Қазақ филологиясы кафедрасы


    Орхон  жазба  ескерткіштерінде  «эпостық»  аңыздардың  шағын  дажүктеу 0.66 Mb.
Pdf просмотр
бет7/7
Дата04.05.2017
өлшемі0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

44.    Орхон  жазба  ескерткіштерінде  «эпостық»  аңыздардың  шағын  да 

ықшам фабулалық желілері бар» деп түйген ғалым 

а) М.Жолдасбеков 

в) Б.Кенжебаев 

с) А.Қыраубаева 

д) М.Əуезов 

45.  Əл-Фараби поэтиканы нешеге бөліп қарайды? 

а) 3  


в) 2 

с) 4 


д)  5 

46. «Оғыз Қаған» жырындағы Оғыздың ақылшысы кім екенін белгілеңіз. 

А) Білге 

В) Ұлық Түрік 

С) Күлтегін 

Д) Қорқыт 

Е) Тоныкөк 

47. Тасқа жазылған көне дастандарды табыңыз. 

А) Қорқыт ата 

В) «Күлтегін», «Тоныкөк» 

С) «Диуани лұғат ат-түрік» 

Д) «Құдағу білік» 

Е) «Махаббат-аме» 

48. Ежелгі дəуір əдебиті неше кезеңге бөлетінін табыңыз. 

А) 3 

В) 4 


С) 8 

Д) 5 


Е) 6 

49. Орхон-Енисей өзендері аңғарынан табылған тастағы дастандарды 

белгілеңіз. 

А) Құдатғу біліг 

В) Диуани хикмет 

С) Диуани лұғат ат-түрік 

Д) Күлтегін, Тоныкөк 

Е) Оғызнаме 

50. Ж.Баласағұн кітабының атын табыңғыз. 

А) Хибатул-хақайық В) Диуани лұғат ат-түрік 

С) Диуани хикмат 

Д) Оғызнаме 

Е) Құтадғу біліг.  

 

11. 

Оқу сабақтарының бағдарламалық жəне мультимедийлік 

қамтамасыздандыру (пəннің мазмұнына қарай). ПОƏК шығыс 

мəліметтерді жəне мекенжайы көрсетілу қажет – кітапхана, кафедра 

т.б. 

2.3 Білімді бағалау жөніндегі мəлімет 

 «Пəн бойынша білімді бағалау кестесі» 

 

Бағалау саясаты:  

 

  

 

Семестр барысында екі аралық бақылау жүргізіледі 7(8) жəне 15 апталарда. Аралық бақылаулар бойынша студенттің максималды үлгерім көрсеткіші 

60% құрайды. Семестр аяғында оқу пəні бойынша қорытынды аттестациялау – 

емтихан өткізіледі (максималды көрсеткіші - 40%). 

Пəн  бойынша  қорытынды  емтихан  бағасы  аралық  бақылаулар  жəне 

қорытынды  аттестациялаудың  максималды  көрсеткіштер  сомасы  ретінде 

анықталады. 

№ 

«Əлем əдебиеті тарихы» пəні бойынша білімді бағалау кестесі 

 

Бағалау критерияс

ы 

 Бағалау түрі 

Апта  


Жұмы

с үшін 


Барлы


ғы 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 1

1

1  Сабаққа 

қатысу 

10     

  +  +  +  +  +  +  +   

2  ОЖСӨЖ 

15 +  +  +  +  +  +  +  + +  + 

+  +  

3  Реферат   

 

 

 

 

  +   

 

 

 

 

 

+   

4  Семинар 

сабақтар

ы 

15 +  +  +  +  +  +  +  + +  +  +  +  +  +  + 

5  СӨЖ 

0,5 


          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Аралық 

бақылау          

 

  +  

 

 

 

 

  + 

 

Р

1

 + Р

2

 

 

60          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емтихан 

 

40          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барлығы  

 

100          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды  емтихан  пəннің  негізгі  теориялық  жəне  практикалық 

материалдарын  қамтитын  нұсқауларға  бөлінген  тест  тапсырмалары  түрінде 

өтеді. 

Əріптік  бағалау  жəне  оның  балдардағы  цифрлік  эквиваленті  дұрыс жауаптардың пайыздық көрсеткіші  бойынша  анықталады (кесте бойынша) 

 

 Студенттердің білімі келесі кесте бойынша бағаланады: 

Бағалау 


Бағаның 

əріптік 


баламасы 

Бағаның 


сандық 

баламасы 

Бағаның 

проценттік 

баламасы 

Бағалаудың 

дəстүрлі жүйесі 4,0 

95-100 

өте жақсы A- 

3,67 

90-94 

B+ 

3,33 

85-89 

жақсы 
3,0 

80-84 

B- 

2,67 

75-79 

C+ 

2,33 

70-74 

қанағаттанар

лық 2,0 

65-69 

C- 

1,67 

60-64 

D+ 

1,33 

55-59 1,0 

50-54 

0-49 

қанағаттанар

лықсыз 

 

2.4 Курс саясаты жəне іс-жосығы (процедурасы) Курс  саясаты  оқу  процесінің  жоғарғы  тиімділігін  қамтамасыз  етуге 

тиісті  жəне  барлық  студенттер  үшін  міндетті.  Əрбір  оқытушы 

студенттерге  сабақ  барысында  тəртіп  ережелерін,  оқытушымен  жəне 

басқа  студенттермен  өзара  қатынастарын  ұстаудағы  өзіндік  жүйесін 

талап етеді. 

 

Студенттерге қойылатын талаптар: Курс  бойынша  жоғары  балл  алу  үшін  əрдайым  жұмыстану  қажет. 

Себебі  пəн  бойынша  баға  жалпы  семестр  бойы  жинақталады.  Сабаққа 

белсенді  қатысып,  барлық  тапсырмаларды  нақты,  дұрыс,  ұқыпты,  толық 

орындаған  жағдайда  студентке  жоғары  баға  қойылады.  Студент  əрбір 

кредит сағат бойынша жинаған балдарын есептеп жүру қажет (жоғарыда 

көрсетілген пəн бойынша білімді бағалау жəне апталық тақырыптық кесте 

бойынша) 

1. Сабаққа қатысу 

 

Студент  сабаққа  қатысуға  міндетті.  Қалдырылған  сабақтар  пəннің 

оқу-əдістемелік  кешенінде  көрсетілгендей  толық  көлемде  орындалу  қажет. 

Пəннің 3/1 себепсіз қалдырса, курстан шығарылады. 

2. Аудиториядағы тəртіп 

Студент сабаққа кешікпеу, сабақ уақытында сөйлеспеу, газет оқымау, 

ұялы телефоның сөндіру, оқу үрдісіне белсенді қатысуы қажет. 

3. Үй тапсырмасы 

Үй  тапсырмасы  міндетті  түреде  көрсетілген  мерзімде  орындалуы 

қажет. Үй тапсырмалары негізінде қорытынды баға шығарылады. 

 

4. Жеке тапсырмалар 

Семестрлік  жеке  тапсырмалар  міндетті  болып  табылады.  Олар 

реферат  (баяндама,  хабарлама  т.б.)  ретінде  орындалып,  қорғалады.  Бұл 

тапсырмалардың  əрқайсысы бағаланып, қорытынды баға шығарылады. 

 

5. Бақылау жұмысы. 

Бақылау  жұмысы  сабақ  уақытында  орындалып,  тапсырылады. 

Студенттердің  білімін  бақылау  негізінен  тест  тапсырмаларын  орындату 

арқылы тексеріледі. 

 

6. Пікірлесу. Пікірлесу əр топта кесте бойынша жүзеге асады. 

Студенттердің білімін бақылау тест тапсырмаларын орындату арқылы 

жүргізілуі мүмкін. 

 

Студенттердің білімін тақырыптар бойынша тексеру жəне емтихан 

сұрақтары. 

 

1-7 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары:  

1.Ежелгі дəуір əдебиеті пəнінің мазмұны, мəні. 

2.Бүкіл түркі тілді халықтарға ортақ əдебиетті кезеңдерге бөліп қарастыру 

мəселесі 

3. Алғашқы қауымдық құрылыс кезіндегі қазіргі Қазақстан мен Орта Азияны , 

Алтай өңірін мекендеген ру- тайпалар ұлыстар туралы тарихи деректер  

 4. Ежелгі түріктердің наным- сенімдері, исламға дейінгі діни ұғым – 

түсініктер. Табыну: Көк тəңірі, Жер тəңірі, Ұмай ана. 

5.Ежелгі түрік таңбалары. Көне жазу-сызулар. 

6.Орхон жазуындағы жəдігерліктердің табылуы, зерттелуі 

7., Күлтегін , « Тоныкөк», « Білге қаған»  жырларының көркемдік  ерекшелігі. 

8. Күлтегін жыры жəне қазақ эпосы. 

9. Күлтегін- тарихи тұлға , жеңілуді білмейтін батыр . 

10. Руна жазуындағы дастандардың сюжеттік  

11. Қорқыт ата туралы ақиқат пен аңыз. 

12. «Қорқыт ата» кітабы оғыз-қыпшақ əдеби ескерткіші 

13. «Қорқыт ата» кітабының қолжазба нұсқалары, зерттелуі. 

14. «Қорқыт ата» кітабының қазақ тілі тұрғысынан зерттелуі. 

15. «Қорқыт ата» кітабының тақырыбы, мазмұны, композициясы, 

қаһармандары, көркемдік ерекшеліктері. 

16. Қорқыт атаның өсиеттері, мақал-мəтелдері. 

17. «Оғыз-наме» түркі тектес  халықтардың ежелгі шежіресін аңыздар 

негізінде баяндайтын эпостық шығарма. 


18. «Оғыз-қаған» эпосына негіз болған тарихи деректер 

19.‹ Оғыз наме› эпосының жанры, композициясы, сюжеттік желілері, 

көркемдік ерекшеліктері.  

20. « Оғыз нама» эпосының нұсқалары, зерттелуі. 

21.« Оғыз наме» эпосы жəне « Қобланды батыр» жырындағы ұқсас көріністер. 

22. Əбу- Насыр əл- Фараби өмірі, шығармашылығы туралы деректер. 

23. Əл- Фараби - əдебиет теориясын зерттеуші . 

24.Əбу- Насыр əл- Фараби – ақын. Ақынның поэзиялық мұрасы. 

25.Əл- Фарабидің философия, этика, логика, тіл білімі, музыка, т.б салалар 

бойынша жазған зерттеулері. 

26. Əл- Фараби мұрасының зерттелуі.(А. Машанов, А.Қасымжанов, А.Көбесов 

т.б еңбектері) 

27. Қожа Ахмет Иассауи- сопылық əдебиеттің ірі өкілі, əйгілі ақын, есімі 

ислам əлеміне мəшһүр болған ойшыл қайраткер. 

28. «Даналық кітабы» - түркі халықтарының əдеби ескерткіші. Зерттеуші. 

29. « Данлық кітабындағы» туыстық, бауырмалдық, ізгілік, имандылық, 

мұсылман дінінің қағидаларына қатысты мəселелер. 

30. « Диуани хикматтағы» сопылық ағымның философиялық ой- пікірлері. 

 

8- 15 аптадағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары 

1. Ахмед Иүгнеки – ХІІ ғасырдағы Қарахан мемлекетіне мəшһүр болған 

атақты ақын. 

2. « Ақиқат сыйы» дастанын зертеушілер, аударма жасаушылар. 

3. « Ақиқат сыйы» дастанының композициялық құрылысы, идеялық мазмұны, 

қоғамдық моральдық ұғымдар , мінез- құлық, оқу- білім, əдептілік, тілді 

тыйып ұстау, ізгі қасиеттер туралы мəселелер. 

4.  . « Ақиқат сыйы» дастанының көркемдік ерекшеліктері. 

5. Сүлеймен Бақырғани – сопылық сарындағы мəшһүр ақын, Қожа Ахмет 

Иассауидің шəкірті. 

6. « Бақырғани кітабындағы» сопылық дəстүрді мадақтау, адамгершілік, 

адалдық, бауырмалдыққа үндеу мəселелері. 

7. «  Бақырғани кітабының қазақша аударылуы.» /Б.Сағындықов/. 

8. Махмуд  Қашқари /ХІ ғасыр/- ұлы филолог, ауыз əдебиеті  үлгілерін  жинап,  

зерттеуші ғалым, саяхатшы. 

9. «Диуани лұғат ат-түрік» қазіргі түркі тілді халықтардың бəріне ортақ мұра.  

10. «Түркі сөздерінің жинағы» зерттелуі, тəржімалануы, басылымдары. 

11. М. Қашқари «Сөздігінің» қазақ тіл білімі тұрғысынан  зерттелуі 

Н.Т.Сауранбаев, С.А.Аманжолов, А.Н. Ысқақов, Ғ.Мұсабаев,Ə.Құрымжанов, 

Қ.Бекетов, Ə.Ибатов т.б. 

12. « Диуани лұғат ат-түрік» əдеби мəні. «Сөздікте» мысал ретінде  келтірілген 

көркемсөз үлгілері: бəйіттер, ғөзалдар, тұрмыс- салт жырлары, мақал- 

мəтелдер, қанатты сөздер, ғибрат сөздер, сажьдар (ақ өлең), наср (проза) т.б. 

13. Жүсіп Баласағұн- ХІ ғасырдың аса көрнекті ақыны, данышпан- ойшылы, 

ғалым, қоғам қайраткері.  

14. «Құтты білік» дастанының нұсқалары, зерттеуші, аудармашы ғалымдар: 

Ж.Амадес, Г. Вомберн, В.В.Радлов, Е.Э. Бертельс, А.Волитов, С.Е.Молов, 

С.Муталлибов, К.Каримов, С. Иванов, А.Егеубаев, Б.Сағындықов т.б. 15. «Құтты білік»- дидактикалық дастан. Ел басқару мəселесі, əкімдер бейнесі. 

16. Дастандағы ақыл- парасат, өнер- білім, əдептілік, тəлім- тəрбие, мінез- 

құлық, кішіпейілдік т.б. мəселелер, тəрбиелік мəні. 

17. Дастанның көркемдік ерекшеліктері. 

18. Алтын Орда дəуіріндегі (ХІІІ- ХҮғғ) тарихи əлеуметтік жағдай. 

19. Алтын Орда дəуіріндегі мəдениет, əдебиет түркі тайпаларының бəріне 

бірдей ортақ мұра.  

20. Насреддин Рабғузи- Алтын Орда дəуірі əдебиетінің ірі уəкілдерінің бірі. 

21. «Рабғузи қиссалары» (1310ж)- табиғат, дүние құбылыстары, 

жаратылыстың пайда болуы, халифаттар, пайғамбарлар, Адам ата, Жер ана, 

Көк, Ай мен жұлдыз, шайтан мен періште т.б. туралы шығыстық сюжеттегі 

қисса- аңыздар, өлең- жырлар жинағы.  

22. «Рабғузи қиссаларының» зерттелуі, қазақ тіліне аударылуы. Б.Кенжебаев, 

А.Қыраубаева, Н. Сағындықов т.б. 

23. Құтыптың «Хұсрау- Шырын» дастанының негізгі тақырыбы. 

24. Дастанның қаһармандары. 

25. « Хұсрау-Шырын» дастанының қазақ лиро-эпостық жырларымен 

сарындастығы. 

26. Құтб аудармасының көркемдік ерекшеліктері. 

27. Сайф Сараи- Алтын Орда  əдебиетінің ХІҮ ғасырдағы аса көрнекті өкілі. 

28. «Гүлстан бит-түркидің» (1391ж ) -прозамен жазылған қыпшақ тіліндегі  

көркем  шығарма 

29. «Түркі тіліндегі Гүлстан» қолжазбасының табылуы, зерттелуі, 

жариялануы. 

30. Көркемдік ерекшеліктері, бейнелеу құралдары, тілі. 

31. Дұрбек –ХІҮ ғасырдың соңы мен ХҮ ғасырдың басында  өмір сүрген 

ақын. 

32. Дұрбектің «Жүсіп-Злиха» дастаны түркі тіліндегі (шағатай) көркем  туынды. Идеясы, дастанның басты қаһармандары. 

33. «Жүсіп-Злиха» дастанының 

зерттелуі.(Е.А.Бертельс,С.Хайдаров,В.Волихожаев т.б.) . 

34. Хорезмидің «Мұхаббат-номе» дастаны.(1353 ж) Алтын Орда дəуірі 

əдебиетінің ең көрнекті үлгісі. 

35. «Мұхаббат-номенің» зерттеуші, аударушы ғалымдар: Э:Н.Нəжіп, 

А:М.Щербак,С.Қосымов,В.Волиходжаев, И.Молоев, А.Қыраубаева туралы. 

36. Дастанның көріктеу құралдары,өлең құрылысы,тілі. 

37. Əбілғазы «Шежіре-и-түрк» («Түркі шежіресі») бертін келе қазақ халқын 

құраған рулар  мен тайпалардың көне тарихы , тұрмыс-тіршілігі, түркі елін 

басқарған қайраткерлердің өмірі мен қоғамдық қызметі туралы  құнды 

деректер мол шежіре. 

38. Түркі шежіресінің алғаш табылуы . (ХҮІІІ ғ ), басқа тілдерге аударма 

жасалуы, түркология ғылымы тұрғысынан зерттелуі. 

39. Қадырғали Жалйридың «Жамиат тауарих» (« Шежірелер жинағы») – ХІҮ- 

ХҮІ ғасырлардағы еңбек. 

40. « Шежірелер жинағының » Əдеби маңызы : Ұйқасты- ырғақты ақ өлең , 

толғау түрінде жазылғаны. Ондағы тұрақты тіркестер, қанатты сөздер, мақал- 

мəтелдер т.б  


41. « Шежірелер жинағының » алғашқы басылымдарының зерттелуі/ 

И.Березин, Ш.Уалиханов, Ə.Марғұлан, Қ.Жүнісбеков, Т.Р.Қордабаев, 

Р.Сыздықова,т.б) 

42. М.Хайдар Дулати – (1499- 1551) - өз дəуірінің ғұлама ғалымы ,тарихшысы 

, сөз зергері, ақыны қоғам қайраткері. 

43.Тарихи Рашидидің зерттеуші , аудармашылары. 

44. Захриддин Мұхаммед Бабыр(1483- 1530)- көрнекті мемлекет қайраткері , 

даңқты қолбасшы, дарынды лирик ақын, белгілі жазушы, атақты тарихшы 

ғалым. 

45 « Бабыр наме» - үш бөлімнен тұратын прозалық шығарма . 46 .Бабыр нама  зерттелуі , аударылуы. 

47. Бабыр наманің идеялық мазмұны , тарихы, əдеби мəні, тілі.  

Емтиханға дайындық сұрақтары

1.Ежелгі дəуір əдебиеті пəнінің мазмұны, мəні. 

2.Бүкіл түркі тілді халықтарға ортақ əдебиетті кезеңдерге бөліп қарастыру 

мəселесі 

3. Алғашқы қауымдық құрылыс кезіндегі қазіргі Қазақстан мен Орта Азияны , 

Алтай өңірін мекендеген ру- тайпалар ұлыстар туралы тарихи деректер  

 4. Ежелгі түріктердің наным- сенімдері, исламға дейінгі діни ұғым – 

түсініктер. Табыну: Көк тəңірі, Жер тəңірі, Ұмай ана. 

5.Ежелгі түрік таңбалары. Көне жазу-сызулар. 

6.Орхон жазуындағы жəдігерліктердің табылуы, зерттелуі 

7., Күлтегін , « Тоныкөк», « Білге қаған»  жырларының көркемдік  ерекшелігі. 

8. Күлтегін жыры жəне қазақ эпосы. 

9. Күлтегін- тарихи тұлға , жеңілуді білмейтін батыр . 

10. Руна жазуындағы дастандардың сюжеттік  

11. Қорқыт ата туралы ақиқат пен аңыз. 

12. «Қорқыт ата» кітабы оғыз-қыпшақ əдеби ескерткіші 

13. «Қорқыт ата» кітабының қолжазба нұсқалары, зерттелуі. 

14. «Қорқыт ата» кітабының қазақ тілі тұрғысынан зерттелуі. 

15. «Қорқыт ата» кітабының тақырыбы, мазмұны, композициясы, 

қаһармандары, көркемдік ерекшеліктері. 

16. Қорқыт атаның өсиеттері, мақал-мəтелдері. 

17. «Оғыз-наме» түркі тектес  халықтардың ежелгі шежіресін аңыздар 

негізінде баяндайтын эпостық шығарма. 

18. «Оғыз-қаған» эпосына негіз болған тарихи деректер 

19.‹ Оғыз наме› эпосының жанры, композициясы, сюжеттік желілері, 

көркемдік ерекшеліктері.  

20. « Оғыз нама» эпосының нұсқалары, зерттелуі. 

21.« Оғыз наме» эпосы жəне « Қобланды батыр» жырындағы ұқсас көріністер. 

22. Əбу- Насыр əл- Фараби өмірі, шығармашылығы туралы деректер. 

23. Əл- Фараби - əдебиет теориясын зерттеуші . 

24.Əбу- Насыр əл- Фараби – ақын. Ақынның поэзиялық мұрасы. 

25.Əл- Фарабидің философия, этика, логика, тіл білімі, музыка, т.б салалар 

бойынша жазған зерттеулері. 


26. Əл- Фараби мұрасының зерттелуі.(А. Машанов, А.Қасымжанов, А.Көбесов 

т.б еңбектері) 

27. Қожа Ахмет Иассауи- сопылық əдебиеттің ірі өкілі, əйгілі ақын, есімі 

ислам əлеміне мəшһүр болған ойшыл қайраткер. 

28. «Даналық кітабы» - түркі халықтарының əдеби ескерткіші. Зерттеуші. 

29. « Данлық кітабындағы» туыстық, бауырмалдық, ізгілік, имандылық, 

мұсылман дінінің қағидаларына қатысты мəселелер. 

30. « Диуани хикматтағы» сопылық ағымның философиялық ой- пікірлері. 

31. Ахмед Иүгнеки – ХІІ ғасырдағы Қарахан мемлекетіне мəшһүр болған 

атақты ақын. 

32. « Ақиқат сыйы» дастанын зертеушілер, аударма жасаушылар. 

33. « Ақиқат сыйы» дастанының композициялық құрылысы, идеялық 

мазмұны, қоғамдық моральдық ұғымдар , мінез- құлық, оқу- білім, əдептілік, 

тілді тыйып ұстау, ізгі қасиеттер туралы мəселелер. 

44.  . « Ақиқат сыйы» дастанының көркемдік ерекшеліктері. 

45. Сүлеймен Бақырғани – сопылық сарындағы мəшһүр ақын, Қожа Ахмет 

Иассауидің шəкірті. 

46. « Бақырғани кітабындағы» сопылық дəстүрді мадақтау, адамгершілік, 

адалдық, бауырмалдыққа үндеу мəселелері. 

47. «  Бақырғани кітабының қазақша аударылуы.» /Б.Сағындықов/. 

48. Махмуд  Қашқари /ХІ ғасыр/- ұлы филолог, ауыз əдебиеті  үлгілерін  

жинап,  зерттеуші ғалым, саяхатшы. 

49. «Диуани лұғат ат-түрік» қазіргі түркі тілді халықтардың бəріне ортақ мұра.  

50. «Түркі сөздерінің жинағы» зерттелуі, тəржімалануы, басылымдары. 

51. М. Қашқари «Сөздігінің» қазақ тіл білімі тұрғысынан  зерттелуі 

Н.Т.Сауранбаев, С.А.Аманжолов, А.Н. Ысқақов, Ғ.Мұсабаев,Ə.Құрымжанов, 

Қ.Бекетов, Ə.Ибатов т.б. 

52. « Диуани лұғат ат-түрік» əдеби мəні. «Сөздікте» мысал ретінде  келтірілген 

көркемсөз үлгілері: бəйіттер, ғөзалдар, тұрмыс- салт жырлары, мақал- 

мəтелдер, қанатты сөздер, ғибрат сөздер, сажьдар (ақ өлең), наср (проза) т.б. 

53. Жүсіп Баласағұн- ХІ ғасырдың аса көрнекті ақыны, данышпан- ойшылы, 

ғалым, қоғам қайраткері.  

54. «Құтты білік» дастанының нұсқалары, зерттеуші, аудармашы ғалымдар: 

Ж.Амадес, Г. Вомберн, В.В.Радлов, Е.Э. Бертельс, А.Волитов, С.Е.Молов, 

С.Муталлибов, К.Каримов, С. Иванов, А.Егеубаев, Б.Сағындықов т.б. 

55. «Құтты білік»- дидактикалық дастан. Ел басқару мəселесі, əкімдер бейнесі. 

56. Дастандағы ақыл- парасат, өнер- білім, əдептілік, тəлім- тəрбие, мінез- 

құлық, кішіпейілдік т.б. мəселелер, тəрбиелік мəні. 

57. Дастанның көркемдік ерекшеліктері. 

58. Алтын Орда дəуіріндегі (ХІІІ- ХҮғғ) тарихи əлеуметтік жағдай. 

59. Алтын Орда дəуіріндегі мəдениет, əдебиет түркі тайпаларының бəріне 

бірдей ортақ мұра.  

60. Насреддин Рабғузи- Алтын Орда дəуірі əдебиетінің ірі уəкілдерінің бірі. 

61. «Рабғузи қиссалары» (1310ж)- табиғат, дүние құбылыстары, 

жаратылыстың пайда болуы, халифаттар, пайғамбарлар, Адам ата, Жер ана, 

Көк, Ай мен жұлдыз, шайтан мен періште т.б. туралы шығыстық сюжеттегі 

қисса- аңыздар, өлең- жырлар жинағы.  


62. «Рабғузи қиссаларының» зерттелуі, қазақ тіліне аударылуы. Б.Кенжебаев, 

А.Қыраубаева, Н. Сағындықов т.б. 

63. Құтыптың «Хұсрау- Шырын» дастанының негізгі тақырыбы. 

64. Дастанның қаһармандары. 

65. « Хұсрау-Шырын» дастанының қазақ лиро-эпостық жырларымен 

сарындастығы. 

66. Құтб аудармасының көркемдік ерекшеліктері. 

67. Сайф Сараи- Алтын Орда  əдебиетінің ХІҮ ғасырдағы аса көрнекті өкілі. 

68. «Гүлстан бит-түркидің» (1391ж ) -прозамен жазылған қыпшақ тіліндегі  

көркем  шығарма 

69. «Түркі тіліндегі Гүлстан» қолжазбасының табылуы, зерттелуі, 

жариялануы. 

70. Көркемдік ерекшеліктері, бейнелеу құралдары, тілі. 

71. Дұрбек –ХІҮ ғасырдың соңы мен ХҮ ғасырдың басында  өмір сүрген 

ақын. 

72. Дұрбектің «Жүсіп-Злиха» дастаны түркі тіліндегі (шағатай) көркем  туынды. Идеясы, дастанның басты қаһармандары. 

73. «Жүсіп-Злиха» дастанының 

зерттелуі.(Е.А.Бертельс,С.Хайдаров,В.Волихожаев т.б.) . 

74. Хорезмидің «Мұхаббат-номе» дастаны.(1353 ж) Алтын Орда дəуірі 

əдебиетінің ең көрнекті үлгісі. 

75. «Мұхаббат-номенің» зерттеуші, аударушы ғалымдар: Э:Н.Нəжіп, 

А:М.Щербак,С.Қосымов,В.Волиходжаев, И.Молоев, А.Қыраубаева туралы. 

76. Дастанның көріктеу құралдары,өлең құрылысы,тілі. 

77. Əбілғазы «Шежіре-и-түрк» («Түркі шежіресі») бертін келе қазақ халқын 

құраған рулар  мен тайпалардың көне тарихы , тұрмыс-тіршілігі, түркі елін 

басқарған қайраткерлердің өмірі мен қоғамдық қызметі туралы  құнды 

деректер мол шежіре. 

78. Түркі шежіресінің алғаш табылуы . (ХҮІІІ ғ ), басқа тілдерге аударма 

жасалуы, түркология ғылымы тұрғысынан зерттелуі. 

79. Қадырғали Жалйридың «Жамиат тауарих» (« Шежірелер жинағы») – ХІҮ- 

ХҮІ ғасырлардағы еңбек. 

80. « Шежірелер жинағының » Əдеби маңызы : Ұйқасты- ырғақты ақ өлең , 

толғау түрінде жазылғаны. Ондағы тұрақты тіркестер, қанатты сөздер, мақал- 

мəтелдер т.б  

81. « Шежірелер жинағының » алғашқы басылымдарының зерттелуі/ 

И.Березин, Ш.Уалиханов, Ə.Марғұлан, Қ.Жүнісбеков, Т.Р.Қордабаев, 

Р.Сыздықова,т.б) 

82. М.Хайдар Дулати – (1499- 1551) - өз дəуірінің ғұлама ғалымы ,тарихшысы 

, сөз зергері, ақыны қоғам қайраткері. 

83.Тарихи Рашидидің зерттеуші , аудармашылары. 

84. Захриддин Мұхаммед Бабыр(1483- 1530)- көрнекті мемлекет қайраткері , 

даңқты қолбасшы, дарынды лирик ақын, белгілі жазушы, атақты тарихшы 

ғалым. 


85 « Бабыр наме» - үш бөлімнен тұратын прозалық шығарма . 

86 .Бабыр нама  зерттелуі , аударылуы. 

87. Бабыр наманің идеялық мазмұны , тарихы, əдеби мəні, тілі. 


 

Бұл тарау жоспарланбаған 

 

 

12. Арнаулы аудитория, кабинет жəне лабораториялар тізімі. 

Кесте бойынша  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.66 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет