») 4.55% жылдық өсім ақымен 200 млн. АҚШ долл. соммасына атаулы бағасы 1 АҚШ долл. 
200 млн. дана (XS0997708051) қамсыздырылмаған облигация салды.  2014 жылғы  3 маусымынан  бастап 
облигациялар бойынша купондық өсімақы жылына 2 рет төленеді, 3 маусымда және 3 желтоқсанда. 
Қарыздар 
2015 жылдың ішінде «Казкоммерцбанк» АҚ жасалған кредиттік желіге сәйкес «Петропавл ауыр 
машина құрылыс зауыты» АҚ еншілес кәсіпорны 12 ай мерзімімен және 8 % пайыздық мөлшер-
лемемен айналым капиталын толтыру үшін 790 641 мың теңге сомасына қысқа мерзімдік қарыз 
алды. Гарант ретінде Компания болды. Негізгі қарыз бен есептелген сыйақының сомалары ай сай-
ын төленеді.
Қоса алғанда(шегергенде):  
Жинақталған пайыздар
231 689
202 334
Мәміле бойынша шығыстар
(197 633)
(214 374)
Шығарылған бағалы қарыз қағазы бойынша 
дисконты
-
(176 613)
бағалы қағаздар және қарыздардың  жиыны
68 786 056
46 665 347
Шегеру: ағымдағы шығарылған бағалы қа-
рыз қағаз бөлігі
(68 786 
056)
(10 409 
721)
Ұзақ мерзімді шығарылған бағалы қарыз 
қағаз бөлігі
-
36 255 626
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

135
 21.  САУДА КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК 
31 желтоқсан 
2015 ж .
31 желтоқсан 
2014 ж. 
Жеткізушілер мен мердігерлерге кредиторлық берешек
2 245 179
1 291 528
Байланысты тараптарға кредиторлық берешек  (35-ескертпе)
1 003 798
1 138 124
3 248 977
2 429 652
31 желтоқсан 
2015 ж .
31 желтоқсан 
2014 ж .
Теңге
2 389 925
1 309 428
АҚШ доллары 
544 017
408 148
Ресей рублі  
213 957
631 864
Еуро
101 078
80 212
3 248 977
2 429 652
31 желтоқсан 
2015 ж.
31 желтоқсан 
2014 ж .
Төленетін ҚҚС
1 957 941
1 082 527
Зейнетақы және әлеуметтік аударымдар
174 848
194 094
Жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы
131 568
172 073
Төленетін әлеуметтік салық
78 951
91 296
Басқа да салықтар
6 996
27 885
2 350 304
1 567 875
31 желтоқсан 
2015 ж.
31 желтоқсан 
2014 ж.
Резервтер 
950 767
375 245
Үшінші тараптардан алынған аванстар 
616 425
858 147
Үшінші тараптарға төлеуге дивидендтер 
283 342
203 427
Еңбекті төлеу бойынша персоналмен есеп айырысу 
173 397
309 834
Өзге кредиторлық берешек  
766 070
154 853
2 790 001
1 901 506 
23. БАСҚА АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 
22. САЛЫҚТАР БОЙЫНША БЕРЕШЕК  
 
Сауда кредиторлық берешек  келесі валюталарда көрсетілген:
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

136
 
Резервтегі қозғалыс келесідей көрсетілген: 
Кепілдік жөндеу 
бойынша резерв  
Пайдаланылмаған 
демалыстар мен 
қызметкерлердің 
басқа да сыйақы-
лары бойынша 
резерв 
Басқа есептелген 
міндеттемелер 
Барлығы
1 қаңтар  2014 ж.
74 581
375 346
52 634
502 561
Көрсетілді:
Ұзақ мірземді міндеттемелер-
де 
12 349
 21 571

33 920 
Ағымдағы міндеттемелерде 
62 232 
353 775 
52 634 
468 641 
жыл ішінде есептелді (қалпына 
келтірілді) 
(50 151)
968 787
22 972
941 608
Төленді/ қолданылды  
(328)
(977 414)
(53 082)
(1 030 824)
31 желтоқсан  2014 ж.
24 102
366 719
22 524
413 345
Көрсетілді:
ұзақ мерзімді міндеттемелерде  
13 004
25 096
-
38 100
ағымдағы міндеттемелерде   
11 098
341 623
22 524
375 245
Жыл ішінде есептелді  
258 412
931 632
17 825
1 207 869
Төленді/ қолданылды  
(619)
(622 384)
(20 600)
(643 603)
31 желтоқсан  2015 ж.
281 895
675 967
19 749
977 611
Көрсетілді:
ұзақ мерзімді міндеттемелерде  
3 429
23 415
19 749
26 844
ағымдағы міндеттемелерде   
278 466
652 552
19 749
950 767
281 895
675 967
19 749
977 611
24. ТАБЫСТАР 
2015 ж. 
2014 ж. 
Қайта сату үшін қорғаныс өнімінен түсетін табыс 
36 290 079
-
Өнімді сатудан табыс 
16 849 765
27 574 303
Қызметтерді көрсетуден табыс  
10 376 654
10 913 783
63 516 498
38 488 086
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

137
31 желтоқсан 
2015 ж.
31 желтоқсан 
2014 ж.
Қайта сатуға арналған қорғаныс өнімінің өзіндік құны 
35 273 957
-
Өндірілген өнімдердің, қызметтердің өзіндік құны 
22 420 340
28 697 195
57 694 297
28 697 195
Шығындар түрлері бойынша өндірілген өнімдердің, қызметтердің өзіндік құны 31 желтоқсанға 
аяқталған жыл үшін келесідей көрсетілген:
31 желтоқсан 
2015 ж.
31 желтоқсан 
2014 ж.
Шикізат 
14 042 202
      18 767 492 
Еңбекақы және аударымдар 
5 815 023
        5 815 762 
Қосалқы мердігерлер қызметтері  
3 530 162
        2 121 906 
Тозу және амортизация
911 109
           762 523 
Коммуналды төлемдер 
439 723
           508 355 
Қолданылмаған демалыстар мен өзге сыйақылар бойынша резерв 
( 23, 26, 27 ескертпелер)
431 649
           745 741 
Кепілдемелік қызмет бойынша есепте (қалпына келтіру) (Ескертпе  23)
258 412
           (50 151)
Жөндеу және қызмет көрсету  
136 433
           352 615 
Өзге  
256 583
           444 536 
 
25. ӨЗІНДІК ҚҰНЫ  
2015 жылы байланысқан тараптармен операциялардан  57 649 510 мың теңгені құрады 
(2014 ж.: 32 360 097 мың теңге ), бұл жалпы табыстан  91% пайыз  (2014 ж.: 84%) (Ескертпе  35).
Қайта сатудан қорғаныс өнімінен табыс мемлекеттік қорғаныс тапсырысы мақсатында Топ-
пен әрі қарай жүзеге асыру үшін қауымдасқан, бірлескен кәсіпорындар мен үшінші тараптардан 
алынған өнімді сатудан түсетін табыс (Ескертпе 1).
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

138
 
26. ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫНДАР 
2015 ж.
2014 ж.
Еңбек ақы және аударымдар 
1 835 235
2 216 641 
Қолданылмаған демалыстар және өзге сыйақылар 
бойынша резерв (23, 25, 27 ескертпелер)
488 747
223 046 
Тозу және амортизация  
204 779
196 489 
Жалға беру бойынша шығындар 
191 564
193 347 
Іссапар және өкілдік шығындар 
141 305
182 426 
Өтімді емес материалдар бойынша резерв  (11 
ескертпе)
114 718
41 735 
Күмәнді қарыздар бойынша резерв  
113 094
126 821 
Салықтар 
96 187
109 984 
Айыппұлдар мен өсімақы  
92 233
9 678
Коммуналды шығындар 
83 875
85 986
Банк комиссиясы  
50 468
63 533 
Кәсіби қызметтер 
44 511
67 969
Жөндеу және қызмет көрсету  
42 676
51 209 
Материалдар 
40 803
64 336 
Байланыс қызметтері  
32 392
33 048
Персоналды оқыту  
25 874
26 531 
Өзге резервтерді есептеу  (Ескертпе  23)
17 825
22 972
Басқа 
923 458
690 126
4 539 744
4 405 877
27.  ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР 
2015 ж.
2014 ж.
Еңбек ақы мен аударымдар 
288 306
306 797
Көлік шығындары  
134 290
218 838
Іссапар шығындары  
102 409
120 978
Есепке алынбаған ҚҚС  
100 154
81 478
Тозу және амортизация  
15 515
25 229
Қолданылмаған демалыстар және өзге сыйақылар 
бойынша резерв (23, 25, 26 ескертпелер)
11 236
-
Басқалары 
203 008
294 644
854 918
1 047 964
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

139
28. БАҒАМДЫҚ  АЙЫРМАШЫЛЫҚТАН ТАБЫС 
2015 ж.
2014 ж.
Табыстар немесе шығындар арқылы әділ құны 
бойынша бағаланатын қаржылық активтермен 
мәмілер бойынша табыс (35 ескертпе)
3 618 164
-
Ағымдағы шоттар және қысқа мерзімді депозиттер 
бойынша пайыздық табыстар 
1 985 408
1 662 285
Берілген қарыз бойынша сыйақы ( 35 ескертпе)
363 098
16 603
Берілген қарыздар бойынша әділ құнына дейін 
түзетуді амортизациялау ( 35 ескертпе)
19 067
104 817
Өзге қаржы табыстары  
107 513
79 817
6 093 250
1 863 522
2015 жылы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ұлттық банк инфляциялық таргеттеу ре-
жиміне негізделген жаңа ақшалай-кредиттік саясатты іске асыруға және еркін қалқымалы айырбас 
курсына ауысуға шешім қабылдады. Топ шетел валютасында (20 ескертпе) қарыздық құнды қағаз-
дарға ие болғандықтан 2015 жыл үшін бағамдық айырмашылықтан таза шығын 13 811 348 мың тең-
гені құрады   (2014 ж.: 1 645 870 мың теңге ). Валюталы тәуекелді басқару 33 ескертпеде сипатталды
2015 жылдың ішінде байланысқан тараптардан қаржылық шығындар 248 673 мың теңгені құра-
ды   
(2014 ж.: 185 565 мың теңге ) (35 ескертпе).
30. ҚАРЖЫЛЫҚ ШЫҒЫНДАР 
 
29. ҚАРЖЫЛЫҚ ТАБЫСТАР 
2015 ж.
2014 ж.
Жіберілген облигациялар бойынша пайыздар 
2 304 410
1 981 573
Шығарылған облигациялар бойынша дисконттың 
амортизациясы 
312 915
296 591
Қаржылық жалға алу бойынша пайыздар 
40 770
47 160
Өзге қаржылық шығындар 
124 244
132 159
2 782 339
2 457 483
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

140
2015 ж.
2014 ж.
Ағымдағы табыс салығы бойынша шығындар 
327 672
1 220 487
Алдыңғы жылдардың ағымдағы табыс салығын түзету 
-
36 828
Кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша үнемдеу 
(1 857 911)
(309 799)
Табыс салығы бойынша шығындар / (Үнемдеу) 
(1 530 239)
947 516
31. САЛЫҚ САЛУ  
Салық есебі және қаржылық есептілік бойынша табыс салығының 20% мөлшерлемесін қолдану 
кезінде табыс салығы бойынша күтілетін шығындар арасындағы салыстыру төменде келтірілген:
Төменде 2015 және 2014 жылдың 31 желтоқсанына қарағанда кейінге қалдырылған салық ак-
тивтері мен міндеттемелерді тудыратын негізгі уақытша айырмашылықтарға салық әсері көрсетіл-
ген:
2015 ж.
2014 ж.
Салық салудан жалғасатын қызметтен табыс /(шығын) 
(9 796 657)
1 864 914
20% пайыздық ресми салық мөлшерлемесі бойынша 
теориялық салық 
(1 959 331)
372 983
Тұрақты айырмашылықтан салық әсері 
373 693
267 114
Салық салынбайтын қауымдасқан және бірлескен 
кәсіпорындардағы шығын үлесі 
55 399
13 756
Танылмаған кейінгі қалдырылған салық активтері 
-
150 753
Қайта бағалаудан салық салынатын табыс 
-
106 082
Алдыңғы жылдардың ағымдағы табыс салығын түзету 
-
36 828
(1 530 239)
947 516
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

141
1 қаңтарға
2015 ж .
Шығындар мен 
табыстарда 
танылды  
31 желтоқсанға 
2015 ж .
Ауыстырылатын салық табыстары 
555 563
2 278 757
2 834 320
Өзге міндеттемелер 
89 173
59 673
148 846
Резервтер 
67 503
29 260
96 763
Сауда дебиторлық берешек
49 810
10 613
60 423
Төлеу үшін салықтар 
20 252
(3 543)
16 709
Берілген қарыз 
4 109
41 868
45 977
Тауарлық- материалдық қорлар 
-
(11 636)
(11 636)
Негізгі құралдар 
(724 487)
(547 081)
(1 271 568)
61 923
1 857 911
1 919 834
1 қаңтарға 
2014 ж.
Шығындар мен 
табыстарда 
танылды 
 31 желтоқсанға  
2014 ж.
Ауыстырылатын салық табыстары 
551 564
3,999
555 563
Өзге міндеттемелер 
33 886
55 287
89 173
Резервтер 
108 377
(40 874)
67 503
Сауда дебиторлық берешек
(8 168)
57 978
49 810
Төлеу үшін салықтар 
21 264
(1,012)
20 252
Берілген қарыз 
7 212
(3 103)
4,109
Тауарлық- материалдық қорлар 
73 868
(73 868)
-
Негізгі құралдар 
(1 035 879)
311 392
(724 487)
(247 876)
309 799
61 923
 
32.  ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 
Салық салу және реттеуші орта  
Қазіргі уақытта Қазақстанда ұлттық та, аймақтық та билік органдары тарапынан төле-
нетін әр түрлі салықтарға қатысты бірнеше заңдар бар. Осы салықтар қатынасында аса да-
мыған нарықтармен салыстырғанда заңдардың біраз уақыт бойы күші болған жоқ. Сәй-
кесінше, салықтық мәселелер қаты- насында үлгі боларлық жағдайлар аз анықталды және 
заңдардың заңды түсіндірмесіне қатысты әр түрлі пікірлер орын алды. Заңнамаға сәйкес, са-
лық органдары салықтық декларацияларды немесе салық төлемін уақытында және дұрыс жі-
бермегені үшін елеулі айыппұлдар мен өсімпұлдар қоя алады. Бұл факторлар салықтық жүй-
есін аса дамыған елдерге қарағанда, Қазақстанда аса маңызды салық тәуекелдерін туындатады. 
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

142
Заңды мәселелері
Топ жеке немесе жиынтықта Топқа айтарлықтай әсер етпеген соттың істі қарауы мен сот шешім-
дерінің нысаны болды және әлі де болып келеді. Басшылық барлық іскери мәселелерді шешу Топ-
тың қаржылық жағдайына немесе жүмыс нәтижелеріне айтарлықтай ықпал етпейді деп санайды.
Қоршаған ортаны қорғау
Басшылық Toп қоршаған орта мәселелеріне қатынасты Қазақстан Республикасының барлық 
заң талаптарын ұстаным ететініне сенімді және бұл жағдай бойынша міндеттемесі жоқ. Топ бұл 
шоғырландырылған қаржылық есептілікте осы жағдайға байланысты шығындарын көрсетпеді.
Сақтандыру
Топ өзінің қызметкерлері алдында азаматтық құқықтық жауапкершілікке сақтандыру жа-
саған жоқ. Сақтандырудың болмауы активтер қүнының азаюын немесе міндеттемелердің пайда 
болуын білдірмейтіндіктен, мұндай активтердің бүлінуімен немесе жоғалуымен байланысты күт-
пеген шығындарға 2015 жылғы 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша осы шоғырландырылған 
қаржылық есептілікте ешқандай қор құрылған жоқ.
Нарық шектеуі
Toп жұмысының негізгі түрлерінің бірі өндірістік-қорғаныс кешендерінде әскери қондырғыны 
өңдеу, өндіру және іске асыру болып табылады. Топ жүмысының бағыты Қазақстан Республикасы 
үшін стратегиялық және Қазақстан Республикасы Үкіметі тарапынан лицензияланауы және мақұл-
дануы тиіс. Бұл дерек Toп шығаратын өнім өткізімінің өткізу нарығын шектейді.
Капиталдағы сипаттамадағы міндеттемелер 
2015 және 2014 жылдың 31 желтоқсанына қарағанда Топтың  3 236 089 мың теңге  және 7 591 
163 мың теңге сәйкесінше негізгі құралдарды сатып алу бойынша міндеттемелерге ие.
33.  ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ, ҚАРЖЫ ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН САЯСАТЫ 
Топтың негізгі қаржы инструменттері банк қарыздарын, ақшалай қаражатты, қысқа мерзімді са-
лымдарды, сондай-ақ дебиторлық және кредиторлық берешекті қамтиды.Топтың қаржы инстру-
менттері бойынша туындайтын негізгі тәуекелі кредиттік тәуекел. Toп, сонымен қатар, нарық тәуе-
келін және барлық қаржы инструменттері бойынша туындайтын өтімділік тәуекелін қадағалайды.
 
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

143
Капитал жеткіліксіздігі тәуекелін басқару
Бизнес дамуының болашағын қамтамасыз ету мақсатында және нарық,несиегерлер мен инве-
сторлардың сенімділін арттыру барысында Топ басшылығы капиталдың орнықты базасын сақтау 
саясатын ұстаным етеді. Басшылық кіріс нормасының көрсеткішін қадағалайды, бұл көрсеткіш 
Топпен бақылауға алынбаған бөлшектерді есепке алмағанда әрекеттерден капитал меншілестері-
не түскен таза пайда болып есептеледі.
Toп қарыз және капитал теңгерімін оңтайландыру арқылы Акционерге арналған пайданы мак-
сималды ұлғайтқанда, қызметін үздіксіз жұмыс жасайтын кәсіпорын ретінде жалғастыра алатыны-
на көз жеткізу үшін капитал жетіспеушілігі тәуекелін басқарады.
Жыл бойы Топтың капитал жеткіліксіздігі тәуекелін басқаруға деген көзқарасы өзгермеді.
Компанияның өзі де оның еншілес кәсіпорындары да капиталдың сыртқы сұранысының субъ-
ектісі ретінде қарастырылмайды.
Toп капиталының құрылымы таза қарыз қаражатын(оның ішінде қарыз, шығарылған бо-
рышқорлық құнды қағаздарды, қаржылық жалдау, қаржылық құралдары мен борышқорлық ар-
тықшылықты акция компонентерін, қаржы қаражатының төмендеуі мен олардың баламалары, 
пайдалануға шектелген қысқа мерзімді ақша қаражаты мен олардың баламалары) және Топ ка-
питалын(оның ішінде 17, 18 мен 19- ескертпелерде толығынан көрсетілген жарғылық капиталын, 
қосымша төленген капиталын, бөлінбеген пайда мен бақылауға алынбаған бөлшектерді) қамтиды.
Капитал жеткіліксіз тәуекелін басқару
Есеп саясатының негізгі қағидалары 
Есеп саясатының негізгі қағидалары мен қабылданған әдістер туралы мәліметтер, мойындау 
критерийлерін, бағалау негізін және табыстар мен шығындар мойындалатын негіздерді қосқанда, 
қаржылық активтер, қаржылық міндеттемелер және үлестік құралдардың әр сатысы қатынасында 
3-ескертпеде шоғырландырылған қаржылық есептілікте ашылған.
31 желтоқсан 
2015 ж .
Танылған пайда 
мен  
пайдалар 
Қарыз қаражаты  
69 766 214
47 765 706
Ақшалай қаражат және олардың баламалары , Қысқа мерзімдік 
қаржылық инвестициялар  және қолданылуы шектеулі ақшалай қара-
жат
(49 953 554)
(39 777 534)
Таза қарыз қаражаты  
19 812 660
7 988 172
Жеке капитал
24 647 008
33 168 606
Капиталға таза қарыз қаражатының қатынасы 
80.39%
24.08%
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

144
Қаржы тәуекелдерін басқару мақсаттары
Тәуекелді басқару - Toп жұмысының маңызды элементі. Компания тәуекелдер деңгейі мен ша-
масы бойынша тәуекелге ұшырау талданатын тәуекелдер бойынша ішкі есептер арқылы Toп опе-
рацияларына жататын қаржы тәуекелдерін бақылайды және басқарады. Бұл тәуекелдер нарықтық 
тәуекелді (валюталық тәуекелді, әділ құн қатынасында пайыздық мөлшерлеменің өзгеру тәуекелін 
және баға тәуекелін қосқанда), өтімділік тәуекелін және ақшалай ағымдар қатынасында пайыздық 
мөлшерлеменің өзгеру тәуекелін қамтиды. Төменде Toп тәуекелдерін басқару саясатының сипат-
тамасы келтірілген.
 
Пайыздық мөлшерлермен байланысты тәуекел
Пайыздық мөлшерлермен байланысты тәуекел Топ үшін нарықтық пайыздық мөлшерлеменің 
өзгеру тәуекелін білдіреді, бұл инвестициялардың жалпы табыстылығының төмендеуіне және Топ 
қарыздары бойынша ақша жылыстауының ұлғайюына әкелуі мүмкін. Бұл тәуекел Топ үшін маңыз-
ды емес, себебі пайыздық қаржылық активтер мен міндеттемелер тіркелген пайыздық мөлшерле-
мелерден тұрады.
Валюталық тәуекел
Топ сатып алу мен сату, және де қарыз алу барысында Қазақстандық теңгенің Топтың функци-
оналды валютасы еместігінен валюталық тәуекелге ұшырау мүмкіндігі мол. Шоғырландырылған 
қаржы есебінде қаржы құралдары және оның баламалары, қысқамерзімді инвестициялар, сату 
және басқа да кредиторлық берешектер, және Топ шығарған шетел валютасының негізінде АҚШ 
доллары немесе Ресей рублімен берілген борышқұрлық құнды қағаздар бәрі де теңгемен көр-
сетілді.Осының негізінде теңгені ауыстыру бағамының өзгеруіне шетел валютасына қарсы пайда 
немесе шығын туындайды.Топ табиғи хеджирлеу қолданады, табыс пен шығыс операциялары, ак-
тивтер мен пассивтерді бір қорытындыға келтіруге тырысады. Топ борышқорлық портфельде ва-
люталардың байланысын валюталардан алынған түсімдер байланысына жақындығын қолдайды, 
бұл валюта бағамының нарықтық өзгерісінің табиғи хеджирование тәуекелі болып табылады.
Шетел валюталарының монетарлық активтері мен міндеттемелері жөнінде Топ тәуекелге ұшы-
райтын нөлдік таза позициясы «спот» бағамы бойынша шетел валютасын сату немесе сатып алу 
арқылы қысқа мерзімді теңгерімдікке жол бермеу болып табылады.
Топ ашық валюталық позициялардың болмауына ұмтылады, сонымен валюталық тәуекелді то-
лық қамтиды, сол себепті капиталға тікелей әсері болмайды деп болжайды.
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

145
Валюталық тәуекелге ұшырағыштық 
Топтың валюталық тәуекелге ұшырағыштығы шартты (номиналды) шамаларға негізде-
ле отырып келесідей:
Қаржылық активтер :
АҚШ доллары  
Ресей рубльдері  
Еуро
31 
желтоқсан  
2015 ж .
31 
желтоқсан  
2014 ж.
31 
желтоқсан  
2015 ж .
31 
желтоқсан  
2014 ж .
31 
желтоқсан  
2015 ж .
31 
желтоқсан  
2014 ж .
Ақшалай қаражат және олар-
дың баламалары 
  662 196
34 301 
364 129
316 368 
8 261
4 301
Қолданылуы шектеулі ақшалай 
қаражат
-
97 921
-
-
-
-
Қысқа мерзімдік қаржылық 
инвестициялар 
29 483 079
28 443 925
84 646
  -
-
 -
Байланысқан тарапқа пайызсыз 
қаржылай көмек  
-
1 457 297
-
  -
-
 -
Сауда және өзге дебиторлық 
берешек
37 033
349 645 
99 979
  108 593
539
-
Қаржылық міндеттемелер :
Қарыздық құнды қағаздар 
(68 036 056) (36 380 080)
-
-
-
-
Сауда кредиторлық берешек 
(544 017)
(408 148)
(213 957)
(631 864)
(101 078)
(80 212)
Таза әсер 
(38 397 765) (6 405 139)
334 797
(206 903)
(92 278)
(75 911)
2015 ж.
2014 ж.
АҚШ доллары  
221 73
179,19
Еуро
245 80
238,10
Ресей рубльдері 
3,61
4,76
Жыл ішінде қолданылған негізгі орташа сараланған валюталар курстары көрсетілген:
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет