Қазақ бiлiм академиясының баяндамалары 4/2015 Журнал 2008 жылдан бастап шығады


Социально-психологические  навыки  (жүктеу 3.58 Kb.
Pdf просмотр
бет7/20
Дата01.03.2017
өлшемі3.58 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Социально-психологические  навыки  (усвоение  социальных  навыков, 
оптимальных  моделей  поведения,  выработка  эффективных  стилей  мышления, 
способов саморегуляции и оптимального индивидуального стиля деятельности); 

 
Навыки  
интеллектуальной  
деятельности   (развитием 
позитивного анализа трудных ситуаций жизни); 

 
Навыки  общения  (способность  обратиться  за  помощью  к  учителю, 
сверстникам, взаимодействовать в разнообразных ситуациях общения) [5]; 

 
Навыки  саморегуляции(использование  разных  типов  стратегий 
совладенья с трудными жизненными ситуациями. Задача взрослых – помочь ребѐнку 
приобрести полезные навыки, привычки в игровых, учебных, трудовых ситуациях). 
В  подростковом  возрасте  также  возможно  развивать  жизнестойкость, 
например,  по  средствам  внедрения  программ  формирования  жизнестойкости 
обучающихся.  Целью  таких  программ  является  повышение  уровня  жизнестойкости 
подростков, профилактика суицидального поведения.  
Внедрение таких программ подразумевает оказание психолого-педагогической 
поддержки  и  помощи  подросткам  в  трудной  жизненной  ситуации;  формирование 
навыков  конструктивного  взаимодействия  (работа  в  команде,  поведение  в 
конфликтной  ситуации);  формирование  у  подростков  позитивного  осознания 
собственной  личности  и  личности  других  людей;  организация  и  вовлечение 
подростков  в  ценностно-значимую  для  них  деятельность;  создание  условий  для 
развития  самосознания,  становления  активной  жизненной  позиции,  формирования 
потребности к самосовершенствованию и саморазвитию. 
Только  сотрудничество  педагогического  коллектива  с  учащимися  и  их 
родителями,  делая  главные  акценты  на  положительных  сторонах  жизни  всех 
субъектов  образовательного  процесса  и  окружающего  их  социума,  позволит 
повысить  уровень  жизнестойкости  несовершеннолетних  и  предупредить  многие 
проблемные моменты, а также уменьшить уровень суицидального поведения. 
 
Список литературы 
1
 
Headline[Электронный 
ресурс]. 

Режим 
доступа: 
http://news.headline.kz/society/s_nachala_02000105_goda_kazahstane_0703_podrostka_sovershili_
suitsid.html, свободный. 
2
 
Жизнестойкость  в  психологии  [Электронный  ресурс].  –  Электрон.  текстовые  дан.  - 
Режим доступа:  http://kstera.ru/texts/hardiness/#child, свободный. 
3
 
Логинова  М.В.  Психологическое  содержание  жизнестойкости  личности  студентов: 
Автореферат дис. … канд. психол. наук. М., 2010. -225с. 
4
 
Мадди С. Смыслообразование в процессе принятия решений // Смысл. - 2005. - №6. - 
С. 17-21.  
5
 
Цукерман  Г.А.  Что  развивает  и  чего  не  развивает  учебная  деятельность  младших 
школьников / Г.А. Цукерман // Вопросы психологии. – 1998. – № 5. – С. 68–8.  
 
Түйін 
Мақалада  ӛмірге  тӛзімділіктің  деңгейін  арттыру  жасӛспірімдерді  ӛз-ӛзіне  қол 
жұмсаудан сақтандыру шараларының бірі болып табылатыны талқыланады. Ӛмірге тӛзімділік 
ұғымы  және  оның  компоненттері  туралы  түсінік  ашыла  қарастырылып  және  де  ӛмірге 
тӛзімділікті мектепке дейінгі жастан бастап қалыптастыру қажеттілігі айқындалады. 
 
 
 
 
 

63 
 
Resume 
The article discusses the increase of vitality level as one of the methods of preventing suicide 
amongst adolescents. There have been unfolded conception and components of vitality, as well as the 
necessity of forming it, starting with preschool age. 
 
 
 
 
 
 
ӘОЖ  371.3 (5К) 
 
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 
ДАРЫНДЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 
С.А. МУРЗИНА 
педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, 
педагогика, психология және әлеуметтік жұмыс кафедрасының меңгерушісі 
Ш.Уәлиханов атындағы Кӛкшетау мемлекеттік университеті 
Л. НӘБИ 
педагогика ғылымдарының кандидаты, 
педагогика, психология және әлеуметтік жұмыс кафедрасының доценті  
Ш.Уәлиханов атындағы Кӛкшетау мемлекеттік университеті 
Ә.Қ. ЕЩАНОВА 
Ш.Уәлиханов атындағы Кӛкшетау 
мемлекеттік университетінің 2 - курс магистранты 
 
Аннотация 
Мақалада бастауыш сынып оқушыларының дарындылығын анықтау, дамыту 
мәселелері жайлы жазылған. 
Түйін сөздер: білім беру, дарындылық, қабілет, таным белсенділігі. 
 
Бүгінгі  таңдағы  мектептің  білім  беру  үдерісін  гуманизациялау  және  бала 
тұлғасының жан-жақты дамуына бағдарлануы оқу іс-әрекеті мен оқушылардың жеке 
дара 
қабілеттерінің, 
танымдық 
белсенділігінің 
дамуымен 
байланысты 
шығармашылық  іс-әрекеттің  үйлесімділігінің  қажеттілігін  кӛрсетіп  отыр.  Дәстүрлі 
оқыту  үдерісіне  оқушы  іс-әрекетінің  жеке  тұлғалық-мотивациялық  және 
аналитикалық-синтетикалық  жақтарын  дамытуға  бағытталған  сабақтарды  белсенді 
түрде  енгізу  педагогикалық  ұжымның  ең  маңызды  міндеттерінің  бірі  болып 
табылады. 
Оқу  іс-әрекетінің  қажетті  дағдылары  мен  біліктерін  қалыптастыру, 
теоретикалық  ойлаудың  элементтерін  меңгеру,  қабілеттіліктерді  анықтау  және 
олардың  дамуын  қамтамасыз  ету,  шынайылықты  түрлендіруге  қабілетті  дербес 
тұлғаны тәрбиелеу – бастауыш білім берудің ең басты мақсаты болып табылады. 
Мұндай  кӛзқарас  Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы»  заңының  жеке 
ережелерінің  талаптарына  негізделеді.  Онда  дербес  шығармашыл  тұлғаны 
қалыптастыру және тәрбиелеу қажеттілігі, ерекше дарынды балаларды анықтау және 
олармен  арнайы  жұмыс  жүргізу  қажеттілігі  кӛрсетілген.  Бұл  бағыттағы  нақты 
міндеттер  бірқатар  үкіметтік  құжаттарда  бекітілген:  «Дарынды  балаларға  арналған 

64 
 
мектептерді  мемлекеттік  қолдау  және  дамыту  туралы»  Қазақстан  Республикасы 
Президенті  Н.Ә.Назарбаевтың  1996  жылдың  24  мамырындағы  №  3002  Жарлығы 
тәуелсіз  мемлекеттің  дамуындағы  жаңа  деңгейді  айғақтайтын  ең  алғашқы  әрекет 
болды  [1].  Осы  кезден  бастап  дарынды  балалар  қоғам  мен  мемлекеттің  негізгі 
интеллектуалдық  потенциалы  ретінде  қарастырылып,  бағалана  бастады.  Дарынды 
балалар  мен  жастарды  оқыту  және  тәрбиелеу  саласындағы  мемлекеттік  саясатты 
орындау бойынша ұйымдастырушылық-экономикалық, құқықтық-құрылымдық және 
мазмұнды іс-шараларды қамтамасыз етуге бағытталған Қазақстан Республикасының 
«Дарын» жас таланттарды қолдаудың Мемлекеттік бағдарламасы құрылды. 
Осылайша,  бастауыш  сынып  оқушыларының  дарындылығын  зерттеу,  оның 
дамуының жолдары  мен жағдайларын анықтау  бастауыш  мектептің алдында тұрған 
ӛзекті мәселе болып табылады. 
Дарынды  балаларды  дамыту  мәселесінің  ӛзектілігі  бүгінгі  таңдағы  жаңа 
әлеуметтік-экономикалық  жағдайда  дарынды  балалармен  жүргізілетін  жұмыстың 
әрекет етуші жүйесін жетілдіруді талап етуіне байланысты артуда. 
Балалар  оқыту  процесінде  әрқашан  да  ӛз  бойындағы  потенциалды 
қабілеттіліктерін  толығымен  қолдана  алмайды,  ӛйткені  мектепте  бастауыш  сынып 
оқушыларының дарындылығын анықтайтын және дамытуға болатын әдіс – тәсілдер, 
оқыту жоспары әлі күнге дейін толығымен жасалмаған. 
Мұғалім  оқушының  талантты  немесе  дарынды  екенін  қалай  анықтайды?  Бұл 
ұғымның  мазмұндық  жағы  әртүрлі  болуы  мүмкін.  Балалар  бір  ғана  пәннен  емес 
бірнеше академиялық пәндерден олардан күткеннен жоғары деңгей кӛрсетуі мүмкін: 
мәселен,  әртістік,  спорттық,  музыкалық  және  басқа  таланттарының  танылуы 
ықтимал.  Соңғы  жылдары  мұғалімдерді  деңгейлік  курстар  арқылы  біліктілігін 
арттыру  қолға  алынып,  мектепте  талантты  және  дарынды  балаларды  оқыту,  білім 
беруді жаңа  инновациялық технологиялар арқылы  ұйымдастыра  бастауы  ӛз  жемісін 
бере  бастады.  Тәжірибеге  жасалған  талдау  оқушылардың  қажеттіліктерін 
қанағаттандыруда  мектеп  бүкіл  оқушылар  үшін  мектеп  стандартын  күрделендіре 
отырып,  бастауыш  буын  деңгейінде  «жалпымектептік  саясатты»  және  орта  буын 
деңгейінде  «кеңейтілген»  мектеп  тәсілін  құрған  жағдайда  анағұрлым  жоғары 
нәтижелерге  қол  жеткізе  алатынын  кӛрсетті.  Талантты  немесе  қабілетті  үнемі 
айқындай  отырып  бастауыш  мектептердің  мұғалімдері  ӛздерін  «дарынды 
бақылаушылар» ретінде кӛрсетуге тиіс [2]. 
Осыдан объективті түрде мынандай қарама-қайшылық туындайды. Мектептегі 
дәстүрлі  оқыту  үдерісі  оқушылардың  білімді,  біліктілік  пен  дағдыны  фронтальды 
түрде  меңгеруіне  бағытталған,  ал  бұл  үдерісті  игеру  әрбір  балада  жеке  дара 
қабілеттеріне байланысты әр түрлі ӛтеді: оқушылардың зияткерлігі мен ойлауының, 
басқа  да  психикалық  қасиеттерінің  даму  деңгейі  және  оқыту  үдерісі  жүзеге 
асырылатын жағдайлар әрқашан ескеріле бермейді. Бұл ӛз кезегінде бастауыш сынып 
оқушыларының  дарындылығының  даму  ерекшеліктерін  ескеру  қажеттілігімен 
оларды  мектептің  педагогикалық  үдерісі  жағдайында  ерте  диагностикалау  және 
дамытуға 
арналған 
қажетті 
құрал-жабдықтардың 
болмауы 
арасындағы 
үйлеспеушіліктің туындауына әкеліп соғады. 
Осыдан  әрбір  баланың  қабілеттіліктерінің  даму  деңгейін  ескеріп  отыратын 
бастауыш  сынып  оқушыларының  дарындылығын  дамыту  және  диагностикалаудың 
кешенді  әдістемесін  құрастыру,  оларды  мектептің  педагогикалық  үдерісінде  жүзеге 
асыру  үшін  тиімді  жағдайлар  құру  қажеттілігіне  байланысты  мәселелер  пайда 
болады. 
Дарындылық  мәселесіне  атақты  педагог,  ағартушы  Ж.Аймауытов  ӛз 
еңбектерінде  ерекше  назар  аударған.  Оның  ойынша  «адам  дүниеге  келген  күннен  

65 
 
бастап  белгілі  бір  шығармашылыққа,  қолӛнерге  бейім  болады.  Яғни  әрбір  адамның 
белгілі  бір  нәрсеге  қабілеті,  таланты  кӛрініс  береді:  біреулер  –  ғылымға,  екіншісі  - 
басқаруға,  сол  сияқты  мал  ӛсіруге,  қолӛнермен  айналысуға,  ӛлең  жазуға,  емдеуге, 
сауда  жасауға,  шешендікке  және  т.с.с.»  [3].  Осылайша,  ӛмір  сүру  барысында 
анықтап,  дамытуға  мүмкін  болатын  дарындылықтың  болуы  атап  кӛрсетіледі. 
Сондықтан да бұл бағыттағы маңызды рольді мектеп атқарады. 
 Мектеп  әрбір  баланың  бойында  ӛнерге  деген  ұмтылыс  пен  қызығушылықты 
оятып,  олардың  шығармашылық  қабілеттіліктерін  дамытып отыруы  тиіс. Ол  дербес 
шығармашылық  іс-әрекеттің  негізін  қалайды,  табиғи  қабілеттіліктер  мен 
дарындылықтың  кӛрініс  беруіне  үлкен  мүмкіндіктер  тудырады.  Осы  жерде  мұғалім 
әрбір  оқушының  қабілеттіліктері  мен  бейімділіктерін  анықтауы  тиіс.  Егер  ол  ӛз 
оқушыларын  жақсы  білетін  болса,  олардың  іс-әрекетін  сабақта  және  бос  уақытта 
бағыттап отыру оған қиынға соқпайды. 
Ж.Аймауытовтың  пікірінше,  адам  ӛмірге  ӛзіндік  қасиеттерімен  және 
қабілеттерімен  келеді.  Ал  баланың  бойындағы  туа  біткен  қасиеттерді  дамытатын 
оқыту мен тәрбие.  
Жеке  тұлғаны  қалыптастырудағы  тәрбие  мен  оқытудың  шешуші  рӛлі  туралы 
мәселені  ӛз  шығармаларында  Ш.  Уәлиханов  қарастырды.  Оның  ойынша,  ақыл-ой 
қабілеті  мен  деңгейі  адам  мәдениетінде  негізінен  тәрбиеге  жүктелген.  Қазақтардың 
ақыл-ой қабілеті туралы, ең жоғары пікірде болды, «қазақтар табиғатынан қабілетті, 
дарынды және ғажайып сезімтал келеді... « [3, 384 б.]. 
Абай  Құнанбаев  «адамдарды  қоршаған  ортадағы  объективті  шынайылықтың 
табиғи бӛлігі дей отырып, балаға туғаннан білімге ұмтылу дарыны беріледі, бірақ ӛсе 
келе,  ол  біртіндеп  бұл  дарынды  жоғалтады»  [4,  164-165  бб.].  Ақынның  тұжырымы 
бойынша,  сана  мен  ақыл-еңбек  іс-әрекеті,  еңбек  процесінде  қалыптасады.  Осылай, 
қазақ  ағартушылары  қабілеттің  туа  біткенімен  келісе  отырып,  жеке  -  тұлғаның 
қалыптасуында  тәрбиенің  күші,  еңбек  іс-әрекеті  және  қоршаған  орта  арқылы 
дамитынын дәлелдеген. 
Дарынды  оқушыларды  анықтайтын  нақты  ӛлшемдерін  Монтгомери  мен 
Фриман  кӛрсеткен, олар: 
-
 
есте  сақтау  және  білім:  олардың  есте  сақтау  қабілеттері  ӛте  жоғары;  олар 
ақпаратты біліп қана қоймай, оны пайдалана алады; 
-
 
ӛз  білімін жетілдіру: олар білім беру үрдісінің қалай жүретінін басқалардан 
гӛрі жақсы біліп, ӛздерінің оқуларын реттей алады
-
 
ойлау  қабілеттерінің  жылдамдығы:  олар  жоспарлауға  кӛп  уақыт  жұмсауы 
мүмкін, бірақ жоспардың жүзеге асуына тез жетеді; 
-
 
мәселені  шешу:  олар  ақпаратты  толықтырып,  олардың  қайшылықтарын 
анықтап, мәніне тезірек жетеді; 
-
 
икемділік:  басқаларға  қарағанда  олардың  ойлау  қабілеттері  жақсы 
ұйымдастырылған,  оқуда  және  проблемаларды  шешуде  балама  шешімдерді  кӛріп 
қабылдай алады; 
-
 
күрделілікке  деген  сүйіспеншілік:  қызығушылығын  арттыру  үшін  олар 
күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылады; 
-
 
шоғырлану:  ерте  жасынан  бастап  ерекше  қабілеттерін  ұзақ  уақытқа 
шоғырулау қабілеттері бар; 
-
 
ерте  дамыған  белсенділік:  олар  ерте  жасынан  сӛйлей,  оқи  және  жаза 
бастайды [5]. 
Еліміздің  кӛркеюі  үшін  оқушылардың  таланты  мен  қабілетін  ашып,  оларды 
оқыту барысында дамыту ӛте маңызды. Қазіргі уақытта білім беру саласында жоғары 
жетістіктерді  анықтайтын  және  ынталандыратын  бірқатар  ӛңірлік,  ұлттық, 

66 
 
халықаралық  сайыстар  мен  бағдарламалар  жүргізіледі.  Алайда  мұндай  сайыстық 
құрылымдар  талант  пен  қабілетті  ӛрістетудің,  барлық  балалар  әлеуетін  дамытудың 
жалғыз тәсілі болып табылмайтыны қақ. Сондықтан да дарынды балаларды оқытуды 
дамыту үшін инклюзивті тәсіл пайдаланылуда. 
 
Пайдаланылған әдебиеттер 
1  «О  государственной  поддержке  и  развитии  школ  для  одаренных  детей»: 
Постановление  правительства  РК  от  16  сентября  1996г.  //  Собрание  актов  Президента  и 
правительства РК. –А., 1996. - №38.-С.55. 
2  Eyre  D,  Lowe  H.  (2002).  Curruculum  Provision  for  the  Gifted  and  Talented  in  the 
secondary school. David Fulton. 
3 Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика.-Алматы, 2004.-437б. 
4 Бержанов Қ., Мусин С. Педагогика тарихы. -Алматы, 1984.- 255б. 
5 Студентке арналған нұсқаулық. Педагогикалық шеберлік орталығы. -Астана, Б.68-69. 
 
Резюме 
В  статье  рассматривается  проблема  важности  определения  и  развития  одаренности  у 
учеников  начальных  классов.  Представлен  обзор  разных  подходов  и  мнений  среди  ученых  и 
педагогов, изучавших вопрос одаренности. 
 
Resume 
The article deals with the problem of the importance of identifying and developing  giftedness 
of primary school pupils. And also there are written different points of view of pedagogs who worked 
with the problems of giftedness.  
 
 
 
 
 
 
УДК 81 271.12 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 
РЕЧИ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ КАК ОСНОВНОМУ КУРСУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
А.Б. КАБДУШЕВА 
старший преподаватель кафедры иностранной филологии, 
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 
Н.В. ИСЫПОВА 
старший преподаватель кафедры иностранной филологии, 
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 
 
Аннотация 
Статья  посвящена  системе  критериального  оценивания  творческой  речи 
студентов.  Практика  обучения  иностранному  языку  показывает  необходимость 
усиления  творческой  учебной  деятельности  студентов  и  применения  четких 
критериев  ее  оценивания.  Достижение  высокого  уровня  овладения  иностранным 
языком  предполагает  системное  планирование  разных  видов  творческих  работ  на 
всех этапах обучения. 
Ключевые  слова:  язык,  речевая  деятельность,  креативное  мышление, 
критериальное  оценивание, учебная творческая деятельность 

67 
 
 
В условиях активного процесса развития трехъязычия казахстанской учащейся 
молодежи  [1,  7-е  направление]  остро  стоит  вопрос  формирования  креативного 
мышления будущих специалистов иностранных языков. Для решения поставленных 
задач  в  системе  высшего  образования  необходимо  продолжение  работы  по  
совершенствованию  функциональной  грамотности  студентов,  которая  сегодня 
системно  формируется  у  школьников  согласно  мерам,  утвержденным  МОН  РК  [2, 
с.1-14]. Актуальность  пересмотра процесса оценивания определяется современными 
стратегическими  задачами  образования,  необходимостью  повышения  уровня 
образования  с  учетом  международных  стандартов  и  современных  требований  к 
качеству  образования,  необходимостью  разработки  требований  к  оценке  учебных 
достижений студентов  в целях обеспечения объективности результатов обучения и 
конкурентоспособности  выпускников  казахстанской  высшей  школы  за  пределами 
страны. 
Таким  образом,  система  оценивания  должна  учитывать  все  компоненты 
содержания  образования,  она  должна  быть  многофункциональной:  оценивание 
должно  быть  поощряющим,  развивающим,  способствующим  самоконтролю 
обучающихся.  Концепция  компетентностного  подхода  уже  два  десятка  лет  дала 
возможность  отказаться  от  оценивания  промежуточного  этапа  –  умений  языкового 
разбора  –  как  конечного  при  выпуске  из  школы  и  вуза.  В  настоящее  время 
конечными  компетенциями  при  обучении  языкам  считаются    речевая  и 
коммуникативная  компетенции.    Это  предопределило  современные  тенденции  в 
развитии  системы  оценивания  и  вызвало  необходимость  появления  технологии 
критериального  оценивания,  которая  заключается  в  сравнении  индивидуальных 
достижений  обучающихся  с  определенными  критериями  оценивания  уровня 
сформированности необходимых компетенций. 
В  связи  с  внедрением  компетентностного  образования  результаты  обучения 
рассматриваются  не  в  виде  отдельных  знаний,  умений,  навыков,  а  как  реально 
усвоенная студентами совокупность компетенций, содержательная и количественная 
характеристика которых зависит от контекста деятельности субъекта и определяется 
как новый термин «учебные достижения». Таким образом, необходимость оценивать 
способность  обучающихся  вступать  в  общение  на  иностранном  языке    на  главную 
линию  выводит  речевую  и  коммуникативную  компетенцию,  которые  находят  свою 
реализацию в монологических высказываниях и диалогах.  
Практика  обучения  немецкому  языку  как  специальному  курсу  подготовки 
специалистов показывает необходимость усиления творческой учебной деятельности 
студентов  и  применения  четких  критериев  ее  оценивания.  Последние  призваны 
обеспечить  не  только  контроль  со  стороны  преподавателя,  но  и  самоконтроль 
обучаемых.  При  четкости  разработанных  критериев  оценивания  студент  сможет 
целенаправленно  (предметно)  совершенствовать  те  или  иные  аспекты  своей 
творческой работы, зная требования к ее ожидаемому образцу.  
При  этом  под  творчеством  студентов  по  иностранному  языку  следует 
понимать  любое  речевое  произведение,  представляющее  собой  самостоятельную 
связную речь (расширяем значение этого понятия в методических целях).  
Основываясь  на  научно-методические  положения  о  преемственности 
уровневого содержании языкового образования в Казахстане и соответствующей ему 
системе  критериального  оценивания,  описанные  К.Н.  Булатбаевой  [3,  с.22-27], 
приведем  таблицу  1,  в  которой  мы  пытаемся  описать  основные  типы  творческих 
работ и соответствующие им дескрипторы  
 

68 
 
Таблица 1 - Типы творческих работ и критерии оценивания 
 
№ 
Тип творческой работы 
Критерии оценивания 
Количество баллов за 
работу  (мах – 100 баллов) 
и их  внутреннее 
распределение 

Мини-монолог  описатель-
ного типа на определенную 
тему  в  свободном  стиле 
(устный  или  письменный), 
обращенный  конкретному 
адресату 
1)  связность  и  цельность  (подчинен-
ность  всех  высказываний  одной 
микротеме,  их  смысловая  и  лексико-
грамматическая связь); 
2)  логичность  (композиция,  соответст-
вующая  логике  описания:  позиция,  с 
которой  описывается  предмет;  описа-
ние деталей; заключение); 
3)  адекватная  и  разнообразная  лекси-
ка; 
4) 
разнообразие 
синтаксических 
конструкций:  использование  различ-
ных  синонимических  конструкций, 
передающих  характеристики  кого-
/чего-либо; 
5)  наличие  контактоустанавливающих 
средств; 
6)  выраженность  авторской  позиции 
(позиции говорящего). 
20 баллов 
 
 
 
20 баллов 
 
 
 
 
15 баллов 
 
15 баллов 
 
 
 
 
15 баллов 
 
15 баллов 
 

Мини-монолог  повествова-
тельного  типа  на  опреде-
ленную  тему  в  свободном 
стиле 
(устный 
или 
письменный),  обращенный 
конкретному адресату 
1)  связность  и  цельность  (подчинен-
ность 
всех  высказываний  одной 
микротеме,  их  смысловая  и  лексико-
грамматическая связь); 
2)  логичность  (композиция,  соответст-
вующая логике повествования: завязка, 
развитие 
сюжета, 
кульминация, 
развязка); 
3)  адекватная  и  разнообразная  лексика 
(наличие  лексем  со  значением  места  и 
времени);  
 4) 
разнообразие 
грамматических 
средств:  правильное  использование 
разных 
форм 
глаголов-сказуемых, 
использование  различных    синони-
мических  конструкций,  передающих 
последовательные действия субъекта (-
ов);  
5)  наличие  контактоустанавливающих 
средств; 
6)  выраженность  авторской  позиции 
(позиции говорящего). 
20 баллов 
 
 
 
20 баллов 
 
 
 
15 баллов 
 
 
15 баллов 
 
 
 
 
 
 
15 баллов 
 
15 баллов 
 

Мини-монолог  типа  рас-
суждения на определенную 
тему  в  свободном  стиле 
(устный  или  письменный), 
обращенный  конкретному 
адресату 
1)  связность  и  цельность  (подчинен-
ность 
всех  высказываний 
одной 
микротеме,  их  смысловая  и  лексико-
грамматическая связь); 
2) 
логичность 
(композиция, 
соответствующая  логике  рассуждения: 
тезис, доказательства, вывод); 
3)  адекватная  и  разнообразная  лексика 
(наличие модальных слов, передающих 
порядок  мыслей,  наличие  союзов, 
передающих  обусловленные  отноше-
ния между суждениями);  
4) 
разнообразие 
грамматических 
средств:  наличие  модальных  слов, 
20 баллов 
 
 
 
20 баллов 
 
 
15 баллов 
 
 
 
 
15 баллов 
 

69 
 
передающих  порядок  мыслей,  наличие 
союзов,  передающих  обусловленные 
отношения 
между 
суждениями; 
выражение  одного  типового  смысла 
различными  синонимическими  конст-
рукциями); 
5)  наличие  контактоустанавливающих 
средств; 
6)  выраженность  авторской  позиции 
(позиции говорящего). 
 
 
 
 
 
 
15 баллов 
 
15 баллов 
 

Диалог  на  определенную 
тему 
по 
описанной 
ситуации,  состоящий  из 
заданного 
количества 
реплик 
1)
 
содержательность (информатив-
ность) диалога; 
2)
 
соответствие реплик (тактических 
шагов) стратегии общения; 
3)
 
соответствие языковых средств 
обстановке общения 
(официальной/неофициальной ситуа-
ции; возрастному или социальному 
статусу собеседника; типу 
взаимоотношений собеседников); 
4)
 
наличие заданного количества 
реплик; 
5)
 
наличие разных типов диалогичес-
ких единств; 
6)
 
наличие свободных реплик (вне 
диалогического единства), придающих 
диалогу естественность; 
7)
 
наличие 
контактоустанавливающих средств и 
соблюдение правил речевого этикета; 
8)
 
языковая правильность речи 
20 баллов 
 
 
15 баллов 
 
15 баллов 
 
 
 
 
 
10 баллов 
 
10 баллов 
 
10 баллов 
 
 
10 баллов 
 
10 баллов  

Монолог 
с 
разными 
функционально-смысло-
выми 
типами 
на 
определенную 
тему 
в 
свободном  стиле  (устный 
или 
письменный), 
обращен-ный  конкретному 
адресату  (жанры:  письмо, 
эссе,  обращение,  поздрави-
тельная  речь,  выступление 
на собрании и др.) 
1)  связность  и  цельность  (подчинен-
ность  всех  сложных  синтаксических 
целых 
(ССЦ) 
одной 
теме, 
их 
смысловая  и  лексико-грамматическая 
связь); 
2)  логичность  (композиция,  соответст-
вующая стратегии порождения текста); 
3) адекватная и разнообразная лексика;   
4) 
разнообразие 
синтаксических 
конструкций; 
5)  наличие  контактоустанавливающих 
средств; 
6)  выраженность  авторской  позиции 
(позиции говорящего).  
20 баллов 
 
 
 
 
20 баллов 
 
 
15 баллов 
 
15 баллов 
 
15 баллов 
 
15 баллов 
 

Реферативное 
изложение 
текста (передача изученной 
темы 
своими 
словами) 
перед аудиторией 
1)
 
раскрытие темы; 
2)
 
доступность и логичность текста; 
3)
 
цельность и связность; 
4)
 
объем текста; 
5)
 
лексическая 
и 
грамматическая 
точность и правильность речи; 
6)
 
обращенность текста. 
20 баллов 
20 баллов 
15 баллов 
15 баллов 
15 баллов 
 
15 баллов 
 

Доклад  (выступление  на 
конференции) 
1) наличие авторской идеи; 
2)  приведение  имеющихся  научных 
точек  зрения  на  рассматриваемый 
вопрос и выражение отношения к ним; 
3)  сопровождение  доклада  слайдами  с 
минимальным  количеством  слов  и 
максимальным  отражением  мысли  в 
несловесных знаках и символах; 
20 баллов 
20 баллов 
 
 
20 баллов 
 
 
 

70 
 
4) 
доступность 
изложения 
и 
правильность речи 
5) обращенность к слушателям 
20 баллов 
 
20 баллов 
 
В  рамках  данной  статьи  мы  не  имеем  возможности  описать  все  критерии 
оценивания  языковых  умений,  являющихся  промежуточным  этапом  и  также  на 
отдельных  занятиях  выполняющими  роль  доминантных.  Мы  приводим  наиболее 
значимые  виды  творческих  работ,  которые  вырабатывают  у  студентов  умение 
строить связное высказывание в виде монолога или диалога; умение корректировать 
свои речевые действия и приводить  в соответствие с содержанием высокой оценки; 
искать  и  находить  более  оптимальные  способы  выражения;  умение  осознанно 
переходить  на  знаковые  символы  и  схемы  (при  подготовке  слайдов);  умение 
самостоятельно применять наиболее эффективные приемы оформления мысли и т.д. 
Таким  образом,  говоря  о  способностях  и  возможностях  самопроверки  надо 
учитывать  уровень  подготовленности  и  индивидуальные  особенности  студентов. 
Спецификой  содержания  курса  «Иностранный  язык»  и  отсутствием  естественной 
речевой среды объясняется использование ролевых игр, когда обучающийся  «имеет 
перед собой образ адресата (человека или группу людей с определенным статусом). 
Это  оживляет  учебную  деятельность,  повышает  интерес  и  воспитывает  веру  в  свои 
силы  и  возможности.  Предлагаемые  приемы  позволят  преподавателю  так 
организовать  занятие,  чтобы  студенты  практически  тренировались  контролировать 
не  только  друг  друга,  но  и  формировали  навык  самоконтроля.  При  этом  возможны 
следующие  виды  работ:  сверка  с  написанным  образцом;  проверка  по  словесной 
инструкции; взаимопроверка; сверка с готовым ответом или выполненным заданием; 
коллективное выполнение задания и коллективная проверка; сочетание коллективной 
и  индивидуальной  работы;  самостоятельное  придумывание  заданий;  выполнение 
задания  по  алгоритму;  выполнение  задания  по  наводящим  вопросам;  выполнение 
задания  по  образу;  проверка  с  помощью  сигнальных  карточек;  подбор  нескольких 
способов  выполнения  задания  и  выбор  рационального  из  них;  внутреннее 
проговаривание объяснения выбора. 
Эти  приемы  будут  способствовать  формированию  ответственности  за  свои 
действия, а в конечном счете сформируется привычка самоконтроля. 
Монологические  высказывания,  которые  оцениваются  по  определенным 
критериям, находят свое выражение в разных жанрах текста, в разных стилях. Когда 
преподаватель  ставит  цель  научить  стилистической  организации  монологической 
речи,  то  соответственно  пересматривается  приведенная  нами  совокупность 
критериев, по которым выставляется общая оценка. Данная статья призвана привлечь 
внимание  преподавателей  иностранных  языков  к  разработке  критериев  текущего  и 
итогового  контроля,  которые  могут  быть  типизированы  в  зависимости  от  целей  и 
задач конкретных занятий иностранного языка. 
Список литературы 
1  Послание  Президента  Республики  Казахстан  Н.А.Назарбаева  народу  Казахстана 
«Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана». 27.01.2012 
г. - www.seismology.kz/index.php?option=com_content&view
2  План  мероприятий  Министерства  образования  и  науки  Республики  Казахстан  по 
исполнению  Общенационального  плана  мероприятий  по  реализации  Послания  Главы 
государства  народу  Казахстана  от  27  января  2012  года  «Социально-экономическая 
модернизация – главный вектор развития Казахстана». - 14 с. 
3  Bulatbayeva  K.  Level  content  of  linguistic  disciplines  in  the  system  of  Kazakhstani 
education:  methodic  conditions  of  realization//  Materials  of  the  international  scientific-practical 
conference «Science and Education: no language Barriers». – Pavlodar,  2015. - P. 22-27 

71 
 
4 Булатбаева К.Н. Единые критерии оценивания языковой, речевой и коммуникативной 
компетенций при обучении языкам в школе и вузе К. Н.К. Н. // Педагогический опыт: теория, 
методика,  практика:  материалы  международной  научно–практической  конференции  – 
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2014. – С.27-31.  
 
Түйін 
Мақала  студенттердің  шығармашылық  қабілетін  критериалды  бағалау  жүйесіне 
арналады.  Шетел  тілін  оқыту  тәжірибесі  студенттердің  шығармашылық  әрекетін  дамыту 
қажеттігін және оны нақты бағалау критерийлерін қолданудың жолдарын анықтайды. Барлық 
оқыту  кезендерінде  шығармашылық  жұмыс  түрлерін  жүйелі  түрде  жоспарлау  шетел  тілін 
жоғары деңгейде меңгерудің тиімді жолдарының бірі болып табылады. 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ

жүктеу 3.58 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет