Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ жылы салтанатты т‰рде ашыќ деп жарияландыжүктеу 1.11 Mb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата31.01.2017
өлшемі1.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

№ 18 (18227)

13 аќпан  2015  ж.                          ж±ма

да медиа-студия  бар. Б±л студияда

жастар тєлім-тєрбие алып, кμпті ‰йре-

неді. Ауылдан арман ќуып, журналист

боламын деп келген ќыз-жігіттер осы

жерде алѓаш микрофон ±стап, эфир-Игі  істерге  толы  "Тайќазан"

Болашаќ журналистерді тєрбие-

лейтін Ахањ атындаѓы оќу ордасын-

Елімізде аќпан айыныњ алтысында

Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ жылы

салтанатты т‰рде ашыќ деп жарияланды.

Ќоѓамдыќ институттыњ жиырма жылдыѓына

орай жер-жерде т‰рлі іс-шаралар басталып

кетті. Ассамблея жылына астыќты аймаќтыњ

да ќосар ‰лесі бар. Б±л туралы Ќазаќстан

халќы облыстыќ Ассамблеясы тμраѓасыныњ

орынбасары-хатшылыќ мењгерушісі

Баѓыт±р Дєндібаевтыњ ќатысуымен μткен

дєст‰рлі брифингте айтылды.

Аќпан айыныњ тμртінші ж±лдызында Елорда тμрінде

"Ќазаќстан халќы Ассамблеясы: 20 игі іс" жобасы бастау

алды. Республикалыќ эстафетаныњ символы – Тайќазан.Желіде – "ЖАСТАР" радиосы

СУРЕТТЕ


СУРЕТТЕ

СУРЕТТЕ


СУРЕТТЕ

СУРЕТТЕ: жастар студияда ж±мыс

: жастар студияда ж±мыс

: жастар студияда ж±мыс

: жастар студияда ж±мыс

: жастар студияда ж±мыс

істеуде.

істеуде.


істеуде.

істеуде.


істеуде.

Суретті т‰сірген

Суретті т‰сірген

Суретті т‰сірген

Суретті т‰сірген

Суретті т‰сірген

Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Айтолќын

        АЙЌАДАМОВА

ге хабар дайындауды ‰йренеді. Радио-

да сμйлеп, хабарлар єзірлейді. Б±л ке-

лешекте єр салада кμрінемін деген

жастар ‰шін тамаша бастама екені

даусыз.


Ќымбат

        ДОСЖАНОВА

6 сєуірде аќтμбелік делегация Ќостанай облысына табыс-

тайды. ‡ш к‰ннен соњ аталмыш жоба Ќызылорда облы-

сында жалѓасын таппаќ. Сондай-аќ облыстаѓы  этномєде-

ни орталыќтыњ ќатысуымен ќайырымдылыќ шаралары

жалѓасын таппаќ. Мєселен, тєжік ±лттыќ орталыѓы жыл-

даѓы дєст‰р бойынша "Жан±я" балалар ‰йі жєне

ќарттар ‰йіне барып, кμмек беретін болады.

– Ќилы заманда ќазаќ даласына т‰рлі этнос μкілдері

ќоныс аударды. Олар жергілікті т±рѓындармен біте ќайна-

сып, бір шањыраќ астына топтасты. Ќостанай облысын

мекендеген μзге ±лыс μкілдерініњ арман-тілегі, маќсат-

м‰ддесі бір. Б‰гінде тєуелсіз Ќазаќстан д‰ниеж‰зі елдеріне

бірліктіњ, татулыќтыњ ‰лгісін кμрсетіп отыр. Ата-баба ањсаѓан

азаттыѓымыз мєњгілік болсын, – деді ЌХА тμраѓасыныњ орын-

басары-хатшылыќ мењгерушісі Баѓыт±р Дєндібаев.СУРЕТТЕ: ЌХА тμраѓасыныњ орынбасары-хат-

шылыќ мењгерушісі Б.Дєндібаев.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Бірлік пен молшылыќќа баланѓан Тайќазан Ќазаќстан

халќы Ассамблеясыныњ XXII сессиясына дейін еліміздіњ бар-

лыќ облыстарын аралайтын болады. Б±л эстафетаны2-бет

2015 – ЌАЗАЌСТАН ХАЛЌЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫЊ ЖЫЛЫ

13 аќпан 2015 жыл

2

Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

Инстаграмдаѓы параќша-

сында Баян Есентаева ќазаќ

екенін, ж‰регі де, жаны да ќазаќ

екенін, не істесе де ќазаќ тілін,

мєдениетін жєне шыѓармашы-

лыѓын дамыту ‰шін жасалаты-

нын айта келе "Мен ештењеден

±ялмаймын" депті. М±ны газет-

тер іліп алып, сан-саќќа ж‰гір-

тіпті. Біраќ Баяндікі  – иманта-

разы. Ал ана с‰ті аузынан кеп-

пеген жас рэпер Сєнім Єлбо-

сынова  ѓаламторда атасындай

Заттыбек пен Т±рсынбекті  "ќ±-

шаѓында т±ншыќтырѓысы ке-

летінін, фигурасы аттікіндей μте

с±лу" екенін, "ернін армандап,

ќатты жылап оянатынын", "Зат-

тыбек пен Т±рсынбек мен ‰шін

шал болса да, мен ќазаќтыњ

аруы наѓыз ерді ањсаѓан" деп,

екеуініњ атын жеке-жеке атап,

"Сєнім тек сізді с‰йеді" деп клип

т‰сіріп ѓаламторда таратып

жіберді. Оќушы, кμрермен  деді,

дегенде не деді?!  "Айќын",

"Абай. kz" басќа да аќпарат

ќ±ралдары талдап, талѓап

кμрді, айыптады. Ќара пиар

ќазаќ ќызын ќарабет ќылудан

тайсалар емес. Біраќ  ќарша-

дай ќыз да, клип жасаѓан да

ќыњбайды.  Олар: б±л ќазіргі

жастардыњ єзіл- ќалжыњы, "мен

ескішіл адам емеспін, ќыздыњ

ата-анасы ќаланыњ адамдары.

Ескі кμзќарасты ±станбайды" –

дейді,  бейнебаян  т‰сіруші

Шыњѓыс Єлкеев. ("Айќын")  Осы

к‰нгі біраз замандастарымыз

єгараки аузыњыздан "б±рын",

"єдепсіздік", "имансыздыќ" де-

ген сμздер шыѓа ќалып, сол за-

матта сізді "ескі адамсыз",

"кμштен ќалѓансыз"  деп біраз

жерге апарып тастаса тањдан-

бањыз да, ренжімей-аќ ќойы-

њыз.  Ќазіргі радикалдар ќазаќ

ќоѓамындаѓы б‰гінгі  заманауи

ќ±былыстарѓа  ±лттыќ т±рѓыдан

баѓа беруді, ±лттыќ  рењк беруді

суќаны  с‰ймейді. Кешегі десе-

њіз, ќытыѓына тиесіз.  М±ндай-

да, кешегіні айтќыѓыњыз келсе

келістіріп айтыњыз,  ±тымды  да

Медия-студия ќ±рамы-

на республикалыќ "Жас

μркен-Ќостанай" журналы,

университеттік "Білім жарысы"

газеті, "Жастар ТВ" оќу телесту-

диясы мен "Жастар" радиосы

топтастырылѓан. Жастар ‰немі

осы жерде ењбектеніп, μздерініњ

тырнаќалды туындыларын жа-

рыќќа шыѓарып жатады.

Осы студиядаѓы  "Жастар" ра-

дио желісі 2010 жылы ќ±рылѓан.

Университеттегі аќпараттыќ-саз-

ды баѓдарламаларды тарататын

желініњ маќсаты болашаќ журна-Желіде – "ЖАСТАР" радиосы

ж±тымды  етіп  айтыњыз.  Єйтпе-

се,  бєрі  бос  шыѓын.

Жалпы, жањалыќќа, жањѓы-

руѓа ±мтылѓандардікі жμн.

Жања дєст‰р, жања  рух болып

жатса жатсынбайыќ!  ‡лгі етер

жања  рухани, єдеп- ѓ±рып, ±ста-

нымды  айтсын. Біраќ бєрі де

ќазаќтыњ болмыс-бітісіне ‰йле-

сіп жатса... ¦лтымыздыњ тегіне

тєн ќасиеттері жатсынбаса,

жарасып т±рса, н±р ‰стіне н±р!

Ал егер, жаћандыќ ‰деріс

±лттыњ уызын шайќап-тμгіп кет-

се, саќтану керек. Жойылып

жатќан ±лттардыњ трагедиясы

осы бір елене ќоймайтын ±саќ

ќ±былыстардан басталѓан.

Яѓни ермелік, еліктеушіліктіњ

т‰бі д‰бєралыќќа, мутандыќќа

єкеп соќпасына кім кепіл? Айт-

паќшы, мутант демекші аѓа га-

зетіміз ("Егемен Ќазаќстан")

Семейдіњ Абыралы μњірінде

т±рпаты бμлек ќара ќасќырдыњ

пайда болѓан туралы маќала

жариялап, сараптай отырып

тілші: "Сыртынан ‰њілгендер

Семей полигоныныњ зардабы-

нан, яки радиациядан пайда

болѓан мутант-ќасќыр дейді" –

деп бір с±мдыќ ойдыњ ±шыѓын

жылт еткізді.

Айтайын дегенім... сμзімніњ

басында айтќан Баянныњ

"Мен ештењеден ±ялмаймын"

дегенінен шыѓады. (Контекстен

ж±лып алып жалаулатты де-

месін)  ¦ялмаймыз деп ±яњдыќ-

тыњ емес, ±яттыњ т‰бірін ж±лып

алмасаќ  болѓаны...

листердіњ теориялыќ білімдерін

тєжірибемен шыњдау. Студент-

терге арналѓан єндер, авторлыќ

баѓдарламалар, хабарландыру-

лар мен ќ±ттыќтаулар екі тілде

шыѓарылып отырады.  К‰нделікті

жањалыќтармен ќатар "К‰лкі кер-

уені",  "Ќайырлы к‰н!", "Поэзия

жауЋары", "Университет – тарих

толќынында", "Аќ тілек" атты ав-

торлыќ радиобаѓдарламалар да

эфирге кμрерменге жол тартќан.

Биыл Жењістіњ 70 жылдыѓына

орай берілетін "Мєњгілік алау" ра-

дио баѓдарламасы ардагер-

Елбасы д±рыс айтты.

Соњѓы жылдары елімізде

бірнеше ж‰здеген жања

μндіріс орындары ашы-

лып, ќаншама ж±мыс

орындары пайда болды.

М±ныњ бєрі сайып келген-

де, халыќтыњ єл-ауќатын

жаќсартудан туындап жа-

тќаны белгілі. Бір ќуанта-

тыны, б±рын шет

мемлекеттерден та-

сымалдайтын кейбір

тауарлардыњ μз

ішімізде μндіріле ба-

стауы еліміздіњ жања

бір белеске кμтеріл-

гендігініњ айѓаѓы емес

пе. Б±л ішкі экономи-

каныњ ілгері дамуына

негізгі серпін беретін

тетіктердіњ бірі. Мем-

лекет басшысыныњ

μзі ел ішінде шаѓын

жєне орта бизнесті дамыту керектігін бекерден-

бекерге айтып ж‰рген жоќ. Тек б±ѓан т‰зу кμзќа-

рас, жалпыхалыќтыќ ќолдау ќажет. К‰ні кеше ѓана

Президентіміз: "Барлыќ сауда желілерінде отан-

дыќ тауарлар секциясы пайда болу ‰шін "Ќазаќ-

станда жасалѓан" акциясын бастаймыз. Барлыќ

азаматтарѓа осы к‰рделі жаѓдайда патриоттыќ та-

нытып,  ќазаќстандыќ μнімді сатып алу жμнінде

кењес беремін", – деді. ¤зімізде жасалѓан сапалы

д‰ние т±рѓанда, μзгенікіне телміруіміз шындыѓын-

да ±ят ќой.

Кешегі ‡кіметтіњ кењей-

тілген отырысында Елба-

сы ќазіргі єлемдік ќаржы

даѓдарысыныњ ахуалын

жан-жаќты айта келіп,

осындай ќысылтаяњ кез-

де елімізді дамыту, эконо-

миканы єлсіретіп алмау

туралы μз баѓыныштыла-

рына наќты тапсырмалар

ж‰ктеді.

С о н ы њ

ішінде мемлекеттік ќызметкерлер

жμнінде айтќан пікірі оњды деп

санаймын μз басым. Президент

былай деді: " Мемлекеттік ќыз-

меткерлердіњ ж±мысы мемлекет

ќаржысын достары мен туыста-

рыныњ фирмаларына ‰лестіретін

бизнеске айналмауы керек. Ќазір

ел азаматтары атќарушы билік-

тен наќты жєне тиімді ж±мысты

к‰тіп отыр. ‡кіметтіњ єрбір

м‰шесініњ,єрбір єкімніњ міндеті –

білек сыбана ж±мыс істеу. Сіздер

‰шін сын саѓаты туды. Ќаржыны игеру, ж±мыс

орындарын ашу талап етіледі, олай болмаѓан жаѓ-

дайда, орынды босатќан жμн". Б±л μте орынды

айтылѓан мєселе. Шындыѓында, ќоѓамдаѓы жењ

±шынан жалѓасќан тамыр-таныстыќ ешкімге абы-

рой єпермейді. Оны баспасμз к‰нбе-к‰н  жазуын

жазудай-аќ  келеді. Єсіресе, ќазіргідей ќаржы даѓ-

дарысы етектен тартып т±рѓан шаќта жиіркенішті

єдеттен арылмасаќ, м±ныњ ‰лкен залалы тиеді.

Сондыќтан, Елбасыныњ мемлекеттік ќызметкер-

лерді μз міндеттеріне адал ќарауѓа шаќыруын

ќ±птаймын.

ЕЛ ЖЄНЕ ЕЛБАСЫ

ЕЛ ЖЄНЕ ЕЛБАСЫ

ЕЛ ЖЄНЕ ЕЛБАСЫ

ЕЛ ЖЄНЕ ЕЛБАСЫ

ЕЛ ЖЄНЕ ЕЛБАСЫ

БАС РЕДАКТОР ЄЛЕМІ

БАС РЕДАКТОР ЄЛЕМІ

БАС РЕДАКТОР ЄЛЕМІ

БАС РЕДАКТОР ЄЛЕМІ

БАС РЕДАКТОР ЄЛЕМІ

Мемлекет

басшысы

Н.Назарбаев Ќазаќ

хандыѓыныњ 550

жылдыѓын атап

μту туралы

мєлімдемесі

елімізде мейлінше

ќолдауѓа ие

болып, жемісті

ж‰зеге асырылып жатыр.

Сарыкμл ауданында тарихи

к‰нге  орай  таѓылымѓа  толы

д‰ниелер шымылдырыѓын т‰ру-

де. Соныњ бірі аудандыќ кітапха-

наныњ м±рындыќ болуымен

μткен іс-шара. Оѓан Сарыкμл

орта мектебініњ м±ѓалімдері мен

оќушылары арнайы ќатысты.

Басты маќсат – ќазаќ халќы-¦лтжандылыќ –

                 ±лаѓатты ±ѓым

ныњ ±лы хандары туралы т‰сінік

беріп, μскелењ ±рпаќты ±лтжан-

дылыќќа тєрбиелеп, μткен тари-

хымызды білуге баулу.

Мектеп оќушылары μз баян-

дамаларында аќ найзаныњ ±шы-

мен, аќ білектіњ к‰шімен тарихта

ќалѓан тау т±лѓаларды таќырып-

ќа т±здыќ ќылды. Олар Ќазаќ

хандыѓыныњ ќ±рылуы, Жєнібек

пен Керей хаћында жєне елді

бітімге бастаѓан біртуар

ќазаќ билері, олардан

ќалѓан даналыќ сμз-

дерді сайратып айтып

берді. Сондай-аќ, 14-15

ѓасырлардаѓы ќазаќ-

тыњ мєдени-рухани μмі-

рі туралы да тебірене

тілге тиек етті.

Жалпы, бар тілегін,

бар ѓ±мырын туѓан

ж±ртыныњ болашаѓына

баѓыштаѓан ±лы баба-

ларымыздыњ баћад‰р

істері, ‰зілмей жеткен μнегесі ‰лгі

етілген таѓылымѓа толы шарада

жас ±рпаќ солардыњ жолын та-

нып, аманаты мен м±ратын  ±ѓып,

елдік істерін ой-електен бір

μткізді. Ата-бабаларымыз іргесін

ќалап кеткен мемлекетіміздіњ бо-

лашаќта мєњгілік ел болатынды-

ѓына ж±дырыќтай ж‰ректерімен

сенім білдірді.

Сарыкμл ауданы.

"Мен ештењеден

±ялмаймын"

 

Газетіміздіњ сєрсенбі к‰нгі санында  Жењістіњ70 жылдыѓына арналѓан шараларды μткізуге жєне

мерекеге єзірлену ‰шін  облыстыќ ардагерлер кењесі

бастама кμтеріп, арнайы есеп-шот ашќанын

хабарлаѓанбыз.  Онда кμмекке м±ќтаж ¦ОС ардагерлері

мен м‰гедектеріне жєрдем беру туралы да айтылѓан. Игі

бастамаѓа ењ бірінші аймаќ басшысы  Н.Садуаќасов

бастаѓан облыс єкімініњ аппараты ‰н ќосты.

Кешегі отты жылдары етігімен ќан кешкен ќарт

жауынгерлердіњ ќатары жыл озѓан сайын сиреп барады.

Б‰гінде арамызда ж‰рген  соѓыс ардагерлеріне ќандай

ќ±рмет кμрсетсек те артыќ емес. Облыстыќ "Ќостанай

тањы" газетініњ ±жымы да μздерініњ бір к‰нгі жалаќыларын

облыстыќ ардагерлер кењесініњ арнайы есеп-шотына

аударды.


Р

Р

РР

Р

едакцияда не жањалыќ?едакцияда не жањалыќ?

едакцияда не жањалыќ?

едакцияда не жањалыќ?

едакцияда не жањалыќ?Айбек

       КЄДІР¦ЛЫ

Бір к‰нгі

жалаќыларын аударды

11 аќпан к‰ні Астанада  Н.Назарбаев-

тыњ ќатысуымен ‡кіметтіњ кењейтілген

отырысы болып μтті. Онда мемлекет

басшысы  сμз сμйледі. Отырыс бары-

сында отандыќ экономиканыњ ќазіргі

ахуалы мен оны єрі ќарай дамыту ша-

ралары талќыланып,  "Н±рлы жол"

жања экономикалыќ саясатын ж‰зеге

асырудыњ негізгі тетіктері ќаралды. Ке-

њесте мемлекет басшысы барлыќ ќазаќ-

стандыќтарды "Ќазаќстанда жасалѓан"

атты акцияны ж‰зеге асыруда отандыќ

μнімдерге ќолдау білдіруге шаќырды.

Боранбай ЄБЕУОВ,

Аманкелді ауданыныњ т±рѓыны:Ќолдауѓа т±ратын

бастама

Раќымжан Ж‡ЛКЕЕВ,

зейнеткер, Рудный ќаласыныњ

т±рѓыны:

"Адалдыќ ќажет

єркезде"

леріміз жайында сыр шертеді.

– ¤зім осы оќу ордасында білім

алѓанмын. Дєл осы журналистер

даярлайтын факультетте м±ндай

студия болмайтын. Ал ќазіргі сту-

денттердіњ  баѓы бар екен. Сту-

дияда барлыѓы бар. Камера, фо-

тоаппарат, монтаждау ќ±рылѓы-

лары, газет беттеу бμлмесі. Тек

жастардыњ ынтасы болса болѓа-

ны. Ќазіргі кезде т‰рлі баѓдарла-

малар єзірлеудеміз, – дейді ме-

дия-студия мењгерушісі Аман-

келді Шμрентаев.

Руслан

         ЄЛКЕЕВ

1-бет


Жаңа цех ашылады

Қостанай ауд.  «Садчиковское»  ЖШС  жазға салым қышқыл 

сүтті өнім өндіретін цех ашуды жоспарлап отыр. Бұл инвести-

циялық жоба 210 млн.теңгеге бағаланған. Жаңа кәсіпорынның 

құрылыс  жұмыстары осыдан екі жыл бұрын басталған еді.Жоба 

жүзеге асқанда күніне 15 мың литр өнім өндіретін болады. Цехқа 

шикізат жергілікті мал фермасынан жеткізіледі. Өндіріс ошағын-

дағы барлық қондырғылар Германиядан әкелінген.

Қарттарға  қамқорлық көрсетті

Қарасу. Аудан орталығында бүгінде 500-ден астам зейнеткер 

тұрады. Олардың 15-і жалғыз ілікті. «Нұр Отан» партиясының «Ар-

дагерлерді ардақтайық» атты жобасы аясында «Жас Отан» жастар 

қанаты мен Қарасу ауданы әкімдігі жастар орталығы бірлесіп қа-

рияларға үнемі жәрдемдесіп тұрады. Бұл жолы олар еңбек ардагері 

Иван Зорин ақсақалдың үйіне барып, адрестік көмек көрсетті.

                                

Мәулітті атап өтті

Науырзым. Аудан орталығының жұртшылығы Мәуліт мерекесін 

атап өтті. Кеш Қарамеңдідегі Жамбыл  орта мектебінде ұйымдас-

тырылды. Ұлық мерекеге арнайы келген Қазақстан мұсылмандары 

діни басқармасының Қостанай облысындағы өкіл имамы Асылхан 

қажы Түсіпбек аудандағы барша мұсылманды Мәуліт мерекесімен 

шын жүректен құттықтады. «Әкім бол, халқыңа жақын бол» демек-

ші, аталмыш мейрамның жоғары деңгейде ұйымдастырылуына 

аудан әкімі және басқа да мекеме қызметкерлері демеушілік етті. 

Жиналғандар оларға өздерінің ыстық ықыластарын білдірді.

Қазақ хандығына – 550 жыл 

Аманкелді. Биыл қазақ хандығының құрылғанына – 550, Ұлы 

Жеңістің 70 және Қазақстан Ассамблеясының – 20, Конституция-

ның 20 жылдығы. Бұл айтулы даталар кең көлемде аталып өтпек. 

Осы орайда Аманкелді аудандық орталық  кітапханасы  «Қазақ хан-

дығына – 550 жыл» атты тұрақты кітап көрмесін ұйымдастырды. 

Көрмені ұйымдастырудағы мақсат бүгінгі жас ұрпақтың бойына 

патриоттық сезімді қалыптастыра отырып, олардың тарихты терең 

ұғынуына ықпал ету.

Көрмеге мектеп оқушылары ұстаздарымен бірге келіп, тама-

шалауда. Кітапханашы қазақ хандығының құрылуы, ел билеген 

хандары, нығаюы және бекуі жөнінде қысқаша мағлұмат беріп өтті. 

Этнокөрмеге шақырту алыңыз 

Облыста. 1 наурызда облыстық Достық үйі Қазақстан халқы 

Ассамблесяның 20 жылдығына орай «Менің елімнің тарихы – менің 

отбасымның тарихы» (История моей семьи – в истории моей стра-

ны) атты этнокөрме ұйымдастырмақ. Екі апта ішінде әр шаңыраққа 

тиесілі құнды заттар жиналатын болады. Сондықтан, тұрмыстық 

техникалар, киім-кешек, музыкалық аспаптар, көне кітаптар, қол-

өнер бұйымдарын Достық үйіне тапсыруға асығыңыздар. Үздік 

экспонаттардың иелері  көрменің ашылуына шақырту алып,  алғыс 

хатпен марапатталмақ. Аталған көрмеге кез келген ұлт өкілдері 

қатыса алады. Педагогтар тапшы

Лисаков. Балабақша мәселесі билік назарынан тыс қалмақ 

емес. 2013 жылдан бастап Октябрь поселкесінде 110 балаға ар-

налған «Балапан», Лисаков қаласында «Улыбка» балабақшасы 

ашылды. Ал өткен жылы білім ошақтарының ішінен 4 мекте-

палды даярлық сыныбы есігін айқара ашты. Сонымен қатар өт-

кен жылдың аяғында 60 балаға арналған «Балақай» балабақша 

іске қосылды. Қазір Лисаков қаласында балабақшаларда кадрлар 

тапшы. Лисаков қаласы әкімі М.Жүндібаевтың айтуынша, 58 педа-

гог жетіспейді. Бұл мәселені шешу үшін жергілікті билік өкілдері 

1 шағын ауданындағы жатаханаға жөндеу жұмыстарын жүргізіп, 

алдағы уақытта жас мамандарды тұрғын үймен қамтамасыз етуді 

қолға алмақ.  Қаңғыбас иттердің көзі жойылды

Науырзым. Қазіргі кезде не көп далада қаңғырған ит көп. Ең 

қорқыныштысы олар айналасына қауіпті болуы мүмкін. Әр жер 

бұл мәселені өзінше шешуде. Ал Науырзым ауданында қаңғыбас 

иттер мен мысықтарды аулау мен жою жұмыстары бойынша  250 

мың теңге игерілген. Нәтижесінде Қарамеңді, Шолақсай, Дәмді, 

Қожа, Буревестник және Өлеңді ауылдарында 166 қаңғыбас ит 

ұсталып, көзі жойылды. 

13 ақпан 2015 жыл

3

Айтолқын 

 

АЙҚАДАМОВА

Биылғы  жылы  облыс 

көлеміндегі  барлық  аудан 

әкімдері  халық  алдында 

есеп  беріп,  өткен  жылға 

сараптама  жасауда.  Осы 

шаралар арқылы жергілікті 

басқаруды дамытуға, жал-

пы атқарушы органдар қыз­

метінің халық алдындағы 

ашықтығы мен есептілігін 

арттыруға  қол  жеткізуге 

болады. Халық алдындағы 

кезекті есеп Науырзым ау-

данында да өтті. 

Науырзым  ауданы  әкімінің 

есебін  тыңдауға  келген  облыс 

әкімінің орынбасары С. Карплюк 

алдымен  аудандағы  бірнеше 

нысандарды аралап шықты. Ау-

дан орталығындағы “Тәуелсіздік” 

саябағы  былтырғы  жылы  то-

лығымен жаңарған болатын. Тас 

жол төселіп, жұртшылықтың де-

малуына  жағдай  жасалды.  Енді 

биыл  Жеңістің  70  жылдығына 

орай орнатылған ескерткіш жаңа 

кейіпке енеді деп күтілуде. Аудан 

орталығында былтыр монша са-

лынды. Жергілікті кәсіпкер А. Га-

лиева осы ауданның тумасы. Туған 

жерінде кәсібін ашып, оның жанда-

нуына жағдай жасап отыр. Кәсіп-

кер  ашқан  моншаның  рахатын 

ел көруде. Былтыр мұндағы баға 

құны 300 теңге болса, биыл ол 100 

теңгеге  қымбаттаған.  Сонда  да 

келушілер толастар емес. Монша 

бар жабдықпен қамтылған, шашта-

разы да бар. Осы кәсіпкер тағы 

да жақсы іске бастамашы болып, 

жақында наубайхана цехын ашты. 

«Бизнестің жол картасы – 2020» 

бағдарламасы бойынша 11 млн. 

900 мың теңге алды. Наубайхана-

да тоқаш, печенье, нанның небір 

түрлері пісіріліп сатылады. Кәсіп-

кер 4 адамға жұмыс берген. Одан 

қалды облыс әкімінің орынбасары 

аудандағы тігін цехында, түгелімен 

жөндеуден өткен аудандық кітап-

ханада болды. Кітапхананың қазір-

гі жағдайын көріп С. Карплюк таң-

данысын жасыра алмады. Мұнда 

оқырман қалауына қажеттінің бәрі 

бар. 


Одан әрі Науырзым ауданының 

әкімі Талғатбек Даировтың халық 

алдындағы есебі басталды. Жыл 

ішінде мемлекеттік бағдарламалар 

бойынша халықтың әлеуетін арт-

тыруға, ауданның экономикасын 

еселеуге  бағытталған  көптеген 

ауқымды істер атқарылған. Был-

тырғы жылы өнеркәсіп өндірісінің 

көлемі 11,6 пайызға өсіп, 1 млрд. 

671,1 млн. теңгеге дейін жеткен. 

Ауданның өнеркәсіп өндірісі сала-

сында 16 кәсіпорын жұмыс істейді. 

Индекс көлемі 87,6 пайызды 

құрады. Аудан мал шаруашылығы-

на қолайлы болғандықтан бұл са-

лада  жақсы  көрсеткіш  сақталып 

келеді.  Мал  шаруашылығының 

жалпы өндірістік көлемі 2,1 пайыз­

ға өскен. Төрт жылда «Сыбаға» 

бағдарламасы аясында ауданда 

жоспарланған  989  бас  ірі  қара 

малдың  орнына  1310  ірі  қара 

мал  сатып  алынды.  Осылайша 

жоспарлы тапсырма 132,0 пайыз­

ға  орындалды.  Шилі  ауылында 

«Аман­Терсек» ЖШС жеке қара-

жат есебінен 1 мың бас ірі қара 

малға арналған малшаруашылық 

кешенінің құрылысы 2012 жылы 

басталған  еді.  Жоба  ағымдағы 

жылы аяқталады деп жоспарла-

нып отыр. 

Буревестник  ауылында  «Од-

жахвердиев  М.М.»  шаруа  қожа-

лығымен,  «ЖИТО»  ЖШС  3000 

бас ІҚМ арналған бордақылау ке-

шенін салу және Өлеңді ауылында 

«Сырымжан» шаруа қожалығымен 

500 бас асыл тұқымды мал шару-

ашылығын  өрбітуге  малшаруа­

шылық фермасын салу бойынша 

жұмыстар жүргізіліп жатыр. Шолақ-

сай ауылында «Ветеран­1» ЖШС  

200 бас сауынды сиырды ұстауға 

арналған сүт­тауарлы фермасын 

салу жоспарланып отыр. Аталмыш 

объектілердің  құрылысы  қожа-

лықтардың өз есебінен жүргізіліп 

жатыр.  Пайдалануға  2016­2018 

жылдары енгізіледі. 

Аудандық  қаражат  есебінен 

31,8 млн. теңге сомасына Буре-

вестник және Өлеңді орта мектеп-

терін күрделі жөндеуге және Шилі 

ауылындағы  балалар  демалыс 

лагерін қайта жаңғыртуға жобалар 

әзірленді. Қазіргі таңда жүзеге асы-

ру бойынша жұмыстары жүргізіліп 

жатыр. 


2013 жылы «Ақбұлақ» бағдар-

ламасына  сәйкес  Қарамеңді 

ауылындағы  сумен  қамтамасыз 

ету жүйесінің құрылысы аяқталып, 

іске қосылды. Осы бағыттағы жұ-

мыс әлі де жалғасып жатыр, был-

тырдан бастап жалпы сметалық 

құны 574,1 млн. теңгені құрайтын 

«Буревестник  ауылындағы  жер 

асты суларынан сумен қамтама-

сыз ету жүйесін қайта жаңғырту» 

жобасы іске асырылып жатыр.

Иә, әкімнің атап көрсеткенін-

дей,  ауданның  экономикалық 

жағдайының өсіп отырғаны дау­

сыз.  Алайда  білім,  денсаулық 

сақтау мен жер қатынастары бой-

ынша біраз жұмыстар жүргізу ке-

ректігі ескерілді. 

Аудан  әкімін  алаңдатқан  бір 

мәселе қыс бойы аудан көлемінде 

электр энергиясы сөніп қала берді. 

Бұл қазандық жұмыстарын тоқта-

тып  тастауы  мүмкін.  Аудандық 

электр стансасының материалдық 

жағдайының төмендігі авариялар-

ды дер кезінде тоқтата алмайды. 

Әрі мұнда жұмыс істейтін жұмыс­

керлердің жалақылары төмен, бұл 

да  жұмысқа  кедергісін  тигізеді. 

Осыған орай Науырзым аумағын-

да электр стансасы базасында өз 

алдына жеке филиал ашуды сұра-

ды аудан басшысы облыс әкімінің 

орынбасарынан. С. Карплюк бұл 

мәселе  жерде  қалмай,  шешімін 

табатынын жеткізді. 

Науырзым ауданы.жүктеу 1.11 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет