«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының алғыс сөзіжүктеу 22.29 Kb.
Pdf просмотр
бет1/13
Дата27.04.2017
өлшемі22.29 Kb.
#7967
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

1
МАЗМҰНЫ
 
КІРІСПЕ 
БӨЛІГІ         2
«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының алғыс сөзі                                              
3
«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Басқарма Төрағасының алғыс сөзі 
 
                                           5
Қазақстанның машина жасау саласының нарығын шолу   
 
 
 
 
7
«ҚАЗАҚСТАН 
ИНЖИНИРИНГ» 
ҰК» 
АҚ 
ТУРАЛЫ 
      11
«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ  жалпы мәліметтері және  акционерлік капиталының   құрылымы  
12
Компанияның даму стратегиясы — миссиясы, қызметінің негізгі бағыттары, мақсаттары мен міндеттері   
13
Компанияның қаржылық және операциялық қызметінің 2015 жылғы нәтижелері   
 
 
14
Қаржылық 
қолдау. 
Дивидендтер 
туралы 
ақпарат 
     17
Компанияның 2015 жылдағы басты оқиғалары мен жетістіктері     
 
 
 
18
Компания ЕТҰ-ның тізбегі және олар туралы қысқаша ақпарат 
 
 
 
 
20
Компания 
активтерінің 
құрылымы 
       23
Жекешелендіру 
бағдарламасы 
       24
Түрлендіру 
бағдарламасы 
 
 
       24
Компанияның 
инвестициялық 
қызметі 
 
      26
КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ 
 
       28
Компанияның 
корпоративтік 
басқару 
құрылымы 
     29
Компанияның 
корпоративтік 
басқару 
жүйесінің 
сипаты 
     29
Компанияның корпоративтік басқару қағидалары және ол бойынша есеп     
 
 
30
Компанияның Директорлар кеңесінің құрамы және оның мүшелерінің қысқаша өмірбаяндары     
33
Компанияның Директорлар кеңесінің қызметі туралы есеп   
 
 
 
 
39
Компанияның 
Директорлар 
кеңесінің 
Комитеттері 
 
     41
Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру туралы есеп   
 
 
47
Компанияның 
Ішкі 
аудит 
қызметі 
 
       47
Компанияның Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы 2015 жылғы есеп    
 
 
 
48
Компания Басқармасының құрамы және оның мүшелерінің қысқаша өмірбаяндары     
 
49
Компания 
Басқармасының 
жанындағы 
Комитеттер 
 
     54
Компания 
Басқармасының 
Қызметі 
туралы 
есеп 
     55
Компания Басқармасының  мүшелеріне сыйақы беру туралы есеп   
 
 
 
55
Компания тәуекелдерінің негізгі факторлары және тәуекелдерді басқару жүйесі  
 
 
56
КОМПАНИЯНЫҢ 
ТҰРАҚТЫ 
ДАМУЫ 
       62
Компанияның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі  
 
 
 
 
63
Компанияның еншілес және тәуелді ұйымдарында әлеуметтік серіктестікті ұйымдастыру   
 
64
Компанияның демеушілік және қайырымдылық көмегі   
 
 
 
 
65
Компанияның 
кадр 
саясаты 
 
       66
Еңбекті қорғау және қауіпсіздігі. Қоршаған ортаны қорғау 
 
 
 
 
68
Экологиялық тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөнінде негізгі міндеттер     
 
69
КОМПАНИЯНЫҢ БАСТЫ ЕНШІЛЕС ЖӘНЕ ТӘУЕЛДІ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ   
 
 
70
КОМПАНИЯНЫҢ КЕЛЕШЕК КЕЗЕҢДЕРГЕ ЖОСПАРЛАРЫ  МЕН МАҚСАТТАРЫ     
 
 
86
ҚАРЖЫЛЫҚ 
ЕСЕПТІЛІК 
        87
ГЛОССАРИЙ 
         158

2
«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ
2015 жылғы жылдық есеп 
КІРІСПЕ БӨЛІГІ
– «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының алғыс сөзі 
– «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Басқарма Төрағасының алғыс сөзі
– Қазақстанның машина жасау саласының нарығын шолу  

3
Компания қорғаныс өнімін, екіұдай мақсаттағы және азаматтық машина жасау  өнімдерін 
өндіру салаларында бірыңғай қаржылық, өндірістік және технологиялық саясатты қамтама-
сыз ететін холдингтік құрылым болып табылады.
Компанияның жалғыз акционері «Самрұқ-Қазына» АҚ болып табылады, оның акцияларының 
100% Қазақстан Республикасының Үкіметіне тиесілі, бұл ретте 2010 жылдан бастап Компания 
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің сенімгерлікпен басқаруында тұр.  
«Қазақстан — 2050» Стратегиясын іске асыру үшін, Қазақстан өз қорғаныс қабілеттілігі 
мен әскери доктринаны нығайтуға, әртүрлі қорғаныс тежеу тетіктерінде қатысуға тиіс.  
Осыған байланысты, Компанияға мемлекеттік қорғаныс тапсырысты уақтылы және са-
палы орындауды, Қазақстан Республикасының Қарулы күштерін, басқа әскерлер мен әскери 
құрылымдарды техникалық және технологиялық жаңғыртуға, ұлттық машина жасауды да-
мытуға, тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді өндіруде қазақстандық қамтудың үлесін 
көбейтуге көмек көрсетуді қамтамасыз ету бойынша, сондай-ақ қазіргі жағдайларда жұмыс 
істеуге қабілетті білікті инженерлік-техникалық кадрларды даярлау бойынша стратегиялық 
маңызды міндеттер жүктелді.  
Компания Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан – 2050» Стратегиясы»: қалып-
тасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» жолдауына сәйкес Компания Директорлар кеңесінің 
шешімімен бекітілген, Компанияның 2013-2022 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске 
САУРАНБАЕВ Н
ҰРЛАН
 Е
РМЕКҰЛЫ
«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ 
Директорлар кеңесінің төрағасы
«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ АЛҒЫС СӨЗІ  

4
асырады. Компанияның даму стратегиясы онжылдық кезеңге стратегиялық мақсаттары мен 
міндеттерін белгілейді. Компанияның жұмысы корпоративтік басқарудың ең жақсы стандарт-
тарын енгізу, басқарылатын активтердің ұзақ мерзімді құнын максималдандыру, «Самрұқ-Қа-
зына» АҚ мен Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі қызметінің әскери-техникалық, 
индустриалдық-инновациялық, әлеуметтік-экономикалық және өзге де бағыттарында мем-
лекеттік саясаттың басымдықтарын есепке алумен дүниежүзілік нарықтардағы  бәсекеге жа-
рамдылығы қағидаттарында құрылды.  
Компанияның 2015 жылы Қазақстан Республикасының машина жасау саласындағы  үлесі 10,3% 
деңгейінде қалыптасты. 
Компания және Компаниялар тобының ұйымдары елді әлеуметтік-экономикалық жаңғыр-
туға маңызды үлес қосады. Меншік өндірісті дамытумен қатар, қорғаныс кәсіпорындары жұмыс 
орындарын беріп және жергілікті бюджеттерге салықтарды аударып, ел өңірлерін дамытуға, 
әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етуге өз үлесін қосады.  
Машина жасау саласында халықаралық ұйымдардың тәжірибесін зерделеу мақсатында, Ком-
пания отандық кадрларды кәсіби дамыту үшін, шетелдік мамандарды және қазіргі заманғы өн-
діріс технологияларын тарту жолымен халықаралық әскери-техникалық ынтымақтастығы-
ның дамуында белсенді қатысады.    
Сөйтіп, экспорттық әлеуетті дамыту мақсатында Компания өз жарнамалық-көрмелік қы-
зметін белсендірді. Сонымен, Компанияның ұйымдары Қазақстан Республикасы Қорғаныс мини-
стрлігінің қамқорлығымен өткізілетін, ол Астана қаласында 2016 жылдың 2-нші 5-інші маусым 
аралығында болған, KADEX (Kazakhstan Defence Exhibition) IV Халықаралық қару-жарақ және әске-
ри-техникалық мүлік көрмесінде қатысты.  
Бүгінгі таңда ұқсас көрмелердің бүкіл әлемде зор әйгілілігі бар. Өйткені әсіресе қазір қорға-
ныс ведомстволар жаһандық және өңірлік тұрақтылыққа әсер етудің үлкен әлеуетіне ие. Сон-
дықтан негізгі акценттердің бірі электрондық және электрондық-оптикалық жүйелердің, бай-
ланыс және басқару, желілік шешу жүйелерінің дамуына жасалады. Дәстүрлі бұндай көрмелерде 
шетелдік серіктестіктерде ең үлкен сұранысқа әскерлерді және қаруды, өте дәл қарудан қорғау 
жүйесін басқару кешендері, авиациялық техника, ӘШҚҚ құралдары мен жүйелері, оптикалық-э-
лектрондық құралдар ие болады. Іс-шаралар шеңберінде қонақтары мен қатысушыларының 
қорғаныс секторы кәсіпорындарының жаңа зерттемелерінің  экспозициясымен танысу ғана 
емес, бірақ олардың әрекеттегі жауынгерлік мүмкіндіктерін бағалау мүмкіндіктері болады.   
Сонымен қатар, Компанияда корпоративтік басқару Компанияның бәсекеге жарамдылығын 
көбейтудің негізгі қаржылық емес факторларының бірі болып табылады, ол сонымен қатар 
акционермен, сенімгерлік басқарушымен және инвесторлармен Компанияны, оның нарықтық 
құнын қабылдау деңгейін арттыруға, сондай-ақ қарыз капиталдың құнын төмендетуге ықпал 
етеді.  
Негізгі мақсаты біздің азаматтардың әлеуметтік қауіпсіздігі мен амандығы болып та-
былуын назарға ала отырып, Компания БҰҰ бастамашылық етілген, іскерлік ортаны өз қыз-
метінде адам құқықтарын, еңбек қатынастары және қоршаған ортаны қорғау нормаларын 
сақтау саласында негізін  қалаушы қағидаттарды басшылыққа алуға шақыратын Жаһандық 
шартқа қосылды.
Тұтас алғанда, Компания қызметінің позитивті серпіні және бұдан әрі өсу үшін, үлкен келе-
шектері болуын атап өту керек. 
   «ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 2015 ЖЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ 

5
Бүгінгі күнге Компаниялар тобында машина жасау және әскери-өнеркәсіп саласының 15 ен-
шілес және 12 тәуелді ұйымдары бар.  
Компаниялар тобы қызметінің негізгі бағыттары машина жасау, қорғаныс және екіұдай мақ-
саттағы өнімдерді өндіру және оған сервистік қызмет көрсету, инжиниринг, мұнай газ, темір 
жол, агроөнеркәсіптік және отын-энергетикалық кешендерде өнімді өндіру және қызметтер 
көрсету болып табылады.
Топқа кіретін ұйымдардың өндірістік, техникалық және қаржылық әлеуетін тұрақты ұлғай-
тып, «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ 6 мыңға жуық адамның жұмыспен қамтылуын қамтама-
сыз етеді, олардың ішінен 250 инженерлер-конструкторлар 11 конструкторлық бюролар мен 9 
мамандандырылған зертханаларда жұмыс істейді. 
Компанияның бүгінгі нәтижелеріне көбінде Ел басы Н.Ә. Назарбаевтың, Қазастан Республика-
сы Үкіметінің, «Самрұқ-Қазына» АҚ мен Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің қол-
дауының арқасында жетті.  
«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 
БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ АЛҒЫC СӨЗІ  
ЫДЫРЫСОВ Ерлан Сапарғалиұлы
«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ 
  Басқарма төрағасы

6
2015 жылы Fitch Ratings халықаралық рейтингтік агенттігі  BBB- және тиісті ВВВ деңгейінде 
шетелдік және ұлттық валютада Компанияның инвестициялық рейтингін растады, Moody’s 
халықаралық рейтингтік агенттігі  Компанияға Ba3 деңгейінде кредиттік рейтинг берді.  
Компания «ұлттық компания» мәртебесіне ие және Қазақстанның машина жасау кәсіпорын-
дарының арасында бірінші болып халықаралық рейтингтер алған және капиталдар нарықта-
рына кірген, Қазақстанда жалғыз машина жасау компаниясы болып табылады.
Корпоративтік басқару рейтингі 2015 жылы 71% құрады, ол алдыңғы жылдың деңгейін 3,2 
пайыздық тармаққа артады. Әлеуметтік тұрақтылық рейтингі 71% құрады, ол экономи-
калық дағдарыстың және жалпы дүниежүзілік өндірістік құлдыраудың қиын жағдайларында 
тұрақтылықты сақтау туралы  айтады.
2016 жылы және келесі жылдары Компанияның аса маңызды мақсаттары машина жасау сала-
сында көшбасшылық позицияларды қалыптастыру, ол саланы жеделдетілген әртараптандыру 
локомотивтерінің ролін ойнауға тиіс, сондай-ақ жақын және алыс шетелдің ұқсас компания-
ларымен бәсекеге түсу қабілеті, жаңа өнімдерді енгізу және Жекешелендіру бағдарламасын іске 
асыруда қатысу болып табылады.
2016–2017 жылдардың ішінде Компаниямен  «Жекешелендірудің 2016 – 2020 жылдарға арналған 
кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30.12.2015 жылғы № 1141 қаулы-
сын (бұдан әрі - № 1141 Қаулы) іске асыру жоспарланды. Бұның шеңберінде № 1141 Қаулыға енгізіл-
ген және «Самрұқ-Қазына» АҚ Басқармасының   29.01.2016 жылғы  № 02/16 шешімімен белгіленген 
17 еншілес, тәуелді және немерелес ұйымдарды сату, тарату және қайта құру, сондай-ақ Ком-
пания Директорлар Кеңесінің  20.01.2016 жылғы шешімімен бекітілген  (№1 хаттама), Компани-
яның активтерін қайта құрылымдаудың 2016 жылға арналған жоспарына сәйкес Компанияның 
қосымша төрт  активін сату жоспарланды.        
Компаниямен Қазақстан Республикасының аумағында бірлескен кәсіпорындарды бұдан әрі 
құру үшін, шетелдік компаниялармен ынтымақтастығы саласында белсенді жұмыс жүргізілді. 
Бүгінгі таңда мыналар сияқты, жетекші халықаралық компаниялармен бірлескен компания-
лар құрылды: Aselsan түнде көру электрондық құрылғыларды өндіру бойынша түркиялық ком-
пания , Airbus Helicopters франция-неміс компаниясы, тікұшақтардың жетекші өндірушісі және  
Paramount Group құрышпен қапталған машиналарды өндіруді жасау бойынша оңтүстік-африка 
компаниясы. 
 
2015 жылғы 30 қарашада Астана қаласында Ел басы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан 
Парамаунт Инжиниринг» ЖШС бірлескен кәсіпорнымен қосылған, құрышпен қапталған дөңге-
лекті машиналарды өндіру бойынша зауытты салтанатты түрде ашты.   
Соңында, біздің міндетіміз елдің экономикалық күшін көбейтіп, Қазақстанға егемендікті 
және серіктестерінің құрметін қамтамасыз етуге қабілетті, сондай экономикалық әлеуетті 
жасаудан тұрады деп атап өткім келеді. 
   «ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 2015 ЖЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ 

7
ҚАЗАҚСТАННЫҢ МАШИНА ЖАСАУ 
САЛАСЫНЫҢ НАРЫҒЫН ШОЛУ 

8
Машина жасауда өндіріс көлемдерінің серпіні  
Қазақстан Республикасында машина жасау өнімдері өндірісінің көлемі 2008 жылмен салыстыру 
бойынша 2015 жылы номиналды шамасында 2 есе (302,8 млрд теңгеден 614,4 млрд теңгеге дейін) 
өсті. 2014 жылмен салыстыру бойынша 2015 жылы машина жасау өнімдері өндірісінің көлемі 869,9 
млрд теңгеден 614,4 млрд теңгеге дейін, 29,4% төмендеді (1-сурет). 
 
 
302,8 
281,3 
342,5 
536,9 
687,2 
853,9 
869,9 
614,4 
0,0 
100,0 
200,0 
300,0 
400,0 
500,0 
600,0 
700,0 
800,0 
900,0 
1 000,0 
2008 г. 
2009 г. 
2010 г. 
2011 г. 
2012 г. 
2013 г. 
2014 г. 
2015 г.  
 
Локомотивы, 42 
Вагоны грузовые, 1 636 
Автомобили легковые, 37 157 
Насосы для перекачки жидкостей, 16 766 
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, 1 209 
Комбайны, 435 
Трансформаторы, 4 633,30 
2-сурет. Машина жасау өнімдерінің басты түрлері өндірісінің көлемі, дана
1-сурет. Машина жасау өндірісінің 2008-2015 жылдарғы көлемі, млрд теңге 
2008ж.         2009 ж.       2010 ж.       2011 ж.       2012 ж.       2013 ж.       2014 ж.     2015 ж.
   «ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 2015 ЖЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ 
Жүк вагондары, 1 636                                                           
Сұйықтық  айдауға арналған насостар, 16 766
Комбайндар, 435
Локомотивтер, 42                                                               
Жеңіл автомобильдер, 37 157
Ауыл және орман шаруашылығына арналған тракторлар, 1 209
Трансформаторлар, 4 633,30

9
Машина жасау саласы өнімдерінің экспорты мен импорты   
Қазақстан Республикасының машина жасау өнімдері экспорты көлемдерінің серпіні бір мағына-
лы емес. 2009–2010 жылдарғы дағдарыстың нәтижесінде машина жасау саласы өнімдері экспорты 
көлемдерінің күрт қысқаруы (3 еседен астам) байқалады. Екі жыл бойы тұрақты өсудің нәтиже-
сінде 2012 жылға экспорттың көрсеткіштері дағдарысқа дейінгі деңгейді артты. Кейінгі жылдары 
машина жасау өнімдері экспортының төмендеуі байқалды.  2015 жылдың қорытындылары бойын-
ша Қазақстанның машина жасау экспорты 0,6 млрд АҚШ долл. құрады, ол 2008 жылдың экспорт 
көлемінен 53% кем және 2008 және 2014 жылдарғы өнімдердің экспортынан 2 еседен астам төмен 
(3-сурет). 
 
1 260,4 
401,3 
374,5 
760,9 
1 324,8 
1 265,6 
1 232,2 
585,1 
0,0 
200,0 
400,0 
600,0 
800,0 
1 000,0 
1 200,0 
1 400,0 
2008 г. 
2009 г. 
2010 г. 
2011 г. 
2012 г. 
2013 г. 
2014 г. 
2015 г.  
 2015 жылдың қорытындылары бойынша машина жасау саласы өнімдерінің импорты 11,9 млрд. 
АҚШ долл. құрады, бұл 2008 жылдан 14,7 % кем және 2014 жылдан 32% кем (4-сурет).
 
14 395,6 
11 016,0 
10 191,3 
15 179,1 
17 542,9 
18 371,5 
17 545,1 
11 867,2 
0,0 
5 000,0 
10 000,0 
15 000,0 
20 000,0 
2008 г. 
2009 г. 
2010 г. 
2011 г. 
2012 г. 
2013 г. 
2014 г. 
2015 г.  
3-сурет. Машина жасау саласы өнімдерінің 2008-2015 жылдарғы экспорты, 
 млн АҚШ долл. 
4-сурет. Машина жасау саласы өнімдерінің 2008-2015 жылдарғы импорты, 
 млн АҚШ долл.
2008ж.       2009 ж.      2010 ж.      2011 ж.      2012 ж.      2013 ж.      2014 ж.     2015 ж.
2008ж.       2009 ж.     2010 ж.     2011 ж.     2012 ж.     2013 ж.     2014 ж.     2015 ж.

10
5-сурет. Машина жасау саласы өнімдері өндірісінің 2015 жылғы көлемі  
2015 жылы машина жасау саласы өнімдері өндірісінің көлемі  614,4 млрд теңге, немесе өнер-
кәсіптің жалпы көлемінде 4,2% құрады.
Қазіргі уақытта Қазақстанның машина жасау саласында басымдық бағыттар: автомобиль жасау, 
темір жол машина жасау, электр жабдықтарды өндіру, ауыл шаруашылық машина жасау, мұнай газ 
машина жасау, тау-кен машина жасау болып табылады.
 
Промышленность всего - 14 634 477 млн. тенге 
Машиностроение - 614 402 млн. тенге 
   «ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 2015 ЖЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ 
Барлық өнеркәсіп-14 634 477 млн.теңге
Машина жасау-614 402 млн.теңге

11
«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ 
2015 жылғы Жылдық есеп
«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ ТУРАЛЫ 
– «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ жалпы мәліметтері және акционерлік капиталының құрылымы
– Компанияның даму стратегиясы — миссиясы, қызметінің негізгі бағыттары, мақсаттары мен мін-
деттері   
– Компанияның қаржылық және операциялық қызметінің 2015 жылғы нәтижелері  
– Қаржылық қолдау. Дивидендтер туралы ақпарат
– Компанияның 2015 жылдағы басты оқиғалары мен жетістіктері                       
– Компанияның ЕТҰ-ның тізбегі және олар туралы қысқаша ақпарат  
– Активтердің құрылымы
– Жекешелендіру бағдарламасы
– Түрлендіру бағдарламасы
– Компанияның инвестициялық қызметі 

12
«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ
жалпы мәліметтері және акционерлік капиталының құрылымы
«Қазақстан инжиниринг» Ұлттық компания» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі -  «Қазақстан инжи-
ниринг» ҰК» АҚ немесе  
Компания) «Қазақстан Pecпубликасы қорғаныс-өнеркәсіп кешенiнiң кейбiр мәселелерi ту-
ралы» Қазақстан республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 13 наурыздағы № 244 Қаулысына сәйкес 
Компанияның құрамына Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі қорғаны өнеркәсібінің 
кәсіпорындарын және әскери зауыттарды енгізу жолымен құрылды. 2006 жылдың қазан айында 
Компания акцияларының мемлекеттік пакеті (100%) сол сәтте мемлекетке тиесілі, Қазақстан Ре-
спубликасының қорғаныс өнеркәсібін басқару жүйесін жетілдіру мақсатта, «Самрұқ» Холдингі» АҚ 
(қазір – «Самрұқ-Қазына» АҚ) жарғылық капиталын төлеуге тапсырылды. 2009 жылдың қазан ай-
ында Компания акцияларының 100%-дық пакеті «Самрұқ-Қазына» АҚ Қазақстан Республикасының 
Индустрия және сауда министрлігіне сенімгерлікпен басқаруға, ал 2010 жылдың маусым айында 
– Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіне сенімгерлікпен басқаруға тапсырылды.   
Компанияның құрылтайшысы Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады. Компания-
ның жалғыз акционері «Самрұқ-Қазына» АҚ (бұдан әрі — «Самрұқ-Қазына» АҚ немесе Қор) болып 
табылады.
Компания азаматтық және арнаулы өнімдерді, сондай-ақ екіұдай мақсаттағы өнімдерді өндіру-
де мамандандырылатын ірі машина жасау кәсіпорындарындабірыңғай қаржылық, өндірістік және 
технологиялық саясатты қамтамасыз етуге тартылған  холдингтік құрылым болып табылады.
31.12.2015 ж. акциялар туралы мәліметтер:
1) акциялардың саны, түрі — 21 476 802 (жиырма бір миллион төрт жүз жетпіс алты мың сегіз 
жүз екі) жай акциялар;
2) орналастырылған акциялардың саны, түрі — 21 476 802 (жиырма бір миллион төрт жүз жетпіс 
алты мың сегіз жүз екі) жай акциялар;
3) құрылтайшылармен төленетін бір акцияның номиналды құны — 1 000 (бір мың) теңге;
4) артықшылықты акциялар жоқ. 
   «ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 2015 ЖЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ 

13
Компанияның даму стратегиясы— 
миссиясы, қызметінің негізгі бағыттары, 
мақсаттары мен міндеттері 
Қазіргі уақытта дүниежүзілік экономика тұрлаусыздық белгілерін көрсетеді, ол көбінде жеке 
нарықтарда конъюнктураның маңызды өзгеруінің тәуекелдерін артады. Ұзақ мерзімді келешекте 
энергия көздерінің дүниежүзілік бағалардан тәуелділігін төмендету үшін, ел экономикасы маңы-
зды әртараптандырылуға тиіс. Бұл оған тұрақтылықты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді және 
олар қандай болады, содан тәуелсіз жаңа экономикалық жағдайларға бейімделу үшін мүмкіндік 
береді. Қазақстан Республикасында мемлкетпен «Қазақстан — 2050» Стратегиясы іске асырылуда, 
онда елдің ұзақ мерзімді даму стратегиясының негізгі басымдықтары машина жасауды дамыту, өз 
қорғанысқа қабілеттілігін және әскери  доктринаны нығайту, әртүрлі қорғаныс тежеу тетіктерінде 
қатысу болып табылады. Және бұл бағытта да Компанияның ролі өсіп келеді.    
Салада  аса ірі субъекті болып табылып, Компания, технологиялар трансфертінің, ең жақсы 
басқару тәжірибелерін енгізудің және жаңа географиялық нарықтарға шығудың есебі арқылы ма-
шина жасаудың ең талап етілген секторларында оның дамуының локомотиві болуға тиіс. Компания 
акционерлік құнын жасауға және операциялардың тиімділігін максималдандыруға ғана емес, бірақ 
және серіктестерді тартуға, салаішілік және салааралық кооперацияны дамытуға, олар Қазақстан 
Республикасының бүкіл машина жасау саласына жергілікті нарықта ғана емес, бірақ және өңірлік, 
ал келешекте – жаһандық нарықта бәсекелесуге мүмкіндік беретін сақтандырма технологияларды 
әзірлеуді қамтамасыз етуге тиіс.  
Компанияның миссиясы Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 17 ақпандағы шешімімен бекітілген 
(№ 4 хаттама),  «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Даму стратегиясына сәйкес Компаниялар тобына 
кіретін ұйымдардың активтерін тиімді басқару және ұзақ мерзімді құнын көбейту жолымен маши-
на жасауды дамытуда мемлекеттің стратегиялық мүдделерін іске асырудан  тұрады. 
2022 жылға Компания бір қатар өнеркәсіптік кәсіпорындарды біріктіретін, қорғаныс-өнер-
кәсіптік кешенді қоса алып, экономиканың барлық салалары үшін машина жасау өнімді өндіретін 
тиімді машина жасау холдингке, Қазақстанның инжинирингтік қызметтер нарығында жетекші ин-
жинирингтік компанияға айналуға, жоғары технологиялар саласында құзыреттіліктің орталығы 
және өз мамандану секторында көпшілікке танылған сарапшы  болуға тиіс. Дүниежүзілік және ұлт-
тық экономикадағы ағымдағы ахуалдың есебімен, сондай-ақ интеграциялық процесстердің даму 
келешегінің есебімен тіпті ішкі нарықта да бәсекелестік артып келеді. Осыған байланысты, стра-
тегиялық мақсаттарға жету үшін, Компания тең деңгейде мына стратегиялық бағыттар бойынша 
дамитын болады:
1) Тиімді және бәсекеге жарамды Холдинг қалыптастыру;
2) Ұлттық экономиканы әртараптандыру және жаңғырту мақсаттарында машина жасау саласын 
дамытуға көмек көрсету;
3) Компанияның тұрақты дамуын қамтамасыз ету.

14
Компанияның қаржылық және операциялық қызметінің
 2015 жылғы нәтижелері  
 
 Бүгінгі таңда «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ (бұдан әрі — Компаниялар) Қазақстанның маши-
на жасау саласын дамыту үшін, зор әлеуеті бар.  Жаңа инвестициялық жобалар іске асырылады. 
Компания машина жасаудың қосымша салаларын игереді және халықаралық көшбасшылармен 
бірге оларды іске асыруға тырысады.  
2015 жылы Қазақстан Республикасының машина жасаудағы Компанияның үлесі 10,3% деңгейін-
де қалыптасты. Бұл ретте 2010 жылмен салыстыру бойынша 2015 жылы Компаниялар тобын сату-
дан табыс 4,1 есе, еңбек өнімділігі – 3 есе өсті.  
2015 жылы елде қалыптасқан экономикалық ахуал тұтас алғанда, оның ішінде машина жасауда 
өнеркәсіп көрсеткіштерінің төмендеуіне әкеліп соқты. Жеке алғанда, машина жасау өнімдері өн-
дірісінің 2015 жылғы көлемі 614 млрд теңге деңгейінде қалыптасты, ол былтырғы жылдың ұқсас 
кезеңінің деңгейінен 29% төмен. 2015 жылдың қорытындылары бойынша машина жасаудың өнер-
кәсіптік өнімінің физикалық көлемінің индексі былтырғы жылдың ұқсас кезеңіне 70,4% құрады. 
Машина жасау саласының субъектісі ретінде, Компанияға сонымен қатар жағымсыз факторлар 
да әсер етті, ол Компания қызметінің нәтижелерінде көрінді.


жүктеу 22.29 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет