Қазақстан еңбек конфедерациясы казахстанская конфедерация трудажүктеу 99.35 Kb.
Pdf просмотр
Дата01.05.2017
өлшемі99.35 Kb.

ҚАЗАҚСТАН  ЕҢБЕК 

КОНФЕДЕРАЦИЯСЫ

КАЗАХСТАНСКАЯ 

КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА

Ақтөбе қалалық

білім беру қызметкерлерінің

кәсіподақ  комитеті

K azakhstan

Confederation  of Labour

Актюбинский  городской 

комитет профсоюза 

работников образования

030010,Актобе каласы 

Маресьев көшесі,91-5,7,

Тел:8(7132) 550991,545792,415302

030010,г.Актобе, 

ул.Маресьева,91-5, 7 

тел:8(7132) 550991,545792 ,415302

Председателям  профсоюзных 

комитетов  !

‘ 

Шығыс № ______

•  / V 7» 

20 

/т*Ж.

Городской  комитет профсоюза работников образования  доводит до Вашего 

сведения, что председатели  профсоюзных комитетов  СШ № 

6,11,14,30,38,39,40,49, 57, 60, KKCШ,  ДО № 6,10,12,18,22,37,40,44, 

внешкольные  организации  :  шкала  им. Казангапа, ГЦТТ,  ГорСЮТ. ГорСЮН,  ДМ111  1,2  , Дом творчества  ( пос.Новый  )  не сдали своевременно 

информацию о проделанной профсоюзной работе  за 2016 год.

Убедительно просим Вас сдать  информацию в ГК профсоюза 

работников образования  до 20 января т.г.

Председатель ГК профсоюза 

работников образования

Л.Уралбаева

исп.  Булекбаева А.  тел.  54-57-92«АҚТӨБҒ.  ОБЛЫСТЫҚ 

ГЫЛ Ы M И-ТӘЖІРИБ EJIIK 

ОРТАЛЫГЫ»

МЕМЛЕКЕТТ1К  КОММУНАЛДЫҚ 

КАЗЫНАЛЫҚ 

к ә с і п о р н ы

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  

К О М М У Н А Л Ь Н О Е   К А ЗЕ Н Н О Е  

П Р Е Д П Р И Я Т И Е

« А К Т Ю Б И Н С К И Й   О Б Л А С Т Н О Й  

H А У Ч Н О -П Р А К Т И Ч  Е С К И  Й  Ц Е Н Т Р »

ОЗООІ2. 


A

k i


обе кшшсы. Ленинград көніссі. -43a

тел./факс:  8 П 132/ 90-58-11

E-mail: оитс'п inhox.ru

030012. город Дктобе. улица  Ленинградская. 43 а 

телефакс: 8 /7132' 90-58-11 

E-mail: ошпс(« inbox.ru

«  - / / »  /СУ____________ 20 $

  ж


№ 

______________________________________

Аудандық, калалы к білім болімдеріне 

Облыстык мектеп-интернаттарға

Облыстык  гылыми-гэжірибелік  орталығының  жұмыс  жоспарыиа  сәйкес 

ағымдағы  жылдың  20  каңтарында  химия,  биология  пэні  мұгалімдеріне  арналған 

Актөбе  каласы  ЖОО  галымдарының  катысуымен  «Ж аратылыстану  пәндерін 

окытуда  үшөлшемді  әдістемелік  жүйе  технологиясын  колданудыц  тиімділігі» 

такырыбында облыстық семинар-тәжірибе өткізіледі. Семинар  казак тілінде өтеді.

«Білім  беру  ұйымдарының  акылы  негізде  тауарлар  (жүмыстар,  кызметтер 

көрсету)  үсынуы»  63  бабы  жәңе  MKKK  «Актөбе  облыстык  ғылыми-тәжірибелік 

орталыгы»  Жарғысынын  33  тармагына  сэйкес  семинар  акылы  (ұйымдастыру 

жариасы  -  3000 тенге).

Осыған  орай  әр  ауданнан  (қаладан)  семннарға  катысуға  тілек  білдірген  3 

жаратылыстану  багытындагы  пэи  мүгалімдерін  жіберуініз  сүралады.  Семинарға 

катысу үшін сұранысты  кантар айының  18-не дейін 90-58-20 факсы аркылы  немесе 

облыстык  гылыми-тәжірибелік  орталыгының  ошпст/inbox.ru  почтасына  жіберу 

сұралады.

Семинар 

корытыидысы 

бойынша 

катысушыларға 

сертификаттар 

тапсырылады.

Реквизиттер:  «Акгөбе  облысынын  білім  баскармасы»  MM5  МКҚК  «Актөбе 

облыстык ғылыми-тэжірибелік орталыгы»

030000. Актөбе к.. Акіөбе облысы

ИИК № KZ50722S000000991155  (KZT) (Арнайы  шот)

БИК CASPKZKA -  АҚ «Kaspi Bank»

БИН бенефициара  120240021509 

Резиденттік коды  I 

Экономика секторы 6

Өткізілетін орны:  Акгөбе облысгык ғылыми-тәжірибелік орталыгы

Ленинград көшесі, 43  «А» үй

Қатысушыларды тірқеу -сағ.: 09.30- дан

Орындаушы  Г.Нукссна«АҚТӨБЕ ОБЛЫСТЫК 

ҒЫЛЫ M И-ТӘЖІ PU БЕЛ IK 

ОРТЛЛЫҒЫ»

M ЕМЛ EKETTIК  КОМ M У H АЛДЫ К 

КАЗЫНАЛЫК  КӘСІПОРІІЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КОММУНАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ

«А КТЮБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

HЛУЧ НО-П PAKTИ11 ЕСКИ И  ЦЕНТР»

ОЗООІ2. ЛкпюеR

uj

 асы. Ленинград коіиссі. 43а гсл./фцкс: 8/7132/90-58-11 

E-mail: oumcfgjinhox.ru

«   yZ /   »  

_______________ 2 0 1 ^   XK

Xs 

J * /

030012> город Лктобе. улица  Ленинградская* 43 а 

тел. факс:  8/7132  90-58-11 

E-mail  oumctfl inbox.ru

Аудандык,  қалалы қ білім 

болімдерінін басшыларына

Облыстык  ғылыми-тәжірибелік  орталығының  жұмыс  жоспарына 

сәйкес 


|017  жылдың 

25  қаңтарында 

«Эффективное  использование 

технологии  сотрудничества  и  интегрированного  обучения  на  уроках 

географии  и  предметов  эстетического  цикла»  тақырыбындагы  «Шаңырақ» 

жеке мектебі базасында облыстык  семинар-тәжірибе өтетіндігін  хабарлайды. 

Семинар орыс тілінде өтеді.

Соган  орай  осы  семинарға  эр  ауданнан  (каладан)  қатысуға  тілек 

білдірген  2  география  пәні  мұғалімдерін  жіберуіңіз  сұралады.  Семинарга 

қатысу  үшін  сұранысты  каңтар  айының  23-не дейін  90-58-11  факсіне  немесе 

облыстык 

гылыми-тәжірибелік 

орталыгының 

қабылдау 

бөліміие 

тапсыруыңыз сұралады.

Қатысушыларга сертификаттар тапсырылады.

Өткізілетін  орны: 

Ақтөбе  қаласы,  Тургенев  көшесі,  104  «А»,

«Шаңырақ» жеке мектебі.

Қат^ісушыларды тіркеу- car.:  09.00-ден.

Басталуы -  сағ.9.30-да.

Орындаган:  Б.Турмашева 

Тел.:  817132)905811

Б.Джармагамбетова

4


16 қаңтар 2017ж

                                        Мектеп басшыларына!

Алматы технологиялық университеті республикамыздың білім беру

макемелерінің (жалпы білім беретін мектептер,лицейлер,гимназиялар)11-12

сынып окушылары үшін пəндік олимпиадасының өткізілетіндігі туралы

хабарлайды.

Олимпиада 2017 жылдың 13 акпаны мен 31 наурызы аралығында

физика,химия,биология,география жəне «композиция» пəндерінен өтеді.

Пəндік олимпиадаға қатысу үшін тіркелу университеттің

WWW.atv.kz

сайтында 2017 жылдың 10қаңтары мен 10ақпаны аралығында өткізіледі.

Олимпиада жеңімпаздары дипломдармен марапатталап, Алматы

технологиялық университетіне түсу кезінде артықшылықты құқықтарға ие

болады.

                                               Директорам школ!

Алматинский технологический университет объявляет о проведении

предметной олимпиады для обучающихся 11-12 классов образовательных

учреждений(общеобразовательные школы,лицеи, гимназии) республики.

Олимпиада пройдет с 13февраля по 31 марта 2017г по предметам

физика, химия,биология и по дисциплине «композиция».

Регистрация на участие в предметной олимпиаде производится на сайте

университета

WWW.atv.kz

 с 10 января 2017года по 10 февраля 2017 года

Победители олимпиады получат дипломы и преимущественное право

при поступлении в Алматинский технологический университет.

                                                                              Садыкова А.С-əдіскер ҚҒӨО

                                                                               Ескалиева Г.Т.                                       Мектеп директорларына!

    Ақтөбе  қалалық ғылыми-əдістемелік орталықтың жоспарына сай, жалпы білім беретін мектептердің

бейнелеу  өнері  пəні  мұғалімдеріне    арналған  қалалық  «Үздік    бейнелеу  өнері  пəні  мұғалімі  -  2017»

байқауы  өтетіндігін  хабарлайды. Байқауға  ниет  білдірген  педагогтер  мектеп  əкімшілігі  тарапынан

ұсынылған  сұранысты  ҚҒƏО, № 36  кабинетке 2017 жылдың 20 қаңтарға  дейін  тапсыруларыңыз

сұралады (міндетті түрде əр мектептен бір бейнелеу өнері пəнінің мұғалімі қатысуы тиіс)                                                                                                                   ҚҒƏО əдіскері К.Есімбаева

Қалалық «

Үздік  бейнелеу өнері пəні мұғалімі -2017

» байқауының

ЕРЕЖЕСІ

Байқаудың мақсаты:

Замануи прогресте мақсатқа жету үшін  мамандарды үйрете отырып,заман талабына сай болу үшін

білімі жоғары ,мəдениетті,өзіне  деген сенімі мықты,азаматтық айқындамасы орнықты,кəсіптік білім

деңгейі  жоғары, жаңалыққа  жаны  құмар, тың  шешім  таба  алатын, шығармашылықпен  жұмыс

жасайтын, инттеллектуалдық, ғылыми-əдістемелік қабілеті жоғары,  жан-жақты дамыған  мұғалімді

анықтау.


Байқаудың міндеттері:

· Мамандарда өздігінен үздіксіз кəсіби білім алуға деген көзқарас қалыптастыру.

· Олардың  шығармашылық  жұмыс  жасауда  тиімді  психология-педагогикалық  əдіс-тəсілдерді

іріктеу,оларды қолдану дағдыларын дамыту.

· Кəсіби қызметіне тікелей қатысы бар нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа ала білуге баулу

Байқауға қатысушылар

Байқауға  жалпы  білім  беретін    мектептердің    педагогикалық  еңбек  өтілі  бар    бейнелеу  өнері  пəні  мұғалімдері

қатыса алады.

Байқаудың өту барысын ұйымдастыру

Байқауға қатысушыларға қойылатын талаптар:

        «Менің мамандығым» тақырыбында эссе жазу жəне портфолио  дайындауы қажет. Потфолиода  түйіндеме,жеке

басын  куəландыратын  құжаттар (жеке  куəлік, диплом  көшірмесі),  санатын  растайтын  құжат (санаты  бар

болса),білімін  жетілдіргенін  растайтын  құжат, баспа  қызметі, наградалары, алғыс  хаттары, өткізген  бірнеше

сабақтардың жоспары (2-3),  өткізген кластан  тыс шаралардың жоспары (2-3сценарийлері), мұғалім  мен  оқушының

жетістіктері.Байқау кезеңдері

       І  кезең сырттай  өтеді. Байқауға  қатысушылар  потфолиоларын  жинақтап, №31 орта  мектептің  əдістемелік

кабинетіне тапсыруы қажет.       ІІ кезең. «Кəсіби даму -  мұғалім жетістігі » - таныстыру (5-7 минут);

Бұл  бөлімде  үміткер  өзін-өзі  таныстырадыТаныстыру  барысында  үміткер  өзінің  қалауымен  түрлі  көріністер,

музыкалық қойылымдар, слайдтар, бейнероликтер т.б. арқылы таныстыруға мүмкіндіктер беріледі.

Бағалау критерийлері:

- көпшілік алдында сөз сөйлеу шеберлігі;

- шығармашылық ой-толғамдар презентациясы;

- қатысушының сахналық деңгейді іске асыра алуы.

 ІІІ кезең. . «Үздік сындарлы сабақ »(панорамалық) - қорғау (10 минут)

Үздік ұйымдастырылған оқу іс-əрекетінің конспектісін қорғау. (Ұйымдастырылған оқу іс-əрекетін фрагменттерін

қорғау барысында түрлі формада слайд, видео  түрінде пайдалануға болады)

Бағалау критерийлері:

-

жаңаша мазмұнды  бейнелеу өнері пəні мұғалімінің  педагогтық кəсіби құзіреттілігі;- оқушылардың қызығушылығын арттыра отырып,  тиімді əдіс-тəсілдерді қолдану;

- мұғалім мен оқушының сыни  тұрғыдан ойлауы арқылы, шығармашылық белсенділігінің өсуі.ІV кезең. «Өнерімен өнерлі » (5-7 минуты)  шығармашылық  жұмыс.

Байқауға қатысушылар «ЭКСПО -2017: Жарқын болашақ келбеті» тақырыбында тапсырма орындайды. Байқауға

қатысушы сурет салатын  құрал – жабдықтарын өздерімен бірге ала келу  қажеттелігі ескертіледі.

Бағалау критерийлері:

- жұмыстың эстетикалық талғамға сай жасалуы;- мұғалімнің  сыни  ойлауы  мен   шеберлігі;

мұғалімнің  біліктілігі жəне нəтижелілігі.

       Байқауға қатысушыларды марапаттау:

Байқаудың тапсырмаларын бағалау арқылы жеңімпаз анықталады.Дипломдар:

- Бас жүлде; І , ІІ , Ш дəрежелі;- Номинация:

 «Шығармашыл  бейнелеу өнері пəнінің мұғалімі»;

«Ізденімпаз - бейнелеу өнері пəнінің мұғалімі»;

«Жаңашыл- бейнелеу өнері пəнінің мұғалімі»;Байқауды ұйымдастыру мен өткізу:

       Байқау №31қазақ орта мектебінде өткізіледі. Өтетін уақыты мен күні : 2017 жыл, 7 ақпан.

Тіркеу сағат 9.30, басталуы: сағ.10.00.

  Байқауға қатысуы туралы сұраныс үлгісі (сұраныс ҚББ-нің №36 каб-ке тапсырылады)Мұғалімнің

аты-жөні

Жұмыс

орны

Диплом

бойынша

мамандыгы

Еңбек өтілі

Санаты

Байланыс

телефоны

16 января 2017г

Мектеп директорларына !

Ақтөбе қаласының білім бөлімі

ҚАЛАЛЫҚ  ҒЫЛЫМИ – ТƏЖІРИБЕЛІК  КОНФЕРЕНЦИЯ

“Жыныстық қол сұғылмаушылық жағдайлары жəне оның алдың-алу

жолдары”

Ақпараттық хат

Конференция жұмысы төмендегі секциялар бойынша жүргізіледі:

1.       Мақсатқа  жету  технологиясы.

2.       Мұғалімдердің  кəсіби  психологиялық  денсаулығы.

3.       Кəсіптік  жану  синдромы.

Материалдар  жариялануы  үшін  мақаланың  рəсімделуіне  төмендегідей

талаптар қойылады: баяндама мəтінің көлемі 3 параққа дейін; шрифт –Times

New Roman KZ, кегль -14; жоларалығы – 1 интервал; парақтын параметрлері:

жоғары  жəне төмен   жағы – 2 см; сол жағы – 3 см; оң жағы – 1,5 см.

Баяндама аты (бас  əріптермен) парақ ортасында  жазылады. Екі итервалдан

 кейін   автордың  аты – жөні, жұмыс  істейтін  орны, қызметі

келтіріледі. Үш интервалдан кейін баяндаманың негізгі  мəтіні теріледі.

Баяндамаларды 2017 жылдың 31 қантарға  дейін  конференцияны

ұйымдастыру комитетіне электрондық  жіберілуі  тиіс.

  Конференция  қорытындысы  бойынша  материалдар  жинағы  шығарылады.

Қатысушылар үшін ұйымдастыру  жарнасы – 3000 тенге.

Мектептен жəне мектепке дейінгі ұйымның педагогтары: тəрбие жұмысының

орынбасарлары, класс  жетекшілер, тəрбиешілер, психологтар,əлеуметтік

педагогтар қатысуға болады.

    Ұйымдастыру комитетінің мекен – жайы:

Алтынсарина  көшесі, 2. № 36 кабинет. : электрондық  мақалаларыңызды

roza.kulzhanova@mail.ru поштасы арқылы жіберулеріңізге болады.

                                               Психолог – əдіскер  ГНМЦ: Кульжанова Р.Ж.Директорам   школ !

                                  Отдел образования города Актобе

ГОРОДСКАЯ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

“Половая неприкосновенность проблемы и решения ”

                             Информационное письмо

        На конференции планируется работа следующих секций:

1. Позиция педагога в развивающей образовательной среде.

2. Просвещение педагогов как условие развития их психолого-педагогической

компетентности.

     3.  Пути  совершенствования  психологической помощи.

По  итогам  конференции  будет  издан  электронный  сборник. Текст

объемом не более 3 страниц  представить на электронном  носителе. Левое

поле – 3 см; правое поле – 1,5 см; верхнее и нижнее – 2 см; шрифт - Times

New Roman KZ, кегль (размер) – 14, междустрочный интервал  1,0.

Название  доклада  пишется  заглавными  буквами, через  два  интервала

фамилия  и  инициалы  автора, место  работы, должность, через 3 интервала

текст с красной строки.

Материалы принимаются до 31 января  2017 года. Организационный

взнос – 3000 тенге, приглашаются все желающие педагоги школьных и

дошкольных учреждений: заместители директоров по воспитательной

работе,классные руководители,воспитатели, психологи, социальные

педагоги.

     Адрес организационного комитета:

Улица Алтынсарина, 2. № 36 кабинет.

Статья можно присылать на электронный адрес:

roza.kulzhanova@mail.ru

                                            Методист — психолог ГНМЦ: Кульжанова Р.Ж.                                                Мектеп директорларына!

 Ақтөбе  қалалық  ғылыми-əдістемелік  орталықтың  жоспарына  сай  жалпы  білім  беретін  мектептердің

музыка  пəні мұғалімдеріне  арналған қалалық «Үздік  музыка пəні мұғалімі - 2017» байқауы өтетіндігін

хабарлайды. Байқауға  ниет  білдірген  педагогтер  мектеп  əкімшілігі  тарапынан  ұсынылған  сұранысты

ҚҒƏО, № 36  кабинетке 2017 жылғы 20 қаңтарға  дейін тапсыруларыңызды сұрайды (міндетті түрде əр

мектептен бір бейнелеу өнері пəнінің мұғалімі қатысуы тиіс).ҚҒƏО əдіскері К.Есмібаева

Қалалық «

Үздік  музыка пəні мұғалімі -2017

» байқауының

ЕРЕЖЕСІ

Байқаудың мақсаты:

Замануи  прогресте  мақсатқа  жету  үшін  мамандарды  үйрете  отырып,заман  талабына  сай  болу  үшін

білімі жоғары ,мəдениетті,өзіне  деген сенімі мықты,азаматтық айқындамасы орнықты,кəсіптік білім

деңгейі  жоғары, жаңалыққа  жаны  құмар, тың  шешім  таба  алатын, шығармашылықпен  жұмыс

жасайтын,  ғылыми-əдістемелік қабілеті жоғары, жан-жақты дамыған  мұғалімді анықтау.

Байқаудың міндеттері:

· Мамандарда өздігінен үздіксіз кəсіби білім алуға деген көзқарас қалыптастыру.

· Олардың  шығармашылық  жұмыс  жасауда  тиімді  психологиялық-педагогикалық  əдіс-тəсілдерді

іріктеу, оларды қолдану дағдыларын дамыту.

· Кəсіби қызметіне тікелей қатысы бар нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа ала білуге баулу

Байқауға қатысушылар

Байқауға  жалпы  білім  беретін  мектептердің    барлық    педагогикалық  еңбек  өтілі  бар    музыка    пəні  мұғалімдері

қатыса алады.

Байқаудың өту барысын  ұйымдастыру.

Байқауға қатысушыларға қойылатын талаптар:

  «Менің мамандығым» тақырыбында эссе жазу жəне портфолио  дайындауы қажет.

         

Потфолиода   түйіндеме,жеке  басын  куəландыратын  құжаттар  (жек  куəлік,  диплом  көшірмесі),   санатын

растайтын  құжат (санаты  бар  болса),білімін  жетілдіргенін  растайтын  құжат, баспа  қызметі, наградалары, алғыс

хаттары, өткізген бірнеше сабақтардың жоспары(2-3),  өткізген кластан тыс шаралардың жоспары (2-3сценарийлері),

мұғалім мен оқушының жетістіктері.

Байқау кезеңдері

       І  кезең сырттай  өтеді. Байқауға  қатысушылар  потфолиларын  жиақтап, №31 орта  мектептің  əдістемелік

кабинетіне тапсыруы қажет.       ІІ кезең. «Кəсіби даму -  мұғалім жетістігі » - таныстыру (5-7 минут);

Бұл  бөлімде  үміткер  өзін-өзі  таныстырадыТаныстыру  барысында  үміткер  өзінің  қалауымен  түрлі  көріністер,

музыкалық қойылымдар, слайдтар, бейнероликтер т.б. арқылы таныстыруға мүмкіндіктер беріледі.

Бағалау критерийлері:

- көпшілік алдында сөз сөйлеу шеберлігі;

- шығармашылық ой-толғамдар презентациясы;

- қатысушының сахналық деңгейді іске асыра алуы.

ІІІ  кезең. «Үздік сындарлы сабақ » - қорғау (10 минут)

Үздік ұйымдастырылған оқу іс-əрекетінің конспектісін қорғау. (Ұйымдастырылған оқу іс-əрекетін фрагменттерін

қорғау барысында түрлі формада слайд, видео  түрінде пайдалануға болады)

Бағалау критерийлері:

-

жаңаша мазмұнды музыка пəні мұғалімінің  кəсіби құзіреттілігі;- оқушылардың қызығушылығын арттыра отырып,  тиімді əдіс-тəсілдерді қолдану;

- мұғалім мен оқушының сыни тұрғыдан ойлауы арқылы,  шығармашылық  белсенділігінің өсуі;ІІІ тур. «Өнерімен өнерлі » (5-7 минуты)  шығармашылық  жұмыс.

Байқауға қатысушылар  еркін тақырыпта 1 əн орындайды. CD дискілерге немесе флешкіге жазылған фонограмма

( минус) болуы керек. Веk – вокалдық орындаушыға қосылушылар өз дауысымен айтуы керек.


Бағалау критерийлері:

1. Əншілік шеберлігі (вокалдық қабілеті, дауыстың ашықтығы, əннің сөздерін таза , ашық айтуы) ;

 2.Орындалған əн орындаушының  вокалды-техникалық мүмкіншілігіне сай болу керек;

       3. фонограмманың  сапалылығы.       Байқауға қатысушыларды марапаттау:

Байқаудың тапсырмаларын бағалау арқылы жеңімпаз анықталады.

Дипломдар:

- Бас жүлде; І , ІІ , Ш дəрежелі;

- Номинациялар: «Шығармашыл  музыка пəнінің мұғалімі»;

«Ізденімпаз - музыка пəнінің мұғалімі»;

«Жаңашыл- музыка пəнінің мұғалімі»;

 Байқауды ұйымдастыру мен өткізу:Байқауды ұйымдастыру мен өткізу:

       Байқау №31қазақ орта мектебінде өткізіледі. Өтетін уақыты мен күні : 2017 жыл, 8 ақпан.

Тіркеу сағат

 9.30, 


басталуы

сағ.10.00

  Байқауға қатысуы туралы сұраныс үлгісі (сұраныс ҚББ –нің №36 каб-ке тапсырылады)Мұғалімнің

аты-жөні

Жұмыс

орны

Диплом

бойынша

мамандыгы

Еңбек өтілі

Санаты

Байланыс

телефоны

Мектеп  директорларына! 16.01.2017 жыл

1)

Ж.ШалабаеваҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ƏКІМДІГІ

«АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ

БІЛІМ БӨЛІМІ” ММ

БҰЙРЫҚ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АКИМАТ ГОРОДА АКТОБЕ

ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА АКТОБЕ»

ПРИКАЗ

2017 жылғы «_12_»   _01_           №_30_                «____» ____ 2017 года

                            Ақтөбе қ.                                                                       г.Актобе

Сабақтан босату туралы

№3 Балалар музыка мектебі əкімшілігінің 2017 жылғы 12 қаңтардағы №12 шығыс

хатының негізінде

Б Ұ Й Ы Р А М Ы Н :

1. Білім  беру  ұйымдарының  басшыларына: №46 ОМ (Баймурзин  Н.Б.), №55 ОМ

(Касымова  А.Т.),  М.Арын  атындағы  ҚҚОМ  (Игисинов  Қ.Т.),  2017  жылдың  19  қаңтар

күні Ақтөбе облысы білім басқармасы мен Қазанғап атындағы балалар өнер мектебінің

ұйымдастыруымен өтетін «Ақжелен - 2017» облыстық жас  күйшілер байқауына қатысу

үшін төмендегі аты-жөні көрсетілген оқушылар сабақтан босатылсын:

1) Ғашықалы Даражад - №46 ОМ, 7 класс;

2) Жеңісова Инабат – М.Арын атындағы ҚҚОМ, 6 класс;

3) Ерболатов Азамат - №55 ОМ, 7 класс;

4) Утеулин Сункар  - №55 ОМ, 7 класс;

5) Дəукенұлы Досым - №55 ОМ, 6 класс;

6) Тажигулова Аружан – М.Арын атындағы ҚҚОМ, 3 класс.

2. Іс-шара  кезінде  оқушылардың  өмірі мен денсаулығының  қауіпсіздігін қадағалау

жауапкершілік жетекшісі Ж.А.Боқтаеваға жүктелсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау білім бөлімі басшысының орынбасарының

м.а. Г.Н.Сисенбинаға жүктелсін.Ақтөбе қаласы білім

бөлімінің басшысы м.а.

Ж.Қосжанов

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ƏКІМДІГІ

«АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ

БІЛІМ БӨЛІМІ” ММ

БҰЙРЫҚ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АКИМАТ ГОРОДА АКТОБЕ

ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА АКТОБЕ»

ПРИКАЗ

2017 жылғы «_12_»   __01_           №_33__                «____» ____ 2017 года

                            Ақтөбе қ.                                                                       г.Актобе

Сабақтан босату туралы

Ақтөбе  қалалық  мəдениет  жəне  тілдерді  дамыту  бөлімінің 2017 жылғы 12

қаңтардағы №4-7/9 шығыс хатының негізінде

Б Ұ Й Ы Р А М Ы Н :

1. Білім  беру  ұйымдарының  басшыларына: №22 ОМ (Алдиярова  А.Т.), №30 ОМ

(Терекова  Ж.У.),  №31  ОМ  (Баймағамбетова  С.М.),  №36  ОМ  (Назиков  А.С.),  №40  ОМ

(Сарин  Б.Ө.), М.Арын  атындағы  ҚҚОМ (Игисинов  Қ.Т.), 2017 жылдың 14 қаңтар  күні

Кеңес  Одағының  Батыры  Əлия  Молдағұлованың  Ерлікпен  қаза  болғанына 73 жыл

толуына  орай  Қобда  ауданында  өтетін «Əлия-Мəншүк-Хыйуаз» қыздар  патриоттық

клубының «Соғып  тұр  мерген  қыздың  жүрегі  əлі» атты  еске  алу  концерттік

бағдарламасына  қатысу  үшін  төмендегі  аты-жөні  көрсетілген  оқушылар  сабақтан

босатылсын:Аты - жөні

Мектебі

1.  Барлыкова Дильназ

№22 ОМ, 10 «А» класс;

2.  Бекенова Аружан

№30 ОМ, 10 «А» класс;

3.   Нуртаева Диана

№31 ОМ, 10 «Ə» класс;

4.  Имангазина Эльвира

№36 ОМ, 8 «А» класс;

5.  Тубетбаева Гульбану

№40 ОМ, 10 «А» класс;

6.  Шамсутдинова Амина

М.Арын атындағы ҚҚОМ, 7 «Ə» класс.

2. Жол  жүру  жəне  іс-шара  кезінде  оқушылардың  өмірі  мен  денсаулығының

қауіпсіздігін қадағалау жауапкершілік жетекшісі Ш.Айнабековаға жүктелсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау білім бөлімі басшысының орынбасарыныңм.а. Г.Н.Сисенбинаға жүктелсін.

Ақтөбе қаласы білім

бөлімінің басшысы м.а.

Ж.Қосжанов

Document Outline

 • ГОРОДСКАЯ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
  • Информационное письмо
 • ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
  • АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ
   • «АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ
    • БІЛІМ БӨЛІМІ” ММ
    • ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 • ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
  • АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ
   • «АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ
    • БІЛІМ БӨЛІМІ” ММ
    • ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ


жүктеу 99.35 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет