Қазан Октябрь №10 (76) 2016 студенттік өмір поздравляем победителей! Day of languages of people ofжүктеу 125.26 Kb.
Pdf просмотр
Дата07.05.2017
өлшемі125.26 Kb.

Қазан

Октябрь

№ 10 (76)

2016

СТУДЕНТТІК ӨМІР

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Day of languages   of people of 

Kazakhstan at school at KAU

Өмірдегі  ең  қызық  кезең  меніңше  - 

студенттік  өмір!  Бірінші  курс  «балмұздақ» 

атанып,  үлкен  оқу  орнын  қызықтап, 

мұғалімді көріп арыстанды көрген қояндай 

қорқып,  жан  жаққа  жалтақтап  жүретін, 

екінші курс, университет қабырғасында бой 

үйреніп, сынақ кітапшасын тоқсанға толты-

рып, мәз болып жүретін, үшінші курс, білім 

алудан  ұйқыны  артық  көретін,  мұғаліммен 

құрбы  құрдасша  сөйлесіп  жақсы  балды 

қоржынға  салып  жүретін,  төртінші  курс, 

практика,  диплом  деген  екі  сөзді  көп 

қайталай  беретін,  төрт  жыл  төрт  секунд-

тай өткенін еске түсіріп, сағынышпен, үлкен 

өмірге аяқ басатын кезең.

Қызығы  мен  қоса  шыжығы  да  қатар 

жүретін  бұл  кезеңде  талай  жастар 

болашақ  өмірін  айқындады,  өмірлік  жа-

рын  және  достарын  тапты!  Біреулер  үшін 21  октября  2016  года  состо-

ялись  выборы  на  должность 

председателя  и  заместителя 

председателя  Студенческого 

совета в Доме студентов Меж-

дународной  образовательной 

корпорации  (кампусы  КазГАСА, 

КАУ)

На  выборах  присутствовали  руковод-

ство  корпорации,  члены  Комитета  студен-

ческой  молодежи,  члены  Комитета  сту-

денческого  самоуправления  и  студенты, 

проживающие в общежитии. Каждый из 11 

кандидатов предлагал свои идеи и планы 

для дальнейшего развития и процветания 

Дома студентов. По итогам тайного голосо-

вания были избраны победители.

Председателем  студенческого  Со-

вета  в  Доме  студентов  избран  Рамазан 

Лесходжа,  Факультет  Архитектуры,  Арх. 

”Day  of  languages”  is  a  special  holiday 

for us. In our school on Tuesday there is a 

solemn assembly. Students from our school 

showed mastery of different languages. In 

terms  of  trilingualism  the  assembly  was 

conducted  in  Kazakh,  Russian  and  English 

languages. Students read poems of differ-

ent nationalities in their native language, ev-

eryone present felt in an entertaining game 

in  which  it  was  necessary  to  shake  hands 

with each other in different languages.

The  primary  school  day  languages    of 

the people of Kazakhstan celebrated as fun. 

(АЖиОЗ)-13-1, заместителем председателя 

- Ерсаин Жексенгалиев, Факультет общего 

строительства, Стр. (РПЗС)-14-2.

Ранее, 12 октября, были избраны старо-

сты  и  члены  Студенческого  совета  всех 

этажей  Дома  студентов.  Этому  событию 

предшествовала  предвыборная  кампания, 

в ходе которой с каждого этажа на долж-

ность лидеров этажей баллотировались от 

4 до 6 кандидатов. Каждый 

из  них  выступил  с  програм-

мой и планами по организа-

ции жизни и досуга в Доме 

студентов. 

Голосование  было  тай-

ным.  По  его  итогам  старо-

стами  этажей  избраны:  1 

этаж  -  Карина  Галиулина,  КАУ,  ФОГН-

МО(15)-2С*; 2 этаж - Нуршат Төлеген, АКС, 

15-РЭиС-609-2к;  3  этаж  -  Айдана  Чинике-

нова,  Колледж,  КАрх  14-3*;  4  этаж  -  Али-

шер Дуйсенбі, ФА, Арх. 16-4; 5 этаж - Ернұр 

Кәрімбек,  ФСТИМ-16-1*;  6  этаж  -  Жазира 

Нуртай, ФСТИМ, ТДО-16-1*; 7 этаж - Батыр-

хан  Ерланов,  ФОС,  Стр-16-4;  8  этаж  -  Ер-

жан Абдурахманов, ФОС, Стр-16-7; 9 этаж 

- Диана Хван, ФД, Диз 16-2. 

Стали  известны  и  имена  избранных  в 

Студенческий совет в Доме студентов. Это 

Бекзат Ермагамбет, КАУ, ФОГН-МО(15)-2С*, 

Аянбек  Булекбаев,  АКС,  16-ВТиПО-404-1р, 

Сергей  Небожко,  Колледж,  КАрх  16-7,  Ар-

дак Абдразакова, ФА, Арх 15-1, Гүлмайдан 

Дәкен,  ФСТИМ,  ЭМС  15-1*,  Жұлдыз 

Бимағамбетова, ФСТИМ-15-1*, Айбек Жол-

даскалиев, ФОС, Стр-16-9, Айдана Орынба-

сарова, ФОС, Стр-16-10, Сымбат Аманкосо-

ва, ФД, Диз 16-1*, Новому составу студенческих 

лидеров Дома студентов желаем 

удачи и творческих успехов!

бұл  кезең  түк  те 

қызық  емес,  параға 

қатыспай,  асханаға 

келіп кетуді қанағат 

тұтатын, 

аралық 

бақылау кезінде бір келіп 

мұғаліммен 

«келісімді 

түрде» 


баға  алатын  жа-

стар  да  бар  (сте-

реотип 

солай 


қа лыптасқаны  сон-

шалық, әдетте олар 

жастар 

арасында үлкен  сый  құрметке 

ие  болады).  Біре-

улері үшін бұл уақыт 

алтыннан қымбат, күні түні кітаптан көз ал-

май,  білім  алу,  оқу,  болаша ғымды  жасай-

тын өзім деп бір минутын құр жібермейтін 

жастар да бар (бұндайларды «оқымысты» 

деп  шеттетуі  мүмкін  кейбірлері).  Біреулер 

үшін  бұл  уақыт  бойда  бар  талантын 

ашуға  көмек  береді.  Біреулері  студенттік 

қоғамдық өмірге белсене араласу арқылы 

өзіне  тәжірибе  жинайды,  бір  студент 

сөйлеуді  үйренеді,  біреулерін  мүлдем 

түсіну  қиын,  сабақтан  қалмайды,  сабақ 

айтпайды  не  тобымен  араласпайды… 

Студенттік  өмір  туралы  айта  берсе  том 

том кітап шығады! Сол кітапты оқыған кез-

де  қызықты,  айтып  берерге  тұрарлықтай 

қылу  ол  әрбір  жазушының  (СТУДЕНТТІҢ) 

қолында!!!Жанна Жексембай,

3 курс Журналистика

September 22 in the territory of multinational Kazakhstan is tradi-

tionally celebrated “Day of Languages”. As you know, at school at KAU 

in addition to Russian Kazakh and English also studied German and 

Chinese, so the

1D2 grade with their class teacher Atabae-

va  M.T.  They  showed  a  mini-presentation, 

where  first-graders  recited  poems  about 

the language in Russian, Kazakh and English 

languages, and also sang a song about “An-

toshka"- Support of friendship and consent 

language" Librarian book exhibition was ar-

ranged.

In general, the holiday was fun and pro-ductive, as well as any party at our school.

G.A. Zalgarayeva 

Teacher of English language 

2

БЕЙБІТШІЛІК КҮНІ

СТУДЕНТТЕР 

ЊАТАРЫНА ЋТУ-2016!

1  курс  студенттеріне  арналған  кеш 

әрбір  оқу  орнында  маңызды  және  негізгі 

дәстүр  болып  табылады.  Жоғарғы  курс 

студенттерінің  негізгі  мақсаты  осы  кешті 

есте қалатындай етіп ерекше өткізу. Себебі, 

көбі  бұл  күнді  кейін  күлімдеп  еске  ала-

ды.  Сонымен  қатар  бұл  мерекелік  шараға 

қатысу  алғашқы  күндері  өзіңді  көрсетуге, 

жаңа достар табуға және курстастарымен 

жақынырақ танысуға мүмкіндік береді. 

Мерекелік  концерт  колледж  дирек-

торының  Г.А.Айгараева  құттықтау  сөзі-

мен  ашылды.  Бұл  мерекелік  концертті 

тамашалауға  колледждің  оқытушылары 

және  студенттері  жиналды.  Өз  құттық-

тауларында  жаңа  келген  студенттерге 

сәттілік тіледі. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ЖИЗНЬ БЕЗ МИФОВБольшинство  старшекласс-

ников,  насмотревшись  филь-

мов, полагает, что студенческая 

жизнь  это сплошные тусовки, 

вечеринки  и  лишь  изредка   

учёба.

Подобная «картина мира» ошибочна. 

Старшекласснику или абитуриенту, кото-

рый скоро окунётся в мир студенчества, 

полезно  будет  знать,  что  такое  студен-

ческая жизнь на самом деле. Напишу об 

этом объективно, не приукрашивая.

Любителей  клубной  жизни  огорчу 

—  студенты  не  ходят  каждые  выходные 

в  клубы.  Это  миф.  Не  спорю,  часть  сту-

дентов, может, и появляется в клубах, но 

представители  студенческого  братства 

в  основном  не  устраивают  еженедель-

ных  вечеринок.  И  ясно  почему:  к  концу 

учебной недели просто не остаётся сил на 

это. Конечно, порой студенты стараются от-

дохнуть от повседневной суеты, но не каж-

дую неделю.

Существует  и  другой  миф,  что  в  вузе 

сложно  учиться.  Это  тоже  неправда.  Если 

у  вас  есть  голова  на  плечах,  и  вы  выбра-

ли специальность согласно своим способ-

ностям и желанию, тогда не сомневайтесь 

— учёба для вас не станет тяжким делом. 

Главное  —  продержаться  первые  2  курса, 

зарекомендовав себя хорошим студентом.

Как  видим,  жизнь  студента  выгля-

дит  как  обыкновенная  рутина.  Это  просто 

жизнь. Это просто период в вашей жизни. И 

во многом именно этот жизненный отрезок 

— лучшее время в жизни…

Ермек Марлен,  

ФОГН-Ж2 15

Сол күннен бастап бұл мереке әлемнің 

түкпір-түкпіріндегі  миллиондаған  адам-

ды  біріктіріп,  көптеген  аумақтар  мен 

мемлекеттерді  жайлады.  Қоғамдық  және 

жастар  ұйымының  күшімен  акциялар  мен 

мерекелік шаралар өтеді. 

2016  жылдың  24  қыркүйегінде  ЮНЕСКО 

кластерлік  бюросы  және  Алматыдағы 

ЮНЕСКО  қауымдастырылған  мектептер 

желісінің  бастамасымен  «Бейбітшілік  күні» 

мен  ЮНЕСКО  қауымдастырылған  мектеп-

тер  желісінің  20-шы  жылдығына  орай, 

БЕСТ мектебінде ірі мерекелік іс шара өтті. 

Бейбітшілік  күнін  АЮМ-і  үлкен  мерекелік 

концертпен  атап  өтуі  дәстүрге  айналған. 

Бұл мерекеде түрлі жанрда өнер көрсетуге 

болады.  Аталған  шара  өскелең  ұрпақты 

күш-жігерін  жасампаз  еңбекке  бағыттап, 

мәдениетті дамытып, жауыздық пен агрес-

сиядан  бас  тартуға  шақырады.  Бұл  жылы 

да осы дәстүр сақталды. Мерекелік шараға 

Алматы  қаласы  мен  облысынан,  еліміздің 

басқа  да  аудан  мектептерінен  20-дан  аса 

ұжым  қатысты.  Біздің  мектеп  те  шетте 

қалмай, бейбітшіл мерекеге белсенді түрде 

ат  салысты.  «Күллі  әлемдегі  бейбітшілік 

үшін  баршамыз  жауаптымыз»,  -  деген  сөз 

мерекеге  қатысушылардың  ұранына  ай-

налды.  Біздің  мектептің  атынан  бастауыш 

мектеп  оқушыларынан  жиналған  құрама 

хор  өнер  көрсетті.  Олар  «Менің  Отаным» 

атты ән орындады. Ән таңдауы кездейсоқ 

емес.  Бұл  әннің  өзегі,  адамзаттың  басты 

құндылығы - «елжандылық». Елінің елжан-

ды перзенті ғана әлем және бүкіл адамзат 

қорғаушысы бола алады.

Мереке  тек  концерттен  ғана  тұрған 

жоқ.  Концерттен  кейін  жаңалыққа  бейім 

жандар  түрлі  шеберлік  сыныптарына 

қатыса алды. Ол жерде киізбен жұмыс жа-

2001 жылы БҰҰ 55/282 қарар қабылдады. Бұл қарар бойынша, 

2002  жылдың  21  қыркүйегі  адамзаттың  зорлық-зомбылық 

пен  оттан  бас  тарту  күні,  халықаралық  «Бейбітшілік  күні»  деп 

есептеледі. 

сау,  квиллинг,  қыш-құмыра  ісі  және  спорт 

үйірмелеріне баруға мүмкіндік алды. Біздің 

балақайларға  «жартастағы  көркем  сурет» 

бойынша  шеберлік  сыныбы  қатты  ұнады. 

Ол  жерде  бүлдіршіндер  тасқа  кез-келген 

сурет сала алды.

Бейбітшілік  күні  орасан  зор  флешмоб-

пен  аяқталды.  Мерекеге  қатысқан  барлық 

оқушылар  би  билеп,  естелік  үшін  сурет-

ке  түсті.  «Бейбітшілікті  сақтау  деген  — 

баршамыздың  ат  салысуымызбен  өтетін, 

күн сайынғы, әр жердегі істер. Ол күнделікті 

өмірде  орын  алады.  Барлығымыздың 

мүддемізден  шығатын  жарқын  келешек 

үшін бірге еңбек етіп, өмір сүруіміз қажет» 

(БҰҰ бас хатшысы Иина Быкованың жолда-

уынан). 


А.М. Рахимгалиева, 

ҚАУ жанындағы мектептің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

14 қазан 2016 ж. Алматы байланыс 

колледжінің 1 курс студенттеріне 

арналған салтанатты кеш «King» 

караоке залында өтті. Кеше ғана 

мектеп табалдырығын аттап шығып, 

армандарын іске асыру үшін ару 

қаламыз Алматыға келген 1 курс 

студенттері бүгінде, міне, осындай 

тамаша кештің куәгерлері болып отыр. 

Сахнада  1,2,3-курс  студенттерінің 

арасынан  таңдалған  үздік  нөмірлер 

қойылды.  Студенттер  өздерінің  тек 

байланыс-технигі, 

радисттер, 

аудар-

машылар  ғана  емес,  сонымен  қатар жақсы  бишілер,  әншілер  екендерін  де 

дәлелдеді,  талантты  студенттерімізді 

көрермендер  де  қолдап  отырды.  Себебі 

әрқайсысы  сахнаға  алғаш  рет  шығудың 

қандай екендігін жақсы түсінеді. Барлық 

1  курс  студенттеріне  сыйлықтар  тара-

тылды. Бұл кеш студенттерге үлкен әсер 

қалдырды! А.Ы. Михиева, Д.К. Сыбанбаева,

ҚАУ жанындағы АБК оқытушылары 

3

АЛМАТЫ БАЙЛАНЫС 

КОЛЛЕДЖІ  ӨМІР МЕКТЕБІ

Студенттік  өмір  бірінші  курстан  баста-

лады. Сондықтан кез келген оқу орнының 

басты педагогикалық міндеті — бірінші курс 

студенттерін  колледж  өміріне,  колледжде 

оқуға бейімдеу. Бұл студенттің адам және 

болашақ маман ретінде даму кепілі. Бірінші 

курс  студенттерімен  жұмыс  істеудің 

өзіндік ерекшелігі бар екені әр оқытушыға 

жеке  тәжірибесінен  белгілі.  Оған  жастың 

психофизиологиялық 

ерекшелігі 

мен 

әлеуметтік факторы әсер етеді.Барлық  жасөспірімдер  өзінше  жеке 

тұлға.  Олар  колледжге  түрлі  қабілетімен 

келеді.  Егер  студенттермен  оқу  және 

оқудан  тыс  жұмыстарды  дұрыс  қойса, 

олардың 

бойындағы 

сол 

жақсы 


қабілеттерін  ашуға  болады.  Ал  бұл  өз 

кезегінде  студенттердің  жаңа  ортаға 

бейімделуіне  мүмкіндік  береді.  Кейбір 

жағдайда  топтарда  әлеуметтік  деңгейі 

әр  түрлі  ұл-қыздар  оқиды.  Сондықтан 

бірінші  курс  студенттерінің  бейімделуі 

маңызды,  күрделі  және  ұзаққа  созыла-

тын  процесс.  Студент  білімді  қуанышпен 

және еркімен игере ме және соған байла-

нысты  жоғары  үлгерім  қамтамасыз  етіле 

ме, оқу ұжымының ішінде, студенттер мен 

оқытушылар  арасында,  студенттер  мен 

колледж  әкімшілігі  арасында  орнайтын 

қарым-қатынасқа байланысты. 

Алматы  байланыс  колледжінде  соған 

байланысты  көптеген  іс-шараларға  көңіл 

бөлінеді:  колледжбен  танысу,  шығар-

машылық  қызығушылығын  анықтау  үшін 

анкета  жүргізу,  сабаққа  қатысуы  мен 

үлгерімін  қадағалау,  уставпен,  колледж Алматы  байланыс  колледжі  байланыс  саласында  түрлі 

мамандықты  таңдаған  жастарды  жаңа  оқу  жылында  есігін  айқара 

ашып,  оқытушылары  құшақтарын  жая  қарсы  алды.  Колледж  —

жасөспірімдердің тек білім алатын ордасы ғана емес. Колледж — адам 

өмірінің басты бөлігі өтіп жатқан ұжым. 

Родному языку — любовь и уважение 

Мой профессиональный выбор

Ежегодно  22  сентября  в  на-

шей  стране  отмечается  День 

языков народа Казахстана, цель 

которого  -  воспитать  любовь 

и  уважение  к  родному  языку  и 

своей Родине. Его уникальность 

в  том,  что  Казахстан  -  многона-

циональное  государство,  где 

проживает  более  ста  этносов, 

говорящих на родном языке, од-

өмірімен,  кураторлармен  танысып,  топ 

белсенділерін  сайлау,  студенттермен,  ата-

аналармен жеке жұмыс істеу, студенттердің 

жеке ісімен танысу т.б.

Оқу  жылының  басталғанына  да  көп 

уақыт  болған  жоқ.  Оқу  жылы  басталғалы 

бері  барлық  оқу  топтарында  түрлі  тақы-

рыптық  куратор  сағаттары  өткізілді.  Кол-

ледж деңгейінде «Қарттар күні», «Ұстаздар 

күні»,  «Байланыс  күні»,  «Тілдер  апталығы», 

бірінші  курсты  студенттер  қатарына  қа-

был дау  өткізілді  және  соған  байланысты 

қабырға  газеттері  шығарылды,  «Алмара-

сан» шатқалына — табиғатқа серуенге шық-

ты. Айтылған барлық іс-шараларды өткі зуде 

бірінші курс студенттері ат салысты.

Уақыттың  қалай  зымырап  өткенін 

байқамай  да  қалған  студенттер  бүгінгі 

күні аралық бақылау — М1 тапсыру үстінде. 

Өткен  екі  айдың  ішінде  бірінші  курс 

студенттері  оқудың  кредиттік  жүйесін 

игергенін оқу үлгерімімен дәлелдеуде.

Қымбатты  оқытушылар,  бірінші  курс 

студенттерін  білім  алудың,  әлеуметтік 

қатынастардың жаңа жүйесіне, анағұрлым 

тез 

және 


табысты 

бейімделуіне 

бағытталған  жұмыстарыңыз  жемісті  бо-

лып, олардың студент деп аталатын жаңа 

мәртебе мен ролін игеруіне тілектеспін. 

Ә.Р. Рахимкужаева, 

оқытушы

нако  государственным  является 

казахский язык. 

В Алматинском колледже свя-

зи  при  КАУ  28  сентября  состоя-

лось торжественное мероприятие, 

отличительной  чертой  которого 

было  полиязычие  и  поликультур-

ность.  Студенты  1-х  и  2-х  курсов 

представляли  разные  народно-

сти. Казахские и уйгурские танцы 

В  Школе  при  КАУ  при  со-

действии  компании  «TOPLIFE» 

состоялся  обучающий  тренинг-

семинар  «Мой  профессиональ-

ный выбор» для студентов 8-10 

классов, задачи которого — по-

мощь в выборе профессии, по-

лучение  знаний  о  профессиях, 

получение  обратной  связи  о 

себе как профессионале в игро-

вой деятельности.

Тренинг  проходил  в  инте-

ресной  интерактивной  форме 

и  помог  подростку  примерить 

на  себя  некоторые  из  профес-

сиональных ролей, понять, под-

ходят они ему или нет, развить 

навыки,  которые  необходимы 

для  успешной  учебы  и  само-

реализации. Помогая учащимся 

выбрать свое будущее профес-

сиональное предназначение, тре-

нинг  дал  им  возможность  опре-

делиться, серьезно задуматься о 

выборе дальнейшего жизненного 

пути в соответствии с их склонно-

стями,  возможностями  и  способ-

ностями. 

Тренер  предложила  участ-

никам  разыграть  сценки,  где  они 

старались  принять  конструктив-

ное  решение,  обосновать  свой 

выбор. Наши ребята с большим 

желанием участвуют в таких се-

минарах,  дающих  возможность 

развивать  навыки  принятия  ре-

шений,  социальной  ориентации 

и получения новой информации 

для развития интеллектуальных 

и профессиональных умений.

А.К. Дарибаева,

 преподаватель школы при КАУ

сменялись песнями на русском 

и  английском  языках.  Каждая 

группа  колледжа  выпустила 

тематическую стенгазету. 

Идея  праздника  -  изучайте 

языки, они так важны в совре-

менном обществе!А.Н. Бактыбекова,

преподаватель АКС 

Издательский дом «Строительство и архитектура» 

Казахской головной архитектурно-строительной 

академии предлагает все виды полиграфических 

услуг, начиная от редактирования, правки, верстки 

любого издания до готового образца.

Мы издаем любые 

виды книжной  

продукции:

  учебную, 

научную, 

учебно- методическую 

литературу  на  государ-

ственном,  русском  и  ан-

глийском языках;

  авторефераты  маги-

стерских,  кандидатских, 

докторских диссертаций;  сборники  материалов 

конференций;

  биобиблиографические указатели;  авторские книги;  памятные книги;   рекламные проспекты и т.д.;Предлагаем вам 

перечень наших услуг:

  изготовление папок меню;   плакаты;   дипломные проекты;   визитки;  буклеты;  открытки;  дипломы;  грамоты;  сертификаты;  календари (настольные и 

настенные);

  горячая  припрессовка  пленки 

А-4, А-3; 

  печать формата от А5 до А1;   термопереплет;   ламинирование;   переплет (мягкий, твердый, ар-

хивный).

Дополнительную информацию  

Вы можете узнать на сайте МОК.

Наш адрес: г. Алматы,  

ул. Рыскулбекова, 28 /  

уг. ул. Мустафина (ост. Каз-ГАСА)  

Тел. +7(727) 309 63 07, 

+7 701 026 5368 директор

+7 707 882 9474 редактор, 

+7 778 455 1980, 

+7 707 670 9365


4

Учитель!  

Как много смысла в этом слове!

Как успеть все?

 

Режим дня студентаСобственник:  

ТОО “Казахско-Американский Университет”

Над номером работали:

И.о. проректора по ВСиСВ В.В. Гуменюк, 

Помощник проректора Д. Раисова,

Редактор А.К. Агибаева,

Дизайн и верстка Г.А. Джаббарова

Адрес редакции:  

050043, г. Алматы, ул. Торайгырова, 29

Тел. 226-81-06, 

www.kau.kz, info@kau.kz 

Отпечатана в типографии “VEDA PRESS”, 

г. Алматы, 050057, ул. Айманова, 140, 30а. 

Тираж 1000 экз. 

Период. — 1 раз в месяц

Свидетельство о постановке на учет средства 

массовой информации № 10440-Г, выданное 

16.10.2009 г. Министерством культуры и 

информации РК, Комитетом информации и архивов. 

МЫ  ЗА ЗДОРОВЫЙ  

ОБРАЗ ЖИЗНИ!

СПОРТ ДЛЯ УЧЕБЫ — 

ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК!

Все  дети  в  этот 

день  были  подвижны 

и  энергичны,  показали 

свою  организованность 

и умение работать в ко-

манде.  За  торжествен-

ным  открытием  после-

довали 

«Физминутка для  здоровья»,  в  кото-

рой  приняли  участие 

учащиеся 

начальной 

школы. 

Увлекательно прошли  спортивно-оз-

доровительные 

меро-

приятия  в  виде  эстафет,  мини-футбола, состоялись  конкурс  лозунгов  о  здоровье, 

блиц-опрос  на  знание  правил  личной  ги-

гиены.  Участников  соревнований  награ-

дили  памятными  подарками  и  дипломами.  

А  главное  —  у  всех  было  позитивное  на-

строение, желание побеждать. 

Даниил  Южаков  учится  в  3Д2  классе. 

С  раннего  возраста  он  стал  заниматься 

хоккеем. За годы своей спортивной карье-

ры  мальчик  принимал  участие  во  многих 

международных и республиканских турни-

рах.  В  их  числе  Чем-

пионат 

Республики Казахстан среди юно-

шей  2006  г.,  Между-

народный  турнир  на 

приз АХК «Нефтяник» 

среди  команд  маль-

чиков СНГ 2007 г. в г. 

Сочи,  Турнир  по  хок-

кею  с  шайбой  среди 

детских  и  юношеских 

команд  2007  г.,  Тур-

нир  «Крылья  весны» 

в  поддержку  28-ой 

Всемирной 

зимней 


универсиады-2017 г. в 

Алматы. 


С  каждого  сорев-

нования  он  приезжает  не  с  пустыми  ру-

ками,  став  обладателем  многих  наград  и 

дипломов. Самым престижным трофеем по 

итогам  сезона  игр  2015-2016  гг.  является 

Кубок «Лучший нападающий». 

Даниил преуспел не только в спорте, он 

— отличник учебы, активный участник раз-

личных школьных и классных мероприятий. 

Известные  слова  «Талантливый  человек 

-  талантлив  во  всем!»  по  праву  можно  от-

нести к Даниилу!

Мы гордимся нашим учеником! Желаем 

ему  дальнейших  побед,  высоких  достиже-

ний!

Л.Л. Викидановская, 

куратор 3Д2 класса Школы при КАУ

За  участие  в  фе-

стивале особую благо-

дарность  хотелось  бы 

выразить 

директору 

школы  Ш.Х.  Байгуна-

ковой, 


заместителю 

директора  по  учебно-

воспитательной работе 

А.З. Кариповой и препо-

давателю  Л.Л.  Викида-

новской - за судейство, 

С.Ж. Балабиевой и Н.А. 

Батаевой  -  за  подго-

товку детей к фестива-

лю, Л.А. Веселой и В.И. Иваненко - за содей-

ствие в организации праздника. 

Надеемся, что «Фестиваль здоровья» в 

памяти детей останется надолго и в жизни 

школы станет ежегодным мероприятием.Ж.М. Сатиева

врач-педиатр школы при КАУ 

П р е п о д а в а т е л и 

дают  нам  множество 

бесценных  знаний,  от-

давая  студентам  тепло 

своих  сердец.  В  честь 

п р о ф е с с и о н а л ь н о го 

праздника  —  Дня  учите-

ля  в  колледже  прошло 

мероприятие,  в  ходе 

которого  студенты  по-

казали свои умения и та-

ланты,  а  преподаватели 

оценили  их  творчество. 

Это увлекательные игры 

с  кураторами,  интел-

лектуальные  конкурсы. 

Звучали  теплые  слова  в 

адрес  педагогов.  От  кол-

лектива  группы  15-ПД-201-2р.  хотим  по-

здравить  и  искренне  поблагодарить  пре-

подавателей  АКС  за  то,  что  они  своим 

нелёгким  трудом  делают  нас  конкурен-

В  первую  очередь  надо  избавиться 

от вредных привычек, отказаться от дел, 

не  приносящих  пользу.  Много  времени 

тратится  на  социальные  сети  или  сон. 

Чрезмерный  сон,  как  и  недосып,  вредны 

для организма. Спать нужно ночью, а про-

сматривание соцсетей можно оставить на 

выходные. 

Привычка  планировать  каждый  свой 

день  позволит  успеть  сделать  все  свои 

дела.  Включите  в  расписание  время  для 

питания, отдыха и сна. Это позволит быть 

энергичными в течение всего дня. Завер-

шить дела надо до наступления ночи, но-

чью мозг должен отдыхать. Часто студен-

ты не спят по несколько суток, а потом все 

выходные  высыпаются,  особенно  перед 

рейтингами.  Это  вредно  для  организма, 

работа в ночное время занимает больше 

времени и качество ее намного хуже. 

Желательно, чтобы отдых был актив-

ным:  поездка  в  горы,  прогулка  на  вело-

Чтобы  ребенок  вырос  здоро-

вым  и  крепким,  его  необходимо 

закаливать,  и  к  этому  один  путь 

—  через  спорт.  Дети,  которые  за-

нимаются  спортом  профессио-

нально, как правило, внимательны, 

старательны и прилежны в учебе. 

сипеде  или  в  парке.  Чаще  выбирайтесь 

на  свежий  воздух.  Такой  отдых  подарит 

хорошее настроение на всю следующую 

неделю. Главное - не откладывайте дела 

на  потом,  чтобы  не  накапливать  их,  и  в 

последний день не бегать, сломя голову. 

Примите  как  образец  матрицу  Эйзен-

хауэра,  разделив  свои  дела  на:  1)  сроч-

ные  и  важные,  2)  срочные  и  неважные,  

3)  важные  и  несрочные,  4)  неважные  и 

несрочные. Второе с третьим можно ме-

нять местами, четвертое по возможности 

исключить  или  оставить  на  свободное 

время.

Эти несколько простых советов помо-гут вам разгрузить свой день, вести здо-

ровый и активный образ жизни и всегда 

быть веселыми и жизнерадостными.

Лия Бавижева

специальность "Журналистика", 3 курс

тоспособными  специалистами,  воспиты-

вают  достойными  гражданами  страны.  

С праздником вас, дорогие преподаватели!А. Даушева, 

студентка группы 15-ПД-201-2р.

От студентов часто можно слы-

шать, что они ничего не успевают. 

Когда дело доходит до рейтингов, 

то это нервозность, злость, истери-

ка. Что делать, чтобы успеть сде-

лать все дела и при этом остава-

лось время на отдых?

Фестиваль здоровья-2016, который прошел в Школе 

при КАУ под лозунгом «Мы за здоровый образ жизни!», 

был посвящен здоровому образу жизни, популяризации 

физической культуры у учащихся школы, формированию 

устойчивого интереса к занятиям спортом.

Каталог: download -> files
files -> Книга посвящена памяти Жакии Сарсенова нашего
download -> Республики казахстан
download -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
download -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
download -> Литература абишева К. М. Основы теории и практики перевода. Астана, 2008
files -> Программа обмена Мевлана дает воз можность пройти бесплатное обучение в течение одного или двух семестров, но
files -> Жылдық есеп «Жақия» Қайырымдылық қоры» Қоғамдық қоры КҮнтізбелік ағЫМ
files -> №5 (30) мамыр май 2012 МеМлекеттік тіл туралы тағы бір
files -> Қаңтар январь №1 (35) 2013
files -> Ақпан Февраль №2 (58) 2015 білім беру үрдісіне ақпараттық технологияларды енгізу

жүктеу 125.26 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет