«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының алғыс сөзі


Қаржы активтері мен міндеттемелерді тануды тоқтатужүктеу 22.29 Kb.
Pdf просмотр
бет10/13
Дата27.04.2017
өлшемі22.29 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Қаржы активтері мен міндеттемелерді тануды тоқтату
Қаржы активтері
Қаржы активін (немесе қай жерде қисынды болса, қаржы активінің бөлігін немесе ұқсас қаржы 
активтерінің бір бөлігін) тану мына жағдайларда тоқтатылады:
• активтен ақша қаражатын aлy құқығының мерзімі өтсе;
• Топ активтен ақша қаражаты қозғалысын алу құқығын сақтайды, алайда оларды өткізу келісімі-
не сәйкес үшінші тарапқа кешіктірместен толықтай төлеу міндеттемесін қабылдаса, және негізінен 
осы актив бойынша барлық қауіптер мен пайдаларды берсе;
• Toп өзінің активтен ақша қаражаты қозғалысын алу құқығын берсе, және немесе (а) осы актив 
бойынша барлық қауіптер мен пайдаларды берсе, немесе (б) актив бойынша ешбір қауіптер мен 
пайдаларды берген жоқ және ұстаған жоқ, алайда активті бақылау құқығын берді болып саналады.
Егер Топ өзінің активтен ақша қаражаты қозғалысын алу құқығын берсе, және актив бойын-
ша ешбір қауіптер мен пайдаларды бермесе және ұстамаса, және активті бақылау қүқығын бер-
месе, актив Топ активке қатысуын жалғастыратын дәрежеде танылады. Берілген актив бойынша 
сенімгерлік нысанына ие болатын қатысудың жалғасуы активтің бастапқы баланстық құны мен 
Топтан өтелім ретінде қажет болуы мүмкін максималды өтем сомасы мәндерінің ең кішісі бойынша 
бағаланады.
Қаржы міндеттемелері 
Қаржы міндеттемесін (немесе қаржы міндеттемесінің бөлігін) тану ол өтелгенде, демек шартта 
көрсетілген міндеттеме орындалғанда, күшін жойғанда немесе мерзімі өткен кезде тоқтайды.
Табысты тану
 
Табыстардан Toп белгілі бір экономикалық пайда алады, және табыстар жеткілікті түрде дәл-
дікпен есептеле немесе бағалана алады деген ықтималдылық бар дәрежеде танылады.
Тауарларды өткізу 
Тауарларды өткізуден түсетін табыс тауарлы жеткізу дерегі және меншік құқығының өту дерегі 
бойынша танылады.
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

112
Қызметтерді көрсету 
Қызмет көрсету шарттары бойынша табыс аяқталу дәрежесіне қарай танылады.
Құрылысқа арналған шарттар
• Егер құрылысқа арналған шарттың қаржылық нәтижесі сенімді түрде есептеле алса, түсім мен 
шығыстар есеп күнгі шарт бойынша жүмыстардың аяқталу дәрежесіне барабар танылады. Аяқталу 
дәрежесі шарт бойынша шығындардың жалпы есептік сомасындағы есепті күнге дейін жұмыcтар-
ды орындауға кеткен шығындардың үлесі (бұл үлес жүмыстың аяқталу дәрежесін сипаттамаса) 
ретінде анықталады. Орындалған жұмыстар көлемі, шағымдар мен ынталандырушы төлемдер 
бойынша ауытқулар сенімді бағалана алатын және олардың алыну ықтималдылығы жоғары бола-
тын дәрежеде есепке алынады.
• Егер құрылысқа арналған шарттың қаржылық нәтижесі сенімді түрде есептеле алса, онда 
келісім бойынша түсім келісім шығыны арқылы өтелуі мүмкін. Келісім бойынша шығындар сол ке-
зеңдегі шығыстар ретінде қарастырылады.
•  Егер жиынтық шығыс шарт бойынша жиынтық түсім бойынша қарастырылса, онда зиян шығыс 
шұғыл бағыты деп күтіледі.   
Егер пайда болған шығындар қосылып мойындалған табыс шегерілген зияннан жоғары болса 
сомманың жоғарлауы ашылып, келісім бойынша тапсырушы жұмысы ретінде есептеледі. Тапсырыс 
берушіден келісім орындалғанға дейін алынған сомма шоғырландырылған есептілікте қаржылық 
жағдай алынған аванс ашылып көрсетіледі. Орындалған жұмысқа қойылған есеп төленбеген сом-
ма шоғырландырылған есептегі қаржылық жағдайды дебиторлық және басқа берешектері көр-
сетіледі. 
Қарыздар бойынша шығындар
Жоспарланған пайдалануға немесе сатуға дайындау үшін айтарлықтай уақыт қажет болатын ак-
тивтерді сатып алумен, салумен немесе жасаумен тікелей байланысты қарыздар бойынша шығын-
дар жоспарланған пайдалануға немесе сатуға дайын болғанша, ондай активтердің құрамына қо-
сылады.
Жіктелген активтерді сатып алуға шығындалғанға дейін алынған қарыздық қаражатты уақытша 
инвестициялау нәтижесінде алынған табыс қарыздық қаражатты тартуға кеткен шығындардан ше-
геріледі. 
Барлық қарыз бойынша қалған шығындар пайда болу шамасына қарай пайдаларды және 
шығындарды есепке алады.
Зейнетақылық міндеттемелері
Toп зейнетақы қорларына аударымдар ретінде қызметкерлердің жалақысынан 10% мөлшерін-
де төлемдер жүзеге асырады, алайда ол айына 171,443 теңгеден аспайды (2014 ж. 149,745 теңгеден 
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

113
аспайды). Зейнетақы қорларына жасалатын төлемдер қызметкерлердің жалақысынан ұсталып қа-
лады да, жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есепте жалақы бойынша жалпы шығыстарға 
және аударымдарға жатқызылады.
 
Салық салу
 
Табыс салығы бойынша шығыстар ағымдағы және кейінге қалдырылған салықтық жиынтығын 
құрайды.
Ағымдағы салық
Ағымдағы салық сомасы жыл ішіндегі салық салынатын пайда көлеміне қарай анықталады. 
Салық салынатын пайда асқан жылдарда салық салу мақсатында салық салынатын немесе ше-
герілетін табыс және шығыс баптарына байланысты жиынтық табыс туралы шоғырландырылған 
есептегі пайдадан ерекшеленеді, сондай-ақ салық салу мақсатында салық салынбайтын немесе 
шегерілмейтін баптарды қарастырмайды. Пайдаға ағымдағы салық бойынша міндеттеме есепті 
күнгі заңнамамен бекітілген салық салу мөлшерлемелері қолданыла отырып, есепке алынады.
Кейінге қалдырылған салық
Кейінге қалдырылған салық шоғырландырылған қаржылық есептілікте есепке алынған актив-
тер мен міндеттемелердің баланстық құны мен салық салынатын пайда есептегенде қолданыла-
тын салық есебінің сәйкес мәліметтері арасындағы уақыттық айырмаға қатысты танылады. Кейін-
ге қалдырылған салықтық міндеттемелер әдетте барлық салық салынатын уақыттық айырмалар 
ескеріле отырып, есепке алынады. Кейінге қалдырылған салықтық активтер осы уақытты қайыр-
маларды пайдалану үшін болашақта салық салынатын баланстық пайда ықтималдылығы жоғары 
болған жағдайда барлық шегерілетін уақыттық айырмалар ескеріле отырып, есепке алынады. Егер 
уақыт айырмалары гудвиллмен байланысты болса немесе не салык, салынатын, не бухгалтерлік 
пайдаға әсер етпейтін мәмілелер (бизнестерді біріктіру бойынша мәмілелерден басқа) аясындағы 
басқа активтер мен міндеттемелерді бастапқы тану нәтижесінде пайда болса, салықтық активтер 
мен міндеттемелер шоғырландырылған қаржылық есептілікте есепке алынбайды.
 
Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер Toп уақыттық айырма мерзімдерін бақылау 
мүмкіндігіне ие болатын және аталмыш айырма болжалды болашақта кері қайтпайды деген жоға-
ры ықтималдылық болатын жағдайларды қоспағанда, еншілес кәсіпорындарға, қауымдасқан 
  кәсіпорындарға  сондай-ақ бірлескен қызметке қатысты салық салынатын уақыттық айырма-
лар ескеріле отырып, көрсетіледі. Еншілес кәсіпорындар, қауымдасқан кәсіпорындар және   бірле-
скен қызмет бойынша кейінге қалдырылған салықтық активтер шегерілетін уақыттық айырмалар-
ды пайдалану үшін жеткілікті болашақта салық салынатын пайда алынады және олардың болжалды 
болашақта пайдаланылуы күтілетін жоғары ықтималдылық болса, танылады.
Кейінге қалдырылған салықтық активтердің баланстық құны әрбір есепті кезеңнің соңында қай-
та қаралады, және осы активтерді толықтай немесе ішінара пайдалану үшін жеткілікті болашақта 
салық салынатын пайда болу ықтималдылығы жоғары болмаса, азаяды. Кейінге қалдырылған са-
лықтық активтер мен табыс салығы бойынша міндеттемелер есепті күнге заңнамамен бекітілген 
немесе бекітілуге таяған, және салықтық активті өткізу немесе міндеттемені өтеу кезеңінде қол-
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

114
данылады деп күтілетін салық салу мөлшерлемелері (сондай-ақ салық заңнамасының қағидала-
ры) қолданыла отырып, есептеледі. Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері мен активтерді 
бағалау Топтың активтер мен міндеттемелердің баланстық құнын өтеу  немесе  төлеу   тәсілдеріне      
қатысты  ниеттерінің салықтық салдарын (есепті күнгі жағдай бойынша) сипаттайды.
Жыл ішіндегі ағымдағы және кейінге қалдырылған салық
Ағымдағы және кейінге қалдырылған салықтар басқа жиынтық табыс немесе өзіндік капитал 
құрамына тікелей қатысты баптарға жататын жағдайларды қоспағанда, пайдалар мен шығындарда 
танылады. Бұл жағдайда ағымдағы және кейінге қалдырылған салықтар сәйкесінше басқа жиын-
тық табыста немесе тікелей капиталда танылады. Ағымдағы немесе кейінге қалдырылған салық 
бизнестерді біріктіру бойынша мәмілелерді бастапқы есепке алу нәтижесінде пайда болса, салық 
әсері осы мәмілелерді жасасқанда көрінеді.
Резервтер
 
Алдағы шығыстар резервтері Топтың алдыңғы оқиғалар нәтижесінде пайда болған міндетте-
мелері (заңды немесе іскери айналым нормаларымен байланысты) болса және Toп аталмыш мін-
деттемелерді өтеуі тиіс, ал ондай міндеттемелердің мөлшері құнсыздануы мүмкін деген ықтимал-
дылық жоғары болса, есепте көрсетіледі. 
Есепте көрінетін алдағы шығыстар резервінің өлшемі осы міндеттемелер үшін тән қауіптер мен 
белгісіздіктер ескеріле отырып, есепті күнге белгіленген міндеттемелерді өтеуге қажетті соманың 
ең жақсы бағасын сипаттайды. Егер алдағы шығыстар резервінің өлшемі міндеттемелерді өтеу 
бойынша күтілетін ақша қозғалысының негізінде есептелетін болса, алдағы шығыстар резерві мұн-
дай ақша қозғалысының дисконтталған құны ретінде анықталады (егер уақыттағы ақша құнының 
әсері елеулі болса).
Егер міндеттемелерді өтеуге қажетті төлемдер үшінші тарап тұрғысынан ішінара немесе то-
лықтай өтеледі деп күтілсе, сәйкес дебиторлық берешек өтем алынады деген толықтай сенімділік 
болса және осы дебиторлық берешек сомасын сенімді бағалауға қажетті мүмкіндіктер болса, актив 
ретінде есепке алынады.
 
4. ЕЛЕУЛІ ЖОРАМАЛДАР МЕН БАҒАЛАУДАҒЫ БЕЛГІСІЗДІК КӨЗДЕРІ
ХҚЕС сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау Toп басшылығының талдауларды 
дайындауын және есепке алынған активтер мен міндеттемелердің сомаларына және шоғырлан-
дырылған қаржылық есептілікке қол қойылған күнгі әлеуетті активтер мен міндеттемелер туралы 
ақпараттың ашылуы және есепті кезең ішіндегі есепке алынған табыстар мен шығыстар сомасына 
ықпал ететін субъективті бағалаулар мен жорамалдарды пайдалануын қарастырады. 
Келесі қаржылық жылда активтер мен міндеттемелердің баланстық құнының елеупі материал-
дық түзету тәуекеліне әкелетін есепті күнгі белгісіздікті бағалаудың болашақ және басқа да негізгі 
көздері бойынша негізгі жорамалдар төменде талқыланады:
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

115
Есептік саясатты қолданған кезде болған елеулі жорамалдар 
Төменде Топ шоғырландырылған қаржылық есептілікте көрсетілген сомаларға анағұрлым 
елеулі әсер ететін және Топтың есептік саясатын қолданған кезде Топ басшылығы қолданған 
бағаларда белгісіздік барынан басқалары аталған. 
«Еврокоптер Қазақстан инжиниринг» ЖШС, «Талес Қазақстан инжиниринг» ЖШС, «Қазақстан 
ASELSAN инжиниринг» ЖШС бірлескен кәсіпорын ретінде калассификациялануы 
Бірлескен қызметті бөлуді қарастыратын «Еврокоптер Қазақстан инжиниринг» ЖШС, «Талес 
Қазақстан инжиниринг» ЖШС, «Қазақстан ASELSAN инжиниринг» ЖШС жауапкершілігі шектеулі 
серіктес болып табылады. Басқа дерек пен міндеттемелер қатысушылардың бірлескен қызметінің 
міндеттемелері арқылы активтерді қарастыруға құқылы.  Бірлескен инвестициялық іс – шара бір-
лескен кісіпорын инвестициясы ретінде классификацияланады (9- ескертпе).
Бағалаудағы белгісіздіктің негізгі көздері 
Төменде ықтималдылықтың үлкен үлесімен келесі қаржылық жылдың ағымында міндеттемелер 
мен активтердің баланстық құнын елеулі түзетулерге әкелетін ықтималдылықтың үлкен үлесімен 
есептік кезеңнің соңына бағалаудағы белгісіздіктің негізгі көздеріне қатысты негізгі кемшіліктер 
келтірілген.
Негізгі құралдардың пайдалы қызмет ету мерзімдері 
Toп әрбір жылдық есептік кезеңнің соңында негізгі құралдардың пайдалы қызмет ету мерзім-
дерін қарастырады. Активтің пайдалы қызмет ету 
мерзімін  бағалау  үнемді  пайдалану,  жөндеу 
және қызмет ету бойынша бағдарламалар, технологиялық жақсартулар және басқа да іскери 
жағдайлар сияқты факторларға байланысты болады. Басшылықтың негізгі құралдардың пайдалы 
қызмет ету мерзімдерін бағалауы аталмыш шоғырландырылған қаржылық есептілік жасалған күнгі 
сәйкес ақпаратты сипаттайды.
Активтердің құнсыздануы
Toп әрбір есепті күні материалдық және материалдық емес активтердің баланстық құнының 
құнсыздану белгілерінің бар-жоғын тексереді.
Актив белгілерінің бар-жоғын анықтау төмендегідей факторларға негізделеді: күтілетін өсім, 
болжанатын ақша қозғалысы, болашақта қаржыландыру қолжетімділігінің өзгеруі; технологиялық 
бағаланады да, активтердің баланстық құнымен салыстырылады. Егер баланстық құн активтердің 
өтілу құнынан асып түссе, құнсыздану болып танылады. Өтелетін құн өткізуге кеткен шығындар-
ды шегергендегі активтердің әділ құны мен пайдалану құны арасындағы ең жоғары мән арқылы 
анықталады.
Пайдалану құнын бағалауда ақшалау қаражаттың болашақ қозғалысы басшылық пікірінше ақ-
шалардың уақытша қүнының ағымдағы нарықтық бағасын және активтерге тән тәуекелдерді си-
паттайтын, салық салуға дейінгі дисконт мөлшерлемелерін қолдана отырып, ағымдағы құнға дейін 
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

116
дисконтталанады, бағалаушылық өтелу құнындағы өзгеріс құнсыздануға немесе оның алдағы ке-
зеңдерге қалпына келуін әкеле алады.
Салық салу
Түрлі Қазақстандық заңнамалық актілер мен нормалар әрдайым нақты жазылмайды, 
олардың негізі жергілікті салық инспекторлары және Қазақстан Республикасының қаржы 
министірлігіне тәуелді. Жергілікті, аймақтық және республикалық салық органдары пікір-
лерінің арасында айырмашылықтар болуы мүмкін.  Бұл ретте салық органдары тарапынан 
қосымша салықтар қосымша есептелген жағдайда айыппұлдар мен өсімпұлдардың күшін-
дегі өлшемдері елеулі мөлшерлерде белгіленген; айыппүл мөлшері қосымша есептелген са-
лықтың 50%, ал өсімпұл уақытылы төленбеген салықтың 13,75% құрайды. Нәтижесінде ай-
ыппұлдар мен өсімпұлдар қосымша есептелген салықтар сомасынан асып кетуі мүмкін.
Топ басшысы барлық қолданылатын салықты төлеп және есептеді деп санайды. Анық емес 
жағдайда Топ барлық салықты басшының бағалауы негізделген бағыт арқылы төлейді. Топ сая-
саты нақты орнатылған сомма бойынша шығыстардың кенеттен пайда болуы есептілік кезеңдегі 
резервті қалыптастыруды көздейді. 
Жоғарыда аталған белгісіздіктерге байланысты салықтардың айыппұлдық санкциялардың және 
өсімпұлдардың әлеуетті сомасы, егер олар қосымша есептелсе, 2015 ж. 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша шығыстарға жатқызылған және есептелген сомадан асып кетуі мүмкін. Бағалаулар мен 
нақты төленген сомалар арасындағы айырмалар, егер олар пайда болса, Топтың болашақ кезең-
дердегі пайдасына елеулі әсер етуі мүмкін.
Кез келген күтпеген жағдай пайда болуы мүмкін, бағытты тәжірибе жүзінде болашақтағы дауды 
анықтау мүмкін емес. 
5. САЛЫСТЫРЫЛАТЫН АҚПАРАТҚА ЫҚПАЛ ЕТЕТІН ЖІКТЕУДІҢ ӨЗГЕРУІ 
Қаржылық есептіліктің түсінілуін арттыру мен ақпаратты үздік ұсыну мақсатында Топ қаржылық 
күйі туралы шоғырландырылған жеке баптардың жіктелуін жүзеге асырды. Сәйкесінше салыстыру 
деректері 2014 жылдың 31 желтоқсанына қайта есептелді.
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

117
Қаржылық күйі туралы шоғырландырылған есепке ықпалы 
31 желтоқсан  2014 ж.
Ұзақ мерзімді активтер 
Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар                                           6 057 061                    (6,057,061)                                      -
Қауымдасқан кәсіпорындарға инвестициялар  
                    661 025                       (661 025) 
                     -
Қауымдасқан және бірлескен кәсіпорындарға 
инвестициялар                      
 
 
                           - 
                    6 718 086                              6 718 086
Ұзақ мерзімді активтер барлығы    
 
              24 831 329                               - 
                             24 831 329
Ағымдағы 
міндеттемелер 
     
Өзге ағымдағы міндеттемелер  
                                                      2 389 246                       (487 740)                             1 901 506
Байланысқан тараптардан алынған аванстар                              
    - 
                      487 740                                 487 740
Барлығы ағымдағы міндеттемелер  
 
               17 567 657                              -                                   17 567 657
Топ, шығындар мен табыстар және өзге де жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есепте 
өзге шығындар сияқты активтердің құнсыздануынан қайта жіктелген.
Табыстар мен шығындар және басқа жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есепке ықпа-
лы 
Өзге 
табыстар 
(шығындар) 
    
 
 
 
     
Активтердің құнсыздануынан шығындар 
Бірлескен кәсіпорынның табысындағы үлес 
Қауымдасқан кәсіпорындардың табысындағы
 (шығынындағы) үлес 
Қауымдасқан және бірлескен кәсіпорындардағы
 шығындағы үлестер  
 
 
 
 
  - 
 
          (68 781) 
                (68 781)
 
 
 61 831   
         (225 355) 
               (163 524)
(225 355)                              225 355 
                        -
 267 861    
         (267 861) 
                        -
(336 642)                              336 642 
                        -
     
Түзеткенге дейін 
Қайта жіктеу  
Қайта есептелді  
Түзеткенге дейін 
Қайта жіктеу
Қайта есептелді 
Топ сондай-ақ ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы шоғырландырылған есепте келесі бап-
тарды біріктіруді шешті: аванстар, негізгі құралдарды сатып алу және ұзақ мерзімді активтер үшін 
берілген.
        - 
              
 225 355
(267 861)
 336 642
         -
(1 045 582)
(1 651 320)
        -       
 
225 355 
(225 355) 
       
  267 861 
(336 642) 
   68 781 
1 045 582 
1 651 320 
(2 696 902)                
 
 225 355
         -
         -
         -
   68 781
        -
        -
(2 696 902)
 
Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы шоғырландырылған есепке ықпалы 
         
Өзге шығындар 
Құнсызданудан шығындар 
Бірлескен кәсіпорындардағы табыстағы үлес 
Қауымдасқан кәсіпорындардың табысындағы 
(шығынындағы) үлесі 
Қауымдасқан және бірлескен кәсіпорындардағы шығын үлесі 
 Авастар, Ұзақ мерзімді активтер  
Негізгі құралдарды иелену 
Негізгі құралдарды сатып алу және ұзақ мерзімді 
активтер үшін берілген аванстар 
Түзеткенге дейін 
Қайта жіктеу
Қайта есептелді 
2014 ж.
2014 ж.
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

118
6.СЕГМЕНТТІ АҚПАРАТ 
Ресурстарды бөлу және сегменттер бойынша нәтижелерді бағалау мақсатында Топтың опера-
циялық қызметі бойынша шешім қабылдауға жауапты басшылығына ұсынылатын ақпарат сатыла-
тын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің түріне; арнайы өніммен және қос мақсаттағы өнім-
мен, азаматтық қолданыс өнімдері мен қызмет көрсетумен байланысты операцияларға қатысты. 
Топтың есептік сегменттерін алу үшін, жекелгенде сандық шектерден аспайтын басқа өнімдер мен 
қызметтерді қоспағанда, оның операциялық сегменттерінің ешқайсысы біріктірілген жоқ.
Атап айтқанда, Топтың есептік сегменттері былайша ұсынылған:
• Арнайы өнім және қос мақсаттағы өнім
• Азаматтық мақсаттағы өнім
• Сервистік қызметтер (инжиниринг)
Есептік сегменттердің есеп саясаты қағидалары 3-ескертпеде сипатталған Топтың есептік сая-
саты қағидаларынан ешбір ерекшеленбейді. Toп басшылығы сегменттер бөлінісінде тек тауарлар 
мен қызметтерді өткізуден түсетін табыстарды талдайды. Бұл көрсеткіш ресурстарды бөлу және 
сегменттер бойынша нәтижелерді бағалау мақсатында операциялық қызмет бойынша шешім қа-
былдауға жауапты басшылыққа үсынылады.
Топтың негізгі өнімдер мен қызметтер бойынша жалғасатын қызметінен түсетін түсімнің талда-
уы келесідей тәсілмен ұсынылған:
Арнайы өнім және қос мақсаттағы өнім  
 
 
                                         44 948 653 
               16 366 3
Сервистік қызметтер (инжиниринг)    
 
 
 
 
   10 376 654 
          11 329 944
Азаматтық мақсаттағы өнім  
 
 
 
 
 
      8 191 191 
          10 791 774 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   63 516 498 
          38 488 086 
      
      
 
 
  
      
 
 
 
 
 
       
 
   
Топ Қазақстанда қызметін жүргізеді.
Сегмент ішіндегі түсім 2015 жыл үшін 10,680,605 мың теңгені құрады (2014 ж.: нөл). 
Өнімдер мен қызметтердің негізгі түрлері бойынша жалға алынатын қызметі туралы Топ түсіміне талдау ке-
лесі дейінгі көрсетілді:
Арнайы өнім және қос мақсаттағы өнім 
 
 
 
                      44 948 653    
           16 366 368   
Сервистік қызмет (инжиниринг) 
 
 
 
 
 
   10 376 654    
           10 791 774   
Азаматтық мақсаттағы өнім: 
 
 
- нефтегаз жабдықтары 
 
 
 
 
 
 
     5 417 822    
             6 001 994   
- теміржол жабдықтары 
 
 
 
 
 
                           825 325    
             2 599 981   
- басқа да тауарлар  
 
 
 
 
 
                        1 948 044                           2 727 969    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        516 498    
           38 488 086   
2015 ж.
2015 г.
2014 ж.
2014 г.
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

119
Арнайы және қос мақсаттағы тауарлар белгіленген тауар көбнесе кеме, теңіз және өзен кеме-
лері, ұшақ жабдықтары және қосалқы бөлшектері, тікұшақ пен оларға қосалқы бөлшектер және 
басқа да жабдықтарға бағытталған. 
Арнайы техника және жабдықтар мен машинаны, техникалық жабдықтар және кемені модер-
низациялау, күрделі жөндеуге негізделген сервистік қызметтер (инжиниринг).  
Сервистік қызметтер (инжиниринг) кемелерді, машиналар мен жабдықтарды және арнайы тех-
никаны күрделі жөндеу, техникалық қызмет көрсету және жаңғыртуға бағытталған.
Басқа да тауарлар цифрліқ, компьтерлік техника, ауыл шаруашылығана арналған техника және 
басқа да халық тұтынатын тауарлар көрсетілген.   
2015 жылы мамандандырылған өнім сервистік қызметтерді (2014 жылы 23 025 335 мың теңге 
сервистік қызметтерді қосқанда) 51 498  039 мың теңге министрліктер мен ведомстволармен не-
гізінен іске асырылды; мұнай газ жабдығы негізінен «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ іске асырылды, 3 609 752 
мың теңге (2014 ж.: 4,629,989 мың теңге); темір жол жабдығы негізінен «Қазақстан темір жолы» ҰК» 
АҚ 1 633 259 мың теңгеге іске асырылды (35 ескертпе).
Елдер кескінінде сыртқы сатушыларға сатылымдар бойынша жалғасатын қызметтен Топ түсімі 
төменде келтірілген:
 
Қазақстан  
 
 
 
 
 
61 419 946    
 
35 392 286 
 
ТМД елдері  
 
 
 
 
 
2 096 552    
 
  2 748 200 
 
Басқалары 
 
 
 
 
 
         - 
 
                     347 600 
 
       63 
516 
498 
 
 
 
 38 
488 
086

жүктеу 22.29 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет