«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының алғыс сөзіжүктеу 22.29 Kb.
Pdf просмотр
бет11/13
Дата27.04.2017
өлшемі22.29 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

31 желтоқсан  
2015 ж. 
31 желтоқсан  
2014 ж. 
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

120
 7. неГіЗГі ҚҰралДар 
Жер
Ғимараттар 
мен има-
раттар 
Машиналар, 
жабдық 
және көлік 
құралдары 
Өзге актив-
тері  
Аяқталмаған 
құрылыс 
Барлығы
Алғашқы немесе бастапқы құны:
1 қаңтар 2004 ж.
193 591
5 958 738
8 209 226
895 616
2 965 080
18 222 251
Түсімдер  
4 601
130 720
393 624
163 877
2 399 731
3 092 553
Ішкі жылжу  
-
2 170 756
1 022 669
71 188
(3 264 613)
-
Шығу 
-
(43 054)
(124 731)
(99 441)
(594)
(267 820)
31желтоқсан  
2014 ж.
198 192
8 217 160
9 500 788
1 031 240
2 099 604
21 046 984
Түсімдер  
323 128
131 577
257 664
67 861
4 821 586
5 601 816
Ішкі жылжу  
202
235 705
463 997
36 687
(736 591)
-
Шығу 
(1 727)
(8 842)
(102 448)
(11,065)
-
(124 082)
31 желтоқсан 
2015 ж .
519 795
8 575 600
10 120 001
1 124 723
6 184 599
26 524 718
Жинақталған тозу және құнсыздану:
1 қаңтар  2014 ж.
-
(1 243 881)
(3 237 862)
(371 977)
                    -
(4 853 720)
Жыл ішінде тозу 
есептелді  
-
(170 361)
(688 116)
(115 283)
-
(973 760)
Шығу  
-
7,207
94 864
63 980
-
166 051
Құнсызданудан 
зиян  шығыстар 
мен кірістерде 
көрсетілді  
-
-
(108 944)
-
-
(108 944)
31 желтоқсан  2014 
ж.
-
(1 407 035
(3 940 058)
(423 280)
-
(5 770 373)
Жыл ішінде тозу 
есептелді  
-
(218 477)
(728 790)
(128 897)
-
(1 076 164)
Шығу 
4,384
63 765
10 226
-
78 375
31 желтоқсан 
 2015 ж . 
-
(1 621 128)
(4 605 083)
(541 951)
-
(6 768 162)
Баланстық құны:
31 желтоқсан  
2015 ж . 
519 795
6 954 472
5 514 918
582 772
6 184 599
19 756 556
31 желтоқсан  
2014 ж.
198 192
6 810 125
5 560 730
607 960
2 099 604
15 276 611
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

121
2015 жылдың 31 желтоқсанына қарағанда аяқталмаған құрылыс келесі күрделі шығындарды 
қосады:
• 556 964 мың теңгеге «Семей машина құрылысының зауыты» АҚ еншілес кәсіпорында МАЗ ав-
тотехникасының жинау өндірісін құру 
(31 желтоқсан  2014 ж.: 194 677 мың теңге);
• «Астана қаласындағы авиатехника орталығы» жобасы бойынша шығындар 5 256 506 мың теңге 
сомасына «Қазақстандық авиациялық индустрия» ЖШС еншілес кәсіпорында шығындар 
(31 желтоқсан  2014 ж.: 1 259 667 мың теңге). Осы жобаны қаржыландыру негізінен Компани-
яның жарғылық капиталын арттыру арқылы Мемлекеттік бюджеттің есебінен жүзеге асырылды.
2015 жылдың 31 желтоқсанға қарағанда 477 809 мың теңге баланстық құны бар негізгі құралдар 
Топтың алған банктік кепілдіктері мен белгілі бір қрызды қамтамасыз ету ретінде кепілдікте болды 
(31 желтоқсан 2014 ж.: 1 065 260 мың теңге). 
2015 жылғы 31 желтоқсанға қарағанда қаржылық жалға алу бойынша алынған негізгі құралдар-
дың құны 1 142 756 мың теңгені құрады (31 желтоқсан 2014 ж.: 1 295 944 мың теңге). Бұл жабдық 
қаржылық міндеттемелер бойынша кепілдік қамтамасыз ету ретінде шығады.
2015 және 2014 жылғы 31 желтоқсанға қарағанда тозған негізгі құралдардың құны 1,032,866 
мың теңгені және 1 072 561 мың теңгені сәйкесінше құрады. 
Уақытша тұратын негізгі құралдардың баланстық құны 2015 жылғы 31 желтоқсанға қарағанда 
315 348 мың теңгені құрады (31 желтоқсан  2014 ж.: 336 494 мың теңге).
8. ЕНШІЛЕС КӘСІПОРЫНДАР 
Атауы 
Қызметтің сипаты  
Ел
Иелену пайызы 
31 жел-
тоқсан 
2015 ж .
31 жел-
тоқсан 
2014 ж.
«Автожөндеу зауы-
ты» АҚ811 КИ»
Күш тораптары мен агрегаттардың
қорғанысты-өнеркәсіптік кешені техникасының 
(«ҚӨК») жөндеу жұмыстарын жүргізу; жабдықты 
жаңғырту  
Қазақстан
100%
100%                               
«Авто жөндеу зауы-
ты» АҚ  832 КИ»
Автомобильді техникасының жөндеу жұмыста-
рын жүргізу 
Қазақстан
100%
100%
«Киров атындағы 
зауыт» АҚ 
Теміржол кешеніне арналған навигациялық 
жүйелер, радиостанциялар, басқару пульттері, 
басқару блоктары мен мұнай-газ кешеніне ар-
налған автоматтандырылған құрылғылар.
Қазақстан
84%
84%
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

122
«Киров атындағы 
машина жасау зауы-
ты» АҚ 
Теңіз су асты қаруы және гидравлика бұйымда-
ры мен теңіз кемелеріне арналған жану автома-
тикалары, кен шығарушы өнеркәсіпке арналған 
пневмоперфораторлар; теміржол кешеніне ар-
налған қосалқы бөлшектер.
Қазақстан
98%
98%
«Мұнаймаш» АҚ
Мұнай-газ секторына арналған ұңғымалық 
штанг торғылары, ҒТП.
Қазақстан
52%
52%
« Гидроп рибор 
ҒЗИ» АҚ 
Конструкторлық және зерттеушілік жұмыстар, 
сондай-ақ теңіз, өзен катерлерін, кемелерді, 
және басқа жүзу құралдарын, су асты аппа-
раттары, жерүсті және әуе роботтары мен ка-
терлерін, су асты зерттеуі мен құбырларды 
жөндеуге қажетті қондырғыларды, бұрғылау 
мұнарапарын, суасты нысандарын әзірлеу.
Қазақстан
93%
93%
 «Омега» Прибор 
жасау зауыты» АҚ
Суды тазалауға арналған «Таза су» қондырғы-
лары; теміржолға керекті бөлшектер мен туйін-
дер, сандық АТС және құраушы бөліктер, теле-
фон аппараттары.
Қазақстан
99%
99%
«Петропавл ауыр 
машина жасау зауы-
ты» АҚ 
Мұнай өнеркәсібіне арналған арнайы 
теника, қысыммен жұмыс жасайтын ыдыстар, 
т/ж жолдарын жөндеуге және қызмет көрсетуге 
қажетті құралдар, жылжымалы құрам бөлшек-
тері; арнайы өнімді өндіру және өткізу, әскери 
техниканың заманауи үлгілерін өндіру және 
жетілдіру.
Қазақстан
100%
100%
«Семей инжини-
ринг» АҚ 
Бронды танк қару-жарағы мен әскери техника-
ны жөндеу; қозғалтқыштар, 
тасымалдаушы көліктер.
Қазақстан
100%
100%
«Семей машина 
жасау зауыты» АҚ 
Тартқыш-жыланбауыр тасымалдағыштар, жүк 
вагондарына арналған люк қақпақтары, инже-
нерлік техниканы жөндеу.
Қазақстан
99%
99%
«Тыныс» АҚ
Мед. техника, газды қысымды арматура, авиа. 
өнімдер, ПЕТ құбырлар, өрт сөндіру құралдары.
Қазақстан
99%
99%
«Зенит Орал зауы-
ты» АҚ 
ҚР ӘТК арналған катерлер мен кемелер; болат 
конструкцияларды, мұнай-газ кешеніне ар-
налған бөлшектерді жобалау және өндіру.
Қазақстан
95%
95%
«КазИнж 
Электроникс»АҚ 
Радиоэлектроника саласындағы ғылыми зерт-
теулер мен жұмыстар, автоматтандырылған 
басқару жүйелерін жасау, бағдарламалар мен 
технологиялар енгізу.
Қазақстан
100%
100%
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

123
«Қазақстан  инжи-
ниринг ғылыми 
зерттеу институты» 
ЖШС (бұрынғы «Қа-
ру-жарақты басқа-
рудың жүйелерін 
бірыңғай енгізу 
орталығы» ЖШС )
ҚӨК кәсіпорындарына арналған арнайы 
 
өнімнің жаңа түрлерін әзірлеу және игеру.
Қазақстан
100%
100%
«Қазақстандық 
авиациялық инду-
стрия» АҚ 
Авиациялық техниканы жөндеу және оған 
қызмет көрсету
Қазақстан
100%
100%
 «БК«Қорғау 
инжиниринг» АҚ 
Адамның тыны салу органдарының қорғанысы 
жеке құралдарын жеткізу және өндіру.
Қазақстан
100%
-
Еншілес ұйым  
Бақыланбайтын үлестің 
қатысу үлесі 
Бақыланбайтын үлеске 
жатқызылатын табыс 
Бақыланбайтын үлестің 
баланстық құны 
31 
желтоқсан  
2015 ж .
31 
желтоқсан  
2014 ж.
31 
желтоқсан  
2015 ж .
31 
желтоқсан  
2014 ж.
31 
желтоқсан  
2015 ж .
31 
желтоқсан  
2014 ж.
«Мұнаймаш» АҚ 
48%
48%
71 069
100 947
498 349
534 098
Жартымды бақыланбайтын үлес иесі «Мұнаймаш» АҚ еншілес кәсіпорны болып табылады. Басқа 
еншілес кәсіпорындарында бақыланбайтын үлес меншігі артықшылық акцияларымен берілген.
Қазіргі бақыланбайтын үлесімен толық емес меншіктегі еншілес кәсіпорындар төмендегі кесте-
де:
Төменде «Мұнаймаш» АҚ қатысты жартымды бақыланбайтын үлесі туралы қорытынды 
қаржылық ақпарат берілген. Топ ішінде мәміле болмаған кездегі қорытынды ақпарат.
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

124
31  желтоқсан  
2015 ж .
31 желтоқсан  
2014 ж .
Ағымдағы активтер 
1 130 586
1 454 320
Ұзақ мерзімді активтер 
1 287 790
1 303 117
Ағымдағы міндеттемелер 
(735 861)
(773 237)
Ұзақ мерзімді активтер 
(643 856)
(871 496)
Аналық компанияның акционеріне қатысты жеке меншік капитал 
540 310
578 606
Бақыланбайтын үлестер 
498 349
534 098
2015 ж .
2014 ж.
Табыстар 
2 351 261
3 193 291
Шығындар 
(2 203 077)
(2 982 985)
Жыл ішіндегі табыс және барлық жиынтық кіріс 
Жатқызылатын:
148 184
210 306
Аналық компанияның акционеріне  
77 115
109 359
Бақыланбайтын үлестерге  
71 069
100 947
Жыл ішіндегі барлық табыс пен жиынтық кіріс
148 184
210 306
Бақыланбайтын үлестерге жарияланған дивидендтер 
106 581
41 351
Бақыланбайтын үлестерге төленген дивидендтер 
52 998
41 351
Ақшалай қаражаттың таза түсуі (кетуі):
- операциялық қызметтен 
201 549
306 436
- инвестициялық қызметтен 
(57 986)
(23 563)
- қаржылық қызметтен 
(291 198)
(264 885)
Ақшалай қаражаттың таза түсімі (кетуі) 
(147 635)
17 988
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

125
Атауы 
Қызметтің сипаты 
Ел 
2015 
ж
.
2014 
ж
.
Баластық 
құны 
Иелену 
пайызы  
Баластық 
құны  
Иелену 
пайызы
Қауымдасқан кәсіпорындар:
«КАМАЗ инжини-
ринг» АҚ 
Автобустар, автомобильдер, ар-
найы техника мен оларға қосалқы 
бөлшектердің өндірісі және сату 
Қазақстан
625 588
25.00%
661 025
25.00%
Прочие
16 250
22.07%-
49.00%
-
22.07%-
49.00%
Барлығы инвести-
ции в ассоцииро-
ванные предпри-
ятия
641 838
661 025
Бірлескен кәсіпорындар:
«Еурокоптер Қа-
зақстан инжини-
ринг» ЖШС 
Тікұшақтар шығару және оған 
техникалық қызмет көрсету
Қазақстан 2 775 622
50.00% 2 878 084 50.00%
 «Талес Қазақстан  
инжиниринг» 
ЖШС
Электронды қондырғыны, жүйе-
лерді және/немесе бағдарлама-
лық қамсыздандыруды әзірлеу, 
өндіру және сату, және онымен 
байланысты қызметтерді ұсыну; 
қорғаныс нарығына арналған ра-
дио мен коммуникациялық қон-
дырғыны сату және оған техника-
лық қызмет көрсету
Қазақстан
-
50.00%
-
50.00%
 «Қазақстан 
ASELSAN инжини-
ринг» ЖШС
Электронды-оптикалық құрал-
дардың өндірісі  
Қазақстан 2 946 249
50.00% 3 178 977 50.00%
Бірлескен
 кәсіпорындарға 
барлық инвести-
циялар 
5 721 871
6 057 061
9.  ҚАУЫМДАСҚАН ЖӘНЕ БІРЛЕСКЕН КӘСІПОРЫНДАРҒА ИНВЕСТИЦИЯЛАР
Барлық жоғарыда аталған қауымдасқан және бірлескен кәсіпорындар Топ қызметі үшін страте-
гиялық болып табылады.
31 желтоқсанға қарағанда қауымдасқан және бірлескен кәсіпорындар бойынша қозғалыс келе-
сідей көрсетілген:
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

126
Қауымдасқан кәсіпорындар 
2015 ж.
2014  ж.
1 қаңтарға   
661,0
 1 707 626 
Табыстағы (шығындағы) үлес  
 58 195 
 (336 642)
Алынған дивидендтер 
 (77 382)
 (82 857)
Құнсыздану  
-
 (34 609)
Сатуға арналған активтерге ауыстыру (16 ескертпе)
-
 (592 493)
31 желтоқсанға қарағанда  
641 838
661 025
Бірлескен кәсіпорындар 
1 қаңтарға қарағанда   
 6,05
 3 057 799
Табыстағы (шығындағы) үлес  
 (335 190)
 267 861
Иелену үлесін өзгертусіз жарғылық капиталға салымдар 
 -
3 000 000
Пайызсыз қарыз бойынша әділ құны бойынша түзету (35 ескертпе)
 -
 87 825 
Алынған Дивидендтер 
 -
(274 622) 
Құнсыздану  
-
(81 802)
31 желтоқсан 
5 721 871
6 057 061
Топтың елеулі бірлескен  кәсіпорындары  бойынша  қорытынды  қаржылық  ақпарат  төменде 
көрсетілген. Қорытынды қаржылық ақпарат төменде ҚЕХС сәйкес  дайындалған Топтың  елеулі 
бірлескен кәсіпорындарының қаржылық есептіліктерінде көрсетілген.
«Еурокоптер Қазақстан 
инжиниринг» ЖШС 
«Қазақстан  ASELSAN инжиниринг» ЖШС 
31 
желтоқсан  
2015 ж .
31 
желтоқсан  
2014 ж.
31желтоқсан  2015 ж . 31 желтоқсан  2014 ж.
Ағымдағы активтер, оның ішінде 
3 444 289
6 049 955
4 977 155
3 058 312
Ақшалай қаражат және олардың 
баламалары 
1 867 532
3 748 832
953 515
895 227
Ұзақ мерзімді активтер  
2 221 329
1 828 139
7 256 124
5 930 527
Ағымдағы міндеттемелер , оның 
ішінде 
(61 968)
(2 121 926)
(6 656 915)
(3 042 288)
Қысқа мерзімдік қаржылық мін-
деттемелер (Өзге ҚБ және 
резервтерді шегергенде)
-
-
-
(956 861)
Ұзақ мерзімді міндеттемелер 
(52 406)
-
(173 716)
(59 379)
Таза активтер
5 551 244
5 756 168
5 402 648
5 887 172
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

127
Топты иелену үлесі 
50%
      50%
    50% 
    50%
Топ үлесіне келетін таза активтер 
 2 775 622
 2 878 084
2 701 324
2 943 586
Берілген пайызсыз қарыз бойынша 
әділ құнды түзету 
-
         -
244 925
235 391
10. ӨЗГЕ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР  
31 желтоқсан  
2015 ж . 
31 желтоқсан  
2014 ж . 
Қосылған құн салығы  
957 785
-
Негізгі құралдар  үшін жеткізушілерге аванстар 
880 486
1 045 582
Ұзақ мерзімді активтердің құрылысы мен күрделі жөндеуіне арналған 
тауарлық- материалдық қорлар 
249 401
176 712
Өзге ұзақ мерзімді активтер 
22 603
21 592
2 110 275
1 243 886
11. ТАУАРЛЫҚ- МАТЕРИАЛДЫҚ ҚОРЛАР 
31 желтоқсан  
2015 ж . 
31 желтоқсан  
2014 ж . 
Шикізат пен материалдар 
7 681,245
6 637 261
Аяқталмаған өндіріс  
7 913 165
5 190 215
Дайын өнім 
2 874 726
2 196 720
Қайта сатуға арналған тауар 
18 566 645
(244 922)
14 079 901
(313 413)
(244 922)
1 243 886
«Еурокоптер Қазақстан 
инжиниринг» ЖШС 
«Қазақстан  ASELSAN инжиниринг» ЖШС 
31 
желтоқсан  
2015 ж .
31 
желтоқсан  
2014 ж.
31желтоқсан  2015 ж . 31 желтоқсан  2014 ж.
Табыстар
  90 224
12 551 353
9 405 227
3 898 309
Жыл үшін табыс (шығын) және 
барлық жиынтық (шығын)
(204 924)
779 262
(465 456)
(216 252)
Бірлескен кәсіпорынның 
(шығындағы)/ табыстағы үлесі 
(102 462)
389 631
(232 728)
(108 126)
575 675 мың теңге сомаға «Қазақстандық авиациялық индустриясы» ЖШС және 382 110 мың 
теңге сомасына «Тыныс» АҚ еншілес кәсіпорындарда туындаған қосылған құнға ұзақ мерзімді са-
лық. Басшылықтың бағасы бойынша осы сомалардың орнын толтыру 12 айдан асатын мерзімде 
күтіледі.
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

128
31 желтоқсанға аяқталған жылдар үшін өтімді емес тауарлы-материалдық қорлар бойынша ре-
зервтегі қозғалыс, келесідей көрсетілген:
31 желтоқсан  
2015 ж. 
31 желтоқсан  
2014 ж. 
Жылдың басында өтімді емес тауарлы-материалды қорлар бойынша 
резерв 
(313 413)
(369,3)
Жыл үшін есептелді  (Ескертпе  26)
(114 718)
(41 735)
Құрылған резервтің есебінен шығынға жазылды 
183 209
97 660
Жылдың соңында өтімді емес тауарлы-материалды қорлар бойынша 
резерв 
(244 922)
(313 413)
 
12. САУДА ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК
 
31 желтоқсанға қарағандағы жылдар үшін күмәнді қарыз бойынша резервтегі қозғалыс келесі-
дей көрсетілген: 
31 желтоқсан  
2015 ж. 
31 желтоқсан  
2014 ж. 
Байланысқан тараптардың сауда дебиторлық берешегі (Ескертпе  35)
2 200 582
2 737 925
Үшінші тұлғалардың сауда дебиторлық берешегі 
1 084 751
1 965 467
3 285 333
4 703 392
Үшінші тұлғалардың күмәнді борыштар бойынша резервті шегеру
(259 390)
(257 045)
3 025 943
4 446 347
31 желтоқсан  
2015 ж. 
31 желтоқсан  
2014 ж.  
Жыл басына күмәнді берешектің резерві 
(257 045)
(110 688)
Жыл үшін есептелді  
(171 297)
 (156 004)
Алдында құрылған резервтің есебінен шығынға жазылды 
168 952
9 647
Жыл соңында күмәнді қарыз бойынша резерв 
(259 390)
(257 045)
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

129
 Күмәнді берешек бойынша резервті алып тастағандағы сауда дебиторлық берешек 31 желтоқ-
санға қарағанда келесі валюталарда көрсетілді:
31 желтоқсан  
2015 ж. 
31 желтоқсан  
2014 ж. 
Теңге
2 982 320
4 023 576
Ресей рублі 
39 709
73 126
АҚШ доллары  
3 375
349 645
Еуро
539
-
3 025 943
4 446 347
 
13. ӨЗГЕ АҒЫМДАҒЫ АКТИВТЕР
31 желтоқсан  
2015 ж. 
31 желтоқсан  
2014 ж. 
Үшінші тараптарға берілген қысқа мерзімді аванстар
8 832 868
2 307 800
Келешек кезеңдердің шығындары  
108 656
46 956
Алуға дивидендтер  (Ескертпе  35)
57 120
18 095
Байланысқан тараптарға берілген қысқа мерзімді аванстар (Ескертпе  
35)
55 533
51 565
Жұмыскерлердің дебиторлық берешегі    
42 329
23 419
Байланысқан тараптарға қарыздар  (Ескертпе  35)
-
1 476 364
Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек  
269 136
414 871
9 365 642
4 339 070
Әділ құнға дейін түзетуді шегергенде (Ескертпе  35)
-
(19 067)
Күмәнді берешек бойынша резервті шегергенде 
(186 787)
(253 905)
9 178 855
4 066 098
Үшінші тараптарға берілген қысқа мерзімді аванстар 31 желтоқсан  2015 жылға қарағанда 6 863 
145 мың теңге сомасына мемлекеттік қорғаныс тапсырысын орындауға жеткізушілерге берілген 
тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің авансын қосады (31 желтоқсан  2014 ж.: нөл теңге) (Ескерт-
пе  1).
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

130
31 желтоқсанға аяқталған жылдар үшін күмәнді берешек бойынша резервтің қозғалысы келесі-
дей көрсетілген:
2015 және 2014 жылға өзге қысқа мерзімді активтер, күмәнді берешек бойынша резервті есеп-
темегенде, келесі валюталарда көрсетілген:
31 желтоқсан  
2015 ж. 
31 желтоқсан  
2014 ж. 
Жылдың басына күмәнді берешек бойынша резерв 
(253 905)
(75 388)
Жыл үшін қалпына келтірілді (есептелді) 
58 203
(190 817)
Алдында құрылған резерв есебінен шығынға жазылды 
8 915
12 300
Жыл соңына күмәнді берешек бойынша резерв 
(186 787)
(253 905)
31 желтоқсан  
2015 ж. 
31 желтоқсан  
2014 ж. 
Теңге  
274 657
439 985
Ресей рубльдері  
60 270
35 467
АҚШ долларлары  
368 585
1 932 749
14. ҚЫСҚА МЕРЗІМДІК ҚАРЖЫЛЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛАР 
Атауы
31 желтоқсан  2015 ж .
31 желтоқсан  2014 ж.
Пайыздық 
мөлшерлеме 
Сомасы
Пайыздық 
мөлшерле-
ме 
Сомасы
 «Цеснабанк» АҚ 
3.0% - 15.0% 29 057 260 3.0% - 6.5% 27 816 392
«АТФ Банк»  АҚ 
8.0%
502 900
8.0% - 8.5%
205 500
«Еуразиялық Банк» АҚ 
3.0-10.5%
370 162
-
-
 «Delta Bank» АҚ 
4.0-12.0%
344 601
-
-
«Қазақстан халық банкі» АҚ   
12.0%
170 000
-
-
«Сбербанк» АҚ ЕБ 
10.8-14.7%
63 274
-
-
«Банк ЦентрКредит» АҚ 
10.5%
-
6.0%
774 189
30 508 197
28 796 081
Минус: ұзақ мерзімді бөлігі   
(4,479)
(900)
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

131
2015 және 2014 жылдың 31 желтоқсанына қарағанда қысқа мерзімдік қаржылық инвестиция-
лар  12 айға дейінгі мерзіммен банктік депозиттермен ұсынылған.
31 желтоқсанға қарағанда қысқа мерзімдік қаржылық инвестициялар  келесі валюталармен 
көрсетілген:
2015 жылдың 31 желтоқсанына қарағанда, 89 000 мың теңге сомасына қысқа мерзімді депозит-
тер «Цеснабанк» АҚ депозиттерімен көрсетілген. Бұл депозиттер 4,6 % дан 9,2% дейін жылдық 
пайыздық мөлшерлемемен және 1 ден 3 айға дейінгі бастапқы өтеу мерзімімен орналастырылған.
Ақшалай қаражат пен баламалары келесі валюталарда көрсетілген:
31 желтоқсан  
2015 ж . 
31 желтоқсан  
2014 ж . 
АҚШ долларлары  
29 483 079
28 443 925
Теңге  
935 993
351 256
Ресей рубльдері  
84 646
-
30 503 718
28 795 181
31 желтоқсан  
2015 ж . 
31 желтоқсан  
2014 ж . 
Банктік шоттардағы ақша, теңгемен 
18 017 797
10 057 730
Банктік шоттардағы ақша, шетел валютасында 
1 034 586
354 970
Кассадағы ақша, теңгемен 
41 411
37 456
Арнайы шоттардағы ақша, теңгемен 
2 975
858
Жолдағы ақшалай қаражат, теңгемен 
245
74
Қысқа мерзімді депозиттер 
89 000
-
19 186 014
10 451 088
 
15. АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫ 
31 желтоқсан  
2015 ж. 
31 желтоқсан  
2014 ж. 
Теңге  
18 151 428
10 096 118
АҚШ доллары  
662 196
34 301
Ресей рублі  
364 129
316 368
Еуро
8 261
4 301
19 186 014
10 451 088
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

132
16. САТУҒА АРНАЛҒАН АКТИВТЕР 
2014 жылғы шілде – тамызда 2014-2016 жылдарға  Кешендік жекешелендіру жоспарын  Қа-
зақстан Республикасының  Үкіметі бекіту аясында,  Акционер жеке инвесторға жүзеге асыруға 
жататын Топтың еншілес ұйымдарының, қауымдастқан және бірлескен кәсіпорындардың тізімін 
бекітті. Топ 2015 жылы қаржылық жағдайы бойынша шоғырландырылған есептілікте жүзеге асы-
рылуы күтілетін сатуға арналаған активтерді жаопы сомасы 592 493 мың. теңгені құрайтын инве-
стицияларға топтастырды (10 – ескертпе): «ЗИКСТО» АҚ (42,13%), «МБМ-Кировец» ЖШС (49%), «Қаз-
СТ Инжиниринг Бастау» ЖШС (49%). 
2015 жылдың барысында басшылық «Ақпараттық-есептік орталығы» АҚ ұйымдастырған аук-
циондар арқылы активтердің деректерін сату бойынша әрекеттерді қабылдады. 2015 жылдың 31 
желтоқсанына қарағанда басшылық активтердің деректерін сату бойынша әрекеттер қабылдауын 
жалғастырып келеді. Топ басшылығы 34 609 мың теңге сомасына «МБМ-Кировец» ЖШС-де инве-
стицияларды есептемегенде танылмаған құнсызданудан шығынды сатуға арналған жіктеу кезінде 
сәйкесінше таза баланстық құнынан артады.
 31 желтоқсан  2015 жылға қарағанда  сатуға арналған активтер ретінде жіктелген негізгі құрал-
дардың баланстық құны 262 мың теңгені құрады  (31 желтоқсан  2014 ж.: 965 мың теңге ).  
30 желтоқсан  2015 ж . Қазақстан Республикасының алдыңғы қаулыда айтылған кәсіпорындар-
ды қосатын 2016-2020 жылдарға меншікке айналдырудың жаңартылғар жоспарын бекітті.
 
17. ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ 
2015 және 2014 жылдың 31 желтоқсанына қарағанда Компанияның жарияланған, шығарылған 
және толықтай төленген жарғылық капиталы әр қайсысы 1,000 теңге номиналды құнымен 21 476 
802 акция мөлшерінде қарапайым акциялардан тұрады.
2014 жылдың ішінде Компания әрқайсысының номиналды құны 1 000 теңге қарапайым акци-
ялардың 9 375 000 данасын шығарды. Осы акцияларды Қазақстан қаржы Министрлігінің мемле-
кеттік мүлік пен жекешелендіру Комитеті (бұдан әрі – «Қаржы министрлігі») алды. 2014 жылғы 15 
желтоқсанда Қаржы министрлігі барлық акцияларды «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ өткізді.
2015 және 2014 жылы Топ Акционерге 140 336 мың теңге және 652 286 мың теңге сәйкесінше 
дивидендтерді жариялады және төледі.
2014 және 2015 жылдардағы 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Компанияның 100% акция-
сы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ тиесілі. 
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

133
18.  ҚОСЫМША ТӨЛЕНГЕН  КАПИТАЛ
19. БАҚЫЛАНБАЙТЫН ҮЛЕСТЕР 
2015 және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қосымша төленген капитал сәйкесін-
ше 841 018 мың. теңгені құрады. Қосымша төленген капитал мыналарды қамтиды:
• Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік комитеті ММ-нің жарғылық 
капиталға салым ретінде енгізген акция құны мен Компанияның жарияланған жарғылық капи-
талқұнының арасындағы 428 612 мың теңге сомасындағы айырма;
• Кейінге қалдырылған салықты, Акционерден 412 406 мың теңге  көлеміндегі алынған пайызсыз 
қаржылық көмек ескерілгендегі, әділ құнға дейінгі түзету. Осы қарыздар 2013 жылы толығымен 
қайтарылды. 
31 желтоқсан  
2015 ж. 
31 желтоқсан  
2014 ж. 
1 қаңтарға  
691 530
631 934
Бақыланбайтын үлестерге жататын жыл үшін табыс және барлық жиын-
тық кіріс 
71 069
100 947
Дивидендтер 
(106 581)
(41 351)
31 желтоқсанға қарағанда   
656 018
691 530
 
20. ҚАРЫЗДЫҚ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР  ЖӘНЕ ҚАРЫЗ 
Өтеу күні   
Пайы-
здық 
мөлшер-
леме 
31 жел-
тоқсан 
2015 ж .
31 жел-
тоқсан 
2014 ж .
Құны 95,2341%  құрайтын орналастырылған 
облигациялар – 1 Транш
6 қараша 2015 ж 
5%
-
4 534 000
Құны 96,4613%  құрайтын орналастырылған 
облигациялар – 2 Транш
6 қараша 2015 ж 
5%
-
1 200 000
Құны 96,92393%  құрайтын 
орналастырылған облигациялар– 3 Транш
6 қараша 2015 ж .
5%
-
1 000 000
Құны 97,3266%  құрайтын орналастырылған 
облигациялар – 4 Транш
6 қараша 2015 ж 
5%
-
1 885 000
Құны 97,8540%  құрайтын  орналастырылған 
облигациялар – 5 Транш
6 қараша 2015 ж 
5%
-
1 765 000
Құны 100%  құрайтын  орналастырылған 
еурооблигациялар
30 қыркүйек 2016 ж.
4.55%
68 002 000
36 470 000
Қарыздар
30 қыркүйек 2016 ж.
8%
750 000
-
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет